¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … ·...

129
¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ ¦ºý¨É-600 025 À¾¢ôÒ : ʺõÀ÷, 1998 ¯¡¢¨Á : ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ, «ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ, ¦ºý¨É-600 025 Å¢¨Ä : ¯åÀ¡. 50.00 ¸¢¨¼ìÌÁ¢¼õ : ¾É¢ÂÖÅÄ÷, ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ, «ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ, ¦ºý¨É-600 025 À¾¢ôÀ¡Ç÷ : À¾¢Å¡Ç÷, «ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ, ¦ºý¨É-600 025

Upload: lyque

Post on 15-Apr-2018

230 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢

ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ¦ºý¨É-600 025

À¾¢ôÒ : ʺõÀ÷, 1998

¯¡¢¨Á : ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,¦ºý¨É-600 025

Å¢¨Ä : ¯åÀ¡. 50.00

¸¢¨¼ìÌÁ¢¼õ : ¾É¢ÂÖÅÄ÷,ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,¦ºý¨É-600 025

À¾¢ôÀ¡Ç÷ : À¾¢Å¡Ç÷,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,¦ºý¨É-600 025

Page 2: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

«îº¢ð§¼¡÷ : §Àˆ ¬ô¦ºð¦ºý¨É

«½¢óШÃ

¦ºýÈ¢ÎÅ£÷ ±ðÎò ¾¢ìÌõ-¸¨ÄøÅí¸û ¡×í ¦¸¡½÷ó¾¢íÌ §º÷ôÀ£÷

±ýÀÐ, ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ±ý¦ÈýÚõ ¦ºÆ¢ò¾¢Õì¸ À¡Ã¾¢Â¡÷ ¾ó¾ «È¢×¨Ã¡õ. ý¨È ¿¢¨Ä¢ø Á¢¸ Å¢¨ÃÅ¡ö ÅÇ÷óÐ ÅÕõ ¸½¢ô¦À¡È¢ò ШÈ¢ø ¾Á¢Øõ ¦ºØ¨Á ¦ÀÈ §ÅñÎõ ±ýÈ §¿¡ì¸¢ø «ñ½¡ Àø¸¨Äì ¸Æ¸Óõ, ¾Á¢úô Àø¸¨Äì¸Æ¸Óõ ¨½óÐ 1994-¬õ ¬ñÎ ¬¸ŠðÎ 5-6 ¬¸¢Â ¿¡ð¸Ç¢ø ¾Á¢Øõ ¸½¢ô¦À¡È¢Ôõ ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ¸Õò¾ÃíÌ ´ý¨È ¿¼ò¾¢É. ¾Á¢Æ¢ø ¸½¢ô¦À¡È¢Â¢Âø ÅÇ÷ ÌÈ¢ò¾ Àø§ÅÚ Ð¨Èì ¸ðΨøÙõ ¸Õò¾Ãí¸¢ø ¼õ ¦ÀüÈ¢Õó¾É. òШÈ¢ø ±ØЧš÷ «¨ÉÅÕõ º£Ã¡É ¸¨Ä¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ±Ø¾×õ, Ò¾¢Â ±Øò¾¡Ç÷¸ÙìÌô ÀÄ ¸¨Ä¡ü¸¨Ç «È¢Ó¸ôÀÎò¾×õ ¯¾×õ §¿¡ì¸¢ø ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ´ýÚ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀ¼ §ÅñÊ §¾¨Å¨Âì ¸Õò¾ÃíÌ À¡¢óШà ¦ºö¾Ð. «ô À¡¢óШâý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¿¢ÂÁ¢ì¸ôÀð¼ ÌØ, ãýÈ¡ñÎì ¸¡Ä ¯¨ÆôÀ¢ý ÀÂÉ¡¸ ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢¨Â ¯Õš츢ÔûÇÐ.

¸½¢ô¦À¡È¢ò ШÈô §ÀẢ¡¢Â÷¸Ù¼ý, ¸½¢ô¦À¡È¢¨Âô ÀÂýÀÎòÐõ ¦À¡È¢Â¢Âø-«È¢Å¢Âø ШÈô §ÀẢ¡¢Â÷¸Ùõ, ¾Á¢ÆÈ¢»÷¸Ùõ ¼õ¦ÀüÈ ìÌØ ´ù¦Å¡Õ ¦º¡ø¨ÄÔõ º£¡¢Â ¬ö×ìÌðÀÎò¾¢î ¦ºõ¨ÁÂ¡É ¸¨Ä¡ü¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌõ ÓÂüº¢Â¢ø

Page 3: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸î ¦ºÂøÀðÎûÇÐ. ШÈ¢ý Å¢¨Ãó¾ ÅÇ÷¨Âî ÍðÎõ ÀÄ Ò¾¢Â ¦º¡ü¸Ù¼ý, À¨Æ ¦º¡ü¸ÙìÌî ¦ºÈ¢Å¡É ¬ÆÓ¨¼Â ¾¢Õò¾í¸Ùõ ¦¸¡ñΠŢÇíÌõ ùŸá¾¢, ¸½¢ô¦À¡È¢ò ШÈì ¸øÅ¢¨Âò ¾Á¢Æ¢ø ¾ÕžüÌ ¯ÚШ½Â¡ö «¨ÁÔõ ±ýÀ¾¢ø ³ÂÁ¢ø¨Ä.

Å¢¡¢Å¡É ÓبÁÂ¡É ¦º¡ø Å¢Çì¸ «¸Ã¡¾¢¨Â ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸¢ø ÌØ §ÁÖõ ¦¾¡¼÷óÐ À½¢Â¡üÈ¢ ÅÕ¸¢ýÈÐ. õ Ó¾ü À¾¢ôÒìÌò ¾Á¢ú «È¢Å¢Âø ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ÅøÖ¿÷¸Ùõ ¬÷ÅÄ÷¸Ùõ ¾Õõ ÅçÅüÒõ ¸ÕòШøÙõ Å¢¡¢Å¡É «¸Ã¡¾¢¨Â ¯ÕÅ¡ì¸ì ÌØ×ìÌ ¯¾×õ ±É «ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ ±¾¢÷§¿¡ì̸¢ÈÐ.

«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈò¾¢ý áø ¦ÅǢ£ðÎô À½¢¸Ç¢ø º£¡¢Â¦¾¡Õ ÀÊ¡¸ óáø ¦ÅǢ£Π«¨Á¸¢ÈÐ. ±É§Å, ¾Á¢Øĸõ ùŸá¾¢¨Â ÅçÅüÚô ÀÂýÀÎòÐÅмý, §ÁÖõ ÀÄ÷ òШÈ¢ø ®ÎÀðÎô ÀÄ Ò¾¢Â À¨¼ôÒ¸¨Çò ¾Ã ùŸá¾¢ ´Õ àñΧ¸¡Ä¡ö «¨ÁÔõ ±É ¿õÀ¢, ¾¨Éò ¾Á¢ú ÜÚõ ¿øÖĸò¾¢üÌô À¨¼ôÀ¾¢ø ¦ÀÕÁ¢¾Óõ ¦ÀÕÁ¸¢ú×õ «¨¼¸¢ý§Èý.

¦ºý¨É-600 025 á.Á¡.Å¡º¸õ02-12-1998 Ш½§Åó¾÷

ÓýÛ¨Ã

«È¢Å¢Âø-¦¾¡Æ¢øÑðÀò ШȸǢø Å¢¨ÃóÐ ÅÇ÷óÐÅÕõ ШÈ¡¸ì ¸½¢ô¦À¡È¢ «È¢Å¢Âø Å¢Çí̸¢ÈÐ. ¾ý Ó츢ÂòÐÅõ ¸Õ¾¢Ôõ «¾ý ÀÂýÀ¡Î ¾Á¢úî ºÓ¾¡Âò¾¢üÌ ÓØÅÐõ ¸¢¨¼ì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ §¿¡ì¸¢ø 1994-¬õ ¬ñÎ ¬¸ŠðÎ 5-6

Page 4: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

¬¸¢Â ¿¡ð¸Ç¢ø ¾Á¢Øõ ¸½¢ô¦À¡È¢Ôõ ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ¸Õò¾Ãí¸õ ´ýÚ ¦ºý¨É¢ÖûÇ «ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ø ¿¨¼¦ÀüÈÐ. ¸Õò¾Ãí¸¢ý ÀÂÉ¡öî º¢Ä À¡¢óШøû Óý¨Åì¸ôÀð¼É. «ÅüÚû ´ýÚ, ¾Á¢Æ¢ø ¸½¢ô¦À¡È¢ò ШÈ즸Éì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ´ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌž¡Ìõ. ¾ü¦¸É ÅøÖ¿÷ ÌØ ´ý¨È, «ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ý «ý¨È Ш½§Åó¾÷ Ó.¬É󾸢Չ½ý «Å÷¸û ¿¢ÂÁ¢ò¾¡÷. ìÌØ 1995-¬õ ¬ñÎ Ó¾ø ¦ºÂøÀ¼ò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. ìÌØ ²Èį̀È Á¡¾õ ´ÕÓ¨È ÜÊ ãýÚ ¬ñθǢø ùŸá¾¢¨Â ¯Õš츢ÂÐ.

ôÀ½¢¨Âò ¦¾¡¼íÌÓý, ¬í¸¢Äò¾¢ø ¦ÅÇ¢ÅóÐûÇ ÀòÐìÌõ §ÁüÀð¼ ¸½¢ô¦À¡È¢ «¸Ã¡¾¢ áø¸û Å¡í¸ôÀðÎ «ÅüÈ¢ø ±Ç¢¨ÁÔõ º¢ÈôÒõ Á¢ì¸ ´Õ áø ¦¾¡¢× ¦ºöÂôÀð¼Ð. ¸½¢ô¦À¡È¢ «È¢»÷ Donald D.Spencer ±Ø¾¢ÔûÇ The Illustrated Computer Dictionary ±ýÛõ á¨Ä ãÄ«¸Ã¡¾¢Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¸¨Ä¡øÄ¡ì¸ô À½¢ ÓÎ츢Ţ¼ôÀð¼Ð. Å¢Çì¸õ ¾Õõ «¸Ã¡¾¢Â¡¸ò ¦¾¡¼í¸¢Â ôÀ½¢, ¸¡Äò¾¢ý «Õ¨Á ¸Õ¾¢ Ó¾ü¸ð¼Á¡¸ì ¸¨Ä¡ü¸¨Ç ÁðÎõ ¾¡í¸¢Â¾¡¸ ¦ÅÇ¢ÅÕ¸¢ÈÐ. ó¾ «¸Ã¡¾¢Â¢ø ¿¡Ä¡Â¢Ãò¾¢üÌõ §ÁüÀð¼ ¸½¢ô¦À¡È¢î ¦º¡ü¸û ¼õ¦ÀüÚûÇÉ. ÅüÚû ÀÄ ÜðÎ¡ü¸Ç¡¸ ÕôÀ¢Ûõ «¨Å Å¢¨ÃÅ¡¸ò §¾ÎžüÌ ¯¾×õ §¿¡ì¸¢ø «¸Ã¡¾¢Â¢ø §º÷ì¸ôÀðÎûÇÉ.

¾Á¢Æ¢ø и¡Úõ ¦ÅÇ¢ÅóÐûÇ ¸½¢ô¦À¡È¢ «¸Ã¡¾¢¸Ç¢ø -¼õ¦ÀüÚûÇ ¾Á¢úî ¦º¡ü¸û Á¢¸ì ̨È×. ¸ÕòÐî ¦ºÈ¢×ûÇ ¦ºó¾Ãî ¦º¡ü¸¨Çô §À¡¾¢Â «ÇÅ¢ø ¯ÕÅ¡ìÌõ ÓÂüº¢Â¢ø ÅøÖ¿÷ ÌØ ®ÎÀð¼Ð. §ÀẢ¡¢Â÷ ¦À¡ý.§¸¡¾ñ¼Ã¡Áý (¦ºý¨Éô Àø¸¨Äì¸Æ¸õ), §ÀẢ¡¢Â÷ Å.Á¡º¢Ä¡Á½¢ («ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ), ¾¢Õ. ¬.§ƒ¡¾¢Ä¢í¸õ (¦ºý¨Éò ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ¿¢ÚÅÉõ),

Page 5: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

§ÀẢ¡¢Â÷ º¡.¸¢ÕðÊÉã÷ò¾¢ (¾Á¢úô Àø¸¨Äì¸Æ¸õ) ¬¸¢§Â¡¡¢ý ¸ÕòШøÙõ ùŸá¾¢Â¢ø ÀÂýÀðÎûÇÉ. ¸Õò¦¾¡üÚ¨Á «ÊôÀ¨¼Â¢ø ÀÄ ¦º¡ü¸û ²üÚ즸¡ûÇôÀð¼É. ÂýÈÇ× ¸¨Ä¡ü¸Ç¢ø ±Ç¢¨Á ÒÌò¾ôÀðÎûÇÐ. Á¡½Å÷¸¨ÇÔõ ¸Õò¾¢ø ¦¸¡ñÎ ùŸá¾¢ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ. ¾Á¢Æ¢ø áø ±ØЧšÕìÌ î¦º¡ü¸û ¦À¡¢Ðõ ¯¾×õ; ÀÂýÀ¡Î ¦ÀÕÌõ§À¡Ð ó¾î ¦º¡ü¸û §ÁÖõ ¦ÁÕ§¸Úõ.

Åý¦À¡ÕÙõ ¦Áý¦À¡ÕÙõ ¨¸§¸¡òÐ ÅÇ÷óÐÅÕõ ¿¢¨Ä¢ø ¿¡û§¾¡Úõ Ò¾¢Â ¸¨Ä¡ü¸û ¯ÕÅ¡¾ø Âü¨¸. ¾üÌ ®Î¦¸¡ÎìÌõ Ũ¸Â¢ø, ¬ñΧ¾¡Úõ ¸½¢ô¦À¡È¢ «¸Ã¡¾¢Â¢ý Ò¾¢Â À¾¢ôÒ ¦ÅÇ¢ÅÕ¾ø «Åº¢Âõ ±ýÈ ¿¢¨Ä §¾¡ýÈ¢ÔûÇÐ. ó¾î ¦º¡ü¸ÇﺢÂò¾¢ý §ÁõÀ¡ðÎì¸¡É ¸ÕòШøû Å¡º¸÷¸Ç¢¼Á¢ÕóÐ ÅçÅü¸ôÀθ¢ýÈÉ. -ùŸá¾¢Â¢¨É ¨½Âò¾¢ø ¼õ¦ÀÈî ¦ºöžüÌõ ÓÂüº¢¸û §Áü¦¸¡ûÇôÀðÎ ÅÕ¸¢ýÈÉ.

óáÄ¡ì¸ô À½¢Â¢ø ®ÎÀð¼ ¦Á¡Æ¢ ÅøÖ¿÷¸Ç¢ý ÀíÌõ À¡Ã¡ðÎìÌ¡¢ÂÐ. ¨¸§ÂðÎô ÀÊ¢ɢýÚ ¸¨Ä¡ü¸¨Ç «ùÅô§À¡Ð ¾ð¼îÍ ¦ºöÐ ¯¾Å¢Â ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈò¾¢ý ÓýÉ¡û ¾ð¼îº÷ ¾¢Õ.±ý.º¾¡Éó¾õ «Å÷¸ÙìÌõ, ¸½¢ô¦À¡È¢òÐ¨È Óп¢¨Ä Á¡½¡ì¸÷¸ÙìÌõ, ó¾¢Ã¡¸¡ó¾¢ «Ïšáö ¨ÁÂò¾¢ý «ÖÅÄ÷ ¾¢Õ.¬.«ÃÍ ÁüÚõ ¦ÁöôÒô À¡÷òÐ ¯¾Å¢Â ¾¢Õ. §ƒ.Å¢.±õ.§ƒ¡ºô «Å÷¸ðÌõ ±õ ¿ýÈ¢ ¯¡¢ò¾¡¸¢ÈÐ. óá¨Ä «ÆÌÈ «îº¢ðÎò ¾ó¾ ¦ºý¨É §Àˆ ¬ô¦ºð «îº¸ò¾¢ÉÕìÌõ ¿ýÈ¢ÜÈì ¸¼¨Áô ÀðÎû§Ç¡õ. ùŸá¾¢Â¢¨Éò ¾Á¢úô ¦ÀÕÁì¸ÙìÌô À¨¼ôÀ¾¢ø ¬º¢¡¢Â÷ ÌØ ¦ÀÕÁ¢¾õ ¦¸¡û¸¢ÈÐ.

¦ºý¨É-600 025 Í.º£É¢Å¡ºý

Page 6: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

12-12-1998 ¾¨ÄÅ÷, ¬º¢¡¢Â÷ ÌØ

¬º¢¡¢Â÷ ÌØ

¾¨ÄÅ÷

¾¢Õ.Í.º£É¢Å¡ºý«È¢Å¢Âø «ÖÅÄ÷, ¸½¢ô¦À¡È¢ì §¸¡ð¼õ,ó¾Ã¡¸¡ó¾¢ «Ïšáö ¨ÁÂõ,¸øÀ¡ì¸õ-603 102

¯ÚôÀ¢É÷¸û

Ó¨ÉÅ÷ ¦Å.¸¢Õðʽã÷ò¾¢§ÀẢ¡¢Â÷,¸½¢ô¦À¡È¢ «È¢Å¢Âø ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀûÇ¢«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ, ¦ºý¨É-600 025

Ó¨ÉÅ÷ «.Çí§¸¡Åý§ÀẢ¡¢Â÷, ¸ð¼¼Å¢Âø,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ, ¦ºý¨É-600 025

¦À¡È¢»÷ ¯§Ä¡.¦ºó¾Á¢úì §¸¡¨¾¦ºÂü¦À¡È¢Â¡Ç÷, ¾Á¢ú¿¡Î Á¢ýº¡Ã Å¡¡¢Âõ±ñ 1, º¢ýɺ¡Á¢ º¡Š¾¢¡¢ ¦¾Õ,¦Åí¸¼¡ÒÃõ, «õÀòà÷, ¦ºý¨É-600 053

Ó¨ÉÅ÷ À.«Ã.¿ì¸£Ãý§ÀẢ¡¢Â÷, ¯üÀò¾¢ô ¦À¡È¢Â¢Âø,¦ºý¨Éò ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ¿¢ÚÅÉõ,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,̧áõ§Àð¨¼, ¦ºý¨É-600 044

Ó¨ÉÅ÷ á.Ð.áºýШ½ô§ÀẢ¡¢Â÷, ÂüÀ¢Âø,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ, ¦ºý¨É-600 025

Page 7: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

Ó¨ÉÅ÷ Ó.¬ÚÓ¸õШ½ô§ÀẢ¡¢Â÷, ÂüÀ¢Âø,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ, ¦ºý¨É-600 025

Ó¨ÉÅ÷ ¾¢.§º.ÍôÀáÁýШ½ô§ÀẢ¡¢Â÷, ÂüÀ¢Âø,¦ºý¨Éò ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ¿¢ÚÅÉõ,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,̧áõ§Àð¨¼, ¦ºý¨É-600 044

Ó¨ÉÅ÷ «.Á¾¢ÂƸýÂìÌ¿÷(¦À¡ÚôÒ),¾Á¢ú¿¡Î ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀì ¸Æ¸õ,¾ÃÁ½¢, ¦ºý¨É-600 113

¾¢Õ. À.áÁÄ¢í¸õ¾É¢ÂÖÅÄ÷, ÅÇ÷¾Á¢úÁýÈõ,«ñ½¡ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ, ¦ºý¨É-600 025

Ó¨ÉÅ÷ á.ÇÅÃͧÀẢ¡¢Â÷(µö×),¾Á¢Æ¢Âø ШÈ, Á¡¿¢Äì ¸øæ¡¢¬÷.±ý.5, ÀðÊÉôÀ¡ì¸õ, ¦ºý¨É-600 028

Ó¨ÉÅ÷ ¦¸¡ÎÓÊ º.ºñÓ¸ýÀ¾¢ôÀ¡º¢¡¢Â÷, ¦ºó¾Á¢ú ¦º¡üÀ¢ÈôÀ¢Âø«¸ÃӾĢò ¾¢ð¼õ, ¦ºý¨É-600 008

A

A-D - Analog-to-Digital -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ´ôÒ-Äì¸ Á¡üÈ¢abacus - Á½¢îºð¼õabbreviated addressing - ÌÚì¸ Ó¸Å¡¢ Ó¨Èabend - ÂøÀ¢Ä¡ ÓÊ×

Page 8: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

abort - ÓÈ¢ò¾øabscissa - ¸¢¨¼Â¡Âõabsolute address - ¾É¢ Ӹš¢absolute coding - ¾É¢ì ÌȢӨȡì¸õabsolute movement - ¾É¢ ¿¸÷×acceptance test - ²üÒî §º¡¾¨Éaccess - «Ïì¸õ, «Ï¸øaccess arm - «ÏÌ ¨¸access code - «ÏÌ ÌȢӨȡì¸õaccess mechanism - «ÏÌï ¦ºÂĨÁôÒaccess method - «ÏÌ Ó¨Èaccess time - «ÏÌ §¿Ãõaccessory - Ш½ ¯ÚôÒaccumulator - ¾¢ÃðÊ, ¾¢ÃǸõaccuracy - ÐøÄ¢ÂõACK - Acknowledge -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ²ø «È¢Å¢ôÒacoustic coupler - §¸ð¦À¡Ä¢ ¨½ôÀ¢acoustical sound enclosure- §¸ð¦À¡Ä¢ò ¾ÎôÒ ¯¨Èaction - ¦ºÂøaction entry - ¦ºÂø À¾¢×action oriented management report- ¦ºÂø§¿¡ìÌ §ÁÄ¡ñ «È¢ì¨¸action statement - ¦ºÂø ÜüÚaction stub - ¦ºÂø ¼õactive cell - ÂíÌ ¸Äýactive file - ¿¼ôÒì §¸¡ôÒactivity - ¦ºÂüÀ¡Îactivity ratio - ¦ºÂüÀ¡ðΠ޸¢¾õACU - Automatic Calling Unit -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¾ýÉ¢Âì¸ «¨ÆôÒî º¡¾ÉõAda - ²¼¡: ´Õ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢adaptor - ¦À¡Õò¾¢adaptor board - ¦À¡ÕòÐô ÀĨ¸adaptor card - ¦À¡ÕòÐ «ð¨¼adaptive system - ¾¸§ÅüÒ «¨ÁôÒadd time - Üð¼ø §¿Ãõ

Page 9: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

add-in - ¦ºÕÌadd-on - ÜðÎ ¯ÚôÒadder - ÜðÊadding wheel - Üð¼ø ºì¸Ãõaddition record - Üð¼ø ²Îaddress - Ӹš¢address bus - Ӹš¢ô À¡ð¨¼address decoder - Ӹš¢ì ¦¸¡½¡¢address modification - Ӹš¢ Á¡üÈõaddress space - Ӹš¢ì ¸Çõaddress translation - Ӹš¢ô ¦ÀÂ÷ôÒaddressing - Ӹš¢Â¢¼øadjacent matrix - «ñ¨¼ «½¢administrative data processing- ¿¢ÕÅ¡¸ò ¾Ã×î ¦ºÂÄ¡ì¸õADP - Automatic Data Processing -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¾ýÉ¢Âì¸ ¾Ã×î ¦ºÂÄ¡ì¸õAdvanced BASIC - ¯Â÷ §Àº¢ì: ´Õ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢AI - Artificial Intelligence -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¦ºÂü¨¸ Ññ½È¢×AL - ¦¾¡ÌôÒ ¦Á¡Æ¢algebra of logic - ²Ã½ Âü¸½¢¾õ («) ¾Õì¸ Âü¸½¢¾õALGOL - ALGOrithmic Language -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ; «ø¸¡ø: ´Õ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢algorithm - ¦¿È¢Ó¨Èalgorithmic language - ¦¿È¢ôÀ¡ðÎ ¦Á¡Æ¢alias - Á¡üÚô ¦ÀÂ÷aligning disk - ¨º× ÅðÎaligning edge - ¨º× ŢǢõÒalignment - ¨º×allocation - ´Ð츣Îalpha testing - Ó¾ü¸ð¼î §º¡¾¨Éalphabetic string - ±ØòÐî ºÃõalphameric - ±ñ¦½ØòÐalphanumeric - ¸¡ñ¸ alphamericalphanumeric display terminal- ±ñ¦½ØòÐì ¸¡ðº¢

Page 10: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

Ó¨ÉÂõalphanumeric sort - ±ñ¦½ØòÐ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õALU - Arithmetic Logic Unit -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¸½¢¾ ²Ã½ «¸õambient condition - ÝÆø ¿¢¨Äambient temperature - ÝÆø ¦ÅôÀ¿¢¨Äamplifier - ¦ÀÕ츢, Á¢¨¸ôÀ¢analog - ´ôÒ¨Áanalog computer - ´ôÒ¨Á ¸½¢ô¦À¡È¢analog input system - ¯ÕŸ ¯ûÇ£ðÎ «¨ÁôÒanalog model - ´ôÒ¨Áô ÀÊÁõanalog representation - ´ôÒ¨Á ÅÊÅ¡ì¸õanalog signal - ´ôÒ¨Áì ÌÈ¢ôÒanalog transmission - ´ôÒ¨Á Ó¨È ¦ºÖò¾õanalog-to-digital converter- ´ôÒ-Äì¸ Á¡üÈ¢analogical reasoning - ´ôÒ¨Á «È¢¾øanalyst - ¬öÅ¡Ç÷analytical engine - ÀÌôÒô ¦À¡È¢AND gate - ¯õ¨Á š¢øanimation - «¨ºçð¼õannotation symbol - Å¢Çì¸ì ÌȢ£Îanswer/originate - Å¢¨¼ÂÇ¢/¦¾¡¼ìÌanswer mode - Å¢¨¼ ¿¢¨Äanti aliasing - ¾¢¡¢Òò ¾¢Õò¾õanti static mat - ¿¢¨ÄÁ¢ý ¾ÎôÒô À¡öantidote - ÓÈ¢ôÀ¡ýaperture card - ¦ºÕÌ «ð¨¼APL - A Programming Language -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ´Õ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢appearance - §¾¡üÈõappend - À¢ý¦¾¡¼÷, À¢ý§º÷application - ÀÂýÀ¡Îapplication oriented language- ÀÂý§¿¡ìÌ ¦Á¡Æ¢applications programmer- ÀÂýÀ¡ðÎ ¿¢ÃÄ÷applications programming- ÀÂýÀ¡ðÎ ¿¢ÃÄ¡ì¸õapplications programs - ÀÂýÀ¡ðÎ ¿¢Ãø¸û

Page 11: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

applications software - ÀÂýÀ¡ðÎ ¦Áý¦À¡Õûapplied mathematics - ÀÂýÀ¡ðÎì ¸½¢¾õapprentice - À¢Ä÷approximation - §¾¡Ã¡ÂõAPT - Automatically Programmed Tools -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:±ñÓ¨È ¦À¡È¢ì ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¦Á¡Æ¢architecture - ¸ð¼¨ÁôÒarchive - ¬Å½ì ¸¡ôÀ¸õarea search - ÀÃôÀ¢ø §¾¼øargument - ¨½ôÒ Á¡È¢arithmetic - ±ñ¸½¢¾õarithmetic expression - ±ñ¸½¢¾ì §¸¡¨Åarithmetic logic unit - ±ñ¸½¢¾ ²Ã½ «¸õ, ¸¡ñ¸: ALUarithmetic operation - ±ñ¸½¢¾ Å¢¨Éarithmetic operator - ±ñ¸½¢¾ Å¢¨ÉìÌÈ¢arithmetic shift - ±ñ¸½¢¾ ¼ô¦ÀÂ÷arithmetic unit - ±ñ¸½¢ôÀ¸õarray - Å¡¢¨º, «½¢array processor - «½¢î ¦ºÂĸõarrival rate - ÅÕ¨¸ Å£¾õarrow key(direction key) - ¾¢¨ºî º¡Å¢artificial intelligence - ¦ºÂü¨¸ Ññ«È¢×artificial network - ¦ºÂü¨¸ ŨĨÁôÒascender - §ÁüÜÚascending order - ²ÚÓ¸õASCII - American national Standard Code for Information Interchange -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:¬Š¸¢aspect card - Å¢Åè½ «ð¨¼aspect ratio - ÅÊŠŢ¸¢¾õASR - Automatic Send/Receive -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¾ýÉ¢Âì¸ «ÛôÒ/¦ÀÚassemble - ¦¾¡Ìassembler - ¦À¡È¢¦Á¡Æ¢Â¡ì¸¢

Page 12: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

assembler directive - ¦¾¡ÌôÀ¡¨½assembly - ¦¾¡ÌôÒassembly language - ¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢assembly listing - ¦¾¡ÌôÒô ÀðÊassignment statement - Á¾¢ôÀÇ¢ì ÜüÚ, ®¼¡ìÌì ÜüÚassociative storage - ¦¾¡¼÷Ò ¿¢¨ÉŸõasterisk - ¯ÎìÌÈ¢asynchronous - ´ò¾¢Âí¸¡asynchronous communication- ´ò¾¢Âí¸¡ò ¦¾¡¼÷Òasynchronous computer - ´ò¾¢Âí¸¡ì ¸½¢ô¦À¡È¢asynchronous input - ´ò¾¢Âí¸¡ ¯ûÇ£Îasynchronous transmission- ´ò¾¢Âí¸¡î ¦ºÖò¾õatomic - «Ï¿¢¨Äattenuation - ´Îí¸øattribute - ÀñÒaudio - ´Ä¢Ô½÷audio cassette - ´Ä¢ô §À¨Æaudio device - ´Ä¢Ô½÷ º¡¾Éõaudio output - ´Ä¢Ô½÷ ¦ÅǢ£Îaudio response device - ´Ä¢²üÒî º¡¾Éõaudiovisual - ´Ä¢ì¸ðÒÄaudit trail - ¾½¢ì¨¸î ÍÅÎauthor language - À¨¼ôÀ¡Ç÷ ¦Á¡Æ¢authoring system - À¨¼ôÀ¡Ç÷ «¨ÁôÒauthorisation - ¿øÌ¡¢¨Áauthorised program - ¿øÌ¡¢¨Á ¿¢Ãøauthor - ÀÛÅÄ÷, ¬º¢¡¢Â÷auto chart - ¾ýÉ¢Âì¸ Å¨Ã×auto dial - ¾ýÉ¢Âì¸ «¨ÆôÒÅ¢ÎôÀ¢auto indexing - ¾ýÉ¢Âì¸î Íð¼øauto polling - ¾ýÉ¢Âì¸ô À¾¢×auto-answer - ¾ýÉ¢Âì¸ Å¢¨¼ÂÇ¢ôÒauto-load - ¾ýÉ¢Âì¸ ²üÈ¢auto-redial - ¾ýÉ¢Âì¸ Á£û«¨ÆôÒauto-repeat - ¾ýÉ¢Âì¸ Á£û¦ºÂøauto-restart - ¾ýÉ¢Âì¸ Á£û¦¾¡¼ì¸õ

Page 13: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

automata - ¾ýÉ¢Âì¸ ±ó¾¢Ãí¸ûautomated data processing- ¾ýÉ¢Âì¸ò ¾Ã× ¦ºÂÄ¡ì¸õautomated flow chart - ¾ýÉ¢Âì¸î ¦ºÂøÅÆ¢ô À¼õautomatic - ¾ýÉ¢Âì¸automatic carriage - ¾ýÉ¢Âì¸ ²üÈ¢automatic check - ¾ýÉ¢Âì¸î º¡¢À¡÷ôÒautomatic coding - ¾ýÉ¢Âì¸ì ÌȢӨȡì¸õautomatic controller - ¾ýÉ¢Âì¸ì ¸ðÎôÀÎò¾¢automatic digital network- ¾ýÉ¢Âì¸ Äì¸ Å¨Ä¨ÁôÒautomatic error correction- ¾ýÉ¢Âì¸ À¢¨Æ¾¢Õò¾õautomatic message switching- ¾ýÉ¢Âì¸î ¦ºö¾¢ Á¡üÈõautomatic quality control- ¾ýÉ¢Âì¸ò ¾Ãì ¸ðÎôÀ¡Îautomatic shutdown - ¾ýÉ¢Âì¸ô À½¢¿¢Úò¾õautomatic teller machine - ¾ýÉ¢Âì¸ì ¸¡ºÇ¢ôÒ ±ó¾¢Ãõautomation - ¾ýÉ¢Âì¸ Ó¨Èautomonitor - ¾ýÉ¢Âì¸ì ¸ñ¸¡½¢ôÒautopilot - ¾ýÉ¢Âì¸ ÅÄÅýautoscore - ¾ýÉ¢Âì¸ «Ê째¡Ê¼øauxiliary equipment - Ш½ì ¸ÕÅ¢auxiliary function - Ш½î ¦ºÂøÜÚauxiliary memory - Ш½ ¿¢¨ÉŸõauxiliary operation - Ш½î ¦ºÂøÀ¡Îauxiliary storage - Ш½î §¾ì¸¸õavailability - ¸¢¨¼ò¾øavailable time - ¸¢¨¼ìÌ §¿Ãõaverage search length - ºÃ¡º¡¢ò §¾Î ¿£Çõaxes - «î͸û

B

B-tree - B-ÁÃõbabble - À¢Èú

Page 14: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

back panel - À¢ýÒÈô Àĸõback plane - À¢ý¾Çõback space - À¢ý ¿¸÷×back tracking - À¢ý¿¸÷¾øbackground - À¢ýɽ¢background color - À¢ýɽ¢ Åñ½õbackground job - À¢ýɽ¢ô À½¢background noise - À¢ýɽ¢ ¨Ãîºøbackground processing - À¢ýɽ¢î ¦ºÂÄ¡ì¸õbackground program - À¢ýɽ¢ ¿¢Ãøbacking store - ¸¡ôÒô À¾¢Å¸õbacking up - ¸¡ôÒ ±Îò¾øbackup - ¸¡ôÒbackup copy - ¸¡ôÒ ¿¸øbackvolume - Óý¦¾¡Ì¾¢¸ûbackward chaining - À¢ý§É¡ìÌò ¦¾¡¼¡¢¨½ôÒbackward read - À¢ý§É¡ìÌ Å¡º¢ôÒbad sector - ¦¸ð¼ Ðñ¼õball printer - ¯ÕûÓ¸ «îÍô¦À¡È¢band - «¨ÄÅ¡¢¨º, ¾¼õband printer - À𨼠«îÍô¦À¡È¢band width - À𨼠«¸Äõbanked memory - ¿¢¨ÉŸ «ÎìÌbar chart - À𨼠ŨÃÀ¼õbar code - Àð¨¼ì ÌÈ¢Ó¨Èbar printer - À𨼠«îÍô¦À¡È¢bar-code scanner - Àð¨¼ì ÌÈ¢Ó¨È ÅÕÊbare board - ¦ÅüÚô ÀĨ¸base - «Ê ±ñbase 2 - «Ê ±ñ 2 (ÕÁ)base 8 - «Ê ±ñ 8 (±ñÁ)base 10 - «Ê ±ñ 10 (À¾¢ýÁ)base 16 - «Ê ±ñ 16 (À¾¢ý«ÚÁ)base address - «Ê Ӹš¢baseband transmission - ¾¡ú «¨Ä¦Åñ ¦ºÖò¾õbaseline document - ´ôÒ§¿¡ìÌ ¬Å½õ

Page 15: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

BASIC - Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:´Õ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢basic linkage - «ÊôÀ¨¼ ¨½ôÒbatch - ¦¾¡Ì¾¢batch processing - ¦¾¡Ì¾¢î ¦ºÂÄ¡ì¸õbatch total - ¦¾¡Ì¾¢ì Üð¼øBatten system - §Àð¼ý «¨ÁôÒbattery backup - Á¡üÚ Á¢ý¸Ä «ÎìÌbaud - À¡Î (µ÷ «ÄÌ)baudot code - À¡¼¡ð ÌÈ¢Ó¨Èbebugging - À¢¨Æ Å¢¨¾ò¾øbeep - ŢǢbench mark problems - Á¾¢ôÀ£ðÎ ¿¢Ãø¸ûbench mark tests - Á¾¢ôÀ£ðÎî §º¡¾¨É¸ûbench marking - Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾øbeta testing - Ãñ¼¡õ ¸ð¼î §º¡¾¨Ébias - º¡ö×, º¡÷×bidirectional - Õ¾¢¨ºbidirectional printer - Õ¾¢¨º «ÊôÒ «îÍô¦À¡È¢bifurcation - ÕÜÈ¡ì¸õbinary - ÕÁbinary arithmetic - ÕÁì ¸½ì¸£Îbinary code - ÕÁì ÌÈ¢Ó¨Èbinary coded character - ÕÁì ÌÈ¢Ó¨È ¯Õbinary coded decimal(BCD)- ÕÁì ÌÈ¢Ó¨È À¾¢ýÁõbinary device - ÕÁ ¿¢¨Äî º¡¾Éõbinary digit - ÕÁ Äì¸õbinary file - ÕÁì §¸¡ôÒbinary notation - ÕÁì ÌÈ¢Á¡Éõbinary number - ÕÁ ±ñbinary operation - ÕÁî ¦ºÂøÀ¡Îbinary point - ÕÁô ÒûÇ¢binary search - ÕÜȡ츢ò §¾¼øbinary system - ÕÁ ±ñÓ¨Èbinary-to-decimal conversion- ÕÁ À¾¢ýÁ Á¡üÈõ

Page 16: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

binary-to-gray code conversion - ÕÁ-º¡õÀø ÌÈ¢Ó¨È Á¡üÈõbinary-to-hexadecimal conversion- ÕÁ-À¾¢ý«ÚÁ Á¡üÈõbinary-to-octal conversion- ÕÁ-±ñÁ Á¡üÈõbinding time - À¢¨½ôÒ §¿Ãõbiochip - ¯Â¢¡¢î º¢øÖbionics - ¯Â¢÷ Á¢ýÉÏÅ¢ÂøBIOS - Basic Input/Output System -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: «ÊôÀ¨¼ ¯ûÇ¢Î-¦ÅǢ¢Π«¨ÁôÒbipolar - ÕÐÕÅbipolar read only memory- ÕÐÕÅô ÀÊôÒ ¿¢¨ÉŸõbiquinary code - ÕÁì ÌÈ¢Ó¨Èbistable - Õ¿¢¨Äbistable device - Õ¿¢¨Äî º¡¾Éõbit - À¢ðÎ, ÐÏìÌbit control - À¢ðÎì ¸ðÎôÀ¡Îbit density - À¢ðÎ «¼÷ò¾¢bit image - À¢ðÎô ÀÊÁõbit manipulation - À¢ðÎì ¨¸Â¡Çøbit map - À¢ðÎô À¼õbit mapped screen - À¢ðÎô À¼ò¾¢¨Ãbit rate - À¢ðΠţ¾õbit slice processor - À¢ðÎò ÐñÎî ¦ºÂĸõbit stream - À¢ðÎò ¾¡¨Ãbit test - À¢ðÎî §º¡¾¨Ébit transfer rate - À¢ðÎî ¦ºÖòРţ¾õbit twiddler - À¢ðÎî §ºð¨¼Â÷BL - Blank -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¨¼¦ÅÇ¢blackbox - ¸ÕôÒô ¦ÀðÊblank - ¦ÅüÚÕ, ¦ÅÚ¨Á¡ìÌblank character - ¦ÅüÚÕblanking - ¦ÅÚ¨Á¡ì¸õblind search - ¸ñãÊò §¾¼øblinking - º¢Á¢ð¼øblock - ¸ð¼õ, ¦¾¡Ì¾¢

Page 17: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

block diagram - ¸ð¼ ŨÃÀ¼õblock leader - Óý¦¾¡¼÷, ¦¾¡Ì¾¢ò ¦¾¡¼ì¸õblock length - ¦¾¡Ì¾¢ ¿£Çõblock move - ¦¾¡Ì¾¢ô ¦ÀÂ÷block sorting - ¦¾¡Ì¾¢ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õblock structure - ¦¾¡Ì¾¢ì ¸ð¼¨ÁôÒblock transfer - ¦¾¡Ì¾¢ Á¡üÈõblocking - ¦¾¡Ìò¾ø, ¾¢Ãð¼øblocking factor - ¦¾¡ÌôÒô À¢¡¢×blow up - Á¢¨¸ ¯ôÀøboard - ÀĨ¸bold facing - ¾ÊôÀ¡ì¸õbold printing - ¾Êò¾ «îºÊôÒbook keeping - ¸½ìÌ ¨ÅôÒBoolean algebra - âÄ¢Âý Âü¸½¢¾õBoolean expression - âÄ¢Âý §¸¡¨ÅBoolean operator - âÄ¢Âý Å¢¨ÉìÌÈ¢boot - ¦¾¡¼í̾øboot strapping - ¦¾¡¼ì¸õboot virus - ¦¾¡¼ì¸ ¿îÍ ¿¢Ãø, ¦¾¡¼ì¸ì ¦¸Î ¿¢Ãøbore - ШÇborrow - ¸¼ý¦ÀÚBOT - Beginning Of Tape -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¿¡¼¡Å¢ý ¦¾¡¼ì¸õbottleneck - ¼÷bottom-up technique - §Áø±Ø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõbound - ¸ðÎñ¼brainwave interface - ã¨Ç«¨Ä ¨¼Ó¸õbranch - À¢¡¢¾ø, ¸¢¨Çbranch instruction - ¸¢¨ÇÀ¢¡¢ôÒ ¬¨½branch point - ¸¢¨ÇÀ¢¡¢Ôõ ¼õbranching - À¢¡¢¾ø, ¸¢¨Çò¾øbread board - §º¡¾¨Éô ÀĨ¸break - ÓÈ¢ôÒbreak key - ÓÈ¢ôÒ º¡Å¢break point - ÓÈ¢ôÒì ¸ð¼õ

Page 18: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

brightness - ¦À¡Ä¢×broadband - «¸Äô Àð¨¼broadcast - ÀÃôÀøbrowser - §Á§Ä¡Êbrowsing - §Á§Ä¡ð¼õbrush - à¡¢¨¸brute-force technique - ÓÃðÎ ÅÆ¢Ó¨ÈBSC - Binary Synchronous Communication -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ÕÁ ´ò¾¢ÂíÌ ¦¾¡¼÷ÒBTAM - Basic Telecommunication Access Method -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:«ÊôÀ¨¼ò ¦¾¡¨Äò ¦¾¡¼÷Ò «ÏÌÓ¨Èbubble memory - ÌÁ¢Æ¢ ¿¢¨ÉŸõbubble sort - ÌÁ¢Æ¢ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õbucket sort - ¸Äý Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õbudget forecasting model- ÅÇ¿¢¨Ä ÓýÁ¾¢ôÀ£ðÎ Á¡¾¢¡¢buffer - ¨¼Â¸õbuffering - ¨¼Â¸ ¨ÅôÒbug - À¢¨Æbuilding block principle - ¯ÚôÒì §¸¡¨Å §¸¡ðÀ¡Îbuilt-in check - ¯ûǨÁî º¡¢À¡÷ò¾øbulk storage - ¦ÀÕó §¾ì¸¸õbulletin board - «È¢ì¨¸ô ÀĨ¸bundle - ¸ðÎburn - ±¡¢ò¾øburn-in - ±¡¢ôÒî §º¡¾¨Éburning - ¿¢¨ÄôÒ ±Ø¾¢burst - ÐûÇøburst mode - ÐûÇø ӨȨÁbus - À¡ð¨¼bus system - À¡ð¨¼ «¨ÁôÒbusiness application - Ž¢¸ô ÀÂýÀ¡Îbusiness graphics - Ž¢¸ ŨÃÅ¢Âøbusiness-oriented language- Ž¢¸ §¿¡ìÌ ¦Á¡Æ¢bypass - ÒÈÅÆ¢

Page 19: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

bypass capacitor - ÒÈÅÆ¢ ²üÀ¢byte - ¨ÀðÎ, ÐñÎ

C

C - ´Õ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢cable - żõcable connector - żõ ¨½ôÀ¢cache memory - Å¢¨Ã× ¿¢¨ÉŸõCAD - Computer Aided Design -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õCAE - Computer Aided Engineering -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õCAI - Computer Assisted Instruction -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õCAL - Computer Augmented Learning -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õcalculating - ¸½ì¸¢¼øcalculations - ¸½ì¸£Î¸ûcalculator - ¸½¢ôÀ¡ýcalculator mode - ¸½¢ôÀ¡ý ¿¢¨Äcalibration - «ÇţΠ¦ºö¾øcall - «¨Æ, «¨ÆôÒcall instruction - «¨ÆôÒ ¬¨½calligraphic graphics - Å¡¢ÅÊŠŨÃÅ¢Âøcalling sequence - «¨ÆôÒ Å¡¢¨ºCAM - Computer Aided Manufacturing -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õcancel - ¿£ìÌcanned software - ¬Âò¾ ¦Áý¦À¡Õûcapacity - ¦¸¡û¾¢Èýcaps lock - §Áø¾ðÎ º¡Å¢ô âðÎcapture(of data) - ¸Å÷¾ø(¾Ã×)carbon ribbon - ¸¡¢ ¿¡¼¡card - «ð¨¼card deck - «ð¨¼ì ¸ðÎcard feed - «ð¨¼ °ðÎcard punching - «ð¨¼ò ШÇ¢¼øcard reader - «ð¨¼ô ÀÊôÀ¢card sorting - «ð¨¼ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õ

Page 20: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

card verification - «ð¨¼î º¡¢À¡÷ôÒcaret - Ó¸Îcarriage - ²ó¾¢carriage control key - ²ó¾¢ì ¸ðÎôÀ¡ðÎî º¡Å¢carriage control tape - ²ó¾¢ì ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¿¡¼¡carriage motor - ²ó¾¢ Á¢ý§É¡Êcarriage return (CR) - ²ó¾¢ Á£Çøcarrier frequency - °÷¾¢ «¨Ä¦Åñcarry - §ºÈø, ±ÎòÐøcarry register - ±ÎòÐø À¾¢Å¸õcartesian coordinate system- ¸¡÷𧼠¬ÂÓ¨Ècartridge - ¦Àð¼¸õcartridge tape - ¦À𼸠¿¡¼¡cascade connection - ¦¾¡¼÷ ¨½ôÒcascade control - ¦¾¡¼÷ ¸ðÎôÀ¡Îcascade sort - ¦¾¡¼÷ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õcase logic - Ũ¸ ²Ã½õcashless society - ¸¡º¡Ç¡¾ ºã¸õcassette - §À¨Æcassette interface - §À¨Æ ¨¼Ó¸õcassette recoder - §À¨Æô À¾¢Å¢cassette tape - §À¨Æ ¿¡¼¡CAT - Computer Assisted Training -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õCAT - Computerized Axial Tomograph -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õcat eye - â¨Éì ¸ñcatalog - «¨¼×cathode ray tube (CRT) - ±¾¢÷Ó¨Éì ¸¾¢÷ì ÌÆøcell - º¢üȨÈcenter - ¨ÁÂõ, ¨ÁÂôÀÎòÐcentral information file - ¨ÁÂò ¾¸Åø §¸¡ôÒcentral processing unit (CPU)- ¨ÁÂî ¦ºÂĸõcentral processor - ¨ÁÂî ¦ºÂÄ¢centralized design - ¿ÎÅñ ÅÊŨÁôÒcentralized network configuration- ¿ÎÅñ ŨĨÁôÒ ÅÊÅõcertification - º¡ýÈÇ¢ôÒ

Page 21: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

chain - ºí¸¢Ä¢ò¦¾¡¼÷chain field - ºí¸¢Ä¢ò¦¾¡¼÷ ÒÄõchain printer - ºí¸¢Ä¢ «îÍô¦À¡È¢chained files - ºí¸¢Ä¢ò¦¾¡¼÷ §¸¡ôÒ¸ûchained list - ºí¸¢Ä¢ò¦¾¡¼÷ ÀðÊchaining - ºí¸¢Ä¢ô À¢¨½ôÒchaining search - ºí¸¢Ä¢ò¦¾¡¼÷ §¾¼øchannel - ¾¼õchannel adaptor - ¾¼ô ¦À¡Õò¾¢channel capacity - ¾¼ì ¦¸¡ñÁõ, ¾¼ì ¦¸¡û¾¢Èýcharacter - ¯Õcharacter checking - ¯Õî º¡¢À¡÷ôÒcharacter code - ¯Õì ÌÈ¢Ó¨Ècharacter density - ¯Õ «¼÷ò¾¢character generator - ¯Õ ¬ì¸¢character map - ¯Õ Å¢ÅÃôÀ¼õcharacter pitch - ¯Õ ¨¼¦ÅÇ¢character printer - ¯Õ «îÍô¦À¡È¢character reader - ¯Õô ÀÊôÀ¢character recognition - ¯Õ «È¢¾øcharacter set - ¯Õì ¸½õcharacter string - ¯Õî ºÃõcharacter template - ¯Õ «îÍcharacteristic - ÀÊcharge - Á¢ýëð¼õcharge coupled device (CCD)- Á¢ý À¢¨½î º¡¾Éõchart - ŨÃÀ¼õchassis - «Êì ¸ð¼¸õcheck bit - º¡¢À¡÷ôÒô À¢ðÎcheck digits - º¡¢À¡÷ôÒ Äì¸í¸ûcheck point - º¡¢À¡÷ôÀ¢¼õcheck problem - º¡¢À¡÷ôÒì ¸½ìÌcheck sum - º¡¢À¡÷ôÒò ¦¾¡¨¸checkout - º¡¢À¡÷òÐ «ÛôÒchief programmer - Ó¾ý¨Á ¿¢ÃÄ÷child - §ºö

Page 22: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

chip - º¢øÖchip family - º¢øÖì ÌÎõÀõchop - ¿£ìÌchroma - ¿¢ÈÁ¢chromaticity - ¿¢Èô ¦À¡Ä¢¨Áchrominance - ¿¢Èô ¦À¡Ä¢×churning - ¸¨¼¾øcipher - Á¨È£Î, ÍÆ¢circuit - ÍüÚcircuit board - ÍüÚô ÀĨ¸circuit capacity - ÍüÚò ¾¢Èõcircuit card - ÍüÚ «ð¨¼circuit switching - ÍüÚ ¨½ôÒ Á¡üÈõcircuitry - ÍüȨÁôÒcircular list - ÍÆø ÀðÊcircular shift - ÍÆø ¦ÀÂ÷cladding - ¯¨Èclassify - Ũ¸ôÀÎòÐcleaning disk - Ш¼ôÒ ÅðÎclear - Ш¼clearing - Ш¼ôÒclick - «ÓìÌ, ¸¢Ç¢ì ¦ºöCLIP - Coded Language Information Processing -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õclip art - ¬Âò¾ô À¼õclipboard - À¢ÊôÒô ÀĨ¸clipping - µÃõ ¦Åð¼ø, ¸ò¾¡¢ò¾øclobber - ¦ÁØ̾øclock - ¸Ê¸¡Ãõ, ¸Ê¨¸clock pulse - ¸Ê¸¡Ãò ÐÊôÒclock rate - ¸Ê¸¡Ãò ÐÊôÒ Å£¾õclock track - ¸Ê¸¡Ãò ¾¼õclocking - §¿Ãõ «ÇÅ¢¼øclone - ¿¸Ä¢, §À¡Ä¢¨¸closed file - ãÊ §¸¡ôÒclosed loop - ÓüÚ Å¨ÇÂõ

Page 23: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

closed routine - ãÊ ¿¢Ãøclosed subroutine - ãÊ Ш½¿¢Ãøcluster controller - ¦¸¡òÐì ¸ðÎôÀÎò¾¢clustered devices - ¦¸¡òÐî º¡¾Éí¸ûclustering - ¦¸¡òÐCMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õcoaxial cable - «îÍ ´ýȢ żõCOBOL - COmmon Business Oriented Laguage -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ´ýÚCODASYL - Conference On DAta SYstems and Languages -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õcode - ÌÈ¢Ó¨Ècode conversion - ÌÈ¢Ó¨È Á¡üÈõcode levels - ÌÈ¢Ó¨È ¿¢¨Ä¸ûcode set - ÌÈ¢ì ¸½õcoded decimal number - ÌÈ¢Ó¨È À¾¢ýÁ ±ñcoder - ÌȢӨȡ츢coding - ÌȢӨȡì¸õcoding form - ÌȢӨȡì¸ô ÀÊÅõcoding sheet - ÌȢӨȡì¸ò ¾¡ûcoercion - ÅÄ¢ó¾ Á¡üÈõCOGO - CoOrdinate GeOmetry -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õcoherence - µ¡¢ÂøÒcold boot - ¾ñ ¦¾¡¼ì¸õcold fault - ¾ñ ÀØÐcold start - ¾ñ ¦¾¡¼ì¸õcollate - «ÎìÌ(¾ø)collating sort - «ÎìÌ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õcollation sequence - «ÎìÌ Å¡¢¨ºcollator - «Î츢collection - ¾¢Ãð¼øcollector - ¾¢ÃðÊcollision - §Á¡¾øcollision detection - §Á¡¾ø ¸ñ¼È¢¾ø

Page 24: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

color burst signal - ¿¢Èô À£îÍì ÌÈ¢ôÒcolor camera - Åñ½ ´Ç¢ôÀ¼ì ¸ÕÅ¢color coding - Åñ½ì ÌÈ¢Ó¨Ècolor contrast - Åñ½ §ÅÚÀ¡Îcolor graphics - Åñ½ ŨÃÅ¢Âøcolor map - Åñ½ Å¢ÅÃôÀ¼õcolor missing - ¿¢È ÆôÒcolor printer - Åñ½ «îÍô¦À¡È¢column - ¦¿ÎÅ¡¢¨ºcolumn split - ¦¿ÎÅ¡¢¨ºô À¢¡¢ôÒcombination logic - §º÷Á¡É ²Ã½õcombinatorial explosion - §º÷Á¡Éô ¦ÀÕì¸õcombinatorics - §º÷Á¡ÉÅ¢Âøcommand - ¸ð¼¨Ç, ¬¨½command key - ¸ð¼¨Çî º¡Å¢command language - ¸ð¼¨Ç ¦Á¡Æ¢command processing - ¸ð¼¨Çî ¦ºÂÄ¡ì¸õcommand-chained memory- ¸ð¼¨Çô À¢¨½ôÒ ¿¢¨É×command-driven software- ¸ð¼¨Ç ÂìÌ ¦Áý¦À¡Õûcomment - ÌÈ¢ôÒ¨Ãcommon carrier - ¦À¡Ðò¦¾¡¼÷Ò ÅÆí¸¢common storage - ¦À¡Ðò §¾ì¸¸õcommunicating - ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÇøcommunication - ¦¾¡¼÷Òcommunications channel- ¦¾¡¼÷Òò ¾¼õcommunications control unit- ¦¾¡¼÷Òì ¸ðÎôÀ¡ð¼¸õcommunications link - ¦¾¡¼÷Ò ¨½ôÒcommunications processor- ¦¾¡¼÷Òî ¦ºÂĸõcommunications protocol- ¦¾¡¼÷Ò Å¨ÃÓ¨Ècommunications satellite- ¦¾¡¼÷Òî ¦ºÂü¨¸ì§¸¡ûcommunications server - ¦¾¡¼÷Òô À¸¢÷Å¢communications software- ¦¾¡¼÷Ò ¦Áý¦À¡Õûcommunications system - ¦¾¡¼÷Ò «¨ÁôÒcompaction - ¦¿Õì¸õcomparative sort - ´ôÀ£ðÎ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õcomparator - ´ôÀ¢ÎÅ¡ý

Page 25: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

compare - ´ôÀ¢Îcomparison - ´ôÀ£Îcompatibility - ¨º×compatible - ¨º×¨¼Âcompatible software - ¨º×¨¼ ¦Áý¦À¡Õûcompilation - ¦¾¡Ìò¾øcompilation time - ¦¾¡ÌôÒ §¿Ãõcompile - ¦¾¡Ìcompile time - ¦¾¡ÌôÒ §¿Ãõcompile-and-go - ¦¾¡ÌòÐ ÂíÌcompiler - ¦¾¡ÌôÀ¢compiler language - ¦¾¡ÌôÒ ¦Á¡Æ¢compiler program - ¦¾¡ÌôÒ ¿¢Ãøcompiling - ¦¾¡Ìò¾øcomplement - ¿¢ÃôÒcomplement notation - ¿¢ÃôÒ Ó¨Ècomplementary MOS - ¿¢ÃôÒ ¯§Ä¡¸ ¬ì¨…Π̨ȸ¼ò¾¢completeness check - ÓبÁî º¡¢À¡÷ôÒcomponent - ¯ÚôÒ, ÜÚcomposite - ÜðÎcomposite card - ÜðÎ «ð¨¼composite symbol - ÜðÎì ÌȢ£Îcomposite video - ÜðÎ ´Ç¢ò§¾¡üÈõcompound statement - ÜðÎì ÜüÚCompuServe - ¸½¢î §º¨Åcomputability - ¸½¢ÀÎ ¾ý¨Ácomputation - ¸½¢ôÒcompute-bound - ¸½¢ôÒ Á¢Ìcomputed tomographic - ¸¡ñ¸: CATcomputer - ¸½¢ô¦À¡È¢computer aided design - ¸½¢ô¦À¡È¢ ÅÆ¢ ÅÊŨÁôÒcomputer aided manufacturing - ¸½¢ô¦À¡È¢ ÅÆ¢ ¯üÀò¾¢computer architecture - ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸ð¼¨ÁôÒcomputer art - ¸½¢ô¦À¡È¢ÅÆ¢ì ¸¨Äcomputer artist - ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä»ý

Page 26: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

computer assisted diagnosis- ¸½¢ô¦À¡È¢ÅÆ¢ô ÀؾȢ¾øcomputer assisted instruction- ¸½¢ô¦À¡È¢ÅÆ¢ì ¸üÀ¢ò¾øcomputer augmented learning- ¸½¢ô¦À¡È¢ Ш½¦¸¡ñÎ ¸üÈøcomputer awarness - ¸½¢ô¦À¡È¢ ŢƢôÒ½÷×computer based learning- ¸½¢ô¦À¡È¢ ÅÆ¢ì¸üÈøcomputer classification - ¸½¢ô¦À¡È¢ Ũ¸ôÀ¡Îcomputer code - ¸½¢ô¦À¡È¢ ¿¢Ãøcomputer conference - ¸½¢ô¦À¡È¢ÅÆ¢ Á¡¿¡Îcomputer control console- ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸ðÎôÀ¡ðÎ Ó¨ÉÂõcomputer crime - ¸½¢ô¦À¡È¢ÅÆ¢ì ÌüÈõcomputer enclosure - ¸½¢ô¦À¡È¢ì ÜÎcomputer flicks - ¸½¢ô¦À¡È¢ò ¾¢¨ÃôÀ¼í¸ûcomputer game - ¸½¢ô¦À¡È¢ Å¢¨Ç¡ðÎcomputer graphicist - ¸½¢ô¦À¡È¢ Ũû÷computer graphics - ¸½¢ô¦À¡È¢ ŨÃÅ¢Âøcomputer industry - ¸½¢ô¦À¡È¢ò ¦¾¡Æ¢øШÈcomputer information system- ¸½¢ô¦À¡È¢ò ¾¸Åø «¨ÁôÒcomputer integrated - ¸½¢ô¦À¡È¢ ´Õí¸¢¨½×manufacturing ¯üÀò¾¢computer interface unit - ¸½¢ô¦À¡È¢ ¨¼Ó¸ôÀ¸õcomputer jargon - ¸½¢ô¦À¡È¢ì ÌئÁ¡Æ¢computer kit - ¯¾¢¡¢ì ¸½¢ô¦À¡È¢computer literacy - ¸½¢ô¦À¡È¢ «È¢×computer managed instruction- ¸½¢ô¦À¡È¢ §ÁÄ¡ñ ¸øÅ¢computer music - ¸½¢ô¦À¡È¢ ¨ºcomputer network - ¸½¢ô¦À¡È¢ ŨĨÁôÒcomputer nik - ¸½¢ô¦À¡È¢ô À¢ò¾ýcomputer numerical control- ¸½¢ô¦À¡È¢ ±ñÓ¨Èì ¸ðÎôÀ¡Îcomputer operations - ¸½¢ô¦À¡È¢º¡÷ ¦ºÂøÀ¡Î¸û

Page 27: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

computer operator - ¸½¢ô¦À¡È¢ Âì¸÷computer process - ¸½¢ô¦À¡È¢î ¦ºÂøcontrol system ¸ðÎôÀ¡ðÎ «¨ÁôÒcomputer processing cycle- ¸½¢ô¦À¡È¢î ¦ºÂø ÍÆüº¢computer program - ¸½¢ô¦À¡È¢ ¿¢Ãøcomputer programmer - ¸½¢ô¦À¡È¢ ¿¢ÃÄ÷computer revolution - ¸½¢ô¦À¡È¢ô ÒÃðº¢computer science - ¸½¢ô¦À¡È¢ «È¢Å¢Âøcomputer security - ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¡ôÒcomputer simulation - ¸½¢ô¦À¡È¢ô À¡Å¨Écomputer specialist - ¸½¢ô¦À¡È¢ ÅøÖ¿÷computer system - ¸½¢ô¦À¡È¢ «¨ÁôÒcomputer user - ¸½¢ô¦À¡È¢ô ÀÂÉ÷computer utility - ¸½¢ô¦À¡È¢ô ÀÂɨÁôÒcomputer vendor - ¸½¢ô¦À¡È¢ Å¢üÀ¨É¡Ç÷computer word - ¸½¢ô¦À¡È¢î ¦º¡øcomputer-aided design - ¸½¢ô¦À¡È¢Å ÅÊŨÁôÒcomputer-aided manufacturing- ¸½¢ô¦À¡È¢Å ¯üÀò¾¢computer-on-a-chip - º¢øĨÁ×ì ¸½¢ô¦À¡È¢computerese - ¸½¢ô¦À¡È¢Â¡Ç÷ ÌدìÌÈ¢computerization - ¸½¢ô¦À¡È¢ÁÂÁ¡ì¸øcomputerized axial tomography- ¸½¢ô¦À¡È¢Å «îÍ ¦ÅðÎò¾Çô À¼Ó¨Ècomputerized database - ¸½¢ô¦À¡È¢ò ¾Ã×ò¾Çõcomputerized mail - ¸½¢ô¦À¡È¢ «ïºøcomputer phobia - ¸½¢ô¦À¡È¢ «îºõcomputing - ¸½¢ôÒconcatenate - ¦¾¡Î, §¸¡concatenated data set - §¸¡ò¾ ¾Ã×ì ¸½õconcatenated key - §¸¡ò¾ º¡Å¢concatenation - ºÃò¦¾¡¼÷ ¨½ôÒ, ¦¾¡Îò¾øconcentrator - ´ÕÓ¸ôÀÎò¾¢conceptual tool - ¸ÕòÐÕì ¸ÕÅ¢concordance - ¦º¡ø «¨¼×concurrent - ¯¼ý¿¢¸úconcurrent processing - ¯¼ý¿¢¸ú ¦ºÂøÀ¡Î

Page 28: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

concurrent program execution- ¯¼ý¿¢¸ú ¦ºÂÄ¡ì¸õconcurrent programming- ¯¼ý¿¢¸ú ¿¢ÃÄ¡ì¸õcondition - ¿¢Àó¾¨É, ¿¢¨Äcondition code - ¿¢Àó¾¨Éì ÌȢ£Îcondition entry - ¿¢Àó¾¨Éô À¾¢×condition stub - ¿¢Àó¾¨É ¸ð¼õconditional branching - ¿¢Àó¾¨Éô À¢¡¢×conditional expression - ¿¢Àó¾¨Éì §¸¡¨Åconditional jump instruction- ¿¢Àó¾¨Éò ¾¡Åø ¸ð¼¨Çconditional paging - ¿¢Àó¾¨Éô Àì¸Á¡ì¸õconditional statement - ¿¢Àó¾¨Éì ÜüÚconditional transfer - ¿¢Àó¾¨Éº¡÷ Á¡üÈõconditioning - À¾É¡ì¸õconfidentiality - ¸Óì¸configuration - ÅÊÅõconfiguration management- ¯ÕÅ¡ì¸ §ÁÄ¡ñ¨Áconfigure - ¯ÕÅ¡ìÌconnect time - ¨½ôÒ §¿Ãõconnected graph - ¨½ó¾ §¸¡Äõconnecting cable - ¨½ôÒ Å¼õconnection matrix - ¨½ôÒ «½¢connector - ¨½ôÀ¢connector symbol - ¨½ôÒì ÌȢ£Îconsecutive - «Îò¾Îò¾consistency check - ½ì¸î º¡¢À¡÷ôÒconsole - ¸ðÎôÀ¡ðÎ Ó¨ÉÂõconsole operator - ¸ðÎôÀ¡ðΠӨɠÂì¸÷console printer - Өɠ«îÍô¦À¡È¢constant - Á¡È¢Ä¢constraint - ì¸ðÎconsultant - ¬§Ä¡º¸÷content-addressable memory- ¾¸Åø-ŢǢ ¿¢¨ÉŸõcontention - âºøcontents directory - ¦À¡ÕÇ¼ì¸ «¨¼×context sensitive help key- ÝÆø ¯½÷ ¯¾Å¢î º¡Å¢

Page 29: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

contiguous - ´ðÊÔûÇ, §º÷óÐûÇcontiguous data structure- ´ðÊÔûÇ ¾Ã×ì ¸ð¼¨ÁôÒcontingency plan - ÅÕ¿¢¸ú ±¾¢÷§¿¡ìÌò ¾¢ð¼õcontinuation card - ¦¾¡¼÷ «ð¨¼continuation forms - ¦¾¡¼÷ ÀÊÅí¸ûcontinuous processing - ¦¾¡¼÷ ¦ºÂÄ¡ì¸õcontinuous scrolling - ¦¾¡¼÷ ¯ÕÇøcontinuous tone image - ¦¾¡¼÷ ¿£Æø À¼õcontour analysis - ŢǢõÒô ÀÌôÀ¡ö×contouring - ŢǢõÀ¨Áò¾øcontrast - §ÅÚÀ¡Îcontrast enhancement - §ÅÚÀ¡ðÎô ¦À¡Ä¢Å¡ì¸õcontrol block - ¸ðÎôÀ¡ðÎò ¦¾¡Ì¾¢control break - ¸ðÎôÀ¡ðÎ ÓÈ¢ôÒcontrol bus - ¸ðÎôÀ¡ðÎô À¡ð¨¼control cards - ¸ðÎôÀ¡ðÎ «ð¨¼¸ûcontrol character - ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¯Õcontrol circuit - ¸ðÎôÀ¡ðÎî ÍüÚcontrol data - ¸ðÎôÀ¡ðÎò ¾Ã×control field - ¸ðÎôÀ¡ðÎô ÒÄõcontrol key - ¸ðÎôÀ¡ðÎî º¡Å¢control logic - ¸ðÎôÀ¡ðÎ ²Ã½õcontrol panel - ¸ðÎôÀ¡ðÎô Àĸõcontrol program - ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¿¢Ãøcontrol punch - ¸ðÎôÀ¡ðÎò ШÇcontrol section - ¸ðÎôÀ¡ðÎô À¢¡¢×control sequence - ¸ðÎôÀ¡ðÎ Å¡¢¨ºcontrol signal - ¸ðÎôÀ¡ðÎì ÌÈ¢ôÒcontrol statement - ¸ðÎôÀ¡ðÎì ÜüÚcontrol station - ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¿¢¨ÄÂõcontrol structures - ¸ðÎôÀ¡ðÎ «¨ÁôÒ¸ûcontrol total - ¸ðÎôÀ¡ðÎò ¦¾¡¨¸control unit - ¸ðÎôÀ¡ð¼¸õcontrol words - ¸ðÎôÀ¡ðÎî ¦º¡ü¸ûcontrolled variable - ¸ðÎôÀð¼ Á¡È¢controller - ¸ðÎôÀÎò¾¢

Page 30: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

controls - ¸ðÎôÀ¡Î¸ûconvention - ÁÃÒconversational - ¯¨Ã¡ðÎconversational interaction- ¯¨Ã¡ΠÀ¡¢Á¡üÈõconversational mode - ¯¨Ã¡ΠӨȨÁconversational operation- ¯¨Ã¡ΠÂì¸õconversion - Á¡üÈõconversion table - Á¡üÈ «ð¼Å¨½convert - Á¡üÚconverter - Á¡üÈ¢cookbook - ÀÂÉ÷ ¨¸§ÂÎcoordinate indexing - ¬ÂÓ¨Èî Íð¼øcoordinate paper - ¬Âì ¸ð¼ò¾¡ûcoordinates - ¬Âò ¦¾¡¨Ä׸ûcoprocessor - ¨½î ¦ºÂĸõcopy - ¿¸øcopy holder - ¿¸ø ¾¡í¸¢copy protection - ¿¸ø ¸¡ôÒcore storage - ŨÇÂò §¾ì¸¸õcorner cut - ã¨Ä ¦ÅðÎcoroutine - ¨½¿¢Ãøcorporate model - ¿¢ÚÅÉô ÀÊÁõcorrective maintenance - ¾¢ÕòÐô §À½øcorrespondence quality - Á¼ø ¾Ãõcost analysis - Å¢¨Ä ÀÌôÀ¡ö×cost benefit analysis - Å¢¨Ä ÀÂý ÀÌôÀ¡ö×cost effectiveness - Å¢¨Ä ÀÂý¾¢Èýcosting - Å¢¨Ä¢¼øcount - ±ñ½øcounter - ±ñ½¢counting loop - ±ñÏ Å¨ÇÂõcoupling - À¢¨½ôÒcourseware - À¡¼¿¢Ãøcrash - ÓÈ¢×crash conversion - Å¢¨Ã× Á¡üÈõCray - ´ÕŨ¸ Á£ì ¸½¢ô¦À¡È¢

Page 31: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

create - À¨¼ (À¨¼ôÒ)critical path - ¯öÂô À¡¨¾cross hairs - ÌÚ츢¨Æcross talk - ÌÚìÌô §ÀîÍcross-assembler - ÌÚìÌ ¦À¡È¢¦Á¡Æ¢Â¡ì¸¢cross-assembling - ÌÚìÌ ¦À¡È¢¦Á¡Æ¢Â¡ì¸õcross-check - ÌÚìÌî º¡¢À¡÷ôÒcross-compiler - ÌÚìÌ ¦¾¡ÌôÀ¢cross-compiling - ÌÚìÌ ¦¾¡Ìò¾øcross-footing check - Á¡üÚÅÆ¢î º¡¢À¡÷ôÒcross-reference dictionary- ÌÚìÌ-§Áü§¸¡û «¸Ã¡¾¢cross hatching - ÌÚìÌì §¸¡Ê¼øcrunching - ¯Æø¾øcryoelectronic storage - Á£ìÌÇ¢÷ Á¢ýÉÏò §¾ì¸¸õcryogenics - Á£ìÌÇ¢÷Å¢Âøcryosar - Á£ìÌÇ¢÷ ¿¢¨ÄÁ¡üÈ¢cryptanalysis - Á¨È£ðÎô ÀÌôÀ¡ö×cryptographic techniques- Á¨È£ðÎ ÑðÀõcryptography - Á¨È£ðÊÂøcrystal - Àʸõcue - ¸¡ñ¸: callcurrent - Á¢ý§É¡ð¼õcurrent awareness system- ¿¼ôÒî ¦ºÂø¿¢¨Ä «¨ÁôÒcurrent location counter - ¿¼ôÒ Ó¸Å¡¢ ±ñ½¢current loop - Á¢ý§É¡ð¼ì ¸ñ½¢current mode logic(CML)- Á¢ý§É¡ð¼ ӨȨÁ ²Ã½õcurrent position - ¿¼ôÒ ¿¢¨Ä, ¾ü§À¡¨¾Â ¼õcursive scanning - Å¨Ç ÅÕ¼øcursor - ÍðÊcursor control - ÍðÊì ¸ðÎôÀ¡Îcursor key - ÍðÊî º¡Å¢cursor tracking - ÍðÊ À¢ý ¦¾¡¼Ãøcurve fitting - ŨÇ째¡ðÎô ¦À¡Õò¾õcustodian - ¦À¡ÚôÀ¡Ç÷custom IC - ¾É¢ôÀÂý ´Õí¸¢¨½ôÒî ÍüÚcustom software - ¾É¢ôÀÂý ¦Áý¦À¡Õû

Page 32: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

customize - ¾É¢ôÀÂÉ¡ìÌcustomized form letters - ¾É¢ôÀÂý ±ØòÐ ÅÊÅõcut - ¦ÅðÎcut form - ¿ÚìÌô ÀÊÅõcut-and-paste - ¦ÅðÊ ´ðÎcut-sheet feeder - ¿ÚìÌò¾¡û °ðÊcutter path - ¦ÅðÎô À¡¨¾cyan - Á¢ø¿£Äõ (º¢Â¡ý)cybernetics - ¾ýÉ¡ûÅ¢Âøcycle - ÍÆüº¢cycle code - ÍÆüº¢ì ÌÈ¢Ó¨Ècycle stealing - ÍÆüº¢ô ÀÈ¢ôÒcycle time - ÍÆüº¢ §¿Ãõcyclic redundancy check(CRC)- ÍÆüº¢ Á¢¨¸ º¡¢À¡÷ôÒcyclic shift - ÍÆø ¦ÀÂ÷, ÍÆø ¿¸÷×cylinder - ¯Õ¨Çcylinder method - ¯Õ¨Ç Ó¨Ècypher - Á¨È£¼¡ì¸õ

D

DA - Direct Access -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: §¿÷ «Ï¸øD/A - Digital-to-Analog -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: Äì¸-´ôÒ¨Á ¿¢¨Ä Á¡üÈõD/A converter - Äì¸-´ôÒ¨Á Á¡üÈ¢daisy chain - ¦¼öº¢î ºí¸¢Ä¢daisy wheel - ¦¼öº¢î ºì¸Ãõdaisy wheel printer - ¦¼öº¢î ºì¸Ã «îÍô¦À¡È¢dark bulb - ¸ÕíÌÁ¢údarkness - ÕðÎDASD - Direct Access Storage Device -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: §¿÷ «Ï¸ø §¾ì¸ º¡¾ÉõDAT - Dynamic Address Translation -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: -ÂíÌ¿¢¨Ä Ӹš¢ì ¸½¢ôÒdata - ¾Ã×data acquisition - ¾Ã× ®ð¼ø

Page 33: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

data administrator - ¾Ã× ¿¢÷Å¡¸¢data aggregate - ¾Ã×ò ¾¢ÃðÎdata bank - ¾Ã× Åí¸¢data base - ¾Ã×ò ¾Çõdata base administrator - ¾Ã×ò ¾Ç ¿¢ÕÅ¡¸¢data base analyst - ¾Ã×ò ¾Çô ÀÌôÀ¡öÅ÷data base environment - ¾Ã×ò ¾Çî ÝÆødata base management system - ¾Ã×ò ¾Ç §ÁÄ¡ñ «¨ÁôÒdata base manager - ¾Ã×ò ¾Ç §ÁÄ¡Ç÷data base packages - ¾Ã×ò ¾Çò ¦¾¡ÌôÒ¸ûdata base specialist - ¾Ã×ò ¾Ç ÅøÖ¿÷data bus - ¾Ã×ô À¡ð¨¼data byte - ¾Ã× ÐñÎ, ¾Ã× ¨Àðdata capturing - ¾Ã×ì ¸Å÷¾ødata catalog - ¾Ã× Å¢ÅÃôÀðÊdata cell - ¾Ã×î º¢üȨÈdata center - ¾Ã× ¨ÁÂõdata chaining - ¾Ã× ºí¸¢Ä¢Â¡ì¸ødata channel - ¾Ã×ò ¾¼õdata clerk - ¾Ã× ±Øò¾÷data collection - ¾Ã× ¾¢Ãð¼ødata communication - ¾Ã×ò ¦¾¡¼÷Òdata communications equipment- ¾Ã×ò ¦¾¡¼÷Òì ¸ÕÅ¢data communications system- ¾Ã×ò ¦¾¡¼÷Ò «¨ÁôÒdata compression - ¾Ã× ¦¿Õì¸õdata concentration - ¾Ã×î ¦ºÈ¢×data control section - ¾Ã×ì ¸ðÎôÀ¡ðÎô À¢¡¢×data conversion - ¾Ã× ÅÊÅÁ¡üÈõdata definition - ¾Ã× Å¨Ã¨Èdata definition language(DDL)- ¾Ã× Å¨ÃÂ¨È ¦Á¡Æ¢data description language(DDL) - ¾Ã× Å¢Å¡¢ôÒ ¦Á¡Æ¢data dictionary - ¾Ã× «¸Ã¡¾¢data diddling - ¾Ã× Á¡üȢ¨Áò¾ødata directory - ¾Ã× «¨¼×data division - ¾Ã×ô À̾¢

Page 34: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

data editing - ¾Ã×î º£Ã¨ÁôÒdata element - ¾Ã× ¯ÚôÒdata encryption - ¾Ã× Á¨Èì ÌȢ£¼¡ì¸õdata encryption standard- ¾Ã× Á¨ÈìÌȢ£ðÎî ¦ºó¾Ãõdata entry - ¾Ã×ô À¾¢×, ¾Ã× ¯ûÇ£Îdata entry device - ¾Ã×ô À¾¢×î º¡¾Éõ,¾Ã× ¯ûÇ£ðÎî º¡¾Éõdata entry operator - ¾Ã× ¯ûÇ£ð¼¡Ç÷data entry specialist - ¾Ã×ô À¾¢× ÅøÖ¿÷data export - ¾Ã× ²üÚÁ¾¢data field - ¾Ã×ô ÒÄõdata field masking - ¾Ã×ôÒÄ Á¨ÈôÒdata file - ¾Ã×ì §¸¡ôÒdata file processing - ¾Ã×ì §¸¡ôÒî ¦ºÂÄ¡ì¸õdata flow - ¾Ã×ô À¡ö×data flow analysis - ¾Ã×ô À¡ö× ÀÌôÀ¡ö×data flow diagram - ¾Ã×ô À¡ö×ô À¼õdata gathering - ¾Ã× ¾¢Ãðξødata import - ¾Ã× ÈìÌÁ¾¢data independence - ¾Ã×î º¡÷À¢ý¨Ádata integrity - ¾Ã× ´Øí¸¨Á×Data Interchange Format(DIF)- ¾Ã×ô À¡¢Á¡üÚô ÀÊÅõdata item - ¾Ã× ¯ÕôÀÊdata leakage - ¾Ã× ¸º¢×data librarian - ¾Ã× áĸ÷data link - ¾Ã× ¨½ôÒdata logging - ¾Ã× À¾¢¾ødata management - ¾Ã× §ÁÄ¡ñ¨Ádata management system- ¾Ã× §ÁÄ¡ñ «¨ÁôÒdata manipulation - ¾Ã× ¨¸Â¡Çødata manipulation language- ¾Ã× ¨¸Â¡Ùõ ¦Á¡Æ¢data medium - ¾Ã× °¼¸õdata model - ¾Ã×ô ÀÊÁõdata movement time - ¾Ã× ¼ô¦ÀÂ÷ §¿Ãõdata name - ¾Ã×ô ¦ÀÂ÷

Page 35: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

data origination - ¾Ã× ¯ÕÅ¡ì¸õdata packet - ¾Ã×ô ¦À¡ð¼Äõdata point - ¾Ã×ô ÒûÇ¢data preparation - ¾Ã× ¾Â¡¡¢ôÒdata preparation device - ¾Ã× ¾Â¡¡¢ôÒî º¡¾Éõdata processing - ¾Ã× ¦ºÂÄ¡ì¸õdata processing center - ¾Ã× ¦ºÂÄ¡ì¸ ¨ÁÂõdata processing curriculum- ¾Ã× ¦ºÂÄ¡ì¸ô À¡¼ò¾¢ð¼õdata processing cycle - ¾Ã× ¦ºÂÄ¡ì¸î ÍÆødata processing management- ¾Ã× ¦ºÂÄ¡ì¸ §ÁÄ¡ñ¨Ádata processing manager- ¾Ã× ¦ºÂÄ¡ì¸ §ÁÄ¡Ç÷data processing system - ¾Ã× ¦ºÂÄ¡ì¸ «¨ÁôÒdata processing technology- ¾Ã× ¦ºÂÄ¡ì¸ò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõdata processor - ¾Ã× ¦ºÂĸõdata protection - ¾Ã×ì ¸¡ôÒdata rate - ¾Ã× Å£¾õdata record - ¾Ã×ô À¾¢§ÅÎdata reduction - ¾Ã×ì ̨ÈôÒdata security - ¾Ã×ô À¡Ð¸¡ôÒdata set - ¾Ã×ì ¸½õdata sharing - ¾Ã×ô À¸¢÷×data sheet - ¾Ã×ò ¾¡ûdata sink - ¾Ã× ÁÎdata source - ¾Ã× ãÄõdata storage device - ¾Ã× §¾ì¸î º¡¾Éõdata storage techniques- ¾Ã× §¾ì¸ ÑðÀí¸ûdata stream - ¾Ã× µ¨¼data structure - ¾Ã×ì ¸ð¼¨ÁôÒdata tablet - ¾Ã×ô ÀĨ¸data terminal - ¾Ã× Ó¨ÉÂõdata transfer operations - ¾Ã× ¦ºÖòÐî ¦ºÂøӨȸûdata transfer rate - ¾Ã× ¦ºÖòРţ¾õ

Page 36: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

data transmission - ¾Ã× ¦ºÖò¾õdata type - ¾Ã× Å¨¸data validation - ¾Ã× ¦ºøÖÀÊî §º¡¾¨Édata value - ¾Ã× Á¾¢ôÒdata word - ¾Ã×î ¦º¡ødata word size - ¾Ã×î ¦º¡ø ¿£Çõdatum - ¾Ã× ¯ÕôÀÊdaughter board - Á¸û ÀĨ¸DBMS - Data Base Management System -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¾Ã×ò ¾Ç §ÁÄ¡ñ «¨ÁôÒDC - Data Conversion -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¾Ã× Á¡üÈõDCTL - Direct Coupled Transister Logic -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:§¿ÃÊ ¨½ôÒ Êáýº¢Š¼÷ ²Ã½õDDD - Direct Distance Dialing -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: §¿ÃÊò ¦¾¡¨Ä «¨ÆôÒDDL - Data Discription Language -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¾Ã× Å¢Å¡¢ôÒ ¦Á¡Æ¢dead halt - ÓØ ¿¢Úò¾õdead letter box - §ºÃ¡ Á¼ø ¦ÀðÊdead lock - Ó¼ì¸ ¿¢¨Ädeallocation - Å¢ÎÅ¢ôÒdebit card - ÀüÚ «ð¨¼deblocking - ÀÌò¾ødebounce - ÁÚ À¾¢×ò ¾ÎôÒdebug - À¢¨Æ ¿£ìÌdebugger - À¢¨Æ ¿£ì¸¢debugging aids - À¢¨Æ ¿£ì¸ò Ш½Âý¸ûdecatenate - ¦¾¡¼÷ À¢¡¢ôÒdeceleration time - ´Îì¸ §¿Ãõdecimal - À¾¢ýÁõdecimal code - À¾¢ýÁì ÌÈ¢Ó¨Èdecimal digit - À¾¢ýÁ Äì¸õdecimal number - À¾¢ýÁ ±ñ, ¾ºÁ ±ñdecimal point - À¾¢ýÁô ÒûÇ¢, ¾ºÁô ÒûÇ¢decimal system - À¾¢ýÁ Ó¨È, ¾ºÁ Ó¨È

Page 37: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

decimal to binary conversion- À¾¢ýÁ-ÕÁ Á¡üÈõdecimal to hexadecimal conversion- À¾¢ýÁ-À¾¢ÉÚÁ Á¡üÈõdecimal to octal conversion- À¾¢ýÁ-±ñÁ Á¡üÈõdecision - ÓÊ×decision instruction - ÓÊ׸¡ñ ¸ð¼¨Çdecision structure - ÓÊ׸¡ñ ¸ð¼¨ÁôÒdecision symbol - ÓÊ׸¡ñ ÌȢ£Îdecision table - ÓÊ׸¡ñ «ð¼Å¨½decision theory - ÓÊ׸¡ñ §¸¡ðÀ¡Îdecision tree - ÓÊ׸¡ñ ÁÃõdeck - ¸ðÎdeclaration statement - «È¢Å¢ôÒì ÜüÚdecode - ÌÈ¢Ó¨È ¿£ì¸õdecoder - ÌÈ¢Ó¨È ¿£ì¸¢decollate - ¾¡û À¢¡¢ò¾ødecrement - ÈíÌÁ¡Éõdecryption - Á¨È£Π¿£ì¸õdedicated - ¾É¢ôÀÂýdedicated computer - ¾É¢ôÀÂý ¸½¢ô¦À¡È¢dedicated word processor- ¾É¢ôÀÂý ¦º¡ø¦¾¡ÌôÀ¢default - ¦¸¡¼¡¿¢¨Ädefault÷øíú†ü÷ú - ¦¸¡¼¡¿¢¨Ä Â츢default value - ¦¸¡¼¡¿¢¨Ä Á¾¢ôÒdeferred address - Á¨ÈÓ¸ Ӹš¢deferred entry - ¾ûÇ¢¨ÅôÒ Ñ¨Æ×deferred exit - ¾ûÇ¢¨ÅôÒ ¦ÅÇ¢§ÂüÈõdefinite iteration - ¿¢îºÂ¢òÐ ÀýÓ¨È ¦ºö¾ødegausser - ¸¡ó¾ôÒÄ ¿£ì¸¢degradation - ¾Ãį́Ⱦødeinstall - ¸ÆüÈødejagging - À¢º¢Ú ¿£ì¸õdelay circuit - ¾¡Á¾î ÍüÚ, ͽì¸î ÍüÚdelay line storage - ¾¡Á¾î ÍüÚò §¾ì¸¸õ, ͽì¸î ÍüÚò §¾ì¸¸õdelete - ¿£ìÌ

Page 38: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

deletion record - ¿£ìÌõ À¾¢§ÅÎdelimit - ÅÃõÀ¢¼ødelimiter - ÅÃõÒî ÍðÊdelivery - ÅÆí¸ødemagnetization - ¸¡ó¾ ¿£ì¸õdemand paging - §ÅñÊ Àì¸õ¦ÀÈødemand report - §ÅñÊ «È¢ì¨¸demodulation - ÌÈ¢ôÀ¢Èì¸õdemount - Èì̾ødemultiplexer - ´ÕÓ¸ôÀÎò¾¢dense binary code - «¼÷ ÕÁì ÌÈ¢Ó¨Èdense list - «¼÷ ÀðÊdensity - «¼÷ò¾¢dependency - º¡÷×depth queuing - ÓôÀ¡¢Á¡½ò §¾¡üÈÁ¢¼ødeque - ÕÅÆ¢î º¡¨Ãdescender - Èí¸¢descending order - ÈíÌ Å¡¢¨ºdescriptive statistics - Ţš¢ôÒ ÒûǢ¢Âødescriptor - Ţš¢ôÒ ¦º¡ødesign aids - ÅÊŨÁôÒò Ш½Âý¸ûdesign automation - ¾ýÉ¢Âì¸ ÅÊŨÁôÒdesign costs - ÅÊŨÁôÒî ¦ºÄ׸ûdesign cycle - ÅÊŨÁôÒî ÍÆødesign engineer - ÅÊŨÁôÒô ¦À¡È¢Â¡Ç÷design heuristics - Àð¼È¢× ÅÊŨÁôÒ Ó¨È¸ûdesign language - ÅÊŨÁôÒ ¦Á¡Æ¢design phase - ÅÊŨÁôÒì ¸ð¼õdesign review - ÅÊŨÁôÒ Á£ûÀ¡÷¨Ådesign specifications - ÅÊŨÁôÒì ÌÈ¢ôÀ£Î¸ûdesk checking - ¨¸ÅÆ¢î º¡¢À¡÷ôÒdesk top computer - §Á¨ºì ¸½¢ô¦À¡È¢desk top publishing - §Á¨ºô À¾¢ôÒdestination - §ºÕÁ¢¼õdestructive operation - º¢¨¾ôÒî ¦ºÂødestructive read - º¢¨¾òÐô ÀÊò¾ø

Page 39: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

detachable keyboard - ¸ÆüÚ º¡Å¢ô ÀĨ¸detail - Å¢ÅÃõdetail diagram - Å¢Åà ŨÃÀ¼õdetail file - Å¢ÅÃì §¸¡ôÒdetail flow chart - Å¢Åà µð¼ô À¼õdetail printing - Å¢Åà «îº¢¼ødetail report - Å¢¡¢¿¢¨Ä «È¢ì¨¸detection - ¸ñÎÀ¢Êò¾ødeterminisitic model - ¯Ú¾¢¿¢¨Äô ÀÊÁõdevelopment support library- ¯ÕÅ¡ì¸ ¯¾Å¢ áĸõdevelopment system - ¯ÕÅ¡ì¸ «¨ÁôÒdevelopment time - ¯ÕÅ¡ì¸ §¿Ãõdevelopment tools - ¯ÕÅ¡ì¸ì ¸ÕÅ¢¸ûdevice - º¡¾Éõdevice cluster - º¡¾Éì ¦¸¡òÐdevice code - º¡¾Éì ÌÈ¢Ó¨Èdevice dependent - º¡¾Éõ º¡÷ó¾device flag - º¡¾Éì ¦¸¡Êdevice media control language- º¡¾É °¼¸ì ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¦Á¡Æ¢diagnosis - ̨ÈÂÈ¢¾ødiagnostic routine - ̨ÈÂÈ¢¾ø ¦ºÂøÓ¨Èdiagnostics - Ì¨È «È¢Å¢ôÒdial-up - «¨Æ, ÍÆüÚdial-up line - «¨ÆôÒ ÅÆ¢dialect - ¸¢¨Ç ¦Á¡Æ¢dialog - ¯¨Ã¡¼ødibit - Õ ÐÏìÌdichotomising search - Õ ÜÈ¡¸ò §¾¼ødictionary program - «¸Ã¡¾¢ ¿¢Ãødiddle - ¾¸Åø ̨ÄôÒDIF - Data Interchange Format -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¾Ã× À¡¢Á¡üÈø ÀÊÅõdiffusion - Å¢ÃÅødigit - Äì¸õdigit place - Äì¸ ¼õ

Page 40: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

digit punching place - Äì¸õ ШÇ¢Îõ ¼õdigital - Äì¸Ó¨Èdigital audio tape - Äì¸Ó¨È ´Ä¢ ¿¡¼¡digital communication - Äì¸Ó¨È ¾¸Åø¦¾¡¼÷Òdigital computer - Äì¸Ó¨È ¸½¢ô¦À¡È¢digital control - Äì¸Ó¨È ¸ðÎôÀ¡Îdigital data - Äì¸Ó¨È ¾Ã×digital plotter - Äì¸Ó¨È ŨÃÅ¢digital recording - Äì¸Ó¨È À¾¢×digital repeater - Äì¸Ó¨È ÅÖ²üÈ¢digital signal - Äì¸Ó¨Èì ÌÈ¢ôÒdigital sorting - Äì¸Ó¨È Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õdigital speech - Äì¸Ó¨È §ÀîÍdigital-to-analog converter- Äì¸-´ôÒ¨Á Á¡üÈ¢digital transmission - Äì¸Ó¨È ¦ºÖò¾õdigitise - Äì¸Á¡ìÌdigitiser - Äì¸Á¡ì¸¢digitising - Äì¸Á¡ì¸ødigitising tablet - Äì¸Á¡ìÌ ¸ÕÅ¢dimension - À¡¢Á¡½õdiode - ÕÓ¨ÉÂõdiode transistor logic - ÕÓ¨ÉÂò ¾¢¡¢¾¼Â ²Ã½õDIP - Dual Inline Package -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õDIP switches - Êô ¿¢¨ÄÁ¡üÈ¢¸ûdirect access - §¿ÃÊ «Ï¸ødirect access processing- §¿ÃÊ «ÏÌ ¦ºÂÄ¡ì¸õdirect access storage device- §¿ÃÊ «ÏÌ §¾ì¸î º¡¾Éõdirect address - §¿ÃÊ Ó¸Å¡¢direct connect modem - §¿ÃÊ ¨½ôÒ §Á¡¼õdirect conversation - §¿ÃÊ Á¡üÈõdirect coupled transistor logic - §¿ÃÊ ¨½ôÒò ¾¢¡¢¾¨¼Â ²Ã½õdirect data entry - §¿ÃÊò ¾Ã×ô À¾¢×direct distance dialing - §¿ÃÊò ¦¾¡¨ÄÅ¢¼ «¨ÆôÒdirect processing - §¿ÃÊî ¦ºÂÄ¡ì¸õ

Page 41: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

direct recovery plan - §¿ÃÊ Á£ðÒò ¾¢ð¼õdirectory - «¨¼×disable - Ó¼ìÌdisassembler - ¦À¡È¢¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾¡Ì¦Á¡Æ¢Â¡ì¸¢disaster dump - ¼÷ì¸ñ ¦¸¡ð¼ødisclaimer - ¯¡¢¨Áò ÐÈôÒdiscrete - À¢¡¢¿¢¨Ä, ¯¾¢¡¢discrete component - À¢¡¢¿¢¨Ä ¯ÚôÒ, ¯¾¢¡¢ ¯ÚôÒdisk - ÅðÎdisk access time - ÅðÎ «ÏÌ §¿Ãõdisk buffer - ÅðÎ ¨¼Â¸õdisk change - ÅðÎ Á¡üÚdisk change sensor - ÅðÎ Á¡üÚ ¯½¡¢disk controller card - ÅðÎì ¸ðÎôÀ¡ðÎ «ð¨¼disk copying - ÅðÎô ÀʱÎôÒdisk crash - ÅðÎ §¸Îdisk drive - ÅðÎ Â츢disk duplication - ÅðÎ ¿¸Ä¡ì¸õdisk envelope - ÅðÎ ¯¨Èdisk file - ÅðÎì §¸¡ôÒdisk jacket - ÅðÎô ¦À¡¾¢Ô¨Èdisk library - ÅðÎ áĸõdisk memory - ÅðÎ ¿¢¨ÉŸõdisk operating system - ÅðÎ Âì¸ «¨ÁôÒdisk pack - ÅðÎ «ÎìÌdisk partition - ÅðÎô À¢¡¢Å¢¨Édisk sector - ÅðÎò Ðñ¼õdisk unit enclosure - Å𼸠¯¨Èdiskette - ÅðÎdiskette tray - ÅðÎò ¾ð¼õdispatch - À½¢ §¾÷¾ø, «ÛôÒ¾ødispatching priority - À½¢ ÓýÛ¡¢¨Ádispersed data processing- Å¢ÃŢ ¾Ã×î ¦ºÂÄ¡ì¸õdispersed intelligence - Å¢ÃŢ «È¢×ò¾¢Èýdisplacement - ¦ÀÂ÷display - ¸¡ðº¢Â¸õ

Page 42: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

display adaptor - ¸¡ðº¢ «¨ÁôÒ «ð¨¼display background - ¸¡ðº¢ô À¢ýÒÄõdisplay console - ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¸¡ðº¢ Ó¨ÉÂõdisplay cycle - ¸¡ðº¢ ÍÆø§¿Ãõdisplay device - ¸¡ðº¢î º¡¾Éõdisplay foreground - ¸¡ðº¢ ÓýÒÄõdisplay highlighting - ¸¡ðº¢ìÜÚ º¢ÈôÀ¢¼ødisplay image - ¸¡ðº¢ô ÀÊÁõdisplay menu - ¸¡ðº¢ Ũ¸ôÀðÊdisplay surface - ¸¡ðº¢ô ÀÃôÒdisplay terminal - ¸¡ðº¢ Ó¨ÉÂõdisplay tolerance - ¸¡ðº¢ô ¦À¡Ú¾¢display type - ¸¡ðº¢ Ũ¸display unit - ¸¡ðº¢ «¸õdistortion - ¾¢¡¢Òdistributed data base - ÀÃŢ ¾Ã×ò ¾Çõdistributed data processing- ÀÃŢ ¾Ã×î ¦ºÂÄ¡ì¸õdistributed design - ÀÃŢ ÅÊŨÁôÒdistributed information - ÀÃŢ ¾¸Åø ¦ºÂÄ¡ì¸processing system «¨ÁôÒdistributed network - ÀÃŢ ŨĨÁôÒdistributed sort - ÀÃŢ š¢¨ºÂ¡ì¸õdisturbance - ¾¼í¸ødithering - Åñ½ôÒûÇ¢ ¦¾Ç¢ôÒdivision check - ÅÌò¾ø º¡¢À¡÷ôÒDMA - Direct Memory Access -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: §¿ÃÊ ¿¢¨ÉŸ «Ï¸øDML - Data Manipulation Language -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¾Ã× ¨¸Â¡Ù ¦Á¡Æ¢DNC - Direct Numerical Control -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: §¿ÃÊ ±ñÓ¨È ¸ðÎôÀ¡Îdo until - ¬Ìõ Ũà ¦ºödo while - ÕìÌõ Ũà ¦ºöDOA - Dead On Arrival -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ÅÕ¨¸¿¢¨Ä¢ø ¦ºÂÄ¢ÆôÒdocument - ¬Å½õ

Page 43: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

document reader - ¬Å½ô ÀÊôÀ¡ýdocument retrieval - ¬Å½ Á£ðÒdocumentation - ¬Å½Á¡ì¸ødocumentation aids - ¬Å½Á¡ì¸ø Ш½Âý¸ûdocumentor - ¬Å½Á¡ì¸¢domain - ¸Çõdomain knowledge - ¸Ç «È¢×domain tip - ¸Ç Ó¨Édopant - Á¡Ídoping - Á¡Í °ð¼ødoping vector - Á¡Í «Ç×DOS - Disk Operating System -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ÅðÎ -Âì¸ «¨ÁôÒdot commands - ÒûÇ¢ì ¸ð¼¨Çdot matrix - ÒûÇ¢ «½¢dot matrix printer - ÒûÇ¢ «½¢ «îÍô¦À¡È¢dot pitch - ÒûÇ¢ ¨¼¦ÅÇ¢double buffering - Ã𨼠¨ÅôÀ¸ Ó¨Èdouble click - Ã𨼠«ÓìÌÓ¨Èdouble dabble - À¾¢ýÁ-Ã𨼠Á¡üÈõdouble density - Ã𨼠«¼÷ò¾¢double precision - Ã𨼠º¡¢ÑðÀõdouble punch - Ãð¨¼ò ШÇdouble sided disk - ÕÀì¸ ÅðÎdouble striking - Ãð¨¼ò ¾ð¼ødoubly linked list - ÕÅÆ¢ ¨½ôÒô ÀðÊdown - ¦ºÂÄ¢ÆôÒ ¿¢¨Ädown line processor - Ш½¿¢¨Äî ¦ºÂĸõdown load - ¾Ã× Èì¸õdown time - ¦ºÂÄ¢ÆôÒ §¿Ãõdownward compatible - ¾¡ú¿¢¨Äô ¦À¡Õò¾õdraft mode - ŨÃ× Ó¨È¨Ádraft quality - ŨÃ×ò ¾Ãõdrag - Ødragging - Øò¾ødrain - Åʸ¡ø

Page 44: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

DRAM - Dynamic Random Access Memory -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õdrawing - Ũþødrive - Â츢drive number - Â츢 ±ñdriver - ÂìÌ ¿¢Ãødroid - ÁÉ¢¾ ±ó¾¢Ãõdrop - ¨½ôÒ Ó¨É, Àì¸ ¿£Çõdrop dead halt - Á£Ç¡ ¿¢¨Ädrop in - ÅÕ À¢¨Æ¯Õdrop out - ŢΠÀ¢¨Æ¯Õdrum plotter - ¯Õ¨Ç ŨÃÅ¢drum printer - ¯Õ¨Ç «îÍô¦À¡È¢drum sorting - ¯Õ¨ÇÅÆ¢ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õdrum storage - ¯Õ¨Çò §¾ì¸¸õdry plasma etching - ¯Ä÷ Á¢ýÁô ¦À¡È¢ôÒdry run - ¦Åû§Ç¡ð¼õdual channel controller - Õ¾¼ì ¸ðÎôÀÎò¾¢dual in line package - º¢øÖ Á¨Édual intensity - Ãð¨¼î ¦ºÈ¢×dual processors - Ãð¨¼î ¦ºÂĸõdual sided disk driver - ÕÀì¸ ÅðÎ Â츢dumb terminal - °¨Á Ó¨ÉÂõdummy argument - ¦ÅüÚ ¨½ôÒÕdummy instruction - ¦ÅüÚ ¬¨½dummy module - ¦ÅüÚì ÜÎ, ¦ÅüÚ «ÎìÌdump - ¦¸¡ðÎdumping - ¦¸¡ð¼øduplex - ÕÅÆ¢duplex channel - ÕÅÆ¢ò ¾¼õduplexing - Ã𨼠ÅƢ¡ì¸õduplication check - ÁÚÀ¾¢× ¾Å¢÷ º¡¢À¡÷ôÒdust cover - à͸¡ôÒ ¯¨ÈDvorak keyboard - ЧšÃì º¡Å¢ô ÀĨ¸dyadic - Õ Å¢¨Éº¡÷dyadic operation - Õ Å¢¨Édynamic address translation- ÂíÌ¿¢¨Ä Ӹš¢ Á¡

Page 45: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

üÈõdynamic dump - ÂíÌ¿¢¨Äì ¦¸¡ð¼ødynamic operand - ÂíÌ¿¢¨Ä Å¢¨É ²üÀ¢dynamic RAM - ÂíÌ¿¢¨Ä§¿÷ «ÏÌ ¿¢¨ÉŸõdynamic relocation - ÂíÌ¿¢¨Ä ÕôÀ¢¼ Á¡üÈõdynamic scheduling - ÂíÌ¿¢¨Ä ¿¢ÃøÀÎò¾õdynamic simulation language- ÂíÌ¿¢¨Ä À¡Å¨É ¦Á¡Æ¢dynamic storage - ÂíÌ¿¢¨Äò §¾ì¸¸õdynamic storage allocation- ÂíÌ¿¢¨Äò §¾ì¸¸ ´Ð츣Îdynamics - Âì¸Å¢Âø

E

EAM - Electronic Accounting Machine -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: Á¢ýÉÏì ¸½ìÌô À¾¢×ô ¦À¡È¢EAROM - Electically Alterable Read Only Memory -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:Á¢ý§É¡ð¼ò¾¡ø Á¡üÈìÜÊ ÀÊôÒ ¿¢¨ÉŸõeasy writer - ¦º¡ø ¦¾¡ÌôÒ ¦Áý¦À¡Õû¸Ç¢ø ´ýÚeavesdropping - ´ðÎ째ð¼øEBAM - Electron Beam Addressed Memory -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:Á¢ýÉÏì ¸ü¨ÈÅÆ¢ «ÏÌ ¿¢¨ÉŸõecho - ±¾¢ÃÇ¢ôÒecho check - ±¾¢ÃÇ¢ôÒ º¡¢À¡÷ôÒECOM - Electronic Computer Originated Mail -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:Á¢ýÉÏì ¸½¢ô¦À¡È¢ÅÆ¢ «ïºøedge - ŢǢõÒedge card - ŢǢõÒ «ð¨¼edge connector - ŢǢõÒ ¨½ôÀ¡ýedit - À¾¢ôÒ, À¾¢ôÀ¢edit line - À¾¢ôÒ Å¡¢

Page 46: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

edit mode - À¾¢ôÒ ¿¢¨Äediting - À¾¢ôÀ¢ò¾øeditor - À¾¢ôÀ¡ýEDP - Electronic Data Processing -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õEEPROM - Electrically Erasable Programmable Read Only Memory -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:Á¢ý§É¡ð¼ò¾¡ø Á¡üÈìÜÊ ÀÊôÒ ¿¢¨ÉŸõEFT - Electronic Fund Transfer -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õeight bit chip - ±ðÎò ÐÏìÌî º¢øÖelectro mechanical - Á¢ý ±ó¾¢Ãelectro sensitive paper - Á¢ý¯½÷ ¾¡ûelectro sensitive printer - Á¢ý¯½÷ «îÍô¦À¡È¢electro static printer - ¿¢¨ÄÁ¢ý «îÍô¦À¡È¢(ŨÃÅ¢)electro thermal printer - Á¢ý¦ÅôÀ «îÍô¦À¡È¢electron beam deflection system - Á¢ýÉÏì ¸ü¨È Å¢Äì¸ «¨ÁôÒelectronic bulletin board - Á¢ýÉÏ «È¢ì¨¸ô ÀĨ¸electronic cottage - Á¢ýÉÏì ÌÊøelectronic data processing- Á¢ýÉÏò ¾Ã×î ¦ºÂÄ¡ì¸õelectronic filing - Á¢ýÉÏì §¸¡ôÒÓ¨Èelectronic fund transfer - Á¢ýÉÏ ¿¢¾¢ Á¡üÈõelectronic journal - Á¢ýÉÏò ¾¡Ç¢¨¸electronic magazine - Á¢ýÉÏ ¾úelectronic mail - Á¢ý «ïºøelectronic music - Á¢ý ¨ºelectronic office - Á¢ý «ÖÅĸõelectronic pen - Á¢ý §ÀÉ¡electronic power supply - Á¢ý ¾¢Èý ÅÆí¸¢electronic publishing - Á¢ý À¾¢ôÒelectronic tablet - Á¢ýÉÏô ÀĨ¸element - ¯ÚôÒelementary diagram - ¯ÚôÒ Å¨ÃÀ¼õELIZA - ´Õ ¦Áý¦À¡Õûellipse - ¿£ûÅð¼õE-mail - Á¢ý«ïºø

Page 47: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

embedded command - ¯ð¦À¡¾¢ó¾ ¬¨½embedded system - ¯ð¦À¡¾¢ó¾ «¨ÁôÒembedding - ¯ð¦À¡¾¢ò¾øempty string - ¦ÅüÚîºÃõemulation - §À¡ýÁõemulator - §À¡ýÁ¢enable - ÂÖ¨ÁôÀÎòÐencipher - Á¨ÈìÌȢ£¼¡ì¸øenclosure - ÜÎencode - ÌȢ£Π¬ìÌencoder - ÌȢ£¼¡ì¸¢encryption - Á¨ÈìÌȢ£¼¡ì¸õend mark - ÓÊ×ì ÌÈ¢end of block(EOB) - ¦¾¡Ì¾¢ ÓÊ×end of file(EOF) - §¸¡ôÒ ÓÊ×end of page halt - Àì¸ÓÊ× ¿¢Úò¾õend of tape marker - ¿¡¼¡ ÓÊ×ì ÌÈ¢end of text - ¯¨Ã ÓÊ×end of transmission - ¦ºÖò¾ø ÓÊ×end user - Ú¾¢ô ÀÂÉ÷endless loop - ÓÊŢġ ¸ñ½¢enhancements - §ÁõÀ¡Î¸ûENTER key - ѨÆ× º¡Å¢entry point - ѨÆÅ¢¼õenvironment - ÝÆøenvironment devision - ÝÆø À̾¢EPO - Emergency Power Off -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: «ÅºÃ Á¢ýÐñÊôÒEPROM - Erasable Programmable Read Only Memory -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:«Æ¢ò¦¾ØÐ ÀÊôÒ ¿¢¨ÉŸõerasable storage - «Æ¢ì¸ìÜÊ §¾ì¸¸õerase - «Æ¢ergonomics - À½¢î ÝÆÄ¢Âøerror analysis - À¢¨Æ ÀÌôÀ¡ö×error control - À¢¨Æ ¸ðÎôÀ¡Î

Page 48: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

error correcting code - À¢¨Æ ¾¢ÕòÐõ ÌÈ¢Ó¨Èerror detecting code - À¢¨Æ «È¢Ôõ ÌÈ¢Ó¨Èerror file - À¢¨Æ §¸¡ôÒerror handling - À¢¨Æ ¨¸Â¡Çøerror message - À¢¨Æ ¦ºö¾¢error rate - À¢¨Æ Å£¾õerror ratio - À¢¨Æ Å¢¸¢¾õerror transmission - À¢¨Æô ÀÃÅøESCAPE key - Å¢ÎÀÎ º¡Å¢evaluation - Á¾¢ôÀ¢¼ø, Á¾¢ôÀ£Îeven parity check - Ãð¨¼ôÀ¨¼ º¡¢À¡÷ôÒevent - ¿¢¸ú×exception reporting - Å¢¾¢Å¢ÄìÌ «È¢Å¢ôÒexclusive OR - Å¢Ä츢 «øÄÐexecutable statement - ¦ºÂøÀ¡ðÎì ÜüÚexecute - ¦ºÂøÀÎòÐexecute cycle - ¦ºÂøÍüÚexecution - ¦ºÂüÀÎò¾õexecution time - ¦ºÂø §¿Ãõexecutive - §ÁÄ¡ñ ¿¢Ãø, §ÁÄ¡Ç÷exit - ¦ÅÇ¢§ÂüÈõexpandability - Å¢¡¢¾¢Èýexpansion card - Å¢¡¢Å¡ì¸ «ð¨¼expansion interface - Å¢¡¢Å¡ì¸ ¨¼Ó¸õexpansion slots - Å¢¡¢Å¡ì¸ò ШǸûexpansion units - Å¢¡¢Å¡ìÌ «¸í¸ûexpert support system - ÅøÖ¿÷ Ш½ «¨ÁôÒexpert system - ÅøÖ¿÷ «¨ÁôÒexplicit address - ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼ Ӹš¢exploded view - ¦¾È¢ôÒò §¾¡üÈõexponent - «ÎìÌìÌÈ¢, ÀÊìÌÈ¢exponential notation - «ÎìÌì ÌÈ¢Á¡Éõexponential smoothing - «Î째üÈ º£÷¨Á¡ì¸õexponentiation - «Î째üÈõ, ÀʧÂüÈõexport - ²üÚÁ¾¢expression - §¸¡¨Å

Page 49: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

extender board - ¿£ðÊôÒ ÀĨ¸extensible language - ¿£ðÊôÒ ¦Á¡Æ¢extension - ¿£ðÊôÒexternal data file - ÒÈò ¾Ã×ì §¸¡ôÒexternal memory - ÒÈ ¿¢¨ÉŸõexternal reference - ÒÈ §Áü§¸¡û

F

f - «¨Ä¦Åñ ÌȢ£Î, «¾¢÷¦Åñ ÌȢ£Îfabricated language - Ò¨É× ¦Á¡Æ¢fabrication - Ҩɾøface - Ó¸õfacilities management - ź¾¢ §ÁÄ¡ñ¨Áfacility - ź¾¢facsimile(FAX) - ¦¾¡¨Ä ¿¸Ä¢facsimile transceiver - ¦¾¡¨Ä ¿¸ø §À¡ìÌÅÕÅ¢factor analysis - ¸¡Ã½¢ ¬ö×factorial - Âø±ñ ¦¾¡¼÷¦ÀÕì¸õfail safe system - ¦¿¡ÊôÒ ¿¢¨Äì ¸¡ôÀ¨ÁôÒfail soft system - ¦¿¡ÊôÒ ²üÒ «¨ÁôÒfailure prediction - ¦¿¡ÊôÒ Óý¸½¢ôÒfairness - ¿Â¨Áfall back - À¢ýº¡÷¾øfallout - º¢¾Èøfamily of computers - ¸½¢ô¦À¡È¢ì ÌÎõÀõfan in - ¯ðÌÅ¢fan out - ¦ÅÇ¢ Å¢¡¢fanfold paper - Å¢º¢È¢ÁÊôÒò ¾¡ûfat bits - ÀÕò¾ À¼òÐÏì̸ûfatal error - ¦¸¡ø À¢¨Æfather file - ¾ó¨¾ì §¸¡ôÒfault - ÀØÐfault tolerance - ÀØÐ ¦À¡Ú¾¢FAX - Facsimile: ¦¾¡¨Ä ¿¸Ä¢feasibility study - ÂÖ¨Á ¬ö×

Page 50: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

feature - ÀñÒì ÜÚfeature extraction - ÀñÒìÜÚ À¢¡¢ò¦¾Îò¾øfeed - °ðÎfeed holes - °ðΠШǸûfeedback - À¢ý°ðÎfeedback circuit - À¢ý°ðÎî ÍüÚfeep - «¸Å¢female connector - Ð¨Ç ¨½ôÒfetch - ¦¸¡½÷fiber optics - ¨Æ ´Ç¢Â¢Âøfield - ÒÄõfield effect transistor(FET)- ÒÄ Å¢¨Ç× Êáýº¢Š¼÷field emission - ÒÄ Å£îÍfield engineer - ÒÄô ¦À¡È¢Â¡Ç÷field of view - ¸¡ðº¢ô ÒÄõfield upgradable - ¸Çò¾¢ø §ÁõÀξÌfifth generation computers- ³ó¾¡õ ¾¨ÄÓ¨Èì ¸½¢ô¦À¡È¢¸ûfigure shift - ±ñ¯Õî º¡Å¢file - §¸¡ôÒfile allocation table - §¸¡ôÒ ´Ð츣ðÎ «ð¼Å¨½file backup - §¸¡ôÒì ¸¡ôÒfile conversion - §¸¡ôÒ Á¡üÈõfile gap - §¸¡ôÒ ¨¼¦ÅÇ¢file handling routine - §¸¡ôÒ ¬Ùõ ¿¢Ãøfile label - §¸¡ôÒ «¨¼Â¡Çõfile layout - §¸¡ôÒ ¼«¨Á×file level model - §¸¡ôÒ ¿¢¨Äô ÀÊÁõfile librarian - §¸¡ôÒ áĸ÷file maintenance - §¸¡ôÒô §À½øfile manager - §¸¡ôÒ §ÁÄ¡Ç÷file name - §¸¡ôÒô ¦ÀÂ÷file organisation - §¸¡ôÒ «¨ÁôÒfile processing - §¸¡ôÒî ¦ºÂÄ¡ì¸õfile protect ring - §¸¡ôÒì ¸¡ôÒ Å¨ÇÂõfile protection - §¸¡ôÒì ¸¡ôÒ

Page 51: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

file size - §¸¡ôÒ «Ç×file storage - §¸¡ôÒò §¾ì¸¸õfile structure - §¸¡ôÒì ¸ð¼¨ÁôÒfile transfer - §¸¡ôÒ ¦ÀÂ÷×file transfer protocol - §¸¡ôÒô À¡¢Á¡üÚ Å¨ÃÓ¨Èfile virus - §¸¡ôÒ ¨ÅÊfilename extension - §¸¡ôÒô¦ÀÂ÷ ¿£ð¼õfilling - ¿¢ÃôÀøfilm developer - À¼Äò ÐÄ츢FILO - First In Last Out -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õfilter - ÅʸðÊ, ºøĨ¼find and replace - ¸ñÎ À¾¢Ä¢Î, §¾Ê Á¡üÚfinder - ¸¡½¢, §¾Êfinite - «Ú¾¢, º¢Ú, ÅÃõÒìÌðÀð¼finite element method - º¢üÚÚôÒ Ó¨Èfirmware - ¿¢¨Ä¦À¡Õûfirst generation computers- Ó¾ø ¾¨ÄÓ¨Èì ¸½¢ô¦À¡È¢¸ûfirst-in first-out - Ó¾ø-ÅÕ¨¸ Ó¾ø-¦ÅÇ¢§ÂüÈõfirst-in last-out - Ó¾ø-ÅÕ¨¸ ¸¨¼º¢-¦ÅÇ¢§ÂüÈõfirst-order predicate logic- Ó¾üÀÊ ÀÂÉ¢¨Ä ²Ã½õfitting - ¦À¡Õòоøfixed - ŨÃÂÚì¸ôÀð¼, Á¡È¡fixed area - ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ÀÃôÒfixed point - Á¡È¡ô ÒûÇ¢fixed point arithmetic - Á¡È¡ô ÒûÇ¢ì ¸½ì¸£Îfixed spacing - Á¡È¡ ¨¼¦ÅÇ¢fixed storage - ¿¢¨Ä §¾ì¸¸õfixed word length - Á¡È¡î ¦º¡ø¿£Çõfixed-head disk unit - Á¡È¡-¾¨Ä Åð¼¸õfixed-length record - Á¡È¡ ¿£Ç ²Îfixed-program computer - Á¡È¡ ¿¢Ãø ¸½¢ô¦À¡È¢fixed-size record - Á¡È¡ ¿£Ç ²Îflag - ¦¸¡Êflat pack - ºÁ¾Çô ¦À¡¾¢flat panel display terminal- ¾ð¨¼ô ÀÄ¸ì ¸¡ðº¢Â¸õ

Page 52: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

flat screen - ¾ð¨¼ò ¾¢¨Ãflatbed plotter - ºÁ¾ÇôÀΨ¸ ŨÃÅ¢flexible disk - ¦¿¸¢úÅðÎflicker - Á¢Ûì¸øflight computer - Å¡ë÷¾¢ ¸½¢ô¦À¡È¢flight simulator - ÀÈò¾ø À¡ÅÉÁ¡ì¸¢, ÀÈò¾ø ´ôÀ¡ì¸¢flip-flop - ²üÈõ-Èì¸õfloat - Á¢¾¨Åfloating point - Á¢¾¨Åô ÒûÇ¢floating point notation - Á¢¾¨Åô ÒûÇ¢ ÌÈ¢Á¡Éõfloating-point arithmetic - Á¢¾¨Åô ÒûÇ¢ ¸½ì¸£Îfloating-point constant - Á¢¾¨Åô ÒûÇ¢ Á¡È¢Ä¢floating-point operation - Á¢¾¨ÅôÒûÇ¢ Å¢¨Éfloating-point routine - Á¢¾¨Åô ÒûÇ¢ ¿¢Ãøfloppy disk - ¦¿¸¢ú ÅðÎfloppy disk case - ¦¿¸¢ú ÅðΨÈfloppy disk controller - ¦¿¸¢ú ÅðÎì ¸ðÎôÀÎò¾¢floppy disk unit - ¦¿¸¢ú Åð¼¸õFLOPS - FLoating-point Operations Per Second -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õflowchart - µð¼ôÀ¼õflowchart template - µð¼ôÀ¼ ÀÊÁ«îÍflowchart text - µð¼ôÀ¼ì ÌÈ¢ôÒflowcharting symbol - µð¼ôÀ¼ì ÌȢ£Îflowline - À¡ö×ì §¸¡Îflush - ¦ÅÇ¢ò¾ûÙfocusing - ÌÅ¢ò¾øfont - ±ØòРŨ¸footer - «ÊìÌÈ¢ôÒfootprint - «ÊîÍÅÎforce - ÅÄ¢óÐ ¦ºöforecast - Óý¸½¢ôÒforeground job - Óýɽ¢ §Å¨Äforeground processing - Óýɽ¢î ¦ºÂÄ¡ì¸õforeground program - Óýɽ¢ ¿¢Ãø

Page 53: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

foreground task - Óýɽ¢ô À½¢forest - ¸¡Îform - ÀÊÅõform feed (FF) - ÀÊÅ °ð¼øform letter program - ÀÊÅì ¸Ê¾ ¿¢Ãøformal language - ӨȺ¡÷ ¦Á¡Æ¢format - ÅÊÅõformatted display - ÅÊ×Ú ¸¡ðº¢formatter - ÅÊçðÊforms design - ÀÊÅ ÅÊŨÁôÒformula - Å¡öÀ¡ÎFORTH - ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ´ýÚFORTRAN - FORmula TRANslation -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õforward chaining - Óý§É¡ìÌô À¢¨½ôÒforward pointer - Óý§É¡ìÌ ÍðÊfour-address instruction - ¿¡ýӸš¢ì ¸ð¼¨Çfour-out-of-eight code - ±ðÊø ¿¡ýÌ ÌÈ¢Ó¨Èfourth generation computers- ¿¡ý¸¡õ ¾¨ÄÓ¨Èì ¸½¢ô¦À¡È¢fractals - ÀÌÅ¢Âøfragmentation - Ðñ¼¡ì¸õframe - ºð¼õframe buffer - ºð¼¸ ¨ÅôÀ¸õfree form - ¸ðÊÄ¡ ÅÊÅõfreeware - Äźô ¦À¡Õûfrequency - «¨Ä×±ñfrequency counter - «¨Ä×±ñ ¸¡ðÊfriction-feed - ¯Ã¡ö×ÅÆ¢ °ð¼øfriendliness - §¾¡Æ¨Áfriendly interface - §¾¡Æ¨Á ¨¼Ó¸õfrob - ̨¼¾øfront panel - Ó¸ôÒô Àĸõfront-end processor - Óýɽ¢î ¦ºÂĸõfry - ÅÚfull adder - ÓبÁì ÜðÊfull frame - ÓبÁî ºð¼¸õ

Page 54: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

full screen - ÓØò¾¢¨Ãfull-duplex - ÓØ-ÕÅÆ¢ô§À¡ìÌfull-page display - ÓØôÀì¸ì ¸¡ðº¢full-screen editing - ÓØò¾¢¨Ãô À¾¢ôÒfull-text searching - Óد¨Ãò §¾¼øfully formed characters - ÓØÅÊÅ ¯Õì¸ûfunction - ¦ºÂøÜÚ, º¡÷Òfunction codes - ¦ºÂø ÌȢӨȸûfunction key - ¦ºÂø º¡Å¢function subprogram - ¦ºÂüÜüÚò Ш½¿¢Ãøfunctional description - ¦ºÂø Ţš¢ôÒfunctional design - ¦ºÂø ÅÊŨÁôÒfunctional programming - ¦ºÂø ¿¢ÃÄ¡ì¸õfunctional specification - ¦ºÂø ŨÃÔ¨Ãfunctional units - ¦ºÂø ¯ÚôÒ¸ûfunware - §¸Ç¢ì¨¸ ¦À¡Õûfuse - ¯Õ¸¢fusible link - ¯ÕÌô À¢¨½ôÒfuzzy logic - Áí¸ø ²Ã½õ

G

G - Giga -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ, 1000000000gain - ¦ÀÕì¸õgallium arsenide - ¸¡Ä¢Âõ ¬÷º¢¨ÉÎgame theory - Å¢¨Ç¡ðÎì §¸¡ðÀ¡Îgamut - Åñ½ì¸ÇõGantt chart - ¸¡ýð ŨÃÀ¼õgap - ¨¼¦ÅÇ¢garbage - Ìô¨Àgarbage collection - Ìô¨À ¾¢Ãð¼øgas display - ÅÇ¢Áò ¾¢¨Ãgate - š¢øgateway - ѨÆš¢øgating circuit - š¢ø ÍüÚGB - Giga Byte -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¸¢¸¡ ¨ÀðÎ

Page 55: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

geek - ¸üÚìÌðÊgeneral purpose - ¦À¡Ð§¿¡ìÌgeneral purpose computer- ¦À¡Ð§¿¡ìÌì ¸½¢ô¦À¡È¢general purpose register- ¦À¡Ð§¿¡ìÌô À¾¢Å¸õgenerality - ¦À¡Ð¨Ágeneralized routine - ¦À¡Ðò Ш½¿¢Ãøgenerate - ¬ìÌgeneration - ¾¨ÄÓ¨Ègenerator - ¬ì¸¢generic model - ¦À¡Ð-Éô ÀÊÁõgeocoding - ¿¢ÄôÀ¼ ÌÈ¢Ó¨Ègeometric model - ÅÊÅ¢Âø ÀÊÁõgeometry - ÅÊÅ¢Âøgermanium - ¦ƒ÷Á¡É¢ÂõGERT - Graphical Evaluation and Review Technique -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õget - ¦ÀÚgibberish - ÀÂɢġò ¾¸ÅøGiga - ¸¢¸¡, 1000000000Giga Byte - ¸¢¸¡ ¨ÀðÎGiga Hertz - ¸¢¸¡ ¦†÷ðŠGIGO - Garbage In Garbage Out -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: Ìô¨À¢¼ Ìô¨À ÅÕõglare - Ü;øglitch - ¾ÎÁ¡üÈõglobal - ÓبÁ «Ç¡Å¢Âglobal character - ÓبÁ «Ç¡Å¢Â ±ØòÐÕglobal operation - ÓبÁ «Ç¡Å¢Â ¦ºÂøÀ¡Îglobal search and replace- ÓبÁ «Ç¡Å¢Â §¾¼Öõ Á¡üÈÖõglobal variable - ÓبÁ «Ç¡Å¢Â Á¡È¢go down - ¿¢ýÚ§À¡¾øGP - Graphic Programming -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õGPS - General Purpose Service -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õGPSS - General Purpose Systems Simulator -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ

Page 56: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

grabber - ÀÈ¢ôÀ¢, ¸Å÷Å¢graceful degradation - ÀÊôÀÊ¡¸î ¦ºÂø¾Ãõ Æò¾øgrade - ¾ÃôÀÊgrammatical error - Ä츽ô À¢¨Ægrammatical mistake - Ä츽ò ¾ÅÚgrammar - Ä츽õgrandfather file - À¡ð¼ý §¸¡ôÒgraph - ŨÃÀ¼õgraph theory - §¸¡Ä Âøgraphic data structure - ŨÃÅ¢Âø ¾Ã×ì ¸ð¼¨ÁôÒgraphic digitizer - ŨÃÅ¢Âø Äì¸Á¡ì¸¢graphic display mode - ŨÃÅ¢Âø ¸¡ðº¢ ӨȨÁgraphic display resolution- ŨÃÅ¢Âø ¸¡ðº¢ô À¢¡¢¾¢Èýgraphic display terminal - ŨÃÅ¢Âø ¸¡ðº¢ Ó¨ÉÂõgraphic input device - ŨÃÅ¢Âø ¯ûÇ£ðÎî º¡¾Éõgraphic limits - ŨÃÅ¢Âø ±ø¨Ägraphic module - ŨÃÅ¢Âø ¦¾¡ÌôÒgraphic output - ŨÃÅ¢Âø ¦ÅǢ£Îgraphic output device - ŨÃÅ¢Âø ¦ÅǢ£ðÎî º¡¾Éõgraphical terminal - ŨÃÅ¢Âø Ó¨ÉÂõgraphics - ŨÃÅ¢Âøgraphics input hardware- ŨÃÅ¢Âø ¯ûÇ£ðÎ Åý¦À¡Õûgraphics output hardware- ŨÃÅ¢Âø ¦ÅǢ£ðÎ Åý¦À¡Õûgraphics printer - ŨÃÅ¢Âø «îÍô¦À¡È¢graphics program - ŨÃÅ¢Âø ¿¢Ãøgraphics resolution - ŨÃÅ¢Âø À¢¡¢¾¢Èýgraphics screen - ŨÃÅ¢Âø ¾¢¨Ãgraphics tablet - ŨÃÅ¢Âø Å¢Åà Äì¸Á¡ì¸¢graphics terminal - ŨÃÅ¢Âø Ó¨ÉÂõgray code - º¡õÀø ÌÈ¢Ó¨Ègray scale - º¡õÀø «ÇÅ£Îgreater than - Å¢¼ Á¢¸øgrid - ¸ð¼õ

Page 57: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

grid chart - ¸ð¼ÅÊŠŢÅÃôÀ¼õgrid sheet - ¸ð¼ò ¾¡ûgridding - ¸ð¼Á¡ì¸õgrounding - ¾¨Ã ¨½ôÒgroup mark - ¦¾¡Ì¾¢ì ÌÈ¢group printing - ¦¾¡Ì¾¢ «îº¢¼øguest computer - Å¢ÕóÐì ¸½¢ô¦À¡È¢gulp - Á¢¼ìÌgun - Å£îÍô ¦À¡È¢

H

hacker - ÌÚõÀ÷half adder - «¨Ãì ÜðÊhalf duplex - «¨Ã ÕÅÆ¢ô À¡¨¾half toning - Áí¸ø Ó¨Èhalfword - «¨Ãî ¦º¡øhalt instruction - ¿¢ÚòÐì ¸ð¼¨Çhalting problem - ¿¢ÚòÐî º¢ì¸øHamming code - §†Á¢í ÌÈ¢Ó¨Èhand calculator - ¨¸ì ¸½¢ôÀ¡ýhand held computer - ¨¸Â¼ì¸ì ¸½¢ô¦À¡È¢handler - ¨¸Â¡Ç÷hands on - ¦ºÂøº¡÷handshaking - ¨¸¦¸¡Îò¾øhandwriting recognition - ¨¸¦ÂØòÐ «È¢¾øhang up - ¦¾¡í¸øhard clip area - ¾¡Ç¢ý ŨÃÀÃôÒhard contact printing - ¦¾¡ÎÓ¨È «îº¢¼øhard copy - ¾¡û ÀÊhard disk - Åý ÅðÎhard error - ¸ÕÅ¢ô À¢¨Æhard failure - ¸ÕÅ¢ô ÀØÐhard hyphen - Åý ¨½ÌÈ¢hard sector - Åý À̾¢hardware configuration - Åý¦À¡Õû ¯ÕŨÁôÒ

Page 58: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

hardware dependent - Åý¦À¡Õû º¡÷ó¾hardware description language- Åý¦À¡Õû Ţš¢ôÒ ¦Á¡Æ¢hardware key - Åý¦À¡Õû º¡Å¢hardware resources - Åý¦À¡Õû ÅÇõhardware specialist - Åý¦À¡Õû ÅøÖ¿÷hardwired - ¸õÀ¢ÅÆ¢harness - żì¸ðÎHASCI - Human Application Standard Computer Interface -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õhash totals - ÒÄ ±ñ½¢ì¨¸¸ûhashing - ¾üº¡÷Ò Ó¸Å¡¢Â¡ì¸õhatching - Å¡¢§Åö¾øHDBMS - Hierarchical Data Base Management System -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õhead - ¾¨Ähead cleaning device - ¾¨Ä ÐÄìÌî º¡¾Éõhead crash - ¾¨Ä §Á¡¾øhead positioning - ¾¨Ä Õò¾õhead slot - ¾¨Äò ШÇhead switching - ¾¨Ä ¿¢¨ÄÁ¡üÈøheader - ¾¨ÄôÒheader card - ¾¨ÄôÒ «ð¨¼header record - ¾¨ÄôÒô À¾¢§ÅÎheap - ÌÅ¢Âøheap sort - ÌÅ¢Âø Ó¨È Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õhelical wave guide - ÍÕû «¨Ä ÅÆ¢ôÀÎò¾¢help - ¯¾Å¢, Ш½Henry - ¦†ýÈ¢, Á¢ýàñ¼ø «ÄÌHertz - ¦†÷ðŠ, «¾¢÷¦Åñ «ÄÌheuristic - Àð¼È¢×º¡÷heuristic learning - Àð¼È¢× ÅÆ¢ì¸üÈøhex - ¸¡ñ¸: hexadecimalhexadecimal number - À¾¢ý«ÚÁ ±ñhexadecimal point - À¾¢ý«ÚÁô ÒûÇ¢hi-res graphics - ¯Â÷ À¢¡¢¾¢Èý ŨÃÅ¢Âø

Page 59: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

hidden line - Á¨È§¸¡Îhidden line removal - Á¨È§¸¡Î ¿£ì¸õhidden objects - Á¨Èó¾ ¦À¡Õûhidden surface - Á¨Èó¾ ÀÃôÒHierarchical DataBase - ÀÊ¿¢¨Äò ¾Ã×ò¾ÇManagement System §ÁÄ¡ñ «¨ÁôÒhierarchical network - ÀÊ¿¢¨Ä ŨĨÁôÒhierarchical structure - ÀÊ¿¢¨Äì ¸ð¼¨ÁôÒhierarchy - ÀÊ¿¢¨Ähigh density - ¯Â÷ «¼÷ò¾¢high level language - ¯Â÷¿¢¨Ä ¦Á¡Æ¢high order - ¯Â÷ Á¾¢ôÒ¿¢¨Ähigh order column - ¯Â÷ Á¾¢ôÒì ¸õÀõhigh persistence phosphor- ¯Â÷ ¿¢ý¦È¡Ç¢÷ À¡ŠÀÊhigh resolution - ¯Â÷ À¢¡¢¾¢Èýhigh speed printer(HSP) - ¯Â÷ §Å¸ «îÍô¦À¡È¢high storage - ¯Â÷ §¾ì¸¸õhigh volatility - §Å¸ «Æ¢×highlighting - ¯Â÷ò¾¢ì ¸¡ð¼øHIS - Hospital Information System -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õhistogram - À𨼠ŨÃÀ¼õhit(cache) - ¸¢¨¼ò¾øholding time - À¢ÊôÒ §¿ÃõHollerith card - §†¡Ä¡¢ò «ð¨¼Hollerith code - §†¡Ä¡¢ò ÌÈ¢Ó¨Èhologram - ÓبÁô ÀÊÁõholography - ÓبÁô ÀÊÁÅ¢Âøhome - ¦¾¡¼ì¸¿¢¨Ä, «¸õhome computer - øÄì ¸½¢ô¦À¡È¢home grown software - ¾¡õ ¬ìÌ ¦Áý¦À¡Õûhome key - ¦¾¡¼ì¸î º¡Å¢home management software- Å£ðÎ §ÁÄ¡ñ ¦Áý¦À¡Õûhome page - ¦¾¡¼ì¸ô Àì¸õhome record - ¦¾¡¼ì¸ô À¾¢§ÅÎhome row - Ó¾ý¨Á Å¡¢¨ºhomunculus - ã¨ÇÂì¸ô ÀÊÁõ

Page 60: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

horizontal scrolling - ¸¢¨¼ ¯Õð¼øhost computer - Å¢Õ󧾡õÒì ¸½¢ô¦À¡È¢host language - Å¢Õ󧾡õÒ ¦Á¡Æ¢hot zone - ¦Åõ¨Á Áñ¼Äõhouse keeping - øÄô §ÀϾøhousing - ÜÎHTML - Hyper Text Markup Language -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: Á£¯¨Ã ÍðΦÁ¡Æ¢hue - ¿¢ÈõHuffman tree - †·ôÁý ÁÃõhuman engineering - ÁÉ¢¾ô ¦À¡È¢Â¢Âøhuman/machine interface- ÁÉ¢¾ý-¦À¡È¢ ¨¼Ó¸õhybrid computer system - ¸ÄôÀ¢Éì ¸½¢ô¦À¡È¢ «¨ÁôÒhyper text - Á£¯¨Ãhypertape - §À¨Æ ¿¡¼¡hysteresis - ¾Âì¸õ

I

I/O - Input/Output -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¯ûÇ¢Î/¦ÅǢ¢ÎI/O bound - ¯/¦Å º¡÷ó¾I/O channel - ¯/¦Å ¾¼õI/O control system(IOCS)- ¯/¦Å ¸ðÎôÀ¡ðÎ «¨ÁôÒI/O device - ¯/¦Å º¡¾ÉõI/O instructions - ¯/¦Å ¬¨½¸ûI/O ports - ¯/¦Å Ó¸ôÒ¸ûI/O processor - ¯/¦Å ¦ºÂĸõI/O Symbol - ¯/¦Å ÌȢ£Îicon - ÌÚõÀ¼õidentification division - «¨¼Â¡Çô À̾¢identifier - ÌÈ¢ôÀ¡ýidle characters - Ó¼íÌ ¯Õidle time - Ó¼íÌ §¿Ãõif-then-else - ±É¢ø - ý§Èøignore character - ÒÈ츽¢ôÒ ¯Õillegal character - ²üÀ¢Ä¡ ¯Õ

Page 61: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

illuminate - ´Ç¢°ðÎimage - ¯ÕÅõimage area - ¯ÕÅô ÀÃôÒimage converter - ¯ÕÅ Á¡üÈ¢image enhancement - ¯ÕÅ §ÁõÀ¡Îimage processing - ¯ÕÅ «Äºøimmediate access - ¯¼ÉÊ «Ïì¸õimmediate address - Å¢¨É²üÒ ¬¨½immediate-mode-commands- ¯¼ÉÊ Ó¨È¨Áì ¸ð¼¨Ç¸ûimpact printer - «ØòÐ «îÍô¦À¡È¢impedance - ÁÈ¢ôÒimplied address - ¦¾¡ì¸¢Â Ӹš¢implimentation - ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎò¾øimport - ÈìÌÁ¾¢in-line coding - ¯ûǨÁ ¬¨½¸ûin-line processing - ¯ûǨÁ ¦ºÂÄ¡ì¸õin-line subroutine - ¯ûǨÁ Ш½¿¢Ãøinactive - ¦ºÂüÀ¼¡inactive window - ¦ºÂüÀ¼¡ º¡ÇÃõincidence matrix - ÀÎ «½¢incident light - ÀÎ ´Ç¢inclusive OR - «¼íÌ «øÄÐincrement - ²ÚÁ¡Éõincremental compiler - ÀÊÓ¨È ¦Á¡Æ¢Á¡üÈ¢incremental plotter - ÀÊÓ¨È Å¨ÃÅ¢incremental spacing - ÀÊÓ¨È ¨¼¦ÅǢ¢¼øindefinite iteration - Ũâġ ÀýÓ¨Èî ¦ºÂøindegree - ¯ðÒÌ ±ñindent - ¯û¾ûindentation - ¯û¾ûÇøindex - ÍðÎindex hole - ÍðÎò ШÇindex hole sensor - ÍðÎò Ð¨Ç ¯½¡¢index register - ÍðÎô À¾¢Å¸õindex variable - ÍðÎ Á¡È¢indexed address - ÍðΠӸš¢

Page 62: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

indexed file - ÍðÎ §¸¡ôÒindexed sequential access- ÍðÎ Å¡¢¨º «Ï¸øÓ¨Èindexer - ÍðÎ ¬ì¸¿¢Ãøindexing - ÍðÎ ¨½ôÒ Ó¨Èindicator - ¸¡ðÊindirect addressing - Á¨ÈÓ¸ Ӹš¢Â¡ì¸õinduce - àñÎinductance - àñ¼õinduction - àñ¼øindustrial robot - ¦¾¡Æ¢Ä¸ ±ó¾¢Ãýinequality - ºÁý ý¨Áinference - ¯öòн÷¾øinference program - ¯öòн÷ ¿¢Ãøinference rule - ¯öòн÷ Å¢¾¢Ó¨Èinfinite loop - ÓÊŢġ ¸ñ½¢infix notation - ¨¼Â¨Á ÌÈ¢Á¡Éõinformatics - ¾¸ÅÄ¢Âøinformation - ¾¸Åøinformation banks - ¾¸Åø Åí¸¢¸ûinformation bits - ¾¸Åø ÐÏìÌ, ¾¸Åø À¢ðÎinformation explosion - ¾¸Åø ¦ÀÕì¸õinformation network - ¾¸Åø ŨĨÁôÒinformation processing - ¾¸Åø «Äºøinformation processing centre- ¾¸Åø «ÄÍ ¨ÁÂõinformation providers - ¾¸Åø ÅÆíÌ¿÷information resource management- ¾¸Åø ÅÇ §ÁÄ¡ñ¨Áinformation retrieval - ¾¸Åø Á£ðÒinformation revolution - ¾¸Åø ÒÃðº¢information science - ¾¸Åø Âøinformation services - ¾¸Åø §º¨Å¸ûinformation storage and retrieval- ¾¸Åø §¾ì¸Óõ Á£ðÒõinformation system - ¾¸Åø «¨ÁôÒinformation technology - ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõinformation theory - ¾¸Åü §¸¡ðÀ¡Î

Page 63: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

information utility - ¾¸Åø ÀÂý¿¢Ãø, ¾¸Åø ÀÂɨÁôÒinherent error - ¯ûÙ¨Èô À¢¨Æinitialise - ¦¾¡¼ì¸ Á¾¢ôÀÇ¢ò¾øink cartridge - ¨Áì ÜÎink jet printer - ¨Á À£îÍ «îÍô¦À¡È¢input - ¯ûÇ£Îinput area - ¯ûǢΠÀ̾¢input data - ¯ûǢΠ¾Ã×input device - ¯ûǢΠº¡¾Éõinput job stream - ¯ûǢΠÀ½¢ò¦¾¡¼÷input media - ¯ûÇ£ðÎ °¼¸í¸ûinput stream - ¯ûÇ£ðÎò ¦¾¡¼÷input unit - ¯ûÇ£ð¼¸õinput/output(I/O) - ¯ûÇ£Î/¦ÅǢ£Î(¯/¦Å)inputting - ¯ûÇ¢¼øinquiry - Å¢ÉÅøinquiry processing - Å¢ÉÅø ¦ºÂÄ¡ì¸õinquiry station - Å¢ÉÅø ¿¢¨ÄÂõinsertion method - ¦ºÕÌ Ó¨Èinsertion point - ¦ºÕÌÁ¢¼õinstall - ¿¢Ú×installation - ¿¢ÚÅøinstallation time - ¿¢ÚÅø §¿Ãõinstant print - ¯¼ÉÊ «îÍinstruction - ¬¨½instruction code - ¬¨½ì ÌÈ¢Ó¨Èinstruction counter - ¬¨½ ±ñ½¢instruction cycle - ¬¨½î ÍÆøinstruction register - ¬¨½ô À¾¢Å¸õinstruction set - ¬¨½ò ¦¾¡Ì¾¢instruction time - ¬¨½ §¿Ãõinstruction word - ¬¨½î ¦º¡øinstrument - ¸ÕÅ¢instrumental input - ¸ÕÅ¢äðÎ ¯ûÇ£Îinteger - Óرñ

Page 64: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

integer type - Óرñ Éõinteger variable - Óرñ Á¡È¢integrate - ´Õí¸¢¨½integrated circuit - ´Õí¸¢¨½ ÍüȨÁôÒintegrated computer package- ´Õí¸¢¨½ ¸½¢ô¦À¡È¢ò ¦¾¡ÌôÒintegrated data processing- ´Õí¸¢¨½ ¾Ã× «Äºøintegrated programs - ´Õí¸¢¨½ ¿¢Ãø¸ûintegration - ´Õí¸¢¨½ôÒintegrity - º£÷¨Á, ½ì¸õ, ¦¿È¢¨Á, ´Õí¸¨Á×intelligence - Ññ½È¢×intelligent language - Ññ½È¢× ¦Á¡Æ¢intelligent terminal - Ññ½È¢ Ó¨ÉÂõintensity - ¦ºÈ¢×inter block gap(IBG) - ¦¾¡Ì¾¢ ¨¼¦ÅÇ¢inter record gap(IRG) - ²ðÎ ¨¼¦ÅÇ¢interactive - °¼¡Îinteractive graphics - °¼¡Î ŨÃÅ¢Âøinteractive graphics system- °¼¡Î ŨÃÅ¢Âø «¨ÁôÒinteractive program - °¼¡Î ¿¢Ãøinteractive query - °¼¡Î Å¢ÉÅøinteractive system - °¼¡Î «¨ÁôÒinterconnection - ¨¼ôÀ¢¨½ôÒinterface - ¨¼Ó¸õinterface card - ¨¼Ó¸ «ð¨¼interference - ÌÚ츣Îinterlace - ¨¼ôÀ¢ýÉøinterleaving - ¨¼ôÀ¢ýÉ¢Âinterlock - ¨¼ôâðÎinternal clock - ¯ûǨÁì ¸Ê¨¸internal data representation- «¸¿¢¨Äò ¾Ã×ì ÌÈ¢ôÀ£Îinternal documentation - ¯ûǨÁ Å¢Çì¸õinternal fragmentation - «¸¿¢¨Äò ÐñÊôÒinternal memory - ¯ûǨÁ ¿¢¨ÉŸõinternal modem - ¯ûǨÁ §Á¡¼õ

Page 65: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

internal report - «¸¿¢¨Ä «È¢ì¨¸internal scheme - ¯ûǨÁò ¾¢ð¼Ó¨Èinternal sort - «¸¿¢¨Ä Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õinternal storage - ¯ûǨÁò §¾ì¸¸õinternet - ¨½Âõinterpolation - ¨¼ì ¸½¢ôÒinterpretation - Å¢Çì¸õinterpreter - Å¡¢ ¦Á¡Æ¢Á¡üÈ¢interrupt - ¨¼ÁÈ¢interrupt driven - ¨¼ÁÈ¢ôÀ¡ø àñ¼øinterrupt mask - ¨¼ÁÈ¢ôÒ ¾¢¨Ãinterrupt priority - ¨¼ÁÈ¢ôÒ ÓýÛ¡¢¨Áinterrupt vector - ¨¼ÁÈ¢ôÒ ¦¿È¢Âõinterruption - ¨¼ÁÈ¢ôÒinterval timer - ¨¼¦ÅÇ¢ §¿Ã «ÇÅ¢interview - §¿÷¸¡½øintranet - «¸ ¨½Âõinventory control - ÕôÒ¿¢¨Äì ¸ðÎôÀ¡Îinventory management - ÕôÒ¿¢¨Ä §ÁÄ¡ñ¨Áinverse video - ±¾¢÷Á¨È ´Ç¢ò§¾¡üÈõinvert - ÒÃðÎinverted file - ÒÃñ¼ §¸¡ôÒinverted structure - ÒÃñ¼ ¸ð¼¨ÁôÒinverter - ÒÃðÊinvisible refresh - ÒÄÉ¡¸¡ ÒÐì¸õisolation - ¾É¢¨ÁôÀÎò¾øitem - ¯ÕôÀÊiterate - ÀýÓ¨È ¦ºöiteration - ÀýÓ¨Èî ¦ºÂøiterative - ÀýÓ¨È ¦ºö¾ø

J

jack - Ó¨Çjacket - ¯¨Èjacquard loom - ¦ƒì¸¡÷Î ¾È¢

Page 66: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

jaggies - À¢º¢Ú¸ûjob - À½¢job control language - À½¢ì¸ðÎôÀ¡ðÎ ¦Á¡Æ¢job control statement - À½¢ì¸ðÎôÀ¡ðÎì ÜüÚjob number - À½¢ ±ñjob queue - À½¢ Å¡¢¨ºjob scheduler - À½¢ Ó¨ÈôÀÎò¾¢job stream - À½¢ µ¨¼job turnaround time - À½¢ÓÊôÒ §¿Ãõjob-to-job transition - À½¢ ¨¼Á¡üÈõJosephson junction - §ƒ¡…ôºý ºó¾¢journal - ¾¡Ç¢¨¸JOVIAL - Jules' Own Version of International Algorithmic Language-§ƒ¡Å¢Âø ±Ûõ ´Õ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢joystick - Âì¸ô À¢Êjoyswitch - ¿¢¨ÄÁ¡üÚôÀ¢Êjulian number - ƒ¥Ä¢Âý ±ñjump - ¾¡Åø, ¾¡×junction - ºó¾¢junk - ÜÇõjustification - §¿÷ò¾¢ ¦ºö¾øjustify - §¿÷ò¾¢ ¦ºö

K

K - Kilo -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ, 1024Karnaugh map - ¸¡÷É¡ «ð¼Å¨½KB - Kilo Byte -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õkeep-out area - ¾Å¢÷ ÀÃôÒkernel - ¸Õkerning - ¦¿Õì¸økey - º¡Å¢,(¾¢È×, Å¢¨º)key bounce - º¡Å¢ò ÐûÇøkey pad(numeric) - ±ñ ¾Çõ

Page 67: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

key punch - ШÇôÀ¡ýkey punching - ШÇ¢ξøkey stations - ¯ûÇ£ðÎ Ó¨ÉÂí¸ûkey stroke - º¡Å¢ô À¾¢×key switch - º¡Å¢key verification - ¸¡ñ¸: card verificationkey verify - À¾¢× º¡¢À¡÷ò¾økey-to-address - ¸¡ñ¸: hashingkey-to-disk unit - º¡Å¢-ÅðÎ Â츢key-to-tape unit - º¡Å¢-¿¡¼¡ Â츢keyboard - º¡Å¢ôÀĨ¸keyboard terminal - º¡Å¢ôÀĨ¸ Ó¨ÉÂõkeyboard-to-disk system- º¡Å¢ôÀĨ¸-ÅðÎ «¨ÁôÒkeyboard-to-tape system- º¡Å¢ôÀĨ¸-¿¡¼¡ «¨ÁôÒkeyword - Ó¾ý¨Áî ¦º¡økeyword-in-context - ¼õº¡÷ Ó¾ý¨Áî ¦º¡økill - ¦¸¡økilobaud - ¸¢§Ä¡À¡Îkinematics - Âì¸ÅÊÅ¢Âøkinetics - Âì¸ôÀ¡ðÊÂøkludge - ´ô§ÀüÚknowledge acquisition - «È¢× ®ð¼øknowledge base - «È¢×ò ¾Çõknowledge engineering - «È¢×ô ¦À¡È¢Â¢Âøknowledge information processing system- «È¢×ò ¾¸Åø «ÄÍ «¨ÁôÒknowledge representation- «È¢× ÌÈ¢ôÀ¢ÎÓ¨È

L

label - «¨¼Â¡Çõlag - À¢óоøLAN - Local Area Network -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õland - ¦À¡ÕòÐô ÀÃôÒlanguage description language- ¦Á¡Æ¢ Ţš¢ôÒ ¦Á¡Æ¢language processor - ¦Á¡Æ¢ «Äº¢

Page 68: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

language statement - ¦Á¡Æ¢ì ÜüÚlanguage subset - ¦Á¡Æ¢ ¯ð¸½õlanguage translation - ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷ôÒlanguage translation program- ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷ôÒ ¿¢Ãølap computer - ÁÊì ¸½¢ô¦À¡È¢large scale integration - §ÀÃÇ× ´Õí¸¢¨½ôÒlaser - §Äº÷laser printer - §Äº÷ «îÍô¦À¡È¢laser storage - §Äº÷ §¾ì¸¸õlast-in last-out - ¸¨¼ÒÌ-¸¨¼Å¢Îlast-in first-out - ¸¨¼ÒÌ-Ó¾øÅ¢Îlatency - ¯ûÙ¨È Í½ì¸õlayer - «ÎìÌlayering - «Îì̾ølayout - ¼ «¨Á×layout sheet - «¨Á×ò ¾¡ûleader - ¾¨ÄôÒleading - Å¡¢ ¨¼¦ÅÇ¢leading edge - ¾¨ÄôÒ Ó¨Éleaf - ¨Äleased lines - Ìò¾¨¸ ¨½ôÒ¸ûleast significant digit (LSD)- º¢ÚÁ Á¾¢ôÒ Äì¸õLED - Light Emitting Diode -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õleft justify - ¼ôÒÈ §¿÷ò¾¢¦ºöless than - Å¢¼ì ̨È×letter quality - Á¼ø ¾Ãõletter quality printer - Á¼ø ¾Ã «îÍô¦À¡È¢level - ¿¢¨Älexicon - §Àøá¾¢library - áĸõlibrary function - áÄ¸î º¡÷Òlibrary manager - áĸ §ÁÄ¡ñ ¿¢Ãølibrary routine - áĸ ¿¢Ãølife cycle - ¬Ôû ÍÆüº¢light emitting diode - ´Ç¢ ¯Á¢ú ÕÓ¨ÉÂõlight guide - ´Ç¢ ÅÆ¢ôÀÎò¾¢

Page 69: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

light pen - ´Ç¢ô §ÀÉ¡lightness - ¦ÅÇ¢÷¨Álimit check - ÅÃõÒî §º¡¾¨Élimitting operation - ÁðÎôÀÎòÐ Âì¸õline - §¸¡Î, Å¡¢, ¨½ôÒline balancing - ¾¼õ ºÁý¦ºö¾øline chart - §¸¡ðΠŨÃ×line drawing - Ũ縡ðÎô À¼õline feed (LF) - Å¡¢ °ð¼õline filter - ¦¾¡¼Ã¨Á ÅÊôÀ¡ýline generator - §¸¡Î ¬ì¸¢line height - Å¡¢ ¯ÂÃõline number - Å¡¢ ±ñline of code - ¿¢Ãø Å¡¢line plot - §¸¡ðΠŨÃ×line printer - Å¡¢ «îÍô¦À¡È¢line printer controller - Å¡¢ «îÍì ¸ðÎôÀÎò¾¢line printing - Å¡¢ «îº¢¼øline segment - §¸¡ðÎò Ðñ¼õline speed - ¦¾¡¼÷Ò §Å¸õline style - §¸¡ðΠŨ¸line surge - Á¢ý¦¾¡¼÷ ±Øline voltage - Á¢ý¦¾¡¼÷ «Øò¾õline width - §¸¡ðÎò ¾ÊôÒline-at-a-time printer - Å¡¢ «îÍô¦À¡È¢linear IC - §¿¡¢Âø ´Õí¸¢¨½ôÒî ÍüÚlinear list - Å¡¢¨ºô ÀðÊlinear programming - §¿¡¢Âø ¯¸ôÀ¡ì¸õlinear search - Å¡¢¨ºÓ¨Èò §¾¼ølinear structure - Å¡¢¨ºÓ¨Èì ¸ð¼¨ÁôÒlines per minute (LPM) - ¿¢Á¢¼ Å¡¢§Å¸õlink - ¨½, ¨½ôÒlink register - ¨½ôÒô À¾¢Å¸õlinkage - ¨½ôÒlinker - ¨½ôÀ¢linking loader - ¨½òÐ ²üÈ¢

Page 70: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

links - ¨½ôÒ¸ûLIPS - Logical Inferences Per Second -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õliquid crystal display - ¿£÷Áô Àʸò¾¢¨ÃLISP - LISt Processing -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ´Õ §Áø¿¢¨Ä ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢LISP machine - Ä¢Šô ¸½¢ô¦À¡È¢list - ÀðÊlist processing - ÀðÊ «Äºølist processing languages- ÀðÊ «ÄÍ ¦Á¡Æ¢¸ûlisting - ÀðÊÂøliteral - ¿¢¨Ä¯Õlive data - ¿¼ôÒò ¾Ã×liveware - Áý¦À¡Õû, ¯Â¢÷ô¦À¡Õûload - ²üÚload and go - ²üÈ¢ ÂìÌload module - ²üÚò ¦¾¡Ì¾¢load point - ²üÚ Ó¨Éload sharing - ͨÁô À¸¢÷×loader - ²üÈ¢local area network - ÌÚõÀÃôÒ Å¨Ä¨ÁôÒlocal intelligence - ¯ûǨÁ Ññ½È¢×local store - ¯ûǨÁò §¾ì¸õlocation - ¼õlock - âðÎlock code - âðÎì ÌÈ¢Ó¨Èlocked-up keyboard - âðÊ º¡Å¢ôÀĨ¸locking a disk - ÅðʨÉô âð¼ølockout - «¨¼ôÒlockup - Ó¼ì¸õlog - À¾¢×log off - ÓÊò¾ølog on - ¦¾¡¼í¸ølog out - ÓÊò¾ølog-in name - ¦¾¡¼í¸ø ¦ÀÂ÷logarithm - Á¼ì¨¸

Page 71: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

logging-in - ¦¾¡¼í¸ølogging-off - ÓÊò¾ølogic - ²Ã½õlogic board - ²Ã½ô ÀĨ¸logic card - ²Ã½ «ð¨¼logic circuits - ²Ã½ ÍüȨÁôÒlogic diagram - ²Ã½ ŨÃÀ¼õlogic element - ²Ã½ ¯ÚôÒlogic gates - ²Ã½ š¢ø¸ûlogic operator - ²Ã½ Å¢¨ÉìÌÈ¢logic programming - ²Ã½ ¿¢ÃÄ¡ì¸õlogic seeking - ²Ã½ §¾¼ølogic symbol - ²Ã½ ÌȢ£Îlogic theorist - ²Ã½ §¸¡ðÀ¡ðÎ ¿¢Ãølogic theory - ²Ã½ §¸¡ðÀ¡Îlogical data design - ²Ã½ ¾Ã× ÅÊŨÁôÒlogical decision - ²Ã½ò н¢Òlogical design - ²Ã½ ÅÊŨÁôÒlogical error - ²Ã½ô À¢¨Ælogical file - ²Ã½ì §¸¡ôÒlogical inference - ²Ã½ ÓÊÒ¸ûlogical instruction - ²Ã½ ¬¨½logical multiply - ²Ã½ô ¦ÀÕì¸ølogical operations - ²Ã½ Å¢¨É¸ûlogical operator - ²Ã½ ¦ºÂøÀ¡Îlogical product - ²Ã½ô ¦ÀÕì¸øÀÄýlogical record - ²Ã½ô À¾¢×logical representation - ²Ã½ ¯ÕŨÁôÒlogical sum - ²Ã½ ÜðÎò¦¾¡¨¸logical unit number - ²Ã½ «¸õ ±ñlogical value - ²Ã½ Á¾¢ôÒlogo - º¢ÚÅ÷ ÀÂýÀ¡ðÎì¸¡É ´Õ §Áø¿¢¨Ä ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢look alike - §¾¡üÈô §À¡Ä¢lookup table - §¾¼ø «ð¼Å¨½loop - ¸ñ½¢

Page 72: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

loop code - ¸ñ½¢¬¨½ò ¦¾¡¼÷loop hole - µð¨¼loop structure - ¸ñ½¢ ¸ð¼¨ÁôÒloop technology - ¸ñ½¢ ¦¾¡Æ¢øÑðÀõlooping - ¸ñ½¢Â¡ì¸õlotus 1-2-3 - ´Õ ¦Áý¦À¡ÕûLovelace, Ada Augusta- Äù§ÄŠ ²¼¡ «¸Šð¼¡: Ó¾ø ¦Àñ ¿¢ÃÄ¡¢ý ¦ÀÂ÷low activity - ̨Èó¾ ¦ºÂüÀ¡Îlow level language - ¸£ú ¿¢¨Ä ¦Á¡Æ¢low order - ¸£ú ¿¢¨Älow order column - ¸£ú ¿¢¨Ä ¸õÀõlow resolution - ̨Èó¾ À¢¡¢¾¢Èýlow-res graphics - ̨Èó¾-À¢¡¢¾¢Èý ŨÃÅ¢Âølower case - º¢ü¦ÈØòÐ, ¸£úò¾ðÎ ±ØòÐlower-level management- ¸£ú¿¢¨Ä §ÁÄ¡ñ¨Áluminance - ´Ç¢÷×luminance decay - ´Ç¢÷× Áí¸øluminosity - ´Ç¢÷¾¢Èý

M

M - ¦Á¸¡ -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ, 1000000machine code - ¦À¡È¢ì ÌÈ¢Ó¨Èmachine cycle - ¦À¡È¢î ÍÆø§¿Ãõmachine dependent - ¦À¡È¢º¡÷machine error - ¦À¡È¢ô À¢¨Æmachine independent - ¦À¡È¢º¡Ã¡machine instruction - ¦À¡È¢¦Á¡Æ¢ ¬¨½machine intelligence - ¸¡ñ¸: artificial intelligencemachine language - ¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢machine learning - ¦À¡È¢ ¸üÈømachine oriented language- ¦À¡È¢§¿¡ìÌ ¦Á¡Æ¢machine readable information- ¦À¡È¢ ÀÊì¸ò¾Ì ¾¸Åømachine sensible information- ¦À¡È¢ ¯½÷¾¸Åø

Page 73: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

macro - ¦ÀÕõmacro assembler - ¦ÀÕõ ¸ð¼¨Çò ¦¾¡ÌôÀ¡ýmacro instruction - ¦ÀÕõ ¸ð¼¨Ç; ¸¡ñ¸: micro instructionmacro programming - ¦ÀÕ ¿¢ÃÄ¡ì¸õmagnetic bubble - ¸¡ó¾ì ÌÁ¢Æ¢magnetic bubble memory- ¸¡ó¾ì ÌÁ¢Æ¢ ¿¢¨ÉŸõmagnetic card - ¸¡ó¾ «ð¨¼magnetic character - ¸¡ó¾ ±ØòÐÕmagnetic core - ¸¡ó¾ ŨÇÂõmagnetic core storage - ¸¡ó¾Å¨ÇÂò §¾ì¸¸õmagnetic coreplane - ¸¡ó¾Å¨Ç ¿¢¨É×ò¾Çõmagnetic disk - ¸¡ó¾ ÅðÎmagnetic diskunit - ¸¡ó¾ Åð¼¸õmagnetic domain - ¸¡ó¾ì ¸Çõmagnetic drum - ¸¡ó¾ ¯Õ¨Çmagnetic film storage - ¸¡ó¾ô À¼Äò §¾ì¸¸õmagnetic head - ¸¡ó¾ò ¾¨Ämagnetic ink - ¸¡ó¾ ¨Ámagnetic media - ¸¡ó¾ °¼¸í¸ûmagnetic printer - ¸¡ó¾ «îÍô¦À¡È¢magnetic resonance - ¸¡ó¾ ´ò¾¢¨º×magnetic storage - ¸¡ó¾ò §¾ì¸¸õmagnetic strip card - ¸¡ó¾ Å¡¢ «ð¨¼magnetic tape - ¸¡ó¾ ¿¡¼¡magnetic tape cartridge - ¸¡ó¾ ¿¡¼¡ô ¦Àð¼¸õmagnetic tape cassette - ¸¡ó¾ ¿¡¼¡ô §À¨Æmagnetic tape code - ¸¡ó¾ ¿¡¼¡ì ÌÈ¢Ó¨Èmagnetic tape density - ¸¡ó¾ ¿¡¼¡ô À¾¢Å¼÷ò¾¢magnetic tape drive - ¸¡ó¾ ¿¡¼¡ Â츢magnetic tape recorder - ¸¡ó¾ ¿¡¼¡ô À¾¢Å¢magnetic tape reel - ¸¡ó¾ ¿¡¼¡î ÍÕûmagnetic tape sorting - ¸¡ó¾ ¿¡¼¡ÅÆ¢ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õmagnitude (of a number)- «Ç×, ÀÕ¨Ámail box - «ïºø ¦ÀðÊmail merging - «ïºø ¨½ôÒ

Page 74: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

mailing list program - «ïºøÀðÊ ¿¢Ãømain memory - Ó¾ý¨Á ¿¢¨ÉŸõmain storage - Ó¾ý¨Áò §¾ì¸¸õmain-line program - Ӿɢ¨Ä ¿¢Ãømainframe - ¾¨Ä¨Áì ¸½¢ô¦À¡È¢maintainability - §ÀϾ¢Èýmaintenance - §À½ømaintenance programmer- §À½ø ¿¢ÃÄ÷maintenance routine - §À½ø ӨȨÁmajor sort key - Ó¾ý¨Á Å¡¢¨ºÂ¡ì¸ò ¾¢È×malfunction - À¢Èú¦ºÂømalice program - ¾£Â ¿¢Ãømanagement graphics - §ÁÄ¡ñ ŨÃÅ¢Âømanagement information system- §ÁÄ¡ñ ¾¸Åø «¨ÁôÒmanagement report - §ÁÄ¡ñ «È¢ì¨¸management science - §ÁÄ¡ñ¨Á¢Âømanager - §ÁÄ¡Ç÷manipulating - ¨¸Â¡Ù¾ømanpower loading chart- À½¢Â¡Ç÷ ÀÂýÀ¡ðΠŨÃ×mantissa - «Ê±ñmanual input - ¨¸Ó¨È ¯ûÇ£Îmanual operation - ¨¸Ó¨È Âì¸õmap(memory) - Å¢Åè½(¿¢¨ÉŸõ)mapping - Å¢Åè½Â¡ì¸õmargin - µÃõmark sensing - ÌÈ¢ ¯½÷¾ømarker - ÍðÊmask - ¾¢¨Ãmass storage device - ¦ÀÕó §¾ì¸¸î º¡¾Éõmassage - Å¢Åà «Äºømaster clear - ÓüÚõ «Æ¢ò¾ømaster clock - Ó¾ý¨Á ¸Ê¨¸master data - Ó¾ý¨Áò ¾Ã×master file - Ó¾ý¨Áì §¸¡ôÒmaster/slave computer system- Ó¾ý¨Á/«Ê¨Á ¸½¢

Page 75: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

ô¦À¡È¢ «¨ÁôÒmatch - ¦À¡ÕòÐmatching - ¦À¡Õòоømathematical functions - ¸½¢¾î º¡÷ÀÄý¸ûmathematical logic - ¸½¢¾ ²Ã½õmathematical model - ¸½¢¾ô ÀÊÁõmathematical symbols - ¸½¢¾ì ÌȢ£θûmatrix - «½¢matrix notation - «½¢ì ÌÈ¢Á¡Éõmatrix printer - ÒûǢ½¢ «îÍô¦À¡È¢means/ends analysis - ÅÆ¢-Å¢¨Ç× ÀÌôÀ¡ö×mechanical data processing- ±ó¾¢ÃÓ¨È ¾Ã×î ¦ºÂÄ¡ì¸õmechanical translation - ¦À¡È¢ÅÆ¢ ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒmechanics - Å¢¨ºÂ¢Âømechanization - ±ó¾¢ÃÁÂÁ¡ì¸ømedia - °¼¸í¸ûmedia eraser - °¼¸õ «Æ¢ôÀ¡ýmedium - °¼¸õmedium scale integration- ¨¼¿¢¨Ä ´Õí¸¢¨½ôÒmembrane keyboard - À¼Äî º¡Å¢ôÀĨ¸memory - ¿¢¨ÉŸõmemory allocation - ¿¢¨ÉŸ ´Ð츣Îmemory board - ¿¢¨ÉŸô ÀĨ¸memory chip - ¿¢¨ÉÅ¸î º¢øÖmemory cycle - ¿¢¨ÉŸî ÍÆø§¿Ãõmemory dump - ¿¢¨ÉÅ¸ì ¦¸¡ð¼ømemory management - ¿¢¨ÉŸ §ÁÄ¡ñ¨Ámemory map - ¿¢¨ÉŸ Å¢Åè½memory protection - ¿¢¨ÉÅ¸ì ¸¡ôÒmemory slot - ¿¢¨ÉŸô ¦À¡ÕòÐÁ¢¼õmemory sniffing - ¿¢¨ÉŸò ¦¾¡¼÷ §º¡¾¨Émenu - ÀðÊmenu driven software - ÀðÊÅÆ¢ Âí̦Áý¦À¡Õûmenu item - ÀðÊ ¯ÕôÀÊmerge - §º÷, §º÷ôÒ

Page 76: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

merge print program - §º÷ôÒ «îÍ ¿¢Ãømesh - ¸ñ½¢mesh network - ¸ñ½¢ ŨĨÁôÒmessage - ¦ºö¾¢message format - ¦ºö¾¢ô ÀÊÅõmessage header - ¦ºö¾¢ò ¾¨ÄôÒmessage queuing - ¦ºö¾¢î º¡¨Ã¡ì¸õmessage retrieval - ¦ºö¾¢ Á£ðÒmessage switching - ¦ºö¾¢ Á¨¼message switching centre- ¦ºö¾¢ Á¨¼Â¸õmeta language - Á£¦Á¡Æ¢meta-metalanguage - Á£-Á£¦Á¡Æ¢metacharacter - Á£¯Õmetacompiler - Á£ò¦¾¡ÌôÀ¢metallic oxide semiconductor- ¯§Ä¡¸ ¬ì¨ºÎ ̨ȸ¼ò¾¢micro - Ññmicro chart - Ññ À¼õmicro chip - Ññ º¢øÖmicro coding - Ññ ¿¢Ãømicro coding device - Ññ¿¢ÃÄ¢î º¡¾Éõmicro computer - Ññ ¸½¢ô¦À¡È¢micro computer chip - Ññ ¸½¢ô¦À¡È¢î º¢øÖmicro computer development system- Ññ¸½¢ô¦À¡È¢ ¯ÕÅ¡ì¸ «¨ÁôÒmicro computer system - Ññ¸½¢ô¦À¡È¢ «¨ÁôÒmicro controller - Ññ ¸ðÎôÀÎò¾¢micro electronics - Ññ Á¢ýÉÏÅ¢Âømicro fiche - ÑñÀ¼Ä «ð¨¼micro film - ÑñÀ¼Äõmicro floppy disk - Ññ ¦¿¸¢ú ÅðÎmicro graphics - Ññ ŨÃÅ¢Âømicro instructions - Ññ ¬¨½¸ûmicro justification - Ññ §¿Ã¡ì¸õmicro logic - Ññ ²Ã½õmicro miniaturization - Ññ º¢üÈÇÅ¡ì¸õ

Page 77: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

micro processor - Ññ ¦ºÂĸõmicro progamming - Ññ ¿¢ÃÄ¡ì¸õmicro programmable computer- Ññ ¿¢ÃøÀÎòÐ ¸½¢ô¦À¡È¢micro spacing - Ññ¦ÅÇ¢ ¼ømicroform - ÑñÀÊÅõmicrowave - Ññ«¨Ämicrowave hop - Ññ½¨Äò ¾¡Åømicrowave transmission line- Ññ½¨Ä ÀÃôÒò ¦¾¡¼÷migration - ¼ô ¦ÀÂ÷×mini - º¢Úmini computer - º¢Ú ¸½¢ô¦À¡È¢mini floppy disk - º¢Ú ¦¿¸¢ú ÅðÎminiaturization - º¢üÈÇÅ¡ì¸õminimal tree - º¢ÚÁ¿¢¨Ä ÁÃõminimax - º¢ÚÁô¦ÀÕÁõminor sort key - Å¡¢¨ºÂ¡ì¸ò Ш½îº¡Å¢MIPS - Million Instructions Per Second -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õmirroring - ¨½ô À¾¢ôÒmixed number - ¸Äô¦Àñmnemonic - ¿¢¨É×òШ½mnemonic code - ¿¢¨É×òШ½ ÌÈ¢Ó¨Èmnemonic language - ¿¢¨É×òШ½ ¦Á¡Æ¢mode - ӨȨÁmodel - ÀÊÁõmodel, geometric - ÀÊÁõ, ÅÊÅ¢Âømodeling - ÀÊÁÁ¡ì¸õmodem - MOdulation DEModulation -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ, §Á¡¼õmodular coding - ÜÚ¿¢¨Ä ¿¢ÃÄ¡ì¸õmodular constraint - ÜÚ¿¢¨Äì ¸ðÎò¾¢ð¼õmodular element - ÜÚ¿¢¨Ä ¯ÚôÒmodular programming - ÜÚ¿¢¨Ä ¿¢ÃÄ¡ì¸õmodularity - ÜÚ¿¢¨Ä¨Ámodulation - ÌÈ¢ô§ÀüÈõ

Page 78: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

modulator - ÌÈ¢ô§ÀüÈ¢module - ÜÚmodulo - Á£¾¢monadic - µÕÚôÒmonadic Boolean operator- µÕÚôÒ âÄ¢Âý Å¢¨ÉìÌÈ¢monitor - ¾¢¨Ã¸õmonochrome card - ´Õ¿¢È «ð¨¼monochrome monitor - ´Õ¿¢Èò ¾¢¨Ã¸õmonolithic - ´ýÈ¡¸ «¨Áó¾monolithic integrated circuit- ´ýÈ¡¸ «¨Áó¾ ´Õí¸¢¨½ôÒî ÍüÚmonte carlo method - Á¡ýÊ ¸¡÷§Ä¡ Ó¨Èmorphing - ¯ÕÁ¡üÈõMOS - Metal Oxide Semiconductor -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õmother board - ¾¡öô ÀĨ¸mouse - Íñ¦¼Ä¢mouse button - Íñ¦¼Ä¢ ¦À¡ò¾¡ýmovable head disk unit - ¿¸Õõ ¾¨Ä Åð¼¸õmove - ¿¸÷×moving average - Á¡Úõ ºÃ¡º¡¢multiaccess computer - ÀøÀÂÉ÷ ¸½¢ô¦À¡È¢multiaddress - ÀýӸš¢multicomputer system - Àø¦ºÂø ¸½¢ô¦À¡È¢ «¨ÁôÒmultidrop line - ÀýÓ¨ÉÂò ¦¾¡¼÷multifile sorting - Àø§¸¡ôÒ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õmultifunction board - ÀøÅ¢¨Éô ÀĨ¸multijob operation - ÀÄÀ½¢ Âì¸õmultilayer - Àø«ÎìÌmultilevel addressing - Àø¿¢¨Ä Ӹš¢Â¢¼ø, ÀøÀÊ Ó¸Å¡¢Â¡ì¸õmultiline function - ÀÄÅ¡¢î º¡÷Òmultilinked list - Àø¨½ôÒô ÀðÊmultimedia - Àø °¼¸õmultipass - Àø¸¼×multipass sort - Àø¸¼× Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õmultiple access network- Àø«Ïì¸ Å¨Ä¨ÁôÒ

Page 79: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

multiple address instruction- ÀýӸš¢ ¬¨½multiple address message- ÀýӸš¢î ¦ºö¾¢multiple connector - ÀøÅÆ¢ ¨½ôÀ¢multiple pass printing - Àø¸¼× «îº¢¼ømultiple regression - ÀýÁ¡È¢î º¡÷ÀÄÉ¡ì¸õmultiple user system - ÀøÀÂÉ÷ «¨ÁôÒmultiplex - Àý¨Á¡ì¸õmultiplexer - Àý¨Á¡츢multiplexer channel - Àý¨Á¡ì¸ò ¾¼õmultiplication time - ¦ÀÕì¸ø §¿Ãõmultiprocessing - Àý¨Áî ¦ºÂÄ¡ì¸õmultiprocessing arithmetic- Àý¨Áî ¦ºÂÄ¡ì¸ì ¸½ì¸£Îmultiprocessor - Àý¨ÁÂĸõmultiprogramming - Àø¿¢Ãø ¦ºÂÄ¡ì¸õmultireel sorting - ÀøÍÕû Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õmultistar network - ÀøÅ¢ñÁ£ý ŨĨÁôÒmultisystem network - ÀýÓ¨È Å¨Ä¨ÁôÒmultitask - ÀøÀ½¢multitask operation - ÀøÀ½¢ Âì¸õmultitasking - Àø À½¢Â¡ì¸õmultiuser - ÀøÀÂÉ÷multiview ports - Àø¸¡ðº¢ º¡ÇÃí¸ûmultivolume file - Àø¦¾¡Ì¾¢ì §¸¡ôÒmultiway branching - ÀÄÅÆ¢ô À¢¡¢¾ømusic synthesiser - ¨º ¯Õš츢musical language - ¨º ¦Á¡Æ¢musicomp - ¨ºÂ¨ÁôÒ

N

NMOS - N-Channel Metal Oxide Semiconductor -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õnaive user - ¸üÚìÌðÊNAK - Negative AcKnowledge -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ²ü¸¡¨Á «È¢Å¢ôÒ

Page 80: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

name - ¦ÀÂ÷NAND - NOT-AND -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¯õ¨Á¢ø¨Ä Å¢¨ÉìÌÈ¢nano - áÚ §¸¡Ê¢ø ´ýÚ ±ýÀ¾ý Óý¦É¡ðÎ, 10-9nano acre - ¸½¢ô¦À¡È¢î º¢øÖô ÀÃô¨Àì ÌÈ¢ìÌõ «ÄÌnano computer - ¿¡§É¡ ¸½¢ô¦À¡È¢Napier's bones - §¿ôÀ¢Â÷ §¸¡ø¸ûnarrow band - ÌÚõ Àð¨¼native compiler - ¾ý ¦Á¡Æ¢Á¡üÈ¢native language - ¾ý ¦Á¡Æ¢natural language - Âø ¦Á¡Æ¢NDBMS - Network DataBase Management System -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õnear letter quality - «îÍ ±Øò¨¾ ´ò¾ ¾Ãõnegate - ±¾¢÷Á¨È Å¢¨Énegative true logic - ±¾¢÷ ¦Áö ²Ã½õnegotiation - §ÀÃõnerd - ¬÷ÅÄ÷nest - ¯ûǨÁnested block - ¯ûǨÁò ¦¾¡Ì¾¢nested loop - ¯ûǨÁ ŨÇÂõnested subroutine - ¯ûǨÁò Ш½¿¢Ãønesting - ¯ûǨÁ×network - ŨĨÁôÒnetwork analysis - ŨĨÁôÒ ÀÌôÀ¡ö×network chart - ŨĨÁôÒ Å¨Ã×network theory - ŨĨÁôÒ §¸¡ðÀ¡Înetwork topology - ŨĨÁôÒ ¨½×networking - ŨĨÁôÀ¡ì¸õneural net - ¿ÃõÀÏ Å¨Änibble - «¨Ã ¨ÀðÎnil pointer - ý¨Á ¸¡ðÊniladic - ¯ÚôÀ¢Ä¡nine's complement - ´ýÀ¾ý ¿¢ÃôÀ¢nixie tube - ¿¢ì…¢ ÌÆøno operation instruction - Å¢¨ÉÂüÈ ¬¨½

Page 81: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

no-op (No Operation) - Å¢¨É-ý¨Ánode - ¸Ï, Ó¨ÉÂõnoise - ¨Ãîºønoise immunity - ¨Ãîºø ¦À¡¨È¨Ánoise pollution - ¨Ãîºø Á¡Ínon conductor - ¸¼ò¾¡ô ¦À¡Õûnon destructive read - º¢¨¾ÔÈ¡ Å¡º¢ôÒnon erasable storage - «Æ¢ì¸Å¢ÂÄ¡ §¾ì¸¸õnon executable statement- ¦ºÂøÀ¡ÊÄ¡ ÜüÚnon graphic character - ŨÃÅ¢Âø º¡Ã¡ ¯Õnon impact printer - «Øò¾¡ «îÍô¦À¡È¢non linear programming - §¿¡¢Ä¡ ¯¸ôÀ¡ì¸õnon numeric programming- ±ñ º¡Ã¡ ¿¢ÃÄ¡ì¸õnon overlap processing - ¯¼ý¿¢¸Æ¡ ¦ºÂÄ¡ì¸õnon print - «îÍò ¾Å¢÷ôÒnon procedural query language- ÅÆ¢Ó¨È º¡Ã¡ Å¢ÉÅø ¦Á¡Æ¢non reflective ink - ±¾¢¦Ã¡Ç¢ì¸¡¾ ¨Ánon sequential computer- Å¡¢¨º º¡Ã¡ ¸½¢ô¦À¡È¢non switch line - ¿¢¨ÄÁ¡È¡ò ¦¾¡¼÷Ònon volatile storage - «Æ¢×È¡ò §¾ì¸¸õNOP - No Operation -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õNOR - NOT-OR -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: «øÄÐ-ø¨Ä Å¢¨ÉìÌÈ¢normalise - ÂøÀ¡ìÌNOT - ø¨Ä Å¢¨ÉìÌÈ¢NOT Gate - ø¨Ä š¢ønotation - ÌÈ¢Á¡Éõnotebook computer - ²ðÎì ¸½¢ô¦À¡È¢nucleus - ¯ð¸Õnull - ¦ÅüÚnull cycle - ¦ÅüÚî ÍÆüº¢null string - ¦ÅüÚî ºÃõnumber - ±ñnumber base - ±ñ «ÊÁ¡Éõnumber cruncher - ±ñ ¯ÆÄ¢number crunching - ±ñ ¯Æø¾ø

Page 82: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

number lock - ±ñ º¡Å¢ô âðÎnumber system - ±ñ Ó¨Ènumeral - ±ñ¯Õnumeral system - ±ñ¯Õ «¨ÁôÒnumeralisation - ±ñ½¡ì¸õnumeric - ±ñº¡÷numeric character - ±ñ ¯Õnumeric coding - ±ñ ÌÈ¢Ó¨Ènumeric constant - ±ñ Á¡È¢Ä¢numeric data - ±ñ ¾Ã×numeric keypad - ±ñ §Á¨¼numerical analysis - ±ñÓ¨È ÀÌôÀ¡ö×numerical control - ±ñÓ¨È ¸ðÎôÀ¡Înumerical expression - ±ñÓ¨È §¸¡¨Ånumerical indicator tube - ±ñ ¸¡ðÎõ ÌÆø

O

obey - ¸£úÀÊobject code - ÄìÌ ¿¢Ãøobject computer - ÄìÌì ¸½¢ô¦À¡È¢object deck - ÄìÌì ¸ðÎobject language - ÄìÌ ¦Á¡Æ¢object language programming- ÄìÌ ¦Á¡Æ¢ ¿¢ÃÄ¡ì¸õobject oriented programming- ¦À¡Õû §¿¡ìÌ ¿¢ÃÄ¡ì¸õobject program - ÄìÌ ¿¢ÃøOCR - Optical Character Recognition -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ´Ç¢ÅÆ¢ ±ØòÐÕ «È¢¾øoctal - ±ñÁoctal numeral - ±ñÁ ¯Õoctal point - ±ñÁô ÒûÇ¢odd parity check - ´ü¨ÈôÀ¨¼î §º¡¾¨Éoff the shelf - ¬Âò¾office automation - «ÖÅĸò ¾ýÉ¢Âì¸Á¡ì¸øoffice computer - «ÖÅÄ¸ì ¸½¢ô¦À¡È¢

Page 83: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

office information system- «ÖÅĸò ¾¸Åø «¨ÁôÒoff line - À¢ý¦¾¡¼÷off line processing - À¢ý¦¾¡¼÷ ¦ºÂÄ¡ì¸õoff line storage - ¨½Â¡ §¾ì¸¸õoffload - ÈìÌoff page connector - Àì¸õ ¨½ôÀ¢offset - ´Ðì¸õ, Å¢Äì¸õOMR - Optical Mark Reader -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ´Ç¢ÅÆ¢ì ÌÈ¢ ¯½÷Å¢on board computer - °÷¾¢Â¨Áì ¸½¢ô¦À¡È¢on board regulation - ¾ýÉ¸î º£Ã¡ì¸õon line - ¯¼ý ¿¢¸úon line data base - ¯¼ý ¿¢¸ú ¾Ã×ò ¾Çõon line fault tolerant system- ¯¼ý ¿¢¸ú À¢¨Æ¦À¡Ú¾¢«¨ÁôÒon line problem solving - ¯¼ý ¿¢¸ú º¢ì¸ø ¾£÷×on line processing - ¯¼ý ¿¢¸ú ¦ºÂÄ¡ì¸õon line service - ¯¼ý ¿¢¸ú §º¨Åon line storage - ¨½×ò §¾ì¸¸õone address computer - ´ü¨È Ӹš¢ì ¸½¢ô¦À¡È¢one address instruction - ´ü¨È Ӹš¢ ¬¨½one chip computer - ´ü¨Èî º¢øÖì ¸½¢ô¦À¡È¢one dimensional array - ´ü¨Èô À¡¢Á¡½ «½¢one level memory - ´Õ ¿¢¨Ä ¿¢¨ÉŸõone line function - ´Õ Å¡¢î º¡÷Òone out of ten code - Àò¾¢ø ´ýÚì ÌÈ¢Ó¨Èone pass compiler - ´ü¨Èì ¸¼× ¦Á¡Æ¢Á¡üÈ¢one's complement - ´ýÈý ¿¢ÃôÒOP - OPeration Code: Âì¸õopacity - ´Ç¢ Ò¸¡¨Áopcode - Âì¸ì ÌÈ¢Ó¨Èopen - ¾¢È, ¦¾¡¼íÌopen architecture - ¾¢Èó¾ ÅÊŨÁôÒopen ended - ¾¢Èó¾ Ó¨ÉÔ¨¼Âopen file - ¾¢Èó¾ §¸¡ôÒopen subroutine - ¾¢ÈôÒò Ш½¿¢Ãø

Page 84: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

operand - Å¢¨É ²üÀ¢operating ratio - Âí̧¿Ã Å¢¸¢¾õoperating system - Âì¸ «¨ÁôÒoperation - Âì¸õoperation analysis - ¦ºÂø ÀÌôÀ¡ö×operation centre - Âì¸ ¨ÁÂõoperation code - Âì¸ì ÌÈ¢Ó¨Èoperation personnal - Å¢¨É»÷ ÌØÁõoperations research - ¦ºÂø ¬öÅ¢Âøoperational management- ¦ºÂøÀ¡ðÎ §ÁÄ¡ñ¨Áoperator - Âì¸÷optical character - ´Ç¢Â¢Âø ¯Õoptical character reader - ´Ç¢Â¢Âø ¯Õ Å¡º¢ôÀ¡ýoptical communication - ´Ç¢Â¢Âø ¦¾¡¼÷Òoptical disk - ´Ç¢Â¢Âø ÅðÎoptical fibre - ´Ç¢ ¨Æoptical laser disk - §Äº÷ ´Ç¢ ÅðÎoptical mark reader - ´Ç¢Â¢Âø ÌÈ¢ Å¡º¢ôÀ¡ýoptical mark recognition- ´Ç¢Â¢Âø ÌÈ¢ «È¢¾øoptical page reader - ´Ç¢Â¢Âø Àì¸õ Å¡º¢ôÀ¡ýoptical printer - ´Ç¢Â¢Âø «îÍô¦À¡È¢optical reader - ´Ç¢Â¢Âø Å¡º¢ôÀ¡ýoptical reader wand - ´Ç¢Â¢Âø Å¡º¢ìÌõ §¸¡øoptical recognition device- ´Ç¢Â¢Âø «È¢¾ø º¡¾Éõoptical scanner - ´Ç¢Â¢Âø ÅÕÊoptical scanning - ´Ç¢Â¢Âø ÅÕ¼øoptimal merge tree - ¯¸ôÒ ¨½× ÁÃõoptimisation - ¯¸ôÀ¡ì¸õoptimising compiler - ¯¸ôÀ¡ìÌ ¦Á¡Æ¢Á¡üÈ¢optimize - ¯¸ôÀ¡ìÌoptimum - ¯¸ôÒ ¿¢¨Äoptimum programming - ¯¸ôÒ ¿¢Ãøoptimum tree search - ¯¸ôÒ ÁÃò §¾¼øoption key - Å¢ÕôÀò§¾÷×î º¡Å¢opto electronics - ´Ç¢ Á¢ýÉÏÅ¢ÂøOR circuit - «øÄÐ Á¢ýÍüÚ

Page 85: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

OR gate - «øÄРš¢øOR operator - «øÄРިÉìÌÈ¢order - Å¡¢¨ºorder of operation - Âì¸ Å¡¢¨ºordinate - ¦¿ð¼¡Âõorganisation chart - ¿¢ÚÅÉ «¨ÁôÒô À¼õorganisational control - ¿¢ÚÅÉì ¸ðÎôÀ¡Îorigin - ¦¾¡¼ì¸õoriginal data - ãÄò ¾Ã×original equipment manufacturer - ãÄî º¡¾É ¯üÀò¾¢Â¡Ç÷originate/answer - ¦¾¡¼íÌ-Å¢¨¼ÂÇ¢orphan - ¦¾¡¼ì¸ò ¾É¢Å¡¢orthographic - ¦ºí§¸¡½OS - Operating System -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: Âì¸ «¨ÁôÒoscillatory sort - «¨Ä× Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õoscillography - «¨Ä ŨÃÅ¢Âøoscilloscope - «¨Ä× §¿¡ì¸¢out degree - ¦ÅÇ¢ÅÕ ±ñout of line - ¦ÅǢ¨Áoutdent - ¦ÅÇ¢ò¾ûÙoutput - ¦ÅǢ£Îoutput area - ¦ÅǢ£ðÎô ÀÃôÒoutput buffer - ¦ÅǢ£ðÎ ¨ÅôÀ¸õoutput data - ¦ÅǢ£ðÎò ¾Ã×output device - ¦ÅǢ£ðÎî º¡¾Éõoutput media - ¦ÅǢ£ðÎ °¼¸õoutput stream - ¦ÅǢ£ðÎ µ¨¼output unit - ¦ÅǢ£ð¼¸õoutputting - ¦ÅǢ¢¼øoverflow - ÅÆ¢¾øoverhead - §Áü¦ºÄ×overlap - ¯¼ý¿¢¸úoverlap processing - ¯¼ý¿¢¸ú ¦ºÂÄ¡ì¸õoverlapping - ¯¼ý¿¢¸ú×overprint - §Áø «îº¢Î

Page 86: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

overpunch - Üξø ШÇ¢Îoverride - §ÁÄ¡¨½overrun - Á¢¨¸§Â¡ð¼õoverscan - Á¢¨¸ ÅÕ¼øoverstriking - §Áø «Êò¾øoverwrite - §Áø ±ØÐ

P

p system - p «¨ÁôÒP-Register - P-À¾¢Å¸õpack - ¦À¡¾¢package - ¦À¡¾¢, ¦¾¡ÌôÒpackaged software - ¦À¡¾¢ ¦Áý¦À¡Õûpacket - ¦À¡ð¼Äõpacking - ¦À¡¾¢ò¾øpacking density - ¦À¡¾¢ «¼÷ò¾¢pad - ¿¢ÃôÀ¢¼õ, «ð¨¼, §Á¨¼pad character - ¿¢ÃôÒ ¯Õpadding - ¿¢ÃôÀøpaddle - ÁòÐpage - Àì¸õpage frame - Àì¸î ºð¼õpage in - Àì¸õ ÒÌò¾øpage out - Àì¸õ ¦ÅÇ¢§ÂüÈøpage printer - Àì¸ «îÍô¦À¡È¢page reader - Àì¸õ Å¡º¢ôÀ¡ýpage skip - Àì¸õ ¾¡Åøpagination - Àì¸Á¡ì¸øpaging - Àì¸Á¡ì¸õpaging rate - Àì¸Á¡ì¸ Å£¾õpaint brush - Åñ½ò à¡¢¨¸: ´Õ ŨÃÅ¢Âø ¦Áý¦À¡Õûpainting - Åñ½õ âºøpalette - Åñ½ò ¾ðÎpan - ¼ÅÄ ¿¸÷×

Page 87: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

pane - º¡ÇÃô À¢¡¢×panel - Àĸõpanning - ¼ÅÄ ¿¸÷ò¾øpaper feed - ¾¡û °ð¼õpaper tape - ¾¡û ¿¡¼¡paper tape code - ¾¡û ¿¡¼¡ ÌÈ¢Ó¨Èpaper tape punching - ¾¡û ¿¡¼¡ ШÇ¢¼øpaper tape reader - ¾¡û ¿¡¼¡ Å¡º¢ôÀ¡ýparabola - ÀÃŨÇÂõparadigm - ¸Õò¾¢Âøparagraph - Àò¾¢paragraph assembly - Àò¾¢ò ¦¾¡ÌôÒparallel - ¨½parallel access - ¨½ «Ï¸øparallel adder - ¨½ì ÜðÊparallel circuit - ¨½î ÍüȨÁôÒparallel computer - ¨½ì ¸½¢ô¦À¡È¢parallel conversion - ¨½ Á¡üÈõparallel input/output - ¨½ ¯ûÇ£Î/¦ÅǢ£Îparallel interface - ¨½ ¨¼Ó¸õparallel operation - ¨½ Âì¸õparallel printer - ¨½ «îÍô¦À¡È¢parallel printing - ¨½ «îº¢¼øparallel processing - ¨½î ¦ºÂÄ¡ì¸õparallel reading - ¨½ Å¡º¢ôÒparallel run - ¨½ µð¼õparallel transmission - ¨½î ¦ºÖò¾õparameter - «ÇÒÕparent - ¦Àü§È¡÷parenthesis - À¢¨È ŨÇparity bit - ¨½ À¢ðÎparity checking - ¨½ º¡¢À¡÷ôÒParkinson's law - À¡÷츢ýºý Å¢¾¢parser - «Ä¸¢ÎÅ¡ýparsing - «Ä¸¢¼øpartition table - À¢¡¢ôÒ «ð¼Å¨½

Page 88: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

partitioning - À¢¡¢ò¾øparts explosion - ¯ÚôÒ À¢¡¢¿¢¨Ä À¼õparts list - ¯ÚôÒô ÀðÊparts programmer - ¯ÚôÒ ¿¢ÃÄ÷party line - ¦¾¡ÌôÒò ¦¾¡¼÷Pascal - À¡Š¸ø ±Ûõ ´Õ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢pass - ¸¼×passive device - Å¡Ç¡ì ¸¼ôÒî º¡¾Éõ, Á¡üÈ¡ì ¸¼ôÒî º¡¾Éõpassive graphics - ²Å¡ ŨÃÅ¢Âøpassword - ¸¼×î ¦º¡øpaste - ´ðÎpatching - ´ðÎ §Å¨Äpath - À¡¨¾pattern recognition - ¯ÕŨ¸ «È¢¾øPC - Personal Computer -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õPCB - Printed Circuit Board -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õPCM - Plug Compatible Manufacturer -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õPDM - Pulse Duration Modulation -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õPDP - ´Õ Ũ¸ì ¸½¢ô¦À¡È¢peek - §¿¡ìÌPEL - Picture ELement -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õpen plotter - §ÀÉ¡ ŨÃÅ¢peopleware - ÁÉ¢¾ÅÇõperforator - ШÇôÀ¡ýperform - ¦ºö, ¦ºÂÄ¡üÚperformance - ¦ºÂø¾¢Èýperformance monitor - ¦ºÂø¾¢Èý ¸ñ¸¡½¢perfory - ¸¢Æ¢¾¡ûperfs - ¸¢Æ¢Å¡¢periodic report - ¸¡ÄÅ𼠫Ȣ쨸peripheral equipment - ÒÈì ¸ÕÅ¢¸ûperipheral slots - ÒÈì¸ÕÅ¢ì ¸¡Êpermanent storage - ¿¢¨Äò §¾ì¸¸õpersistence - ¿£ÊôÒò ¾¢Èýpersonal computer - ¾É¢Â¡û ¸½¢ô¦À¡È¢

Page 89: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

personal identification number- ¾É¢Â¡û «¨¼Â¡Ç ±ñpersonalised form letter - ¾É¢Â¡û ÅÊÅì ¸Ê¾õPERT - Project Evaluation and Review Technique -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:´Õ ¾¢ð¼ §ÁÄ¡ñ Ó¨ÈPetri nets - ¦À𡢠Ũĸûphased conversion - ÀÊôÀÊÂ¡É Á¡üÈõphoneme - ´Ä¢Âýphonetic system - ´Ä¢ôÀ¢Âø Ó¨Èphoto optic memory - ´Ç¢ °¼¸ ¿¢¨ÉŸõphoto pattern generation- ´Ç¢ ¯ÕŨ¸Â¡ì¸õphoto plotter - ´Ç¢ôÀ¼ ŨÃÅ¢photo resist - ´Ç¢ ÁÈ¢ôÀ¢photo type setter - ´Ç¢ «îÍ째¡ôÀ¢photocomposition - ´Ç¢ «îÍ째¡ôÒphysical design - ÀÕ¿¢¨Ä ÅÊŨÁôÒphysical record - ÀÕ¿¢¨Ä ²Î, ÀÕ¿¢¨Äô À¾¢×physical security - ÀÕ¿¢¨Äô À¡Ð¸¡ôÒpica - À¢ì¸¡, «î¦ºØòÐ «ÇÅ£Î; «íÌÄò¾¢ø ¬È¢ø ´Õ À̾¢picking device - ¦À¡ÚìÌ º¡¾Éõpico - À¢ì§¸¡, 10-12pico computer - À¢ì§¸¡ ¸½¢ô¦À¡È¢pico second - À¢ì§¸¡ ¦¿¡Êpicture element - À¼ò ÐÏìÌpicture graph - À¼ ŨÃ×picture tube - À¼ì ÌÆøpicutre processing - À¼ «Äºøpie chart - Åð¼ô À¼õpiggyback board - Ш½ô ÀĨ¸piggyback file - Ш½ì§¸¡ôÒPILOT - Programmed Inquiry Learning Or Teaching -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢ ´ýÈ¢ý ¦ÀÂ÷pilot method - ¦Åû§Ç¡ð¼ Ó¨È

Page 90: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

pin - Óû, Ó¨É, °º¢pin compatible - Óû ¦À¡Õò¾õpin feed - Óû °ð¼õpingpong - íÌõ «íÌõ, Á¡È¢ Á¡È¢pipeline - ÌÆ¡öò ¦¾¡¼÷piracy - ¸Ç×pitch - ±ØòЫ¼÷ò¾¢pixel - À¼òÐÏìÌ, À¢ì¦ºøPLA - Programmable Logic Array -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õplain text - ÂøÒ ¯¨Ãplan sheet - Å¢¡¢¾¡ûplanimeter - ÀÃôÀÇÅ¢plasma display panel - Á¢ýÁì ¸¡ðº¢ò ¾¢¨Ãplaten - «îÍ ¯Õ¨Çplatform - §Á¨¼platter - ¿¢¨ÉŸò ¾ðÎ À̾¢plot - ŨÃ×, ŨÃplotter - ŨÃÅ¢plotter resolution - ŨÃÅ¢ô À¢¡¢¾¢Èýplug - ¦ºÕÌ, ¦ºÕ¸¢, Ó¨É, ¦ºÕÌÅ¡öplug board - ¦ºÕÌô ÀĨ¸plug compatible - ¦ºÕÌô ¦À¡Õò¾õPMOS - P channel Metal Oxide Semiconductor -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õpoaching - °ÎÕÅøpocket computer - ºð¨¼ô¨Àì ¸½¢ô¦À¡È¢point - ÒûÇ¢, ÍðÎpoint identification - ÒûÇ¢ «¨¼Â¡Çõpoint of sale terminal - Å¢üÀ¨É Ó¨ÉÂõpoint set curve - ÒûÇ¢ ¨½ôÒ Å¨Ç×point to point line - ÒûǢ¢¨¼ì§¸¡Îpointer - ÍðÊPoisson theory - À¡ö…¡ý §¸¡ðÀ¡ÎPoke - §À¡ì ±Ûõ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢polar - Ó¨Éô§À¡ìÌpolar coordinates -  ¬Âí¸û

Page 91: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

polarising filter - Ó¨ÉÅ¡ì¸ ÅÊôÀ¢Polish notation - §À¡ÄóÐì ÌÈ¢Á¡Éõpolling - š즸ÎôÒpolyphase sort - Àĸð¼ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õpooler - ¾¢ÃðÊpop - §ÁøÁ£ðÒpop instruction - §ÁøÁ£ðÒ ¬¨½pop up menu - §ÁøÁ£ðÒ ÀðÊpopulated board - ¦À¡¾¢ô ÀĨ¸port - ШÈportability - ¦ÀÂ÷×ò ¾¢Èýportable - ¦ÀÂÃò¾Ìportable computer - ¦ÀÂÃò¾Ì ¸½¢ô¦À¡È¢portable program - ¦ÀÂÃò¾Ì ¿¢Ãøpositional notation - ¼Á¾¢ôÒì ÌÈ¢Á¡Éõpositive true logic - §¿÷ ¦Áö ²Ã½õpost edit - À¢ýÉ¢¨Äò ¾¢Õò¾õpost implementation review- ¿¢¨È§ÅüÈÖìÌô À¢ó¨¾Â Á£ûÀ¡÷¨Åpost mortem - À¢ý¬ö×post mortem dump - À¢ý¬ö×ì ¦¸¡ð¼øpostfix notation - À¢ýɨ¼ì ÌÈ¢Á¡Éõpotentiometer - Á¢ýÉØò¾ «ÇÅ¢power - ¾¢Èýpower amplifying circuit - ¾¢Èý ¦ÀÕìÌ ÍüȨÁôÒpower down - ¾¢Èý ¿¢ÚòÐpower fail/restart - Á¢ý ¾¼í¸ø/Á¢ý ¦¾¡¼í¸øpower off - Á¢ý ¨½ôÒ ÐñÊò¾øpower on - Á¢ý ¨½ôÒ ¦¸¡Îò¾øpower supply - Á¢ý ÅÆí¸¢power surge - Á¢ý±Øpower up - Á¢ý ¨½ôÒì ¦¸¡Îò¾øpowerful - ¾¢ÈýÁ¢Ìpragmatics - ¿¨¼Ó¨È¢Âøpre edit - ÓýÉ¢¨Äò ¾¢Õò¾õprecedence - Óý¿¢¸ú×

Page 92: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

precision - º¡¢ÑðÀõprecompiler - Óý¦¾¡ÌôÀ¢predefined function - ÓýŨÃÂÚ º¡÷Òpredefined process - ÓýŨÃÂÚ ¦ºÂøÓ¨Èpredefined process symbol- ÓýŨÃÂÚ ¦ºÂøÓ¨Èì ÌȢ£Îpredictive report - Óý¸½¢ôÒ «È¢ì¨¸preliminary study - ¦¾¡¼ì¸¿¢¨Ä ¬ö×preloaded - Óý À¾¢Â¨Åò¾preprinted forms - Óý«îº¢ð¼ ÀÊÅí¸ûpreprocessor - ÓýÉ¢¨Äî ¦ºÂġ츢presentation graphics - ¿¢¸úòРŨø¨Ä, ¿¢¸úòÐì ¸¡ðº¢preset - Óý ¿¢Ú×press - «ØòÐpressure sensitivity keyboard- «Øò¾õ ¯½÷ º¡Å¢ôÀĨ¸preventive maintenance - ¾Å¢÷¿¢¨Äô §À½øprimary cluster - Ó¾ý¨Áì ¦¸¡òÐprimary colors - Ó¾ý¨Á Åñ½í¸ûprimary key - Ó¾ý¨Áî º¡Å¢primary shift - Ó¾ý¨Áô À½¢Ó¨Èprimary storage - Ó¾ý¨Áò §¾ì¸¸õprimitive - ¦¾¡¼ì¸ ¿¢¨Äprimitive element - Ó¾ø ¿¢¨Äì ÜÚprint chart - «îº¢ð¼ ÀÊÅõprint control character - «îÍì ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¯Õprint density - «îÍ «¼÷ò¾¢print element - ¸¡ñ¸: printer head; «îÍò ¾¨Äprint out - «îÍô ÀÊprint wheel - «îÍ ¯Õ¨Çprint zone - «îÍô À̾¢printed circuit - «îº¢ð¼ ÍüȨÁôÒprinted circuit board - «îº¢ð¼ ÍüȨÁôÒô ÀĨ¸printer - «îÍô¦À¡È¢printer format - «îÍô ÀÊÅõ

Page 93: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

printer head - «îÍò ¾¨Äprinter layout sheet - «îÍ «¨Á×ò ¾¡ûprinter quality - «îÍò ¾Ãõprinter stand - «îÍô¦À¡È¢ Á¨½priority assignment - Ó¾ý¨Á ÅÆí̾øpriority interrupt - ÓýÛ¡¢¨Á ¨¼ÁÈ¢ôÒpriority processing - ÓýÛ¡¢¨Áî ¦ºÂÄ¡ì¸õprivate automatic branch exchange- ¾É¢Â¡÷ ¾ýÉ¢Âì¸ì ¸¢¨Çò ¦¾¡¼÷À¸õprivate leased line - ¾É¢Â¡÷ Ìò¾¨¸ò ¾¼õprivate line - ¾É¢Â¡÷ ¾¼õprivileged instruction - º¢ÈôÒ¡¢¨Á ¬¨½probability - ¿¢¸ú¾¸×probability theory - ¿¢¸ú¾¸×ì §¸¡ðÀ¡Îprobablistic model - ¿¢¸ú¾¸×ô ÀÊÁõproblem analysis - º¢ì¸ø ¬ö×problem definition - º¢ì¸ø ŨèÈproblem description - º¢ì¸ø Ţš¢ôÒproblem oriented language- º¢ì¸øº¡÷ ¦Á¡Æ¢problem programme - º¢ì¸øº¡÷ ¿¢Ãøproblem solving - º¢ì¸ø ¾£÷ò¾øprocedure - ¦ºÂø Ó¨Èprocedure division - ¦ºÂøÓ¨Èô À̾¢procedure oriented language- ¦ºÂøÓ¨È º¡÷ ¦Á¡Æ¢process - ¦ºÂøprocess bound - ¦ºÂø Á¢Ìprocess control - ¦ºÂø ¸ðÎôÀ¡Îprocess control system - ¦ºÂø ¸ðÎôÀ¡ðÎ «¨ÁôÒprocess conversion - ¦ºÂø Á¡üÈõprocess signal - ¦ºÂøÅÆ¢ ÌÈ¢ôÒ¸ûprocessing - ¦ºÂÄ¡ì¸õprocessing symbol - ¦ºÂÄ¡ì¸ì ÌȢ£Îprocessor - ¦ºÂĸõprocessor bound - ¦ºÂÄ¡ì¸¢ì ¸ðÎñ¼production run - ¦ºÂø µð¼õproductivity - ¯üÀò¾¢ò ¾¢Èý

Page 94: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

program - ¿¢Ãøprogram card - ¿¢Ãø «ð¨¼program chaining - ¿¢Ãø ºí¸¢Ä¢ò ¦¾¡¼Ã¡ì¸õprogram coding - ¿¢Ãø ±Ø¾øprogram control - ¿¢Ãø ¸ðÎôÀ¡Îprogram counter - ¬¨½î ÍðÊprogram deck - ¿¢Ãø «ð¨¼ì¸ðÎprogram development cycle- ¿¢Ãø ¯ÕÅ¡ì¸î ÍÆüº¢program file - ¿¢Ãø §¸¡ôÒprogram flowchart - ¿¢Ãø µð¼ôÀ¼õprogram generator - ¿¢Ãġ츢program graph - ¿¢Ãø Ũ縡ðÎôÀ¼õprogram ID - ¿¢Ãø «¨¼Â¡Çõprogram language - ¿¢Ãø ¦Á¡Æ¢program library - ¿¢Ãø áĸõprogram listing - ¿¢Ãø ÀðÊÂøprogram maintenance - ¿¢Ãø §À½øprogram specification - ¿¢Ãø ŨèÈprogram stack - ¿¢Ãø «ÎìÌprogram stop - ¿¢Ãø ¿¢Úò¾õprogram storage - ¿¢Ãø §¾ì¸¸õprogram switch - ¿¢Ãø ÅÆ¢Á¡üÈ¢program testing - ¿¢Ãø §º¡¾¨Éprogrammable calculator- ¿¢Ãø ²üÒì ¸½¢ôÀ¡ýprogrammable communication interface- ¿¢Ãø ²üÒò ¦¾¡¼÷ ¨¼Ó¸õprogrammable function key- ¿¢Ãø²üÒî ¦ºÂø º¡Å¢programmable logic array- ¿¢Ãø²üÒ ²Ã½ «½¢programmable memory - ¿¢Ãø²üÒ ¿¢¨ÉŸõprogrammable read only memory- ¿¢Ãø²üÒ Å¡º¢ôÒ ¿¢¨ÉŸõprogrammed check - ¿¢ÃøÅÆ¢ º¡¢À¡÷ôÒprogrammed instruction - ¾¢ð¼Á¢ð¼ ¸üÀ¢ò¾øprogrammed label - ¿¢ÃÄ¡ø §¾¡ýÚõ «¨¼Â¡Çõprogrammer - ¿¢ÃÄ÷programmer board - ¿¢Ãø ¦À¡È¢ôÒ «ð¨¼

Page 95: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

programmer analyst - ÀÌôÀ¡ö× ¿¢ÃÄ÷programming - ¿¢ÃÄ¡ì¸õprogramming aids - ¿¢ÃÄ¡ì¸ò Ш½Âý¸ûprogramming language - ¿¢Ãø ¦Á¡Æ¢programming librarian - ¿¢Ãø áĸ÷programming linguistics- ¿¢Ãø ¦Á¡Æ¢Â¢Âøprogramming team - ¿¢Ãø ÌØprogress reporting - Óý§ÉüÈ «È¢ì¨¸project control - ¾¢ð¼ôÀ½¢ì ¸ðÎôÀ¡Îproject library - ¾¢ð¼ôÀ½¢ áĸõproject manager - ¾¢ð¼ôÀ½¢ §ÁÄ¡Ç÷project plan - ¾¢ð¼ôÀ½¢ ŨÃ×project schedule - ¾¢ð¼ôÀ½¢î ¦ºÂø¿¢Ãøprojection - Å£Æøprolog - ´Õ ¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢PROM - Programmable Read Only Memory -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õprompt - àñÊproofing program - ¦ÁöôÒ ¿¢Ãøpropagated error - ÀÃŢ À¢¨Æpropagation delay - ÀÃôÀø ͽì¸õproportional spacing - «Ç×째üÈ ¼ÁÇ¢ôÒproposition - ¯¨Ãproprietary software - ¾É¢Ô¡¢¨Á ¦Áý¦À¡Õûprotect - ¸¡ò¾øprotected storage - ¸¡ôÒ¨¼ò §¾ì¸¸õprotocol - ŨÃÓ¨È, ¯¼ýÀÎ ¦¿È¢Ó¨Èprototype - ãÄ «îÍproving - ¿¢Ú×¾ø, ¦ÁöôÀ¢ò¾øpseudo computer - ¸½¢ô¦À¡È¢ô §À¡Ä¢pseudo language - ¦Á¡Æ¢ô §À¡Ä¢pseudo operation - Âì¸ô §À¡Ä¢pseudo random number - §À¡Ä¢ò ¾ü§À¡ìÌ ±ñpseudocode - §À¡Ä¢ì ÌÈ¢Ó¨Èpublic domain software - ¦À¡Ð ¸Ç ¦Áý¦À¡Õûpublic network - ¦À¡Ð ŨĨÁôÒ

Page 96: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

publication language - ¦ÅǢ£ðÎ ¦Á¡Æ¢pull - Øpull down menu - ¸£ú ØôÒ ÀðÊpull instructions - ØôÒ ¬¨½¸ûpulse - ÐÊôÒpulse modulation - ÐÊôÒì ÌÈ¢ô§ÀüÈõpunched card - Ð¨Ç «ð¨¼punched card code - Ð¨Ç «ð¨¼ì ÌÈ¢Ó¨Èpunching position - Ð¨Ç ¼õpure procedure - à ¿¢Ãø, à ¦ºÂøÓ¨Èpurge - ¿£ìÌpush - ¸£ú¾ûÙpush down list - ¸£ú¾ûÙô ÀðÊpush down stack - ¸£ú¾ûÙ «ÎìÌpush instruction - ¾ûÙ ¬¨½push pop stack - ¾ûÙ Á£ðÒ «ÎìÌpush up list - §Áø¾ûÙ ÀðÊ

Q

quad-density - ¿¡ý¨Á «¼÷ò¾¢quadratic quotient search- ÕÀÊ ®×ò §¾¼øquality - ¾Ãõquality control - ¾Ãì ¸ðÎôÀ¡Îquality engineering - ¾Ãô ¦À¡È¢Â¢Âøquantity - «Ç×quantum - ÐÇ¢Âõquasi language - ¦Á¡Æ¢ô§À¡Ä¢query - Ţɡ, Å¢ÉÅøquery answer - Ţɡ-Å¢¨¼query by example - ±ÎòÐ측ðÎ ÅÆ¢ Å¢ÉÅøquery language - Å¢É× ¦Á¡Æ¢query response - Ţɡ×ì¸¡É À¾¢øqueue - º¡¨Ãqueued access method - º¡¨Ã «Ï¸ø Ó¨Èqueuing - º¡¨Ã¡ì¸õ

Page 97: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

queuing theory - º¡¨Ãì §¸¡ðÀ¡Îquick disconnect - Å¢¨Ã×ò ÐñÊôÒ

R

race condition - Àó¾Â ¿¢¨Ärack - ¦ºÕÌ ºð¼õradix point - À¢ýÉô ÒûÇ¢radix sorting - ±ñ«ÊÁ¡É Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õragged left - º£¡¢Ä¡ ¼ôÒÈõragged right - º£¡¢Ä¡ ÅÄôÒÈõraised floring - ¯Â÷ò¾¢Â ¾ÇõRAM - Random Access Memory -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õrandom access - §¿÷ «Ï¸ørandom access file - §¿ÃÏÌì §¸¡ôÒrandom access memory- §¿ÃÏÌ ¿¢¨ÉŸõrandom logic design - ¾ü§À¡ìÌ ²Ã½ ÅÊŨÁôÒrandom number - ¾ü§À¡ìÌ ±ñrandom processing - ¾ü§À¡ìÌî ¦ºÂÄ¡ì¸õrange - Å£îÍrange check - Å£îÍî §º¡¾¨Érank - ÀÊ¿¢¨Äraster display - ÀÃÅø¸¡ðº¢raster fill - ÀÃ× ¿¢ÃôÀøraster graphics - ÀÃ× Å¨ÃÅ¢Âøraster scan - ÀÃ× ÅÕ¼ørat's nest - ±Ä¢ ŨÇraw data - ãÄò ¾Ã×read - Å¡º¢read only memory - Å¡º¢ôÒ ¿¢¨ÉŸõread only storage - Å¡º¢ôÒ §¾ì¸¸õread-write head - Å¡º¢òÐ ±ØÐõ ¾¨Äreader - Å¡º¢ôÀ¡ýreader head - Å¡º¢ìÌõ ¾¨Äreading station - Å¡º¢ìÌõ ¿¢¨ÄÂõreal constant - ¦Áö Á¡È¢Ä¢

Page 98: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

real number - ¦Áö ±ñreal storage - ¦Áöò §¾ì¸¸õreal time image generation- ¿¢¸ú§¿Ãô À¼ ¯ÕÅ¡ì¸õreal time processing - ¿¢¸ú§¿Ã ¦ºÂÄ¡ì¸õreal-time - ¿¢¸ú§¿Ãõreal-time clock - ¿¢¸ú§¿Ã ¸Ê¨¸real-time output - ¿¢¸ú§¿Ã ¦ÅǢ£Îreboot - ÁÚ ¦¾¡¼ì¸õreceive - ¦ÀÚrecompile - Á£ñÎõ ¦¾¡Ìreconstruction - Á£ðÎÕÅ¡ì¸õrecord - ²Î, À¾¢×record length - ²ðÎ ¿£Çõrecord manager - À¾¢× §ÁÄ¡Ç÷record number - ²ðÎ ±ñrecording density - À¾¢× «¼÷ò¾¢recording layout - À¾¢× ¼«¨Á×records management - À¾¢§ÅÎ §ÁÄ¡ñ¨Árecover - Á£ûrecoverable error - Á£û¾Ì À¢¨Ærectangular coordinate system- ¦ºùŸ ¬Â «¨ÁôÒrectifier - ¾¢Õò¾¢recurring cost - ¦¾¡¼÷ ¦ºÄ×recursion - ÁÚÍÆüº¢recursive - ÁÚÍÆørecursive procedure - ÁÚÍÆø Ó¨Èrecursive subroutine - ÁÚÍÆø Ш½¿¢Ãøred-green-blue moniter - º¢ÅôÒ-À-¿£Ä ¿¢Èò ¾¢¨Ã¸õreduction - ̨Èò¾øredundancy - Á¢¨¸¨Áredundancy check - Á¢¨¸¨Áî §º¡¾¨Éredundancy code - Á¢¨¸¨Áì ÌÈ¢Ó¨Èredundant information - Á¢¨¸ò ¾¸Åøreentrant - Á£ûѨÆreentrant subroutine - Á£ûѨÆò Ш½¿¢Ãø

Page 99: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

reference edge - ¦À¡ÕóРŢǢõÒreflectance - ±¾¢¦Ã¡Ç¢÷ ¾¢Èýreflectance ink - ±¾¢¦Ã¡Ç¢÷× ¨Áreformat - ÀÊÅÁ¡üÈõ, ÁÚº£Ã¡ìÌrefresh circuitry - ÒÐì¸ø ÍüȨÁôÒrefresh disply cycle - ¸¡ðº¢ò ÒÐì¸ø §¿Ãõrefresh memory - ÒÐì¸ø ¿¢¨ÉŸõrefresh rate - ÒÐì¸ø Å£¾õrefreshing - ÒÐì¸øregenerate - Á£Ç¡ìÌregion - Áñ¼Äõregister - À¾¢Å¸õregistration - À¾¢ò¾øregression analysis - º¡÷ÀÄÉ¡ì¸ Ó¨Èregression testing - º¡÷ÀÄÉ¡ì¸î §º¡¾¨Érelative coding - º¡÷Òì ÌÈ¢Ó¨Èrelation - ¦¾¡¼÷Ò, ¯È×relational data base - ¯È׿¢¨Äò ¾Ã×ò ¾Çõrelational expression - ¯È׿¢¨Ä §¸¡¨Årelational model - ¯È׿¢¨Ä ÀÊÁõrelational operation - ¯È׿¢¨Ä ¦ºÂørelational operator - ¯È׿¢¨Ä Å¢¨ÉìÌÈ¢relational structure - ¯È׿¢¨Ä ¸ð¼¨ÁôÒrelative address - º¡÷Ò Ó¸Å¡¢relative movement - º¡÷Ò Âì¸õrelay - ¿¢¨Ä ¯½÷ò¾¢release version - ¦ÅǢ£ðÎô À¾¢ôÒreliability - ¿õÀ¸ò¾ý¨Árelocatable address - Á¡üȨÁ¾Ì Ӹš¢relocatable program - Á¡üȨÁ¾Ì ¿¢Ãørelocate - Á¡üȨÁremark - ÌÈ¢ôÒ¨Ãremote - ¦¾¡¨Ä×remote access - ¦¾¡¨Ä «Ï¸øremote batch processing- ¦¾¡¨Ä ¦¾¡Ì¿¢Ãø ¦ºÂÄ¡ì¸õ

Page 100: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

remote computing service- ¦¾¡¨Ä ¸½¢ôÒî §º¨Åremote job entry - ¦¾¡¨Ä À½¢Ñ¨Æ×remote job service - ¦¾¡¨Ä ¸½¢ôÒî §º¨Åremote logging - ¦¾¡¨Ä Ò̾øremote processing - ¦¾¡¨Ä ¦ºÂÄ¡ì¸õremote station - ¦¾¡¨Ä ¿¢¨ÄÂõremote terminal - ¦¾¡¨Ä Ó¨ÉÂõremovable media - ¸ÆüÚ °¼¸í¸ûreorder point - ÁÚ¦¸¡ûÓ¾ø ÕôÀÇ×repagination - Àì¸õ Á¡üȢ¨ÁôÒrepaint - ¾¢¨ÃôÒÐôÀ¢repeat counter - Á£û¦ºÂø ±ñ½¢repeat key - Á£û¦ºÂø º¡Å¢repeating number - Á£ûÅÕ ±ñrepetition instruction - Á£û¦ºÂø ¬¨½replacement theory - Á¡üÈ£ðÎì §¸¡ðÀ¡Îreport - «È¢ì¨¸report file - «È¢ì¨¸ì §¸¡ôÒreport generation - «È¢ì¨¸ ¯ÕÅ¡ì¸õreport generator - «È¢ì¨¸ ¯Õš츢report writer - «È¢ì¨¸ ±ØÐ ¿¢Ãøreproduce - ÀʦÂÎreprogramming - ÁÚ¿¢ÃÄ¡ì¸õreprographics - ÀʦÂÎôÒ츨Ärerun - ÁÚµð¼õreserve accumulator - Ш½ò ¾¢ÃðÊreserved words - º¢ÈôÒî ¦º¡ü¸ûreset - ¿¢¨Ä Á£ð¼øreset key - ¿¢¨Ä Á£ðÒŢreside - ¯¨Èresident program - ¯¨È ¿¢Ãøresidual value - ±îº Á¾¢ôÒresilient - ¾¡ìÌôÀ¢ÊìÌõresistor - Á¢ý¾¨¼resizing - ÁÚ«ÇÅ¡ì¸õresolution - À¢¡¢¾¢Èý

Page 101: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

resource - ÅÇõresource allocation - ÅÇõ ´Ð츣Îresource file - ÅÇì §¸¡ôÒresource leveling - ÅÇî º£÷¨Áresource sharing - ÅÇô À¸¢÷×response - ÁÚ¦Á¡Æ¢, À¾¢ørestart - ÁÚ¦¾¡¼ì¸õresults - Å¢¨¼¸û, ÓÊ׸ûretrieval - Á£ðÒretrieving - Á£ð¼øretrofit - §ÁõÀ¡ðÎ ¯ÚôÒ §º÷ò¾øreturn - ¾¢ÕõÒRETURN key - ¾¢ÕõÒî º¡Å¢reusable - ÁÚÀÂÉ¡Ìreverse video - ±¾¢÷Á¨È ´Ç¢ò§¾¡üÈõreview - Á£ûÀ¡÷¨Årewind - ¾¢ÕõÀî ÍüÚrewrite - «Æ¢ò¦¾ØÐribbon cable - ¿¡¼¡ żõribbon cartridge - ¿¡¼¡ì §À¨Æring - ŨÇÂõring network - ŨÇ ŨĨÁôÒripple sort - ÌÁ¢Æ¢ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õRO(Read Only) terminal- ÀÊôÒ Ó¨ÉÂõroam - ¿¸÷òÐrobot - ±ó¾¢Ãý, §Ã¡§À¡robot control language - ±ó¾¢Ãý ¸ðÎôÀ¡ðÎ ¦Á¡Æ¢robotics - ±ó¾¢ÃÉ¢Âørobustness - ¯Ãý ¯¨¼¨Árod memory - ¾ñÎ ¿¢¨ÉŸõroll out - ¦ÅÇ¢§ÂüÈørollback - À¢ý ¯Õû¾ørollover - ÍüÈ¢ì ¦¸¡ûÇøROM - Read Only Memory -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: Å¡º¢ôÒ ¿¢¨ÉŸõROM cartridge - Å¡º¢ôÒ ¿¢¨ÉŸô §À¨Æ

Page 102: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

ROM simulator - Å¡º¢ôÒ ¿¢¨ÉŸô À¡Å¨É¡츢root - §Å÷rotating memory - ÍÆø ¿¢¨ÉŸõrotation - ÍÆüº¢rotational delay - ÍÆüº¢ Í½ì¸ §¿Ãõround off error - §¾¡Ã¡ÂÁ¡ìÌô À¢¨Æround robin - ¦¾¡¼÷ ÍÆøround, roundoff - §¾¡Ã¡ÂÁ¡ì¸õrounding - §¾¡Ã¡ÂÁ¡ì¸ørouter - ÅÆ¢ôÀÎò¾¢routine - ¿¢Ãø, ¦ºÂÄ¢routing - ÅÆ¢ôÀÎòÐrow - Å¡¢¨ºrule based deduction - Å¢¾¢Ó¨Èº¡÷ ¯öòн÷¾ørun - µðÎ, µð¼õ, Âì¸õrun manual - Âì¸ Å¢Çì¸áø(¨¸§ÂÎ)run time - Âì¸ §¿Ãõ

S

S-100 bus - S-100 À¡ð¨¼S-curve - S-ŨÇ×salami technique - ¦¸¡ÍÚì ¨¸Â¡¼øsales forecasting model - Å¢üÀ¨É Óý¸½¢ôÒô ÀÊÁõSAM - Sequential Access Method -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õsample data - Á¡¾¢¡¢ò ¾Ã×sampling - Á¡¾¢¡¢ ±Îò¾øsampling rate - Á¡¾¢¡¢ ±ÎôÒ Å£¾õsans serif - Ó¨É즸¡Ø Ä¡satellite - Ш½ì§¸¡ûsatellite communications- Ш½ì§¸¡û ¦¾¡¼÷Òsatellite computer - Ш½ì ¸½¢ô¦À¡È¢saturate - ¦¾Å¢ðÎsave - §ºÁ¢SBC - Single Board Computer -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ´ü¨È «ð¨¼ì ¸½¢ô¦À¡È¢

Page 103: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

scalar - «Ç×Õscalar value - «Ç×Õ Á¾¢ôÒscale - «Ç×Á¡üÚ, «Çק¸¡øscale factor - «Ç×Á¡üÚì ¸¡Ã½¢scaling - «Ç×Á¡üÈõscan - ÅÕ¼ø, ÅÕÎscan area - ÅÕ¼ø ÀÃôÒscan line - ÅÕ¼ø Å¡¢scan path - ÅÕ¼ø À¡¨¾scanner - ÅÕÊscanner channel - ÅÕ¼ø ¾¼õscanning - ÅÕξøscatter plot - º¢¾Èø À¼õscatter read/gather write- º¢¾Èø Å¡º¢ôÒ/¾¢ÃðÊ ±Ø¾øscheduled maintenance - ¾¢ð¼Á¢ð¼ §À½øscheduled report - ¾¢ð¼Á¢ð¼ «È¢ì¨¸scheduler - ¸¡ÄÓ¨ÈôÀÎò¾¢scheduling - ¸¡ÄÓ¨ÈôÀÎò¾øschema - «¨ÁôÒӨȸûSCHEMA - ¾Ã×ò ¾Ç ¿¢ÕÅ¡¸ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ´ýÚschematic - «¨ÁôÒô À¼õschematic symbols - «¨ÁôÒì ÌȢ£θûscientific applications - «È¢Å¢Âø ÀÂýÀ¡Î¸ûscientific notation - «È¢Å¢Âø ÌÈ¢Á¡Éõscissoring - ¸ò¾¡¢ò¾øscope - ŨæÂø¨Äscrap book - ŨçÅÎscratch - Å¢¨ÃóÐ ±ØÐscratch file - Å¢¨Ã×ì §¸¡ôÒscratch pad - Å¢¨Ã×ì ¸Çõscreen - ¾¢¨Ãscreen dump - ¾¢¨Ã ¦¸¡ð¼øscreen generator - ¾¢¨Ã ¬ì¸¢screen position - ¾¢¨Ã ¼õscreen saver - ¾¢¨Ãì ¸¡ôÒscreen size - ¾¢¨Ã «Ç×

Page 104: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

screen update - ¾¢¨Ã ÒÐôÀ¢scroll lock - ¾¢¨Ã ¯ÕÇø âðÎscrolling - ¾¢¨Ã ¯ÕÇøsearch - §¾Î, §¾¼øsearch and replace - §¾Ê Á¡üÚsearch engine - §¾¼ø ¦À¡È¢search key - §¾Î º¡Å¢search memory - §¾¼ø ¿¢¨ÉŸõ, ¸¡ñ¸: associative storagesecond - ¦¿¡Êsecond generation computers- Ãñ¼¡õ ¾¨ÄÓ¨Èì ¸½¢ô¦À¡È¢¸ûsecond source - Ãñ¼¡õ ãÄõsecondary key - Ш½î º¡Å¢secondary storage - Ш½ ¿¢¨ÉŸõsector - Å¢øsector method - Å¢ø Ó¨Èsecure kernel - ¸¡ôÀ¡É ¸Õsecurity - ¸¡ôÒsecurity controls - ¸¡ôÒì ¸ðÎôÀ¡Îsecurity files - ¸¡ôÒì §¸¡ôÒ¸ûsecurity program - ¸¡ôÒ ¿¢Ãøsecurity specialist - ¸¡Åø ÅøÖ¿÷seed - Å¢¨¾seek - ¿¡¼øseek time - ¿¡¼ø §¿Ãõsegment - À̾¢segmentation - À̾¢Â¡ì¸øsegmented bar chart - À̾¢Â¡ì¸¢Â À𨼠ŨÃÀ¼õselect - ¦¾¡¢× ¦ºöselection - ¦¾¡¢× ¦ºö¾øselection sort - ¦¾¡¢× Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õselection structure - ¦¾¡¢×ì ¸ð¼¨ÁôÒselector channel - ¦¾¡¢×ò ¾¼õself-adapting - ¾ýÅÂò ¾¸Å¨ÁôÒself-checking code - ¾ýÅÂî º¡¢À¡÷ôÒì ÌÈ¢Ó¨È

Page 105: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

self-compiling compiler - ¾ýÅÂò ¦¾¡ÌôÀ¢self-complementing code- ¾ýÅ ¿¢ÃôÒì ÌÈ¢Ó¨Èself-correcting code - ¾ýÅÂò ¾¢ÕòÐì ÌÈ¢Ó¨Èself-validating code - ¾ýÅÂî ¦ºøÖÀÊì ÌÈ¢Ó¨Èsemantics - ¦º¡ü¦À¡ÕÇ¢Âøsemaphores - «Ï¸ø ÌÈ¢ôÒsemiconductor - ̨ȸ¼ò¾¢semiconductor device - ̨ȸ¼ò¾¢î º¡¾Éõsemiconductor storage - ̨ȸ¼ò¾¢ò §¾ì¸¸õsemirandom access - À̾¢ §¿ÃÊ «Ï¸øsense - ¯½÷sense probe - ¯½÷Å¢sensitivity - ¯½÷¾¢Èýsensors - ¯½¡¢¸ûsequence - Å¡¢¨ºÓ¨Èsequence check - Å¡¢¨ºÓ¨Èî º¡¢À¡÷ôÒsequence structure - Å¡¢¨ºÓ¨Èì ¸ð¼¨ÁôÒsequential - Å¡¢¨ºÓ¨È º¡÷ó¾sequential access - Å¡¢¨ºÓ¨È «Ï¸øsequential computer - Å¡¢¨ºÓ¨Èì ¸½¢ô¦À¡È¢sequential data set - Å¡¢¨ºÓ¨Èò ¾Ã×ì ¸½õsequential data structure- Å¡¢¨ºÓ¨Èò ¾Ã×ì ¸ð¼¨ÁôÒsequential device - Å¡¢¨ºÓ¨Èî º¡¾Éõsequential file organisation- Å¡¢¨ºÓ¨Èì §¸¡ôÀ¨ÁôÒsequential list - Å¡¢¨ºÓ¨Èô ÀðÊsequential logic - Å¡¢¨ºÓ¨È ²Ã½õsequential machine - Å¡¢¨ºÓ¨È ±ó¾¢Ãõsequential processing - Å¡¢¨ºÓ¨Èî ¦ºÂÄ¡ì¸õsequential storage - Å¡¢¨ºÓ¨Èò §¾ì¸¸õserial - ¦¾¡¼÷serial access - ¦¾¡¼÷ «Ï¸øserial adder - ¦¾¡¼÷ ÜðÊserial board - ¦¾¡¼÷¿¢¨Ä ÀĨ¸serial computer - ¦¾¡¼÷¿¢¨Äì ¸½¢ô¦À¡È¢

Page 106: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

serial data - ¦¾¡¼÷¿¢¨Äò ¾Ã׸ûserial input/output - ¦¾¡¼÷¿¢¨Ä ¯ûÇ£Î/¦ÅǢ£Îserial interface - ¦¾¡¼÷¿¢¨Ä ¨¼Ó¸õserial operation - ¦¾¡¼÷¿¢¨Ä Âì¸õserial port - ¦¾¡¼÷¿¢¨Äò ШÈserial printer - ¦¾¡¼÷¿¢¨Ä «îÍô¦À¡È¢serial processing - ¦¾¡¼÷¿¢¨Äî ¦ºÂÄ¡ì¸õserial reading - ¦¾¡¼÷¿¢¨Ä Å¡º¢ôÒserial transmission - ¦¾¡¼÷¿¢¨Äî ¦ºÖò¾õserializability - ¦¾¡¼Ã¡ìÌ ÂÖ¨Áserver - §º¨Å¸õservice bureau - §º¨Å «ÖÅĸõservice contract - §º¨Å ´ôÀó¾õservice provider - §º¨Å ¿¢ÚÅÉõservo mechanism - À½¢ôÒ Âí¸¨ÁôÒsession - «Á÷×set - «¨Ásetup - «¨Á×, ¿¢Ú×setup time - ¿¢Ú× §¿Ãõ, «¨ÁôÒ §¿Ãõshade - ¿¢Æø¾Ãõshading symbols - ¿¢Æø¾Ãì ÌȢ£θûshadow printing - ¿¢Æø «îº¢¼øshape - ÅÊÅõshared file - À¸¢÷ §¸¡ôÒshared logic - À¸¢÷ ²Ã½õshared resource - À¸¢÷ ÅÇõsharpness - Ü÷¨Ásheet feeder - ¾¡û °ðÊshielding - ¸Åºõshift - ¿¸÷ò¾øshift click - Á¡üÚî º¡Å¢Ô¼ý Íñ¦¼Ä¢¨Âì ¸¢Ç¢ì ¦ºö¾øshift key - Á¡üÚî º¡Å¢shortest operating time - º¢ÚÁ Âì¸ §¿Ãõshutdown - À½¢¿¢Úò¾õSI - Systems Internationale -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ

Page 107: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

side effect - Àì¸ Å¢¨Ç×sift - ºÄ¢sifting - ºÄ¢ò¾øsign - ÌÈ¢sign digit - ÌÈ¢ Äì¸õsign extension - ÌÈ¢ Å¢¡¢Å¡ì¸õsign flag - ÌÈ¢ì ¦¸¡Êsign position - ÌÈ¢ ¼õsign-off - ¨½ôÒò н¢ò¾øsign-on - ¨½ôÒò ¦¾¡¼í¸øsignal - ÌÈ¢ôÒsignal-to-noise ratio - ÌÈ¢ôÒ-¨Ãîºø Å¢¸¢¾õsignaling rate - ÌÈ¢ôÀÛôÀø Å£¾õsignificant digit - Á¾¢ôÒÚ Äì¸õsilicon chip - º¢Ä¢ì¸ý º¢øÖsilicon valley - º¢Ä¢ì¸ý ÀûÇò¾¡ìÌsilicon wafer - º¢Ä¢ì¸ý º£Åøsimplex - ´ü¨Èsimulation - À¡Å¨Ésimulator - À¡Å¨É¡츢simultaneous input/output- ¯¼ý¿¢¸ú ¯ûÇ£Î/¦ÅǢ£Îsimultaneous processing- ¯¼ý¿¢¸ú ¦ºÂÄ¡ì¸õsingle address - ´ü¨È Ӹš¢single density - ´ü¨È «¼÷ò¾¢single precision - ´ü¨È º¡¢ÑðÀõsingle step - ´ü¨Èô ÀÊsingle-board-computer - ´ü¨ÈôÀĨ¸ì ¸½¢ô¦À¡È¢single-sided disk - ´ü¨ÈôÀì¸ ÅðÎsixteen-bit chip - À¾¢É¡Ú À¢ðÎî º¢øÖsize - «Ç×sketch pad - ŨÃÅ¢¼õsketching - ŨÃ×skew - º¡ö×skip - ¾Å¢÷slab - ¦º¡øslack time - ¾Ç÷× §¿Ãõ

Page 108: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

slave - «Ê¨Áslave tube - «Ê¨Áì ÌÆøsleeve - ¸¡ôÒ¨Èslew - µðÎslewing - µð¼õslice - ¿ÚìÌslide - À¼ Å¢ø¨Äslide rule - ¿¸Õõ ºð¼¸õslide show package - ¿ØÅì ¸¡ðº¢ô ¦À¡¾¢slope - º¡¢×slot - ¦À¡ÕòÐÁ¢¼õSLSI - Super Large Scale Integration -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õslug - Ò¨¼ôÒsmall business computer- º¢Ú Ž¢¸ì ¸½¢ô¦À¡È¢small scale integration (SSI)- º¢üÈÇ× ´Õí¸¢¨½ôÒSmalltalk - ¸½¢ô¦À¡È¢¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ´ýÚsmart - Ýðʨ¸smart card - Ýðʨ¸ «ð¨¼smart machines - Ýðʨ¸ ±ó¾¢Ãí¸ûsmart terminal - Ýðʨ¸ Ó¨ÉÂõsmash - ¾¸÷smooth - º£÷smooth scrolling - º£÷ ¯ÕÇøSNA - Systems Network Architecture -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:¸½¢ô¦À¡È¢¸Ç¢ý ŨÄì ¸ð¼¨ÁôÒsnapshot dump - ¿¢¸úÕôÒì ¦¸¡ð¼øSNOBOL - StriNg Oriented symBOlic Language -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ:¸½¢ô¦À¡È¢ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ´ýÚSO - Send Only -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: «ÛôÀ ÁðÎõsocket - ШÇsoft clip area - ¦Áý ŨÃÀÃôÒsoft copy - ¦Áý ¿¸øsoft fails - ¦Áý À¢Èú׸ûsoft hyphen - ¦Áý ¨¼ì§¸¡Îsoft keys - ¦Áý º¡Å¢¸û

Page 109: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

soft return - ¦Áý ¾¢ÕôÀõsoft sector - ¦Áý À̾¢software - ¦Áý¦À¡Õû, ¸Õò¾¢Âõsoftware base - ¦Áý¦À¡Õû ¾Çõsoftware broker - ¦Áý¦À¡Õû ¾Ã¸÷software compatibility - ¦Áý¦À¡Õû ²üÒ¨¼¨Ásoftware development - ¦Áý¦À¡Õû ¯ÕÅ¡ì¸õsoftware document - ¦Áý¦À¡Õû ¬Å½õsoftware encryption - ¦Áý¦À¡Õû Á¨È£Îsoftware engineering - ¦Áý¦À¡Õû ¦À¡È¢Â¢Âøsoftware flexibility - ¦Áý¦À¡Õû ¦¿¸¢úsoftware house - ¦Áý¦À¡Õû «¸õsoftware librarian - ¦Áý¦À¡Õû áĸ÷software license - ¦Áý¦À¡Õû ¯¡¢Áõsoftware maintenance - ¦Áý¦À¡Õû §À½øsoftware monitor - ¸ñ¸¡½¢ôÒ ¦Áý¦À¡Õûsoftware package - ¦Áý¦À¡Õû ¦À¡¾¢software piracy - ¦Áý¦À¡Õû ¸Ç×software portability - ¦Áý¦À¡Õû ¦ÀÂ÷¾¢Èýsoftware protection - ¦Áý¦À¡Õû ¸¡ôÒsoftware publisher - ¦Áý¦À¡Õû À¾¢ôÀ¡Ç÷software resources - ¦Áý¦À¡Õû ÅÇí¸ûsoftware science - ¦Áý¦À¡Õû «È¢Å¢Âøsoftware system - ¦Áý¦À¡Õû «¨ÁôÒsoftware transportability- ¦Áý¦À¡Õû ¼õ¦ÀÂ÷¾¢Èýsoftwhite - ¦ÅñÀØôÒsolar cell - Ý¡¢Â Á¢ý¸Äõsolid state - ¾¢ñÁ ¿¢¨Äsolid state cartridge - ¾¢ñÁ ¿¢¨Äô §À¨Æsolid state device - ¾¢ñÁ ¿¢¨Äî º¡¾Éõson file - Á¸ý §¸¡ôÒsort - Å¡¢¨ºÂ¡ìÌsort effort - Å¡¢¨ºÂ¡ìÌ ÓÂüº¢sort generator - Å¡¢¨ºÂ¡ìÌ ¿¢Ãøsort/merge program - Å¡¢¨ºÂ¡ìÌ/§º÷ôÒ ¿¢Ãøsorter - Å¡¢¨ºÂ¡ì¸¢

Page 110: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

sorting - Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õSOS - Silicon On sapphire -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õsoundhood - ´Ä¢ì ÜÎsource - ãÄõsource code - ãÄ ¿¢Ãøsource computer - ãÄì ¸½¢ô¦À¡È¢source disk - ãÄ ÅðÎsource document - ãÄ ¬Å½õsource language - ãÄ ¦Á¡Æ¢source media - ãÄ °¼¸í¸ûsource program - ãÄ ¿¢Ãøsource register - ãÄô À¾¢Å¸õsource- data automation- ãÄò ¾Ã× ¾ýÉ¢Âì¸Á¡ì¸øspace - ¨¼¦ÅÇ¢space bar - ¨¼¦ÅÇ¢î º¡Å¢îºð¼õspaghetti code - ÌÆôÀ ¿¢Ãøspan - ¿£ð¼õspanning tree - «Ç¡× ÁÃõsparse array - «ÕÌ Å¡¢¨ºspatial data management- ¼õº¡÷ ¾Ã× §ÁÄ¡ñ¨Áspatitial digitizer - ¼õº¡÷ Äì¸Á¡ì¸¢spec - specification -±ýÀ¾ý ÍÕì¸õspecial character - º¢ÈôÒ ¯Õspecial function key - º¢ÈôÒî ¦ºÂøº¡Å¢special purpose - ¾É¢ôÀÂýspecial purpose computer- ¾É¢ôÀÂý ¸½¢ô¦À¡È¢special purpose programming language- ¾É¢ôÀÂý ¿¢Ãø¦Á¡Æ¢special symbol - º¢ÈôÒì ÌȢ£Îspecification - Å¢Åà ŨèÈspecification sheet - Å¢Åà ŨèÈò ¾¡ûspeech recognition - §ÀîÍ «È¢¾øspeech synthesis - §ÀîÍ ¯ÕÅ¡ì¸õspeech synthesizer - §ÀîÍ ¯Õš츢speed - ¦ºÂø§Å¸õspelling checker - ±ØòÐ º¡¢À¡÷ôÀ¡ý

Page 111: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

spider configuration - º¢Äó¾¢ ¯ÕŨÁôÒspike - Á¢ýÐûÇøspin writer - ÍÆø ±Ø¾¢spindle motor - ¸¾¢÷ Á¢ýµÊspline - ¨ºÅ¡É ŨÇ×split screen - ÀÌ ¾¢¨Ãsplit window - ÀÌ º¡ÇÃõsplitting a window - º¡ÇÃõ ÀÌò¾øspool - ÍÕû, ÍÕ¨½spooler - ÍÕÇ¢spooling - ÍÕðξøspread sheet - Å¢¡¢¾¡ûspring tension - Å¢ø ØÅ¢¨ºsprites - ÌÈÇ¢sprocket holes - ÅÆ¢ôÀÎòÐò ШǸûSSI - Small Scale Integration -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: º¢üÈÇ× ´Õí¸¢¨½ôÒStack - «ÎìÌstack pointer - «ÎìÌî ÍðÊstacked job processing - «ÎìÌôÀ½¢î ¦ºÂÄ¡ì¸õstacker - «Î츢stair stepping - ÀÊŨ¸ Á¡üÈõ, ÀÊò ¾¡Åøstand-alone - ¾É¢ò¾¢ÂíÌstand-alone graphics system- ¾É¢ò¾¢ÂíÌ Å¨ÃÅ¢Âø «¨ÁôÒstand-alone system - ¾É¢ò¾¢ÂíÌ «¨ÁôÒstandard - ¦ºó¾Ãõstandard interface - ¦ºó¾Ã ¨¼Ó¸õstandardise - ¦ºó¾Ãô ÀÎòÐstandards - ¦ºó¾Ã ŨçÂθûstandards enforcer - ¦ºó¾Ã ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎò¾¢standby button - Á¡üÚô ¦À¡ò¾¡ýstandby equipment - Á¡üÚî º¡¾Éõstandby time - ¸¡ò¾¢Õ §¿Ãõstar network - Å¢ñÁ£ý ŨĨÁôÒstart bit - ¦¾¡¼ì¸ô À¢ðÎ

Page 112: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

startup - ¦¾¡¼í¸østartup disk - ¦¾¡¼ìÌ ÅðÎstat - statistical «øÄÐ photostat -±ýÀÅüÈ¢ý ÍÕì¸õstate - ¿¢¨Ästate-of-the-art - ü¨Èò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõstatement - ÜüÚstatement label - ÜüÚ Ó¸Å¡¢static - Á¡È¡static RAM - ¿¢¨Ä RAMstatic analysis - ¿¢¨Ä ÀÌôÀ¡ö×static dump - ¿¢¨Ä ¦¸¡ð¼østatic memory - ¿¢¨Ä ¿¢¨ÉŸõstatic refresh - ¿¢¨Ä ÒÐì¸õstatic storage - ¿¢¨Ä §¾ì¸¸õstaticizing - À¾¢Å¸ ²üÈõstation - ¿¢¨ÄÂõstatistics - ÒûǢ¢Âøstatus - ¿¢¸ú¿¢¨Ästatus report - ¿¢¸ú¿¢¨Ä «È¢ì¨¸step - ÀÊstepper motor - ÀÊ¿¢¨Ä Á¢ýµÊstochastic procedures - Å¡öôÀ¢Âø ÅƢӨȸûstochastic process - Å¡öôÀ¢Âø ¦ºÂøÀ¡Îstop bit - ¿¢Úò¾ø À¢ðÎstop code - ¿¢Úò¾ø ÌȢ£Îstorage - §¾ì¸¸õstorage allocation - §¾ì¸¸ ´Ð츣Îstorage block - §¾ì¸¸ò ¦¾¡Ì¾¢storage capacity - §¾ì¸¸ì ¦¸¡ûÇÇ×storage circuit - §¾ì¸¸î ÍüÚstorage device - §¾ì¸¸î º¡¾Éõstorage dump - §¾ì¸¸ì ¦¸¡ð¼østorage key - §¾ì¸¸î º¡Å¢storage location - §¾ì¸¸ «¨ÁÅ¢¼õstorage map - §¾ì¸¸ Å¢Åè½

Page 113: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

storage pool - §¾ì¸¸ì ¦¾¡Ì¾¢storage protection - §¾ì¸¸ì ¸¡ôÒstorage tube - §¾ì¸¸ì ÌÆøstorage unit - §¾ì¸¸õstore - §¾ìÌstore and forward - §¾ì¸¢î ¦ºÖòÐstored-program computer- ¿¢Ãø§¾ìÌì ¸½¢ô¦À¡È¢stored-program concept - ¿¢Ãø§¾ìÌì ¸ÕòÐstraight-line code - §¿÷째¡ðÎ ¿¢Ãøstreamer - ¦¾¡¼§Ã¡Êstreaming tape drive - ¦¾¡¼§Ã¡Ê ¿¡¼¡ Â츢stress testing - ¾¨¸×î §º¡¾¨Éstring - ºÃõstring expression - ºÃì §¸¡¨Åstring handling - ºÃõ ¨¸Â¡Çøstring length - ºÃ ¿£Çõstring manipulation - ºÃõ Å¢¨É¡¼østring processing languages- ºÃõ «ÄÍ ¦Á¡Æ¢¸ûstring variable - ºÃ Á¡È¢stringy floppy - ºÃ ¦¿¸¢úÅðÎstroke - ¾ð¼østroke writer - §¸¡Î ±Ø¾¢structural design - ¸ð¼¸ ÅÊŨÁôÒstructure - ¸ð¼¨ÁôÒstructure chart - ¸ð¼¨ÁôÒô À¼õstructured coding - ¦¿È¢ôÀÎ ¿¢Ãøstructured design - ¦¿È¢ôÀÎ ÅÊŨÁôÒstructured English - ¦¿È¢ôÀÎ ¬í¸¢Äõstructured flowchart - ¦¿È¢ôÀÎ µð¼ôÀ¼õstructured programming - ¦¿È¢ôÀÎ ¿¢ÃÄ¡ì¸õstructured walkthrough - ¦¿È¢ôÀÎ ¯Ä¡stub testing - «Ê¿¢¨Äî §º¡¾¨Éstylus - ±Øò¾¡½¢, ÜÃõsubdirectory - Ш½ «¨¼×subprogram - Ш½¿¢Ãøsubroutine - Ш½¿¢Ãø

Page 114: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

subroutine reentry - Ш½¿¢Ãø ÁÚѨÆ×subschema - Ш½ «¨Á×subscript - ¸£ú´ðÎsubscripted variable - «½¢ Á¡È¢, «Ê¦Â¡ðÎ Á¡È¢subset - Ш½ì¸½õsubstrate - «Êò¾Çõsubstring - À̾¢î ºÃõsubsystem - Ш½ «¨ÁôÒsuffix - À¢ý¦É¡ðÎsuite - ¦¾¡Ì¾¢super computer - Á£ì ¸½¢ô¦À¡È¢super large scale integration- Á£ô §ÀÃÇ× ´Õí¸¢½ôÒsuperconducting computers- Á£ì¸¼ò¾¢ì ¸½¢ô¦À¡È¢¸ûsuperconductor - Á£ì¸¼ò¾¢supermini computer - Á£ìÌÚ ¸½¢ô¦À¡È¢superscript - §Áø´ðÎsupervisory system - §ÁüÀ¡÷¨Å «¨ÁôÒsupport - ¯¾Å¢, Ш½support library - Ш½ áĸõsuppress - ´ÎìÌsuppression - ´Îì¸õsurface of revolution - ÍÆüº¢ô ÀÃôÒsurge - ±Øsurge protector - ±Øîº¢ì ¸¡ôÀ¡ýsurging - ±Æøsuspend - ¨¼ ¿¢Úò¾õswapping - ¼Á¡üÚswarm - À¢¨Æò ¦¾¡Ì¾¢swim - ¿£óÐswitch - Á¨¼, ¿¢¨ÄÁ¡üÈ¢switch mode power supply - Á¨¼ ӨȨÁ Á¢ýÅÆí¸¢switched line - ¿¢¨ÄÁ¡üÚò ¦¾¡¼÷switching algebra - ¿¢¨ÄÁ¡üÚ Âü¸½¢¾õswitching circuit - ¿¢¨ÄÁ¡üÚî ÍüÚswitching theory - ¿¢¨ÄÁ¡üÚì ¦¸¡û¨¸

Page 115: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

symbol - ÌȢ£Îsymbol string - ÌÈ¢î ºÃõsymbol table - ÌÈ¢ «ð¼Å¨½symbolic address - ÌȢ£ðΠӸš¢symbolic coding - ÌȢ£ðÎ ¿¢Ãøsymbolic device - ÌȢ£ðÎî º¡¾Éõsymbolic editor - ÌȢ£ðÎô À¾¢ôÀ¢symbolic I/O assignment- ÌȢ£ðÎ ¯/¦Å ´Ðì¸øsymbolic language - ÌȢ£ðÎ ¦Á¡Æ¢symbolic logic - ÌȢ£ðÎ ²Ã½õsymbolic name - ÌȢ£ðÎô ¦ÀÂ÷symbolic programming - ÌȢ£ðÎ ¿¢ÃÄ¡ì¸õsymbolic table - ÌȢ£ðÎ «ð¼Å¨½sync character - ¨º× ¯Õsynchronization - ´ò¾¢Âì¸õsynchronization check - ´ò¾¢Âì¸ º¡¢À¡÷ôÒsynchronous communications- ´ò¾¢Âì¸ ¦¾¡¼÷Òsynchronous computer - ´ò¾¢Âì¸ ¸½¢ô¦À¡È¢synchronous network - ´ò¾¢Âì¸ Å¨Ä¨ÁôÒsynchronous operation - ´ò¾¢Âì¸î ¦ºÂøÀ¡Îsynchronous transmission- ´ò¾¢Âì¸î ¦ºÖò¾õsynonym - ´Õ¦À¡Õû Àý¦Á¡Æ¢syntax - ¦¾¡¼¡¢Âøsyntax error - ¦¾¡¼¡¢Âø À¢¨Æsynthesizer - ¯Õš츢, ¦¾¡ÌôÀ¢system - «¨ÁôÒsystem analysis - «¨ÁôÒô ÀÌôÀ¡ö×system analyst - «¨ÁôÒô ÀÌôÀ¡öÅ¡Ç÷system analyzer - «¨ÁôÒ ÀÌôÀ¡öÅ¢system board - «¨ÁôÒô ÀĨ¸system chart - «¨ÁôÒôÀ¼õsystem commands - «¨ÁôÒì ¸ð¼¨Ç¸ûsystem diagnostics - «¨ÁôÒì ̨ȿ¡¼øsystem disk - Âì¸ «¨ÁôÒ ÅðÎsystem flowchart - «¨ÁôÒÓ¨È µð¼ôÀ¼õsystem follow up - «¨ÁôÒò ¦¾¡¼÷¦ºÂø

Page 116: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

system generation - «¨ÁôÒ ¬ì¸õsystem implementation - «¨ÁôÒ ¿¢¨È§ÅüÈõsystem installation - «¨ÁôÒ ¿¢ÚÅøsystem interrupt - «¨ÁôÒ ¨¼ÁÈ¢ôÒsystem loader - «¨ÁôÒ ²üÈ¢system maintenance - «¨ÁôÒô §À½øsystem priorities - «¨ÁôÒ ÓýÛ¡¢¨Á¸ûsystem programmer - «¨ÁôÒ ¿¢ÃÄ÷system reset - «¨ÁôÒ ¿¢¨ÄÁ£ð¼øsystems design - «¨ÁôÒ ÅÊŨÁôÒsystems engineer - «¨ÁôÒô ¦À¡È¢»÷systems house - «¨ÁôÒ «¸õsystems manual - «¨ÁôÒî ¦ºÂø²Îsystems programmer - «¨ÁôÒ ¿¢ÃÄ÷systems programming - «¨ÁôÒ ¿¢ÃÄ¡ì¸õsystems programs - «¨ÁôÒ ¿¢Ãø¸ûsystems resource - «¨ÁôÒ ÅÇõsystems security - «¨ÁôÒì ¸¡ôÒsystems software - «¨ÁôÒ ¦Áý¦À¡Õûsystems study - «¨ÁôÒ ¬ö×systems synthesis - «¨ÁôÒ ¯ÕÅ¡ì¸õsystems testing - «¨ÁôÒ §º¡¾¢ò¾ø

T

tab - ¾ò¾øTAB - Terminal Anchor Block -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¿¢Úòп¢¨Ätab group - ¾ò¾ø ÌØtab interval - ¾ò¾ø ¨¼¦ÅÇ¢tab key - ¾ò¾ø º¡Å¢table - ÀðÊÂø, «ð¼Å¨½table file - ÀðÊì §¸¡ôÒtable lookup - ÀðÊ §¿¡ì¸øtablet - ŨÃ× Äì¸Á¡ì¸¢tabulate - ÀðÊÂÄ¢Î

Page 117: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

tabulation - ÀðÊÂÄ¢¼øtabulation character - ÀðÊÂÄ¢Îõ ¯Õtabulator - ÀðÊÂġ츢tabulator clear key - ¾ò¾ø ¿£ìÌ º¡Å¢tabulator key - ÀðÊÂÄ¡ìÌ º¡Å¢tabulator mechanism - ÀðÊÂÄ¡ì¸ Ó¨È¨Átabulator set key - ÀðÊÂø ¿¢Ú×î º¡Å¢tabulator setting - ÀðÊÂø «¨Á×tabulator stop - ÀðÊÂø ¿¢Úò¾õTAF - Terminal Access Facility -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: Өɠ«Ïì¸ Åº¾¢tag - «¨¼Â¡Ç ´ðÎtag along sort - ´ðκ¡÷ Å¡¢¨ºÂ¡ì¸õtag field - ´ðÎô ÒÄõtail - Å¡øtail frame - Å¡øºð¼õtailing - Ú¾¢ ¸¡½øtake over - §Áü¦¸¡ûÇøtandem computer - ¦¾¡¼÷ ¨½ôÒì ¸½¢ô¦À¡È¢tangent point - ¦¾¡Î ÒûÇ¢tap - ¾ðÎtape cartridge - ¿¡¼¡ô §À¨Ætape code - ¿¡¼¡ô À¾¢×Ó¨Ètape deck - ¿¡¼¡ Â츢tape drive - ¿¡¼¡ Â츢tape label - ¿¡¼¡ «¨¼Â¡Çõtape mark - ¿¡¼¡ ÅÃõÒìÌÈ¢tape punch - ¿¡¼¡ ШÇì¸ÕÅ¢tape reader - ¿¡¼¡ Å¡º¢ôÀ¡ýtape reel - ¿¡¼¡î ÍÕûtape reproducer - ¿¡¼¡ô ÀʦÂÎôÀ¡ýtape resident system - ¿¡¼¡ «¨Á× Â츨ÁôÒtape spool - ¿¡¼¡î ÍÕûtape station(tape unit) - ¿¡¼¡ Â츸õtape volume - ¿¡¼¡ ¦¾¡Ì¾¢target - ÄìÌ

Page 118: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

target data set - ÄìÌò ¾Ã×ì ¸½õtarget directory - ÄìÌ «¨¼×target disk - ÄìÌ ÅðÎtarget drive - ÄìÌ Â츢target language - ÄìÌ ¦Á¡Æ¢target path - ÄìÌô À¡¨¾tariff - ¸ð¼½ Å£¾õtask - À½¢ì¸¼õtask dispatcher - À½¢ì¸¼õ ¦ºÖò¾¢task panel - À½¢ì¸¼î ºð¼¸õtask queue - À½¢ì¸¼ º¡¨Ãtechnique - ÑÏì¸Ó¨Ètele autograph - ¦¾¡¨Ä¦Âؾøtelecine - ¦¾¡¨Äò ¾¢¨ÃôÀ¼õtelecommunication - ¦¾¡¨Äò¦¾¡¼÷Òteleconferencing - ¦¾¡¨ÄÁ¡¿¡Îtelecopy - ¦¾¡¨ÄôÀÊtelemeter - ¦¾¡¨Ä«ÇÅ¢teletext - ¦¾¡¨Ä¯¨Ãtelnet - ¦¾¡¨Ä¢¨½ôÒtemplate - ÀÊÁ «îÍtensile strength - Ø ÅÄ¢¨Áterminal - Ó¨ÉÂõterminal address card - ӨɠӸš¢ «ð¨¼terminal component - Ó¨ÉÂì ÜÚterminal configuration facility- Өɠ¯ÕŨÁôÒ Åº¾¢terminal emulation - Ó¨ÉÂô §À¡ýÁõterminal emulator - Ó¨ÉÂô §À¡ýÁ¢terminal entry - ӨɠÀ¾¢×terminal error - Ó¨ÉÂô À¢¨Æterminal job - Ó¨ÉÂô À½¢terminal node - Ó¨ÉÂì ¸Ïterminal port - Ó¨ÉÂò ШÈterminal response mode - Ó¨ÉÂõ Å¢¨¼¾Õ ¿¢¨Äterminal security - Ó¨ÉÂì ¸¡ôÒ

Page 119: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

terminal session - Өɠ«Á÷×terminal stand - Ó¨ÉÂò ¾¡í¸¢terminal table - Ó¨ÉÂô ÀðÊterminal transaction facility- Ó¨ÉÂô À¡¢Á¡üÚ Åº¾¢terminal user - Ó¨ÉÂô ÀÂÉ÷terminate - ÓÊterminated line - ÓÊ×üÈ Å¡¢terminator - ÓÊôÀ¡ýternary - Óõ¨Átest data - §º¡¾¨Éò ¾Ã×test plan - §º¡¾¨Éò ¾¢ð¼õtest run - §º¡¾¨É§Â¡ð¼õtext - ¯¨Ãtext area - ¯¨Ãô À̾¢text attribute - ¯¨Ãô À¡ý¨Átext body - ¯¨Ã ¯¼øtext compression - ¯¨Ã ´Îì¸õtext control - ¯¨Ãì ¸ðÎôÀ¡Îtext cursor - ¯¨Ãî ÍðÊtext editing - ¯¨Ãô À¾¢ôÒtext editor - ¯¨Ã À¾¢ôÀ¢text file - ¯¨Ãì §¸¡ôÒtext formating program - ¯¨Ãô ÀÊÅ ¿¢Ãøtext line - ¯¨Ã Å¡¢text lock - ¯¨Ãô âðÎtext processing - ¯¨Ã «Äºøtext processor - ¯¨Ã «Äº¢text revision - ¯¨Ã Á¡üÈõtext segment - ¯¨Ãô À̾¢text stream - ¯¨Ã µ¨¼text string search - ¯¨Ãî ºÃõ §¾¼øtext suppression - ¯¨Ã «Óì¸õtext transmission - ¯¨Ãî ¦ºÖò¾õtext transparency - ¯¨Ã ÒÄôÀ¡Îtext window - ¯¨Ã º¡ÇÃõ

Page 120: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

textual scrolling information- ¯¨Ã§Â¡ð¼ò ¾¸Åøtexture - ¨Æ×theorem proving - §¾üÈõ ¿¢ÚÅøtheory of numbers - ±ñ¸Ç¢ý §¸¡ðÀ¡Îthermal printer - ¦ÅôÀ «îÍô¦À¡È¢thermal stencil - ¦ÅôÀ À¾¢Ó¨Éthin film - ¦ÁýÀ¼Äõthin film storage - ¦ÁýÀ¼Äò §¾ì¸¸õthrashing - À¾Êî ¦ºÂøthreaded - Ò¡¢¯Õthreaded tree - §¸¡ò¾ ÁÃõthreat - «îÍÚò¾øthreat agent - «îÍÚò¾¢threat analysis - «îÍÚò¾ø ÀÌôÀ¡ö×three address computer - ÓõӸš¢ì ¸½¢ô¦À¡È¢three dimensional - ÓôÀ¡¢Á¡½three point curve - ÓôÒûÇ¢ ŨÇ×throughput - ¦ºÂøÅ£¾õthumb wheel - ¸ð¨¼Å¢Ãø ºì¸Ãõticket - «Ïì¸ ¯¡¢¨Áticket based access control- ¯¡¢¨Áº¡÷ «Ïì¸ ¸ðÎôÀ¡Îticket list - «Ïì¸ ¯¡¢¨Áô ÀðÊÂøtightly coupled mutiprocessing- ¦¿Õì¸ ¨½× Àý¨Áî ¦ºÂÄ¡ì¸õtile - ¸¡ðº¢ Å¢ø¨Ätime frame - ¸¡ÄŨÃtime scale - ¸¡Ä «Ç×Ó¨Ètime share - §¿Ãô À¸¢÷×time sharing - §¿Ãô À¸¢÷×Ó¨Ètime sharing priority - §¿ÃôÀ¸¢÷× ÓýÛ¡¢¨Átimeout - ¦ÅÇ¢§ÂüÈ §¿Ãõtimer - ¸Ê¨¸toggle - Õ¿¢¨Ä Á¡üÈ¢token - Å¢ø¨Ätolerance - ¦À¡Ú¾¢

Page 121: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

toll - Íí¸õtone - ¿¢Èò¾¢ñ¨Átoner - ¨Átoolkit - ¸ÕÅ¢ò ¦¾¡ÌôÒtop margin - §Áø µÃõtopology - ¼ò¾¢Âøtouch screen - ¦¾¡Î ¾¢¨Ãtouch sensitive - ¦¾¡Î ¯½÷trace - ÍÅÎtrack - ¾¼õtrack ball - ¾¼ô ÀóÐtrack density - ¾¼ «¼÷ò¾¢track pitch - ¾¼ ¦¿Õì¸õtrack recovery - ¾¼ Á£ðÒtrack reverse - ¾¼ô À¢ý§É¡ð¼õtrack sector - ¾¼ô À¢¡¢×track selector - ¾¼ò ¦¾¡¢×î º¡¾Éõtracker ball - À¢ý¦¾¡¼÷ ÀóÐtractor - ¾¡û بÅtractor feeder - بÅò¾¡û °ðÊtrade off - ®Î ¸ð¼øtraffic intensity - §À¡ìÌÅÃòÐî ¦ºÈ¢×trailer record - À¢ý¦¾¡¼÷ ²Îtrailing edge - À¢ý ŢǢõÒtrain - ¦¾¡¼¡¢transaction - À¡¢Á¡üÈõtransaction code - À¡¢Á¡üÈì ÌÈ¢Ó¨Ètransaction file - À¡¢Á¡üÈì §¸¡ôÒtransaction journal - À¡¢Á¡üÈ ¾¡Ç¢¨¸transaction oriented processing- À¡¢Á¡üÈõº¡÷ «Äºøtransaction programme - À¡¢Á¡üÈ ¿¢Ãøtransaction trailing - À¡¢Á¡üÈî ÍÅÎtransborder - ±ø¨Ä ¸¼ó¾transceiver - ¦ºÖò¾¢ Å¡í¸¢transcribe - Òȧ¾ì¸¸ ÀʦÂÎ

Page 122: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

transcript - ¦¾¡¨Ä¡¨½ì ÌÈ¢ôÒtranscription machine - §ÀØÐ ¦À¡È¢transducer - ÌÈ¢ôÒ Á¡üÈ¢transfer - Á¡üÚtransfer rate - Á¡üÈø §Å¸õtransform - ¯ÕÁ¡üÚtransformation - ¯ÕÁ¡üÈõtransformer - Á¢ýÁ¡üÈ¢, ¯ÕÁ¡üÈ¢transient - Á¡Ú¿¢¨Ätransient error - Á¡Ú¿¢¨Äô À¢¨Ætransient program - Á¡Ú¿¢¨Ä ¿¢Ãøtransient suppressions - Á¡Ú¿¢¨Ä ´Î츢¸ûtransistor - ¾¢¡¢¾¨¼Âõtransit delay - ¸¼ôÒ Í½ì¸õtranslation - ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ, ¦ÀÂ÷translation time - ¦ÀÂ÷ §¿Ãõtranslator - ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ ¿¢Ãøtransmission - ¦ºÖò¾õtransponder - ¦ºÖòÐ «ïºÄ¸õtranspose - ¨¼Á¡üÈõtrap - ¦À¡È¢trap door - ¦À¡È¢ì¸¾×TRC - Terminal Reference Character -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ÀðÊ §¾ÎÌÈ¢tree diagram - Áà ŨÃÀ¼õtree network - Áà ŨĨÁôÒtriad - Óõ¨Átrichromatic - ãÅñ½ì ¸Ä¨Åtriple precision - Óõ¨Á º¡¢ÑðÀõtristate logic - Óó¿¢¨Ä ²Ã½õtrouble shoot - À¢¨Æ ¸¡½øtruncate - н¢ò¾øtruncation error - н¢ò¾ø À¢¨Ætrunk - §¿÷ ¾¼õtruth table - ¦Áö¿¢¨Ä «ð¼Å¨½Turing machine - à¡¢í ±ó¾¢Ãõ

Page 123: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

turn off/on - ¿¢ÚòÐ/¦¾¡¼ìÌturnaround time - ÍÆüº¢ §¿Ãõturnkey system - ÓبÁôÀ½¢ «¨ÁôÒturtle graphics - ¬¨Á Ũø¨Ätutorial program - À¢ø ¿¢Ãøtweak - Ññ¨ºÅ¢ôÒtwinkle box - Á¢ÛìÌô ¦ÀðÊtwo address computer - Õ Ó¸Å¡¢ì ¸½¢ô¦À¡È¢two dimensional array - Õ À¡¢Á¡½ Å¡¢¨ºtwo way branching - ÕÅÆ¢ ¸¢¨Çò¾øtype ahead - Å¢¨Ã¦Åؾ¢type ball - «îÍô ÀóÐtype face - «îÍ Ó¸õtype font - «îÍ ±ØòÐŨ¸type over - §Áø «îº¢¼øtype size - «îºÇ×typematic - ¦¾¡¼ÃîÍ

U

ULSI - Ultra Large Scale Integration -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: Á£ô §ÀÃÇ× ´Õí¸¢¨½ôÒultra fiche - Á£ ÑñÀ¼Äõultra violet light - ÒÈ °¾¡ ´Ç¢ultrasonic - §¸Ç¡ ´Ä¢unary - ´ÕÁunary operation - µ÷¯ÚôÒî ¦ºÂøÀ¡Îunconditional branching - ¿¢Àó¾¨É¢ġ ¸¢¨Çò¾øunconditional transfer - ¿¢Àó¾¨É¢ġ ¾¡Åøuncontrolled loop - ¸ðÎôÀ¡¼üÈ ¸ñ½¢under flow - §¾ì¸ ÂġÚÁ ¿¢¨Äundo - Óý¦ºÂø ¿£ìÌunibus - ´ü¨Èô À¡ð¨¼unipolar - ´ÕÓ¨Éô §À¡ìÌunit - «¸õ, «½¢, ´ýÚ, «ÄÌunit position - ´ýÈ¢ý ¼õ

Page 124: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

UNIX - Â츨ÁôÒ Å¨¸Â¢ø ´ýÚunpack - «Å¢úunset - Á¾¢ôÒî ÍƢ¡ìÌ, ÍÆ¢ôÀÎòÐup - ÂíÌ ¿¢¨Äup and running - º¡¢Â¡¸ ÂíÌ¿¢¨ÄUPC - Universal Product Code -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¦À¡Ð Å¢¨Ç¦À¡Õû ÌÈ¢Ó¨Èupdate - ¿¢¸ú¿¢¨Äô ÀÎòÐupgrade - §ÁõÀÎòÐupload - §Á§ÄüÚuppercase - §Áø¾ðÎ ±ØòÐ, §À¦ÃØòÐupward compatible - §Áø¿¢¨Äô ¦À¡Õò¾õusability - ÀÂý¾ý¨Á, ÀÂý¨Áuser - ÀÂÉ÷user defined function - ÀÂÉ÷ ŨÃÂÚò¾ º¡÷Òuser friendly - ÀÂÉ÷ §¾¡Æ¨Áuser group - ÀÂÉ÷ ÌØuser profile - ÀÂÉ÷ Å¢ÅÃõuser terminal - ÀÂÉ÷ Ó¨ÉÂõutility - ÀÂýÀ¡Îutility programme - ÀÂýÀ¡ðÎ ¿¢Ãøutility statistics - ÀÂýÀ¡ðÎô ÒûǢŢÅÃõ

V

VAB - Voice Answer Bank -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ÌÃø Å¢¨¼ «Ç¢ôÀ¢VAL - Vicar Arm Language -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ±ó¾¢Ãý -ÂìÌ ¦Á¡Æ¢vaccine - ¾ÎôÒvacuum tube - ¦ÅüÈ¢¼ì ÌÆøvalidation - ¦ºøÖÀÊ §º¡¾¨Évalue - Á¾¢ôÒvariable - Á¡È¢variable length record - Á¡Ú ¿£Ç ²Îvariable resistor - Á¡Úõ Á¢ý¾¨¼

Page 125: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

variation - Á¡ÚÀ¡ÎVDT - Video Display Terminal -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ´Ç¢ò§¾¡üÈì ¸¡ðº¢ Ó¨ÉÂõVDU - Video Display Unit -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ´Ç¢ò§¾¡üÈì ¸¡ðº¢Â¸õvector - ¦¿È¢Âõvector display - ¦¿È¢Âì ¸¡ðº¢vector pair - ¦¿È¢Â ¨½¸ûvendee - Å¡íÌÀÅ÷vendor - Å¢üÀÅ÷Venn diagram - ¦Åý ŨÃÀ¼õverification - º¡¢À¡÷ôÒverifier - º¡¢À¡÷ôÀ¢very high speed integrated circuit programme - «¾¢ §Å¸ ´Õí¸¢¨½î ÍüȨÁôÒ ¿¢Ãøvideo - ´Ç¢ò§¾¡üÈõvideo cassette - ´Ç¢ò§¾¡üÈô §À¨Ævideo digitiser - ´Ç¢ò§¾¡üÈ Äì¸Á¡ì¸¢video disk - ´Ç¢ò§¾¡üÈ ÅðÎvideo display - ´Ç¢ò§¾¡üÈò ¾¢¨Ã£Î, ´Ç¢ò§¾¡üÈì ¸¡ðº¢video game - ´Ç¢ò§¾¡üÈ Å¢¨Ç¡ðÎvideo generator - ´Ç¢ò§¾¡üÈõ ¯Õš츢video signal - ´Ç¢ò§¾¡üÈì ÌÈ¢ôÀ¨Äview - À¡÷, ¸¡ðº¢view data - ¸¡ðº¢ò ¾Ã×view port - ¸¡ðº¢ º¡ÇÃõvirtual - Á¡Âvirtual reality - Á¡Âò §¾¡üÈõvirus - ¿îÍ¿¢ÃøVisi Calc - Á¢ýÉÏ Å¢¡¢¾¡û ¿¢Ãøvision recognition - À¡÷òÐ «È¢¾øvisual display - ¸¡ðº¢ò ¾¢¨Ãvisual page - ¸¡Ïõ Àì¸õvisual scanner - ¸¡ðº¢ ÅÕÊVLDB - Very Long Data Book -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: Á¢¸ ¿£ñ¼

Page 126: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

¾Ã×î ÍÅÊvocabulary - ¦º¡ø ÅÇõvoder - speech synthesizer- §ÀîÍ ¯Õš츢 ´ýÈ¢ý ¦ÀÂ÷voice communication - §ÀîÍò ¦¾¡¼÷Òvoice grade - ÌÃø ¾Ãõvoice input - ÌÃø ¯ûÇ£Îvoice mail - ÌÃø «ïºøvoice output - ÌÃø ¦ÅǢ£Îvoice recognition system- ÌÃø «È¢¾ø «¨ÁôÒvoice response - ÌÃøÅÆ¢ô À¾¢øvoice synthesizer - ÌÃø ¯Õš츢volatile file - Á¡üÈÁ¢Ì §¸¡ôÒvolatile memory - «Æ¢Ôõ ¿¢¨ÉŸõvolatility - «Æ¢Ôõ ¾ý¨Á

W

wafer - º£Åøwait state - ¸¡ò¾¢Õ ¿¢¨Äwait time - ¸¡ò¾¢Õ §¿Ãõwalk through - ¯Ä¡WAN - ¸¡ñ¸: wide area networkwand - ´Ç¢ì§¸¡øwarm boot - ¯¼ý ¦¾¡¼ì¸õwarm start - ¯¼ý ¦¾¡¼ì¸õwarmup time - ¬Âò¾ §¿Ãõwarning message - ±îº¡¢ì¨¸î ¦ºö¾¢WATS - ¸¡ñ¸: wide area telephone serviceweb server - Å¨Ä §º¨Å¸õweb site - Å¨Ä Ó¸Å¡¢weed - ¸¨Çweighted code - Á¾¢ôÒÚ ÌÈ¢Ó¨Èwheel printer - ¯Õ¨Ç «îÍô¦À¡È¢white noise - ¦Åñ ¨Ãîºøwhole number - ÓØ ±ñ

Page 127: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

wide area network - ¦ÀÕõ ÀÃôÒ Å¨Ä¨ÁôÒwide area telephone service- ¦ÀÕõ ÀÃôÒ ¦¾¡¨Ä§Àº¢î §º¨Åwide band - «¸Äô Àð¨¼widow - Ú¾¢ò ¾É¢Å¡¢wild card - ¸ðÊÄ¡ ¯ÕWinchester disk drive - Å¢ý¦ºŠ¼÷ ÅðÎ Â츢window - º¡ÇÃõwindowing - º¡ÇÃÁ¡ì¸õwire board - ¸õÀ¢ô ÀĨ¸, §Åö ÀĨ¸wire wrap - ¸õÀ¢î ÍüȨÁôÒwired programme computer- ¿¢Ãø§Åö ¸½¢ô¦À¡È¢word - ¦º¡øword length - ¦º¡ø ¿£Çõword processing - ¦º¡ø ¦¾¡Ìò¾øword processor - ¦º¡ø ¦¾¡ÌôÀ¢word star - ¦º¡ø¦¾¡ÌôÒ ´ýÈý ¦ÀÂ÷word wrap - ¦º¡ø ÁÊôÒwork area - À½¢Â¢¼ô ÀÃôÒwork bench - À½¢Â¢¼ §Á¨¼work breakdown structure- À½¢ ÀÌôÒì ¸ð¼¨ÁôÒwork station - À½¢¿¢¨ÄÂì ¸½¢ô¦À¡È¢work year - À½¢ ¬ñÎworking storage - À½¢Â¢¼ò §¾ì¸¸õworksheet - À½¢ò ¾¡ûworkspace - À½¢Â¢¼ô ÀÃôÒworld wide web - ¯Ä¸õ «Ç¡Å¢Â ŨÄwrap around - ÁÊóÐ ÅÕ¾øwrite - ±ØÐwrite enable ring - ±Ø¾Å¢Îõ ŨÇÂõwrite inhibit ring - ±Ø¾Å¢¼¡ ŨÇÂõwrite protect notch - ±Øоø ¾ÎôÒ ¸¡Êwrite protect ring - ±Øоø ¾ÎôÒ Å¨ÇÂõwrite protect sensor - ±Øоø ¾ÎôÒ ¯½¡¢WYSIWYG - What You See Is What You Get -±ýÀ¾ý ÌÚì¸õ: ¸¡ñÀ§¾ ¸¢¨¼ìÌõ

Page 128: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡

X

X axis - X «îÍX Punch - X ШÇ, X ШÇ¢ÎX-Y chart - X-Y À¼õX-Y plotter - X-Y ŨÃÅ¢XOR - Å¢ÄìÌõ «øÄÐ

YY axis - Y «îÍY punch - Y ШÇY orientation - Y ¾¢¨º«¨Á×yoke - Ѹõ

Z

Z Address - Z Ӹš¢Z axis - Z «îÍZ Force - Z Å¢¨ºZ-buffer - Z ¨¼Â¸õzap - «Æ¢zero - ÍÆ¢zero fill - ÍÆ¢ ¿¢ÃôÀøzero flag - ÍÆ¢ì ¦¸¡Êzero suppression - ÍÆ¢ «Óì¸õzeroth track sensor - ÍÆ¢ò ¾¼ ¯½¡¢zone - Åð¼¡Ãõzone bits - Åð¼¡Ãò ÐÏì̸û, Åð¼¡Ã À¢ðθûzone Punch - Åð¼¡Ãò ШÇ, Åð¼¡Ãò ШÇ£Îzoom factor - «ñ¨Á¡ìÌ ¸¡Ã½¢zoom in - ¦À¡¢¾¡ìÌ, «ñ¨Á¡ìÌzoom out - º¢È¢¾¡ìÌ, §ºö¨Á¡ìÌzooming - ¦À¡¢¾¡ì¸ø, «ñ¨Á¡ì¸ø

Page 129: ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ À¾¢ôÒ : … · ¸½¢ô¦À¡È¢ì ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢ ÅÇ÷¾Á¢ú ÁýÈõ «ñ½¡