} v v v á à ] i á ] o o ] p ] v v à v v u v o à ] v p ·...

Click here to load reader

Post on 26-Jul-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Contente brandweervrijwilligers veranderende

  Een onderzoek naar de werkbeleving van brandweerkazerne van Wehl

  Student: Mauro Boelens Begeleider: Dr. Ronald van Steden A Plaats van schrijven: Amsterdam Datum van schrijven: April – juni 2017 Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding: Master Bestuurskunde; besturen van veiligheid

  brandweervrijwilligers veranderende samenleving

  naar de werkbeleving van brandweervrijwilligers

  brandweerkazerne van Wehl

  Mauro Boelens (2574669) Dr. Ronald van Steden Amsterdam Amsterdam

  juni 2017 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Master Bestuurskunde; besturen van veiligheid

  in een samenleving

  brandweervrijwilligers in de

 • 2

  “Het is niet iets wat je wordt, brandweerman, het is een roeping” – Frans, brandweerman kazerne Hendrik, te Amsterdam1

  1 Citaat uit: Slinkert, M. (Regisseur). (3 april 2017). Marnixstraat 117. 2Doc. Hilversum:KRO-NCRV.

 • 3

  Samenvatting

  In dit onderzoek wordt door middel van een case study onderzocht wat voor invloed

  maatschappelijke ontwikkelingen en organisatorische veranderingen hebben op de motivatie en

  inzet van brandweervrijwilligers bij de brandweerkazerne in Wehl. De centrale vraagstelling waarop

  antwoord wordt gegeven luidt als volgt: Hoe ziet de uitvoering van vrijwilligerswerk bij de

  brandweer eruit en welke effecten hebben maatschappelijke ontwikkelingen en organisatorische

  veranderingen op de inzet en motivatie van brandweervrijwilligers?

  Uit het onderzoek blijkt dat de brandweervrijwilligers een hoge mate van

  veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel bezitten. Zij zien het vrijwilligerswerk als een

  verantwoordelijke en vooral sociale taak in de buurtgemeenschap. Hun motivatie komt vooral voort

  uit altruïsme. De vrijwilligers zien het werk voornamelijk als gezellige vrijetijdsbesteding.

  Daarentegen zien de vrijwilligers ook in dat de maatschappelijke ontwikkelingen en organisatorische

  veranderingen negatieve effecten kunnen hebben op de inzet en motivatie van

  brandweervrijwilligers. Er komen vanuit het management te veel regels en eisen die niet aansluiten

  op de realiteit, of die zonder inspraak van de vrijwilligers worden geïmplementeerd. De vrijwilligers

  zien graag een meer op de werkvloer betrokken organisatie.

  Maatschappelijke ontwikkelingen en organisatorische veranderingen hebben weinig effect

  op de inzet en motivatie van brandweervrijwilligers in Wehl. Uiteindelijk kunnen

  brandweervrijwilligers de veranderingen relativeren en accepteren ze deze ook. Er is sprake van een

  vrijwillig oproepbeleid, er is een collectief bewustzijn om zorgvuldig met publieke middelen om te

  gaan en vrijwilligers zijn leergierig om nieuwe aspecten van het brandweervak te leren. Ook wordt

  de intensivering van opleidingseisen als een positief gewaardeerde verandering gezien, het lokale

  karakter heeft een positief effect op de inzet en motivatie en een attente direct leidinggevende zorgt

  ervoor dat de noodzaak van verandering wordt ingezien.

  Brandweervrijwilligers bij de brandweerkazerne in Wehl zijn content in een veranderende

  samenleving. Zij geven aan door te gaan met het uitvoeren van hun vrijetijdsbesteding, maar achten

  het wel spijtig als het werkplezier te veel onder druk komt te staan door de hogere eisen en nieuwe

  regels die aan de brandweer gesteld worden

 • 4

  Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 6 1.1 Doelstelling 8 1.2 Centrale vraagstelling 8 1.3 Onderzoeksvragen 8 1.4 Type onderzoek 9 1.5 Maatschappelijke relevantie 9 1.6 Wetenschappelijke relevantie 10 1.7 Leeswijzer 11 2. Theoretisch kader 12 2.1 Kenmerken van de uitvoerende brandweerorganisatie 12 2.1.1 Achtergrondkenmerken 13 2.1.2 De brandweercultuur 14 2.1.3 Discretionaire ruimte 15 2.1.4 Omgaan met risico’s 16 2.2 Motivatie en redenen tot stoppen bij de brandweer 17 2.2.1 Motivatie 17 2.2.2 Uitstroom van brandweervrijwilligers 17 2.2.3 Homogene organisatie 18 2.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 19 2.3.1 Sociale zelfredzaamheid en verantwoord burgerschap 19 2.3.2 Omgaan met verandering 20 2.4 Organisatorische veranderingen 20 2.4.1 Regionalisering 20 2.4.2 Lokale inbedding 21 2.4.3 Bureaucratisering 22 2.5 Tot slot 23 2.5.1 Wat zijn de kenmerken van de uitvoerende brandweerorganisatie? 23 2.5.2 Wat zijn de motieven om vrijwilligerswerk bij de brandweer te doen? 23 2.5.3 Welke redenen zijn er tot stoppen bij de brandweer? 24 2.5.4 Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben effect op de brandweer? 24 2.5.5 Welke organisatorische veranderingen hebben effect op de brandweer? 24 3. Methode 25 3.1 Het onderzoeksveld 25 3.2 Case study onderzoek 25 3.3 Respondenten 26 3.4 Analyse methoden 27 3.5 Kritische reflectie 27 3.6 Tot slot 28

 • 5

  4. Onderzoeksresultaten 29 4.1 Kenmerken van de uitvoerende brandweerorganisatie in Wehl 29 4.1.1 Achtergrondkenmerken 29 4.1.2 Aard en inhoud werkzaamheden 32 4.1.3 Training en opleiding 35 4.1.4 Brandweercultuur 38 4.2 Motieven om vrijwilligerswerk te doen en reden tot stoppen bij de brandweerorganisatie in Wehl 40 4.2.1 Instroom 40 4.2.2 Motivatie 41 4.2.3 Uitstroom 41 4.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 43 4.3.1 Bezuinigingen 43 4.3.2 Verhouding privé, werk en vrijwilligerswerk 44 4.3.3 Technologische veranderingen 45 4.4 Organisatorische veranderingen 46 4.4.1 Operationele veranderingen 46 4.4.2 Bureaucratisering 47 4.4.3 Omgaan met verandering 49 4.4.4 Naar verbetering 50 4.5 Tot slot 51 4.5.1 Wat zijn de kenmerken van de uitvoerende brandweerorganisatie in Wehl? 51 4.5.2 Welke motieven geven brandweervrijwilligers in Wehl om vrijwilligerswerk te doen en wat zijn redenen tot stoppen bij de brandweer? 52 4.5.3 Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben effect op de brandweer in Wehl? 53 4.5.4 Hoe worden organisatorische veranderingen binnen de brandweer van Wehl ervaren? 53 5. Conclusie en discussie 55 5.1 Beantwoording onderzoeksvraag 55 5.2 Reflectie op de literatuur 56 5.3 Eigen inzicht 57 5.4 Suggesties voor vervolgonderzoek 59 Literatuurlijst 60 Bijlage 1: Topiclijst 65 Bijlage 2: Transcript interviews 67

 • 6

  1. Inleiding

  Wat wil je later worden, als je groot bent? Veel kinderen ambiëren een spannend beroep. De

  brandweer is een beroep waar kleine jongetjes van dromen; zij oefenen met glimmende

  brandweerwagentjes door het huis voor later. De brandweer kan beschreven worden als één van de

  grootste families van Nederland, een club met een sterke sociale functie; ‘een soort volwassen

  padvindersgroep met wedstrijden, oefenavonden en een drankje hier en daar’ (Schriemer, 2001).

  Binnen de Nederlandse Brandweer zijn er rond 22.000 vrijwilligers die circa tachtig procent van het

  aantal actieve brandweerlieden beslaan. De vrijwilligers vormen daarmee een belangrijke pijler van

  de brandweer (Kerstholt, Koning & Roelofs, 2013). Brandweervrijwilligers zijn brandweerkrachten

  die geen loon ontvangen, maar een vergoedingsregeling. Zij zijn vaak in dienst bij een andere

  werkgever (Roorda & Blauw, 2007). De vrijwillige brandweer is, net zoals de meeste andere

  vrijwillige maatschappelijke organisaties, van oudsher op lokaal niveau georganiseerd. Er heerst een

  zeker altruïstisch gevoel om de lokale gemeenschap te helpen (Perkins, 1989). De Vakvereniging

  Brandweer Vrijwilligers (VBV) en Brandweer Nederland (2010) geven de volgende visie die de kern

  van de vrijwillige brandweer aangeeft:

  “vrijwilligers zijn nu en in toekomst de hoeksteen in de brandweerorganisatie. Zij vormen

  met hun brandweerpost de lokale sleutel naar een diepere inbedding van de brandweer in de

  lokale samenleving waarbij zij niet alleen uitrukken voor brand en hulpverlening, maar ook

  de burgers helpen brand te voorkomen en te leren beperken”.

  Brandweervrijwilligers zijn de kurk waarop de repressieve hulpverlening drijft. Zij zetten zich dag en

  nacht in voor de veiligheid van hun burgers. Voor het goed kunnen blijven uitvoeren van de

  brandweertaken is het belangrijk dat er voldoende vrijwilligers bij de brandweer komen en blijven.

  Haverkamp (2007) stelt zichzelf de vraag of nieuwe vrijwilligers zich net zo lang aan de brandweer

  willen blijven binden als de huidige generatie brandweervrijwilligers. Het in leven houden van de

  huidige vrijwillige brandweerstructuur vereist dat er beter nagedacht moet worden hoe de

  vrijwilligheid bij de brandweer en in het algemeen kan blijven bestaan.

  Zoals gezegd is de Nederlandse brandweer op gemeentelijk niveau geregeld, maar door