0lvxuh dgrwwdwh · 0lvxuh dgrwwdwh x ] À ] } ] ] v p } o u µ } } µ ] ï ó u ñ £ x k o ] p } ]...

1
0LVXUH DGRWWDWH · ŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ŝŶŐƌĞƐƐŽ ƐĞ ůĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĐŽƌƉŽƌĞĂ ƐƵƉĞƌĂ ŝ ϯϳϱΣ · KďďůŝŐŽ Ěŝ ŝŶĚŽƐƐĂƌĞ ůĂ ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ ƉĞƌ Őůŝ ĂĚĚĞƫ · /ŶǀŝƚŽ Ăŝ ĐůŝĞŶƟ Ěŝ ŶŽŶ ƉĞƌŵĂŶĞƌĞ ŶĞů ŶĞŐŽnjŝŽ Ɖŝƶ ĚĞů ƚĞŵƉŽ ŶĞĐĞƐͲ ƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ůĂĐƋƵŝƐƚŽ · ZŝŽƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ăů ĮŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƟƌĞ ƐĞŵƉƌĞ ŝů ĚŝƐƚĂŶͲ njŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϭ ŵĞƚƌŽ · ŽŶƟŶŐĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂŋƵƐƐŽ · ZŝĐĂŵďŝŽ ĚĂƌŝĂ ĐŽŶ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƟ Ěŝ ĐŽŶĚŝnjŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝĐŝƌĐŽůŽ · ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ƐŽůƵnjŝŽŶŝ ŝĚƌŽ-ĂůĐŽůŝĐŚĞ ƉĞƌ ůŝŐŝĞŶĞ ĚĞůůĞ ŵĂŶŝ · /ŐŝĞŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞ ĚĞŝ ůŽĐĂůŝ Ϯ ǀŽůƚĞ Ăů ŐŝŽƌŶŽ ^ĂŶŝĮĐĂnjŝŽŶĞ ϭ ǀŽůƚĂ Ăů ŐŝŽƌŶŽ · /ŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ Ăŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ƐƵŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ ĚĂ ĂĚŽƩĂƌĞ &RQIDUWLJLDQDWR 5RPD /DUJR 6DOLQDUL 5RPD 7HO VHJUHWHULD#FRQIDUWLJLDQDWRURPDLW ZZZFRQIDUWLJLDQDWRURPDLW /H VHJXHQWL PLVXUH VRQR WUDWWH GDOO¶ 2UGLQDQ]D GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH /D]LR Q = GHO DSULOH - 8OWHULRUL PLVXUH SHU OD SUHYHQ]LRQH H JH VWLRQH GHOOHPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD &29,'- - 2UGLQDQ]D DL VHQVL GHOODUWL FROR FRPPD GHOOD OHJJH GLFHPEUH Q LQ PDWHULD GL LJLHQH H VDQLWj

Upload: others

Post on 21-Jun-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 0LVXUH DGRWWDWH · 0LVXUH DGRWWDWH x ] À ] } ] ] v P } o u µ } } µ ] ï ó U ñ £ x K o ] P } ] ] v } o u Z ] v P o ] « x / v À ] } ] o ] v ] v } v u v v o v P } Ì ] } ] ¶

0LVXUH�DGRWWDWH · �ŝǀŝĞƚŽ�Ěŝ�ŝŶŐƌĞƐƐŽ�ƐĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�ĐŽƌƉŽƌĞĂ�ƐƵƉĞƌĂ�ŝ�ϯϳ͕ϱΣ�� · KďďůŝŐŽ�Ěŝ�ŝŶĚŽƐƐĂƌĞ�ůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ƉĞƌ�Őůŝ�ĂĚĚĞƫ · /ŶǀŝƚŽ�Ăŝ�ĐůŝĞŶƟ�Ěŝ�ŶŽŶ�ƉĞƌŵĂŶĞƌĞ�ŶĞů�ŶĞŐŽnjŝŽ�Ɖŝƶ�ĚĞů�ƚĞŵƉŽ�ŶĞĐĞƐͲ

ƐĂƌŝŽ�ƉĞƌ�ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ͘ · ZŝŽƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�Ăů�ĮŶĞ�Ěŝ�ŐĂƌĂŶƟƌĞ�ƐĞŵƉƌĞ�ŝů�ĚŝƐƚĂŶͲ

njŝĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĂůŵĞŶŽ�ϭ�ŵĞƚƌŽ · �ŽŶƟŶŐĞŶƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ĂŋƵƐƐŽ · ZŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ĐŽŶ�ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ�ƉĞƌ�Őůŝ�ŝŵƉŝĂŶƟ�Ěŝ�ĐŽŶĚŝnjŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�

ĚĞů�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ · �ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�ƐŽůƵnjŝŽŶŝ�ŝĚƌŽ-ĂůĐŽůŝĐŚĞ�ƉĞƌ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ · /ŐŝĞŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ůŽĐĂůŝ�Ϯ�ǀŽůƚĞ�Ăů�ŐŝŽƌŶŽ͘�^ĂŶŝĮĐĂnjŝŽŶĞ�ϭ�ǀŽůƚĂ�Ăů�

ŐŝŽƌŶŽ · /ŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ�Ăŝ�ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ�ƐƵŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ�ĚĂ�ĂĚŽƩĂƌĞ

&RQIDUWLJLDQDWR�5RPD��/DUJR�6DOLQDUL���—������5RPD�7HO������������� �VHJUHWHULD#FRQIDUWLJLDQDWRURPD�LW

ZZZ�FRQIDUWLJLDQDWRURPD�LW

/H�VHJXHQWL�PLVXUH�VRQR�WUDWWH�GDOO¶�2UGLQDQ]D�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HJLRQH�/D]LR�Q��=������GHO����DSULOH������-�

8OWHULRUL�PLVXUH�SHU�OD�SUHYHQ]LRQH�H�JH�VWLRQH�GHOOHPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD�GD�&29,'-�����-�2UGLQDQ]D�DL�VHQVL�GHOODUWL�FROR�����FRPPD���GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q������LQ�PDWHULD�GL�LJLHQH�H�VDQLWj�