การใช้ windows movie maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · windows...

of 26 /26
เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ Windows Movie Maker

Upload: others

Post on 09-Jul-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 0

เอกสารประกอบการบรรยาย

การใช Windows Movie Maker

Page 2: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 1

ท ำควำมรจกกบ Windows Movie Maker

Windows Movie Maker เปนโปรแกรมสรางงานน าเสนอ สรางหนง เชนเดยวกนกบ Adobe

Premiere ซงถอวาเปนโปรแกรมระดบมออาชพโปรแกรมหนง ดวยความสามารถของ Windows Movie

Maker ชวยใหผใชสามารถสรางงานน าเสนอ สรางหนงไดดในระดบหนง

Windows Movie Maker เปน Free Software ซงแถมมาพรอมกบกบ Windows ME และ

Windows XP เทานน ดงนน ส าหรบผทใช Version อนอย หากสนใจอาจตอง Upgrade Windows ให

เปน 2 Version ดงกลาว ส าหรบการใชงาน Windows Movie Maker ไมคอยยงยาก และทส าคญภายใน

ตวโปรแกรมยงม Tour แบบ Multi – media ซงสามารถท าความเขาใจไดงายขน วธการเรยกค าสง Tour

ใหคลกเลอกเมน Help เลอก Tour

ควำมสำมำรถของ Windows Movie Maker

รองรบไฟลประเภท ภาพนง audio, video และ video จาก กลอง digital, Video ตดตอหนงไดตามความตองการ โดยมการแบงไฟล เปน Movie Clip เลกๆ เพมเตมภาพนงเขาไปเปนฉากเรมตน (Title) ได ปรบแตงความนมนวลของภาพ ดวยการซอน Movice Clip แตละอนเขาดวยกน เปลยนเสยงจากตนฉบบมาเปนเสยงของคณเองไดตามตองการ บนทกเปนไฟล วดโอ ดวยคณสมบตหลากหลายแบบ

Page 3: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 2

กำรเปดโปรแกรม Windows Movie Maker 1. คลกทปม 2. เลอกเมน All Programs -> Windows Movie Maker จะปรากฏหนาตางโปรแกรมขนมา

สวนประกอบหลกหนำจอ Windows Movie Maker

1. Movie Task เปนรายการกลมค าสงตางๆ 2. Content เปนสวนทแสดงคลปใน Collection หรอ Video Effects หรอ Video Transitions 3. Timeline เปนสวนทใชประกอบและเรยบเรยงเรองราวของภาพวดโอและเสยง 4. Preview เปนสวนทแสดงตวอยางวดโอ หรอภาพ 5. ปมเลนวดโอ เปนปมทใชควบคมการแสดงตวอยางวดโอ หรอภาพ

Page 4: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 3

กลมค ำสงตำงๆ ใน Movie Tasks

ในสวนของ Movie Tasks จะมรายการกลมคาสงตางๆ เพอใชในการจดการเกยวกบการสรางและตดตองานภาพวดโอ ดงน

1. Capture Video เปนกลมค าสงส าหรบบนทกวดโอจากกลอง น าเขาไฟลประเภทตางๆ ไดแก วดโอ รปภาพ และไฟลเสยง เขาเพอตดตอประกอบเปนวดโอตวใหม 2. Edit Movie เปนกลมค าสงส าหรบปรบแตงและตดตอวดโอ ไดแก การใสเอฟเฟกต การใสลกษณะการเปลยนภาพ การใสขอความแบบตางๆ และการสรางวดโอแบบอตโนมต 3. Finish Movie เปนกลมค าสงส าหรบจดการกบผลลพธของวดโอทตดตอเสรจเรยบรอยแลว วาจะผลตเพอน าไปใชงานในลกษณะอยางไร เชน บนทกลงเครอง หรอบนทกเพอใชบนเวบ 4. Movie Making Tips เปนสวนทใหเรยกดค าแนะนาและวธการใชงานในเรองตางๆ เชน การปรบแตงวดโอ

กำรสรำง Collection ใหม

การท างานใน Windows Movie Maker นนควรจะมการสราง Collection กอน ซงใชสาหรบจด

หมวดหมของคลปตางๆ ทนาเขามาประกอบในงาน Collection จงเปรยบไดกบโฟลเดอรนนเอง ม

วธการสรางดงน

1. คลกทปม บนแถบเครองมอ 2. คลกขวาท Collection เลอกค าสง New Collection 3. พมพชอ Collection ตามตองการ แลวกด Enter

Page 5: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 4

หมายเหต ส าหรบคลปประเภทวดโอนนไมตองสราง Collection เนองจากวาเมอมการน าเขาขอมล

ประเภทวดโอนน โปรแกรมจะสราง Collection ใหเองโดยอตโนมต

กำรน ำเขำไฟลขอมลประเภทตำงๆ

Windows Movie Maker นนสามารถน าเขาไฟลขอมลไดหลายประเภท เชน วดโอ รปภาพ และ

เสยง เพอทจะน ามาแกไขตดตอใหไดเนอหาตามทตองการ หรอน ามาแสดงประกอบกนเปนวดโอตว

ใหม โดยมวธการและขนตอนดงตอไปน

การน าเขาไฟลวดโอ (Import video) Windows Movie Maker สามารถนาเขาไฟลขอมลประเภทวดโอเขามาใชงานไดหลายรปแบบ

ไดแก .asi, .avi, .wmv, .mpeg, .mpg, .m1v, .m2v, และ .mpe โดยมวธการและขนตอนดงน 1. คลกท Import video ในกลมคาสง Capture Video ในสวนของ Movie Tasks 2. คลกทชองของ Look in เพอเลอกไดรฟหรอโฟลเดอรทเกบไฟลวดโอ 3. คลกเลอกไฟลวดโอตามตองการ 4. คลกเลอก หรอ ไมเลอก Create Clips for video files เพอแบงคลปใหเปนยอยๆ 5. คลกปม 6. ไฟลทเลอกจะถกน าเขามาแสดงในสวนของ Content

Page 6: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 5

การน าเขาไฟลรปภาพ (Import pictures) Windows Movie Maker สามารถน าเขาไฟลขอมลประเภทรปภาพเขามาใชงานไดหลาย

รปแบบ ไดแก .jpg, .bmp, .jpeg, .jpe, .jfif, .gif, และ .dib โดยมวธการและขนตอนดงน 1. คลกเลอก Collection ทตองการน าขอมลรปภาพเขามาเกบไว 2. คลกท Import pictures ในกลมค าสง Capture Movie ในสวนของ Movie Tasks 3. คลกทชองของ Look in เพอเลอกไดรฟหรอโฟลเดอรทเกบไฟลรปภาพ 4. คลกเลอกไฟลรปภาพตามตองการ 5. คลกปม 6. ไฟลทเลอกจะถกน าเขามาแสดงในสวนของ Content และเกบใน Collection ทเลอกไว

Page 7: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 6

Page 8: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 7

การน าเขาไฟลเสยง (Import audio or music) Windows Movie Maker สามารถน าเขาไฟลขอมลประเภทเสยงเขามาใชงานไดหลายรปแบบ

ไดแก .wav, .snd, .au, .aif, .aifc, .aiff, .wma, และ .mp3 โดยมวธการและขนตอนดงน 1. คลกเลอก Collection ทตองการน าขอมลเสยงเขามาเกบไว 2. คลกท Import audio or music ในกลมค าสง Capture Movie ในสวนของ Movie Tasks 3. คลกทชองของ Look in เพอเลอกไดรฟหรอโฟลเดอรทเกบไฟลเสยง 4. คลกเลอกไฟลเสยงตามตองการ 5. คลกปม 6. ไฟลทเลอกจะถกน าเขามาแสดงในสวนของ Content และเกบใน Collection ทเลอกไว

Page 9: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 8

กำรท ำงำนกบ Timeline

การตดตอวดโอนนเราจะท างานบน Timeline และ Storyboard ทอยสวนดานลางของโปรแกรม

ซงสามารถทจะใสวดโอ เสยง รปภาพ และอนๆ ลงไปไดเพอทจะจดการในเรองการแสดงผล เชน ตด

บางสวนของภาพวดโอออก น าภาพตางๆ มาตอประกอบกน ใสเสยง และองคประกอบอนๆ ของวดโอ

สวนประกอบของ Timeline

ในสวนของ Timeline จะมแทรคเพอวางมเดยประเภทตางๆ ดงน 1. Video คอ แทรคของวดโอ หรอรปภาพ 2. Audio คอ แทรคของเสยงทมาพรอมกบวดโอ 3. Audio/Music คอ แทรคของเสยงทเพมลงไป อาจจะเปนเสยงพดบรรยาย หรอเสยงทใชประกอบเปนเสยง Background 4. Title Overlay คอ แทรคของขอความทใชใสค าบรรยายลงไปบนวดโอดวยขอความตางๆ 5. Zoom Timeline In / Zoom Timeline Out คอ เครองมอใชส าหรบยอ – ขยาย Timeline

Page 10: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 9

การใสมเดยคลปลงบน Timeline การใสไฟลมเดยคลป เชน วดโอ เสยง หรอรปภาพ ลงบน Timeline มขนตอนดงน

1. คลกเลอก Collection ทมมเดยคลปทตองการ 2. คลกลากมเดยคลปทตองการจากสวนของ Content ไปทแทรคใน Timeline แลวปลอย 3. เนอหาของมเดยคลปจะปรากฏบนแทรคของ Timeline ตามตองการ

Page 11: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 10

การก าหนดชวงเวลาของมเดยคลปใน Timeline 1. คลกเลอกมเดยคลปทตองการบน Timeline 2. คลกเมาสคางไวทขอบดานขวาของมเดยคลปทเลอก แลวลากก าหนดชวงเวลาตามตองการ

การลบมเดยคลปออกจาก Timeline การลบมเดยคลปออกจาก Timeline สามารถท าได 2 วธ ดงน

วธท 1 คลกเลอกมเดยคลปทตองการลบบน Timeline ตามตองการแลวกดปม Delete บนแปนพมพ

Page 12: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 11

วธท 2 คลกขวาบนมเดยคลปทตองการลบบน Timeline จะปรากฏเมนขน แลวเลอกค าสง Detete

กำรปรบแตงและเพมลกเลนใหกบ Movie

โปรแกรม Windows Movie Maker สามารถทจะทาการปรบแตงวดโอไดหลายอยาง เพอให

การท างานออกมาไดสมบรณแบบมากขน เชน การตดคลปบางสวนทง การใส Effect ระหวางคลป การ

ใสขอความอธบายลงไปในวดโอ เปนตน

การเลอกเฉพาะสวนของมเดยคลป วดโอคลปทนาเขามาวางบน Timeline นนบางครงอาจจะมความจ าเปนทตองเลอกใชเพยง

บางสวน และตดสวนหวและสวนทายทงไป ซงมวธการดงน 1. คลกลาก Seek bar ไปทต าแหนงเรมตนของภาพทตองการ 2. เลอกเมน Clip -> Set Start Trim Point 3. คลกลาก Seek bar ไปทต าแหนงสดทายของภาพทตองการ 4. เลอกเมน Clip -> Set End Trim Point

Page 13: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 12

การแบงมเดยคลปออกเปนคลปยอย มเดยคลปทไดน ามาวางบน Timeline แลวนนสามารถทแบงเปนคลปยอยๆ ได เพอทจะตดคลป

บางชวงทง หรอเพอทจะแทรก Transition เขาไปกได ซงมวธการดงน 1. คลกลาก Seek bar ไปทต าแหนงของภาพทตองการแบงยอย 2. เลอกเมน Clip -> Spit 3. มเดยคลปจะถกแบงตามตองการ

Page 14: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 13

การตอมเดยคลปใหกลมกลนกน ในกรณทน ามเดยคลปหลายๆ คลปมาตอกนนนสามารถทก าหนดใหตอนทายของคลปคอยๆ

จางหายไปพรอมๆ กบตอนตนของคลปตอไปคอยๆ ปรากฏซอนขนมา ซงมวธการดงน 1. คลกทปมเครองมอ Zoom Timeline In เพอขยาย Timeline ใหเหนมเดยคลปไดชดเจนขน 2. คลกลากมเดยคลปทตองการไปวางซอนคลปกอนหนานนเลกนอยตามตองการ 3. คลกปม Play เพอดผลลพธ

การใส Effects ลงบนคลป

1. ไปทมมมอง Storyboard โดยคลกทปม บน Timeline 2. คลกท View video effects ในกลมค าสง Edit Movie ในสวนของ Movie Tasks 3. ดบเบลคลกท Effect แตละแบบ เพอดลกษณะของ Effect กอนเลอกไปใชจรง 4. คลกลาก Effect ทตองการไปใสมมลางซายของคลป

Page 15: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 14

การลบ Effects ออกจากคลป 1. ไปทมมมอง Storyboard โดยคลกทปม บน Timeline 2. คลกขวาทมมลางซายของคลปทตองการลบ Effect แลวเลอกคาสง Delete Effects

Page 16: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 15

การใส Transition ระหวางคลป 1. ไปทมมมอง Storyboard โดยคลกทปม บน Timeline 2. คลกท View video transitions ในกลมคาสง Edit Movie ในสวนของ Movie Tasks 3. ดบเบลคลกท Transition แตละแบบ เพอดลกษณะของ Transition กอนเลอกไปใชจรง 4. คลกลาก Transition ทตองการไปใสระหวางคลปทตองการ

Page 17: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 16

การลบ Transition ออกจากคลป 1. ไปทมมมอง Storyboard โดยคลกทปม บน Timeline 2. คลกขวาบน Transition ทตองการลบ แลวเลอกคาสง Delete

Page 18: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 17

กำรใส Titles or Credits ใหกบ Movie

การใส Titles or Credits เปนการใสขอความเขาไปประกอบกบวดโอของเรา ซง Title เปนการใสขอความกอนทจะเขาเนอเรองหรอประกอบในเรองกได สวน Credit เปนการใสขอความในตอนทายเรองเพอบอกวาใครท าอะไรในวดโอเรองนน ซงมวธการดงน 1. คลกเลอกมเดยคลปทตองการใส Title (กรณทจะใส Title แบบเรมตนเรองเลอกคลปใดๆ กได) 2. คลกท Make titles or credits ในกลมค าสง Edit Movie ในสวนของ Movie Tasks 3. คลกเลอกการวางต าแหนงของ Title ในวดโอ โดยทมใหเลอกดงน

Add title at the beginning of the movie. จดวางขอความไวทตนวดโอกอนคลปแรก Add title before the selected clip in the timeline. จดวางขอความไวกอนคลปทเลอกไว Add title on the selected clip in the timeline. จดวางขอความไวบนคลปทเลอกไว Add title after the selected clip in the timeline. จดวางขอความไวหลงคลปทเลอกไว Add credits at the end of the movie. จดวางขอความไวททายวดโอหลงคลปสดทาย

4. พมพขอความตามตองการ 5. คลก Change the title animation เพอเลอกลกษณะการเคลอนไหวของขอความ 6. คลก Change the text font and color เพอเลอกแบบและสของขอความ 7. คลก Done หรอ Done add title to movie เพอจบการใส Title

Page 19: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 18

Page 20: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 19

กำรปรบแตงเสยง (Editing Audio)

ในการปรบแตงเสยงนนจะใชส าหรบการลดเสยงหรอเพมเสยงทน าเขามาซงอาจจะเปนเสยง

ทมาพรอมกบวดโอ (Audio) เสยงทน าเขามาเองหรอเสยงบรรยาย (Audio/Music) เพอแกปญหาเกยวกบ

เสยงเบาหรอดงเกนไปท าใหเสยงรบกวนกนในบางครง

การเพมและลดระดบเสยง 1. ทมมมอง Timeline คลกขวาทคลปเสยงทตองการ 2. คลกเลอกคาสง Volume 3. คลกลากปมปรบระดบเสยงตามตองการ 4. คลกปม เมอตองการใหคาระดบเสยงกลบเหมอนเดม 5. คลกปม เพอตงคาระดบเสยงตามทก าหนด

Page 21: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 20

การปดเสยง 1. ทมมมอง Timeline คลกขวาทคลปเสยงทตองการ 2. คลกเลอกค าสง Mute

การท าเสยง Fade In และ Fade Out 1. ทมมมอง Timeline คลกขวาทคลปเสยงทตองการ 2. คลกเลอกค าสง Fade In หรอ Fade Out ตามตองการ

Page 22: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 21

การบนทกเสยงบรรยายลงในวดโอ ในการน าไฟลวดโอหรอไฟลรปภาพเขามานนอาจจะมเสยงบรรยายมาพรอมแลวหรออาจจะมา

ใสเสยงบรรยายในภายหลงกไดซงขนอยกบผใช ซงการใสเสยงบรรยายมวธการและขนตอนดงน 1. น าเขาวดโอหรอรปภาพทตองการใสเสยงบรรยายมาจดวางไวใน Timeline ตามตองการ 2. คลกลาก Seek bar ไปทต าแหนงของภาพทตองการบนทกเสยง 3. คลกทปม Narrate Time บน Timeline 4. ก าหนดความดงของเสยงจากไมโครโฟน 5. คลกทปม เพอเรมตนบนทกเสยง และใหบรรยายเสยงลงไปตามตองการ 6. เมอตองการหยดการบนทกเสยงใหคลกทปม 7. เมอหยดการบนทกเสยงจะปรากฏไดอะลอกบอกซ Save Windows Media File ขนมาเพอใหบนทกไฟลเสยงโดยใหเลอกไดรวหรอโฟลเดอรในชอง Save in ตามตองการ 8. ตงชอไฟลในชอง File name ตามตองการ 9. คลกทปม เพอบนทก 10. คลกท Done เพอจบการบนทกเสยง 11. ไฟลเสยงจะถกบนทกไวในไดรวหรอโฟลเดอรทก าหนด และถกนาเขามาอยในสวนของ Content cและในแทรคของ Audio/Music บน Timeline โดยอตโนมต 12. คลกทปม Play ในสวนของ Preview เพอดผลหรอทดสอบ

Page 23: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 22

Page 24: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 23

กำรบนทกไฟลวดโอในรปแบบตำงๆ (Producing Video)

การใชโปรแกรม Windows Movie Maker สาหรบตดตอหรอผลตวดโอนนจะสามารถนาไปใช

งานไดจะตองมการผลต (Produce) หรอบนทกเนอหาทงหมดทอยบน Timeline และ Storyboard ไป

เปนไฟลวดโอใหมเสยกอน โดยสามารถเลอกชนดของไฟลวดโอไดหลายประเภทเพอความเหมาะสม

ในการน าไปใชงาน

ประเภทของไฟลวดโอ .AVI เปนไฟลชนดทเลนไดกบหลายๆ โปรแกรม เชน Windows Media Player,

Winamp, Camtasia Player .SWF เปนไฟลวดโอของแฟลชทเลนโดยโปรแกรม Macromedia Flash Player .FLV เปนไฟลวดโอของแฟลชทเลนโดยโปรแกรม Macromedia Flash Player 7 ขนไป

และสามารถเปดแกไขไดดวยโปรแกรม Macromedia Flash ได .WMV เปนไฟลวดโอทเลนโดยโปรแกรม Windows Media Player และเลนผาน

Streaming Media Server บนเครอขาย .GIF เปนไฟลภาพเคลอนไหวทสามารถเปดเลนผานเบราเซอร หรอเปดดวยโปรแกรม

เปดภาพทวๆ ไป

วธการบนทกไฟลวดโอดวยโปรแกรม Windows Movie Maker ในการบนทกไฟลวดโอดวยโปรแกรม Windows Movie Maker นนสามารถเลอกวธการบนทก

ไดหลายวธดวยกน โดยขนอยกบการน าวดโอนนไปใชงาน ซงมใหเลอกดงน Save to my computer เปนการบนทกวดโอลงบนฮารดดสก โดยระบขนาดไดวาจะด

ในจอของเครองคอมพวเตอร หรออปกรณอนๆ เชน Pocket PC, Smart phone Save to CD เปนการบนทกวดโอลงบนแผน CD-R โดยตรง Send in e-mail เปนการบนทกวดโอสาหรบสงออกไปทางอเมล ซงโปรแกรมจะ

จดการปรบคาตางๆ ใหมขนาดกะทดรดพอเหมาะทจะสงไปทางอเมลได Send to the Web เปนการบนทกวดโอสาหรบนาขนเวบ ซงสามารถเลอกความเรวใน

การเชอมตอและผใหบรการ Video hosting บนเวบได

Page 25: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

อ.พฤกษา สนลอนาม สาขาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยราชพฤกษ 24

Send to DV camera เปนการบนทกวดโอลงบนสอเกบขอมลของกลอง เชน การดของกลองวดโอดจตอล โดยตองตอกลองเขากบเครองคอมพวเตอรดวย

การบนทกวดโอลงบนฮารดดสก (Save to my computer) การบนทกวดโอลงบนฮารดดสกนน สามารถระบขนาดไดวาจะดในจอของเครองคอมพวเตอร

หรออปกรณอนๆ เชน Pocket PC, Smart phone ซงจะท าหลงจากทไดเรยบเรยงเนอหา องคประกอบตางๆ ทตองการลงใน Timeline เรยบรอยแลว และตองการน าไปใชงานตอไป มขนตอน ดงน 1. เรยบเรยงเนอหาและองคประกอบตางๆ ทตองการลงใน Timeline 2. คลกเลอก Save to my computer จากกลมค าสง Finish Movie บน Move Tasks 3. จะปรากฏไดอะลอกบอกซ Save Movie Wizard ขนมา ใหตงชอไฟลในชอง Enter a file name for your saved movie. ตามตองการ 4. ก าหนดไดรฟหรอโฟลเดอรทจะใชเกบผลลพธในชอง Choose a place to save yours movie. ตามตองการ 5. คลกทปม เพอทางานตอไป

Page 26: การใช้ Windows Movie Maker - rpu.ac.thbiscom.rpu.ac.th/files/movie_maker.pdf · Windows Movie Maker สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลประเภทรูปภาพเข้ามาใช้งานได้หลาย

เอกสารประกอบการบรรยายการใช Windows Movie Maker 25

6. จะปรากฏรายละเอยดคณสมบตและขนาดของไฟลวดโอทได ใหคลกปม 7. จะปรากฏใหเหนสถานะวาก าลงบนทกไฟลอย 8. ใหเลอกวาตองการจะใหแสดงวดโอหลงจากคลกปม หรอไม 9. คลกทปม เพอจบการท างาน

เอกสำรอำงอง

http://aster.spu.ac.th/file/user/140/140/upload/ae/ssg_1/preset/MSMovieMaker.pdf, Online: 25 Jan,

2012.