attributes skillsother traits - rock solid...

2
_______________ _______________ _______________ OOOOO OOOOO OOOOO _______________ _______________ _______________ OOOOO OOOOO OOOOO _______________ _______________ OOOOO OOOOO _______________ _______________ OOOOO OOOOO _______________ _______________ OOOOO OOOOO Power Finesse Resistance Attributes Intelligence Wits Resolve Strength Dexterity Stamina Presence Manipulation Composure OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Virtue: Vice: Concept: Name: Player: Chronicle: Skills OtherTraits Academics __________ Computer __________ Crafts_____________ OOOOO OOOOO OOOOO Mental (-3 unskilled) Investigation _________ Medicine ___________ Occult _____________ OOOOO OOOOO OOOOO Politics____________ Science _____________ OOOOO OOOOO Athletics __________ Brawl ___________ Drive_____________ OOOOO OOOOO OOOOO Physical (-1 unskilled) Firearms _________ Larceny___________ Stealth _____________ OOOOO OOOOO OOOOO Survival ____________ Weaponry___________ OOOOO OOOOO Animal Ken________ Empathy _________ Expression _________ OOOOO OOOOO OOOOO Social (-1 unskilled) Intimidation _________ Persuasion ___________ Socialize ___________ OOOOO OOOOO OOOOO Streetwise __________ Subterfuge __________ OOOOO OOOOO Attributes 5/4/3 • Skills 11/7/4 (+3 Specialties) • Merits 7 • (Buying the fifth dot in any area costs two points) • Health = Stamina + Size Willpower = Resolve + Composure • Size = 5 for adult humans • Defense = Lowest of Dexterity or Wits • Initiative Mod = Dexterity + Composure • Speed = Strength + Dexterity +5 • Starting Morality = 7 _______________ _______________ _______________ OOOOO OOOOO OOOOO Merits _______________ _______________ _______________ OOOOO OOOOO OOOOO _______________ _______________ OOOOO OOOOO _______________ _______________ OOOOO OOOOO OOOOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Health 10______________ 9______________ 8______________ O O O 7______________ 6______________ 5______________ O O O 4______________ 3______________ 2______________ O O O 1______________ O Copyright 2004 White Wolf Publishing http://www.worldofdarkness.com Size:_____________ Speed:____________ Defense:___________ Armor:____________ Initiative Mod:________ Experience:_________ OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Willpower OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______________ _______________ OOOOO OOOOO _____________________ _____________________ _____________________ Flaws

Upload: truongcong

Post on 31-Jul-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

______________________________

OOOOOOOOOO

______________________________

OOOOOOOOOO

______________________________

OOOOOOOOOO

Power

Finesse

Resistance

AttributesIntelligence

Wits

Resolve

Strength

Dexterity

Stamina

Presence

Manipulation

Composure

OOOOO

OOOOO

OOOOO

OOOOO

OOOOO

OOOOO

OOOOO

OOOOO

OOOOO

Virtue:Vice:Concept:

Name:Player:Chronicle:

Skills Other Traits

Academics__________Computer__________Crafts_____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Mental(-3 unskilled)

Investigation_________Medicine___________Occult_____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Politics____________Science _____________

OOOOOOOOOO

Athletics __________Brawl___________Drive_____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Physical(-1 unskilled)

Firearms_________Larceny___________Stealth _____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Survival ____________Weaponry___________

OOOOOOOOOO

Animal Ken________Empathy_________Expression_________

OOOOOOOOOOOOOOO

Social(-1 unskilled)

Intimidation_________Persuasion___________Socialize___________

OOOOOOOOOOOOOOO

Streetwise__________Subterfuge__________

OOOOOOOOOO

Attributes 5/4/3 • Skills 11/7/4 (+3 Specialties) • Merits 7 • (Buying the fifth dot in any area costs two points) • Health = Stamina + SizeWillpower = Resolve + Composure • Size = 5 for adult humans • Defense = Lowest of Dexterity or Wits • Initiative Mod = Dexterity +Composure • Speed = Strength + Dexterity +5 • Starting Morality = 7

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

Merits

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

______________________________

OOOOOOOOOO

______________________________

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOO¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Health

10______________9______________8______________

OOO

7______________6______________5______________

OOO

4______________3______________2______________

OOO

1______________O

Copyright 2004 White Wolf Publishing http://www.worldofdarkness.com

Size:_____________Speed:____________Defense:___________Armor:____________Initiative Mod:________Experience:_________

OOOOOOOOOO¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Willpower

OOOOOOOOOO

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

______________________________

OOOOOOOOOO

_______________________________________________________________

Flaws

_______________________________________________________________

infernal aspects

______________________________________________________________________________________________________________________________

History

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Goals

Description____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allies and Contacts____________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ____________________

Age:______________Hair:______________Eyes:______________Sex:_______________

Height:____________Weight:____________Race:______________Nationality:_________

__________________________________________________________________________________

Weapons and Equipment

Weapon/Attack Dice Mod. Range Clip Size_________________ ______ _____ ____ _____________________ ______ _____ ____ _____________________ ______ _____ ____ _____________________ ______ _____ ____ _____________________ ______ _____ ____ ____

Equipment Durability Structure Size Cost_________________ ______ _____ ____ _____________________ ______ _____ ____ _____________________ ______ _____ ____ _____________________ ______ _____ ____ _____________________ ______ _____ ____ _____________________ ______ _____ ____ ____

Experience Chart: Attribute: New dots x5•Skill: New dots x3•Skill Specialty: 3•Merit: New dots x2•Morality: New dots x3•Willpower: 8 xp

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

Other Traits

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

Type:_________________Description:______________________________________________________________________________________________________________________________Type:_________________Description:______________________________________________________________________________________________________________________________Type:_________________Description:______________________________________________________________________________________________________________________________