basics of the special education process and individual ... · basics of the special education...

of 17/17
10/25/2017 1 INFORMING, EDUCATING, EMPOWERING FAMILIES 617-236-7210 | www.fcsn.org | [email protected] INFORMING, EDUCATING, EMPOWERING FAMILIES 617-236-7210 | www.fcsn.org | [email protected] Basics of the Special Education Process and Individual Education Program (IEP) The contents of this workshop were developed under a MDDC grant Number (17.ED.1.3.3.B) between the Federation for Children with Special Needs and HAPHI in providing training on IEP and Transition for Haitian Creole speaking parents of children and youth with disability.

Post on 02-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 10/25/2017

  1

  INFORMING, EDUCATING, EMPOWERING FAMILIES617-236-7210 | www.fcsn.org | [email protected]

  INFORMING, EDUCATING, EMPOWERING FAMILIES617-236-7210 | www.fcsn.org | [email protected]

  Basics of the Special Education Process and Individual Education Program (IEP)

  The contents of this workshop were developed under a MDDC grant Number (17.ED.1.3.3.B) between the Federation for Children with Special Needs and HAPHI in providing training on IEP and Transition for Haitian Creole speaking parents of children and youth with disability.

  http://www.bing.com/images/search?q=ideas+works+logo&view=detailv2&&&id=C1F3A5B7C222295EBE8093B11AB86DEDEF6F7E6D&selectedIndex=0&ccid=mi2W0VUu&simid=608043288069079774&thid=JN.aEIf9ry897AQVA+Up0T3gQ

 • 10/25/2017

  2

  Workshop Objectives: atelye objektif yo

  The basic process of the special education

  Pwosesis debaz nan edikasyon espesyal la

  The key parental rights in the special education

  Kle dwa paran yo nan edikasyon espesyal la

  The vial components of an IEP Konpozans vityèl yon IEP

  What is an IEP ? Ki sa yon IEP Ye?

  The Individualized Educational Plan (IEP) = Contract

  Plan Edikasyonel Endividyalize a(IEP) =Contract

  The purposes of the IEP: Ki bi IEP a:

  1. To set reasonable learning goals for the child

  Pou etabli yon pwogram Rezonab pou ti moun yo.

  2. To state the services that the school will provide for the child.

  Pou fe konnen ki jan de sevis depatman Edikasyon dwe mete sou pye pou ti moun yo.

  Parental Rights

  1. Participation

  2. Prior Notice

  3. Response

  4. Due Process

  Dwa Paran an

  1. Dwa pou li patisipe

  2. Avize paran an/ Li dwe avize sou sa ki gen pou fet alavans

  3. Repons/ Li dwe bay repons ak lekol la

  4. Dwa poul konnen pwosedi lekol la dwe swiv

 • 10/25/2017

  3

  Consent/Konsantman

  Evaluation/Evalyasyon

  Eligibility/Kalifikasyon

  IEP meeting & development /Rankont pou devlope IEP a

  Placement DeterminationDetemine klas ki apropriye

  a bezwen timoun nan IEP to parent

  IEP a paran an

  Parent responseRepons paran an a IEP

  Implement IEPAplikasyon IEP a

  Progress ReportRapo sou pwogre

  timoun nan

  Referral/ReevaluationReevalyasyon chak 3

  lane

  Chak ane

  Special Education Process Espesyal Pwosesis Edikasyon

  Special Education Process Spesyal Edikasyon Pwoses

  Referral Referans

  Consent Konsantman

  Evaluate Evaluasyon

  Complete Report Rapo Komple

  Team meet to review evaluation; establish IEP goals/services, discuss placement

  Ekip la renkontre pou revise evaluasyon an; pou etabli objectif/sèvi e pou diskite de pwogram kote yo pral plase timoun lan

  Parents’ Response Repons Paran

  Implementation of the IEP Aplikasyon IEP a

  Progress Report Rapo sou pwogrè

  Reevaluation Reevaluasyon

 • 10/25/2017

  4

  Evaluations can’t be conducted without parents consent

  Evalyasyon an pa ka fet san Konsantman paran an

  Reports must be translated into parent’s native language

  Rapò a dwe tradi nan lang natif natal paran an

  Parents can get reports 2 days before team meeting if they ask in writing

  Paran an kapab genyen rapò a 2 jou avan ekip la renkontre si yo mande’l a l’ekri

  Re-evaluations take place at least every

  3 years but may be sooner if warranted

  Yo Re- evalye ti moun nan chak 3 zan li kapab pi bonè tou si paran an mande sa

  Parental Rights1. Access to interpreter2. Access to translated materials 3. Schedule that works for the team

  Dwa Paran an

  1. Li gen dwa a yon entèpret2. Li gen dwa mande tradiksyon dokiman

  an nan lang natif natal li.3. Li gen dwa ak yon ore ki koresponn ak

  disponibilite li.

  Elev

  Paran

  lòt moun ak plis enfòmasyon

  Entepretè evalyatè

  Lòt founisè sèvis

  pwofesèjeneral

  pwofesèEdikasyonespesyal

  reprezantan distri lekòl la

  IEP Team Membership Manm ekip IEP

 • 10/25/2017

  5

  IEP Team Meeting Attendance Reyinyon Ekip IEP Prezans

  RequiredAll IEP Team members

  Obligasyon pouTout manm ekip prezan

  ExcusedParent must agree to the absence of any team member at the meeting

  PemisyonSi yon manm ekip la pa la , sel paran kapab deside sipou rankont lan fet ou pa

  Not Required Area of expertise not being discussed or modified

  Sa ki pa nesesèLi pa enpotan pou yon espesyalis prezan si sije yopral pale a pap chanje sa kite diskite nan rankont paseyo

  What is Included on the IEP? Ki sa ki fe pati IEP ya ?

  •Parent &/or Student Concerns & Vision • Vizyon oubyen Rev timoun lan/ Vizyon Paran

  •Student Strengths & Key Evaluation Results Summary

  • Fòs ti moun nan ak evalyasyon final elev la

  •Vision Statement • Rapò Vizyel•Present Levels of Educational Performance A & B

  • Ki nivo edikasyon elèv la e ki perfòmans li de A&B

  •Current Performance Levels/Measurable Annual Goals

  • Nivo perfomans Aktyel e objektif anyel

  •Service Delivery (Grid) • Livrezon sevis (Grid)•Nonparticipation Justification • Pa patisipe•Schedule Modification • Aranjman Orè a•Transportation Services • Sèvis transpòtasyon•State or District Wide Assessment • Yon ezamen leta pou tou depatman•Additional Information • Pou plis enfòmasyon•Response Section • Seksyon Repons•Placement • Plaseman

  Starting at age 14, TPF is used to draft IEP; it is not part of IEP

  • Yo utilize TPF a pati de laj 14 zan, li pa fè pati de IEP a

 • 10/25/2017

  6

  IEP 1

  Parent/Student Concerns

  Student’s Strengths/Evaluations

  Vision Statement

  Pwoblem Paran anKi enkyetid paran-an oswa elèv-la ta renmen yo diskite nan IEP-sa-a pou anrichi edikasyon elèv-la?

  Konpetans / Evalyasyon Elèv la Nan ki matyè elèv-la pi fò, ki domenn ki enterese-l plis, ki sa ki distenge-l plis epi ki sa li reyalize? Ki kalite andikap elèv-la genyen, ki pèfòmans-li nan etid jeneralepi ki rezilta tès MCAS distrik-la, ki pwogrè lap fè pou atenn bi-li oswa èske li pa fè pwogrè ki espere?

  Deklarasyon vizyon elèv laKonsidere yon tan ant yon anne ak senk anne lè wap prepare deklarasyon-sa-a. Pa kòmanse nan laj pi wo pase 14 anne. oudwe baze deklarasyon-ou-an sou sa elèv-la prefere ak sa kienterese-li. epitou ou dwe konsidere ki sa ki anvizaje pou lavigranmoun-ni epi nan anviwonman lekòl secondè akanviwonman travay

  Parent’s Concerns Enkyetid Paran an

  The IEP Team must consider the concerns of the Parent

  Ekip IEP a dwe konsidereenkyetid Paran an genyen soupwen sa yo:

  • Academic• Behavior• Social Emotional • Communication• Daily Living skills

  • Akademik• Konpòtman• Sosyal/Emosyonèl• Kominikasyon• Kapasite pou l fonksyone chak

  jou

 • 10/25/2017

  7

  Student’s Strengths & Evaluations

  Fòs & Evalyasyon Elèvla

  Student’s Interests Enterè elèv la

  Evaluations Evalyasyon

  Academics Pèfòmans Akademik

  Life of the School Lavi oswa lekòl

  IEP page 1

  What Goes in a Vision Statement? Ki sa ki ale nan rapò vizyon ?

  What do you envision for your child in the next 1 – 5 years?

  Ki sa ou envsyone pou pitit ou pandan 1-5 ane

  For students 14+, include student’s interests and preferences (even if not realistic)

  Pou elèv ki geyen ke 14 zanni ki gen enterè e pweferans(men si’l pa vre)

  •Vision can include:AcademicsSocial/emotional Extracurricular activitiesPost-secondary education, living and working (ages 14+)

  • Vizyon an kapab genyen:AkademikSosyal/EmosyonèlAktivite apre l’ekòlEdikasyon apre lekòl segondè, ki koteelèv la pral rete e travay (a 14 zan aj)

  Note:Bring your written parent and/or student concerns and vision statements to team meeting to be included in the IEP

  Paran dwe pote yon dokiman a l’ekri oubyen yon rapò ki mensyone vyzyon elev la ni enkyetid paran an pou ekip IEP a nan rayinyon an

 • 10/25/2017

  8

  IEP 2

  “PLEP A”

  IEP 2IEP 3IEP 3

  “PLEP B”

 • 10/25/2017

  9

  [34 CFR 300.42]IEP pages 2 & 3

  What is an Accommodation? Ki sa yon Akomodasyon ye?

  1. Change within the learning environment

  2. Allows access to the same information

  1. Yon lòt Aranjman nan alantou kote lap apran nan

  2. Bay dwa ak men enfòmasyon

  Extended testing time

  Preferred Seating (specify where)

  Digital Books

  Sensory breaks

  Reading/Writing Software

  Use of a graphic organizer

  Pwolonje tès tan Sheze Prefere Liv digital Sansoryèl repo Lekti / Ekri lojisyel Sèvi ak yon òganizatè grafik

  oubyen Kalandye

  IEP page 2 & 3

  What is Instructional Modification?

  Ki jan ou kapab adapteansèyman an a bezwen elèv la?

  Special Educator designs changes to:

  Edikatè Edikatè espesyalchanjman nan:

  1. Content 1. Materyèl

  2. Methodology/Delivery of Instruction

  2. Metòd w ap anplwaye

  3. Performance Criteria 3. Kòman ou mezire pèfòmanselèv la?

 • 10/25/2017

  10

  IEP 4

  Annual Measurable Goal(s)

  Current Performance Level

  Annual Measureable Goal

  Benchmarks/Objectivesfor Annual Measureable Goal

  Nivo pèfòmans aktyèl: Ki sa elèv-la ka fè kounye-a?

  Bi yo ka mezire chak anne: Ki bi malgre defi yon elèv kapab atenn nan bout tan IEP-sa-a? Ki jannap konnen elèv-la reyalize bi-sa-a?

  Referans ak objektif: Ki sa elèv-la apbezwen pou li reyalize bi-sa-a?

  What Types of Goals? Ki tip de Objektif ke ou Beswen?

  Skills to access Academic Subjects Konesans ke ou besewn pou aksè suje akademik yo

  Social Emotional Learning (SEL) Social Emotional Learning is part of the curriculum

  Yo Apran yo Sosyalize (SEL) e sa fè pati de pwgram nan tou

  Life Skills Kenesans de la vi

  Transition Related - ages 14+ (includes independent living, vocational & more)

  Laj 14+ se yon laj de transisyon ki enkli viv pou kò w , e enterè pou pwofesyon

  Related Services (Speech/OT/PT) Sèvis ki apwopwiye a Espesyalis nan domèn langaj oubyen phisik(OT/PT

  Every goal must be supported by objectives or benchmarks

  Chak sa nou ta remen akomli dwe mache ak yon objectif

 • 10/25/2017

  11

  IEP 5

  “Indirect Services”(Consultation)

  “Direct Services”(in General Education

  Classroom)

  “Pull Out” ServicesSpecial ClassroomSummer Services

  Service Delivery Grid

  SEVIS ENDIRÈKkonsiltasyon sèlman

  Pwofese / Paran / Espesyalis / terapisPa gen sèvis dirèk pou Elèv!

  Sèvis DirèkKlas pou Edikasyon Jeneral

  Sèvis dirèk pou Elèv la!

  Sèvis andeyo klas prensipal laKlas pou Edikasyon Espesyal

  Sèvis dirèk pou Elèv la!

  Service Delivery Grid Sèvis Livrezon Grille

  Annual Measurable Goals Bi Pou Ane a ke ou kapabMezire

  WHO will be working with the students?

  Ki moun ki pral travay ak elèvla?

  How OFTEN will the student be working on the goals?

  Konbyen fwa elèv la ap gen poutravay sou bi yo?

  WHERE will the student be working on the goal?

  KI KOTE elèv la ap gen poutravay sou bi yo?

 • 10/25/2017

  12

  IEP 6

  Removal from General Education Classroom

  Shorter/Longer Day/YearSummer Services

  MCAS/PARCC Accommodations

  MCAS-Alt

  IEP 7

  MCAS or PARCCcheck appropriate subjects

  below

 • 10/25/2017

  13

  IEP 8

  School’s Signature

  Other information not already included in IEP

  Parent Response Section

  Parent Response to IEP

  Repons paran an a dokiman

  IEP a

  Once receiving IEP, parents can have three options:

  Depi paran resevwa dokiman IEP a, li

  gen 3 chwa:

  ACCEPT in Full Aksepte tout IEP a REJECT in full Rejte tout EP a

  REJECT partially (Anything not

  specifically rejected is accepted!

  Rejte yon pati IEP a (Nenpot kisa

  nan pati ou pa mansyone yo ap

  konsidere aksepte)

  Note:If this is the first IEP, Parents should find something to accept so agreed upon services and instruction can begin without delay.Parents may reject the inclusion or omission of something.If Parents change their mind later, they may reject any portion(s) of the IEP at any time.

  Si se premye IEP li patisipe, paran dwe jewnn yon bagay ki aksepte nan IEP a pou yo kapab komansesevis pou timoun nan.Paran kapab rejte nenpot bagay ki ajoute oubyenke yo bliye mete nan dokiman IEP a.Si paran chanje lide li apre, li kapab rejte nenpot patinan IEP a nenpòt lkile.

  Parental Rights1. Revoke your signature2. Stay Put law3. Request meeting any time

  Dwa Paran an1. Paran kapab retire otorizasyon siyati li te bay deja2. Kenbe lekol la responsab sou sa yo te dakò avèk li3. Mande yon rankont le ou vle

 • 10/25/2017

  14

  Other options include substantially separate classroom, separate day or residential school, home, institutional or hospital

  Full InclusionOut of general Ed

  20%

  Partial Inclusion Out of general Ed

  21% - 60%

  Lòt opsyon yoenkli anpil salklassepare, separejou oswa lekòlrezidansyèl, kay, enstitisyonèloswa lopital

  Enklizyon konplèSoti nan jeneral Ed

  20%

  Pasyèl enklizyonSoti nan jeneral Ed

  21% - 60%

  Least Restrictive Environment Mwens Restriksyon nan Enviròman

  Least Restrictive Environment (LRE)means that a child should be educated

  Mwens Restriksyon nan Anviwònman (LRE) sa vle di timoun dwe edike

  In local school Nan Lekòl local yo

  With general education students

  Ake edikasyon jeneral pou elèv la

  Learning same material as peers

  Apran men materyel ak Kamarad li

  Removal from general education occurs only when nature or severity of disability is such that education in regular classes with use of supplementary aids and servicescannot be achieved satisfactorily

  Se sel mwayen pou ka retire yon endikap ki gen gwo domaj nan klas nòmal la se si li ta resevwa tout ed pou’l avanse anyen pa mache san satifaksyon

 • 10/25/2017

  15

  After IEP is accepted Apre yo fin n aksepte IEP a

  •Parents are entitled to progress reports as often as report cards are issued

  • Paran gen dwa pou li resevwa rapò at pwgrè tomoun nan chak fwa li vle

  •Parents can ask for a Team meeting if they are concerned about child’s progress or to discuss other matters

  • Paran an kapab mande ekip la yon reyinyon pou pale de enkyetid ke yo genyen o sije de progwè timoun nan

  •Team must meet at least once a year to develop a new IEP

  • Ekip la dwe rekontre omwen yon fwa pa ane pou yo devepe IEP a

  School must reevaluate students on IEPs at least every 3 years

  • Lekòl la sipoze re-elavalue elèv IEP a omwen chak 3 zans

  • Kalifikasyon• Devlopman IEP a• Plasman

  5Jou lekòl

  30Jou lekòl

  30Jou

  kalandriye

  45Jou lekòl

  Tan ou dwe make nan kalandriye ou

 • 10/25/2017

  16

  Key timeline Rezime Tan ki Enpòtan Yo

  2 Calendar DaysSchool must provide Parents with written copies of all evaluation reports ONLY if Parents request them in writing prior to the meeting

  Nan 2 Jou Kalandriye:Lekòl la dwe bay paran an kopi tout evalyasyon ki fèt si sèlman li mandeyo papye anvan rankont lan

  30 Calendar DaysParent has to respond to proposed IEP

  Nan 30 Jou KalandriyeParan an dwe reponn a dokiman IEP a

  As Often As Report CardsProgress reports must be sent home on IEP goals

  Ou dwe resevwa rapò kanèpou elèv la otan de fwa lekòl la voyeliRapò sa-a dwe fèt daprè objektif kite fiikse nan IEP a

  Rezime dat ki enpòtan

  45 School Days School to evaluate, determine eligibility, develop an IEP, determine placement and provide Parents with 2 copies of a written proposed IEP

  Nan 45 Jou lekòl:Lekòl la dwe evalye, detèminekalifikasyon elèv la, devlopedokiman IEP a, e detèmine nan kipwogram pou yo plase li

  Every YearIEP Team holds a meeting to review and update IEP

  Chak AneEkip IEP a dwe rankontre pourevize e mete ajou dokiman IEP a

  Every 3 YearsReevaluations must be performed, eligibility re-determined

  Chak 3 zanLekòl la dwe fè nouvo evalyasyonpou detèmine si elèv la toujoukalifye pou sèvis yo

 • 10/25/2017

  17

  Procedural Safeguards

  Local level / Nan Nivo lokal

  IEEIEP Team MeetingMeeting w/ principals/superintendent

  State level / Nan Nivo LetaPQA-Program Quality Assurance 781-338-3700OCR-Office of Civil Rights, 1-800-368-1019

  Alternative State level / Lòt Nivo Leta kigenyen

  Facilitated IEP meeting, 617-626-7250Mediation, 617-626-7291SpedEx [email protected]

  Due Process / Prosesisyo dwe swiv

  617-626-7250BSEA hearing, BSEA advisory opinion

  Prosedi ki dwe swiv pou asire yo respektedwa ou

  Resources/Resous

  Federation for Children with Special Needs (FCSN) www.fcsn.orgParent Training & Information Center at FCSN http://fcsn.org/pti/Massachusetts Department of Education www.doe.mass.eduMA PIRC at FCSN-Parent’s PLACE www.pplace.orgFamily TIES at FCSN www.massfamilyties.orgDisability Law Center www.dlc-ma.orgMassachusetts Arc http://www.arcmass.org/Massachusetts Advocates for Children www.massadvocates.orgMass. Association of Special Education PACs www.masspac.orgParent Professional Advocacy League (PAL) http://ppal.net/default/Parent’s Guide http://www.fcsn.org/parentguide/pgintro.html

  mailto:[email protected]://www.fcsn.org/http://fcsn.org/pti/http://www.doe.mass.edu/http://www.pplace.org/http://www.massfamilyties.org/http://www.dlc-ma.org/http://www.arcmass.org/http://www.massadvocates.org/http://www.masspac.org/http://ppal.net/default/http://www.fcsn.org/parentguide/pgintro.html