bẢn tin phÁp chẾ - pv power€¦ · nghị định 125/2017/nĐ-cp sửa đổi, bổ sung...

of 21 /21
Bản tin Pháp chế 1 Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng BẢN TIN PHÁP CHẾ THÁNG 10 + 11 NĂM 2017 Biên soạn : Lê Thị Yến Kiểm duyệt : Nguyễn Ngọc Hà Võ Thị Tú Oanh Email : [email protected] Điện thoại : 04 2221 0288 (máy lẻ: 6626)

Upload: others

Post on 24-Sep-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 1

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

BẢN TIN PHÁP CHẾ

THÁNG 10 + 11 NĂM 2017

Biên soạn : Lê Thị Yến

Kiểm duyệt : Nguyễn Ngọc Hà

Võ Thị Tú Oanh

Email : [email protected]

Điện thoại : 04 2221 0288 (máy lẻ: 6626)

Page 2: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 2

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

I. Quy định mới 4

Quy định mới ban hành, công bố trong tháng 10 + 11 năm 2017

II. Điểm tin văn bản pháp luật 6

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;

Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018;

Nghị quyết 104/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản

lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản

lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an;

Nghị quyết 125/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản

lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Nghị quyết 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa

chất;

Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại

phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã

nộp;

Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn,

đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa;

Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam;

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử

dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động Dầu khí;

Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày

01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng

hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH Một thành viên

do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự

do đã có hiệu lực;

Quyết định 4079/QĐ-BCT khôi phục thị trường phát điện cạnh tranh;

Quyết định 77/QĐ-ĐTĐL Ban hành quy trình tính toán giá trị nước;

Quyết định 78/QĐ-ĐTĐL Ban hành quy trình đăng ký tham gia thị trường điện.

Thông tư 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối

Mục lục Trang

Page 3: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 3

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm

giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP;

Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Thông tư 110/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh

trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban

hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC;

Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm

định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng

công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên;

Thông tư 112/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 227/2016/TT-BTC quy

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa

cháy;

Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2016/TT-BTC quy

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;

Thông tư 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng

khoán;

Quyết định 196/QĐ-VSD về việc ban hành quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu

chứng khoán;

Quyết định 197/QĐ-VSD v/v ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi,

bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Thông tư 37/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra,

đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước;

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu

Quốc gia;

Thông tư 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong

vùng nước cảng biển;

III. Tìm hiểu về Ngày pháp luật Việt Nam 19

Page 4: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 4

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

QUY ĐỊNH MỚI

1. Tài chính – Ngân hàng 7. Đấu thầu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ

chức tín dụng;

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

2. Lao động tiền lương 8. Thuế, phí, lệ phí

- Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018;

- Thông tư 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP;

- Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan;

- Thông tư 110/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định ĐKKD trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; huấn luyện an toàn, VSLĐ ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC;

- Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên;

- Thông tư 112/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy;

- Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;

3. Hành chính nhà nước 9. Chứng khoán

- Nghị quyết 104/NQ-CP về ĐGHTTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết 112/NQ-CP về ĐGHTTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an;

- Nghị quyết 125/NQ-CP về ĐGHTTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BHXH Việt Nam;

- Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp;

- Thông tư 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán;

- Quyết định 196/QĐ-VSD về việc ban hành quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán;

- Quyết định 197/QĐ-VSD v/v ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Page 5: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 5

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

4. Doanh nghiệp và cổ phần hóa DN 10. Đất đai

- Nghị quyết 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;

- Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp

Nhà nước và Công ty TNHH Một thành viên do doanh

nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công

ty cổ phần;

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi

tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số

điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất

đai;

5. Tài nguyên – Môi trường 11. Vi phạm hành chính

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư 37/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước;

- Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

- Thông tư 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển;

Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo

lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa;

6. Thương mại – Đầu tư 12. Hình sự

- Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực;

- Quyết định 4079/QĐ-BCT khôi phục thị trường phát điện cạnh tranh;

- Quyết định 77/QĐ-ĐTĐL Ban hành quy trình tính toán giá trị nước;

- Quyết định 78/QĐ-ĐTĐL Ban hành quy trình đăng ký tham gia thị trường điện.

- Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động Dầu khí;

Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số

điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam;

Page 6: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 6

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

Ngày 20/11/2017, Quốc hội đã chính thức

thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) với tỷ lệ tán thành cao (88,80%).

Theo đó, Luật quy định một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Quy định chi tiết 5 phương án cơ cấu lại các TCTD trong diện kiểm soát đặc biệt bao gồm: Phương án phục hồi; Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; Phương án giải thể; Phương án chuyển giao bắt buộc; và Phương án phá sản.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên xuất hiện phương án phá sản một TCTD để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ trình Chính phủ quyết định chủ trương phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật này khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản.

2. Bổ sung trường hợp thu hồi giấy phép của TCTD: Ngoài các trường hợp bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, NHNN sẽ thu hồi Giấy phép hoạt động của TCTD khi TCTD chuyển đổi hình thức pháp lý.

3. TCTD tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 5 ngày làm việc phải được sự chấp thuận của NHNN: Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD tăng số ngày tạm ngừng hoạt động kinh doanh phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước là quá 5 ngày làm việc, quy định hiện hành là quá 1 ngày làm việc.

4. Bổ sung trường hợp không được đảm nhiệm

chức vụ: Đối với những người phải chịu trách nhiệm theo kết luận của thanh tra khiến TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài bị xử phạt hành chính ở khung phạt tiền cao nhất thì không được đảm nhiệm các chức vụ trong TCTD.

5. Bổ sung trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

6. Sửa đổi tiêu chuẩn trở thành Tổng giám đốc (giám đốc) Tổ chức tín dụng.

Ứng viên trở thành Tổng giám đốc TCTD phải có thời gian làm việc thực tế đáp ứng một trong ba trường hợp sau đây:

- Có ít nhất 05 năm là người điều hành của TCTD;

- Có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình TCTD tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

- Có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

7. Bổ sung nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần.

Cổ đông phổ thông trong Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần có nghĩa vụ:

- Không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng.

- Không được góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.

8. Bổ sung trường hợp được sở hữu trên 15% vốn điều lệ đối với cổ đông là tổ chức.

Cổ đông là tổ chức được sở hữu trên 15% vốn điều lệ khi sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng tại công ty con, công ty liên kết quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 103, khoản 3 Điều 110 của Luật các tổ chức tín dụng.

Hiệu lực thi hành: 15/01/2018

Tăng lương cơ sở lên mức 1.390.000 đồng

từ ngày 01/07/2018

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Page 7: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 7

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 13/11/2017.

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm). Trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Nghị quyết cũng quy định giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có cử Kiểm soát viên tại các công ty TNHH MTV do công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ thì vận dụng quy định tại Thông tư này để xây dựng quy chế quy định việc trích nộp, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Kiểm soát viên do công ty cử.hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương của mình thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.

Quy định mới về trả lương Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Ngày 27/09/2017, Bộ tài chính đã ban hành

Thông tư số 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP.

Theo đó, thời hạn trích lập quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên thay đổi như sau:

- Công ty TNHH MTV phải chuyển 80% số tiền lương về quỹ tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên trước ngày 15 mỗi tháng (quy định tại Thông tư 221/2013/TT-BTC là trước ngày 15 tháng đầu của mỗi quý).

- Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên sẽ được nhận 80% tiền lương trước ngày 20 hàng tháng (Thông tư 221/2013/TT-BTC không quy định cụ thể ngày trả lương).

- Kết thúc năm tài chính, số tiền lương còn lại sẽ được công ty chuyển về quỹ tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương.

Trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên có thể nhận hoặc không được nhận số tiền lương còn lại.

Hiệu lực thi hành: Thông tư 97/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2017 và thay thế Thông tư 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có cử Kiểm soát viên tại các công ty TNHH MTV do công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ thì vận dụng quy định tại Thông tư này để xây dựng quy chế quy định việc trích nộp, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Kiểm soát viên do công ty cử.

Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng

Ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành

Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Theo đó, trong một năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân; trừ trường hợp:

- Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất;

- Khen thưởng quá trình cống hiến;

- Khen thưởng theo niên hạn.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ còn có một số hướng dẫn về hình thức khen thưởng như sau:

Page 8: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 8

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

- Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó.

- Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được.

- Không đề nghị tặng 02 loại Huân chương hoặc tặng Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cùng một thành tích.

Xem chi tiết tại Thông tư 08/2017/TT-BNV.

Hiệu lực thi hành: 15/12/2017 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 39/2012/NĐ-CP, Nghị định 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục

hành chính thuộc chức năng quản lý lý nhà nước của Bộ Tài chính

Ngày 09/10/2017, Chính phủ đã ban hành

Nghị quyết số 104/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ tài chính.

Theo đó, sẽ thực hiện bỏ yêu cầu nộp SYLL có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc UBND cấp xã nơi cư trú đối với các thủ tục:

- Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Ngoài ra, Nghị quyết 104/NQ-CP còn thực hiện bỏ chỉ tiêu địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố và bổ sung số định danh cá nhân vào Tờ khai đối với các thủ tục:

- Kê khai thay thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS thực hiện tại cấp Cục, cấp chi Cục;

- Kê khai thuế TNCN đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng (trừ BĐS) thực hiện tại cấp Cục, cấp chi Cục;

- Kê khai thuế đối với hộ gia đình có tài sản cho thuê;

- Kê khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế;…

Hiệu lực thi hành: 09/10/2017

Quy định về bỏ hộ khẩu và KT3 trong quản lý dân cư

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an đã được Chính phủ ban hành vào ngày 30/10/2017. Theo đó:

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” (thực hiện tại cấp huyện, xã) và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

- Bỏ kết quả giải quyết thủ tục “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bỏ Giấy chuyển hộ khẩu, bỏ giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú quy định tại tại Thông tư số 35/2014/TT-BCA.

Đồng thời, Nghị quyết 112/NQ-CP cũng quyết nghị bỏ “Sổ tạm trú” trong quản lý dân cư tạm trú tại Công an xã và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Hiệu lực thi hành: Nghị quyết 112/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2017.

Page 9: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 9

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành

chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 29/11/2017 Chính phủ đã ban hành

Nghị quyết số 125/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, sẽ tiến hành sửa đổi 09 tờ khai, biểu mẫu tại các văn bản sau đây:

- Bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người bị tai nạn lao động/bệnh nghê nghiệp tại Mẫu số 05-HSB (Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động) quy định Quyết định 636/QĐ-BHXH;

- Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng chế độ hưu trí tại Mẫu số 12-HSB (Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí) quy định tại Quyết định 636/QĐ-BHXH;

- Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh tại Mẫu số 13-HSB (Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN) quy định tại Quyết định 636/QĐ-BHXH;

- Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân tại Mẫu số 14-HSB (Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần/Lương hưu/Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư/Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH/Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận.. quy định tại Quyết định 636/QĐ-BHXH;

- Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh và số chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị tại Mẫu số 16-CBH (Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần) quy định tại quyết định 828/QĐ-BHXH;

Xem chi tiết tại Nghị quyết 125/NQ-CP có hiệu lực ngày 29/11/2017.

Nghị định quy định về mức tiền nộp để đảm

bảo thi hành án với pháp nhân thương mại

Ngày 16/10/2017, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để đảm bảo thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.

Theo đó, mức tiền nộp để đảm bảo thi hành án đối với pháp nhân thương mại do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định trong từng trường hợp và đảm bảo yêu cầu sau:

- Không dưới 50% và không cao hơn mức phạt tiền cao nhất tại điều khoản áp dụng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với trường hợp đảm bảo thi hành án phạt tiền;

- Đối với trường hợp để đảm bảo thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì:

+ Không dưới 50% và không cao hơn mức thiệt hại tài sản cao nhất quy định tại điều khoản áp dụng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nếu điều khoản đó có quy định mức thiệt hại về tài sản;

+ Không cao hơn mức thiệt hại thực tế do cơ quan tiến hành tố tụng xác định (trong trường hợp điều khoản áp dụng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không quy định mức thiệt hại về tài sản).

Hiệu lực thi hành: Nghị định 115/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Nghị định về chuyển DNNN và công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Ngày 16/11/2017 Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH Một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Theo đó, đối tượng là người lao động được mua cổ phần với giá ưu đãi gồm:

- Người lao động làm việc theo HĐLĐ và người quản lý DN của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa;

Page 10: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 10

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

- Người lao động của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa đã được cử xuống làm đại diện phần vốn tại các DN khác chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại DN khác;

- Người lao động làm việc theo HĐLĐ và người quản lý của DN cấp II (chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại DN khác) tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa đối với các DN tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định này.

Hiệu lực thi hành: Nghị định 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế các Nghị định sau:

+ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

+ Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 ngày 20 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

+ Các quy định trước đây về cổ phần hóa trái với Nghị định này không còn hiệu lực thi hành.

Nghị quyết hướng dẫn xử lý vướng mắc

trong cổ phần hóa DNNN

Ngày 22/11/2017 Chính phủ đã ban hành

Nghị quyết số 121/NQ-CP xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, để hoàn thành việc cổ phần hóa đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017 và chờ Nghị định 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực, Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định này khi:

- Doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp nhưng chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa trước ngày 01/01/2018 (ngày Nghị định 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực).

- Doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2017 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất trước thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Hiệu lực thi hành: Nghị quyết 121/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 22/11/2017.

Nghị định quy định chi tiết yêu cầu về nhà xưởng, kho chứa hóa chất

Ngày 09/10/2017, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Theo đó, yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất bao gồm:

- Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất;

- Phải có lối, cửa thoát hiểm;

- Hệ thống thông gió phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió;

- Phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy;

- Thiết bị điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ;

- Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

Hiệu lực thi hành: 25/11/2017 và thay thế các Nghị định sau:

- Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

- Nghị định 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

Và bãi bỏ quy định tại Điều 8 của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh

Page 11: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 11

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

Ngày 06/10/2017, Bộ Tài nguyên và môi

trường đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước sông, suối, kênh rạch, hồ, ao, đầm, phá, vùng ven bờ biển áp dụng cho các công việc sau:

- Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:200.000;

- Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:100.000;

- Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:50.000;

- Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:25.000.

Nội dung và yêu cầu kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải ào nguồn nước xem tại Thông tư 37/2017/TT-BTNMT.

Hiệu lực thi hành: 21/11/2017 và bãi bỏ các quy định tại chương I phần II và Phụ lục số 01 phần III kèm theo Thông tư 21/2009/TT-BTNMTquy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

Thông tư quy định nội dung giám sát việc sử dụng công trình hồ chứa để phát điện

Ngày 07/11/2017, Bồ tài nguyên và môi

trường đã ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát, khai thác tài nguyên nước.

Theo đó, việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy trên 50kW cho các công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện được thực hiện như sau:

- Đối với Hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 01 triệu m3 trở lên thực hiện giám sát tự động, trực tuyến không quá 15 phút/lần cho các thông số như: Mực nước hồ, lưu lượng xả qua nhà máy...

- Đối với việc vận hành xả nước được giám sát cụ thể bằng camera.

- Thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số gồm (Mực nước hồ, lưu lượng xả duy trì

dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua nhà máy) cho hồ chứa có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 01 triệu m3.

Ngoài ra, tiến hành giám sát định kỳ đối với lưu lượng xả qua tràn và giám sát bằng camera đối với việc vận hành xả nước duy trì dòng chảy tối thiểu và xả nước qua tràn.

Hiệu lực thi hành: Thông tư 47/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 22/12/2017.

Thông tư quy định về quy trình xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển

Ngày 14/11/2017, Bộ Giao thông vận tải đã

ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.

Theo đó, quy trình thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và nước bẩn từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển như sau:

- Doanh nghiệp cảng biển/ Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ bố trí phương tiện thực hiện thu gom chất thải từ tàu thuyền; vận chuyển, lưu giữ tạm thời và xử lý chất thải theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP và quy định liên quan.

- Sau khi thực hiện thu gom chất thải phải lập Phiếu xác nhận thu gom chất thải từ tàu thuyền theo Mẫu số 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và gửi các bên liên quan để lưu giữ.

- Phương tiện tiếp nhận nước bẩn từ tàu thuyền phải có bích nối tiêu chuẩn để kết nối với bích nối của tàu thuyền;

- Chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, nước bẩn thu gom từ tàu thuyền phải được phân loại, lưu giữ tạm thời và vận chuyển bằng các phương tiện, thiết bị theo quy định pháp luật về quản lý chất thải.

Hiệu lực thi hành: Thông tư 41/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và Thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT quy định về quản lý

Page 12: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 12

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu thuyền tại các cảng biển Việt Nam.

Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh việc giảm chi phí xuất nhập khẩu, thông quan hang hóa.

Ngày 19/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã

ban hành Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về các nhiệm vụ quan trọng nhằm tận dụng hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, tiêu biểu như sau:

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo cơ chế một cửa quốc gia nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép cho doanh nghiệp, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

- Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình làm luật để phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và đảm bảo lợi ích trong nước.

- Đánh giá mức độ cạnh tranh của các ngành để có kế hoạch nâng cao khả năng cạnh tranh hoặc định hướng điều chỉnh sản xuất tương ứng.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các FTA theo nội dung tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016.

Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động Dầu khí

Ngày 15/11/2017, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động Dầu khí.

Theo đó, hướng dẫn thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí như sau:

- Về cách thức thực hiện: nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối đến Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN Việt Nam có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

- Về thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NHNN Việt Nam xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch.

Trường hợp từ chối xác nhận, NHNN Việt Nam phải nêu rõ lý do bằng văn bản và gửi nhà đầu tư.

Xem chi tiết thành phần hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 124/2017/NĐ-CP.

Hiệu lực thi hành: Nghị định 124/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Nghị định số 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí và Nghị định số 17/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số121/2007/NĐ-CP.

Quyết định về khôi phục thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 27/10/2017, Bộ Công thương đã ban

hành Quyết định số 4079/QĐ-BCT về việc khôi phục thị trường phát điện cạnh tranh.

Theo đó, Khôi phục thị trường phát điện cạnh tranh bắt đầu từ ngày 01/11/2017.

Quyết định 4079/QĐ-BCT thay thế quyết định số 3698/QĐ-BCT ngày 26/9/2017 của Bộ Công thương về việc tạm dừng Thị trường phát điện cạnh tranh.

Page 13: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 13

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

Quy trình tính toán giá trị nước

Ngày 13/11/2017, Cục điều tiết điện lực đã

ban hành Quyết định số 77/QĐ-ĐTĐL quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự và trách nhiệm của các đơn vị trong việc tính toán giá trị nước các hồ thủy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Theo đó, quy định chung về tính toán giá trị nước như sau:

- Giá trị nước được tính toán, xác định tiến độ phân giải từng tuần cho các hồ thủy điện có khả năng điều tiết trên một tuần trong hệ thống điện quốc gia;

- Tính toán giá trị nước cho các hồ thủy điện bao gồm tính toán giá trị nước cho các tuần trong năm tới, tháng tới và giá trị nước tuần tới;

- Trách nhiệm tính toán giá trị nước cho các hồ thủy điện trong hệ thống điện quốc gia.

Xem chi tiết tại Quyết định số 77/QĐ-ĐTĐL ngày 13/11/2017.

Hiệu lực thi hành: 77/QĐ-ĐTĐL có hiệu lực thi hành kể từ 13/11/2017 và thay thế Quyết định số 07/QĐ-ĐTĐL ngày 05/02/2016 của Cục trưởng Cục điều tiết điện lực ban hành Quy trình tính toán giá trị nước.

Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện

Ngày 13/11/2017, Cục điều tiết điện lực đã

ban hành Quyết định số 78/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện.

Theo đó, trình tự thủ tục đăng ký tham gia thị trường điện như sau:

- Trước 02 tháng kể từ thời điểm chậm nhất phải tham gia thị trường điện, đơn vị phát điện có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện đối với từng Nhà máy điện nộp về Cục điều tiết điện lực theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ Website: http://thamgiathitruongdien.dvcct.gov.vn.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục ĐTĐL gửi văn bản cho đơn vị phát điện đăng ký tham gia thị trường điện để xác nhận tính đầy đủ và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nếu cần thiết);

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục ĐTĐL gửi 01 bộ hồ sơ

theo hình thức trực tuyến cho đơn vị vận hành hệ thống điện avf thị trường điện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện từ Cục ĐTĐL, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm trả lời Cục điều tiết điện lực bằng văn bản về việc xác nhận khả năng và thời điểm tham gia thị trường điện của Nhà máy điện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cục ĐTĐL có trách nhiệm tổ chức đánh giá hồ sơ.

- Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Phiếu đăng ký Tài khoản người dùng truy cập hệ thống thông tin thị trường điện, Tài khoản người dùng sử dụng hệ thống DIM và các đăng ký khác có liên quan đến giao dịch và Thanh toán trên thị trường điện cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ngay sau khi nhận được quyết định phê duyệt tham gia thị trường điện.

Trách nhiệm tham gia thị trường điện, hồ sơ đăng ký xem chi tiết tại Quyết định số 78/QĐ-ĐTĐT.

Hiệu lực thi hành: 13/11/2017 và thay thế Quyết định số 17/QĐ-ĐTĐL ban hành quy trình đăng ký tham gia thị trường điện.

Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã

ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là “lựa chọn nhà thầu qua mạng”) đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh

Page 14: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 14

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT cũng hướng dẫn mới về sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Theo đó, khi cần sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư. Cụ thể việc thực hiện như sau:

- Bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp.

- Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Sau khi bên mời thầu hoàn thành việc sửa đổi thì hệ thống gửi thông báo tới địa chỉ email của nhà thầu đã nhấn nút “theo dõi” trong giao diện của E-TBMT trên Hệ thống.

Lưu ý nhà thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin về sửa đổi trên Hệ thống để bảo đảm cho việc chuẩn bị E-HSDT phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT

Hiệu lực thi hành: Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018 và thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016, chương III Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính.

Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ngày 14/11/2017, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mộ số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, người nhận chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2014 trở đi và tiếp tục thực hiện dự án sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thời gian còn lại của dự án nếu:

- Bên chuyển nhượng là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất.

Bên chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày

01/7/2014.

- Số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hiệu lực thi hành: Nghị định 123/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và Bãi bỏ Điều 7.9 Mẫu Hợp đồng ban hành kèm theo Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.

Nghị định quy định về biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2018

Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, Nghị định gồm nhiều nội dung mới quan trọng, tiêu biểu như sau:

- Ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

- Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49, áp dụng từ ngày 16/11/2017 đến ngày 31/12/2022.

- Xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đã qua sử dụng thuộc nhóm hàng 87.02 áp dụng mức thuế hỗn hợp quy định tại Phụ lục III, thay vì mức thuế tuyệt đối như quy định hiện hành.

Hiệu lực thi hành: Nghị định 125/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; đồng thời, bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị

Page 15: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 15

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.

Giảm phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn lao động

Ngày 20/10//2017, Bộ Tài chính đã ban hành

Thông tư số 110/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, giảm mức phí thẩm định ĐKKD dịch vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ, cụ thể như sau:

- Cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ giảm từ 16 triệu đồng xuống còn 15 triệu đồng.

- Cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ giảm từ 5,5 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng.

Ngoài ra, trường hợp thẩm định ĐKKD dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thì:

- Cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giảm từ 21,5 triệu đồng xuống còn 20,5 triệu đồng.

- Cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giảm từ 7 triệu đồng xuống còn 6,5 triệu đồng.

Hiệu lực thi hành: Thông tư 110/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2017.

Quy định về giảm mức thu phí công

chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành

Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một

số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

công chứng, phí chứng thực; phí thẩm định tiêu

chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm

định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ

phí cấp thẻ công chứng viên.

Theo đó, điều chỉnh giảm mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản bán được) so với quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Tài sản có giá trị dưới 5 tỷ đồng: giảm từ 100 nghìn đồng xuống còn 90 nghìn đồng/trường hợp;

- Tài sản giá trị từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: giảm từ 300 nghìn đồng xuống còn 270 nghìn đồng/trường hợp;

- Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng: giảm từ 500 nghìn đồng xuống còn 450 nghìn đồng/trường hợp.

Mức thu phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản,…tiếp tục duy trì theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Hiệu lực thi hành: 11/12/2017

Thông tư quy định về mức thu, chế

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm

định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành

Thông tư số 112/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một

số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC quy định

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm

định phương tiện PCCC.

Theo đó, điều chỉnh giảm mức phí kiểm định (PKĐ) phương tiện phòng cháy, chữa cháy như sau:

1. PKĐ các chất chữa cháy

- Chất bột, chất tạo bọt chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/kg xuống còn 300 nghìn đồng/kg;

- Dung dịch gốc nước chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/lít xuống còn 300 nghìn đồng/lít.

2. PKĐ vật liệu và chất chống cháy

Page 16: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 16

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

- Sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy giảm từ 800 nghìn đồng/kg xuống còn 400 nghìn đồng/kg;

- Cửa chống cháy giảm từ 700 nghìn đồng/bộ xuống còn 500 nghìn đồng/bộ;

- Vật liệu chống cháy giảm từ 700 nghìn đồng/m2 xuống còn 400 nghìn đồng/m2;

- Van chặn lửa và các thiết bị ngăn lửa giảm từ 400 nghìn đồng/cái xuống còn 300 nghìn đồng/cái.

3. PKĐ trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân

- Quần áo chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/bộ xuống còn 300 nghìn đồng/bộ;

- Mũ, ủng, găng tay chữa cháy giảm từ 200 nghìn đồng/cái xuống còn 150 nghìn đồng/cái;

- Mặt nạ phòng độc giảm từ 600 nghìn đồng/bộ xuống còn 400 nghìn đồng/bộ;

4. PKĐ phương tiện cứu người giảm từ 500 nghìn đồng/bộ xuống còn 400 nghìn đồng/bộ.

Hiệu lực thi hành: 11/12/2017

Thông tư quy định mức thu, chế độ

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh

vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành

Thông tư số 113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một

số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC quy định

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo đó, một số mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển sẽ được Bộ Tài Chính giảm xuống so với mức thu hiện nay, cụ thể như sau:

- Hoạt động đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm chỉ còn là 30.000đồng/hồ sơ (mức phí thu hiện tại là 70.000đồng/hồ sơ).

- Đối với hoạt động cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm còn là 25.000 đồng/trường hợp (mức phí thu hiện tại là 30.000 đồng/trường hợp).

Hiệu lực thi hành: Thông tư 113/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2017.

Thông tư về tăng cường giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán

Ngày 25/10/2017, Bộ tài chính đã ban hành

Thông tư số 115/2017/TT-BTC Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Theo đó Trung tâm lưu ký chứng khoán (sau đây gọi tắt là VSD) sẽ trở thành một chủ thể giám sát nữa, bên cạnh 02 chủ thể trước giờ là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

VSD đóng vai trò chính trong việc giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ theo từng tài khoản của nhà đầu tư, thành viên bù trừ; và, giám sát về giới hạn vị thế của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đồng thời, các công ty chứng khoán mà là thành viên giao dịch chứng khoán hoặc thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ phải thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Ngày 29/9/2017, Trung tâm lưu ký chứng

khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-VSD về việc ban hành quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

Theo đó, Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện đăng ký, hủy đăng ký chứng khoán, điều chỉnh thông tin chứng khoán đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây

Page 17: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 17

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

viêt tăt la VSD).

Quyết định 196/QĐ-VSD quy định các loại chứng khoán đăng ký tại VSD như sau:

1. Các loại chứng khoán được đăng ký tại VSD bao gồm các chứng khoán được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

2. Chứng khoán đăng ký tại VSD theo hình thức chứng khoán ghi sổ.

3. Đối với chứng chỉ chứng khoán đã phát hành, TCPH phải chuyển đổi sang chứng khoán ghi sổ khi đăng ký chứng khoán với VSD.

4. Chứng khoán đăng ký tại VSD phải có mệnh giá theo quy định giao dịch của các Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây viêt tăt la SGDCK) đối với từng loại chứng khoán (trừ trường hợp chứng khoán không quy định về mệnh giá). Trường hợp khác mệnh giá, khi đăng ký chứng khoán với VSD, TCPH phải chuyển đổi sang mệnh giá phù hợp với mệnh giá giao dịch tại các SGDCK.

Hiệu lực thi hành: Quyết định 196/QĐ-VSD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2017 và thay thế Quyết định số 22/QĐ-VSDngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán.

Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Ngày 29/9/2017, Trung tâm lưu ký chứng

khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-VSD về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Theo đó, Quy chế này hướng dẫn các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục phối hợp thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viêt tăt la VSD), Tổ chức phát hành và Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp bao gồm:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tham dự đại hội đông cổ đông;

- Trả lãi, vốn gốc trái phiếu, vốn gốc tín phiếu và cổ tức, lợi tức bằng tiền;

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Thực hiện quyền mua chứng khoán;

- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;

- Hoan đôi cô phiêu, trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ;

- Thanh toán tiền cho cổ đông khi doanh nghiệp giải thể hoặc thanh toán tiền cho người sở hữu chứng chỉ quỹ khi đóng quỹ;

- Thực hiện giảm vốn;

- Thực hiện mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật;

Chi tiết thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán quy định tại Quyết định 197/QĐ-VSD.

Hiệu lực thi hành: Quyết định 197/QĐ-VSD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2017 và thay thế Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/3/2015của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi

trường ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Theo đó, Nội dung của Thông tư quy định cụ thể những nội dung chính như sau:

1. Thông tư đã quy định cụ thể các căn cứ để xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhằm làm cơ sở cho UBND cấp xã xác định đúng đối tượng để giao đất nông nghiệp, đăng ký nhận

Page 18: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 18

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Hướng dẫn cụ thể việc thu hồi đất trong trường hợp dự án sản xuất, kinh doanh thực hiện theo phương thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất mà trong phạm vi dự án có diện tích đất thuộc diện Nhà nước quản lý, đất mà người sử dụng đất không có quyền thực hiện các quyền của nhường sử dụng đất.

2. Sửa đổi, bổ sung 07 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, trong đó:

- Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định việc xây dựng yếu tố chống giả (đặc điểm bảo an) trên phôi Giấy chứng nhận; quy định thông số kỹ thuật về giấy nguyên liệu để in phôi Giấy chứng nhận nhằm đảm bảo chất lượng của Giấy chứng nhận; hướng dẫn cụ thể cách ghi Giấy chứng nhận đối với trường hợp Hộ gia đình, chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất nông nghiệp, trường hợp ủy quyền ký Giấy chứng nhận, trường hợp xác nhận thay đổi số Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân trên Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất,…để phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Quy định về hồ sơ địa chính được sửa đổi theo hướng quy định cụ thể việc chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất nông nghiệp; đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức mua bán nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội; quy định cụ thể hồ sơ để thực hiện các thủ tục đất đai đã được bổ sung trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quy định cụ thể hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư; hồ sơ điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ban hành

trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. Đối với hồ sơ thẩm định nhu cầu, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Thông tư quy định theo hướng cơ quan tài nguyên và môi trường sử dụng hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư để thực hiện, không đặt ra các hồ sơ, thủ tục khác.

- Quy đinh chi tiêt việc áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất; sửa đổi, bổ sung quy định xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nha nươc co thâm quyên nhưng phải đăng ký biến động; việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Hiệu lực thi hành: Thông tư 33/2017/Tt-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2017 và bãi bỏ các quy định sau:

- Bãi bỏ Điều 23 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;

- Bãi bỏ Điều 12 và Điều 14 của Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014.

Nghị định quy định mới trong xử phạt về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm

Ngày 01/11/2017, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Theo đó, một số nội dung mới về xử phạt vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định cụ thể như sau:

- Phạt cảnh cáo nếu lợi dụng giải thưởng chất lượng quốc gia được trao tặng để gây hại đến uy tín của giải thưởng.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng nếu vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ, các chất ăn mòn khi chưa được cấp giấy phép.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất mũ bảo hiểm khi chưa

Page 19: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 19

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

được cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện sản xuất hoặc sử dụng GCN đã hết hiệu lực.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, pha chế khí, xăng dầu khi chưa được cấp GCN hoặc sử dụng GCN đã hết hiệu lực.

Hiệu lực thi hành: Nghị định 119/2017/NĐ-CP

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật tạm giữ, tạm giam

Ngày 06/11/2017, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Theo đó, trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng như sau:

- Bảo đảm định lượng ăn như người bị tạm giữ, tạm giam khác, được tăng thêm 30% định lượng về thịt, cá và hoán đổi phù hợp với nhu cầu của trẻ;

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế;

- Ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu hưởng chế độ ăn gấp 02 lần ngày thường;

- Mỗi tháng được cấp sữa, đồ dùng sinh hoạt cần thiết giá trị tương đương 20 kg gạo tẻ loại trung

bình;

- Bảo đảm các quyền cơ bản theo quy định của Luật trẻ em 2016;

- Được chăm sóc y tế, tiêm phòng, trường hợp bệnh vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá được chuyển đến cơ sở y tế của Nhà nước để điều trị;

- Được thanh toán chi phí thực tế trong khám, chữa bệnh;

- Nếu trẻ chết, kinh phí an táng thực hiện như đối với người bị tạm giữ, tạm giam chết.

Hiệu lực thi hành: Nghị định 120/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và Bãi bỏ Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam; Nghị định số 98/2002/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam; Nghị định số 09/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ.

I. SỰ HÌNH THÀNH NGÀY PHÁP LUẬT

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan

trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu,

vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho

sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất

nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật

là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng

xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở

thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường

xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp

phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức,

biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng

yêu cầu đó.

Ngày Pháp luật thực chất là mô hình bắt nguồn

từ sáng kiến của cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa

các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, các tỉnh Hà

Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An... đã tổ chức triển

khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp

TÌM HIỂU VỀ

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Page 20: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 20

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân

nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và sau đó được một số địa

phương khác tham khảo, áp dụng. Qua theo dõi, nghiên

cứu, tổng hợp việc thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” tại

các địa phương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật của Chính phủ (nay là Hội đồng phối

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương) đã đánh

giá đây là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng

hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo,

hướng dẫn nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn quốc

(Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng

phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính

phủ). Theo đó, đã có 63/63 tỉnh, thanh phô trực thuộc

Trung ương, đa số các Bộ, ngành đã triên khai thưc hiên

mô hình này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực

trong thực tế.

Xuất phát từ vai trò của pháp luật và từ những mô

hình, sáng kiến về Ngày pháp luật của địa phương, kết

hợp với việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một

số quốc gia trên thế giới, trong quá trình xây dựng Luật

phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính

phủ, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa

trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013.

Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy

định:“Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ

chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức

thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Cụ thể hóa Điều này, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định cụ

thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan,

tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA NGÀY PHÁP

LUẬT

Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp

luật, Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp,

pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người

về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự

hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong

hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và

sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức,

cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là

dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những

hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là

cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp

luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác

nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ

nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm

đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách

thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với

đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật,

cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư

pháp.

Trên thế giới, hiện có nhiều nước tổ chức Ngày

Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội để

“thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc

của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày

ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ

chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của mình. Trong ngày

này, các luật gia, luật sư và các hiệp hội nghề nghiệp về

luật tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

trong cộng đồng nhằm tăng cường hơn nhận thức của

nhân dân, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò tối thượng,

không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong đời

sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về các giá trị tự

do, dân chủ, công lý, công bằng.

Ở Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu

mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của

Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của

nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Là bản Hiến pháp

của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp

năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư

tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp

quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ

các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và

còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay. Các giá trị

Page 21: BẢN TIN PHÁP CHẾ - PV Power€¦ · Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Bản tin Pháp chế 21

Lưu hành nội bộ Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

đó thể hiện tập trung nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà

nước và pháp luật, được kế thừa trong các bản Hiến pháp

năm 1959, 1980, 1992.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mọi cá nhân công

dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của

mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt

của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày

Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao

giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng

mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi,

thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như

trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học

tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật,

từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp

lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình

để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân

chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn

thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết

toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do

vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân

văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Ngày Pháp luật với nội hàm ghi nhận ngày ban

hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nhà nước Việt

Nam thì không chỉ giới hạn chỉ là ngày 09/11, mà được coi

là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan

tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục

họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày,

mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức,

cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp,

pháp luật theo hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến

pháp và pháp luật”.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,

Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan

trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công

tác này. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước

phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo

dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của

toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục

tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân,

tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ

bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà

nước và xã hội.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện

Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc và cũng là năm

ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính

trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực

tham gia quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đáp ứng

yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Do vậy, chủ

đề Ngày Pháp luật năm 2013 được xác định là: “Toàn dân

xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Việc tổ

chức Ngày Pháp luật năm nay là đợt sinh hoạt chính trị -

pháp lý sâu rộng, làm tiền đề, cơ sở, tạo động lực để triển

khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết

thực hơn trong những năm tiếp theo, góp phần vào thành

quả chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

III. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

Chủ đề ngày pháp luật năm 2017 được xác định

là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới

sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng,

chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ

vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và

doanh nghiệp”.

Nguồn: Trang thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp.