certificeren met open badges procedure met... · 2019-01-15 · open badges het kunnen toepassen...

of 10 /10
Procedure- certificering Certiforce Met Open Badges

Upload: others

Post on 29-May-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

Procedure- certificering Certiforce

Met Open Badges

Page 2: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

�1

Inhoudsopgave 3. Waarom Open Badges

4. Voorbeeld Open Badge

5. Certificering doel en aanleiding

6. Certificatieschema

7. Eisen certificering

8. Bekwaamheidstraject

9. Overige trajecten

Page 3: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

�2

Waarom open badges? Een open badge is een visueel, digitaal en betrouwbaar bewijs van vaardigheden kennis en aantoonbare ervaringsopbouw die u heeft verworven.

Een Open Badge is:

• Overdraagbaar: Verzamel badges vanuit meerdere bronnen in een e-portfolio of “backpack”. Geef daarna uw vaardigheden en prestaties weer op sociale media, digitale cv’s, register examinatoren of blogs.

• Stapelbaar: Badges kunnen op elkaar worden gebouwd en worden gestapeld (meer kleinere leiden tot een grotere badge) om het volledige verhaal van uw vaardigheden en verrichtingen te vertellen.

• Op bewijs gebaseerd: Open badges zijn informatierijk. Elke badge bevat belangrijke onveranderlijke gegevens die in de badge zijn “vastgebakken” en die terugverwijzen naar de uitgever, criteria en/of verifiërend bewijs.

• Bruikbaar in verschillende omgevingen: Zowel in het officiële onderwijs, als bij bedrijfsopleidingen, vrijwilligerswerk of voor welke manier dan ook.

Page 4: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

�3

Het kennen van je referentiekader en voorkomen van je beperkingen, valkuilen.

Toepassen van de VROEG methode.

Het kunnen toepassen van een beoordelingsstandaard.

Open badges

Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB.

Open Badges zoals hierboven zijn beschreven zijn uitgegeven door een certificerende Instelling zoals Certiforce. Door het volgen van een Certificatietraject ‘verdient’ u de Badges welke leiden tot de Badge: ‘Examinator Brons’. Hierna kunt u middels het bekwaamtraject verder groeien van brons naar zilver en uiteindelijk goud.

Page 5: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

�4

Certificering Aanleiding Per 1 augustus 2018 dienen de examens binnen het mbo-onderwijs gevalideerd te zijn of ingekocht bij een gecertificeerde examenleverancier.

Het belang van beoordelaars die aantoonbaar bekwaam zijn is hierdoor alleen nog maar groter geworden. Het is een belangrijke taak van een examencommissie om zorg te dragen voorde kwaliteitsborging van de afnames van examens. De exameninstrumenten zijn gevalideerd dus liggen de risico’s nu vooral bij de voorbereiding, afname en rapportage door de beoordelaars.

Op basis van de door de NVE vastgestelde profielen voor examenfunctionarissen is het profiel voor examinator/assessor in het onderwijsveld MBO beschreven. In dit profiel staat waar een assessor/examinator aan dient te voldoen. Dus naast de gevalideerde exameninstrumenten is nu ook helder waar een examinator aan dient te voldoen.

Doel Wat betreft de deskundigheid van de assessoren/examinatoren is het belangrijk om eensgezindheid te hebben over de taken die de assessoren/examinatoren hebben en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om tot een goede taakuitvoering te komen. Eenduidigheid is ook nodig ten behoeve van samenwerking tussen scholen die assessoren/examinatoren uitwisselen en inhuren.

De pijlers van examinering zijn; Betrouwbaarheid, validiteit en transparantie. Door gebruik te maken van gecertificeerde assessoren/examinatoren weet u als examencommissie, -leverancier dat naast uw exameninstrumenten ook de beoordelaars voldoen aan de gestelde eisen. Na de initiële certificering kunt u als examencommissie, -leverancier ook Badges uitgeven aan de beoordelaars zodat deze aantoonbaar bekwaam zijn in het gebruik van bepaalde exameninstrumenten bijvoorbeeld.

Page 6: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

�5

Certificatieschema In een (kwalificerend) examen wordt een methode mix (verschillende beoordelingsinstrumenten) ingezet om een zo goed mogelijk beeld van de student/ kandidaat te krijgen. De gehanteerde exameninstrumenten die u gebruikt zijn gevalideerd.

Een belangrijke competentie van een assessor/examinator is dat hij weet welk zichtbaar gedrag en concrete resultaten horen bij de beoordelingscriteria in de gekozen standaard. Hij moet dit gedrag kunnen herkennen in diverse beoordelingsdocumenten en -situaties. Tevens moet hij in staat zijn om naast de gedetailleerde beoordeling, een beoordeling over het hele functioneren van de kandidaat te geven. Hij doet dit door de resultaten van verschillende beoordelingssituaties zoals bijvoorbeeld; portfolio beoordeling, criteriumgericht interview, proeve van bekwaamheid of andere toetsmethode met elkaar te combineren. Op basis hiervan komt hij tot een onderbouwde totaalbeoordeling die recht doet aan de kwaliteiten van de kandidaat/leerling.

Op bovenstaande principes is ook het certificatieschema gebaseerd. Het certificatieschema is opgebouwd conform een kwalificatiedossier. Voor iedere examenfunctionaris geldt het basisdeel met daarbovenop een onderdeel van het profieldeel en voor de uitstroom één of meerdere keuzedelen.

Basisdeel kennis aangevuld met: vaardigheden: 1. Voorbereiden beoordeling 2. Hanteren van een beoordelingsstandaard 3. Omgang eigen referentiekader

Profieldeel: 1. Praktijkexamen (PvB) 2. Voeren van Criterium Gericht Interview (CGI) 3. Beoordelen portfolio / schriftelijk bewijs

Keuzedelen: 1. Specifieke exameninstrumenten 2. Mix van beoordelingsvormen 3. EVC rapport schrijven 4. Speciale doelgroepen 5. Auditor 6. Analyse werkplek 7. Maken werkopdracht 8. NL beoordelingsstandaard generiek 9. NL beoordelingsstandaard beroepsspecifiek 10. MVT generiek 11. MVT beroepsspecifiek

Page 7: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

�6

Eisen certificering Om als geheel te voldoen aan de eisen van een assessor/examinator dient een assessor/examinator te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het basisdeel en één of meerdere profieldelen en aan één of meerdere keuzedelen. Na gelang de gekozen combinatie(s) zijn de onderstaande uitstromen mogelijk:

• Praktijk/onderwijs assessor basis • Basisdeel + 1 profieldeel + keuzedeel 1 (specifieke

exameninstrumenten van examenleveranciers) • Praktijk/onderwijs assessor plus

• Basisdeel + 2 profieldelen + keuzedeel 2 (Mix van beoordelingsinstrumenten)

• EVC-assessor • Basisdeel + profieldeel 2 en 3, + keuzedeel 3 (EVC)

• Praktijk/onderwijs assessor speciale doelgroepen • Basisdeel + 1 profieldeel + keuzedeel 4 (speciale

doelgroepen) • Taalassessor NL

• Basisdeel + 1 profieldeel plus keuzedeel 8 (NL generiek) of 9 (NL beroepsspecifiek)

• Taalassessor MvT • Basisdeel + 1 profieldeel plus keuzedeel 10 (MvT

Generiek of 11 MvT beroepsspecifiek) • Auditor MBO

• Basisdeel + profieldeel 2 en 3 plus keuzedeel auditor

Op basis van de wensen van de ‘klant’ is het mogelijk een certificatieschema zodanig aan te passen dat deze past bij de examenvormen, -instrumenten,-procedure van u als klant.

Page 8: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

�7

Bekwaam Nadat u als assessor/examinator aantoonbaar bevoegd bent en u uw badges kunt tonen in digitale portfolio’s, register examenfunctionarissen, CV’s etc. kunt u aantoonbaar bekwaam blijven.

Dit doet u door badges te ‘verzamelen’. Door het volgen van aanvullende trainingen, afnemen van examens, volgen van intervisie etc. zult u kunnen groeien van brons naar zilver en uiteindelijk goud. Badges waarmee u aantoont bekwaam te zijn kunt u ‘verzamelen’ bij diverse trainings- en exameninstanties, Maar ook bij uw eigen

examencommissie. Op basis van audits die de examencommissie uitvoert en u werkwijze beoordeelt verzamelt u badges waarmee u aantoonbaar bekwaam bent/wordt. Uiteindelijk leiden deze Badges tot een aantoonbaar ‘Bevoegd en Bekwaam’ examinator.

Page 9: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

�8

Meer bevoegd Naast examinator heeft Certiforce meerdere certificatieschema’s zoals: • Voorzitter examencommissie • Secretaris examencommissie • Lid examencommissie • BKE • SKE

Er worden aanvullende certificatieschema’s en badges ontworpen samen met certificatieinstanties en ‘klanten’ om een zo universeel mogelijk beeld te houden van de functionarissen.

Met deze Open Badges structuur wordt het voor alle partijen transparant waar een examenfunctionaris aan moet voldoen, hoe hij aan zijn bekwaamheid kan werken en misschien nog wel het meeste belangrijke de ‘klant’ is een actieve participant bij de ontwikkeling, afname en evaluatie van de trajecten. U bent tenslotte diegene die de examenfunctionaris het meest ziet. U kunt na de certificering een actieve bijdrage leveren aan de aantoonbaarheid van de bekwaamheid.

Page 10: Certificeren met Open Badges procedure met... · 2019-01-15 · Open badges Het kunnen toepassen van een beoordelingsinstrument bijvoorbeeld PvB. Open Badges zoals hierboven zijn

�9