chÍnh phỦ cỘng hÕa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam...chÍnh phỦ _____ số: 71/2019/nĐ-cp...

70
&+¸1+3+OE _________ ___ 6 1 - C P &1*+$;›+,&+OE1*+‹$9,˚71$0 FO–S - 7ıGR - +¥QKSK~F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +j1aLQJj\WKiQJQ P 1*+˛ ˛1+ 4X\ˇQK [æSK¥W YLSK¥PKjQKFKtQK WURQJO›QKYıFKyDFK'W v à Y–WOL¸XQF {QJQJKL¸S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ & QFq/X5W t ]FKqF&KtQKSKoQJj\WKiQJQ P & QFq/X5W[u l ý v i SK)PKjQKFKtQKQJj\WKiQJQ P & QFq /X5WKyDFK-W QJj\WKiQJQ P & Q Fq /X5W S h ò n g , c KYQJ PD W~\ QJj\ WKiQJ Q P /X5W VuD ]LE]VXQJPaWVY LIXFoD/X5W p h ò n g , c KYQJPDW~\ n g à y 0 3 t h á n g 6 Q P & Q Fq /X5W Q X+Q OOE Vu GmQJ Y˚ NKt Y5W OLOX Q] Yj F{QJ Fm K_ WUk QJj\WKiQJQ P 7KHRIQJ KSFoD% aWUægQJ %a&{QJ7Kæ QJ ; &KtQK SKo EDQ KjQK 1JKS SQK TX\ SQK [u SK)W YL SK)P KjQ h c h í n h WURQJO›QKYyFKyDFK-W v à Y5WOLOXQ]F {QJQJKLOS . &KmkQJ, 1+1*48<˛1+&+81* L¯X3K¥PYL L¯XFK˝QK 1 . 1JKˇ ˇQK Qj\ TX\ ˇQK Y¯ KjQK YL YL SK¥P KjQK FKtQK KuQK WK F P F [æ SK¥WEL¸QSKiSNK‡FSKØFK–XTX§ LY LWQJKjQKYLYLSK¥PKjQK FKtQKWK›PTX\¯QO–SELrQE§Q WK›PTX\¯Q[æSK¥WYLSK¥PKjQKFKtQK t h e o W QJFKFGDQK LYL W QJKjQKYL v i SK¥PKjQKFKtQKWURQJO›QKYıFKyD FK'W v à Y–WOL¸XQ F {QJQJKL¸S . 2 &iFKjQKYLYLSK¥PKjQKFKtQKWURQJ O›QKYıFKyDFK'W v à Y–WOL¸XQ F{QJQJKL¸SNK{QJTX\ˇQKW¥L1JKˇˇQKQj\WKuiSGØQJ t h e o TX\ˇQK[æ SK¥WYLSK¥P h àn h c h í n h tr o n g c ác O›QKY ıFTX§QOOEQKjQmFFyOLrQTXDQ . L¯X LWmQJ Eˇ [æSK¥W &iQKkQW FKF9L¸W1DPFiQKkQW FKFQmFQJRjLVDX k\YLˆW W‡WOjFiQKkQW FKFWKıFKL¸Q h à n h v i YLSK¥PTX\ˇQKW¥L1JKˇˇQKQj\

Upload: others

Post on 29-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

CHÍNH PHỦ ____________

Số: 71/2019/NĐ-CP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp _____________

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6

năm 2008;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức,

mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành

chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo

từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa

chất và vật liệu nổ công nghiệp.

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ

công nghiệp không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định xử

phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây viết

tắt là cá nhân, tổ chức) thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này.

Page 2: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

2

2. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt theo quy định của Nghị định này,

bao gồm:

a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp,

gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,

công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn

phòng đại diện);

b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã,

gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật đầu tư, gồm: Nhà đầu

tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước

ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại

Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại

Việt Nam;

d) Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

đ) Đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

3. Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật,

hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này

bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.

Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Giấy chứng nhận đủ điều

kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong

lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản

xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất hóa chất

Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa chất DOC, DOC-PSF; Giấy

phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất

thuốc nổ;

b) Đình chỉ có thời hạn một phần hoặc toàn bộ hoạt động hóa chất; hoạt

động sản xuất, mua bán, nhập khẩu, khảo nghiệm hóa chất diệt côn trùng, diệt

khuẩn, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y

tế; hoạt động cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm; hoạt

động vật liệu nổ công nghiệp;

Page 3: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

3

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động

hóa chất, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ, e, h

và i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này quy định

các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Buộc hủy bỏ kết quả ki m tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ

chức, cá nhân hoạt động hóa chất;

b) Buộc tái chế sản phẩm điện, điện tử sản xuất trong nước có hàm lượng

hóa chất độc hại vượt quá giới hạn hàm lượng cho phép;

c) Buộc thu hồi hóa chất sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu đã đưa vào

sử dụng, lưu thông trên thị trường nhưng chưa được phân loại;

d) Buộc thu hồi đ tái chế hóa chất nguy hi m là hóa chất độc gây hại

cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đã đưa vào sử

dụng, lưu thông trên thị trường nếu còn khả năng tái chế;

đ) Buộc chấm dứt việc đăng tải thông tin về đơn vị đủ điều kiện sản xuất

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;

e) Buộc tái chế chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực

gia dụng và y tế còn có khả năng tái chế;

g) Buộc chấm dứt việc đăng tải thông tin về đơn vị đủ điều kiện cung

cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;

h) Buộc chấm dứt việc đăng tải thông tin về đơn vị đủ điều kiện khảo

nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia

dụng và y tế;

i) Buộc khắc phục tình trạng không đảm bảo an toàn trong sản xuất, thử

nghiệm, đánh giá vật liệu nổ công nghiệp;

k) Buộc khắc phục tình trạng không đảm bảo an ninh, an toàn trong quá

trình bảo quản vật liệu nổ công nghiệp; trong xây dựng, trang bị các loại công

cụ hỗ trợ, phương tiện, công trình bảo vệ, canh gác trong kho vật liệu nổ

công nghiệp;

l) Buộc di chuy n hàng vật liệu nổ công nghiệp dự trữ đến kho, địa đi m

theo quy định.

Page 4: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

4

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền tối đa, thẩm quyền phạt tiền đối

với cá nhân, tổ chức

1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá

nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50.000.000 đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ

công nghiệp là 100.000.000 đồng.

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này được áp dụng

đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân thực hiện. Đối với cùng một

hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức

phạt tiền đối với cá nhân.

3. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III Nghị

định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của

cá nhân. Đối với hành vi vi phạm của tổ chức, thẩm quyền phạt tiền tổ chức

gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.

Chương II VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT,

MỨC PHẠT TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT

VÀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Mục 1 VI PHẠM YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN,

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

Điều 5. Vi phạm quy định về yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa,

thiết bị trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không

có bảng hiệu và đèn báo tại lối thoát hi m của nhà xưởng, kho chứa hóa chất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không có thông tin th hiện các đặc tính nguy hi m của hóa chất theo

quy định trong bi n báo nguy hi m treo tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất;

b) Không treo, đặt bi n báo các đặc tính nguy hi m của hóa chất ở nơi dễ

thấy trong nhà xưởng, kho chứa hóa chất;

c) Không có bảng nội quy về an toàn hóa chất trong nhà xưởng, kho

chứa hóa chất;

d) Không treo, đặt bảng hướng dẫn cụ th về quy trình thao tác an toàn ở

vị trí dễ thấy, dễ đọc tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hi m;

Page 5: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

5

đ) Sử dụng hệ thống chiếu sáng không đảm bảo đúng quy định, yêu cầu

trong sản xuất, cất giữ hóa chất;

e) Sử dụng hệ thống thông gió tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất không

đáp ứng một trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió;

g) Không có hệ thống thu lôi chống sét cho nhà xưởng, kho chứa hóa

chất không nằm trong khu vực được chống sét an toàn;

h) Không có rãnh thu gom và thoát nước cho sàn nhà xưởng, kho chứa

hoá chất.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng bồn chứa ngoài trời không có đê bao hoặc không có các biện

pháp kỹ thuật khác đ ngăn chặn hóa chất thoát ra môi trường;

b) Không thực hiện ki m định định kỳ đối với máy, thiết bị, vật tư có

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không duy trì các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn

phòng, chống cháy nổ tại kho chứa hóa chất đối với hóa chất sản xuất, kinh

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; khu vực riêng trong kho hoặc

kho riêng đ tồn trữ, bảo quản đối với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Không chứa hóa chất trong kho đ tồn trữ, bảo quản đối với hóa chất

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; không duy trì

việc tồn trữ, bảo quản hóa chất ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng

đ tồn trữ, bảo quản đối với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh

vực công nghiệp.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối

với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và 4 Điều này.

Điều 6. Vi phạm quy định về vật chứa, bao bì chứa đựng hóa chất

trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi

không bảo quản riêng bao bì hóa chất đã qua sử dụng mà còn tiếp tục được sử

dụng đ bảo quản hóa chất.

Page 6: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

6

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử

dụng vật chứa, bao bì của hóa chất không đảm bảo kín, chắc chắn khi bốc,

xếp vận chuy n.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi

không ki m tra, làm sạch bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng trước khi

nạp hóa chất.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu

xảy ra tình trạng mất an toàn về môi trường đối với hành vi vi phạm quy định

tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định về bảo quản hóa chất trong sản xuất, kinh

doanh hóa chất

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không

thực hiện phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất nguy hi m.

2. Phạt tiền 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp tái

phạm đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu

xảy ra tình trạng mất an toàn về môi trường đối với hành vi vi phạm quy định

tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 8. Vi phạm quy định về vận chuyển hóa chất trong sản xuất,

kinh doanh hóa chất

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi người

vận chuy n không cử người áp tải khi vận chuy n hóa chất với khối lượng lớn

hơn mức quy định.

2. Mức phạt tiền đối với hành vi thực hiện vận chuy n hóa chất nhưng

người điều khi n phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, nhân

viên xếp dỡ và thủ kho không đáp ứng yêu cầu về người tham gia vận chuy n

hóa chất được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi

không trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với hóa chất vận chuy n

theo quy định hiện hành về an toàn lao động cho người tham gia vận chuy n;

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử

dụng người tham gia vận chuy n không có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ

thuật an toàn vận chuy n hàng công nghiệp nguy hi m.

Page 7: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

7

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vận

chuy n hóa chất nhưng phương tiện chứa hóa chất mới sản xuất hoặc thuộc

loại sử dụng nhiều lần không được thử nghiệm, ki m định trước khi đóng gói.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện yêu cầu về đóng gói hóa chất theo quy định phân loại

mức đóng gói mà đã đưa vào vận chuy n;

b) Không có Phương án ứng cứu khẩn cấp khi vận chuy n hóa chất với

khối lượng lớn hơn khối lượng theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu

xảy ra tình trạng mất an toàn về môi trường đối với hành vi vi phạm quy định

tại khoản 3 và 4 Điều này.

Điều 9. Vi phạm quy định về nhân lực chuyên môn trong sản xuất,

kinh doanh hóa chất

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng người phụ trách về an toàn hóa chất tại cơ sở kinh doanh hóa

chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện hoặc hóa chất hạn chế sản xuất, kinh

doanh trong lĩnh vực công nghiệp không phải là người có trình độ đào tạo từ

trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

b) Sử dụng Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật phụ trách

hoạt động sản xuất hóa chất đều không có trình độ đào tạo từ đại học trở lên

về chuyên ngành hóa chất tại cơ sở sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có

điều kiện hoặc hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực

công nghiệp.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp hoặc

Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong

lĩnh vực công nghiệp từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy

định tại khoản 1 Điều này.

Page 8: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

8

Điều 10. Vi phạm quy định về địa điểm kinh doanh hóa chất

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy

nổ theo quy định của pháp luật tại cửa hàng hoặc địa đi m kinh doanh, nơi

bày bán hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công

nghiệp; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh hóa chất tại cửa hàng hoặc địa đi m kinh

doanh, nơi bày bán hóa chất từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm

quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 11. Vi phạm quy định về huấn luyện an toàn hóa chất

1. Mức tiền phạt đối với hành vi không tổ chức hoặc không cử người

tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng

nhóm 3 được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi

phạm dưới 10 người thuộc đối tượng nhóm 3;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp

vi phạm từ 10 người đến dưới 50 người thuộc đối tượng nhóm 3;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp

vi phạm từ 50 người đến dưới 100 người thuộc đối tượng nhóm 3;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp

vi phạm từ 100 người đến dưới 1.000 người thuộc đối tượng nhóm 3;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp

vi phạm từ 1.000 người trở lên thuộc đối tượng nhóm 3.

2. Mức tiền phạt đối với hành vi không tổ chức hoặc không cử người

tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng

nhóm 1, 2 được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp

vi phạm dưới 10 người thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp

vi phạm từ 10 người đến dưới 30 người thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp

vi phạm từ 30 người đến dưới 50 người thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2;

Page 9: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

9

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp

vi phạm từ 50 người đến dưới 100 người thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2;

đ) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp

vi phạm từ 100 người trở lên thuộc đối tượng nhóm 1 hoặc nhóm 2.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo

quy định;

b) Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất không đủ thời gian tối thi u theo

quy định cho các đối tượng thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không

lưu giữ hoặc lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất không đủ thời gian

quy định là 03 năm.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi huấn

luyện các nội dung về an toàn hóa chất không đúng quy định với từng nhóm

đối tượng.

6. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất không có trình độ đại học

trở lên về chuyên ngành hóa chất;

b) Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất không có đủ 05 năm kinh

nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện đúng quy định về ki m tra đ đánh giá kết quả huấn luyện an

toàn hóa chất.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ kết quả ki m tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức,

cá nhân hoạt động hóa chất đối với hành vi vi phạm quy định tại đi m b

khoản 3, khoản 5 và 6 Điều này.

Điều 12. Vi phạm quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không

ghi đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật tại Sổ riêng theo dõi tiền

chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Page 10: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

10

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không

lập Sổ riêng theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không

có biện pháp quản lý, ki m soát tiền chất công nghiệp trong quá trình sản

xuất, kinh doanh.

Điều 13. Vi phạm quy định về hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi

không bảo quản riêng bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng mà còn tiếp

tục được sử dụng đ san chiết, đóng gói hóa chất.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi san

chiết, đóng gói hóa chất vào vật chứa, bao bì không đảm bảo kín, chắc chắn.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không ki m tra, làm sạch bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng

trước khi san chiết, đóng gói hóa chất;

b) Thực hiện san chiết, đóng gói hóa chất tại địa đi m không đảm bảo

các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh

lao động theo quy định của pháp luật.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu

xảy ra tình trạng mất an toàn về môi trường đối với hành vi vi phạm quy định

tại khoản 2 và đi m a khoản 3 Điều này.

Mục 2

VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT, SỬ DỤNG

HÓA CHẤT NGUY HIỂM ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, HÀNG HÓA KHÁC

Điều 14. Vi phạm quy định an toàn đối với hóa chất nguy hiểm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi sau đây:

a) Không có bảng nội quy về an toàn hóa chất tại nơi sử dụng, cất giữ

hóa chất nguy hi m;

b) Không bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hi m của

hóa chất tại nơi sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hi m;

Page 11: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

11

c) Không th hiện đầy đủ các đặc tính nguy hi m của hóa chất trong bi u

trưng cảnh báo đối với hóa chất nguy hi m có nhiều đặc tính nguy hi m

khác nhau.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không có nơi cất giữ hóa chất nguy hi m đ sử dụng.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sử dụng hóa chất nguy hi m từ 01 tháng đến 03

tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 15. Vi phạm quy định về lưu trữ thông tin, nhân lực, huấn

luyện an toàn hóa chất trong sử dụng hóa chất, sử dụng hóa chất nguy hiểm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không đảm bảo thời gian lưu trữ các thông tin về sử dụng hóa chất tối

thi u là 03 năm, k từ ngày kết thúc hoạt động với hóa chất đó.

b) Không lưu trữ đầy đủ các nội dung thông tin về sử dụng hóa chất,

gồm: Tên khoa học, tên thương mại của hóa chất; khối lượng sản xuất, nhập

khẩu, sử dụng, thải bỏ; mục đích sử dụng, phân nhóm nguy hi m theo Hệ

thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất; thông tin liên quan

đến sự cố hóa chất, an toàn hóa chất tại cơ sở. Trong trường hợp cơ sở hoạt

động hóa chất có nhiều chi nhánh thì dữ liệu thông tin hóa chất phải bao gồm

tất cả các thông tin có liên quan của cơ sở, các chi nhánh.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không lưu trữ các thông tin về hóa chất được sử dụng đ sản xuất sản

phẩm, hàng hóa khác;

b) Không có người chuyên trách về an toàn hóa chất tại cơ sở sử dụng

hóa chất đ sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác.

3. Áp dụng quy định về hành vi vi phạm, mức phạt, hình thức xử phạt bổ

sung và biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 11 Nghị định này đ xử phạt vi

phạm về huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động trong cơ sở sử dụng

hóa chất, sử dụng hóa chất nguy hi m.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sử dụng hóa chất, sử dụng hóa chất nguy hi m từ 01

tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại đi m b khoản 2

Điều này.

Page 12: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

12

Mục 3 VI PHẠM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH

HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP; GIẤY PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH

HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC

CÔNG NGHIỆP; GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP

Điều 16. Vi phạm quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh theo

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối

với hành vi viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh

có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bán, chuy n nhượng Giấy

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh

có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Thuê, mượn, nhận cầm cố, nhận thế chấp, mua, nhận chuy n nhượng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sản

xuất, kinh doanh không đúng địa đi m, quy mô, loại hóa chất sản xuất, kinh

doanh có điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp

không thực hiện quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất,

kinh doanh hóa chất khi có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của cá

nhân, tổ chức.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp

không thực hiện quy định về điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản

xuất, kinh doanh hóa chất khi thay đổi địa đi m cơ sở sản xuất, kinh doanh,

thay đổi loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp

hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất mà không có Giấy chứng nhận đủ

điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

trong lĩnh vực công nghiệp hoặc tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa

Page 13: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

13

chất trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động sản xuất,

kinh doanh, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện

sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh

vực công nghiệp bị viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung đối với

hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại đi m a khoản 2,

khoản 3 và khoản 5 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

quy định tại khoản 2 và khoản 6 Điều này.

Điều 17. Vi phạm quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh theo

Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

trong lĩnh vực công nghiệp

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối

với hành vi viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy

phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh

vực công nghiệp.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bán, chuy n nhượng Giấy

phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh

vực công nghiệp;

b) Thuê, mượn, nhận cầm cố, nhận thế chấp, mua, nhận chuy n nhượng

Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong

lĩnh vực công nghiệp.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản

xuất, kinh doanh hóa chất không đúng địa đi m, quy mô, loại hóa chất hạn

chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp ghi trong Giấy phép

sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực

công nghiệp.

Page 14: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

14

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện quy định về cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất

hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp khi có thay đổi về

thông tin của cá nhân, tổ chức.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện quy định về điều chỉnh Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa

chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp khi thay đổi về

địa đi m cơ sở sản xuất, kinh doanh, thay đổi loại hình, quy mô, chủng loại

hóa chất sản xuất, kinh doanh.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sản

xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công

nghiệp mà không có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản

xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp hoặc tiếp tục hoạt động sản xuất,

kinh doanh hóa chất trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt

động, tước quyền sử dụng Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế

sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp bị

viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung đối với hành vi vi phạm

quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế

sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp từ 01 tháng đến 03 tháng đối

với hành vi vi phạm quy định tại đi m a khoản 2, khoản 3 và khoản 5

Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

quy định tại khoản 2 và khoản 6 Điều này.

Điều 18. Vi phạm quy định về kiểm soát hóa chất hạn chế sản xuất,

kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bán

hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ

chức, cá nhân mua hóa chất đ kinh doanh nhưng không đảm bảo đủ điều

kiện kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công

nghiệp theo quy định.

Page 15: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

15

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bán

hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ

chức, cá nhân mua hóa chất đ sử dụng nhưng không đảm bảo các quy định

về sử dụng hóa chất nguy hi m.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất,

kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành

vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 19. Vi phạm quy định về hoạt động của Giấy phép xuất khẩu,

nhập khẩu tiền chất công nghiệp

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi viết

thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất khẩu,

nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

2. Mức phạt tiền đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công

nghiệp nhưng không có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Giấy phép xuất

khẩu, nhập khẩu đã hết thời hạn được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp

hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị dưới 20.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp

hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến

dưới 50.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp

hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến

dưới 70.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp

hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến

dưới 100.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp

hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở

lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Page 16: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

16

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

tiền chất công nghiệp bị viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung

đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất tiền chất công nghiệp

nhập khẩu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Mục 4 VI PHẠM HÀM LƯỢNG CHO PHÉP CỦA

HÓA CHẤT ĐỘC HẠI TRONG SẢN PHẨM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ;

VI PHẠM VỀ PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC

Điều 20. Vi phạm quy định về hàm lượng cho phép của hóa chất độc

hại đối với sản phẩm điện, điện tử trong sản xuất, nhập khẩu

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không

lưu trữ tài liệu về giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại theo

quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi

không công bố thông tin về giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại

theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không xây dựng tài liệu về giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại

theo quy định.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản

xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử có hàm lượng hóa chất độc hại vượt

quá giới hạn hàm lượng cho phép theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tái chế sản phẩm điện, điện tử sản xuất trong nước có hàm lượng

hóa chất độc hại vượt quá giới hạn hàm lượng cho phép đối với hành vi vi

phạm quy định tại khoản 4 Điều này, trường hợp không tái chế được buộc

tiêu hủy;

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất sản phẩm điện, điện

tử nhập khẩu có hàm lượng hóa chất độc hại vượt quá giới hạn hàm lượng cho

phép đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này, trường hợp

không tái xuất được buộc tiêu hủy.

Page 17: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

17

Điều 21. Vi phạm quy định về Phiếu kiểm soát mua, bán hóa

chất độc

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Phiếu ki m soát mua, bán hóa chất độc không có xác nhận của bên

mua hoặc bên bán;

b) Không có đầy đủ các thông tin theo quy định đối với mỗi Phiếu ki m

soát mua, bán hóa chất độc: Tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử

dụng; tên, chữ ký của người mua hoặc người bán; địa chỉ, số Giấy chứng

minh nhân dân của người đại diện bên mua hoặc bên bán; ngày giao hàng.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không

lưu giữ mỗi Phiếu ki m soát mua, bán hóa chất độc theo quy định đối với hóa

chất độc.

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua

bán hóa chất độc không có Phiếu ki m soát mua, bán hóa chất độc.

Mục 5 VI PHẠM VỀ PHÂN LOẠI HÓA CHẤT, PHIẾU AN TOÀN

HÓA CHẤT, KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU

Điều 22. Vi phạm quy định về phân loại hóa chất

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không

sử dụng Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS)

từ phiên bản 2 năm 2007 trở đi đ phân loại hóa chất.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đưa

hóa chất sản xuất trong nước hoặc hóa chất nhập khẩu vào sử dụng, lưu thông

trên thị trường nhưng không thực hiện phân loại hóa chất theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi hóa chất sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu đã đưa vào sử

dụng, lưu thông trên thị trường nhưng chưa được phân loại đối với hành vi vi

phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 23. Vi phạm quy định về Phiếu an toàn hóa chất

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi xây

dựng thiếu mỗi nội dung bắt buộc của mỗi Phiếu an toàn hóa chất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cung

cấp thông tin sai sự thật về hóa chất nguy hi m trong Phiếu an toàn hóa chất.

Page 18: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

18

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không cung cấp Phiếu an toàn hóa chất cho cá nhân, tổ chức sử dụng hóa chất

nguy hi m đ sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi

không lập Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt cho hóa chất nguy hi m mà

đã đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật trong Phiếu an toàn hóa chất đối

với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc thu hồi đ tái chế hóa chất nguy hi m là hóa chất độc gây hại

cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đã đưa vào sử

dụng, lưu thông trên thị trường nếu còn khả năng tái chế đối với hành vi vi

phạm quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp không tái chế được thì buộc

tiêu hủy.

Điều 24. Vi phạm quy định về khai báo hóa chất nhập khẩu qua

Cổng thông tin một cửa quốc gia

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không đính kèm hóa đơn mua, bán hóa chất hoặc Giấy báo hàng về

cảng đối với trường hợp nhập khẩu phi thương mại của đúng hóa chất nhập

khẩu khi thực hiện khai báo;

b) Không đính kèm Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt có đầy đủ

thông tin theo quy định của hóa chất nhập khẩu khi thực hiện khai báo.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi khai

báo thông tin về hóa chất nhập khẩu không đúng tại Bản khai báo hóa chất

nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng trong trường hợp tái

phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng trong trường hợp tái

phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không đảm bảo thời gian lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu tối

thi u là 05 năm theo quy định.

Page 19: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

19

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi

không lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu theo quy định.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ việc nhập khẩu hóa chất từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường

hợp vi phạm quy định tại khoản 3 và 4 Điều này.

Mục 6 VI PHẠM BIỆN PHÁP, KẾ HOẠCH

PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Điều 25. Vi phạm quy định về thực hiện yêu cầu của kế hoạch, biện

pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Mức phạt tiền đối với hành vi không thực hiện đúng các nội dung đề

ra trong biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành,

được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện kế hoạch ki m định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ,

trừ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan nhà

nước có thẩm quyền xác nhận trước ngày 28 tháng 12 năm 2017;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện các giải pháp phòng ngừa liên quan đến công nghệ, thiết kế,

trang thiết bị phục vụ sản xuất;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện kế hoạch ki m tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi

không đảm bảo số lượng, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết

bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, hệ thống báo nguy, hệ thống

thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành

vi không có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với

các đặc tính nguy hi m của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất

giữ hóa chất nguy hi m theo biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

đã được chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất xây dựng.

2. Mức phạt tiền đối với hành vi không thực hiện đúng các yêu cầu đề ra

trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt, được

quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện kế hoạch ki m định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ;

Page 20: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

20

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện các giải pháp phòng ngừa liên quan đến công nghệ, thiết kế,

trang thiết bị phục vụ sản xuất;

c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện kế hoạch ki m tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố;

d) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không tổ chức huấn luyện, thực hành cho lực lượng ứng phó tại chỗ hoặc

không tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất hàng năm đã được

xây dựng trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được

phê duyệt;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi

không đảm bảo số lượng, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết

bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, hệ thống báo nguy, hệ thống

thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp;

e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành

vi không có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với

các đặc tính nguy hi m của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất

giữ hóa chất nguy hi m theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã

được phê duyệt.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu

xảy ra tình trạng mất an toàn về môi trường đối với hành vi vi phạm quy định

tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 26. Vi phạm quy định về khối lượng tồn trữ hóa chất nguy hiểm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tồn

trữ các loại hóa chất nguy hi m là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa

chất thành phẩm chưa kê khai hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ lớn hơn

khối lượng đã kê khai trong biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

được ban hành.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tồn

trữ các loại hóa chất nguy hi m là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa

chất thành phẩm không thuộc Danh mục hóa chất nguy hi m phải xây dựng

kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất chưa kê khai trong kế hoạch

hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ lớn hơn khối lượng đã kê khai trong kế

hoạch được phê duyệt, trừ các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 28 tháng 12 năm 2017.

Page 21: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

21

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tồn

trữ các loại hóa chất nguy hi m là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa

chất thành phẩm thuộc Danh mục hóa chất nguy hi m phải xây dựng kế hoạch

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất chưa kê khai trong kế hoạch hoặc lưu trữ

với khối lượng tồn trữ lớn hơn khối lượng đã kê khai trong kế hoạch phòng

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi tồn

trữ các loại hóa chất nguy hi m là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa

chất thành phẩm thuộc và không thuộc Danh mục hóa chất nguy hi m phải

xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất chưa kê khai trong kế

hoạch hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ lớn hơn khối lượng đã kê khai trong

kế hoạch được phê duyệt, trừ các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa

chất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 28 tháng 12

năm 2017.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh hoặc sử dụng hóa chất

nguy hi m từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường hợp xảy ra sự cố hóa chất

gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với

hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 27. Vi phạm quy định về xây dựng biện pháp, kế hoạch phòng

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định xây dựng biện pháp

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi

không gửi biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công

nghiệp và quyết định ban hành biện pháp đến Sở Công Thương tỉnh, thành

phố nơi xây dựng dự án hoạt động hóa chất đ giám sát, quản lý; xây dựng

thiếu mỗi nội dung bắt buộc của biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố

hóa chất;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi

không lưu giữ biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban

hành tại cơ sở hóa chất làm căn cứ đ tổ chức, cá nhân thực hiện công tác

ki m soát an toàn tại cơ sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có

yêu cầu;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đã

xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng không ra

quyết định ban hành biện pháp mà vẫn đưa dự án vào hoạt động;

Page 22: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

22

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi

không xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất mà vẫn đưa

dự án vào hoạt động.

2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định xây dựng kế hoạch

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không lưu giữ kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê

duyệt tại cơ sở hóa chất làm căn cứ đ tổ chức, cá nhân thực hiện công tác

ki m soát an toàn tại cơ sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có

yêu cầu;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi

xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng không đề nghị

cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt mà vẫn đưa dự án vào

hoạt động;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi

không xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong sản xuất,

kinh doanh, sử dụng và cất giữ hóa chất nguy hi m mà vẫn đưa dự án vào

hoạt động.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh hoặc sử dụng hóa chất

nguy hi m từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường hợp xảy ra sự cố hóa chất

gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với

hành vi vi phạm quy định tại đi m d khoản 1, đi m b và c khoản 2 Điều này.

Mục 7 VI PHẠM VỀ NỘI DUNG, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

Điều 28. Vi phạm quy định về nội dung báo cáo

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối

với hành vi không báo cáo đầy đủ các nội dung về tình hình hoạt động hóa

chất theo quy định đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi báo

cáo không đúng về tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của đơn

vị mình.

Điều 29. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không

thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định hoặc chế độ báo cáo đột

xuất về tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra, khi chấm dứt hoạt

động hóa chất hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Page 23: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

23

Mục 8 VI PHẠM SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU,

KHAI BÁO, THANH SÁT HÓA CHẤT BẢNG

Điều 30. Vi phạm quy định về điều kiện sản xuất hóa chất Bảng 1,

hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mỗi người lao

động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất mà không được đào tạo, huấn luyện về an

toàn hóa chất trong cơ sở hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

và hóa chất DOC, DOC-PSF.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử

dụng Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật không có trình độ đào tạo từ đại

học trở lên về chuyên ngành hóa chất hoặc sử dụng đội ngũ quản lý, kỹ thuật,

điều hành không có trình độ chuyên môn về hóa chất tại cơ sở hóa chất Bảng 1,

hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và cơ sở hóa chất DOC, DOC-PSF.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sản

xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC,

DOC-PSF không đúng với nội dung của văn bản cam kết.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất

Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường

hợp xảy ra sự cố hóa chất gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng

và môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 31. Vi phạm quy định về hoạt động sản xuất theo Giấy phép

sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất

DOC, DOC-PSF

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối

với hành vi viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy

phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất

DOC, DOC-PSF.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi sau đây:

a) Cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bán, chuy n nhượng Giấy

phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất

DOC, DOC-PSF;

b) Thuê, mượn, nhận cầm cố, nhận thế chấp, mua, nhận chuy n nhượng

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa

chất DOC, DOC-PSF.

Page 24: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

24

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản

xuất không đúng địa đi m, loại hóa chất ghi trong Giấy phép sản xuất hóa

chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sản

xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC,

DOC-PSF mà không có Giấy phép sản xuất theo quy định hoặc tiếp tục hoạt

động sản xuất hóa chất trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt

động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2,

hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy phép sản xuất hóa chất

Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF bị viết

thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung đối với hành vi vi phạm quy

định tại khoản 1 Điều này; tịch thu tang vật vi phạm hành chính là hóa chất

Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF đối

với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất

Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF từ 01 tháng đến 03

tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại đi m a khoản 2 và khoản 3

Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

quy định tại khoản 2 và 4 Điều này.

Điều 32. Vi phạm quy định về hoạt động của Giấy phép xuất khẩu,

nhập khẩu hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2 và hóa chất Bảng 3

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi viết

thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất khẩu,

nhập khẩu hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3.

2. Mức phạt tiền đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1,

hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 nhưng không có Giấy phép xuất khẩu, nhập

khẩu được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp

hóa chất vi phạm có giá trị dưới 20.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp

hóa chất vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

Page 25: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

25

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp

hóa chất vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp

hóa chất vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp

hóa chất vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu

trách nhiệm hình sự.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 bị viết thêm, tẩy xóa, sửa

chữa làm thay đổi nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1

Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hóa chất Bảng 1, hóa

chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2

Điều này.

Điều 33. Vi phạm quy định về khai báo sản xuất, kinh doanh, chế

biến, tiêu dùng, tàng trữ hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất

Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi khai

báo không đúng thời hạn quy định đối với hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2,

hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khai

báo không đúng với thực tế sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ

hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC,

DOC-PSF.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện khai báo đối với hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa

chất DOC, DOC-PSF.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở sản xuất, kinh doanh,

chế biến, tiêu dùng, tàng trữ hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

và hóa chất DOC, DOC-PSF từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi

phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Page 26: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

26

Điều 34. Vi phạm quy định về khai báo xuất khẩu, nhập khẩu hóa

chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi khai

báo không đúng thời hạn quy định đối với hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2,

hóa chất Bảng 3.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khai

báo không đúng với thực tế xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1, hóa chất

Bảng 2, hóa chất Bảng 3.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện khai báo xuất khẩu, nhập khẩu đối với hóa chất Bảng 1, hóa

chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi

không thực hiện việc ki m chứng số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1,

hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 do Tổ chức Cấm vũ khí hóa học hoặc

Bộ Công Thương phối hợp cùng Cơ quan quốc gia Việt Nam tiến hành.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở sản xuất, kinh doanh

hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 từ 01 tháng đến 03 tháng

đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 35. Vi phạm quy định về lưu giữ thông tin, danh sách khách

hàng đối với hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa

chất DOC, DOC-PSF

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không

đảm bảo thời gian lưu giữ tối thi u các thông tin, danh sách khách hàng của

hóa chất Bảng 1 là 05 năm, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất

DOC, DOC-PSF là 02 năm theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi

không lưu giữ các thông tin, danh sách khách hàng của hóa chất Bảng 1, hóa

chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở sản xuất, kinh doanh

hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-

PSF từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2

Điều này.

Page 27: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

27

Điều 36. Vi phạm quy định về thanh sát cơ sở hóa chất Bảng 1, hóa

chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Bố trí cán bộ không có thẩm quyền hoặc không am hi u về hoạt động

của cơ sở hóa chất Bảng đ làm việc với Đội Thanh sát của Tổ chức Cấm vũ

khí hóa học;

b) Chuẩn bị không đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, sơ đồ, bản vẽ, sổ sách cần

thiết đ làm việc với Đội Thanh sát.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp tái

phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không

tuân thủ hướng dẫn của Đội hộ tống trong quá trình tiến hành thanh sát tại

cơ sở.

Mục 9

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT,

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN

Điều 37. Vi phạm quy định về điều kiện sản xuất hóa chất, chế phẩm

diệt côn trùng, diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không có người chuyên trách về an toàn hóa chất có trình độ từ trung

cấp trở lên về hóa học làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất;

b) Không có phòng ki m nghiệm đ ki m nghiệm được thành phần và

hàm lượng hoạt chất của chế phẩm do cơ sở sản xuất hoặc hợp đồng thuê cơ

sở ki m nghiệm có đủ năng lực theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất

khi có một trong những thay đổi về diện tích nhà xưởng, kho trang thiết bị,

phương tiện phục vụ sản xuất và ứng cứu sự cố hóa chất, chế phẩm và tên, địa

chỉ, điện thoại liên hệ hoặc không thực hiện thủ tục công bố lại đủ điều kiện

sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;

b) Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà không có

phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất do cơ quan nhà nước có

thẩm quyền cấp.

Page 28: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

28

3. Áp dụng quy định về hành vi vi phạm, mức phạt và biện pháp khắc

phục hậu quả tại Điều 5 Nghị định này đ xử phạt vi phạm điều kiện về cơ sở

vật chất, trang thiết của cơ sở sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,

diệt khuẩn.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt

khuẩn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1

và đi m a khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt

khuẩn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại đi m b

khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấm dứt việc đăng tải thông tin về đơn vị đủ điều kiện sản xuất

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đối với hành vi vi phạm quy định tại

khoản 1 và đi m a khoản 2 Điều này.

Điều 38. Vi phạm quy định về sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không

lưu kết quả ki m nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất của hóa chất,

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do cơ sở sản xuất đối với mỗi lô chế

phẩm trước khi xuất xưởng bằng thời hạn sử dụng của lô chế phẩm đó.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không

lưu kết quả ki m nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất của hóa chất,

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do cơ sở sản xuất đối với mỗi lô chế

phẩm trước khi xuất xưởng.

3. Phạt tiền đối với hành vi đưa hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt

khuẩn đã quá thời hạn sử dụng vào sản xuất như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp sản

xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm

được sản xuất ra đến dưới 05 kilôgam (hoặc lít);

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp sản

xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm

được sản xuất ra từ 05 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 20 kilôgam (hoặc lít);

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp sản

xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm

được sản xuất ra từ 20 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 100 kilôgam (hoặc lít);

Page 29: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

29

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp

sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành

phẩm được sản xuất ra từ 100 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 300 kilôgam

(hoặc lít);

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp

sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành

phẩm được sản xuất ra từ 300 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 500 kilôgam

(hoặc lít);

e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp

sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành

phẩm được sản xuất ra từ 500 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 1.000 kilôgam

(hoặc lít);

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp

sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành

phẩm được sản xuất ra từ 1.000 kilôgam (hoặc lít) trở lên.

4. Phạt tiền đối với hành vi sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

không đúng tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp sản

xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm

được sản xuất ra đến dưới 05 kilôgam (hoặc lít);

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp sản

xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm

được sản xuất ra từ 05 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 20 kilôgam (hoặc lít);

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp sản

xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm

được sản xuất ra từ 20 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 100 kilôgam (hoặc lít);

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp

sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành

phẩm được sản xuất ra từ 100 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 300 kilôgam

(hoặc lít);

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp

sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành

phẩm được sản xuất ra từ 300 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 500 kilôgam

(hoặc lít);

e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp

sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành

phẩm được sản xuất ra từ 500 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 1.000 kilôgam

(hoặc lít);

Page 30: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

30

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp

sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành

phẩm được sản xuất ra từ 1.000 kilôgam (hoặc lít) trở lên.

5. Các hành vi sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa có số

đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế cấp; sản xuất chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn có chứa hoạt chất nằm trong Danh mục hoạt chất cấm sử

dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng

và y tế bị xử phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người

tiêu dùng.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế từ 03 tháng đến 06 tháng đối với

các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và 4 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực

gia dụng và y tế đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và 4 Điều này;

b) Buộc tái chế chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực

gia dụng và y tế còn có khả năng tái chế. Trong trường hợp không tái chế

được thì buộc tiêu hủy hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đối với

hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Buộc tiêu hủy hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng

trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3

Điều này.

Điều 39. Vi phạm quy định về điều kiện mua bán chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không có người phụ trách về an toàn hóa chất có trình độ trung cấp

trở lên về hóa học;

b) Nơi bày bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn không tách biệt với

nơi bày bán các loại thực phẩm;

c) Điều kiện bảo quản chế phẩm không đáp ứng một trong các điều kiện

yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng

trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Page 31: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

31

d) Trang thiết bị sơ cấp cứu không đáp ứng yêu cầu sơ cấp cứu ghi trên

nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không

có trang thiết bị sơ cấp cứu theo yêu cầu ghi trên nhãn chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động mua bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng

trong lĩnh vực gia dụng và y tế từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi

phạm quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 40. Vi phạm quy định về điều kiện đối với cơ sở cung cấp dịch

vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm chủ cơ sở không tổ chức tập huấn cho người trực tiếp thực

hiện diệt côn trùng, diệt khuẩn về một trong các nội dung sau:

a) Cách đọc thông tin trên nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,

diệt khuẩn;

b) Kỹ thuật diệt côn trùng, diệt khuẩn phù hợp với dịch vụ mà cơ sở

cung cấp;

c) Sử dụng và thải bỏ an toàn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,

diệt khuẩn;

d) Cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ

diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm không đúng thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp

dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm khi có một trong những

thay đổi về điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng theo quy định của

pháp luật;

b) Không thực hiện thủ tục công bố lại đủ điều kiện cung cấp dịch vụ

diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;

c) Cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm nhưng

không có Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ

diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm

quyền cấp.

Page 32: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

32

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng

chế phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại

khoản 1 và đi m a, b khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng

chế phẩm từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại

đi m c khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấm dứt việc đăng tải thông tin về đơn vị đủ điều kiện cung cấp

dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm đối với hành vi vi phạm quy

định tại khoản 1 và đi m a, b khoản 2 Điều này.

Điều 41. Vi phạm quy định về mua bán chế phẩm diệt côn trùng,

diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không

cung cấp đầy đủ thông tin hoặc cung cấp sai về các đặc tính nguy hi m của

hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dẫn đến việc sử dụng

không đảm bảo an toàn gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng

và môi trường.

2. Phạt tiền đối với hành vi mua bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

đã quá thời hạn sử dụng tương tự mức phạt quy định tại khoản 3 Điều 38

Nghị định này.

3. Các hành vi mua bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa có số

đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế cấp; mua bán chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn có chứa hoạt chất nằm trong Danh mục hoạt chất cấm sử

dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng

và y tế bị xử phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người

tiêu dùng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động mua bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt

khuẩn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại

khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi và tiêu hủy chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đối với

hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Page 33: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

33

Điều 42. Vi phạm quy định về nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt

côn trùng, diệt khuẩn

1. Hành vi nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa có số

đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp;

nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất nằm

trong Danh mục hoạt chất cấm sử dụng trong hóa chất, chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bị xử phạt theo quy

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Hành vi nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

quá thời hạn sử dụng tương tự mức phạt quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị

định này.

3. Phạt tiền đối với hành vi nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt

khuẩn không đúng với tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận

tương tự mức phạt quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định này.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt

khuẩn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2

và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hóa chất, chế phẩm

diệt côn trùng, diệt khuẩn đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2

và 3 Điều này.

Điều 43. Vi phạm quy định về sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không

tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng

trong lĩnh vực gia dụng và y tế ghi trên nhãn của chế phẩm hoặc hướng dẫn

sử dụng kèm theo chế phẩm.

2. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế hết hạn sử dụng tương tự mức

phạt quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

Page 34: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

34

b) Buộc tiêu hủy hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đối với

hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 44. Vi phạm quy định về vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt

côn trùng, diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn về vận chuy n hóa chất, chế

phẩm của phương tiện vận chuy n;

b) Không đảm bảo yêu cầu đối với bao bì, thùng chứa hoặc công-ten-nơ

trong quá trình vận chuy n;

c) Vận chuy n hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong

lĩnh vực gia dụng và y tế chung với lương thực, thực phẩm, hàng giải khát,

thuốc chữa bệnh và các hàng hóa vật tư tiêu dùng khác.

2. Phạt tiền đối với hành vi vận chuy n hóa chất, chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế hết hạn sử dụng tương

tự mức phạt quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đối với hành

vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 45. Vi phạm quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt

côn trùng, diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi

phạm về quảng cáo đối với hóa chất hoặc chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế không đúng theo nội dung giấy xác nhận

quảng cáo do Bộ Y tế cấp.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm về quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế như sau:

a) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn khi chưa có

giấy xác nhận quảng cáo do Bộ Y tế cấp;

b) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn khi chưa

được cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo khi có sự thay đổi theo quy

định của pháp luật;

Page 35: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

35

c) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn khi giấy xác

nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực.

Điều 46. Vi phạm quy định về khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt

côn trùng, diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không

cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn khi có một trong những thay đổi về điều

kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không có người phụ trách bộ phận khảo nghiệm có ít nhất 03 năm

kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;

b) Phòng khảo nghiệm không được quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn

ISO 17025:2005 hoặc tiêu chuẩn ISO 15189:2012 hoặc phiên bản cập nhật;

c) Hoạt động dịch vụ thử nghiệm mà không đăng ký hoạt động thử

nghiệm theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá

sự phù hợp.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện

khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn khi có một trong những

thay đổi về điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật;

b) Không đảm bảo duy trì điều kiện của cơ sở thực hiện khảo nghiệm

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo

hồ sơ đã công bố;

c) Thực hiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng

trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhưng không có Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố

đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt

khuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi

vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và đi m a, b khoản 3 Điều này;

Page 36: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

36

b) Đình chỉ hoạt động khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi

vi phạm quy định tại đi m c khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấm dứt việc đăng tải thông tin về đơn vị đủ điều kiện khảo

nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia

dụng và y tế đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và đi m a, b

khoản 3 Điều này.

Điều 47. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không

cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện ki m nghiệm

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn khi có một trong những thay đổi về điều

kiện thực hiện ki m nghiệm theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi

vi phạm sau:

a) Không duy trì, đảm bảo điều kiện của cơ sở thực hiện ki m nghiệm

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo

hồ sơ đã công bố;

b) Thực hiện ki m nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn nhưng

không công bố đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi

vi phạm quy định tại đi m a khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi

vi phạm quy định tại đi m b khoản 2 Điều này.

Điều 48. Vi phạm quy định về đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn

trùng, diệt khuẩn

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành;

Page 37: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

37

b) Viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy

chứng nhận đăng ký lưu hành;

c) Không lưu trữ hồ sơ bản gốc tại đơn vị đăng ký đối với trường hợp

thực hiện đăng ký trực tuyến;

d) Không đăng ký lưu hành bổ sung cho chế phẩm khi có thay đổi quyền

sở hữu, số đăng ký lưu hành; thay đổi tên thương mại của chế phẩm; thay đổi

địa đi m cơ sở sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất; thay đổi tên, địa chỉ liên lạc

của cơ sở đăng ký, tên cơ sở sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất và thay đổi tác

dụng, chỉ tiêu chất lượng, phương pháp sử dụng chế phẩm.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đăng ký lưu

hành bị viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung đối với hành vi vi

phạm quy định tại đi m b khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

quy định tại đi m a khoản 1 Điều này.

Mục 10 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ

HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Điều 49. Vi phạm về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên

cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công

nghiệp, tiền chất thuốc nổ

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền

chất thuốc nổ không đúng thời hạn quy định;

b) Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ không đúng thời hạn;

c) Báo cáo sai lệch số liệu về tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ;

d) Báo cáo sai lệch số liệu sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ;

đ) Không chấp hành việc ki m tra hoặc cản trở việc ki m tra về hoạt

động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ của các cơ quan chức năng

có thẩm quyền.

Page 38: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

38

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Báo cáo đột xuất về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc

nổ không đúng thời hạn yêu cầu;

b) Lưu trữ không đầy đủ hồ sơ, tài liệu hoạt động vật liệu nổ công

nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ;

b) Không thực hiện báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

c) Không báo cáo trong trường hợp đột xuất về hoạt động vật liệu nổ

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Không lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền

chất thuốc nổ.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện đầy đủ các nội dung về đánh giá nguy cơ rủi ro về an

toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp;

b) Không thực hiện đầy đủ các nội dung về kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp;

c) Không đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn định kỳ hàng năm hoặc khi

có thay đổi liên quan đến các điều kiện an toàn trong hoạt động vật liệu nổ

công nghiệp;

d) Không rà soát, cập nhật kế hoạch ứng cứu khẩn cấp định kỳ hàng năm

hoặc khi có thay đổi liên quan đến công tác ứng cứu khẩn cấp trong hoạt động

vật liệu nổ công nghiệp.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn trong hoạt động

vật liệu nổ công nghiệp;

b) Không xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong hoạt động vật liệu

nổ công nghiệp.

Page 39: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

39

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cải chính thông tin sai sự thật trong báo cáo hoạt động sản xuất,

kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với hành vi vi

phạm quy định tại đi m c, đi m d khoản 1 Điều này.

Điều 50. Vi phạm quy định về nhân lực liên quan đến hoạt động vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ theo quy định;

b) Không xây dựng tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công

nghiệp, tiền chất thuốc nổ hoặc tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ có nội dung không đầy đủ theo quy định;

c) Lựa chọn người huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ không đủ điều kiện theo quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng người không đủ trình độ chuyên môn trong hoạt động vật liệu

nổ công nghiệp theo quy định;

b) Sử dụng người chưa được huấn luyện, ki m tra cấp giấy chứng nhận

kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ từ 03

tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và 2

Điều này.

Điều 51. Vi phạm quy định về quản lý giấy phép, giấy chứng nhận về

quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không thông báo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ít nhất

10 ngày trước khi thực hiện các hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,

dịch vụ nổ mìn theo giấy phép;

b) Thông báo với nội dung không đầy đủ, chính xác trước khi thực hiện

các hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn theo giấy phép.

Page 40: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

40

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho thuê, cho mượn, cầm cố

Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền

chất thuốc nổ;

b) Sản xuất, vận chuy n, sử dụng vượt quá quy mô, số lượng quy định

trong giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công

nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

c) Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vượt quá quy mô, số lượng quy định

tại Thông báo sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi

chiếm đoạt, làm giả, tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung trong giấy phép,

giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất

thuốc nổ.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Lợi dụng Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đ buôn bán

hoặc cung cấp vật liệu nổ công nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Lợi dụng Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đ làm dịch vụ

nổ mìn hoặc nổ mìn không đúng địa đi m đã quy định trong Giấy phép.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy

định tại đi m a khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ từ 03 tháng đến 06 tháng đối với

hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng

vật liệu nổ công nghiệp từ 18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy

định tại khoản 4 Điều này;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy phép, Giấy chứng nhận

về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ bị tẩy xoá, sửa

chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3

Điều này.

Page 41: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

41

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

quy định tại đi m a khoản 2 Điều này.

Điều 52. Vi phạm quy định về nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đóng

gói vật liệu nổ công nghiệp không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

đã công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Nghiên cứu, phát tri n, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp không

đúng nội dung, điều kiện quy định trong đề án nghiên cứu đã được phê duyệt;

b) Không thực hiện ki m định trước khi đưa vào sử dụng hoặc ki m định

định kỳ trong quá trình sử dụng đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn, chất lượng sản xuất vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp

giấy chứng nhận;

b) Không thực hiện đầy đủ thử nghiệm, đánh giá vật liệu nổ công nghiệp

theo quy định của pháp luật;

c) Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ không đúng

chủng loại với giấy chứng nhận đủ điều kiện;

d) Không thực hiện việc phân loại, ghi nhãn hàng hóa theo quy định của

pháp luật.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Nghiên cứu, phát tri n, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp khi chưa

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, giao nhiệm vụ;

b) Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ khi chưa được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

Page 42: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

42

c) Thay đổi về công nghệ, thiết bị, mặt bằng hoặc nhà xưởng sản xuất

vật liệu nổ công nghiệp khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm

quyền cho phép;

d) Không thực hiện thử nghiệm hoặc cố tình làm sai lệch kết quả thử

nghiệm vật liệu nổ công nghiệp.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi

phạm quy định tại khoản 2, đi m b khoản 3 và đi m a, b khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận từ 03 đến 06 tháng đối với hành

vi vi phạm quy định tại đi m c khoản 3 và đi m c khoản 4 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động nghiên cứu, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp từ

03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại đi m a, b khoản 4

Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi vi

phạm quy định tại đi m c khoản 4 Điều này;

b) Buộc khắc phục tình trạng không đảm bảo an toàn trong sản xuất, thử

nghiệm, đánh giá vật liệu nổ công nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại

các đi m a và b khoản 3 Điều này.

Điều 53. Vi phạm quy định về bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền

chất thuốc nổ

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không có nội quy, quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn,

phòng cháy và chữa cháy đối với kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất

thuốc nổ;

b) Không có bi n cấm, bi n báo, chỉ dẫn các quy định liên quan đến

công tác an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với kho vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ;

c) Không xây dựng và niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất, nhập

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trong kho;

d) Không có sổ theo dõi người ra vào kho vật liệu nổ công nghiệp trong

ca trực;

Page 43: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

43

đ) Không ghi chép, cập nhật người ra vào kho vật liệu nổ công nghiệp

trong ca trực hoặc ghi chép tình hình người ra vào kho vật liệu nổ công

nghiệp trong ca trực không đúng với thực tế.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không có phương án bảo vệ an ninh, trật tự kho vật liệu nổ công

nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo quy định của pháp luật;

b) Không thực hiện niêm phong, khóa cửa kho vật liệu nổ công nghiệp;

c) Không đủ lực lượng bảo vệ canh gác kho vật liệu nổ công nghiệp theo

quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp trong

quá trình bảo quản vật liệu nổ công nghiệp;

b) Không thực hiện thủ tục xuất nhập kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền

chất thuốc nổ tại kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

c) Xây dựng, trang bị thiếu hoặc trang bị không đúng quy định các loại

công cụ hỗ trợ, phương tiện, công trình bảo vệ, canh gác trong kho vật liệu nổ

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Không thực hiện canh gác, bảo vệ khu vực bảo quản vật liệu nổ công

nghiệp theo quy định.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Cho tổ chức, cá nhân khác gửi vật liệu nổ công nghiệp hoặc thuê kho

chứa vật liệu nổ công nghiệp nhưng không có hợp đồng bằng văn bản

hoặc văn bản giao bảo quản vật liệu nổ công nghiệp của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền;

b) Bảo quản vật liệu nổ công nghiệp vượt quá quy mô bảo quản theo hồ

sơ thiết kế được phê duyệt;

c) Dự trữ vật liệu nổ công nghiệp thuộc hàng dự trữ quốc gia không đúng

loại kho, địa đi m theo quy định;

d) Không thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý

chất lượng công trình, quy chuẩn kỹ thuật khi xây dựng, mở rộng, cải tạo kho

vật liệu nổ công nghiệp;

Page 44: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

44

đ) Cố tình làm sai lệch chứng từ xuất, nhập kho vật liệu nổ công nghiệp,

hộ chiếu nổ mìn đ làm thất thoát vật liệu nổ công nghiệp.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tại địa đi m hoặc

kho không đáp ứng các yêu cầu về xây dựng, an ninh trật tự, an toàn, phòng

cháy, chữa cháy, chống sét, ki m soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường theo

quy định của pháp luật;

b) Đ mất tiền chất thuốc nổ do không bố trí lực lượng bảo vệ và tổ chức

canh gác 24/24 giờ trong ngày.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đ

mất vật liệu nổ công nghiệp tại kho vật liệu nổ công nghiệp.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc

nổ từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5

Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng

vật liệu nổ công nghiệp từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy

định tại khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khắc phục tình trạng không đảm bảo an ninh, an toàn trong quá

trình bảo quản vật liệu nổ công nghiệp; trong xây dựng, trang bị các loại công

cụ hỗ trợ, phương tiện, công trình bảo vệ, canh gác trong kho vật liệu nổ công

nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại các đi m a và c khoản 3

Điều này;

b) Buộc di chuy n hàng vật liệu nổ công nghiệp dự trữ đến kho, địa đi m

theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại các đi m a, b, c khoản 4

và khoản 5 Điều này.

Điều 54. Vi phạm quy định về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không

có bi n báo xác định giới hạn khu vực bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp theo

quy định.

Page 45: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

45

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không có bi u trưng, ký hiệu vận chuy n vật liệu nổ công nghiệp theo

quy định của pháp luật;

b) Không tổ chức bảo vệ canh gác khi tiến hành bốc dỡ vật liệu nổ

công nghiệp.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không có hoặc không bố trí đủ người áp tải khi vận chuy n vật liệu nổ

công nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Không có kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, biện pháp bảo vệ an ninh trật

tự theo quy định;

c) Dừng đỗ phương tiện vận chuy n vật liệu nổ công nghiệp do sự cố

nhưng không đặt bi n báo sự cố nguy hi m theo quy định;

d) Bốc, chuy n vật liệu nổ công nghiệp sang phương tiện khác không

đúng quy định khi đang trên đường vận chuy n;

đ) Đ mất Giấy phép vận chuy n vật liệu nổ công nghiệp; không thực

hiện việc nộp lại Giấy phép vận chuy n vật liệu nổ công nghiệp sau khi hoàn

tất việc vận chuy n đúng thời hạn theo quy định.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Vận chuy n không đúng chủng loại vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất

thuốc nổ quy định trong Giấy phép, mệnh lệnh vận chuy n;

b) Vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp trong

quá trình vận chuy n vật liệu nổ công nghiệp;

c) Sử dụng phương tiện không đủ điều kiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn

kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đ vận chuy n vật

liệu nổ công nghiệp.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Vận chuy n vật liệu nổ công nghiệp không đúng tuyến đường quy

định trong giấy phép vận chuy n;

b) Dừng, đỗ phương tiện vận chuy n vật liệu nổ công nghiệp ở những

nơi không được phép theo quy định của pháp luật;

Page 46: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

46

c) Bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp tại địa đi m chưa được cho phép theo

quy định.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vận

chuy n vật liệu nổ công nghiệp không có Giấy phép vận chuy n vật liệu nổ

công nghiệp theo quy định.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đ

mất vật liệu nổ công nghiệp trong quá trình vận chuy n.

Điều 55. Vi phạm quy định về kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi

không ký kết hợp đồng mua, bán vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi từ

chối mua lại vật liệu nổ công nghiệp sử dụng không hết hoặc chưa sử dụng

của các tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hợp pháp có nhu cầu bán.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi

xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp dự trữ quốc gia không đúng chủng loại,

khối lượng, quy cách và chất lượng theo quy định trong kế hoạch dự trữ

quốc gia.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng vật liệu nổ công nghiệp, tiền

chất thuốc nổ quy định trong Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công

nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

b) Bán vật liệu nổ công nghiệp cho tổ chức sử dụng vật liệu nổ công

nghiệp không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng vật liệu nổ công nghiệp

quy định trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi

bán vật liệu nổ công nghiệp cho tổ chức không có giấy phép, giấy chứng nhận

về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc tổ chức có giấy phép, giấy

chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã hết hạn hoặc tổ

chức đã bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ,

tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý,

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Page 47: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

47

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp có

thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại

khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi

phạm quy định tại khoản 1 và 5 Điều này;

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất tang vật vi phạm

hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 56. Vi phạm quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dịch

vụ nổ mìn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không

có chỉ huy nổ mìn khi thực hiện nổ mìn.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Hộ chiếu nổ mìn lập không đầy đủ nội dung; Hộ chiếu nổ mìn lập

không phù hợp với quy định tại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

hoặc phương án nổ mìn được phê duyệt;

b) Không canh gác bảo vệ hoặc không có ký hiệu, bi n báo nguy hi m

tại giới hạn vùng nguy hi m khi nổ mìn;

c) Không đăng ký, thông báo hoặc không thực hiện đúng trình tự tín hiệu

báo lệnh nổ mìn và báo yên đã đăng ký, thông báo.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp trong

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

b) Không thực hiện giám sát ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối

tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng nổ mìn theo quy định;

c) Không thực hiện ki m định trước khi đưa vào sử dụng hoặc ki m định

định kỳ trong quá trình sử dụng đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Page 48: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

48

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi

không lập hộ chiếu nổ mìn; thay đổi chủng loại vật liệu nổ công nghiệp,

phương pháp điều khi n nổ hoặc số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng

lớn hơn quy mô bãi nổ quy định tại giấy phép, thiết kế hoặc phương án nổ

mìn đã được phê duyệt.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi thiết kế hoặc phương án nổ mìn

chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cho phép khi nổ mìn trong khu

vực dân cư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử - văn hóa,

bảo tồn thiên nhiên, công trình an ninh, quốc phòng hoặc công trình quan

trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định của pháp luật;

b) Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không thuộc Danh mục vật liệu nổ

công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại địa đi m không đảm bảo các điều

kiện về an ninh, an toàn;

b) Sử dụng vật liệu nổ không có giấy phép sử dụng vật liệu nổ hoặc giấy

phép dịch vụ nổ mìn hoặc ngoài phạm vi giấy phép hoặc giấy phép đã

hết hạn;

c) Không bán lại vật liệu nổ công nghiệp còn đảm bảo chất lượng khi sử

dụng không hết, không còn nhu cầu sử dụng cho tổ chức kinh doanh vật liệu

nổ công nghiệp hoặc không bán lại tiền chất thuốc nổ sử dụng không hết,

không còn nhu cầu sử dụng cho tổ chức sản xuất, kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

d) Mua vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ của tổ chức, cá nhân

không được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

đ) Không nhập kho số vật liệu nổ công nghiệp còn thừa sau khi kết thúc

nổ mìn;

e) Đ mất vật liệu nổ công nghiệp.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi

phạm quy định tại đi m b khoản 5 Điều này;

Page 49: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

49

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có

thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại

khoản 4 và đi m b khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có

thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các

đi m d và đ khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi vi

phạm quy định tại đi m a khoản 3 Điều này.

Điều 57. Vi phạm quy định về kiểm tra, thử và tiêu hủy vật liệu nổ

công nghiệp

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các

hành vi vi phạm sau:

a) Không thử định kỳ vật liệu nổ công nghiệp;

b) Không lập biên bản tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp mất phẩm chất

hoặc được phép tiêu hủy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp đã mất phẩm chất;

b) Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành

tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi

phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp trong quá trình

tiêu hủy.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp đã mất phẩm chất đối với hành vi

vi phạm quy định tại đi m a khoản 2 Điều này.

Chương III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

VÀ LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 58. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy

ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

Page 50: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

50

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt quy định tại đi m b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c và đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt quy định tại đi m b khoản này;

d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, đ, e, h, i

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi

phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

Page 51: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

51

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ, e,

h, i khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

Điều 59. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên

ngành về hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt quy định tại đi m b khoản này.

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c và đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Chánh

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục về

bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông

thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Hóa chất, Cục kỹ thuật an

toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Quản lý môi trường y tế, Tổng cục

Thủy sản, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật; Trưởng đoàn thanh tra chuyên

ngành Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn

có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt quy định tại đi m b khoản này;

Page 52: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

52

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ, e,

h, i khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ

Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt quy định tại đi m b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ, e,

h, i khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục

trưởng Cục Hóa chất, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công

nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; Chánh thanh tra Bộ Nông

nghiệp và Phát tri n nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công

nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng

cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt

Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tổng cục

trưởng Tổng cục Môi trường; Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Bảo vệ

thực vật, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy

nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng

không Việt Nam, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục trưởng

Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện

tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và Phát hành, Cục

trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và các chức danh

tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên

ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

Page 53: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

53

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ, e,

h, i khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

Điều 60. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an

nhân dân

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều

này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng;

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm

Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại đi m b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c và đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Page 54: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

54

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh

sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm

về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng,

kinh tế và buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường

bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ; Trưởng phòng

Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi

trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn,

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế

có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt quy định tại đi m b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Page 55: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

55

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt quy định tại đi m b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, đ, i

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý

hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về

trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh

tế và buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục

trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa

cháy và cứu hộ, cứu nạn, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về

môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, đ, i

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

Điều 61. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

Page 56: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

56

2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục ki m

tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục ki m tra sau

thông quan, Đội trưởng Đội ki m soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội ki m soát chống buôn lậu,

Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội ki m soát trên bi n

và Đội trưởng Đội ki m soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra

chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại đi m b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m d, đ, i

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

4. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục ki m tra sau

thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt quy định tại đi m b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m d, đ, i

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

Page 57: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

57

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m d, đ, i

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

Điều 62. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

1. Ki m soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại đi m b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, đ, e, h, i

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản

lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại đi m b khoản này;

d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

Page 58: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

58

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ, e,

h, i khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục

Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ, e,

h, i khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

Điều 63. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội

biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ

huy trưởng Ti u khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng

có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

Page 59: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

59

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại đi m b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn

biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, đ, i

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

Điều 64. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát

biển Việt Nam

1. Cảnh sát viên Cảnh sát bi n đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát bi n có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

Page 60: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

60

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát bi n, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát

bi n có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c và đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát bi n có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại đi m b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát bi n có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại đi m b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát bi n có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

Page 61: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

61

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại đi m b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

7. Tư lệnh Cảnh sát bi n Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hóa chất; đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn

đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất,

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3, hóa

chất DOC, DOC-PSF; Giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đi m a, c, d, đ

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị

định này.

Điều 65. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thanh tra, Công an nhân dân, Hải quan,

Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam

1. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt trong phạm

vi quản lý của địa phương mình đối với các hành vi vi phạm quy định tại

khoản 1 Điều 5; khoản 1 Điều 14; Điều 21; Điều 43; khoản 1 Điều 53;

khoản 1, 2 Điều 54; khoản 1 Điều 56 Nghị định này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt trong

phạm vi quản lý của địa phương mình đối với các hành vi vi phạm quy định

tại khoản 1 và 2 Điều 5; khoản 1, 2 và 3 Điều 8; Điều 9, 10; khoản 1, đi m a,

b, c, d khoản 2, khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 11; Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

Điều 21; Điều 30, 31; Điều 37; khoản 1, 2, đi m a, b, c, d, đ khoản 3, đi m a,

Page 62: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

62

b, c, d, đ khoản 4, khoản 5 Điều 38; Điều 39, 40, 41; Điều 43, 44, 48, 50;

khoản 1, 2 và 3 Điều 51; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 53; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 54;

khoản 1, 2 và 3 Điều 55; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 56 và Điều 57 Nghị định này;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt đối với các

hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này trong phạm vi quản lý

của địa phương mình.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra:

a) Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên

ngành về hóa chất đang thi hành công vụ xử phạt đối với các hành vi vi phạm

hành chính quy định tại khoản 1 và 2 Điều 21 và Điều 36 Nghị định này;

b) Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Trưởng đoàn thanh tra chuyên

ngành Sở Công Thương xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy

định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10; khoản 1, đi m a, b, c, d khoản 2, khoản 3, 4, 5,

6 và 7 Điều 11; Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; khoản 1 và đi m a, b khoản 2

Điều 19; Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; khoản 1 và

đi m a, b khoản 2 Điều 32; Điều 33; khoản 1, 2, 3 Điều 34; Điều 35, 36, 49, 50;

khoản 1, 2 và 3 Điều 51; khoản 1, 2 và 3 Điều 52; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 53;

khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 54; khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 55; khoản 1, 2, 3, 4

Điều 56 và Điều 57 Nghị định này;

c) Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục

Quản lý môi trường y tế, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Y tế xử

phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 14, 15, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29 Nghị định này trong lĩnh vực y tế, hóa chất sử dụng

trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm và

phụ gia thực phẩm; các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 37;

khoản 1, 2, đi m a, b, c, d, đ khoản 3, đi m a, b, c, d, đ khoản 4, khoản 5

Điều 38; Điều 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 và 48 Nghị định này;

d) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Hóa chất xử phạt đối với

các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10; khoản 1,

đi m a, b, c, d khoản 2, khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 11; Điều 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18; khoản 1 và đi m a, b khoản 2 Điều 19; Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31; khoản 1 và đi m a, b khoản 2 Điều 32; Điều 33; khoản 1,

2, 3 Điều 34; Điều 35, 36 Nghị định này; các hành vi vi phạm hành chính về

kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ, xuất khẩu, nhập khẩu

vật liệu nổ công nghiệp tại đi m b, d, đ khoản 1, khoản 2, đi m b, c, d khoản 3

Điều 49; Điều 50; đi m a khoản 2, khoản 3 Điều 51; khoản 1, 2 và 3 Điều 53

và khoản 1, 2, 3, 4 Điều 55 Nghị định này;

Page 63: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

63

đ) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Kỹ thuật an toàn và Môi

trường công nghiệp xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính tại

Điều 5; Điều 8; Điều 11; Điều 14, 15; khoản 1 Điều 30; Điều 49, 50; khoản 1,

2 và 3 Điều 51; khoản 1, 2 và 3 Điều 52; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 53; khoản 1, 2,

3, 4, 5 Điều 54; khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 55; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 56 và

Điều 57 Nghị định này;

e) Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn, Chi cục

trưởng Chi cục về bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và

Phát tri n nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thủy

sản, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở

Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn xử phạt đối với các hành vi vi phạm

hành chính quy định tại Điều 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Nghị định

này trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật,

bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản, hải sản và thực phẩm;

g) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về hóa chất của Bộ Công

Thương xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; khoản 1 và đi m a, b, c khoản 2

Điều 19; Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; khoản 1 và đi m

a, b, c khoản 2 Điều 32; Điều 33, 34, 35 và 36 Nghị định này;

h) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Y tế xử phạt đối với các

hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29 Nghị định này trong lĩnh vực y tế, hóa chất sử dụng trong chất diệt

khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm và phụ gia thực

phẩm; các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 37; khoản 1, 2,

đi m a, b, c, d, đ, e khoản 3, đi m a, b, c, d, đ, e khoản 4, khoản 5 Điều 38;

Điều 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 và 48 Nghị định này;

i) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát

tri n nông thôn xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

Điều 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Nghị định này trong trồng trọt,

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, chế biến

nông sản, lâm sản, hải sản và thực phẩm;

k) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về vật liệu nổ công nghiệp của

Bộ Công Thương xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

Điều 49, 50; khoản 1, 2 và 3 Điều 51; khoản 1, 2 và 3 Điều 52; khoản 1, 2, 3,

4 và 5 Điều 53; khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 54; khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 55;

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 56 và Điều 57 Nghị định này;

l) Chánh Thanh tra Bộ Công Thương xử phạt đối với các hành vi vi

phạm hành chính quy định tại Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Chương II Nghị

định này;

Page 64: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

64

m) Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế

xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 14, 15, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Nghị định này trong lĩnh vực y tế, hóa chất sử dụng

trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm và

phụ gia thực phẩm; các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Mục 9

Chương II Nghị định này;

n) Cục trưởng Cục Hóa chất xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành

chính quy định tại Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Chương II Nghị định này; các

hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất

thuốc nổ, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp tại đi m b, d, đ khoản 1,

khoản 2, đi m b, c, d khoản 3 Điều 49; Điều 50; đi m a khoản 2, khoản 3

Điều 51; khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 53; Điều 55 Nghị định này;

o) Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xử phạt

đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 5; Điều 8; Điều 11;

Điều 14, 15; khoản 1 Điều 30 Nghị định này; các hành vi vi phạm hành chính

quy định tại Mục 10 Chương II Nghị định này;

p) Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn, Tổng cục

trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Bảo vệ

thực vật xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 14,

15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Nghị định này trong trồng trọt, chăn nuôi,

nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, chế biến nông sản, lâm

sản, hải sản và thực phẩm;

q) Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ,

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng cục

trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn

đo lường chất lượng, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Cục trưởng Cục

Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục

trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục

trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục

trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục

Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và Phát hành, Cục trưởng Cục Quản lý

dược, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và các chức danh tương đương được

Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xử phạt đối với

các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo

quy định tại khoản 4 Điều 59 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân

a) Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ xử phạt đối với các

hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và 2 Điều 21 Nghị định này;

b) Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều

này xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 21;

khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 31 Nghị định này;

Page 65: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

65

c) Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm

Công an cửa khẩu, khu chế xuất xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành

chính quy định tại khoản 1 Điều 5; đi m a khoản 1 Điều 11; khoản 1 Điều 16;

khoản 1 Điều 17; khoản 1 Điều 19; Điều 21; khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 31;

khoản 1 Điều 32; khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 53 và khoản 1 Điều 54 Nghị

định này theo quy định tại khoản 3 Điều 60 và chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn được giao;

d) Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh

sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm

về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng,

kinh tế và buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường

bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ; Trưởng phòng

Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi

trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn,

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế xử

phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và 2 Điều 5;

khoản 1 Điều 6; Điều 7; khoản 1, 2 và 3 Điều 8; Điều 9; đi m a, b khoản 1,

đi m a khoản 2, khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 11; Điều 12; khoản 1 Điều 13; khoản 1

Điều 14; Điều 15; khoản 1, 3 và 4 Điều 16; khoản 1 và 3 Điều 17; khoản 1

Điều 19; khoản 1 và 2 Điều 20; Điều 21; khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 26;

đi m a, b khoản 1 Điều 27; khoản 1 và 2 Điều 30; khoản 1 và 3 Điều 31;

khoản 1 Điều 32; Điều 35, 37; khoản 1, 2 và 5 Điều 38; Điều 39, 40; khoản 1

và 3 Điều 41; khoản 1 Điều 42; Điều 43, 44; khoản 1 Điều 45; đi m a, b, đ

khoản 1, khoản 2 và 3 Điều 49; khoản 1 Điều 50; khoản 1 Điều 51; khoản 1

Điều 52; khoản 1 và 2 Điều 53; khoản 1, 2 và 3 Điều 54; khoản 2 Điều 55;

khoản 1 và 2 Điều 56; khoản 1 và 2 Điều 57 Nghị định này theo quy định tại

khoản 4 Điều 60 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành

chính quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10; khoản 1, đi m a, b, c, d khoản 2,

khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 11; Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; khoản 1 Điều 19;

Điều 20, 21; khoản 1, 3 và 4 Điều 23; Điều 26, 27, 30, 31; khoản 1 Điều 32;

Điều 35, 37; khoản 1, 2 và 5 Điều 38; Điều 39, 40; khoản 1 và 3 Điều 41;

khoản 1 Điều 42; Điều 43, 44, 45, 48; đi m a, b, đ khoản 1, khoản 2, 3, 4 và 5

Điều 49; Điều 50; khoản 1, 2 và 3 Điều 51; khoản 1, 2 và 3 Điều 52; khoản 1,

2, 3 và 4 Điều 53; khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 54; khoản 1, 2 và 3 Điều 55;

khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 56 và Điều 57 Nghị định này;

e) Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý

hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về

trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh

tế và buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục

Page 66: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

66

trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa

cháy và cứu hộ, cứu nạn, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về

môi trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; khoản 1 Điều 19; khoản 1, 2 và

3 Điều 20; Điều 21; khoản 1, 3, 4 Điều 23; Điều 26, 27, 30, 31; khoản 1 Điều

32; 35, 37; khoản 1, 2 và 5 Điều 38; Điều 39, 40; khoản 1 và 3 Điều 41;

khoản 1 Điều 42; Điều 43, 44, 45, 48; đi m a, b, đ khoản 1, khoản 2, 3, 4, 5

Điều 49; Điều 50, 51, 52, 53; khoản 1, 2, 3, 5 Điều 55; Điều 56, 57 Nghị định

này theo quy định tại khoản 6 Điều 60 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

được giao.

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan

a) Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục ki m

tra sau thông quan xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định

tại khoản 1 Điều 24 và khoản 1 Điều 42 Nghị định này;

b) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục ki m tra sau

thông quan, Đội trưởng Đội ki m soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội ki m soát chống buôn lậu,

Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội ki m soát trên bi n

và Đội trưởng Đội ki m soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra

chống buôn lậu Tổng cục Hải quan xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành

chính quy định tại khoản 1 và đi m a, b khoản 2 Điều 19; khoản 4 Điều 20;

khoản 1, 2, 5, 6 Điều 24; khoản 1 và đi m a, b khoản 2 Điều 32; khoản 1

Điều 42 Nghị định này;

c) Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục ki m tra sau

thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử phạt đối với các hành vi vi phạm

hành chính quy định tại Điều 19; khoản 4 Điều 20; Điều 24; Điều 32;

Điều 42; khoản 3 và đi m a khoản 4 Điều 55 Nghị định này;

d) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xử phạt đối với các hành vi vi

phạm hành chính quy định tại Điều 19; khoản 4 Điều 20; khoản 1, 2, 5, 6

Điều 24; Điều 32; khoản 1 Điều 42; khoản 3 và đi m a khoản 4 Điều 55 Nghị

định này.

5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

a) Ki m soát viên thị trường đang thi hành công vụ xử phạt đối với các

hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và 2 Điều 21 Nghị định này;

b) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường đang thi hành công vụ xử phạt đối

với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và 2 Điều 5;

khoản 1, 2 Điều 8; Điều 12; khoản 1, đi m b khoản 3 Điều 13; khoản 1, đi m b

khoản 2, khoản 4 và 6 Điều 16; khoản 1, đi m b khoản 2, khoản 4 và 6

Điều 17; khoản 1 Điều 19; khoản 1, 2 và 3 Điều 20; Điều 21, 22, 23; khoản 1,

Page 67: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

67

đi m b khoản 2, khoản 4 Điều 31; khoản 1 Điều 32; khoản 3 Điều 37; khoản 5

Điều 38; khoản 1 và 3 Điều 41; khoản 1 Điều 42; khoản 2 Điều 43; Điều 44,

45, 48; khoản 1 Điều 52; khoản 1 và 2 Điều 53; khoản 1, 2 và 3 Điều 54;

khoản 1 và 2 Điều 55 Nghị định này;

c) Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản

lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

Điều 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 37;

khoản 3, 4 và 5 Điều 38; Điều 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48; đi m a và b khoản 2,

khoản 3 Điều 51, khoản 1 và đi m a, c, d khoản 3 Điều 52; khoản 1, 2, 3 và 4

Điều 53; khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 54; khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 55 Nghị định này;

d) Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục

Quản lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính theo quy

định tại Điều 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 37;

khoản 3, 4 và 5 Điều 38; Điều 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48; đi m a và b khoản 2,

khoản 3 Điều 51, khoản 1 và đi m a, c, d khoản 3 Điều 52; khoản 1, 2, 3 và 4

Điều 53; khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 54; khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 55 Nghị

định này;

đ) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xử phạt đối với các

hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 37; khoản 3, 4 và 5 Điều 38; Điều 39, 41, 42,

43, 44, 45, 48; đi m a và b khoản 2, khoản 3, đi m a khoản 4 Điều 51; khoản 1

và đi m a, c, d khoản 3 Điều 52; Điều 53, 54 và 55 Nghị định này.

6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

a) Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ xử phạt đối với các

hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và 2 Điều 21 Nghị định này;

b) Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ Bộ đội biên phòng xử phạt đối

với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 21; khoản 1 Điều 23;

khoản 1 Điều 31; khoản 1 Điều 42; khoản 1 Điều 54 Nghị định này;

c) Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ

huy trưởng Ti u khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng

xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, 2 và 3

Điều 8; khoản 1 và 4 Điều 16; khoản 1 Điều 17; khoản 1 Điều 19; Điều 21;

khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 31; khoản 1 Điều 32; khoản 1 và 3 Điều 41;

khoản 1 Điều 42; Điều 44; khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2 và 3 Điều 54; khoản 2

Điều 55 Nghị định này;

d) Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn

biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành

vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 8, 16, 17; khoản 1 Điều 19; Điều 21;

khoản 1, 3, 4 Điều 23; Điều 31; khoản 1 Điều 32; khoản 1 và 3 Điều 41;

khoản 1 Điều 42; Điều 44, 51, 54; khoản 1, 2 và 3 Điều 55 Nghị định này.

Page 68: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

68

7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát bi n Việt Nam

a) Cảnh sát viên Cảnh sát bi n đang thi hành công vụ xử phạt đối với các

hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 21; khoản 1 Điều 23; khoản 1

Điều 31; khoản 1 Điều 42 Nghị định này;

b) Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát bi n xử phạt đối với các hành vi vi

phạm hành chính quy định tại Điều 21; khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 31;

khoản 1 Điều 42; khoản 1 và 2 Điều 54; khoản 1 Điều 56 Nghị định này;

c) Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát bi n, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát

bi n xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và 2

Điều 8; khoản 1 và 2 Điều 12; khoản 1 Điều 16; khoản 1 Điều 17; khoản 1

Điều 20; Điều 21; khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 31; khoản 1 Điều 41; khoản 1

Điều 42; Điều 43, 44; khoản 1, 2 và 3 Điều 54; khoản 1 và 2 Điều 56 Nghị

định này;

d) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát bi n xử phạt đối với các hành vi vi

phạm hành chính quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 8; Điều 12; khoản 1 Điều 13;

khoản 1, đi m a khoản 2, khoản 3 Điều 15; khoản 1 và 4 Điều 16; khoản 1

Điều 17; khoản 1 và đi m a khoản 2 Điều 19; khoản 1 và 2 Điều 20; Điều 21;

khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 31; khoản 1 và đi m a khoản 2 Điều 32;

khoản 1 và 3 Điều 41; khoản 1 Điều 42; Điều 43, 44; khoản 1 Điều 51;

khoản 1, 2 và 3 Điều 54; khoản 2 Điều 55; khoản 1 và 2 Điều 56 Nghị định này;

đ) Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát bi n xử phạt đối với các hành vi

vi phạm hành chính quy định tại Điều 8, 12; khoản 1 và 2 Điều 13; khoản 1,

đi m a khoản 2, khoản 3 Điều 15; khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16; khoản 1, 2, 3

và 4 Điều 17; Điều 18; khoản 1 và đi m a khoản 2 Điều 19; khoản 1, 2 và 3

Điều 20; Điều 21; khoản 1 và 3 Điều 23; khoản 1 Điều 31; khoản 1 và đi m a

khoản 2 Điều 32; khoản 1 và 3 Điều 41; khoản 1 Điều 42: Điều 43, 44; khoản 1

Điều 51; khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 54; khoản 2 và 3 Điều 55; khoản 1, 2 và 3

Điều 56 Nghị định này;

e) Tư lệnh Vùng Cảnh sát bi n xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành

chính quy định tại Điều 8, 12, 13; khoản 1, đi m a khoản 2, khoản 3 Điều 15;

khoản 1 và 4 Điều 16; khoản 1 và 4 Điều 17; khoản 1 và đi m a, b khoản 2

Điều 19; Điều 20, 21; khoản 1, 3 và 4 Điều 23; khoản 1 Điều 31; khoản 1 và

đi m a, b khoản 2 Điều 32; khoản 1 và 3 Điều 41; khoản 1 Điều 42; Điều 43, 44;

đi m b, c, d khoản 1 Điều 48; khoản 1 và 3 Điều 51; khoản 1, 2, 3, 4 và 5

Điều 54; khoản 2, 3 và 4 Điều 55; khoản 1, 2 và 3 Điều 56 Nghị định này;

g) Tư lệnh Cảnh sát bi n Việt Nam xử phạt đối với các hành vi vi phạm

hành chính quy định tại Điều 8, 12, 13, 15; khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 16;

khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 17; Điều 19, 20, 21; khoản 1, 3 và 4 Điều 23; khoản 1

và 3 Điều 31; Điều 32, 39; khoản 1 và 3 Điều 41; Điều 42, 43, 44; đi m b, c, d

khoản 1 Điều 48; khoản 1, đi m b, c khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 51;

Điều 54; khoản 2, 3 và 4 Điều 55; Điều 56 Nghị định này.

Page 69: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

69

Điều 66. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các

Điều 58, 59, 60, 61, 62, 63 và Điều 64 của Nghị định này.

2. Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong

các cơ quan được quy định tại các Điều 60, 63 và Điều 64 Nghị định này;

công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ quản lý nhà nước

trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

3. Chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu lập biên bản vi phạm hành

chính đối với các hành vi vi phạm xảy ra trên tàu bay, tàu bi n, tàu hỏa.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 67. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật

liệu nổ công nghiệp xảy ra trước thời đi m Nghị định này có hiệu lực mà sau

đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị định của

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời đi m thực hiện

hành vi vi phạm đ xử lý. Trường hợp Nghị định này không quy định trách

nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi đã

xảy ra thì áp dụng các quy định của Nghị định này đ xử lý.

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành

hoặc đã được thi hành xong trước thời đi m nghị định này có hiệu lực thi

hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp

dụng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 163/2013/NĐ-CP

ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Nghị

định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Điều 68. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11

năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định

số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Page 70: CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...CHÍNH PHỦ _____ Số: 71/2019/NĐ-CP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do Hạnh phúc

70

Điều 69. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện ki m sát nhân dân tối cao;

- Ki m toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát tri n Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn th ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, CN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc