diagnosi pla mobilitat sostenible conca d'Òdena.pdf

17
 1 Mancom unit at de la Conca d’ Òdena, 03 de març de 2015 PL A DE MOBILIT AT URBANA SOSTENIBLE DE LA MA NCOMUNIT AT INTERMUNICIP A L DE LA CONCA D’ÒDENA

Upload: ajuntament-igualada

Post on 06-Oct-2015

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1
Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 03 de març de 2015
PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
 
 Any 2014 Any 2015
2. Caracterització de la mobi litat global
5. Xarxa de bicicletes
3. Xarxa de vianants
6. Xarxa viària
0. Treball de camp
Inventari de l’oferta de cada xarxa de mobilitat, emmagatzemat en una “geodatabase de mobilitat” individual per a cada municipi:
• 40 aforaments automàtics 24 h (evolució i velocitat). • 320h d’aforaments manuals vehicles. • 130h d’enquestes als accessos principals (vehicle privat). • 200h de rotacions de matrícules (places no regulades). • 200h aforaments manuals de vianants. • 80h d’enquestes als accessos a la zona de vianants. • 50h de comptatges Puja/Baixa a les línies de Bus urbà.
 
  29.260 Places d’aparcament
4.791 Trams de voreres 1.900 Passos de vianants
 
4
1. Condicionants físics i socioeconòmicsDins de la comarca de l'Anoia es poden distingir tres àmbits geogràfics i humans diferenciats, la Conca d'Òdena ocupa la part central de la comarca (9 municipis, 7 dels quals formen part de la Mancomunitat). Dins d'aquesta divisió territorial, la Conca d'Òdena té predomini de relleus suaus, però amb territoris més elevats localitzats de forma perifèrica.
El riu Anoia travessa la comarca de nord- oest a sud-oest, afluent del Llobregat, el qual també marca l’orografia de la comarca i l’estructura de nord-oest a sud-est i forma la conca d’Òdena.
 Així mateix, el r iu ha t ingut h is tòricament un paper predominant en la conf iguració actual de la comarca , atès que ha determinat l’establiment d’assentaments urbans, d’activitats industrials (com el tèxtil, les adoberies o les relacionades amb el paper) i el traçat de les principals vies de comunicació.
1
2
3
nord-oest
sud-est
5
Una comarca amb un nivell d'especialització molt elevada en la indústria del teixit i la confecció, A l’actualitat s’estan duent a terme plans sectorials per tal de fomentar l’activitat empresarial en sectors estratègics com els:
Gènere de punt Adobats de pell TIC Salut.
La Conca d’Òdena gaudeix d'una posició centralitzada dins del ter ri tor i de Catalunya. La comarca de l'Anoia té límits administratius amb sis comarques més. Aquesta posició cèntrica és veu reforçada per les infraestructures de gran capacitat i vertebració terri torial que històricament l’han travessat (actualment servit per l’autovia de gestió estatal A-2).
Igualada presenta una demanda de central itat (demanda de serveis del municipi per part d'habitants de municipis propers).
Comarcal: 117.842 hab. MICOD: 68.117 hab. (57,80%)
Igualada: 38.751 hab. Vilanova del Camí: 12.506 hab. Santa Margarida de Montbui: 9.641 hab. ------------ Total: 60.898 hab. (89,40%)
Òdena: 3.624 hab. La Pobla de Claramunt: 2.186 hab. Jorba: 838 hab. Castellolí: 571 hab. ------------- Total: 7.219 hab. (10,60%)
La conca d’Òdena és una zona de caràcter   principalment urbà i industr ial i es caracteritza per tenir una important activitat industrial i terciària.
1. Condicionants físics i socioeconòmics
 Àrea Urbana Continua
2,1%
86,2%
83,4%
La Mancomunitat intermunicipal de la Conca d’Òdena té un nivell autocontenció molt elevat
Interna municipal:
13,1%
87,09
Dades: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006
 
 
8
Existeixen connexions pels vianants entre els barris de la ciutat d'Igualada i els colindants que faciliten la mobilitat a peu dins l’Àrea Urbana Continua.
880 m
450 m 6,5 min
1 RMB 6 Igualada L 0373 (12.)
1 RMB 4 Igualada L0373 (12)
2 RMB 4 Igualada L1179 (4) L0920 (4) Saió
3 RMB 4 Igualada L0375 (13)
0 RMB 1 Igualada L0378 (14)
7 RMB 18 Igualada E5 (28) L1179 (39exp) L373 (12)
4. Xarxa de transport públicConnectivitat externa MICOD
 
Vilanova C. 31% 35%
• + ocupació mitjana Catalunya (2011) 950.000v./any •    5% des del + serveis regulars
302 usuaris/dia
175 usuaris/dia
1.119 usuaris/dia RMB
 Altres línies Igualada-UAB Igualada-Aeroport Platja (Juliol i Agost) Monestir de Montserrat
Lleida 4 exp./dia Manresa
LTV • 3.897 viatgers/set. (dll – dv). • 22,9% línia: dimecres.
LTM • 2.938 viatgers/set (dll – dv). • 21,8% línia: dimecres.
 
Problemes d’accessibilitat generals:
 
Efecte barrera
11
• L’accés a la xarxa de camins es produeix en la major part de trams, a través de vies urbanes no adaptades a la circulació de bicicletes.
• La existència de pendents dificulten l’accés a Òdena des del sud i l’oest, a Castellolí des de l’oest, i la connexió de a La Pobla de Claramunt amb la resta de la Conca.
• Santa Margarida de Montbui presenta una molt bona accessibilitat amb Igualada i Vilanova del Camí, però no amb la resta de nuclis.
5. Xarxa de bicicletes
12
• El projecte d’Anella verda vol esdevenir un circuit de 28 km d’oferta viària per a ciclistes.
• Degut a la seva posició central, Igualada, té una molt bona accessibilitat en bicicleta amb la resta de la Conca, ja que des de el seu centre es pot arribar en 30 minuts a gran part de destinacions. Tan sols el nucli de Castellolí es troba a més de mitja hora des d’Igualada.
5. Xarxa de bicicletes
Jorba
Igualada
B-222
C-15C-244
C-37
BV-1106
LLEIDA
MANRESA
BCN
VILAFRANCA
CONCA ÒDENA Xarxa Alta Capacitat: Autovia A2 i Eix Diagonal Xarxa Interurbana 1 nivell: C-1411, B-222, N2a, .. Xarxa Interurbana 2º nivell: BV-1411, BV-2131,... Xarxa Bàsica dels munic ipis (Igualada, Vilanova......)
C-1411
Sant Salvador de Guardiola
Connectivitat de la xarxa supramunic ipal de la Conca d'Òdena.
C-1411
3.476
1.866
1.167
6.491
7.730
2.224
350
 
C-37 C-37
BV-1106 C-1411
6. Xarxa viàriaIntensitats diàries de pesants en un dia laborable a la Conca d’Òdena.
137 152
DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
MOLTES GRÀCIES