dos and donts leaflet - khmer

of 2 /2
Khmer Version 柬埔寨文版本 2157 9537 1/2019 ងǪមចប់ȟុងកុង និងកិច�សន�ររស˾ងʐរ (2E) អ�កគួរែត ខិត�ប័ណ� ផព�ផ�យេនះនបំណងផ�ល់ឯករេងយយល់ស�ីពីសិទ�ិ និងតព�កិច�របស់សីជ�នួយររមផ�ះ និេជក និងទី ក់រមុខរបរនឹងរររបស់ជនបរេទសែដលបេមីររមផ�ះ។ សប់ព័ត៌នលម�ិតស�ីពីលក�ខណ � ររ និងប�តិច�ប់ សីជ�នួយរមផ�ះ និេជក និងទី ក់រររគួរេងដល់កិច�សន�ររស�ង�រ (D 0×) និងច�ប់ររ។ ច�ប់ររេ�ែតឯករែដលនសិទិអំចែតមួយគត់ចំេះប��តិែដលនែចងេ�ក�ងខិត�ប័ណ� ផព�ផ�យេនះ ខណៈេពលែដលសិទ�ិអំចក�ងរបកយអំពីច�ប់សិតេ�េលីតុរ។ ខិត�ប័ណ� ផព�ផ�យេនះនបំណងផ�ល់ឯករេងយយល់ស�ីពីសិទ�ិ និងតព�កិច�របស់សីជ�នួយររមផ�ះ និេជក និងទី ក់រមុខរបរនឹងរររបស់ជនបរេទសែដលបេមីររមផ�ះ។ សប់ព័ត៌នលម�ិតស�ីពីលក�ខណ � ររ និងប�តិច�ប់ សីជ�នួយរមផ�ះ និេជក និងទី ក់រររគួរេងដល់កិច�សន�ររស�ង�រ (D 0×) និងច�ប់ររ។ ច�ប់ររេ�ែតឯករែដលនសិទិអំចែតមួយគត់ចំេះប��តិែដលនែចងេ�ក�ងខិត�ប័ណ� ផព�ផ�យេនះ ខណៈេពលែដលសិទ�ិអំចក�ងរបកយអំពីច�ប់សិតេ�េលីតុរ។ ស˾ីជɻនួយររǪមǼ̂ះ និេជក និងទី�ក់រេជɍសេរីសែដលនលកˈណʃដូចƿ� គួរនខិត˾ប័ណ�Ǽព�Ǽយេនះេយបុងបយ័តសប់ររររបស់អ�ក បរែដលគួរេធ�និងមិនគួរេធ�សំណួរ សប់ព័តʕនបែន̀ម សូមេធ�ីរកសួរសំណួររបស់អ�កេDZន់ទី� ក់រក់ព័ន�េយǽ̂ ល់ ȱចូលេDZន់ែវបយតʜƼងេម សិទ�ិរ និងចប់ររស˾ីពី FDHs ប័ណ�របស់ ទី ក់រមុខរបរ និងក់កɴមេជɍងរែដលនកំណត់ w w w . f d h . lab our. gov .h k w w w . eaa. lab our. gov . h k w w w . customs. gov . h k w w w . immd . gov .h k / eng/ serv ices/ v isas/ ĨŽƌĞŝŐŶͺĚŽŵĞƐ�ĐͺŚĞůƉĞƌƐŚƚŵů w w w . consumer. org. h k កុមបឹក អតិǬɁជន ȡទូរសព�េ�ន់ែខទូរសព�សន�របស់នគរល “999” �មៗេដ�មីទទួលនជ�នួយេ�េពលែដលអ�កបឈមមុខនឹងរបំនេលីងយ ឬសុវត�ិព�ល់ខ�នរបស់អ�កកំពុងបឈមមុខនឹងេះ�ក់។ ȡទូរសព�េ�ន់ែខទូរសព�កសួរ Ͷ៤ េ៉ ងរបស់កសួងររ “æ1~× 9~á×” ឬេ�ន់ រ�ល័យ ែផ�កទំក់ទំនងររៃនកសួងររក�ងអំឡ�ងេ៉ ងេធ�ីរេដ�មីេធីរកសួរ និងទទួលនជ�នួយេ�េពលែដលអ�កមិនទទួលនរទូត់ក់ឈ�លរបស់អ�ក ឬសិទ�ិររមួយរបស់អ�កតូវនេគបំន។ អ�ីែដលមិនគួរេធ��ក�ងអំឡ�ងេពលប់កិច�សន�ររ មិនតូវនអនុ� � តឲេ�េធីររេផងេទ�ត មួយអ�កដʮៃទេ�ពីនិេជករបស់អ�កេឡីយ ឬ�ក់េ�សយ � នមួយេ�ពីសយ � នែដលនបក់េ�ក�ង SEC េឡីយ។ មិនគួរចុះហត�េលេលីេសចកីែថ�ងរណ៍អំពីក់េប�វតរʢ ឬប�ន់ៃដទទួលក់មួយមុនេពលអ�កនទទួលក់ឈ�លរ បស់អ�កេឡីយ។ មិនគួរទូត់ក់ជូន ទី� ក់រមុខរបរ សប់ចំយ ឬតៃម�មួយ ដូចៃថ�ចុះបី ៃថ�បមុងទុក និងៃថ�ថតចម�ង េ�ពីក់កៃមេជ�ងរែដលនកំណត់េះេទ។ មិនគួរទូត់ក់ជូន ទី� ក់រមុខរបរ មរយៈតតិយជន ឬមរយៈរខ�ីក់ពីកុមហ៊ ុនផ�ល់េសហិរ�វត�មួយេឡីយ ះបីនរេស�ីសុំ ឬរែណំ ពី ទី� ក់រមុខរបរ ក៏េយ។ �គប់េពលេវំងអស់ អ�ក មិនគួរចុះហត�េលេលីឯករ កិច�ពមេព�ង ឬកិច�សន�មួយមួយបុគ�ល ក់ ឬអង�រមួយ (ែដលរ�មប�លំងនិេជករបស់អ�ក ឬ ទី� ក់រមុខរបរ) េឡីយ បសិនេបីអ�កមិនយល់អំពីលក�ខណ � ឬបសិនេបីអ�កមិនកដអំពីអត�ន័យរបស់ឯករំងេះ។ មិនតូវផ�ល់ព័ត៌នមិនពិត (រ�មប�លំ ងក់ឈ�លរបស់អ�ក និងសយ នរររបស់អ�កផងែដរ) េ�ក�ង SEC របស់អ�ក ឬអីេផងេឡីយ អ�កចទទួលខុសតូវចំេះបទេលីសែផ�កពហ�ទណ � សប់រេធីដូេ�ះ។ យេងǪមចប់ȟុងកុង និងកិច�សន�ររស˾ងʐរ (2E) អ�កនសិទិទទួលន រឈប់សកន១ៃថ�ក�ង១ស ហ៏ ៃថ�ឈប់សកបុណតិ និងច�ប់ឈប់សកបំ ំ េយនក់ឈ�ល។ និេជកមិនច បង�អ�កឲេធីរក�ងអំឡ�ងេពលៃនៃថ�សករបស់អ�ក ឬេធ�ីរទូត់ក់ក�ងទមង�មួយជ�នួសឲរផ�ល់ជូនអ�កនូវៃថ�ឈប់សកបុណតិេឡីយ។ ក់ឈ�លែដលតូវនបក់េ�ក�ង SEC និងតូវនទូត់មិនេលីសពីំពីរៃថ�ប ប់ពីប��ប់រយៈេពលៃនក់ឈ�ល ឬលបរ�េច�ទប�ប់ SEC េឡីយ។ ក់េប�វតរʢមកិច�សន�មិនគួរតិចងក់ឈ�លអបបរែដលតូវនអនុម័ត�េយរ ភិលពិេសសហុងកុង និងតូវអនុវត�េ�េពលែដល SEC តូវនចុះហត�េលេឡីយទទួលនម�បរេយឥតគិតៃថ� (ឬជ�នួសេយក់ឧបត�ម�េលីម�បរ) ទីកែន�ង ក់េ�ដʮសមរមមួយនិេជក េយឥតគិតៃថរព�លជ�ង�េយឥតគិតៃថនិងេហ៊ ុយេលីរេធ�ីតុភូមិនិវត�របស់អ�កវ�ញ េ�េពលប�ប់កិច�សន�។ �េពលែដលនទំក់ទំនងមួយទី ក់រមុខរបរ (EA) មួយ អ�កគួរែត កដក�ងចិត� ទី ក់រមុខរបរ ន� ប័ណ� ទី ក់រមុខរបរ ែដលនសុពលពែដលេចញេយរ� ភិលៃនតំបន់រដ�លពិេសសហុងកុង (HKSAR)។ ស�ីសុំឲបុគ�លិកពូកេគប ញអ�កនូវ ប័ណ� ទី ក់រមុខរបរ ឬេធ�ីរតួតពិនិតមបព័ន�អុីនធឺណិតេដ�មីបក់ ទី� ក់រមុខរបរ ន� ប័ណ�ែដរឬេទ។ កដ អ�កយល់អំពីខឹមររបស់ SEC និងរគបដណ�ប់េលីេសមុនេពលចុះហត�េលបក់យល់ពម។ រក�ទុកសំេ�ច�ប់េដ�មៃនកិច�សន�ររែដលអ�កនចុះហត�េលរ�ច។ ទូត់ក់កៃមេជ�ងរ (ចំនួនអតិបរ គឺ 10% ៃនក់ឈ�លែខដ�បូងរបស់អ�ក) េ�ឲ ទី ក់រមុខរបរ ប� ប់ពីអ�កនទទួលក់ឈ�លែខដ�បូងរបស់អ�កែតប៉ុេ�ះ។ តូវកដ អ�កទទួលនប ន់ៃដបង�ក់ពី ទី ក់រមុខរបរ សប់រទូត់ក់មួយែដលតូវនេធ�ីេឡីងឲនប់រហ័សបំផុតមែដលចេធ�ីេ�ន។ រក�ទុកឯករអត�សណ� ល់ខ�នរបស់អ�ក (ឧហរណ៍ ʞ ៖ អត�សណប័ណ� និងលិខិតឆ�ងែដនហុងកុង) និងស រះ�ល់ខ�ន (ឧហរណ៍៖ តធរ)។ពុំនអ�ក� ក់េផងេទ�ត រ�មំងនិេជករបស់អ�ក ឬបុគ�លិកៃន ទី ក់រមុខរបរ ចបង�អ�កឲបគល់ឯករំងេនះនិងរក�ទុកឯកំងេនះឲអ�នេឡីយ។ �េពលែដលសិទិរបស់អ�កតូវនបំន អ�កគួរែត បរែដលគួរេធ��េពលេះយមួយ ទី ក់រមុខរបរ អ�ក កសួង វɃលព ែខទូរស័ព̂ប̂ន់ េគȟទំព័រ កសួងររ (ែខទូរស័ព̂ប̂ន់េនះតូវនន់ប់េយÊ°sæáË) កសួងអេ˾ បេវសនʜ ទិ˲ ររបស់ FDH កសួងគយ និង រ˲ករ រេធ�ីជɻនួǓែដលƿ̔នពសុកឹតតូ វនȠមǂត់េយចប់ស˾ីពីរពិ ពណʕអំពីរេធ�ីជɻនួǓ វɃȔទរបស់ អតិǬɁជន កងក̡ំ ងបʄូលី សȟុងកុង សប់ƿសន� ទូត់ក់ជូន FDH របស់អ�កឲនន់េពលេវ និងគប់ចំនួន សបមក់ឈ�លែដលនបក់េ�ក�ង SEC។ អមកិច�សន�គួរែតមិនតិចងក់ឈ�លអបបរែដលនេចញេយរ ភិលពិេសសហុងកុង និងតូវអនុវត�េ�េពលែដល SEC តូវនចុះហត�េលេឡីយ។ ធ�ីរពមេព�ងមួយ FDH របស់អ�ក េតីម�បរនឹងតូវនផ�ល់ជូនេយឥតគិតៃថ�ក�ងអំឡ�ងេពលបេមីររែដរឬេទ និងបក់អំពីពមេព�ងែបបេះេ�ក�ង SEC។ បសិនេបីមិនតូវនផ�ល់ជូនេទេះ ក់ឧបត�ម�េលីម�បរក�ងចំនួនមិនតិចងអែដលតូវអនុវត�េ�េពលែដល SEC តូវនចុះហត�េល ែដលគួរែតតូវនផ�ល់ជូន FDH េរ�ងល់ែខេះេទ។ ផ�ល់ជូន FDH របស់អ�កនូវៃថ�សក៉ងេចស់១ៃថ�ក�ង១ស ហ៏។ រ�បចំឲ FDH របស់អ�កនៃថ�ឈប់សកបុណតិ យមិនគិតអំពីរយៈេពលៃនរបេមីរររបស់ត់/ងេឡីយ។ បសិនេបី FDH នបេមីររអស់រយៈេពលបីែខ ត់/ងនសិទ�ិទទួលនៃថ�ឈប់សកបុណតិំងេះេយនក់ឈ�ល។ ផ�ល់ជូន FDH របស់អ�កនូវកែន�ង ក់េ�ដʮសមរម ក�ងេគហ នរបស់អ�ក បង�លសង FDH របស់អ�កវ�ញនូវៃថ�ឯករេផងៗ ដូចៃថ�ពិនិតសុខព ថ�ប� ក់ពតឹមតូវមច�ប់េចញេយ � នកុងស៊ ុលក់ព័ន� នដូចៃថ�ទិ រ ៃថ��ប់រង ថ�រដ�ល ឬតៃម� ៃថ�រដ�លេលីររេ�បេទស។ និេជករបស់ FDHs បរែដលគួរេធ�ជនបរេទសែដលបេមីររǪមǼ̂ះ(FDHs) ស˾ីជɻនួយររǼ̂ (FDHs) ខទូរសព̂ប̂ន់ែដលនǼ˾ល់ស ប់ FDHs (ែខទូរស័ព̂ប̂ន់េនះតូវនន់ប់េយÊ°sæáË)

Author: others

Post on 02-Jan-2022

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

220101 - Do & Don't Leaflet - Khmer - Hotline(front)1/2019
( E )

( D 0 )( D 0 )
FDHs

w w w . f d h . lab our. gov . h k
w w w . eaa. lab our. gov . h k
w w w . customs. gov . h k

w w w . consumer. org. h k
“999” “ 1 9 ”

SEC


( ) ( ) SEC
( E )
SEC SEC SEC
()
(EA) (HKSAR)
SEC
( 10% )
( ) ( )

( )

FDH


FDH SEC SEC
FDH SEC SEC FDH
FDH
FDH / FDH
/
FDH
FDH


FDHs
(FDHs) (FDHs)

FDHs ( )
Licence
Insurance
(EAs)
FDHs FDH 10% FDH FDH ATM / / FDHs FDHs FDHs FDHs FDHs FDHs
/


FDHs
FDH
FDH FDH / FDH

FDH ( / / / FDHs )
SEC
(EAs)
FDHs //
FDHs ( )
FDHs / FDHs
FDHs


( )

(LD) LD (i) (ii) (iii)
( ) (SEC) ( ) FDH FDH 9() SEC FDHs FDHs / HKSAR
FDHs
FDHs FDHs / FDHs //

EAs “ ”
FDHs
/ FDH
FDH / SEC
FDH FDH SEC
FDH
FDH FDH
FDH
FDH
FDH FDH