ekonomi ass

Upload: nurain-2012

Post on 30-May-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  1/28

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

  KAMPUS SULTAN MIZAN22200,BESUT

  TERENGGANU DARUL IMAN

  PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN (PPISMP)

  SEMESTER 2 (2009)

  PENGAJIAN SOSIAL II

  NAMA PELAJAR : 1) AINI HAYATI BT

  900813-02-5402

  2 ) NUR AIN FATMA BT ZAIB

  901220-11-5562

  UNIT : PPISMP (PENGAJIAN SOSIAL 2)

  NAMA M.P : EKONOMI MALAYSIA

  NAMA PENSYARAH : YM. HJ. TG MOHD AMRAN B. TG YUSOFF

  TARIKH HANTAR : 30 MAC 2009

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  2/28

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan danringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

  Nama penulis : 1) .................................................

  2) ...............................................................

  Tandatangan : 1) ...................................................................

  2) ...................................................................

  Tarikh : ...

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  3/28

  EKONOMI MALAYSIA

  JABATAN KAJIAN SOSIAL,INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA,

  KAMPUS SULTAN MIZAN,22200,BESUT,

  TERENGGANU DARUL IMAN. ii

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  4/28

  Assalamualaikum w.b.t

  Terlebih dahulu,saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat

  Illahi kerana dengan izinNya dapat saya menyiapkan tugasan ini. Sebelum

  memulakan bicara,terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima

  kasih kepada pensyarah saya iaitu Ym. Hj. Tg Mohd Amran B. Tg. Mohd Yusoff

  yang telah banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.Beliau telah

  menerangkan dengan teliti bagaimana untuk menghasilkan tugasan yang baik

  dan memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menghasilkan tugasab yang

  berkualiti.

  Seterusnya,terima kasih juga diucapkan kepada kedua ibu bapa saya yang

  banyak membantu saya dari segi kewangan dan menyediakan kemudahan yang

  diperlukan oleh saya.Mereka sentiasa memberi kata-kata semangat kepada saya

  agar tidak mudah putus asa dalam menyiapkan tugasan ini.

  Akhir sekali,tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada kawan-kawan yang

  banyak memberikan idea-idea yang bernas dan memberi tunjuk ajar kepada

  saya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang membantu saya sama ada

  secara langsung atau tidak langsung.Segala budi baik kawan-kawan semua

  akan saya kenang seumur hidup saya.InsyaAllah.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  5/28

  Walaupun Malaysia semakin menuju kepada negara industri,sektor

  pertanian masih merupakan sektor yang penting kepada ekonomi Malaysia.

  Sumbangan sektor ini semakin berkurangan,tetapi ia masih merupakan satu-

  satunya sektor yang menyumbangkan bahagian yang besar.

  Sumbangan sektor pertanian kepada KDNK berkurang daripada

  31.5% pada tahun 1965 kepada 30.8% pada tahun 1970,27.7% pada tahun 1975

  dan terus turun kepada 22.9% pada tahun 1980. Pada tahun 1985 dan

  1990,sumbangan sektor pertanian kepada KDNK merosot kepada 20.8% dan

  18.7% dan terus berkurang kepada 8.7% pada tahun 2000 dan dijangka berada

  pada 7% menjelang tahun 2005. Antara tahun 1971-1975,sektor pertanian

  mengalami pertumbuhan purata yang agak tinggi iaitu 5.7%,tetapi kadar ini

  menurun kepada 3.2% pada tahun 1981-85,5.2% pada tahun 1986-90 dan 1.5%

  pada tahun 2001-2003.

  Kemerosotan sumbangan ini disebabkan oleh kejatuhan relatif

  bahagian eksport barangan pertanian termasuk getah,koko,hasil kayu dan

  kelapa sawit berbanding dengan bahagian eksport barangan perkilangan.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  6/28

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  7/28

  DASAR PERTANIAN NEGARA:

  Dasar Pertanian Negara Sebelum Tahun 1984

  Pada tahun 1984,Malaysia mengumumkan Dasar Pertanian

  Negara (DPN) buat kali pertama sejak mencapai kemerdekaan pada tahuan

  1957,iaitu selepas 27 tahun merdeka.

  Dasar pertanian ialah sesuatu jalan tindakan yang berencana

  atau terancang (bukan mendadak) yang dituju kepada sektor pertanian bagi

  mempengaruhi perkembangannya supaya mencapai sesuatu keadaan yang

  dikehendakinya (matlamatnya).

  Jika dilihat kepada empat Rancangan Malaysia daripada

  Rancangan Malaysia Pertama hingga Rancangan Malaysia Keempat,semua

  rancangan pembangunan pertanian adalah berencana contohnya dasar

  pembukaan tanah oleh FELDA mempunyai objektif dan strategi tertentu.

  Matlamatnya antara lain ialah untuk memberi tanah kepada golongan yang tidak

  bertanah supaya mereka tidak akan terus miskin di tanah air sendiri. Dasar

  pengairan sawah padi pula mempunyai matlamat untuk membekalkan beras

  kepada rakyat sambil meningkatkan pendapatan penanam padi yang

  kebanyakannya miskin. Untuk mencapai matlamat tersebut,kerajaan telah

  merancang untuk membina sistem pengairan yang menelan belanja ratusan juta

  ringgit. Sebahagian besarnya dipinjam dari luar negara,khususnya Bank Dunia.

  Dasar terhadap pekebun kecil getah pula mempunyai matlamat

  yang sama,iaitu untuk menghapuskan kemiskinan di kalangan mereka. Ini dibuat

  melalui strategi penanaman semula getah tua yang berhasil rendah dengan klon-

  klon yang berhasil tinggi,hasil daripada penyelidikan RRIM.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  8/28

  Ringkasnya Malaysia mempunyai dasar pertanian sebelum

  tahun 1984 lagi,cuma ia tidak terkumpul dalam sebuah dokumen besar. Dasar itu

  termaktub dalam buku-buku Rancangan Malaysia sejak tertubuh Malaysia dan

  juga dalam Rancangan Malaya Pertama dan Rancangan Malaya Kedua dahulu.

  Malaysia mempunyai matlamat tertentu dalam setiap aktivitinya. Oleh

  itu,pembangunan pertanian juga ada strateginya. Misalnya pembukaan tanah

  mempunyai objektif untuk membasmi kemiskinan,pengairan untuk mencapai

  kecukupan beras sebagai makanan strategik,bantuan tanam semula untuk

  mengekal kedudukan negara di pasaran antarabangsa dan lain-lain.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  9/28

  OBJEKTIF DASAR PERTANIAN NEGARA

  Objektif dasar pertanian ialah untuk memaksimunkan pendapatan

  sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap

  dan berkesan supaya sumbangan sektor pertanian kepada pertumbuhan negara

  dapat dipergiatkan semula.

  Selain itu,objektif dasar pertanian negara juga ialah untuk

  memaksimunkan pendapatan pengusaha atau pekebun kecil melalui

  peningkatan daya pengeluaran supaya kadar kemiskinan di negara kita dapat

  dikurangkan dan kualiti hidup keluarga dapat diperbaiki.

  Akhir sekali,objektif dasar negara juga ialah untuk memajukan dan

  meningkatkan hasil serta mutu komoditi yang mempunyai potensi besar untuk

  eksport atau bahan gantian import dan komoditi terpilih untuk bahan makanan

  dan perindustrian

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  10/28

  KDNK MENGIKUT SEKTOR:

  1990 1991

  PERTANIAN 18.7KEKURA 17.3

  PERLOMBONGAN 9.8 9.4

  PERKILANGAN 26.9 28.7

  PEMBINAAN 3.6 3.8

  PERKHIDMATAN 42.4 42.6

  SUMBER : LAPORAN EKONOMI 1991 /1992

  PERKKKKKKKKKKKK TENAGA KERJA

  KEKKKKKKKKKKKKKKKKKJHDHDHKL

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  11/28

  DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN

  Dasar Zaman Penjajah:

  Sektor pertanian merupakan tulang belakang ekonomi Malaysia.

  Semenjak zaman penjajahan hingga sekarang,pendapatan daripada eksport

  barangan pertanian menjadi sumber penting pendapatan negara dan menjadi

  asas kepada pembentukan modal bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor

  bukan pertanian. Walau bagaimanapun,sektor ini juga menghadapi masalah

  kemiskinan yang berterusan,agihan yang tidak seimbang di antara sektor dan

  berbagai-bagai masalah yang berkaitan seperti daya pengeluaran yang

  rendah,guna tenaga tidak penuh,pengangguran dan masalah sosioekonomi yang

  lain.

  Oleh itu,pembangunan sektor pertanian merupakan satu alat yang

  berkesan untuk memecahkan putaran kemiskinan dan memperbaiki status

  sosioekonomi desa,pertumbuhan sektor pertanian dan ekonomi negara.

  Semenjak mencapai kemerdekaan,pertumbuhan dan pembangunan sektorpertanian telah menjadi tanggungjawab kerajaan. Ini diperlihatkan melalui

  berbagai-bagai dasar pembangunan pertanian dan desa yang digubal dan

  peruntukan yang besar untuk sektor-sektor ini dalam rancangan-rancangan

  pembangunan lima tahun.

  Zaman penjajahan British memperlihatkan kurangnya perancangan

  dan pembangunan pertanian. Aktiviti pertanian terhad kepada pengeluaran beras

  dan bahan-bahan makanan yang lain serta menangkap ikan,terutama untuk

  keperluan cukup hidup. Kemudian kerajaan kolonial memperkenalkan beberapa

  tanaman seperti getah,kelapa sawit,lada hitam,tebu,dan sebagainya.

  Sesetengah tanaman yang diperkenalkan tidak menunjukkan perkembangan

  yang baik kerana pasaran yang kurang menggalakkan dan serangan penyakit.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  12/28

  Walau bagaimanapun,getah masih menduduki tempat utama kesan daripada

  pertambahan permintaan dunia dan perkembangan industri motor. Selain

  itu,sistem cara milik tanah yang ada pada masa itu membolehkan golongan

  penjajah membuka ladang-ladang yang luas secara bergeran atau pajakan.

  Sikap kerajaan penjajah yang lebih menekankan pertanian ladang

  atau tanaman wang untuk eksport,mengakibatkan pengeluaran bahan makanan

  kurang ditekankan. Pembangunan tanah-tanah baru untuk pertanian pada

  zaman selepas perang juga lembap. Pendudukan Jepun menyulitkan lagi

  masalah kekurangan bahan makanan. Keadaan darurat selepasnya juga

  membantutkan pembangunan pertanian. Peristiwa-peristiwa ini dan masalah

  kekurangan makanan yang berikutan menunjukkan betapa perlunya peningkatan

  dalam pengeluaran bahan makanan. Dasar mampu diri dalam pengeluaran

  bahan makanan terutama beras diwujudkan pada tahun 1947 dan sejak itu

  menjadi asas kepada perluasan kawasan dan peningkatan dalam pengeluaran

  padi dan beras.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  13/28

  Dasar selepas merdeka:

  Selepas merdeka pada tahun 1957,perancangan dan pembangunan

  pertanian mula ditekankan semula. Tahun-tahun 1960-an adalah masa bagi

  pembinaan semula daripada kesan-kesan penjajahan dan peperangan. Oleh itu,

  sebahagian besar daripada pelaburan dan peruntukan pembangunan pertanian

  ketika itu dikhaskan untuk pembinaan infrastruktur ekonomi dan sosial seperti

  pembinaan jalan raya,parit,dan tali air,masjid,balai raya,pusat-pusat kesihatan

  desa,pembekalan elektrik,air dan kemudahan-kemudahan asas yang lain.

  Rancangan penanaman semula getah juga dipergiatkan lagi kerana

  pada masa itu lebih 2/3 daripada pokok-pokok getah telah melebihi umur 25

  tahun. Rancangan pemulihan dan penanaman semula getah juga diperkenalkan

  untuk menambah pendapatan pekebun-pekebun kecil.

  Penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) pada

  tahun 1956 merupakan langkah penting dalam pembangunan sektor pertanian.

  Dalam tempoh lima tahun pertama perlaksanaannya,FELDA telahmembangunkan 22 skim yang meliputi 30000 ekar tanaman getah dan kelapa

  sawit. Rancangan pembukaan tanah FELDA seterusnya menjadi asas kepada

  pembangunan sosioekonomi pekebun-pekebun kecil dan petani yang tidak

  bertanah.

  Bagi mendapat gambaran yang jelas tentang dasar-dasar

  pembangunan pertanian,rancangan-rancangan pertanian telah dijalankan sejak

  merdeka antaranya ialah Rancangan Malaya Pertama (1956-60),Rancangan

  Malaya Kedua (1961-65),Rancangan Malaysia Pertama (1966-70) dan

  Rancangan Malaysia Kedua (1971-75),Rancangan Malaysia Ketiga (1976-

  80),Rancangan Malaysia Keempat (1981-85),Rancangan Malaysia Kelima

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  14/28

  (1986-90),Rancangan Malaysia Keenam (1991-95),Rancangan Malaysia Ketujuh

  (1996-2000),Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005)

  Pada amnya,terdapat beberapa persamaan dari segi matlamat

  rancangan-rancangan pembangunan tersebut. Matlamat-matlamat ini

  kebanyakannya merupakan matlamat umum pembangunan sosioekonomi yang

  meliputi matlamat pertumbuhan,guna tenaga,pendapatan,daya

  pengeluaran,kebajikan sosial dan keharmonian kaum. Penekanan yang lebih

  diberi kepada satu-satu aspek matlamat tersebut misalnya selepas peristiwa

  pergaduhan kaum pada 13 Mei 1969,Rancangan Malaysia Kedua (RMK2) lebih

  menekankan kepada penyusunan semula aktiviti ekonomi mengikut kaum dan

  perlunya memperbaiki ketidaksetaraan pendapatan antara kaum.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  15/28

  Dasar Pelbagaian Ekonomi :

  Dasar mempelbagaikan ekonomi pada asasnya melibatkan

  kepelbagaian tanaman,iaitu dengan meluaskan asas pengeluaran ebgi sektor

  pertanian. Ini melibatkan pengeluaran tanaman baru,meluaskan kawasan bagi

  tanaman yang sedia ada dan tanaman baru, serta mewujudkan aktiviti-aktiviti

  mendatar dan menegak yang berkaitan dengan tanaman-tanaman tersebut.

  Dasar ini juga melibatkan program-program pembangunan institusi,perubahan

  teknologi dan pemodenan sektor pekebun dan petani kecil tradisi.

  Matlamat akhirnya ialah untuk meninggikan daya pengeluaran,pendapatan dan memperbaiki kualiti hidup masyarakat desa. Satu daripada

  dasar untuk menambah guna tenaga,daya pengeluaran dan pendapatan

  penduduk pertanian dan desa ialah melalui pengalakkan industri desa atau

  industri kecil kampung. Asal-usul ini boleh disusurgalurkan daripada penubuhan

  RIDA ( Rural Industry Development Authority) yang kemudiannya ditukar menjadi

  MARA. Matlamat ini telah banyak bertukar tetapi matlamat asal penubuhan ialah

  untuk memperbaiki status sosioekonomi penduduk pertanian dan desa melalui

  pelbagai program industri kecil atau aktiviti bukan pertanian di desa dan

  seterusnya untuk menyediakan latihan dan kemahiran di kalangan pelajar

  bumiputera untuk memasuki pekerjaan dalam bidang industri. Dasar ini menjadi

  asas kepada Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilancarkan pada tahun 1970

  untuk meningkatkan penyertaan golongan bumiputera dalam aktiviti-aktiviti

  perdagangan,perindustrian dan perbandaran.

  Tujuan dasar-dasar pembangunan pertanian ialah untuk memenuhi

  matlamat membantu dan meninggikan pendapatan petani dan pekebun kecil

  seperti getah,kelapa sawit,nanas,padi dan nelayan serta penduduk desa amnya.

  Program-program seperti pembekalan infrastruktur dan perkhidmatan ekonomi

  dan sosial dan, pembukaan tanah oleh FELDA,penanaman semula getah,kelapa

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  16/28

  dan nanas,pemberian subsidi input dan sokongan harga,program

  pengairan,industri desa dan sebagainya bertujuan untuk memenuhi matlamat

  tersebut. Program-program ini terangkum di dalam beberapa dasar besar seperti

  dasar mampu diri,dasar mempelbagaikan ekonomi, dasar industri desa, dasar

  sokongan harga dan dasar struktur yang melibatkan pembukaan tanah dan

  perpindahan penduduk desa ke bandar.

  Dasar-dasar ini tidak banyak berubah,Cuma penekanan tertentu

  diberikan kepada beberapa dasar pada jangka masa tertentu. Misalnya RM1

  (1966-70) masih menekankan matlamat-matlamat pembangunan yang hampir

  sama iaitu, menambah pengeluaran dan guna tenaga sektor pertanian dengan

  menambahkan keluasan tanah, menambah pengeluaran per hektar dan

  pendapatan melalui peningkatan daya pengeluaran, mewujudkan perusahaan

  yang berasaskan pertanian, memperluaskan asas sektor pertanian supaya tidak

  bergantung kepada beberapa barang utama sahaja.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  17/28

  Dasar Ekonomi Baru :

  RMK2 (1971-75) menekankan matlamat-matlamat pembangunan

  pertanian berikut dalam kerangka DEB iaitu menambah peluang-peluang

  pekerjaan dengan cara menambahkan penggunaan sumber pengeluaran seperti

  tanah,air dan perhutanan. Menambahkan pendapatan petani dengan

  menggunakan alat-alat pertanian moden dan membesarkan saiz pengusahaan

  ke peringkat yang lebih ekonomi. Memperbanyakkan jenis dan kuantiti serta

  memperbaiki mutu keluaran pertanian terutamanya bagi makanan,tanaman

  wang dan ternakan.Memperkukuh institusi-institusi seperti persatuan peladang

  dengan memberi peluang kepada penduduk desa untuk mengambil bahagian

  yang lebih cergas dalam kehidupan ekonomi dan sosial negara. Membasmi

  kemiskinan dan menghapuskan pengenalan ekonomi yang berdasarkan kaum-

  kaum tertentu.

  RMK2 juga menekankan tentang keperluan membasmi kemiskinan dan

  memperbaiki agihan pendapatan di antara desa bandar dan di antara kaum.

  Keperluan ini begitu dirasai selepas tercetusnya peristiwa pergaduhan kaum

  pada 13 Mei 1969 akibat ketidaksetaraan agihan pendapatan antara kaum danantara sektor. Terdapat anggapan bahawa dasar-dasar pembangunan yang

  lepas lebih menumpukan kepada pertumbuhan output dan bukan untuk

  membasmi kemiskinan dan memperbaiki agihan pendapatan.

  Pertumbuhan ekonomi,output dan guna tenaga dicapai dengan

  mengorbankan matlamat membasmi kemiskinan dan memperbaiki agihan

  pendapatan. Pada tahun 1970,peratus kemiskinan dalam sektor pertanian ialah

  68% dan 74% daripada isi rumah miskin yang terdapat dalam sektor pertanian.

  Dasar-dasar pertanian dan pembangunan desa yang dilancarkan dalam rangka

  DEB menekankan aspek-aspek pembasmian kemiskinan dan memperbaiki

  agihan pendapatan. Dasar-dasar membasmi kemiskinan lebih memberatkan

  kepada pembangunan pertanian. Sebahagian besar daripada program-program

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  18/28

  pembasmian kemiskinan dalam sektor pertanian merupakan penerusan daripada

  dasar-dasar yang lepas seperti rancangan pengairan bagi penanaman

  padi,pembukaan tanah untuk petani yang tidak bertanah,bantuan bagi

  penanaman semula dan pemberian subsidi input dan subsidi harga.

  Matlamat kedua daripada DEB ialah menyusun semula masyarakat.

  Strategi ini melibatkan peningkatan penyertaan bumiputera dalam aktiviti-aktivit

  perindustrian,perdagangan dan pembandaran. Penekanan kepada strategi ini

  menimbulkan beberapa kesan kepada sektor pertanian atau desa. Kesan

  pertama yang penting ialah meningkatkan penghijrahan penduduk desa ke

  bandar terutama ke negeri-negeri seperti Wilayah Persekutuan dan Selangor

  yang menjalankan aktiviti perindustrian,perdagangan dan pembandaran dengan

  pesat.

  Fenomena ini perlu dilihat secara positif,iaitu dengan membebaskan

  lebih banyak buruh pertanian yang berada dalam keadaan pengangguran dan

  guna tenaga tidak penuh. Dengan ini nisbah tenaga buruh dapat diperbaiki dan

  seterusnya meningkatkan daya pengeluaran buruh dan tanah. Selain itu,sumber

  pertanian seperti tanah perlu dibebaskan untuk diagihkan semula kepada petaniyang betul-betul ingin mengerjakan tanah. Proses ini akan berakhir dengan saiz

  dan bahagian penduduk pertanian yang lebih kecil dan peningkatan dalam daya

  pengeluaran dan pendapatan petani.

  Dalam jangka masa RMK3 (1976-80) dan RMK4 (1981-85) matlamat-

  matlamat membasmi kemiskinan dan memperbaiki ketidaksetaraan agihan

  pendapatan mendapat penekanan yang lebih. Ini merupakan penerusan

  daripada matlamat-matlamat DEB. Matlamat-matlamat tersebut ialah

  mengurangkan kadar kemiskinan di desa terutama di kalangan penanam padi,

  pekebun kecil getah,kelapa,kelapa sawit,nelayan,pekerja-pekerja estet,penduduk

  kampung-kampung baru dan buruh-buruh pertanian. Menambah penyertaan

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  19/28

  bumiputera dalam guna tenaga dan pengurusan sektor-sektor moden bukan

  pertanian serta menambah penyertaan kaum lain dalam sektor pertanian.

  Penerusan dalam program-program membasmi kemiskinan telah

  menyebabkan kadar kemiskinan dalam sektor pertanian berkurang daripada

  68% pada tahun 1970 kepada 46% pada tahun 1980 dan peratus keluarga

  miskin berkurang daripada 74% kepada 67% dalam jangka masa yang sama. Di

  antara tahun 1971-80 program-program membasmi kemiskinan dilaksanakan

  termasuk pembekalan input-input moden dan kemudahan kepada kawasan-

  kawasan pertanian yang ada,penarikan isi rumah miskin ke sektor-sektor moden

  dan sektor-sektor lain melalui penyediaan peluang-peluang guna tenaga yang

  produktif.

  Dalam tempoh pelaksanaan RMK3 dan RMK4 kita lihat peranan dan

  sumbangan sektor pertanian dalam pembangunan negara semakin menurun.

  Misalnya,kadar pertumbuhan sektor pertanian dijangka berkembang dengan

  kadar 3% setahun dalam tempoh masa RMK4,berbanding 4.3% pada 10 tahun

  yang lepas. Pembangunan sektor pertanian pada tahun 1981-85 adalah

  didasarkan kepada matlamat meningkatkan pengeluaran bahan makanan untukmemenuhi kehendak penduduk yang bertambah,mempercepatkan pertumbuhan

  pendapatan eksport dan meninggikan daya pengeluaran dan pendapatan tenga

  buruh pertanian.

  Satu penekanan baru dalam dasar pembangunan pertanian dalam

  tempoh masa RMK3 dan RMK4 ialah pembangunan pertanian bersepadu. Dasar

  ini menekankan penyerangan serentak dan bersepadu kepada masalah-masalah

  sektor pertanian seperti kemiskinan,daya pengeluaran yang rendah dan

  sosioekonomi. Pendekatan ini bermula dengan menyediakan infrastruktur yang

  lengkap seperti pengairan,jalan raya dan bekalan-bekalan kemudahan asas.

  Teknologi dan input-input moden dibekalkan melalui bantuan subsidi.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  20/28

  Dasar Pertanian Negara Pertama (DPN 1)

  Pada tahun 1984,kerajaan telah mengumumkan Dasar PertanianNegara Pertama (DPN 1) yang menggariskan panduan-panduan bagi

  pembangunan sektor pertanian sehingga tahun 2000. DPN 1 dibentuk untuk

  mencapai objektif memaksimunkan pendapatan daripada pertanian melalui

  penggunaan sumber-sumber negara secara cekap. DPN 1 juga menjadi asas

  kepada pembangunan pertanian dalam jangka masa RMK5 (1986-90)

  Beberapa aspek penting yang diambil kira dalam penggubalan DPN

  ialah hakikat bahawa mulai tahun 1984,peranan kerajaan dalam perbelanjaan

  sektor awam dan pembekalan infrastruktur dan kemudahan asas ekonomi dan

  sosial perlu dikurangkan. Selaras dengan ini DPN 1 menggariskan dasar-dasar

  bagi penyertaan yang lebih aktif daripada sektor swasta dalam pembangunan

  pertanian.

  Bantuan dan subsidi kepada petani dan pekebun kecil juga turut

  dikurangkan. Petani dan peladang digalakkan untuk lebih berdikari dan kurang

  bergantung kepada pemberian subsidi. Selaras dengan itu,kegiatan-kegiatan

  pertanian dibangunkan secara komersial,sementara perdagangan dan amalan-

  amalan pertanian secara tradisional tidak digalakkan lagi. Kegiatan perladangan

  secara berkelompok dengan menggunakan sistem pengurusan moden dan

  jentera secara intensif digalakkan,selain perluasan konsep penswastaan dalam

  sektor pertanian.

  Sektor kerajaan meneruskan program-program pembangunan

  pertanian yang biasa. Manakala sektor swasta boleh mengendalikan projek-

  projek yang menekankan saiz pengurusan yang lebih besar dan lebih ekonomi.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  21/28

  Dasar Pertanian Negara Kedua (DPN 2)

  DPN 1 telah dikaji semula untuk melihat kesesuaiannya dalam

  menghadapi proses transformasi ekonomi serta untuk mencergaskan semula

  sektor pertanian. DPN 2 (1992-2010) yang menggariskan dasar dan strategi

  sehingga tahun 2010 sebenarnya merupakan penerusan daripada DPN 1(1984).

  Malah dari segi dasar dan strategi,ia merupakan evolusi daripada dasar dan

  strategi pembangunan pertanian sejak DEB dilaksanakan mulai 1970. Misalnya

  matlamat untuk mewujudkan sektor pertanian yang moden dan komersial telah

  dinyatakan sejak tahun 1970-an, DPN 2 memberi perhatian ke arah mengatasi

  kelemahan-kelemahan utama DPN 1. DPN 2 berfungsi membentuk sebuah

  sektor pertanian yang dinamik dan cergas terdiri daripada perniagaan tani serta

  perladangan dan perusahaan yang cekap. Bagaimanapun,sektor pertanian

  masih dicirikan oleh dualisme iaitu sektor pekebun kecil tradisi dengan

  produktiviti dan pendapatan yang rendah masih menguasai sebahagian besar

  daripada keluasan dan keluaran pertanian. Dari segi ini,matlamat asas untuk

  mewujudkan sektor pertanian yang moden dan komersial masih jauh untuk

  dicapai.

  DPN 2 (1992-2010) mengutarakan permodenan dan komersialisasi

  sektor pertanian sebagai matlamat asasnya. Pertumbuhannya akan didorong

  oleh kuasa pasaran dan sumber manusia. Walau bagaimanapun,tidak

  dinyatakan dengan jelas bagaimana kuasa pasaran dan sumber manusia akan

  mendorong permodenan dan komersialisasi sektor pertanian.

  DPN 2 menetapkan kecekapan sebagai kriteria utama bagi

  peruntukan sumber dan daya saing penting bagi mencapai pertumbuhan dan

  pembangunan sektor pertanian selanjutnya. Secara keseluruhannya,pelbagai

  usaha dan dasar pembangunan sektor pertanian telah dijalankan dan diharapkan

  agar berlaku kemajuan dalam output dan sumbangan sektor pertanian kepada

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  22/28

  ekonomi negara. Matlamat-matlamat asas,keseluruhan dan khusus di atas akan

  dicapai melalui strategi-strategi utama yang digariskan seperti berikut:

  penggunaan sumber-sumber dengan optimun dan sepenuhnya,pencepatan

  pembangunan projek bersepadu asas tani,intensifikasi penyelidikan dan

  pembangunan,peranan utama sektor swasta,reformasi sistem

  pemasaran,pengembangan output bahan makanan untuk penggunaan domestik

  dan eksport.

  Strategi-strategi yang diutarakan,jika tidak diikuti dengan

  pelaksanaan yang berkesan melalui penguatkuasaan peraturan dan alat dasar

  yang berkesan tidak akan berjaya mencapai matlamat yang cuba dicapai.

  Misalnya strategi penggunaan sumber dengan optimun dan sepenuhnya kurang

  berkesan mengatasi masalah tanah terbiar yang masih serius di seluruh

  negara,sebahagiannya disebabkan oleh tiadanya jentera penguatkuasaan untuk

  menguatkuasakan peraturan pengambilmilik tanah yang tidak dikerjakan selama

  tiga tahun berturut-turut seperti yang terdapat dalam Kanun Tanah Negara.

  Intensifikasi penyelidikan dan pembangunan perlu menentukan

  bahawa faedah daripada penyelidikan dan pembangunan sampai kepada petani-petani tradisional. Sekarang ini sebahagian besar petani kecil tidak menerima

  teknologi dan hasil penyelidikan dan pembangunan pertanian. Penyaluran dan

  pencapaian teknologi pertanian perlu lebih menyeluruh melalui mekanisme

  pengembangan yang lebih berkesan.

  Peranan sektor swasta dalam pembangunan sektor pertanian adalah

  jauh daripada yang diharapkan. Pelaburan sektor swasta dalam sektor pertanian

  masih lembap dan kemungkinan perlu dikaji semula sistem insentif untuk sektor

  pertanian supaya lebih menarik bagi pelaburan swasta. Kajian-kajian

  menunjukkan bahawa terdapat bias dalam sistem insentif dan perlindungan

  terhadap sektor pertanian yang menyebabkan perlindungan efektif terhadap

  sektor pertanian rendah berbanding sektor pembuatan. Bagi menarik lebih

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  23/28

  banyak pelaburan ke sektor pertanian dan mempergiatkan industri desa tani

  adalah perlu bagi sistem insentif dan galakan yang lebih menarik meliputi

  galakan penempatan dan pelepasan cukai untuk penempatan industri di

  kawasan pertanian atau luar bandar.

  Reformasi pemasaran perlu meliputi bukan setakat pembaikan institusi

  dan sistem pemasaran pertanian tetapi juga perlu mewujudkan sistem jaminan

  harga yang berkesan bagi keluaran pertanian. Sistem perlu menjamin bahawa

  keluaran pertanian penting mendapat sokongan dan jaminan harga melalui

  harga minimun terjamin. Sistem pemasaran juga perlu mewujudkan rantaian dan

  infrastruktur pasaran yang menyeluruh dan berkesan untuk menjamin keluaran

  pertanian dapat dipasarkan dengan harga yang berpatutan dan menguntungkan.

  Keluaran bahan makanan perlu menjamin pengeluaran yang

  secukupnya dan sekuriti bagi bahan makanan utama dan perlu seperti

  beras,ikan ,daging,telur,buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahan makanan

  utama ini perlu mendapat perlindungan melalui sistem galakan dan subsidi.

  Subsidi boleh diberi berasaskan tahap produktiviti yang berbeza, dengan subsidi

  yang lebih tinggi bagi petani yang mencapai tahap produktiviti yang tinggi.Galakan eksport melalui insentif cukai dan pemasaran adalah perlu bagi bahan

  makanan yang tahap pengeluarannya melebihi keperluan tempatan. Bagi bahan

  makanan yang masih dimport,strategi penggantian import fasa kedua yang lebih

  agresif adalah perlu.

  Strategi pembangunan sektor pertanian yang diutarakan oleh DPN 2

  (1992-2010) diteruskan melalui pendekatan komoditi, iaitu komoditi bahan

  makanan,tanaman industri,perhutanan,florikultur dan tanaman pelbagai. Selain

  pendekatan komoditi, DPN 2 perlu menekankan pendekatan kemanusiaan, iaitu

  pembangunan manusia (petani) yang mengerjakan komoditi tersebut. Masalah

  kemiskinan di kalangan petani dan nelayan masih ketara. Strategi-strategi

  lampau yang menekankan peningkatan produktiviti, penyaluran bantuan dan

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  24/28

  subsidi serta sokongan institusi kelihatan kurang berkesan untuk membasmi

  kemiskinan. Pendekatan kemanusiaan yang disarankan perlu meningkatkan

  keupayaan petani dan nelayan untuk meningkatkan pendapatan tanpa

  pergantungan kepada subsidi tetapi berteraskan kerajinan,perubahan

  sikap,pembangunan komuniti,inisiatif dan keusahawanan. Pembangunan

  kemanusiaan ini juga menekankan penggunaan sumber-sumber tempatan pada

  paras maksimun serta berusaha untuk menghidupkan kembali nilai dan sifat

  pembangunan komuniti tempatan.

  Selaras dengan wawasan 2020 yang menekankan pembangunan

  negara berteraskan industri,sektor pertanian perlu dicergaskan semula dengan

  menekankan permodenan dan lomersilisasi. Bagi mencapai tujuan tersebut,

  sektor pertanian tradisi perlu mengalami transformasi struktur yang menekankan

  saiz operasi yang optimun,penggunaan input dan sumber-sumber dengan

  cekap,pencapaian tahap produktiviti yang tinggi serta sistem pemasaran yang

  cekap dan berkesan.

  Secara keseluruhannya, RMK7 mengekalkan dan meneruskan

  penekanan kepada konsep pembangunan seimbang yang telah diperkenalkanbuat pertama kalinya pada tahun 1991 sebagai ciri utama DPN. Kaedah yang

  digunakan ialah menggalakkan penyertaan sektor swasta yang berskala besar

  terutamanya dalam pengeluaran komoditi makanan,mengorientasikan semula

  cara pengeluaran dalam usaha meningkatkan persaingan

  pasaran,mengorientasikan semula kawasan tanaman seperti getah,koko dan

  kelapa sawit supaya ia mempunyai operasi yang berasaskan komersil bagi

  mencapai ekonomi bidangan dan berdaya saing,mempercepatkan penyesuaian

  buruh dalam penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan perggantungan

  buruh asing,menguatkan program penyelidikan dan pembangunan khususnya

  industri hiliran dalam usaha memperkembangkan industri berasaskan pertanian

  dan penghasilan barang akhir dan membaiki peranan operasi-operasi pertanian

  agar lebih efektif dalam menangani masalah pertanian.

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  25/28

  Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN 3)

  Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN 3) (1998-2010) digubal untuk

  mengatasi kelemahan yang terdapat dalam DPN 2 (1992-2010) dan juga untuk

  menangani krisis mata wang dan kemerosotan ekonomi yang dihadapi oleh

  Malaysia pada masa tersebut. Selain itu, DPN 3 digubal untuk mengatasi

  masalah bekalan makanan yang kurang mencukupi,kurang selamat,kurang

  berkhasiat serta kurang bermutu tinggi dan untuk menjamin agar bahan

  makanan dapat diperoleh dengan harga yang berpatutan.

  DPN 3 bertujuan untuk memaksimunkan penggunaan sumber-sumber

  terhad yang sedia ada seperti tanah,buruh dan bahan mentah di samping untuk

  memperkukuh daya saingan sektor pertanian negara dan untuk meningkatkan

  pelaburan swasta dalam pengeluaran makanan masih lagi diteruskan. DPN 3

  juga bertujuan untuk mengubah sektor pekebun kecil dan untuk memastikan

  pembangunan pertanian dan perhutanan yang mapan serta dapat disesuaikan

  dengan perkembangan terbaru yang berlaku di dalam dan luar negara.

  Objektif utama DPN 3 adalah untuk memaksimunkan pendapatan dari

  sektor pertanian dan perhutanan menerusi penggunaan sumber secara optimun

  dalam sektor pertanian dan perhutanan. Ia melibatkan usaha-usaha untuk

  memaksimunkan sumbangan sektor pertanian kepada Keluaran Dalam Negeri

  Kasar (KDNK), pendapatan eksport serta pendapatan petani,penternak dan juga

  nelayan.

  Objektif DPN 3 secara khusus ialah meningkatkan sekuriti makanan

  (food security) iaitu dengan meningkatkan kualiti mutu pengeluaran bahan

  makanan supaya mencukupi untuk keperluan rakyat,mengukuhkan pertalian

  dengan sektor-sektor lain bagi mewujudkan kesinambungan antara sektor

  perindustrian,perkhidmatan dan sektor-sektor lain dengan sektor pertanian bagi

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  26/28

  membolehkannya memasarkan hasil keluaran pertanian dengan lebih

  berkesan,meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian untuk

  perkembangan yang berterusan dalam sektor pertanian di samping mewujudkan

  daya saingan yang berkesan dalam sektor ini,memulihara dan menggunakan

  sumber-sumber asli secara mapan supaya sumber asli tidak disalahgunakan dan

  penggunaannya adalah untuk aktiviti yang produktif dan selamat bagi menjamin

  kemapanan alam sekitar dan yang terakhir mewujudkan sumber pertumbuhan

  yang baru untuk sektor pertanian bagi memastikan pembangunan sektor

  pertanian adalah seiring dengan sektor-sektor yang lain di Malaysia.

  Dalam DPN 3 (1998-2010),terdapat 2 pendekatan yang diketengahkan

  iaitu Pendekatan Perhutani (agroforestry approach) dan Pendekatan Berasaskan

  Produk (product-based approach)

  Pendekatan Perhutani memberikan penekanan yang menyeluruh

  kepada masalah kekurangan sumber-sumber seperti buruh,tanah pertanian dan

  sumber air untuk pengairan tanaman. Pendekatan ini menggabungkan dua

  kegiatan iaitu kegiatan pertanian dan kegiatan perhutanan supaya serasi dan

  saling melengkapi antara satu sama lain. Strategi ini menggunakan teknik yangbersepadu untuk mengatasi masalah kekurangan sumber dengan

  menggabungkan tanaman,perikanan dan penternakan serta dilengkapi dengan

  aktiviti agro-perlancongan. Melalui kaedah ini,kos pengendalian untuk

  mengendalikan aktiviti sektor ini dapat dikurangkan.

  Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pulangan pengeluaran

  yang lebih luas serta mengguntungkan. Hal ini dapat membuka jalan kepada

  para pengusaha sektor pertanian untuk membangunkan sektor pertanian dan

  perhutanan secara bersama bagi meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi.

  Dengan penggabungan kedua-dua sektor ini,penggunaan sumber seperti tanah

  dapat dijimatkan serta dioptimunkan. Hal ini seterusnya dapat meningkatkan

  potensi penjanaan pendapatan daripada pelaburan perhutani. Pendekatan ini

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  27/28

  juga dapat mengurangkan tekanan terhadap permintaan tanah untuk sektor

  pertanian. Hal ini demikian kerana penggabungan kedua-dua kegiatan ini

  membawa kepada pengeluaran hasil pertanian dan perhutanan daripada tanah

  yang sama.

  Perdekatan perhutani ini juga menyokong pelbagai perhubungan

  simbiotik,termasuklah penanaman spesies pokok hutan dengan tanaman industri

  untuk mengoptimunkan penggunaan tanah bagi memaksimunkan pulangan.

  Misalnya melalui tanaman industri contohnya herba di bawah pokok hutan,kita

  dapat memungut hasil daripada pokok balak dan tanaman herba pada masa

  yang sama. Memberikan pulangan yang melebihi kos kepada para pengusaha.

  Pendekatan ini dapat membolehkan pengusaha sektor pertanian meningkatkan

  taraf hidup mereka.

  Manakala,pendekatan berasaskan produk adalah untuk meningkatkan

  sumbangan dan pendapatan sektor pertanian di Malaysia. Pada awal

  pendekatan ini,produk dan pasaran dikenal pasti berdasarkan

  permintaan,potensi pasaran,dan cita rasa pengguna. Pendekatan ini dapat

  memberikan penekanan yang lebih kepada keperluan dan cita rasa penggunaserta pasaran khusus di seluruh dunia. Pendekatan ini sangat berbeza dengan

  Pendekatan Berasaskan Komoditi yang diamalkan dalam DPN 2 yang telah

  mengehadkan keupayaan dan keberkesanan sektor pertanian untuk menembusi

  pasaran yang jauh lebih luas dan maju.

  Pendekatan Berasaskan Produk mengambil kira permintaan,keperluan

  pengguna dan pasaran bagi menggubal strategi pengeluaran pertanian huluan

  supaya setanding dengan industri lain. Pendekatan ini juga mewujudkan peluang

  kepada usahawan pertanian untuk menambahkan pengeluaran dan

  meningkatkan keupayaan pemasaran hasil-hasil pertanian. Melalui pendekatan

  ini,perancangan dalam Pelan Induk Perindustrian Kedua (1996-2005) dapat

  dilengkapkan. Hal ini demikian kerana pendekatan ini menekankan

 • 8/9/2019 Ekonomi Ass

  28/28

  pembangunan kelompok industri yang berasaskan pertanian,menerusi

  penggalakkan pertalian dalam dan antara sektor ekonomi yang merangkum

  ,pembangunan dan perluasan industri sokongan dan perantaraan.

  Pelaksanaan DPN 3 meliputi tempoh RMK8(2001-2005) dan RMK 9

  (2006-2010). Dalam tempoh RMK 8,teras dasar adalah untuk menjadikan sektor

  pertanian sebagai sektor yang moden,dinamik, dan berdaya maju selaras

  dengan strategi DPN 3. Strategi utama bagi pembangunan pertanian dalam

  tempoh RMK 8 ialah mempertingkatkan pengeluaran makanan secara besar-

  besaran bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat dengan tujuan

  untuk menggurangkan import dan menambahkan eksport. Menggalakkan

  penyertaan sektor swasta dalam pengeluaran makanan secar komersial yang

  berskala sederhana dan besar melalui perwujudan lebih banyak kawasan kekal

  pengeluaran makanan seperti taman teknologi pertanian dan taman hortikultur

  bandar serta ladang satelit. Mempergiatkan pembangunan akuakultur di darat

  dan di laut lepas. Menggunakan tanah secara insentif melalui pelaksanaan lebih

  meluas. Mempertingkatkan daya saing pengeluaran pertanian dengan

  menggalakkan lagi penggunaan teknologi penjimatan kos dan buruh.

  Mempergiat R & D terutama dalam peningkatan hasil dan pembangunan.Mengoptimunkan keluasan kelapa sawit untuk menyesuaikan dengan

  pengeluaran dan mewujudkan piawaian minyak sawit Malaysia bagi

  meningkatkan daya saing. Mengorientasi semula getah sebagai tanaman

  strategik yang membekalkan balak untuk industri berasaskan lateks.

  Menggunakan sumber semulajadi terutama sumber hutan secara mapan dan

  mesra alam. Membangunkan aktiviti dan tanaman yang mempunyai potensi

  komersial. Memperkukuh pembangunan sumber manusia dengan menggalakkan

  kemahiran baru. Meningkatkan pendapatan petani dan pekebun kecil dengan

  memperkukuh khidmat sokongan,memperbaiki mekanisme penyaluran dan

  penyampaian.