enjoy dslr camera web no restriction

Author: duong-cam

Post on 11-Jul-2015

231 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ContentsPart 1About the D-SLR CameraPart 2Ways to ShootPart 3Quick-and-Easy Great ShotsPart 4Using Camera FeaturesPart 5Printing PhotosDigital SLR TerminologyA digital SLR is power and control, enriching your life.This easy-to-read book teaches beginners how fun and easy a digital SLR is.Take photography to a higher plane, and experience the true joy of photography.Make Photography More Fun!Enjoy! Digital SLR CameraFirst printing November 1, 2008Published by Canon Singapore Pte LtdCompiled and edited by GAKKEN Co., Ltd.Unauthorized copying or distribution of this publication, in whole or in part, is strictly prohibited.0040Co c hnh o nh Hnh o nh chu p bo ng mo y D5Lk lh l lo n luo ng 01Co c lho nh ph n cu o mo y o nh Ki u do ng020Ih y duo c g, chu p duo c n y Khung ngo m022Ihoy ng knh O ng knh024Bo l l y nhu ng khoo nh kho c quy l d[nh NhonhCac cach chup anhPHN 2 Chu T khoaNI OUNG OUYN SACH NAYChu Tm hu v may anh OSLRPHN 1 T khoa02Ne l hoy Khng 1L y ne l030Ne l hoy Khng 2A nh b[ nho e032Ne l hoy Khng 3A nh mo l lro i lru c li p033A nh b[ so ng vol iso ng034Bo y u lvo nh so ngI c d , kh u d , l5O03Kh ng chIruo ng o nh ne l (DOF}Kh u d03Ihoy d i Iruo ng o nh ne l (DOF}Hi u u ng lukh u d040Chuy n d ng linh hoy nho eI c dchu p042Chuy n d ng linh hoy nho e nhi u hoy lHi u u ng lul c dchu p044A nh de p cu o co nh 5o ng voI iI c dl5O04Hi u u ng lul5Ol5O Coo/Ih p04Ihoy d i go c nhnIiu cu ng knh050O ng knh lhoy d i o nh chu p nhu lhno oGo c nhn voph i co nh052O ng knh vov[ lr chu pZoom vobcu c054Io o ng r ng vosudo i liu cu c voph i co nh05Ihi l l p Ch l luo ng o nh chu pCh l luo ng chu p05Co m bi n hnh o nh cu o mo y o nh D5LkCo m bi n (5ensor}005Cac cach chup anhPHN 2 Chu T khoa090Chinh mo u cho bu c o nh chu pPiclure 5lyle092Ihm Piclure 5lyle mo iPiclure 5lyle094Chu p nhu ng chulhIro ngChdbuso ng095Chu p nhu ng chulhI iChdbuso ng09Chu p o nh vo i Mo u 5o ngChdbuso ng097Chdbuso ng voco c mo u so c ringChdbuso ng09Ho n chnhu ng soi so l vPhoi 5o ngHislogrom/Highlighl Worning100o l duo c nhu ng Mo u nhu lunhinWhile Bolonce (WB}102Cn Bo ng Iro ng cho co c ngu n so ngWhile Bolonce (WB}00D dang chup anh epPHN 3Chu T khoa025udu ng Full AuloChdFull Aulo04Bo l lo i nhu ng khoo nh kho cProgrom AE0Ihi l l p I c dchu pChdUu lin I c0i u khi n vi c xo o phngChdUu lin Kh u070i u khi n suphoi so ngChdchinh loy 072Ihoy d i l c dl5OIhi l l p l5O074L y ne l lud ngAl Focus07L y ne l lo i nhu ng di m mong mu nOne 5hol AF07L y ne l vo i chulhchuy n d ngAl 5EkVO AF00L y ne l bo ng loyMonuol locus02Ihoy d i chddo so ngChddo so ng04Bcu c khung o nh lukhung ngo mBcu c o nh0Phuki n giu p gio m su rung loyChn mo yChu S dung cac tnh nng khacPHN 4 T khoaChu In anhPHN 5T khoa00711Quolrnh in o nhPhuong lhu c in1045udu ng llosh cho nhu ng chulhb[ l ie n llosh10Co c kylhu l do nh llosh kho co nh llosh, do nh lr n10Chu p o nh vo i lile kAWkAW Mode110Ihuo ng lhu c phim ne l coo HD Quoy phim112Xem lo i phim lrn IV HD volrn PCBin l p phimChu S dung cac tnh nng khacPHN 4 T khoaChu In anhPHN 5T khoa11Co c lhu l ngucu o mo y o nh D5LkCung cup vu suc nol voi muu suc ruc ro lu goc nuy don goc kiuHtnh u nh chu h ng mu y DSIR th t lu n tuo ngPholo/Toru SHlMlZUPholo/Toshinobu TAKEUCHlAnh chup voi ng Tolo (goc hop}Cngkinhlhuydiduoc lumsudiondulcuchinh unh khng bi gioi hunlPholo/Toshinobu TAKEUCHlChup bung ng goc rng (Wido unglo}Pholo/1un lMUPAPholo/Shinyu YCSHlMCPlLumnibulchulhovoi phng non bi xou molPholo/Minoru KC8AYASHl8ul kip nhung khounh khuc quyol dinhlHuynhinvuocuulruccuumuyunh DSLPvoicucbphunchinhvuhuy lim hiou nhung uu diom cuu no.Naocung chi!May anh ky thut s SLRPHAN 1Tm hiu vmay anh DSLRMuyunhDSLPlhiolko voiuulionviocdodung khichupunh.Muychup cunhnhunh,cungdo chup,cunglhuunlionlhi cungll.Cngkinhlhuo roi duoc cung lu ml duc linhchinh.oguncuc ng kinh, muy unh co ml vong lron phiu lruoc goi lu ngum ng kinh.8n |rong mc y c n 3Lk0T8Coc lhonh phn cuo moy onhuoc lop rl nhiu linh kinFlush lich hop (Flush coc}Ngum gun ng kinhCum bion hinh unhGuong phun xu (Guong lul}Cuc phim nhun vu vong xouy diou khion vioc chup vu xom lui unhKhung ngum, dung do ngum vu b cuc unh chupChun gun lush roiMun hinh LCD hion lhi cuc lhng s lhiol lup vu dung do xom lui unh chupNul chup unh (Nul sup mun lrup}Hoy dot mot thuon cuo bon voo khung ngomXoaynumvnpbiagocpbalcbo dn kbl blnb anb trong kbung ngm ro net nbt tbeo mt cua ban.Cng kinh lhuo roi8 vi xu li hinh unhTm hu may anh ky thut s OSLR0T8c |c n pc n cin cc c mc y D3Lk co cc | Iuo ng c n ccoSosunhvoimuyDSLPsolhuy sukhucbiollonnhullubun khnglholhuydingkinh duocNho gon vu nho do do mung lhooMc y c n cc IcKu dongNul chup unh on FlushCng kinh lich hopKhung cunh luc chup hion lon lron mun hinhCuc phim don giunMay anb ou lcb tbuong duoc tblt k nbo gon mt cacb tl da vl tb no duoc cb tao nbo va nbe. vol may anb DSLP, kba nng cbup anb duoc uu tln bon. co tb cbup nbanb, tbao tac o va dap ung vlc cbup nblu tb loal kbac nbau, may anb DSLP co tb su oung nblu loal ng kinb kbac nbau tungvolgocnblnrngdncacngtmabaycacng cbup cn canb. va vol vlc ngm cbup truc tlp qua kbung ngm, ban co tb bt kp nbung kboanb kbc cbinb ac nbu ban nbln tby.Mc y c n D3Lk co|cc p cuo c n c |Ioc c n onSuoungcacloal ngkinbttd cbup anbuy duoc xom nhu lu b nuo cuu muy unh, khi mu unh sung nhun boi sonsor so duoc chuyon di lhunh nhung linh hiou hinh unh chul luong (du liou unh}.Anb sang duoc camnbn bol cam bln lon.Cam bln cang lon, cbt luong blnb anb cang cao.PHN 1Moy onh D5Lk uu lin li do kho nong chup onhMoy onh D5Lk uu lin li do kho nong chup onh.B xu | hnh anhB naoMt (Thuy tinh th)ng knhVong macCam bn hnh anhTm hu may anh ky thut s OSLRKcng ngc m cc c mc y c n D3LkMc y c n cc Ic020Ihy duoc g, chup duoc nyBon co lh nhn lhy nhung g mo moy onh nhn lhy.C cho d Livo \iow, muyunhDSLPvun hunhnhumlmuy unh du lich, no so lho hionnhunggidung ngum lron mun hinh LCD cuu muy.\oimuyunhdulich,bunsongumvoi mun hinh LCD, b cuc hinh unh vu chup. (Ml vui muy co lich hop lun khung ngum nho.}Cuukhungngum, buncolholhuy duockhungcunh nhulunosoduoc chup.PAkI 1Nhu xem phim mon onh rng021C vung chinh giuu, co nhung diom AF (Aulo Focus} dung do luy nol ludng. 8un co lho chon luy nol o bul ki diom nuo do muy unh luy nol o diom do. Cuu khungngum,buncolholhuylungchiliolcuuchu lho, muu suc, cu nhung biou cum cuu chu lho, v.v, vu ro nol hon so voi bun ngum lron mun hinh cuu muy unh du lich, di khi rul kho nhin duoi lroi nungKhung conh duoc lh hin song vo ro nelcy Icnu ng oc n |c y qcc kcng ngc mTrong may anb DSLP co mt guong pban a va no se duoc lt ln kbl ban nbn nut cbup anb. No cbo pbep anb sang tu ng kinb dl uyn qua va dp vao cam bln blnb anb dong val tro nbu pblm trong may cbup pblm truyn tbng. Hlnb anb sau do duoc gbl lal vao b nbo bng tinb blu s. va vl co mt ng kinb (slngle lens)va mt guong pban a (retle mlrror) cbo nn duoc gol la may anb Ky Tbut S ng Kinb on Pban Xa (Dlgltal Slngle-Lens Petle bay may anb DSLP)Vi sco go Icmc y c n D3LkKhung ngomHuy dung ng kinh goc rng (wido unglo}Huy dung ng kinh lum xu (lolo lons}Cho nhu ng khung co nh r ngMun keo gon nhung chu th o xo022Ihoy di ng knhPot nhu ng knh khoc nhou cho bon su dung.duilioucu(mm}cung ngun,hinhunhbunlhuy cungrng.\ulioucucung dui, hinh unh bun nhun lhuy duoc cung gun hon.Tm hiu v may anh DSLRChon luo nhiu looi ng knh023Dung do chup cun cunh nhung chu lho nhoLum cho lho gioi bi lronThu duoc nhungduong lhungHo y thuvo co c ng knh do c b tLumlngkinhcogocnhincuc rng don muc lum cho hinh unh bi bo cong lron nhu o mul loui cu.Lu ng kinh co lho lum cho cuc duong lhung cuu hinh unh cng lrinh lro non vung vuc, ko bi sui loch do goc chup unh.Cng kich mucro duc biol vi co lho luy nol voi khoung cuch rul gun so voi cuc loui lhng lhuong. No rulphuhopkhibunchupcuc vul lho nho nhu lu bng hou vu cn lrung.PHAN 1ng knhTm hiu may anh ky thut s DSLRng knh Macrong knh Fisheye ng knh Tilt-shiftTm hiu v may anh DSLR8ungcuchnhunnulchupunh bun co lho luy nol vu chup unh.AutofocusChup In tuc024Bol ly nhung khoonh khoc quyl d[nhMoy onh co lh ly nel luc lhoi.i voi nhung chu lho chuyon dng nhunh, vioc chup lion luc duoc nhiou unh cung ml lun lu loi lho cuu muy unh DSLP.Chupnhioulumml luc lrong ml giuy.Tm hiu v may anh DSLRIhil k cho nhung khoonh khoc luc lhoi025May anb DSLP duoc tblt k d ban co tb cbup anb nbanb cbong va dep. Mt dc dlm nua cn nbc lal dolaAutotocusngblalalynettudng.Mayanb DSLPduoccbtaovolcacdngcortttvaticb bop nbung b vl u li d co tb ly net rt nbanb. May anb vl tb se ly net nbanb bon nblu so vol ban tu oay vong ly net trn ng kinb.Tuko c: Ncn vcco pNhon phm chup onh, khoonh khoc duoc gu Io ngoy Iop tuc.Mo y co m cho c cho n\i lri cuu nul nhun chup duoc dul vo phiu phui vuu nguy lum ngon lro luy bun khi nhun chup. Cuc phim nhun vu vong xouy cung duoc b lri hop li giup bun diou khion rul do dung.Khng co lhoi giun lro cuu mun lrup. Khounh khuc lun lun duoc bul kip.Bon se lhy lhooi moy khi cm moy onh ml coch vuo von lrong loy.PHAN 1 NcnTm hu may anh ky thut s OSLRCo ru lnhio ucu chchu pm lbu cu nh.M llrong nhung s do so duoc gioi lhiou lrong phun nuy.PHAN 2Cac cach chup anhVi may anh DSLRNao cung vui!Khi xom ml buc unh lhng lhuong, bun so lhuy co nhiou vung co d nol khuc nhuu.Nhu ngvu ngmubu nlhu ysu cno l duoc goi lu vung unh nol huy con goi lu diom luy nol.Co nhung vung lrng rul nol vu cung co nhung vung khuc bi mo di.028Nel hoy Khng 1Cuc di luong num lruoc vu suu vungduocluynolsobimohuy co ngo ilungou ivu ngno lhuy oul nol.Nhu ng vu ng mo Vu ng o nh ne tCac cach chup anhNoi v hnh anh co scnet hay b nhoe, hay xemmt vai v du sau y.Nhung ch lrong vung ly nel lh soc nel, nhung vung khoc lh b[ mo di.Nao cung vui! Vi may anh DSRL028un co lho luy nol ml cuch lu dng (uuloocus} huy chinh bung luy (munuul ocus}.Munuul ocus AuloocusKhi bun lhuo luc luy nol, nghiu lu bun dung xuc dinh vung nol vu vung khng nol.Loy netNguyon nhun. Khng co diom nuo duoc luy nol (oul o ocus}Nguyonnhun.Chulhomubundungchupnumlrongvung unh nol (in ocus}Khng covu ng no o ne t Vu ng o nh mong mu n duo c Io y ne t8an co ngac nbln vl sao anb cbup b out net Co nbung dlm se duoc ly net (dlm tocus), va bt ki dl tuong nao nm truoc bay sau nbung dlm nay se tby b mo dl. Nbung dlm cang a dlm ly net (dlm tocus) se duoc nbln tby cang mo bon. Nbung vung ma ban tby net la nbung vung lntocus,trongkblnbungvungkbngnettblbblur (mo) dl. Ngbla la vung nao b mo vung do b out net. Kbl suoungmayDSLP,baysuoungautotocusdlynettal nbung dlm ban cbon. (Xem trang 74 81 d blu tbm v qua trlnb ly net.)Tukho o cho v c o nh khng duo c ne t 1 : Out Ne t - Out of focusXem iu khin vic xoo phng (Khu d} o lrong 9.Xem Ly nel o lrong 741.PHAN 2Cac cach chup anhLam sao |y netAnh netAnh bj nhoe030Nel hoy Khng 2Moi lhu duoc ly nel (locus}.Anh houn loun suc nol o moi goc.Moi lhu du b[ nhoe.8uc unh nuy luong lu nhu buc unh o lron moi lhu dou duoc luy nol (ocus}, nhung loun b buc unh vun con bi nhoo ml chul. Co nhung nguyon nhun khuc luo non hion luong nhoo nuy.Cac cach chup anhV du khac v khng netVoi buc onh chup cung b[ nhoe boi su rung hoy chuyn dng.Nao cung vui! Vi may anh DSRL03TNgoal cbuyn anb b out net ra, vlc anb b mo bay nboe con co tb oo cacb cm may kbng cbc cbn. Hay la, oo cbu tb dang cbuyn dng, va no tao ra su nboe trong buc anb. Trong qua trlnb pbol sang, nu may anb b rung bay oo cbu tb ol cbuyn, buc anb cbup co tb b nboe. va co rt nblu cacb d tranb nbung bln tuong nboe kbl cbup nay.No u nhu luy bu n huy lhun mu y u nh bi rung lrong luc bun cum muy unh, no co lho lum unh chup bi nhoo. Do luy cummuyunhcosurungkhichup u nh,u nhchu pso binho olhoo. iou nuy lhuong duoc goi lu bi rung luy.Do luy bun houc do lhun muy.Chu lho chuyon dng cung luo non su nhoo. Ko cu khi bun gun muy unh lon chun mu y (lripod}, chulhochuyo n dng lrong quu lrinh phoi sung non no so binho o.io unu ylhuo ng duoc goi lu chu lho bi nhoo.Chu lho di chuyon.Nguyon nhun cuu vioc bi nhooAnh bj nhoeMo y o nh bj rungChuyn dng cuo chu thNo ubu ncu mmu yu nh vurung,dolubirung luy.No udochulhodi chuyo n,do lu chu lho bi nhoo.PHAN 2Tukho o cho v c o nh khng duo c ne t 2: "Chuy n d ng"Xem Ic d chup o lrong -7.Xem Hon ch su rung loy o lrong -7.Cac cach chup anhAnh mot troChup onh lruc din voi mol lroi co lh b[ mo nholK ca nu cbu tb duoc ly net va kbng co tlnb trang rung tay, blnb anb vn co tb bln tb mo nbat oo tla sang mt trol cblu tbng vao ng kinb. Nguyn nbn cbu yu oo tla sang dl vao b pban a bn trong ng kinb. lu nay glng nbu la ban vn bay tby o cac kinb cbn glo cua e bol.8an co cung co tb tby nbung blnb da glac ut bln lp lal trong buc anb. tranb bln tuong nay, bay ngm cbup o nbung goc d kbac bay su oung loa cbe nng (lens booo).o lrunh lruong hop liu sung cuu mul lroi chiou vuo ng kinh nguoi lu gun lhom lou cho nung phiu duu ng kinh.Khi onh mol lroi chiu lruc lip voo ng knh, onh chup se b[ mo nhol.A nh rone t A nh bj monho t032Anh mul lroi khng di vuo ng kinh.Anh mul lroi di vuo ng kinh.ng knh co gon Ioo che ng knh khng go n Ioo cheNe l hoy Khng3Tukho o cho v c o nh khng ne t : "A nh mo t tro tru c t p"Cac cach chup anhV du khac v khng netS khac bit gia hai bc anh trn la:033l kbl cbup mt nguol o ngoal trol tbuong b tl mt. May anb tbt ra la mt tblt b rt tt trong vlc tu dng dlu kbln pbol sang, nbung dl kbl buc anb cbup lal b tlnb tranb ou bay tblu sang. vl tb, trong mt s truong bop, ban pbal tu cbinb ly cac tr s pbol sang kbl cbup. kh o nh chu p bj du so ng hoy th u so ngi khi rul kho khun do cunh duoc dung sung nhung buc unh cung bi du sung huy lhiou sung.Vy lom soo d phoi song ll?A nh du so ngA nh th u so ngi khi buc onh lro nn song quo hoy li quo.Anh b[ 5ong hoy Ii song Nao cung vui! Vi may anh DSRLXem v 5ong o lrong 34-35.Xem v 5ong o lrong 94-99.PHAN 2Cac cach chup anhMay anb co ba yu t d dlu cbinb luong anb sang dl vao trong. No nm na nbu vlc dlu cbinb luong nuoc kbl ban mo vol nuoc vao cc. Kbl ban vn vol, tbl lun lun, nuoc cbay cang nblu nuoc trong cc dy cang nbanb. Nguoc lal, nu ban mo vol nbo, nuoc cbay ra yu va se mt tbol glan nblu bon d lam dy cc.vlc dlu cbinb vol nuoc glng nbu ban dlu cbinb kbu d cua may anb. va d oal cua tbol glan ma nuoc cbay ra glng nbu la tc d cua man trp. Kicb tbuoc cua cac cc lal glng nbu la d nbay cua cam bln anb sang. Cc cang to, tbl cang cn nblu tbol glan d nuoc dy cc (d nbay tbp bon). Cc cang nbo, tbl se mau cbong dy nuoc bon (d nbay sang cao). Luong anb sang duoc nbn bol may anb duoc gol la luong pbol sang.Th t Io p bo y u to nh huo ng dcoduo c supho so ng du ng.Hinh unh chup duoc so khng duoc dop.034Bo yu l cuo onh song8uc unh duoc ghi lui khi unh sung dup vuo bo mul cum bion.o ghi ml luong sung dung muc, co bu you l huy bu cuch do muy unh diou khion luong sung di vuo nuy.Nou nhu luong unh sung quu nhiou,Huy quu il,Kinhlhuoccuumunchunhuylcho u nh su ng di quu colhodio u chinh duo c. Luo ngu nhsu ngdivu ovilhocolho nhiou huy il khi di vuo bon lrong.8ung cuch dong mo mun lrup, d dui cu u lho i giun u nh su ng di vu o duo c dio u khion.\u d nhuy voi unh sung cuu cum bion hinh unh co lho lhuy di.Chu lhoAnh chupMoongAnh sungCum bion (huy phim}Anh sung duo c cu m nhunAnh sungCng kinhDu sunglThio u su nglKho u d T c d nho y so ng cu o co m b nCac cach chup anh chup c bc anh, may anh se ghi lai nhng g anh sang i vao trong t ng knh. Co tt ca ba yu t anh hng n lng anh sang ma may anh se ghi lai khi chup.Luong phoi song co lh ging nhou giuo khu d lon voi lc d chup nhonh vo khu d nho hon voi lc d chup chm hon.Nao cung vui! Vi may anh DSRL035Vo v du v vc kt hop ho go trj khou vo tc d d co cung Iuong pho songo m lu bu you l phoi sung, huy luong luong nuoc lu unh sung.Khou, Tc vo f5OKho u voT c dGiu su rung cui cc duy nuoc luo nglrungcholuo ngu nh sung mu bun cun vuu du.Cung mo Khuu d lo, lhi nuoc chuy ru cung munh.Cung dong Khuu d lui, nuoc chuy ru cung you.\u nuoc so duy cc rul nhunh (lc d chup nhunh}So mul nhiou lhoi giun do cc duy nuoc (lc d chup chum}. nhuy sung lhup ~ Cc lo nhuy sung cuo ~ Cc nhoNuoc chuyTc d chup chum ~ Tn nhiou lhoi giun do nuoc duy ccnho y so ng Kch thuo c c cl/1 l/1.4 l/2 l/2. l/4 l/5. l/1/0 sec. 1/30 sec. 1/15 sec. 1/ sec.1/4 sec. 1/2 sec. 1 sec.Khu dIc dNuoc chuyTc d chup nhunh ~ Nuoc duy cc nhunhPHAN 2Cac cach chup anhPhi u sangLn hnNhanh hnNho hnChm hnKhuu d cung lon Tri s cung nho /2.8 (vi du}y la tr s f-number!8uy gio chung lu bun vo cuc co khuu d vu noi vo lri s duoc dung do xuc dinh kich co cuu khuu d vu khuu d unh huong nhu lho nuo don unh chup.Khun mul muu ro nol, lrong khi phng non phiu suu bi mo nhul, lum cho nguoi muu lrong unh ni bul hon.Khuu d cung nho Tri s cung lon /22 (vi du}\ioc lhuy di khuu d unh huong don khoung cuch cuu vung unh lruoc vu suu chu lho duoc luy nol khi ocus. Duy vung nol nuy duoc goi lu Suu Truong Anh (DCF}.Trj sf co ng nho03Kim sool 5u Iruong Anh Cochu lgidoru cr ioch khu udcu nglo,lhilris cung nho, vu khuu d cung nho lhilriscu nglo n.Hu yxom giui lhich chi liol o phun Thuul Ngu cui such nuy. Suu Truong Anh cung hop.Cac cach chup anhvol ba yu t (kbu d, tc d, va d nbay sang) d klm soat duoc luong anb sang, cung co tb dlu cbinb d tao ra nblu blu ung anb kbac nbau.u tln, bay em dlu gl ay ra nu ta tbay dl gla tr kbu d. Nu cbung ta mo kbu (tr s t nbo) tbl Su Truong Anbmong.Tlncanbvabucanbduboamovacbi nbung vung rlng blt duoc ro net. Nol cacb kbac, nu cbung ta dong kbu (tr s t lon), tbl Su Truong Anb se rng bon. Tln canb va bu canb se duoc ro net. 8ng cacb nay, ban co tb klm soat duoc vung anb ro net tuong ung vol cbu tb bay buc anb ban mun cbup.Bong coch thoy d go trj khou d, bon co th du chnh duoc DOFKim sool 5u Iruong Anh vo vic xoo phngNao cung vui! Vi may anh DSRL037Khou d Chu lho duoc ro nol lu gun don xu.Khuu d khng nhung quyol dinh luong unh sung di vuo muy, mu con kiom soul lun Suu Truong Anh (DCF}.PHAN 2Trj sf co ng Io n Suu Truong Anh cung rngXem Khu d o lrong -9.Cac cach chup anhTrj sf co ng nho038Ihoy di d su lruong onh8ngcacbtbaydlkbud,bancotbtbaydlduocdsu truong anb. Kbl d su truong anb bep (DOF mong), tln va bu canb se bl mo nblu bon. lu nay anb buong kbl ban mong mun cbu tb nguol mu bay mt bng boa nao do duoc ro net va cac pbn con lal nm trong vung anb mo. vl tb no lam cbo cbu tb cbup duoc nl bt bon. Nol mt cacb kbac, nu ban mun ca bal cbu tb va pbng nn du ro net, bay dong kbu d lal, bay ngbla la dt tr s t lon bon.sou truo ng o nh co ng he p, vu ng o nh moco ng nh u. suu lruong unh rngsuulruo ng unh hopTri s lonTris nho suu lruong unh cung hopCac cach chup anhHoy lhu lhoy di khu d lung chul vo xem lhu d su lruong onh lhoy di nhu lh noo.Nao cung vui! Vi may anh DSRL03A nh huo ng cu o kho u dl/1 l/1.4 l/2 l/2. l/4 l/ l/11 l/1 l/22 l/32Nhunglrisliouchuunduoclho hio nobu nglron.M lbuo clung houc gium lri s nuy duoc goi lu T slop. 8ung cuch lhiol lup cuc lri s lio n kobon lru i hou c phu i nhu olron, buncolholunghoucgiumlris lhoo lung slop.Tri s nho Nou bun xouy vong chinh khuu d lron muy unh, ml lri s lrung giun cung duoc hion lhi.Tri s lonT slopPHAN 2Trj sf Io n suu lruong unh rngXem Khu d o lrong -9.Cac cach chup anhThit lp tr s fKhoanh khc quyt nh!y la tc chup!8ung cuch lhuy di lc d chup, bun co lho lum cho chuyon dng linh houn loun huy bi nhoo do chuyon dng.Tc d chup no lrng nhu lho nuy.Nhung chuyon dng rul nhunh cung co lho dung yon khi bun chup.Nou bun lhuy s T000 hion lhi o phun lc d, no co nghiu lu T/T000 giuy.T c dchu p nhonh040Chuyn dng linh hoy nhoe.Ml giuy so duoc ghi lu T.Ml s khounh khuc cuu chuyon dng mu mul nguoi khng bul kip cung co lho chup lui voi muy unh.Chuyon dng bi dung yonCac cach chup anhTc chup tai 1/640 giyMt buc anb gbl lal nbung kboanb kbc tuc tbol, cbng ban nbulamdungynnbungglotnuocduocpbunratudal pbun nuoc, bay kboanb kbc cbu cbo cua ban nbay ln cao. volmttcdcbupnbanb,anbsangdpvaocambln trong mt kboang rt nbanb, va lam dung lal cbuyn dng cua buc anb. va nu tc d cbup cbm,bt kl cbuyn dng nao ay ra trong qua trlnb pbol sang se duoc gbl lal nbung mt cbuyn dng b nboe dl. Trong mt s truong bop, no tao ra nbung blu kbac tbu v vl mt nguol kbng tby duoc kboanb kbc do.Vo t c dchu p nhonh chuy n d ng bj du ng yn, vot c d cho p seIo m nonho e d.Lom chuyn dng dung yn hoy b[ nhoe.Nao cung vui! Vi may anh DSRL04TT c dchu p cho mTc d chup8ung cuch lum nhoo chuyon dng, buc unh lrng co vo dung chuyon dng vu no un luong hon so voi bun xom no lron lhuc lo.PHAN 2Chuyon dng so bi nhoo.Xem Hiu ung lu lc d chup o lrong 42-43.5ee Xem Ihil lp lc d chup o lrong -7.Cac cach chup anhTc chup tai 1/3 giyT c dchu p nhonh042Chuyn dng dung yn vo nhoe nhiu hoy lTcdcbupduoctbltlpdtaoranblubluung trong vlc m ta su cbuyn dng. O nbung tc d kba nbanbnbu1/1000glybayonbungtcdtbtcbm nbu 1/8 gly, kt qua cbup duoc trng rt kbac blt. 8an co tb tao ra nbung buc anb trng rt la ma o mt blnb tbuong ban kbng tby duoc. vy tbl tc d cbup kbng cbi dlu kbln luong anb sang dl vao may, ma con anb buong dn nbung cbuyn dng. Nol cacb kbac co nbung tbu cbi bln buu duoc trong ngb tbut nblp anb.T c dchu p cothIo m chuy n d ng nhu du ng yn hoy bj nho e d.C lc d chum, huy luu y hinh unh co lho bi nhoo do rung luy khi cum muy. \i lho huy giu lhul chuc luy khi chup houc gun muy lron chun muy.Chuyon dng dung lui.Xem Anh nhoe o lrong 30-31.Xem Hon ch rung moy onh o lrong -7.Cac cach chup anhTc chup tai 1/1000 giy 1/500 giy1/30 giy 1/60 giy1/4000sec. 1/2000sec. 1/1000sec. 1/500sec. 1/250sec. 1/125sec. 1/60sec.1/30sec.1/15sec.1/8sec.1/4sec.1/2sec.1sec. Xem lhu o nhung lc d chup khoc nhou se cho ro nhung hiu ung cuo chuyn dng khoc nhou.Nao cung vui! Vi may anh DSRL043Hu ung tu tc dTc d chup nhunhGing nhu vioc lhiol lup khuu d, co nhung giu lri lc d lrung giun giuu nhung giu lri chuun lron duoc hion lhi lron muy unh.T slopTc d chup chum8unglronlhohioncucgiulrilcdchup chuu n. Tu ng buo c lu ng hou c giu m duo c go i lu slop.Khilhuydicucgiulrilcdchup lion ko bon lrui huy phui cuu bung lron, lc dchu psolunglonhou cgiu mxu ngvu duoc goi lu T slop.PHAN 2o t t c dcho mo luo chuyon dng nhoo diXem Ic d chup o lrong -7.Cac cach chup anhCac bc t tc chup1/250 giy1/15 giy 1/8 giy1/125 giy ISO thp cht lng anh cao hn.y la ch s ISO!lSC cung lhup lhi chul luong cuu unh cung min vu dop.\ioc lhuy di d nhuy sung lu cuch nhunh nhul do chup duoc nhung unh li vu sung. nhuy sung lhuong duoc goi lSC (lSC spood}.f5O tho p044Anh dep cuo nhung conh song vo li lSC lhuong cung duoc xuc dinh bung cuc chi s nhu o chup cunh ngoui lroi unh sung nhiou.Cac cach chup anhVi ISO cao, ban coth t tc nhanhhn thay v tc phai chm.vi ou, kbl ban cbup nbung canb tb tbao trong nba, ban da mo kbu tl da nbung vn kbng du sang. 8an se ba tc d ung, nbung vl tb ma nbung cbuyn dng se b nboe dl. Nu ban mun cbuyn dng dung yn, d nbay sang cao se rt buu icb. Cam bln se tro nn nbay bon vol anb sang, va vl tb ban co tb dt tc d cbup cao bon.f5O coo hu u ch cho nhu ng co nh t .Ihoy di l5O lo coch d nhl d bon chup nhung conh 5ong vo Ii.Nao cung vui! Vi may anh DSRL045f5OCunh li co lho chup duoc mu khng bi rung luy.\oi lSC cuo, lc d mun lrup luong ung voi T/0 giuy co lho su dung duoc mu khng bi rung luy.PHAN 2nho y f5O cooChup cunh li do hon.Xem Ihil lp l5O o lrong 30-31.Cac cach chup anhf5O tho pf5O coo04Hiu ung lu l5O nhiou lhup cho unh chul luong hon. nhiou cuo lum cho unh bi hul hon.Phong loPhong loCac cach chup anh50 100 200 400 800 1600 3200...l5O lhp cho l nhiu hon, l5O coo gy nhiu nhiu honNao cung vui! Vi may anh DSRL047f5O thop/coolSC 50 vu 3200 (400 huy cuo hon nuu} co lho co o ml s muy unh voi vui lhiol lup dul biol.lSC lhup lSC cuouy lu ml uu diom o muy unh ky lhuul s. 8un co lho lhuy di lSC bul ki khi chup unhTbay dl kbu d anb buong dn d su truong anb, tbay dl tc d anb buong dn trang tbal cua cbuyn dng, dung ynbaybnboe.vatbaydldnbaysangseanbbuong dn cbt luong cua buc anb. Nbu vi ou o trang bn tral, d nbay|SOanbbuongdndbatcuaanb.|SOtbpanbit bat bon.Su b bat nay duoc gol la d nblu (nolse). |SO cao lam cbo anb b nblu nblu bon. O nbung may anb ky tbut s mol nbt co rt nblu ky tbut nbm glam tblu su nblu nay, vl tb blnb anb vn tuong dl dep k ca o nbung |SO cao.nh u setho y ronho t tuf5O 100 trod8uncolholhuydilSCdochupnhung linhhu ngkhu cnhuu,do co lho lu nhu ngcu nhlrongnhuhuyngou ilro i, cunh sung huy li.PHAN 2Xem lhm nhoy l5O o lrong 44-45.Xem lhm Ihil lp l5O o lrong 72-73.Cac cach chup anhCac mc ISOCon s nay th hin goc nhn cua ng knh.Coch doc coc chi s ng knhEF lu ho ng kinh cuu Cunon. Nou lu EF-S, nghiu lu ng kinh co lho gun duoc lron lhun muy Cunon mu su dung cum bion co kinh lhuoc APS-C.uy lukhou ng liou cucu u ng kinh. \uvo i hui chusconghiu duy lu ng kinh colholhuy d i liou cuduo c (zoom lons} lu28mm do n 300mm.Con snu y lhohio n dmokhu u dl i du cu u ng kinh. Nocu ng lhohio n duy lu ng kinh nhunh huy chu m.lS vio l lu l cu u lmugo Slubilizor lubch ng rung huy n dinh hinh u nh, ng kinh coghi lS nghiu lucobch ng rung bon lrong.Ban hay tm hiu mt chut kin thc v ng knh, no se giup ban chup anh thu v hn.Ml khung cunh rul rng co lho chup lui duoc.Con s nho hon lho hion goc nhin rng hon. Con slo n hon lhohio n go c nhin ho p khi cu n chu p xu.Ml ng kinh goc nhin rng co lho nhin lhuy ml vung nhin rng lon cuu khung cunh.048Ihoy di goc d nhnTiou cu ng kinh8uy gio huy xom lhu ng kinh unh huong gi don hinh unh. Ml ng kinh co ml goc nhin khuc nhuu lho hion khung cunh bun dung ngum.USM viol lul cuu Ullrusonic Molor, ml dung dng co mu nh giu p quulrinh luy nol lu dng nhunh vu rul om.Cac cach chup anhngkinb50mmduocgollangkinbtlucbun(normal lens) bol vl goc nbln cung nbu blnb anb pbl canb cua ng kinb nay gn nbu bng vol goc nbln o mt nguol. Nbung ng kinb co d oal tlu cu nbo bon 50mm, duoc gol la ng kinb goc rng (wloe-angle lens), nbung ng kinb co d oal tlu cu lon bon 50mm se duoc gol la ng kinb tm a (telepboto lens).ngkinbgocrngcotbnblntbyduocmtvung anb rng, trong kbl ng kinb tm a oung d cbup nbung vt tb vol kboang cacb a. Hay tbu tbay dl nblu ng kinb, ban se kbam pba nblu dlu tbu v!Ho y thuco c ng knh kho c nhou cotu cungo n hon hoo c do hon ng knh thng thuo ng 50mm.Ihoy di liu cu bong coch lhoy ng knh, hoy zoom, bon co lh lhoy di goc nhn lu rng dn hep d chup onh lu xo.Nao cung vui! Vi may anh DSRL04\oi ng kinh lum xu, nhung vul o rul xu co lho lrng lhuy nhu rul gun voi bun. do tu cuMuc du chu lho o rul xu, bun co lho koo chung lui, ging nhu bun dung o rul gun do chup.Tiou cu ng kinhXem Goc nhn cuo ng knh o lrong 50-51.PHAN 2Cac cach chup anhMi ng kinh co ml d dui liou cu riong duoc do bung milimol (mm} nhum xuc dinh duoc goc nhin huy lu khu nung buo phu cuu ng kinh. Tiou cu cung ngun, goc nhin cung rng hon vu cung dui lhi goc nhin hop hon. Huy xom lhu liou cu ng kinh so quyol dinh goc nhin cuu ng kinh ru suo.Go c nhn cu o ng knh050Ong knh onh huong dn onh bon chup ro sooHuy do muy unh o ml ch vu lhuy di vui ng kinh, bun huy xom lhu co gi khuc.Nbung buc anb trn duoc cbup tal cung mt v tri, cbi co ng kinb la duoc tbay dl. 8an se tby, tlu cu cang ngn, ng kinb se bao pbu rng bon, va tlu cu cang oal, tbl d bao pbu bep bon bay nol cacb kbac la kbung canb duoc keo lalgnbon.Stlucugpdlcungdngngblalavttb trong kbung anb cung se to gp dl ln.Go c nhn chu p phuthu c vo o ng knh.Cac cach chup anhVc thay ng knh se |am thay goc nhn cung nhu su cua anhAnh chup se co hiu ung khoc nhou, khi bon chup chu lh o cung ml goc d. iu chinh su phi conh bong coch lhoy di d doi liu cu.Nao cung vui! Vi may anh DSRL05TCung liu cu, nhung khoc goc nhn cung con luy voo lhn moy chup onh.Huu hol muy unh DSLP su dung ml lrong bu dung cum bion co kich lhuoc khu cnhuu.Fullrumoluongduongvo ikhphim35mm(24x3mm},huy loui kh nho Tx2mm, vu loui nho nhul lu T5x23mm. Kich lhuol cum bion cung nho, cung co nghiu lu d buo phu cung hop. No lui luo ru hiou ung goc nhin hop hon nhu ng kinh lolo. Xom lhom o lrung 58-5.Ph conh cuo ng knhHuy lhu xom su khuc nhuu khi lu chup ml chu lho o ml goc d khng di nhung lhuy di cuc ng kinh khuc nhuu.Goc nhn vo ph conhMt ln nua kbl ta oung cac ng kinb kbac nbau, nbung vn glu cung goc d cbup cbu tb, ban se tby bu canb se tbay dlkbacnbau.voltlucungkinbcangngn,pblcanb pbia sau cang nblu. va tlu cu ng kinb cang oal, tbl canb vt pbia sau nbu gn lal vol cbu tb bon. 8ng cacb tbay dl ng kinb (bay tbay dl d oal tlu cu), ban co tb tbay dl goc nbln cung nbu la tbay dl cbl tlt cua bu canb pbia sau.Chuthkhng d go c d , nhung ho u co nh thoy d .PHAN 2Cac cach chup anhDi chuyon xunh quunh di luong vu huy lim nhung vilril lnhu l.No udolum lbnghouhuylu nguo i nu o do , lun lun kio m lru hu u cu nh phiu suu vu lim ru ml goc d chup mu bun lhuy dop nhul. Suu dohu y cho n m l ng kinh dochu p khung cu nh mu bun mun.Tm nhu ng go c sechu pSuukhichonduocmlvilricungnhugocd lhichhop,huylhunhinbungkhungngumcuu muy. Anh vi du bon lrng co vo hoi bun bun. Trongnhu nglruo ngho pnhulho ,hu ylhulu i gunhuyluixuruhuyzoomgunluihuyxuru lum cho unh sinh dng hon.No ubu nmu nzoomlohon huy luo ru cui gi do khuc hon chochulhohuybcucunh, hu ydichuyo nlimm lgo c muy lhich hop nhul.Ngo m quo khung ngo m052Ong knh vo goc chup onhy la mu cbt d mt buc anb dep vol may anb DSLP. Tbay vl dung mt cb va zoom tol lul cung mt goc may, bay ol cbuyn va tbu o nbung goc may kbac, sau cung mol la zoom d tln cbinb b cuc.lu nay co tb ban cbo la rl rm, nbung vlc cbup mt buc anb nbu ban da blnb oung truoc do, la mt dlu tbu v cua may anb DSLP va no rt vul!u ng phuthu c vo o chuy n zoom to Iu quonh uTnh chnh khung o nhCac cach chup anhKhi ban chup mt i tng g o, hay di chuyn va th nhiu goc khac nhau. co duoc onh dep, hoy di chuyn d co v[ lr ll nhlNao cung vui! Vi may anh DSRL053C ngkinhgo cr ngmungm lph i cunh un luong. No rul lhich hop cho u nhphongcu nhcu ngnhunhu ng khnggiunmubunkhnglholuixu hon do chup hol.So voi buc unh lrung bon lrui lhi buc unh nuy goc d chup gun nhu dul bng vuo chinh giuu vu chup gun hon. \i lho bng hou chinh o phiu lruoc lrng lo hon, ro rung hon vu ni bul hon boi vi bng hou o huu cunh phi suu lrng nho hon vu bi lum mo ml cuch muol mu.Ho y cho n m t bcu c t t nho tZoom vo goc d chupHoy chon ng knh phu hop vo khung conh!M l ngkinhlhnglhuo ng(normul lons} cho ml phi cunh ging nhung mu llhuo ngbu nnhin.Nogu nnhu chup duoc huu hol cuc lho loui.Cng kinh lolo koo nhung di luong o xu lui gun honPHAN 2Cac cach chup anhng knh goc rng cho nhung khung canh cn bao quatng knh thng dungng knh te|e chonhung tuong o xa054Ioo rng vo su ng knh wdeDung do chup nhung khng giun rng so nhun munh hon vioc phi cunh.vl ng kinb wloe bao pbu duoc mt kbung canb rng, nn su pbl canb truoc sau duoc tb bln ro rt. Nol cacb kbac, cac dl tuong o tln canb va bu canb se trng a nbau bon so vol tbuc t. Nbung vt o gn se trng to bon va nbung vt o pbia sau se trng nbo bon so vol blnb tbuong. Nbu tronganbtrn,kblbancbupmttoanbatuouollnvol mt goc cbeo, kbung canb se b nen lal, tao ra mt buc anb n tuong. Gn ng kinb wloe ln may, nbln vao kbung ngm, tln gn dn mt s cbu tb va dua may anb ln ung, ban se cam nbn su kbac blt ro bon.Nhu ng khoo ng co ch nhoothu c tcothduo c Io m kho c b t ro t Io n trong o nh chu p.Cac cach chup anhVo may anh OSLR ban co th d dangu ch|nh su ph canh.Ong knh wide loo su khoc bil lon v phi conh, lrong khi ng knh lele lom bong khoong coch lruoc vo sou.Nao cung vui! Vi may anh DSRL055 ng knh teIeTu cu vo su ph conhKhoung lruoc vu suu so bi non lui gun bung nhuung kinb tele tao nn blu ung nguoc lal so vol ng wloe. l tuong truoc va sau se trng gn nbau bon. Nbu trong anb trn, nbung con cblm trng rt ngang bng nbau so vol tbuc t. ng knh teIe cothIo m nhu ng d tuo ng truo c vosou bo ng nhou.5u dung ng knh tu chuon8on cunh nhung ng wido huy lolo, bun cung dung quon ng kinh liou chuu n 50mm, nolu o ru suph i cu nh gi ng nhu mu l bun dung nhin. Cuc lons zoom voi khoung liou cu co diom chinh giuu lu 50mm, so lhich hop dung nhu ml lons chinh. 8un co lho lhuy duoc su khuc biol cuu vioc lhuy di liou cu lu ngun don dui vu hiou duoc vioc dung ng wido huy lolo.PHAN 2Cac cach chup anh05Cac cach chup anhPhong toPhong toPhong toIhil lp Chl luong onh chupChon kich lhuoc unh phu hop voi cng vioc bun so lum.Nhunphim[Monu|vuchonPocording quulily.Khi phong lo, bun so lhuy khuc biol o chi liol cuu hinh unh.Chul luong unh lung dun lu S don M don L. Anh chup o kinh lhuoc L co lho phong lo duoc mu khng bi linh lrun vo hinh.Hinh unhHinh unhHinh unhL[Lo n]M[trung bnh]5[Nho ]Nao cung vui! Vi may anh DSRL057Chot Iuong onh chupPHAN 2Phong to Phong toCac cach chup anhMoy onh ky lhul s cho phep bon chon luo chl luong onh chup.M l cho n lu u khu c, bu n cocu c lu y cho n Fino vuNormul cho chu l luo ng u nh chu p. Fino huy Normul colhoduo c cho n ocubu kich lhuo c u nh lron.8ung chul luong unh chupCho t Iuo ng chu p Kch thuo c nL [Lurgo| FinoA3 houc lon honCho kich lhuoc in lonM [Modium| Fino M [Modium| Normul A5-A4S [Smull| Fino S [Smull|NormulA houc nho hon(8uu lhiop,...}L [Lurgo|Normul\i chul luong Lurgo/Fino lu ll nhul, non bun co lho chon lhiol lup nuy moi luc.Tuynhion,cuhuiLurgovuFino lum dung luong unh lon hon. Kol quu lu bun so chup duoc il unh hon lron cung ml lho nho.Dung Iuong du Iu cuo kch thuoc L Ion hon 5 vo chot Iuong Fne Ion hon NormoI.Fino cho unh min honLorge/Fne photo Lorge/NormoI photo[Lorge]L[Medum]M[5moII]5058Cam bin hnh anh (sensor) cua may DSLRCo bu kich lhuoc sonsor cho muy unh DSLPPhong lrunh bui bum lron sonsorXup xi Tx2mm(APS-H sizo}24x3mm(Full rumo}Sonsor ull-rumo co kich lhuoc bung voi kich lhuoc cuuilm 35mm\oi nhung sonsor nho nhung co s pixol bung voi s pixol cuu sonsor lon, sonsor lon so co kinh lhuoc mi pixol lon hon. Kich lhuoc pixol lon so nhuy sung hon vu cho hinh unh chul luong hon. \i lho, chul luong hinh unh khng chi phu lhuc vuo s diom unh lron muy.Xup xi 5x7mm(T/T.8 inch}Xup xi T5x23mm(APS-C sizo}Kch thc sensor nhng may anh du lchLun lun duy nup muy unh vu ng kinhNou co bui dinh lron bo mul son-sor, no co lho hion lon unh bun chup dung ml vung xum nho. \i lho, huy lhuy ng kinh ml cuch nhunh chong, vu lun giu lhun muy voi nup cho khi lhuo ng kinh ru.Co lho dung bop lhi do lhi buy bui bon lrong lhun muy huy lrong miong lng kinh.Cac cach chup anhSensor con c goi la cam bin hnh anh hay la t bao cam quangKhi ban nghe rng mt may anh co X megapixels.No ngha la co by nhiu im anh (pixels) trn sensor o.Vi sensor ln, may anh DSLR co th at c hnh anh co cht lng rt cao.Nao cung vui! Vi may anh DSRL05Visensorln,kchthccacpixelcunglnhn.Cac pixellnsenhaysanghnvachoktquaghihnhcht lng hn.Nh la co ba dang sensor ph bin, cac sensor ln thng c dung trn may DSLR la: Full-frame nh trn film 35mm, APS-H nho hn mt chut va nho nht la APS-C. Sensor nho hn se cho vung nhn anh nho hn trn cung mt ng knh khi ngm chup. Ngha la hnh anh b ct cup i (crop). So vi hnh anh trn full-frame, hnh anh trn sensor APS-H b ct cup 1.3x va trn APS-C b ct cup 1.6x. Nhn t s crop nay vi tiu c cua lens, ban se co c goc nhn tng trn lens co tiu c o.May anh co sensor ln la mu cht co c cht lng anh caoSensorKich lhuo c sonsor cu ng u nh huo ng do n dbuo quu l cu u u nh lron cu ng m l lou i lons.Vi ng knh 50mm\oi cung ml loui lons, sonsor nho hon so cho goc nhin unh nho hon, vu unh huong lon kol quu unh chup. Full-rumo sonsor APS-H sizo sonsor APS-C sizo sonsorToun khung unh buo quul boi muy unh ilm 35mm buo quul unh luong duongvoi lons 50mm buo quul unh luong duong voilons 5mm buo quul unh luong duong voilons 85mmPHN 2Cac cach chup anhSensor con c goi la cam bin hnh anh hay la t bao cam quangKhi ban nghe rng mt may anh co X megapixels.No ngha la co by nhiu im anh (pixels) trn sensor o.D dang chup anh epPHN 3Huy lim hiou nhung diou co bu nvo mu yu nhDSLPdo chu plu inhu nghinhu nh mu bun you lhich.D dang chup anh epPHN 302Chuon bj ng knh thay uo cKhunungsudu ngduo cnhio ulou i ngkinhkhucnhuulumluudiom lo nvo imu yu nhDSLP.8u ncolho chu pduo cnhu ngbu cu nhkhu c nhuuvo i ngkinhgo cr ng, ng kinh lum xu huy ng Mucro.025u dung ch d Full Aulo (lu dng hoon loon}Muy unh cun pin do houl dng. Huy chuc chun lu bun du suc pin.PnCung cupnung luong cho muy unh vu ngkinh.Truo ckhichu p,bu n hu ydu mbu olupinduduo csu c du y.8u ncu ngnonmunglhoopin du phong.ThenhoNhung hinh unh du chup so duoc luu lruvu olhonhoduo idu ngdulio u hinhu nh.Domu yu nhDSLPcod phun giui cuo, non ly luong nou lu co m llhonhodungluo ngTG8lrolo houc nhiou lho nho.Thn ma y [body]Ngu ynuy,nhio umu yu nhDSLPso hu udphungiu iru lcuo,T5lrio u diomunhhouchonnuu.Mungdon nhu ngsu cmu udo phonvu cho phop bun in nhung buc unh lon hon.Gi ngmu yu nh,lhonholunhu nglhio lbichinhxu c.Thodohu hong ghi gup chun dng vul ly, lrong vui lruong hop, lho co lho bi hu hong houn loun. Tho nho cung do hu hong khi gup bui, nuoc vu linh dion. Khi lu cho lho vuo huy luy lho ru khoi muy unh, huy lhuo lu cnhunh,vulunlundolhokhngsudu nglrongbuodu ng. Khng chum vuo nhung diom liop xuc lron cunh cuu lho. Tinh dion co lho phu huy du liou.Boo quon the nho dung cochKhngchu mvu onhu ng dio mlio pxu clroncu nh cu ulho .Tinhdio ncolho phu huy du liou.Kolhucu ulhonholu bui vu chun dng vul ly. Huy chuc chun lu cul lho lrong buo dung.8ung duoi vi du s luong unh chup co lho luu lru up dung cho muy unh T0 lriou diom unh voi dinh dung lu 1PEG Lurgo/FinoDung Iuong the nhoMoi bul duu, bun huy su dung d lu dng houn loun.Suunuy,khibundubiolnhiouhon,huy lhu su dung nhung cho d o co bun vu liop lhoo lu cuc cho d lu sung luo.Dung luong lho5T2M8 TG8 2G8 4G8 8G8T30 20 520 T040 2080S unh luu lru (xup xi}Vu ng sa ng ta oChtu ngVu ng co ba nChup anh ep mt cach d dangSu dung ch chup tu ng hoan toan03PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChup anh ep mt cach d dang Su dung ch chup tu ng hoan toanChup onh su dung ch d Full Aulo03Chtu nghoa n toa nMu yu nhlud nglu mnhu nglhuolu c. cunh nol, chinh cun bung lrung, lc d , khuud,lSC...onlushlichhoplron muy cung houl dng lu dng. Trong cho dnu y,bu lkyuicu ngcolhododu ng chup duoc ml buc unh.5u dung ch d Full Aulo (lu dng hoon loon}Ch d FuII AutoVi nhiu ngi, mt chic Vi may anh DSLR mang n n tng la kho s dung. Tuy nhin, nu ban trang b vai kin thc c ban, no cung kha d s dung.Tt ca ban cn la chic may anh, mt cai ng knh, mt cai the nh lu tr hnh anh, va mt cuc pin a c sac.iviVimayanhDSLRCanonEOS,ngknhcoth thay i c. Vi mt ng knh zoom thng thng, ban co th chup c nhng tm anh goc rng va nhng anh tm xavaphai.Vingknhgocrngtiucngnhn,ban chupcnhngtmanhgocrnghn.Vavimtng knh tm xa tiu c dai hn, ban co th chup c nhng tm anh tm xa hn. Vi mt ng knh Macro, ban co th chup cn canh c nhng chu th nho nh hoa co va cn trung. ChFull Auto r t dda ng chu p a nhXem loi hnhCo khu nung xom lui unh du chup lron mu nhinhLCDcu umu yu nhlum l dio uluyo lvo ikhu ccu umu yu nhky lhuul s noi chung vu DSLP noi riong.Cu mlhunmu yvu ngkinhchu c bung2luy,op2luysulvuocolho. Tuy nhion, khng non gng cung quu muc.E pluynu mduo isu lvu ocolhodo lung cuong su vung chuc.Com moy dung cochTu thma y ngang Tu thma y u ngXom vo 5ong o lrung 74.04 04Bol giu khoonh khoc (Progrom AE}Anh chup lrong khi choi voi ml con moo con lrong vuon. Con moo hoi mol vu du ngup. Khounh khuc du duoc giu lui ml cuch luyol voi bung cho d Progrum AEGu Io nhung khoonh khoc tuyt vo nhotKhixouynu mvu nchinhchodsungP (Progrum AE}, muy unh so lu dng chinh lcdvukhuudphuhopvoidsung cuu chu lho vu mi lruong. Khng ging cho d lu dng houn loun, lrong cho d ProgrumAE,bu ncolholuchinhcun bung lrung, giu lri lSC, don lush v.v... Phon ung tuc th ngoy co vo nhung khoonh khoc quyt djnh Progrom A (P)Chup anh ep mt cach d dangThay pho sang05PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRLMoy onh lu chinh khu d vo lc d cho phu hop voi conh dong chup05Trong ch t ng hoan toan, a s cac thng s c may thit lp t ng. Sau mt thi gian, ban cam thy co th lam tt hn may, va mun t chnh mt vai thng s. olalucbandungchProgramAE.Xoaynumvn chnh ch sang P .Program AE cho phep ban t chnh mt vai thng s. Ban co th thay i bu tr sang, cn bng trng,gia tr ISO, bt/tt en flash.Tc va khu vn c thit lp t ng bi may anh. Khi ban mun tp trung chup c tm anh ep nht theo y ban mun, Program AE la phu hp nht. Program AE cho ra nhng tm anh ep trong hu ht cac trng hp. AE la vit tt cua Auto Exposure, ngha la phi sang t ng. Pro-gram AE la phi sang t ng theo chng trnh nh sn.Thoy d m t vo thng svovo n chu p tud ng.Progrom ABon tu chnh mt vo thng s. No gng nhu Io mt ch d tn chnh duoc so vo ch d FuII AutoProgrom A (P)PHAN 3Ch con bom nut chup d chupFuII AutoChup anh ep mt cach d dang Thay pho sang0 0Ngoui con cu hoo, cuc bol nuoc cung ngung dong ml cuch luyol voi. Hinh unh nuy chi co duoc voi lc d chup rul nhunh.Cu Ioo In cuo con co heo nhu ngung dong trong tho gon. Khixouynumvunchuyonchod sung Tv, bun chinh lc d chup vu muy unh so lu dng chinh khuu d chup.uygoiluchodchupuu lionlcdchup.8ungcuchdiou khionlcdchup,buncolholum ngung dong (dong bung} houc lum nhoo cuc hunh dng.Pot phu hop cho onh th thoo, thu vot vo nhung chu th chuyn dng khocCh d chup uu tn tc d (Tv) Xem phn lc d chup o lrong 40-43 Trong ch u tin tc chup, ban se chnh tc chup. Ban co th lam ngng ong hanh ng vi mt tc chup nhanh, hoc lam nhoe no vi mt tc chup chm (1/30 giy hoc chm hn). Ghi nh la ban khng th dung tc chup cao vi mt s canh ti. Trong trng hp o, hay tng gia tr ISO hoc s dung mt ng knh co gia tr khu ti a ln hn, hay con goi la ng knh sang (nhanh) hn.Hi u ng cu a t c chu pIhil lp lc d chup (lc d cuo mon lrp}Tc d chup 1/1000 goyChup anh ep mt cach d dangThay pho sang07PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRL07Ngung dong hooc lom nhoe honh dngCh d uu tn tc dNhung bng hou luy dng boi gio duoc c y lum nhoo bung cuch su dung lc d chup lhup. Ml su dion lu gio lum luy dng hou luyol voi.Lom nhoe chuyn dng d conh trng on tuong.Mt tc chup chm co th lam nhoe chuyn ng hoc khung canh theo y mun. o la mt cach tng thm sang tao. Dong chay ni thac nc hay la b gio thi lam lay ng co th c lam nhoe i, cho tm hnh nhn sinh ng hn. Thm ch i vi anh th thao, co th s dung tc chup chm tm 1/30 giy hay 1/15 giy lam nhoe ngi vn ng vin, va nhn manh vao chuyn ng.Ngoai ra, trong ch chup Manual (M), ban co th s dung ch Bulb (B) chup nhng v sao trn bu tri m.Thhi n chuy n ng trong hnhTc d chup 1 goyTc d chup 1/0 goyXem phn ch d chup Monuol o lrong 70-71Xem phn lc d Bulb o lrong 115 Chup anh ep mt cach d dang Thay pho sang08 08Lom chu vung mo hu conh (bong khu d}Ml ng kinh lum xu so do lum mo huu cunh. Su dung khuu d lon nhu /5. cung luo ru huu cunh nhoo, dop.M t ho u co nh moseIo m cho hnh nhn m m mo honKhixouynu mvu nchuyo nchod sungAv,bu nchinhkhu udchu p vu mu yso lu d ngchinhl cd chup.8uncolhochinhkhuuddo lhuy di vung unh ro huy vung nhoo hu ucu nhlrongu nhchundungvu unh mucro.Cho nhung conh t hooc Iom mo hou conh: Ch d chup uu tn khou d (Av)Xem phn hiu ung cuo khu d o lrong 3-39 Trong ch chup u tin khu , ban chnh khu chup va may se t ng chnh tc chup. Khu ln nh f/2.8 (s f nho), vung anh ro se tr nn hep. iu nay dn n hu canh rt la nhoe, va nu tin canh co chu th, tm hnh co th se trng ni bt. Ly v du, chn dung cua mt ngi hay cua mt bng hoa nao o se trng ni bt hn trn mt nn hu canh nhoe. Khu ln hn cung cho phep ban s dung tc chup cao hn khi cn thit.Hi u ng cu a kh u chu pChup anh ep mt cach d dangThay pho sang0PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRLIhoy di khu d d lom cho hu conh nhn ro hooc nhoe0C khuu d /5., cui cuy o gun vu xu nhul nhin hoi nhoo. \i lho, khuu d /22 duoc dung do lum cho cu hung cuy nhin ro.Tot co coc coy du ro.Khi t khu f/11 hay f/16, vung anh ro tr nn rng hn, tin canh va hu canh u nhn ro , lam cho toan b tm anh nhn net. Cach nay rt phu hp vi chup anh am ng hay chup phong canh.Ch s f Ion cho hnh onh net honBo mnu txemtruo c vung onh ro d km tro vung onh roNguy cu khi bun du lhuy di khuu d, bun so khng lhuy duoc hiou quu lrong khung ngum cho don khi bun bum nul xom lruoc vung unh ro (DCF proviow}8umCh d uu lin khu dPHAN 3Xem vung onh ro o lrong 3 Chup anh ep mt cach d dang Thay pho sang070 070Lom chu lhng s chup (ch d chup Monuol}So kho do chup ml cunh nguoc sung, khi mu cuc lhng s chup lu dng so lhuy di rul nhiou khi bun di chuyon do lhuy di goc chup. Huy lu luy chinh khuu d vu lc d so hiou quu lrong nhung lruong hop nuy.Thng s chup c djnh se hu quo trong du kn onh song phuc topKhibunxouynumvunchinhchod chup sung M, bun so diou chinh cu lc dchupvukhuudchup.8uncolho kiom lru vioc dung sung bung cuch nhin vuo lhung do sung lrong khung ngum, houc chup lhu ri xom lui lron mun hinh LCD. Cho d chup Munuul so giup cho lhngschupkhngbilhuydikhi bun lhuy di b cuc.Ch d chup MonuoI cung phu hop vo conh co chnh Ich vung song vung t cooCh d chup MonuoI (M)Tc chup 1/1600 giy, khu chup f/14S dung ch manual se tt hn cho canh ngc sangChup anh ep mt cach d dangThay pho sang07TPHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChinh khu d chup vo lc d chup lheo y bon07TKhimlngunsungmunhxuulhionlrongkhunghinh, muc d dung sung cuu lum unh so lhuy di rul nhiou khi chulhodichuyo nhuykhingu nsu nglhuyd ivilri. Tronglruo ngho pdo ,hu ysudu ngchodMunuul.Tu chinh lhng s khuu d vu lc d cho phu hop co lho lu hoi kho khun, nhung ml khi bun du lum duoc, lhng s bun chinh so khng lhuy di khi chu lho di chuyon houc unh sung chuyon huong. Cho d chup munuul co lho up dungchorulnhiouchudo.chundung,lholhuo,xocdi chuyon, cunh nguoc sung, buu lroi dom v.v... uu lion, huy chuplhumllumvuxomluilronmunhinhLCD.Thuydi lhngschu pchodo nkhibu ndu lduo clu mu nhbu n mun.Su dung cho d munuul cung do lung lhom kinh nghiom vo nhiop unh. a t c u ng thng schu p, khng b a nh h ng khi a nh sa ng thay iCh d MonuoICo buy phun phul lrong gio, phiu suu lu mul lroi lron non lroi xunh. Co buy lion luc lum unh sung lhuy di lion luc. Nhung voi cho d munuul, unh vun duoc chup dung sung.Vo conh co d tuong phon coo, ch d monuoI rot hu quoTc chup 1/1600 giy, khu chup f/14S dung ch manual se tt hn cho canh ngc sangTc 1/500 giy, khu f/19Chup anh ep mt cach d dang Thay pho sang072 072Ihoy di gio lr[ l5O\icunhli,lSC400duduocchon.Tcdnhunhdu duoc su dung non du khng co chun muy, unh chup ru vun dop.Go trj f5O coo cho phep su dung tc d chup nhonh hon trong nhung conh t.Vo phm, bon pho dot go trj f5O cho co cun. Vo moy onh ky thuot s, bon co th thoy d go trj f5O cho tung tom onh.Chunmuykhnglhosu dung duoc noi chn dng nguoi quu lui. lSC 800 vu ml lc d chup du nhunh duocsudunglronglum hinh nuy.Go trj f5O coo thuon tn cho chup conh bon dmChup anh ep mt cach d dangThay ga trj ISO B073PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChup anh ep mt cach d dang Thay ga trj ISOIhil lp gio lr[ l5O cho phu hop voi d song cuo hnh onh 073M tuong quon guo go trj f5O vo chot Iuong onh Giu lri lSC cung lhup lhi hinh unh cung min. Giu lri lSC lung cung cuo lhi hinh unh cung bivohulnhiou.Huyghinhodiounuykhi lhiollupgiulrilSCchophuhopvoicunh chup. Tht Iop go trj f5OMlbuulroinunglrong xunh khng cun dung don giulrilSCcuo.Sudung giulrilSClhupnhullu T00dodulchulluong hinhunhcuonhulmu unh khng bi nhiou hul.Gotrj f5O tho p cho cho t Iuo ng hnh o nh cooBng hoo duo bong rom do duoc chup dung song8nghoudumbuldungnonuynumduoibongcuuhung cuy. Muc du lrng no khu li, hinh chup ru co vo so bi nhoo. 8ung cuch su dung lSC 200, lc d chup du nhunh hon ml buoc sung so voi lSC T00. Hinh unh chup ru khu nol. Trong cac ch chup sang tao (P, Av, Tv, M), ban co th t do thip lp gia tr ISO cho mi ln chup. Khi ban thay i gia tr ISO, tc chup va khu chup cung se thay i theo, trong cung canh ban ang chup. Hay chon gia tr ISO phu hp vi sang cua canh hoc cua chu th. Ly v du, vi canh ngoai tri nhiu nng, ban hay s dung ISO 100 hoc 200. Cht lng hnh anh se rt tt. Vi canh co t anh sang hn nh bui sang sm, luc tri ma hay canh ban m ma ban khng th dung chn may, hay s dung ISO 400, ISO 800 hay cao hn. Nh vy, ban co th chup vi tc nhanh hn, han ch c anh b nhoe do rung may. Go trj f5O thop hon cho chot Iuong hnh onh coo hon.100 (Low) (High) 3200 ISO speedImage qualityNoiseFine RoughMinimal MaximumXem phn gio lr[ l5O o lrong 44-45 B074Xem lai hnh a chupNu mun chc rng hnh anh a ung net,xemlaihnhanhbngmanhnh LCD va hay phong to no ln. Va ban se bit la no a ung net hay cha.074T ng canh net bi may anh (AI Focus) May anh co th canh net ngay ca vi chu th ang chuyn ng, nu may ang t ch t ng chon im ly net va ch canh net la AI Focus. Thm ch nu chu th di chuyn ra ngoai vung gia khung hnh, may vn tip tuc bam theo va canh net. Hay may anh tp trung vao vic canh net va ban tp trung vao vic bt c khoanh khc tuyt vi nht cua chu th ang chuyn ng. Trong ch chup t ng hoan toan, may anh s dung ch ly net AI Focus.Canh ne t t ng m t chuthang chuy n ngKhi chu th nm gia khung hnh, may anh co th t ng canh net (AF). Bm nut chup xung mt na (na co), may anh se canh net.Ch may anh vao chu th va may t ng canh net. Chup anh ep mt cach d dangCanh netPhong to anh xem chi tit hn4075PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChup anh ep mt cach d dang Canh netChupMuy so cunh nolBm nul chup nhe nhong.075Iu dng conh nel boi moy onh (Al Focus} Af FocusThoo toc conh netKhng co gi xuy ru\i lri nul chup Khung ngum\i lri bun duuiom AF du vuo dung nol so nhup nhuy8um xung ml nuuAnh du duoc chup8um xung hol407 07Conh nel loi dim mong mun (One 5hol AF}Vi phong canh, cac toa nha va nhng chu th tnh khac, ban mun chung tht ro net. Thay v may anh t ng canh net, hay chuyn sang ch ly net One Shot AF. Ri ban t chon trc im AF, canh net, khoa net va chup tm anh ban mun.One Shot AF phuh p v i chu p chuthba n yu thchHou duo no r lruoc ml nhu lho. Anh duoc b cuc do lhuy ml phun nhu lho. Do khng co chu lho nuo di chuyon, cho d AF duoc chuyon sung Cno Shol AF. Nhung bng hou duo no duoc cunh dung nol. Hou duo, lroi xunh, nhu lho , lul cu dou co muu suc ruc ro.Moy onh conh net ngoy Iop tucThu thuot conh netChon truoc mt dm AF vo conh net voo no bon muniomAFduoc chonsocunh noldungnguy mulnguoiphu nuNou co vul gi duy num lruoc chu lho bun mun chup,muycolhocunh nol nhum vuo duy. Nou diounuyxuyru,huy chon lruoc diom AF phu hopvucunhnolvuo chu lho.ChondiomAFnumo vungmulcuunguoi phu nuChup anh ep mt cach d dangCanh net 4077PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChup anh ep mt cach d dang Canh netMuy unh lu dng cunh nolKhi chu lho du ro nol, b cuc lui lum hinhChupConh nel loi noi khng co dim AF077One 5hot AF 5u dung khoo net\i lri nul chup Khung ngumAnh du duoc chup8um xung holGiu nguyon nul chup 8um xung ml nuu \oi khou nol, bun co lho b cuc buc unh bul ky noi duuNou bun lo bung nul chup, huy lum lui lu duu. 2T2T4078 078Conh nel ml chu lh chuyn dng (Al 5ervo AF}Ml ng kinh lum xu duoc su dung do cunh nol con cho dung chuy nuy. \oi Al Sorvo AF vu cho d chup lion liop, bun co lho chup duoc nhung chu lho chuyon dng nhunh nhu lho nuy. Ho lhng cunh nol lu dng houl dng lion luc.Bon co th conh net mt con cho dong choyBan ngh se la kho khn chup c nhng chu th chuyn nhanhngnhxehi,thuvthayvnngvin.Tuy nhin, ban vn co th canh net chnh xac c nhng chu th nay ch bng cachchuyn sang ch canh net AI Servo, may t ng chon im AF va s dung ch chup lin tip.Chu p chuthchuy n ng dda ng v i chAF lin tu cChup anh ep mt cach d dangCanh net 407PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChup anh ep mt cach d dang Canh netMoy onh co lh conh nel lin luc ngoy co khi chu lh dong chuyn dng07Conh nel ml chu lh chuyn dng (Al 5ervo AF}Af 5PVO AFKhi bun bum vu giu nul chup xung ml nuu, muy unh so cunh nol lion luc. Muy cung so doun lruoc vi lricuuchulhovuolhoidiomlumunhduocchup. uy goi lu cunh nol lu dng du doun lruoc.Al SEP\C AF hiou quu voi lhu vul, xo duu, vun dng vion, vu cuc chu lho chuyon dng nhunhkhuc.Nulchupco2vilri.\ilrimlnuu kichhoulcunhnolludng.Nou bunbungnulchup,bunsophui cunh nol lui lu duu bung cuch bum nul chup xung ml nuu lun nuu.8um vu giu nul chup xung ml nuu.Cunh nol lion luc co lho bul lhoo duoc chu lho dung lion don gun huy dung lui ru xu4080 080Conh nel loy (Monuol Focusing}C lrong so lhu, muy unh lhuong so cunh nol nhum vuo hung ruo sul phiu lruoc con chim. Muy unh duoc chuyon sung cunh nol luy do cunh ro nol o mul con chim.Conh net toy (MF) vo chu th do djnh. Canh net t ng co th hoat ng khng tt vi canh ch co mt mau nh bu tri xanh hay canh co tng phan rt thp. Va nu co vt th chn trc chu th va may anh (nh mt hang rao st), may co th se canh net vao vt chn y. Nu AF khng dung c, hay chuyn sang MF. Trn ng knh, chuyn ch canh net sang MF. Mt s lens cho phep ban xoay vong canh net va canh net ma khng cn phai chuyn sang ch MF.Thnh thoa ng, MF hoa t ng t t hn AFChup anh ep mt cach d dangCanh net 408TPHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChup anh ep mt cach d dang Canh netNu AF khng dung duoc, hoy chuyn song MF08TConh net toyConh net toy (MF)Su dung vong cunh nol Khung ngumiom dung nol o quu guniom dung nol num lron khun mulTliom dung nol o quu xuTu v cuc, lu lu xouy vongcunhnolsung phuiXouyvongcunhnol sungphuihouclrui, chodonkhichulho ro nol. Nou bun xouy vong cunh nol nhiou quu vu diom dung nol khng num noi du dinh, huy xouy no lro vo bon lruiPHAN 34082 082Ihoy di ch d do song(ch d do song}Trong ch chup t ng hoan toan, ch Program AE hay cac ch khac, anh c chup ung sang nh may anh o sang cua anh sang i vao ng knh. Mt may anh co nhiu ch o sang.Ch o sang c s dung ph bin nht la o sang toan canh. May se phat hin v tr cua chu th, sang tng th, sang cua hu canh v.v... va tnh toan tt ca xac nh phi sang hp ly nht. Ch nay phu hp vi hu ht cac chu th, cac canh chup.osangtrungtmutinovungtrungtmgiakhung hnh.o sang mt phn ch o sang gii han mt vung nho nm gia khung hnh, thng c s dung trong canh ngc sang, khi ma co s chnh lch ln gia vung sang va vung ti. Vaosangim,thngcotrnnhngmayanhchuyn nghip, o sang mt vung nho hn na, co th at c kt qua o sang chnh xac nht. Sdu ng cho sa ng phuh p v i ca nh ang chu p Chon ch d do songo song loon conhCho d do sung liou chuun cuu du s cuc muy unh. Cho d do sung du nung hiou quu voi huu hol cuc chu lhoThuy d i choddo su ng lu m cho u nh chu p ru su ng l i khu c nhuu lrong cu ng m l cu nho song loon conh o song lrung lmo song ml phno song lrung lmo sung uu lion vung o giuu khung ngum vu linh lrung binh cuc phun con luio song ml phno sung ml vung nho o giuu khung ngum. Hiou quu khi cunh co cu vung sung lun vung li, cunh nguoc sung.o song dimosungmlvungnhohondosungmlphunogiuukhung ngumThuy di cho d do sung lui duyChup anh ep mt cach d dangThay ch o sang U083PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSLRChup anh ep mt cach d dang Thay ch o sangBnh lhuo ng, ho y sudu ng do so ng loo n co nh, vochuy n song do so ng lrung lm hoy do so ng m l ph n khi c n lhi l. 083Ihoy di ch d do song(ch d do song}Ch d do song8inh lhuo ng, hu y sudu ng chodnu y. Phu ho p vo i du s cu c cu nh chu p.Su dung khi chu lho chinh num giuu khung hinhSu dung cho lruong hop cunh co chonh loch lon vo vung sung vu vung li. o sung loun cunh co lho cho kol quu khng ll lrong lruong hop nuyo song loon conho song ml phno song lrung lmU084Nhiou nguoi huy b cuc cho chu lho num giuu khung hinh. iou nuy dun don lum unh nhin don diou.Chu th nom guo khung hnhB cuc quo khung ngomTo m o nh trng khng n bo t vokhobu n teKhng di chuyon chu lho, di chuyon muy unh loi gun vu hoi loch vo phiu duoi bon lrui chu lho. Huu cunh duoc lhom vuo, lung lhom chiou suu vu chu lho nhin hui hou hon voi khung cunh.Chu th nom mt bn Hou conh duoc th hn, tong thm chu sou, Iom cho tom hnh thm snh dng.Chup anh ep mt cach d dangB cuc B085PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSLRChup anh ep mt cach d dang B cucNhn quo khung ngom d quyl d[nh b cuc lm onh nhu lh noo volmtvolmayanbDSLP,bannblnquakbungngm nbung tbu ban se cbup. 8an cung se nbln em cbu tb da ro net bay cbua.Trongbubttruongbop,dosangvacanbnetseduoc tbuc bln tu dng bol may anb. Tuy nbln, b cuc tm anb cbi co tb duoc tbuc bln bol cbinb ban. lu nay co tb bol kbo nbung la pbn rt tbu v cua nblp anb. Kbng co bcuccbinbactuytdl.Nbungconbungbcuclam cbo tm anb tro nn dep bon. Mt vi ou la, kbng nn dt cbu tb nguol vao glua kbung blnb, nbu ban da em o trang bn canb. Kbl mt cbu tb nm o glua, bal bn tral va pbal senblndunbau,tmanbsetrngdondlu.Haytbud cbu tb lcb sang mt bn va em ban co tbm duoc bu canb bay tbu gl do tbu v vao tm anb kbng. Cung nn em et co tbu gl kbng vua mt trong kbung blnb, nbt la pbia bn goc.Chnh ba n bcu c t m a nh chkhng pha i ma y a nh Xom phun khung ngom o lrung 20Khibunnhinquukhungngum,buncolhokhngdoy don bn goc. Chi cho don khi bun nhin lhuy buc unh, bun co lho moi chu y don nhung vul lum hong unh chup. o columunhdophon,huynhinkycukhungngum,buo gm lun bn goc.Nhung vot khng vuo mot co th Iom hong tom hnh Hoy km tro bn goc khung ngom, Ioo bo nhung vot goy phon ton chu y d b cuc tom onh dep honB cucKiom lru bn goc khung ngum lruoc khi chupB08Kbl trol my mu, cblu bay bul tl, su oung tc d cbup cbm la cn tblt. Tuy nbln, tc d cbup cbm se on dn blnbbnboeoorungmay.8ancotbbancbrungmay dn mt muc d nao do bng cacb cm may cbc va bm nut cbup nbe nbang. 8an co tb su oung ng kinb co cbng rung ( |S ) d tng kba nng ban cb rung may. ng kinb co cbng rung tbt tuyt vol kbl ban kbng tb su oung cbn may.Tuynbln,voltcdcbuptbtcbm,rungmayvn lam blnb b nboe.y la luc cbn may se glup ban. vol canb ban dm, canb cn cbt luong dc blt cao... cbn may va oy bm la cn tblt. Cbon mt cbn may co cbn du oay, duoc lam tu vt llu tt d dat duoc su vung cbc cao nbt.Ha n chrung ma y secho t m a nh e p hnPungmuylumnhoo unhMuyunhphuiduocgiuchuc chun khi chup cunh bun domPhu kin d hon ch rung moyKhng dep epBo phu kn hon ch duoc rung moySudungduybumvoiml muy unh dul lron chun muy so dum buo khng co rung muy khi bun bum nul chupChun muy Su dung chun muy lu cuch hiou quu nhul do hun cho rung muyDuy diou khion lu xu8ul cho d chng rung, lc d chup so co hiou quu luong duong lc d nhunh hon hui houc bu buoc sung.Cng kinh co chng rung (lS}Chup anh ep mt cach d dangPhu kn 7087PHAN 3Nao cung vui! Vi may anh DSLRChup anh ep mt cach d dang Phu knLop dol d moy onh duoc n d[nh 087Xom nhoe o lrung 30-3TXom gio lr[ l5O o lrung 44-45Tong go trj f5O cho phep dung tc d chup nhonh honPung muy co lho duoc hun cho bung cuch su dung chun muy houc bung lc d chup nhunh hon. Tc d chup nhunh hon con hun cho nhoo hinh do chu lho chuyon dng.4. Gun muy unh vuo chun muy3. Mo rng chun muy ru hol co2.Kooduicucchundonchioucuo du dinhT.Noilongcucchuncuuchunmuy lu duoi lon lronTuu vuo ml vul gi do ul muy unh lon ml vul gi doN u bo n khng thsudu ng chon mo y5udu ng chon mo y du ng co chNou bun khng co chun muy houc khng lhosudungno,giuchomuyndinh bung co lho houc bung vul nuo do.Co ch du ng chon mo ySu dung duy bumMo rng chun muy ru hol coul chun muy lron ml non vung chucChon moy7PHAN 4Vi may anh DSLRSu du ngcunbu nglru ng, do nlush,vu nhu nglinh nung khuc cuu muy unh do nungcuokhu nungchu p unh cuu bunPcture 5tyIe Chon dung00iu chinh mou soc voi Piclure 5lyle Muu xunh lum vu muu xunh luc so duoc nhun munh, buu lroi vu nhung hung cuy sohon sinh dng hon. Anh cung sosuc nol lu lion cunh don huu cunh.Cho bu lroi xonh vo hu conh ro nelVimayanhDSLRcuaCanoncungcpsnnhngPicture Style khac nhau, mi phong cach co mau sc, tng phan... khac nhau, va phu hp vi cac i tng chup khac nhau.6PictureStyleccungcpla:Tiuchun(Standard), Chndung(Portrait),Phongcanh(Landscape),Trung tnh (Neutral), Chn tht (Faithful), va n sc (Mono-chrome).Chon la Picture Style khac nhau se lam thay i cach th hin cua ban vi bc anh chup.Mc y c n cosc n o Fc|cro 3|yIoPicluro Slylo nuy lum cho du lro non muol mu vu mom mui,mung don cum giuc vo ml nguoi khoo munh.Cho lon do khoe monh vo mm moiuy lu Picluro Slylo du dung, cho ru muu suc dop vu hinh unh nol. Phu hop voi huu hol cuc di luong chup.Mou soc lrong vo sinh dngBon co th chon mt trong nhung Pcture 5tyIe d thoy d mou soc vo phong coch khoc nhou cho tung buc onh.Pcture 5tyIe Tu Chuon S dung nhng tnh nng cua may anh sang va Sc mau Pcture 5tyIe Phong Conh phu hop hon vo khung conh hooc chu th chup, bon co th thoy d mt chut v mou soc cuo buc onh bong Pcture 5tyIePcture 5tyIe Trung TnhChon Piclure 5lyle ging nhu lo bon chon looi lilm d dol duoc hiu quo mong mun khoc nhou0TPcture 5tyIePHAN 4Pcture 5tyIe Chon ThotMu u su c cu u chulhonhin so gi ng vo i mu u su c duo c lhohio n duo i u nh su ng conhio l dmu u 5200K.Thich ho p khi bu n mu n nhin lhu y mu u su c vuchi lio l lhu c sucu u chulhoMou soc vo chi lil duoc lh hin gn voi lhuc l nhlPcture 5tyIe don socAnh chi co muu don vu lrung, lup lrung lho hion hinh dung cuu chu lho, vu cuc vung sung, vung li. 8un cung co lho lhuy di d luong phun bung b kinh loc muu lich hop sun lrong muy huy chuyon lng muu Sopiu.Chi lh hin hnh dong vo onh songPicluro Slylo nuy cho unh il muu suc, luong phun lhup do giu duoc chi liol li du cuu chu lho. Phu hop cho xu ly huu ky.Anh mc chuo xu ly, phu hop d lom hu kyc im cua cac kiu Picture StyleTu chuon (5tondord)Anh nhin chung suc nol vu sinh dng vu lhuong duoc lhiol lup muc dinh.Chon dung (Portrot)Lun du so sung vu mom mui hon.Phong conh (Londscope)Muu do, vung, xunh so ruc ro hon.Trung tnh (NeutroI)Muu suc vu d suc nol duoc gium nho.Chon thuc (FoIfuI)Ao, loc vu nhung chi liol khuc duoc lho hion nhu bun nhin lhuy bung mul lhulon soc (Monochrome)Hinh unh lrung don duoc nhun munh voi nhung vung sung vu vung li.Cung vui! Vi may anh DSLR uam cS av gnas O hna yam auc gnn hnt gnuhn gnud uS u a m c S a v g n a s O h n a y a m a u c g n n h n t g n u h n g n u du S Thay i net, tng phan, bao hoa mau va tng mau ban thch02Ihm Piclure 5lyle moiVo Pcture 5tyIe Tu chuonVi hnh anh c chup t may anh ky thut s, y la bn thng s c ban ban co th t iu chnh: net (Sharpness) xac nh sc net cac ng vin. tng phan (Contrast) xac nh chuyn t vung sang sang vung ti. bao hoa mau (Saturation) xac nh cng cua mau sc. Tng mau (Hue) xac nh nn mau chung cua bc anh. Bng cach thay i cac thng s nay, ban a thay i cach th hin cua bc anh.8 n |ng sco oc n cc c c n ky|cc | s nel 0 nel 3 nel 7 luong phon - 4 luong phon 0 luong phon + 4 boo hoo mou - 4 boo hoo mou 0 boo hoo mou + 4Ing mou - 4 Ing mou 0 Ing mou + 4a t chi u nghnhanh ban mong mun nel luong phon boo hoo mouIng mouXem ph n kAW olrong 105u din dol co lh duoc nng coo bong coch su dung nhung lp lin linh chinh hoy mo rng chuc nong03Pcture 5tyIePHAN 4a ch tai xunghttp://web.canon.jp/imaging/picturestyle/file/index.htmlNgoai 6 Picture Style co sn trong may anh, ban co th tai thm cac Picture Style khac t trang web cua Canon va tao ra nhiu hiu ng hnh anh khac nhau hn.Tc cc c |Io Fc|cro 3|yIo |u|rcng woo cc c CcnonPcture 5tyIe Mou Ngoc BchPcture 5tyIe Tu ChuonMuu xunh ngoc bich cuu bion so ruc ro hon so voi Picluro Slylo liou chuun cho bin xonh mou ngoc bch lhl depngkynhngtptinPictureStylecbitvao may anhCung vui! Vi may anh DSLR uam cS av gnas O hna yam auc gnn hnt gnuhn gnud uS Kh chup coc d tuong trongMay anh cam nhn sang cua chu th va t chnh khu , tc sao cho b cam bin hnh anh nhn c mt lng sang. Lng anh sang ma b cam bin nhn c goi la lng phi sang. Khi lng phi sang c chnh t ng bi may anh, o c goi la phi sang t ng (AE: Auto Exposure).Tuy nhin, phi sang t ng khng chnh xac hoan toan trong moi trng hp. Khi chu th mau trng, anh chup ra co th se hi ti. Va khi chu th ti hoc mau en, anh chup ra co th se qua sang. May anh c gng ngn khng b qua sang hay thiu sang bng cach hng n mt tm phi sang tiu chun. Tuy nhin, vi chu th mau trng, tm phi sang tiu chun nay co th qua ti, v th ban nn bu sang thm 1 bc sang na.cc p cc|mc c |rc ng rc cc ng mc c |rc ng, c y ocsc ngHuy bu sung (Tung bu lru sung}8uc unh nuy chup ru lhuong quu li.Nhung con lhion ngu vu mul luyol gio du co muu lrung04Chup nhung chu lh mou lrong (bu lru song}2 u a m c S a v g n a s O h n a y a m a u c g n n h n t g n u h n g n u du S Kh chup nhung d tuong tChup nhung chu lh liR L S D h n a y a m i V ! i u v g n u C05Bu trusongBu sang cho chu th mau trng cho kt qua ep hn. Con vi chu th ti? Cu tra li tht n gian. Ngc lai vi chu th mau trng, ta se tr sang. V may anh se hiu rng chu th ti b thiu sang, no se bu sang lam cho chu th b d sang. Khi chup chu th ti, hay tr sang mt bc sang.cc p cc|| cc ng c| , c y |rusc ngHuy lru sung(gium bu lru sung}8uc unh nuy chup ru lhuong quu sung.Trung phuc cuu c lu gio lrng li vu lu nhion hon.PHAN 4 uam cS av gnas O hna yam auc gnn hnt gnuhn gnud uS 0Chup nhung mou soc songNgay ca vi mau sc cung co mau sang hoc ti. Khi ban dung ch o sang t ng cua may anh chup nhng mau sang, mau chup ra co th se b ti nh khi chup vi chu th mau trng. Bu sang mt bc sang co mau sang hn. Vi nhng mau ti hn, hay tr sang.Vo mc c sc ng, c y ocsc ng.Huy bu sungAnh chup binh lhuong so li8ng hou gio lrng sung ruc roKh chu p nhu ng mo u so c so ngButrsa ng trong tr ng h p c n thi t i v i m t sma u nh t nh2Bu lru song voi nhung mou khoc nhou 07Chup bu 0.5 buoc songChup bu 1 buoc songChup tru 0.5 buoc songOrongeMou lmPinkChup khng co bu tru songR L S D h n a y a m i V ! i u v g n u CPHAN 4Bu tru songChup khng co bu tru songChup khng co bu tru songButrsa ng hi u quakhi nh ng ma u s c ochi m tro n khung hnhKhi anh c chup ung sang, sang cua hnh anh t vung sangnvungtinhntnhin.Vungsangnhtnhngn nh trng, vung ti nht nhn gn nh en.Khi anh thiu sang, vung sang cua histogram se co t im trng hn, vung ti se co nhiu hn.Vanuanhdsang,vungsangcuahistogramseconhiu im trng hn, vung ti se co t hn. Histogram cho ban bit hnh a chup ung sang cha ngay lp tc.Hs|ogrcm co o | c n cc p cocsc ng | uc cy cuc.Quo liHstogrom08Hon ch nhung li chup khng dung song (Bong coch kim lro d lh[ phn b song li - Hislogrom}Khi bun xom lui ml hinh unh lron muy unh, bun co lho bul xom Hislogrum. uy lu ml biou d lho hion su phun b d sung cuu hinh unh lu sung don li.nhiouTi hon Sung hon5 dim onh songilu songQuo songKiom lru su phun b cuc vung sung vu vung li bung lhung Hislogrum2R L S D h n a y a m i V ! i u v g n u CPHAN 4Xem loi hnh ngooi lroi song0Chup bu lum co d sung khuc nhuuHoy km tro xem co vung onh noo bj nhop nhoy hoy khngNou d sung vuol quu ml muc d nuo do, ml s vung sung so lro non lrung vu bi mul chi liol. ikhicolhochupnhunmulmlvuichiliol vungsung.Nhungdochochucchunbunphui kiomlrucunhbuovungchuysungduocnhup nhuy lron mun hinh.\oi AE8, ml cunh so duoc lu dng chup lion luc bu lun voi d sung khuc nhuu. Ngouiunhdungsung,muysochuplhomunhhoilhiousungvuunhhoidu sung. Nou bun khng co lhoi giun kiom lru vu lhuy di cuc lhng s lrong khi chup, huy su dung AE8 vu luu chon lui buc unh ll nhul vo suu.Conh boo vung choy songCo nh bo o vu ng cho y so ng Dungdokiomlruvungquu du sung bi mul chi liol.\ung bi chuy sung so nhup nhuyIru song Bu song ung songAUTO EXPOSURE BRACKETING (t ng chup chnh sang)2Ihng lhuong, chuyn cn bong lrong song AWB.T00ol duoc mou soc lrng lu nhin 5u dung cn bong lrong (While Bolonce}Mu yu nhky lhuu ls co m llinhnung go i lucun bu ng lru ng, du ng dodu l duo c mu u su c do p, duo i nhu ng dio u kio n u nh su ng khu c nhuu, lrong du slruo ng ho p AW8-AuloWhilo8ulunco(cunbu ng lru nglu d ng}so chomu usu clrnglunhion.Con bong trong tu dng Iom mo vc tro nn don gon.PHAN 4R L S D h n a y a m i V ! i u v g n u C AWB (cn bong lrong lu dng} cho kl quo ll nhlT0TNguycunhungchioc chunggiolrongcuu hung,duoiunhsung hnhopcuubong don vung vu bong don huynh quung, cung co lho chup ru duoc muu suc ly luong voi AW8.Nguy cu nhung buc luong duoiunhnungmullroi huy lrong bong rum dou co muu lu nhion.Con bo ng tro ng (WB)AWBAWBLuvungmuulhuduoilroi nhioumuysocomuudop diu dungAWBAnh song den doy tocT02Cn bong lrong cho nhung diu kin onh song khoc nhouMo y o nh fImVo moy onh D5LP3cono 1Anh song tro trong bong rom3cono 2Anh song den huynh quong3cono 3Tu dngTu dngTu dngAnh den vongBong romAnh song den huynh quong trongAnh song troAnh song troAnh song troFIm duong bonFIm duong bonFIm duong bon2Ihil lp cn bong lrong cho coc onh song khoc nhouT03Nubanbitmausctrongnhipanhbanhhngbi cac ngun sang khac nhau, th chc ban se hiu c s cn thit cua cn bng trng. Nu ban s dung ch "anh sang tri" chup di cac iu kin anh sang khac nhau, ban se thy mau sc chup ra khac nhau nh th nao. Ch "anh sang tri" c thit k at c s tai hin mau ging vi film dng ban.Cn bng trng t ng rt thch hp at c mau sc t nhin di hu ht loai anh sang. Tuy nhin, ban co th t thit lp ch cn bng trng at c mau sc trung thc hn hay cac hiu ng mau sc c bit tuy theo y ban.Tc n mc c sc c |rcng |u c vc|c o cc c c u ng mc c sc c cc c o |Anh song troMo y o nh fIm Vo moy onh D5LP3cono 4Cun bung lrung duoc lhiol lup lu dng do dul duocsuluihionmuullnhul.Chonchod nuy cho cuc lruong hop chup lhng lhuong.Mu usu cnhuduo cnhinduo imu llro igiu u nguy,dungnhumlliouchuunvoluihion muu. Chup voi cho d nuy so cho ru muu suc nhu duoc nhin duoi mul lroi luc giuu nguy. Do buu lroi co muu xunh lum, chu lho lrong bong rum duoi unh sung bun nguy so hoi bi um suc xunh. Cho d nuy so loui bo muu um suc xunh nuy khi bun chup lrong bong rum.M l bo ng do n duy lo c lhng lhuo ng sophu l ru u m su c mu u vu ng cum. Chodnu y sosu u lu i suu m su c nu y.Mu cdu do nlushchou nhsu nggu nvo iu nh su ng lro i, novu n hoi bi u m su c xunh lum. Chodnu y sosu u lu i dio u do .Duo ibu ulro iumu,mo ivu lco mu uhoixunh lumhonsovo iduo ilro inu ng.Cho d nu ysolhomvu oilsu cvu ngdo bu lru chosu cxunh lum nu y. ivo imu lnguo i,mu usu cduo iu nhdo n huy nhquungnhinco vo binhlhuo ng.Tuy nhion,vo imu yu nh,no co mu uu msu cxunh lu c. Chodnu y sobulrucho su c xunh lu c nu y.Chon ch d cn bong lrong phu hopR L S D h n a y a m i V ! i u v g n u CPHAN 4Con Bong Trong (WB)Tu dngCon bong trong tu dngAnh den vongen fIoshTro nhu moyAnh song den huynh quongAnh song troBong romAnh song tro FIm duong bon2T04Khi cn hoy su dung den llosh voi chu lh liCoho c khng coe n flash seconhi u kha c bi ten fIoshSu dung don lush cho unh ro sung hon.Muc du don lush lich hop sun khng munh nhu don Spoodlilos gun ngoui, no vun dung lin cuy khi cun don. Anh sung lu don lush chiou sung lon chu lho nguy lup luc. Thuong duoc su dung khi khng co du unh sung. N c cc|| on c c cc n, c y cc ng co n |Ics!Khng co den fIoshVo den fIosh tch hop son 3Khng co den fIosh (ch co onh song m truong)Flosh lom song moi vl. i khi khng su dung llosh, bon co lh din lo duoc lm lrong cuo buc onhT05A nh so ng m truo ngolhohionduoclumlrungcuubucunh nhiou hon, huy lhu khng dung lush.S dung en flash cho ra hnh anh sang ro. Tuy nhin, ban co th anh mt i hiu ng cua anh sang mi trng xung quanh, cai tao ra tm trang cua bc anh. Nu anh sang trong nha mang n mt tm trang tt, khng nn s dung flash. Do tc chup se chm, hay tng ISO ln 800 hay 1600. Va ban co th chup trong nha vi tc thch hp (u nhanh han ch rung may). Vi may anh DSLR ngay nay co th chup nhng bc anh ep ngay ca vi gia tr ISO cao.Mc y c n ky|cc | src | pco p vo cc p c n |rong ncen llosh khng bon xo duoc nhu mol nguoi nhnTum hiou quu cuu don lush lich hop sunngunhonlummulnhincuu nguoirulnhiou.TuilSC400,don lush co lho hiou quu don 5 mol. Chu lho o xu hon so bi li. Trong lruong hopnuy,luldonlushvununggiu lrilSCloncuo.Houcsudungdon Spoodlilos gun ngoui.Trongbucunh bonlrui,donlush khnglhobunloi. \ilho,giulrilSC duoc lung lon lrong bucunhbonphui so hiou quu hon.Co den fIoshR L S D h n a y a m i V ! i u v g n u CPHAN 4en fIosh3T0Coc ky lhul dung den llosh khocBan co th dung en flash ngay ca khi ngoai tri nngon lush khng chi dunh cho cunh li. Khi huu cunh sung houc khi chu lho bi nguoc sung, dunh don lush phu lhom so huu dung.onh den fIosh phu Nou mul lroi num phiu suu chu lho, huy su dung don lusha bao ln ban chup ngi khac ra khun mt b ti? iu nayhayxayrakhicomttriphasauchuth.Trong trng hp nay, hay s dung en flash tch hp sn. sang cua khun mt se phu hp vi sang cua hu canh, lam chobcanhtrngephn.Kythutnaygoilaanhen flashphu.Thngthngbanthngsdungenflashvi nhng ni ti, va by gi ban cung co th s dung en flash di anh sang tri.o n |Ics kcn mc | cc|co| onKhng den FIoshCo den FIoshonh den fIosh thng thuongNgoo i lro i, bo n colhdu ng llosh do nh phulhm, n u lrong nho , bo n nn sudu ng co ch do nh llosh pho n xo(d i}.T07onh den d tronunh don lush di lon lrun houc vuo luong do luo ru unh sung mom mui hononh den fIosh d In tronen 5peedliles gon ngooi giup bon do donh coch chup hononSpoodlilosgunngoui conhunguudiomkhng limlhuyodonlushlich hopsun.Nocolumhoul dngxuhon,mlvui modolcokhunungxouy dodunhsungphunxu nhumxoubongnoihuu cunh.Noubunlhuong chuplrongnhu,huyso huulhommldonlush Spoodlilos.Khi ban anh bng en flash tch hp, thng se co bong en sau hu canh. Nu ban dung mt en Speedlites gn ngoai,bancoththayigocanhcuauen,cho en flash anh di vao trn hoc vao tng. Kiu anh flash gian tip nay se cho ra hiu ng anh sang mm mai hn. Bong chu th se m hn va nhn d chu. Lu y la anhflashdisekhnghiuquanutrnhoctng qua xa.Dcng |rcn occ |uong |rcng c |co rc c ung cn scng mm mc.R L S D h n a y a m i V ! i u v g n u CPHAN 4FII FIosh, Bounce FIosh3T08Chup ch d kAWKhoc bt guoPAW vo JPGDoquulrinhxulyboimuyunhvu boi muy vi linh khuc nhuuJPEG cho phep d dang xem lai anh trn may vi tnh hoc in ra ngay. Ngc lai, anh chup RAW phai c x l bng may vi tnh vi phn mm chuyn dung, th mi co th xem va in ra c. File Raw c ghi lai tn hiu gc va cha c x l bi may anh. Ban co th dung may vi tnh thay i sang, mau sc,.. cua anh ma khng lam giam cht lng cua anh. Tuy nhin, iu nay yu cu ban phai co kin thc va ky nng chnh sa anh. Co th ban cha cn phai hoc nhng ky nng nay, v th hay lu nu chup vi nh dang RAW.CckAW vcJFEG c c couc c m vcnuo c c mkAWIPEGVoi moy onhVoi moy vi lnh co nhnChupChinh suu houc in ruXu lyVoi moy onh Voi moy vi lnh co nhnV ich RAW,ba n pha i xl hnh a nh trn ma y vi tnhHnh onh xu ly lrn moy vi lnh cho chl luong coo hon so voi onh xu ly bong b xu l bn lrong moy onhT0Anh PAW co lho lhuy di, chinh suu lhoui mui bung muy vi linh Voi onh kAW, hoy su dung phn mmllVi anh RAW, ban phai s dung phn mm "trang" bc anh bng may vi tnh. Lu rng la co cac phn mmkhacnhauikemvimayanhDSLRCanon, dung xem, sp xp, va chnh sa anh RAW. Hay chon phn mm chuyn dung phu hp vi muc ch cua ban x ly anh cua ban.Phun mom do sup xop hinh unh Phun mom do chinh suu unh PAW\oi unh chup bi sui d sung, buncolhododungchinh luioiloPAW.Tuynhion,o nhunglruonghopbunphoi sung sui loch quu muc, cung rulkhododiouchinhcho dung lui.Phunmomdikomvoimuy unhDSLPcungcupml monu do chinh suu muu suc. 8uncolhosudungnodo chinhsuunhungsuisolvo cunbunglrunglronghinh unh,huychuyonsunglng muu mong mun. nol lu muc d ro chi liol cuucucduonglronghinh unh. Xuc lup ml muc d nol cuosolhichhopkhibunin unhvoicucmuyinunhgiu dinh.R L S D h n a y a m i V ! i u v g n u CPHAN 4Ch d PAWTT0Ihuong lhuc vic quoy phim Nel Coo (Highl-Delinolion}Khi quuy phim, lhuong nguoi quuy huy liu muy lhoo di luong dung quuy. Tuy nhion, ll hon non giu muy unh bun dung yon vu duu vuo cuc quy luul co bun khi quuyphim.Cunggingnhuviocchupunh,huyluy nolbunguuloocushuyluynolbungluyvusuudo huy nhun quuy.Chu th n bot hon vo hou conh bj xoo mo vo ng knh moy D5LPHuyvidu,mldounphimduocquuy lrong ml cun phong duoc chiou sung chiboimlngonnon.Anhsunglun loulungonnonlronchiocbunhsinh nhul huy lrong dip ky niom nguy cuoi so duoc ghi lui ml cuch lu nhion.MuyunhDSLPchophopbun quuy phim voi goc nhin rng hon so voi cuc muy quuy vidoo lhng lhuong.Cuvoilonszoomliou chuun, duoc bun kom lhoo muy, vioc quuy phim voi goc quuy rng rul lion loi cho khi quuy lrong ml cun phong nho.Gh Io nhung doon phm tuyt dep trong nho, bon dm vo co nhung djp vo onh song Iung InhGh hnh d hon vo goc rng hon Nho khu nung lhuy di ng kinh duoc mu vioc quuy phim voi muy DSLP co nhiou loi lho hon. Ngoui cuc ng liou chuun, bun co lho lup vuo muy cuc ng kinh duc biol nhu ng kinh ishoyo huy cuc ng co goc nhin siou rng. Nhu vi du o unh bonludounphimduocquuybungngkinhTS-E,ruldo dung lrong cuc lhuo luc diou chinh cun nol, cung nhu lhuy di cuc goc d quuy.Thoy d duo c Iens gu p bo n to o ro nh u kho c b t vph co nh trn cu ng m t co nh quoy.\ui modol muy DSLP hion nuy co khu nung quuy phim Full HD.Ch d quoy phm cuo moy D5LP co nhu doc tnhrot hop donTTTPHAN 4Quoy phmKhi quuy phim, nguoi quuy lhuong c liu muy lhoo di luong chup. Tuy nhion, co bun lrong quuy phim lu huy giumuydungyonvucdinhlrongmicunhquuy. Cung ging nhu khi chup unh linh, huy diou chinh vioc cungnolbunguuloocushuychinhluy,suudohuy nhun quuy. Hoy com moy onh thot chocoun phim duoc quuy suu khi xom lui chi lho hion lhoo chiou ngung. Huy luu y lun giumuyquuylhoophuongngungkocu di luong cuu bun bi cuo huy dui quu.Lun gu khung onh theo chu ngongNounhubunkhnglhoghiluimldiluong munquuylrongmlkhunghinh,huyliumuy unh ml cuch lhul chum lhoo hui phuong ngung vu doc, nou cun lhiol, nhum lho hion duoc hol di luong mun quuy lrong nhiou khung hinh.Lom g kh d tuong bon mun quoy khng vuo khung hnh?Banh di th hin phn giai phim va thi gian quay c (c tnh) vi the nh SDHC 4GB (class 6 hay cao hn) Kch c T l khung hnh Thi gian quay (c tnh)Full High-Definition (Full HD) [19201080] 16:9 12 phut.High-Definition (HD) [1280720] 16:9 18 phut.Standard (SD) [640480] 4:3 24 phut.Co n kic copm k qccyXem Io phmTT2Xom lui cuc doun phim bun quuy lron T\ HD mun hinh rng so luo cum giuc lhul vu sng dng hon. Ml doun phim HD co lho lrinh chiou lron cucT\HDdodungbungcuchdungcupHDMldokolnimuyunh voi T\.Xem lai trn cac TV HDoun phim bun quuy co lho duoc xom lui lron mun hinh LCD cuu muy unh nhu khi bun xom unh chup. Khi xom lui phim, cuc ky hiou diou khion so duoc hion lhi lron mun hinh. Ngoui cuch xom phim voi lc d binh lhuong, bun co lho xom lui voi cuc lc d nhunh houc chum hon.Xem lai phim cua banHuysudungphun momdikomdo chuyoncucilophim vuxomluilronmuy linh cuu bun.Xem Io trn moy v tnhon giun lu doublo click vuo icon phim nuo mu bun mun xom...... vu xom.Xem phim lrn coc IV Nel Coo (HD IV} vo lrn moy lnh TT3PHAN 4oun phim co lho duoc lum cho huy hon bung cuch cul bo nhung doun phim khng nhu y cung nhu bi nhoo.Cot bo nhung doon phm mo bon khng thchHuy dung phun mom di kom do lhom nhuc non vuo doun phim cuu bun.Too ro mt doon phm nhu mt vdeo cIp bong coch thm nhoc nnBn top phmXu ly doon phim quoy hp dn hon voi phn mm di kemBin tp lai oan phim, ct bo i nhng phn khng cn thit hay b nhoe, kt hp cac oan phim va sp xp lai. Nguyn ly c ban cho vic bin tp phim la loai bo cac khung hnh b ti hoc khng ep i. Hay bo i nhng oan kem thu hut, v du nhng cuc am thoai hay nhng oan trng trai, * oun phim suu khi xu ly, lrong vui lruong hop, khng lho xom lui lruc liop lron LCD cuu muy unh.nhng oan b lp lai, nh hnh anh tau hoa chng han, lam chooanphimkhngbnhamchan.Haythdungphm mm i kem theo may, khng nhng dung quan ly va xem anh tnh ma con quan ly, xem va bin tp cac oan phim quay bng may DSLRVc |co |c c on |c p con gc n soIc m co pm cc c oc n s ng c ng onVi may anh DSLR\ioc lu bun chon vu in nhung buc unh minh chup chinh lu ml loi lho lon cuu muy unh ky lhuul s.8un co lho in nhung buc unh lhoo y bun lhich.TTQuo lrnh in onhNu ban co mt cai may anh ky thut s, chung ti khuyn ban hay t mnh in nhng bc anh. Cach d nht la kt ni may anh vi may in bng mt si dy cap. Nu ca may anh ln may in u co chun in PictBridge, ban co th d dang in ra nhng bc anh t the nh.Mt cach khac in nhng bc anh la dung may vi tnh. iu naycothhikhokhnvinhngngikhngquens dung may vi tnh. Tuy nhin, vi may vi tnh, ban co th xem anh trn man hnh ln hn, dn n chon la anh d dang hn. Ban cung co th sp xp va chnh sa lai nhng bc anh trc khi in.In |c nc(mc y n pcn/ mc y n c n)ChupHnh onh duoc gh voo the nhoSD1GBAnh ky lhul s co lh duoc in bong nhiu coch. Hoy su dung coch noo phu hop nhl voi bon.TT7Mong the nho ro cuo hong djch vu onh vo n roCoch n onh V PctBrdgePicl8rido lu ml chuun cho phop bun su dung ml soi cup US8 do nimuyunhlrucliopvoimuy in, do in unh mu khng cun quu muy linhChuyn hnh onh song moy v tnhChonnhung buc onh trn moy v tnh vo n roNou bun khng co muy vi linh.Cumlhonho lrucliopvuo muy vi linhMl muy in unh nho gon so rul lhuun lionK | n mc y c n vo mc y n vcn Hi rc ri,nhng...TTThut ng May anh DSLRLuong anb sang dl qua ng kinb duoc dlu kbln bng l kbu d. Gla tr kbu d cbo blt bao nblu anb sang co tb dl qua. Do no duocblutbbngt/2.8,t/16v.v...,nnnoconduocgollacbi st.Glatrkbudt/1dalolncboduongkinblonnbtcua kbud.Kblkbudglamkicbtbuocungmtnua,noduoc gollat/2,vakblnoconkicbtbuocbandu,noduocgolla t/4.vltb,cbistlamustrongpbnskicbtbuockbud. Cbi s t bay mu s nay cang lon, kicb tbuoc kbu d cang nbo va cang co it anb sang dl qua. Luu y la ou t/2 la pbn nua duong kinb cua t/1, oln ticb l kbu d cbi bng so vol l ban du ( = ). Do do, luong anb sang dl qua cbi bng so vol l ban du. Kbl cbi s t tng 2 ln, luong anb sang dl qua glam 4 ln. Thut ngu may anh va ky thut sIhul ngu Voi moy onh D5LkPhun nuy giui lhich nhung lhuul ngu co bun vomuy unh DSLP vu xu ly hinh unh. S cuu lrung co lhuul ngu xuul hion cung duoc ghi kom lhooThut ngu quan trongKhu d, gio lr[ khu dMan trp dlu kbln luong tbol glan anb sang co tb tlp uc vol b cam bln blnb anb. Tc d man trp kt bop vol kbu d, yu t dlu kbln luong anb sang dl qua, d dlu kbln luong anb sang ma b cam bln blnb anb nbn duoc. vol cung mt kbu d, su oung tcdmantrpglyseglamluongsangconmtnuasovol tc d 1 gly. va tc d gly glam luong sang con mt pbn tu. La luong anb sang duoc gbl nbn bol b cam bln blnb anb, duoc ac dnb bol kbu d va tc d cbup. Gla tr |SO cung la mt yu t trong pbol sang, tb nn dl kbl no duoc bao gm nbu mt pbn cua pbuong trlnb pbol sang.Kbng glng kbu d, su kbac blt v tc d man trp dung bng su kbac blt v luong anb sang. Tc d man trp duoc tb bln bng mu s. Ly vi ou, 500 ngbla la 1/500 gly. vl b cam bln cbi gbl duoc blnb anb kbl cua trp mo nn no co tb lam ngung dong (vol tc d cbup nbanb) boc lam nboe (vol tc d cbup cbm) mt cbu tb cbuyn dng.Mtsupbolsangdung(baycbupdungsang)noldnmtblnb anbmatrongdo,mauscvaanbsangcuacbutbtuongtunbu duoc quan sat bol mt nguol. No dal oln cbo mt su kt bop cbinb ac cua tc d cbup, kbu d va gla tr |SO. Nu tm anb nbln qua sang, ta nol anb b ou sang. va nu tm anb nbln qua tl, ta nol anb b tblu sang. Tc d cbup, kbu d, gla tr |SO cua may anb duoc dlu cbinb d dat d sang cbinb ac.Ic d mon lrp (lc d chup}5u phoi song (chup}TT7CHl MUCCung vui! Vi may anh DSLRThut ng may anh DSLRtbng nbln cang b nboe. vol mt may anb SLP, bucanbcotbblamcbonboedcbutb nl bt bon. Canb net Trang 36Blurred shols:u nh bi nho oXay ra kbl cbu tb ol cbuyn luc man trp dang mo, lam cbo cbu tb trong blnb nbln b nboe. l kbl, cbu tb duoc c y lam nboe. Nu dy kbngpballacbudicb,blnbanbracotbco cbtluongkembonsovolblnbkbngdung net. Trang 31Bounce llosh:du nh lush phu n xuy la ky tbut danb den tlasb ol ln trn trng bocvaotuongtrngtruockbldncbutb. Lam tan anb sang cua den tlasb, tao ra mt blu ung anb sang mm mal, cac bong den cung mo bon. Luu y rng kbl cbo danb den tlasb, cuong d cua den dn cbu tb se b yu dl. en tlasb Trang 107Bulb: l c d8ulbMttinbnngcuamantrp,oungtrongcbup pbolsanglu.Mantrpsemokblnutcbup duocbmungbtvaglucbt.Mantrpse dong kbl bung tay ra kbol nut cbup.Comero shoke: rung mu yMay anb b rung oo tay cm kbng vung trong kblcbup(kblmantrpmo),blnbcbuprab nboe. Trang31Cenlerweighled meler-ing: do su ng lrung lumCb d do sangCF cord: lhonhoCFMt loal tbe nbo oung d gbl ou llu cua may anbkytbuts.vltttcuaCompactFlasb. y la loal tbe nbo pb bln nbt duoc su oung trong cac vol may anb DSLP bao gm may anb ky tbut s LOS. Tblt b gbl ou llu Trang 62Color solurolion:dbu o ho u mu u ruc ro (sc) cua mt mauColor lemperolure:nhio l dmu uTb bln bng d Kelvln (K). y la don v do luong mau sc cua anb sang cblu ln cbu tb. Nblt d mau cang cao, mau cang am anb lam. va nblt d mau cang tbp, mau cang am do.Color lone: lng mu uCac mau sc kbac nbau nbu mau anb, mau do Trn man blnb LCD cua may anb DSLP, ban co tb dlu cbinb d blnb anb trng vang bon, do bon . Trang 92, Trang 108AEAutoLposure:Pbolsangtudng,vltttla AL. y la tinb nng quan trong, tu dng cbinb kbu d va tc dTrang64AE lock: kho u su ngKblcbuppbolsangtudng,bancotboung kboasang.volkboasang,banseglunguyn tbng s kbu d, tc d trong kbl ban b cuc laltmanbbocngaycakblngunsangtbay dl. Kbl ban bm nut cbup ung mt nua, kboa sang va kboa net bt du boat dng.AFAutoFocus:CanbnettudngvltttlaAF, may anb tu dng canb net.Trang 74AF lock: kho u no lKblcbupcanbnettudng,bancotbkboa net va b cuc lal tm anb, dlm ro net vn glu nguyn. y gol la kboa net. Kbl ban bm nut cbup ung mt nua, kboa sang va kboa net bt du boat dng. Trang 77Al Focus AFMayanbtudngcbuyntucbdOneSbot AF sang A| Servo AF kbl cn tblt. Trang 74Al 5ervo AFCb d tu dng canb net lln tuc vao cbu tb olcbuyn.Cbdnayoudoantruoccbuyn dng k tlp cua cbu tb d kbl ban cbup, blnb se dung net . y cung gol la cb d canb net tu dng ou doan truoc. Canb net tu dng ou doan truoc Trang 78Angle ol view: go c nhinXac dnb d rng cua canb se duoc cbup. No tbaydltuytbucvaotlucucuangkinb (mm) va kicb tbuoc cua b cam bln. ng goc rng co goc nbln rng bon, trong kbl ng tm a co goc nbln bep bon. Tlu cu Trang 50Aperlure-priorily AE: chu p uu lion khu u dCbdcbupdosangtudngmanguolcbup tu tblp lp tbng s kbu d va may anb se tu dng tblt lp tbng s tc d sao cbo anb ra dung sang. Hlu qua kbl nguol cbup mun dlu cbinb vung anb ro Pbol sang tu dng, vung anb ro Trang 68Bocklighl: u nh su ng nghich Anb sang tbun / Anb sang ngbcbBlur: nho oTlnb trang kbng dung net. Kbl blnb dung net, dlmsenblnladlm,duongtbngsenblnro net. Hlnb cang kbng dung net, dlm va duong Conlinuous sholing: chu p lion lu cDung d cbup lln tuc. Tinb nng duoc tb bln bngsblnbcotbcbupduoctrong1gly, nbu 8 blnb trn 1 gly. Luong cbup tl da la s blnb co tb cbup lln tuc tl da truoc kbl may anb pbal oung lal. Mt luong cbup tl da 21 blnb ngbla la ban co tb cbup lln tuc cbo dn blnb tbu 21.Trang 24 Conlrosl: dluong phu nLa su kbac blt sc d glua vung sang va vung tl trong mt tm blnb. Mt tm blnb tuong pban caocoscsangvasctltbaydldtngt, lam cbo tm blnb trng cung. Tm anb tuong pbantbpcovungcbuyntlpmuotmaglua sang va tl. vol may anb DSLP co tbng s d dlu cbinb muc d tuong pban. Trang 109Correcl exposure: chu p du ng su ng (phoi su ng du ng}Su kt bop glua tc d va kbu d cbo ra mt tm anb co d sang va mau sc tu nbln. Pbol sanglaluonganbsanggblnbnduocbolmay anb.Mayanbtudngtinbtoandpbolsang dung.Tuynbln,dlkbl,mayanbkbngdat duocpbolsangdung.Trongtruongbopnay, vlc bu tru sang la cn tblt.Pbol sang, bu tru sangDeplh ol lield:vu ng u nh rovung truoc va sau dlm dung net, ma cbu tb kbl nm trong do se trng ro net. vung anb ro se bep bon vol kbu d lon bon (cbi s t nbo bon), ng kinb tlu cu oal bon, kboang cacb tu may anb dn cbu tb ngn bon.Tlu cuTrang 38 Deplhollieldpreview: xom lruoc vung unh roMt tinb nng cbo pbep ban nbln tby vung anb ro qua kbung ngm. 8an co tb em vt gl net bay cbua net. Kbung ngm, vung anb ro, nboeDevelop: "lru ng u nhQua trlnb oung may anb boc may vl tinb d u ly anb PAW tbanb anb tbng tbuong.PAW Trang 108Dpion v do luong dal oln cbo d pbn glal cua blnb anb. No la vlt tt cua oot per lncb (dlm trn lncb), cbi s dlm co trn 1 lncb (2.54 cm). Kbl ban ln anb, ban co tb cbon lua d pbn glal. vol may ln, opl cbi s dlm may co tb ln trn 1 lncb (vol may anb ky tbut s, no cbinb ac la s dlm anb trn 1 lncb (plels per lncb)) lm anb, may ln pbunEvoluolivemelering:do su ng lou n cu nhABCOETT8Thut ng May anh DSLRHighllighl deloil loss/ shodow deloil loss: mu l chi lio l vu ng su ng/ mu l chi lio l vu ng l iXay ra kbl anb cbup b ou sang va co nbung vung sang kbng con cbl tlt boc anb cbup b tblu sang va co nbung vung tl kbng con cbl tlt. Pbol sang, ou sang, tblu sang Trang 98High-speed shuller: Mu n lru p l c dcuo Tc d man trpHislogromMtdtbcbobltcobaonbludlmanb trongmtmucdsang.Trucnmngangdal oln cbo d sang, du bn tral la vung den boan toan.ubnpballavungtrngboantoan. Truc nm ooc cbi s dlm anb nm trong ml muc d sang. Hlstogram co tb em duoc trn manblnbLCDcuamayanbnbulamtpbn cuaoullucbupanb.Hlstogramblutbd sang cua blnb anb.Nu bn tral co nblu dlm anb bon, blnb se tl. va nu bn pbal co nblu dlm anb bon, blnb se qua sang. lm anb, man blnb LCD Trang 98Hood: lou cho nunguoc nl vol du ng kinb d ngn cbn cac tla sang tan nm ngoal goc nbln dl vao ng kinb. Trang 32lmoge Browser:chuong lrinh duyo l hinh u nhPbn mm cbo pbep ban em lal blnb da cbup trnmayvltinb.Hlnbanbcotbduocem tung tm lon bay em blnb nbo. Mt s cbuong trlnb con cbup pbep quan ly tp tln blnb anb.lmoge lile: lu p lin hinh u nhPb bln nbt la dnb oang [PLG. [PLG cbo pbep ban cbon muc d nen (tt boc tbng tbuong), nbo do ban co tb tbay dl kicb co tp tln. T|FF la dnb oang kbng nen pb bln nbt. va PAW dolbolblnbanbpbalduoctrangtrnmay vl tinb. [PLG,PAWlmoge size: kich cohinh u nhCbl tlt cua tm anb ky tbut s duoc ac dnb bol cblu cao va cblu rng tinb bng dlm anb. vi ou, kicb co tl da cua anb cbup tu may anb 8.2trludlmanbserng3504dlmanbva cao 2336 dlm anb. Kicb co tm anb se la 3504 2336dlmanbtuongduong8.2trludlm anb.S dlm anblmoge engine: bxuly hinh u nhLanbungvlmacbdlntutrongmayanbky tbut s u ly nbung blnb anb da cbup (tru anb PAW),tbaydlcactbngsnbudtuong Flosh: do n lushNguncblusangnbntaocbikeooaltrong cbopmt.Notuongtunbuanbsangtrol.vl den tlasb pbatsang rt manb trong kboang tbol glan rt ngn, no co tb lam ngung dong banb dng glng nbu la oung tc d cbup nbanb. No con duoc la den Strobe boc den Speeollte. Trang 104Focol lenghl: ddu i liou cuTb bln bng mlllmet (mm). Cbo blt d rng cua goc nbln co tb cbup bol ng kinb. No cung la kboang cacb glua tm ng kinb trn ly tbuyt dn b cam bln. Nu tlu cu oal bon 50mm, ng kinb duoc gol la tm a, nu ngn bon tbl duocgollagocrng.Trongtruongbopmay anbDSLPcobcamblnbngtulltrame, tlu cu tuong duong vol b 35mm cua ng kinb tbuong duoc nol dn. Goc nbln, tuong duong b 35mm Trang 50 Focus: u ng no lLa kbu vuc trong anb nbln ro net nbt. v mt kytbut,cbicomtdlm(mtmtpbng) dungnet,cacvungkbacnblnronetkblnm trong vung nbln ro. Trang 30Formol: dinh du ngnb oang tbe nbo cbo pbep luu tru ou llu trn tbe nbo do. Kbl tbe nbo duoc dnb oang, tt ca ou llu luu tru truoc do se b mt.Froming: L ng khungLamtngbtbutbcuctmanbkblnbln qua kbung ngm. Lng kbung mt cbu tb anb buong lon dn tm anb nn no la mt pbn cua cbup anb. Kbung Fronl lighl/ Bock lighl: A nh su ng lhuu n/ A nh su ng nghichNoldnvtrcuangunsangcbluvaocbu tb. Nu nm truoc cbu tb tbl gol la anb sang tbun, con nm sau cbu tb tbl gol la anb sang ngbcb.Ghosling: bo ng muKbl ngun sang dl vao ng kinb, pban a vol cac tbu kinb bn trong tao ra cac dlm tron trng sang trn tm blnb. lu nay co tb glam tblu bngcacboungloacbenngbayoungtayd cbe buong anb sang cblu vao.Guide No. Chi sGuido NumborCbi cng sut cua den tlasb. o |SO 100, ban co tb tinb duoc tm blu qua tl da cua den tlasb bng cacb ly cbi s GN cbla cbo cbi s t. Ly vi ou, GN la 10, kbu d la t/2, tm blu qua tl da cua den tlasb se la 5m. Cbi s GN con duoc oung cbi cng sut tl da cua den tlasb. Cb d do sangExilvltttcuaLcbangeable|mageFlleFormat, dnb oang tp tln blnb anb trao dl duoc. y la tbng tln cbup cua mt tm anb ky tbut s bao gmkbud,tcd,cnbngtrng,vlcsu oung tlasb. No dinb kem vol tm anb. vol pbn mm u ly anb cbp nbn Llt, ban co tb em tbng tln cbup cua tm anb.Exposure: phoi su ngLa luc man trp mo d l b cam bln ra anb sang. Pbol sang lu co tb ay ra bng cacb d man trp mo trong tbol glan oal8 cam blnExposure compenso-lion: bulrusu ngTinb nng do sang tu dng duoc tblt k d dat duoc sc a