enjoy dslr camera_web_no_restriction

122

Upload: bap-rang

Post on 20-Aug-2015

569 views

Category:

Art & Photos


6 download

TRANSCRIPT

Contents

Part 1 About the D-SLR Camera

Part 2 Ways to Shoot

Part 3 Quick-and-Easy Great Shots

Part 4 Using Camera Features

Part 5 Printing Photos

Digital SLR Terminology

A digital SLR is power and control, enriching your life.

This easy-to-read book teaches beginners how fun and easy a digital SLR is.

Take photography to a higher plane, and experience the true joy of photography.

Make Photography More Fun!

Enjoy! Digital SLR Camera

First printing November 1, 2008

Published by Canon Singapore Pte Ltd

Compiled and edited by GAKKEN Co., Ltd.

Unauthorized copying or distribution of this

publication, in whole or in part, is strictly prohibited.

004

08 Caác hònh aãnh –

Hònh aãnh chuåp bùçng maáy DSLR thêåt laâ êën tûúång …

018 Caác thaânh phêìn cuãa maáy aãnh Kiïíu daáng020 Thêëy àûúåc gò, chuåp àûúåc nêëy Khung ngùæm022 Thay öëng kñnh ÖËng kñnh024 Bùæt lêëy nhûäng khoaãnh khùæc quyïët àõnh Nhanh

Caác caách chuåp aãnhPHÊÌN 2

Chuã àïì Tûâ khoáa

NÖÅI DUNG QUYÏÍN SAÁCH NAÂY

Chuã àïì

Tòm hiïíu vïì maáy aãnh DSLRPHÊÌN 1

Tûâ khoáa

028 Neát hay Khöng 1 Lêëy neát030 Neát hay Khöng 2 AÃnh bõ nhoâe032 Neát hay Khöng 3 AÁnh mùåt trúâi trûåc tiïëp033 AÃnh bõ saáng vaâ töëi Àöå saáng034 Ba yïëu töë vïì aánh saáng Töëc àöå, khêíu àöå, ISO036 Khöëng chïë Trûúâng aãnh neát (DOF) Khêíu àöå038 Thay àöíi Trûúâng aãnh neát (DOF) Hiïåu ûáng tûâ khêíu àöå040 Chuyïín àöång tônh hay nhoâe Töëc àöå chuåp042 Chuyïín àöång tônh hay nhoâe – nhiïìu hay ñt Hiïåu ûáng tûâ töëc àöå chuåp044 AÃnh àeåp cuãa caãnh Saáng vaâ Töëi Töëc àöå ISO046 Hiïåu ûáng tûâ ISO ISO Cao/Thêëp048 Thay àöíi goác nhòn Tiïu cûå öëng kñnh050 ÖËng kñnh thay àöíi aãnh chuåp nhû thïë naâo Goác nhòn vaâ phöëi caãnh052 ÖËng kñnh vaâ võ trñ chuåp Zoom vaâ böë cuåc054 Taåo Àöång röång vaâ Àöå sêu Àöå daâi tiïu cûåc vaâ phöëi caãnh056 Thiïët lêåp Chêët lûúång aãnh chuåp Chêët lûúång chuåp058 Caãm biïën hònh aãnh cuãa maáy aãnh DSLR Caãm biïën (Sensor)

005

Caác caách chuåp aãnhPHÊÌN 2

Chuã àïì Tûâ khoáa

090 Chónh maâu cho bûác aãnh chuåp Picture Style092 Thïm Picture Style múái Picture Style094 Chuåp nhûäng chuã thïë Trùæng Chïë àöå buâ saáng095 Chuåp nhûäng chuã thïí Töëi Chïë àöå buâ saáng096 Chuåp aãnh vúái Maâu Saáng Chïë àöå buâ saáng097 Chïë àöå buâ saáng vaâ caác maâu sùæc riïng Chïë àöå buâ saáng098 Haån chïë nhûäng sai soát vïì Phúi Saáng Histogram/Highlight Warning100 Àaåt àûúåc nhûäng Maâu nhû tûå nhiïn White Balance (WB)102 Cên Bùçng Trùæng cho caác nguöìn saáng White Balance (WB)

006

Dïî daâng àïí chuåp aãnh àeåpPHÊÌN 3

Chuã àïì Tûâ khoáa

062 Sûã duång Full Auto Chïë àöå Full Auto064 Bùæt laåi nhûäng khoaãnh khùæc Program AE066 Thiïët lêåp Töëc àöå chuåp Chïë àöå Ûu tiïn Töëc068 Àiïìu khiïín viïåc xoáa phöng Chïë àöå Ûu tiïn Khêíu070 Àiïìu khiïín sûå phúi saáng Chïë àöå chónh tay 072 Thay àöíi töëc àöå ISO Thiïët lêåp ISO074 Lêëy neát tûå àöång AI Focus076 Lêëy neát taåi nhûäng àiïím mong muöën One Shot AF078 Lêëy neát vúái chuã thïí chuyïín àöång AI SERVO AF080 Lêëy neát bùçng tay Manual focus082 Thay àöíi chïë àöå ào saáng Chïë àöå ào saáng084 Böë cuåc khung aãnh tûâ khung ngùæm Böë cuåc aãnh086 Phuå kiïån giuáp giaãm sûå rung tay Chên maáy

Chuã àïì

Sûã duång caác tñnh nùng khaácPHÊÌN 4

Tûâ khoáaChuã àïì

In aãnhPHÊÌN 5

Tûâ khoáa

007

116 Quaá trònh in aãnh Phûúng thûác in

104 Sûã duång flash cho nhûäng chuã thïí bõ töëi Àeân flash106 Caác kyä thuêåt àaánh flash khaác Àaánh flash, àaánh trêìn108 Chuåp aãnh vúái file RAW RAW Mode110 Thûúãng thûác phim Àöå neát cao HD Quay phim112 Xem laåi phim trïn TV HD vaâ trïn PC Biïn têåp phim

Chuã àïì

Sûã duång caác tñnh nùng khaácPHÊÌN 4

Tûâ khoáaChuã àïì

In aãnhPHÊÌN 5

Tûâ khoáa

118 Caác thuêåt ngûä cûãa maáy aãnh DSLR

Cûáng caáp vaâ sùæc neát vúái maâu sùæc rûåc rúä tûâ goác naây àïën goác kia

Hònh aãnh chuåp bùçng maáy DSLR thêåt laâ êën tûúång…

Photo/ Toru SHIMIZU

Photo/Toshinobu TAKEUCHI

AÃnh chuåp vúái öëng Tele (goác heåp)

ÖËng kñnh thay àöíi àûúåc laâm sûå diïîn àaåt caác hònh aãnh khöng bõ giúái haån!

Photo/Toshinobu TAKEUCHI

Chuåp bùçng öëng goác röång (Wide angle)

Photo/Jun IMURA

Photo/Shinya YOSHIMORI

Laâm nöíi bêåt chuã thïí vúái phöng nïìn bõ xoáa múâ!

Photo/Minoru KOBAYASHI

Bùæt kõp nhûäng khoaãnh khùæc quyïët àõnh!

Haäy nhòn vaâo cêëu truác cuãa maáy aãnh DSLR vúái caác böå phêån chñnh vaâ haäy tòm hiïíu nhûäng ûu àiïím cuãa noá.

Naâocuâng chúi!

Maáy aãnh kyä thuêåt söë SLRPHÊÌN 1

Tòm hiïíu vïìmaáy aãnh DSLR

Maáy aãnh DSLR thiïët kïë vúái ûu tiïn viïåc dïî daâng khi chuåp aãnh. Maáy chuåp caânh nhanh, caâng dïî chuåp, caâng thuêån tiïån thò caâng töët. ÖËng kñnh thaáo rúâi àûúåc cuäng laâ möåt àùåc tñnh chñnh. Àïí gùæn caác öëng kñnh, maáy aãnh coá möåt voâng troân phña trûúác goåi laâ ngaâm öëng kñnh.

Bïn trong maáy aãnh SLR

018

Caác thaânh phêìn cuãa maáy aãnh

Àûúåc lùæp rêët nhiïìu linh kiïån

Flash tñch húåp (Flash coác)

Ngaâm gùæn öëng kñnh

Caãm biïën hònh aãnh

Gûúng phaãn xaå (Gûúng lêåt)

Caác phñm nhêën vaâ voâng xoay àiïìu khiïín viïåc chuåp vaâ xem laåi aãnh

Khung ngùæm, duâng àïí ngùæm vaâ böë cuåc aãnh chuåp

Chên gùæn flash rúâi

Maân hònh LCD hiïín thõ caác thöng söë thiïët lêåp vaâ duâng àïí xem laåi aãnh chuåp

Nuát chuåp aãnh (Nuát sêåp maân trêåp)

Haäy àùåt mùæt thuêån cuãa baån vaâo khung ngùæm

Xoay nuám vùån phña goác phaãi cho àïën khi hònh aãnh trong khung ngùæm roä neát nhêët theo mùæt cuãa baån.

ÖËng kñnh thaáo rúâi

Böå vi xûã lñ hònh aãnh

Tòm hiïíu maáy aãnh kyä thuêåt söë DSLR

019

Ba thaânh phêìn chñnh cuãa maáy DSLR cho chêët lûúång aãnh cao

So saánh vúái maáy DSLR seä thêëy sûå khaác biïåt lúán nhêët laâ baån khöng thïí thay àöíi öëng kñnh àûúåc

Nhoã goån vaâ nheå àïí dïî mang theo

Maáy aãnh du lõch

Kiïíu daáng

Nuát chuåp aãnh Àeân Flash

ÖËng kñnh tñch húåp

Khung caãnh luác chuåp hiïån lïn trïn maân hònh

Caác phñm àún giaãn

Maáy aãnh du lõch thûúâng àûúåc thiïët kïë nhoã goån möåt caách töëi àa vò thïë noá àûúåc chïë taåo nhoã vaâ nheå. Vúái maáy aãnh DSLR, khaã nùng chuåp aãnh àûúåc ûu tiïn hún. Àïí coá thïí chuåp nhanh, thao taác dïî vaâ àaáp ûáng viïåc chuåp nhiïìu thïí loaåi khaác nhau, maáy aãnh DSLR coá thïí sûã duång nhiïìu loaåi öëng kñnh khaác nhau

tûâ öëng vúái goác nhòn röång àïën caác öëng têìm xa hay caác öëng chuåp cêån caãnh. Vaâ vúái viïåc ngùæm chuåp trûåc tiïëp qua khung ngùæm, baån coá thïí bùæt kõp nhûäng khoaãnh khùæc chñnh xaác nhû baån nhòn thêëy.

Maáy aãnh DSLR coá thïí chuåp àûúåc nhiïìu thïí loaåi aãnh hún

Sûã duång caác loaåi öëng kñnh töët àïí chuåp aãnh

Àêy àûúåc xem nhû laâ böå naäo cuãa maáy aãnh, khi maâ aánh saáng nhêån búãi sensor seä àûúåc chuyïín àöíi thaânh nhûäng tñnh hiïåu hònh aãnh chêët lûúång (dûä liïåu aãnh).

AÁnh saáng àûúåc caãm nhêån búãi caãm biïën lúán. Caãm biïën caâng lúán, chêët lûúång hònh aãnh caâng cao.

PHÊÌN

1

Maáy aãnh DSLR ûu tiïn töëi àa khaã nùng chuåp aãnhMaáy aãnh DSLR ûu tiïn töëi àa khaã nùng chuåp aãnh.

Böå xûã lñ hònh aãnhBöå naäo

Mùæt (Thuãy tinh thïí)

ÖËng kñnh

Voäng maåc

Caãm biïën hònh aãnh

Tòm hiïíu m

aáy aãnh kyä thuêåt söë DSLR

Khung ngùæm cuãa maáy aãnh DSLR

Maáy aãnh du lõch

020

Thêëy àûúåc gò, chuåp àûúåc nêëy

Baån coá thïí nhòn thêëy nhûäng gò maâ maáy aãnh nhòn thêëy.

ÚÃ chïë àöå Live View, maáy aãnh DSLR vêån haânh nhû möåt maáy aãnh du lõch, noá seä thïí hiïån nhûäng gò àang ngùæm trïn maân hònh LCD cuãa maáy.

Vúái maáy aãnh du lõch, baån seä ngùæm vúái maân hònh LCD, böë cuåc hònh aãnh vaâ chuåp. (Möåt vaâi maáy coá tñch húåp luön khung ngùæm nhoã.)

Qua khung ngùæm, baån coá thïí thêëy àûúåc khung caãnh nhû laâ noá seä àûúåc chuåp.

PART 1

Nhû xem phim maân aãnh röång

021

ÚÃ vuâng chñnh giûäa, coá nhûäng àiïím AF (Auto Focus) duâng àïí lêëy neát tûå àöång. Baån coá thïí choån lêëy neát úã bêët kò àiïím naâo àïí maáy aãnh lêëy neát úã àiïím àoá. Qua khung ngùæm, baån coá thïí thêëy tûâng chi tiïët cuãa chuã thïí, maâu sùæc, caã nhûäng biïíu caãm cuãa chuã thïí, v.v, vaâ roä neát hún so vúái baån ngùæm trïn maân hònh cuãa maáy aãnh du lõch, àöi khi rêët khoá nhòn dûúái trúâi nùæng

Khung caãnh àûúåc thïí hiïån saáng vaâ roä neát

Àêy laâ nhûäng baån thêëy qua khung ngùæm

Trong maáy aãnh DSLR coá möåt gûúng phaãn xaå vaâ noá seä àûúåc lêåt lïn khi baån nhêën nuát chuåp aãnh. Noá cho pheáp aánh saáng tûâ öëng kñnh ài xuyïn qua vaâ àêåp vaâo caãm biïën hònh aãnh àoáng vai troâ nhû phim trong maáy chuåp phim truyïìn thöëng. Hònh aãnh

sau àoá àûúåc ghi laåi vaâo böå nhúá bùçng tñnh hiïåu söë. Vaâ vò coá möåt öëng kñnh (single lens) vaâ möåt gûúng phaãn xaå (reflex mirror) cho nïn àûúåc goåi laâ maáy aãnh Kyä Thuêåt Söë ÖËng Kñnh Àún Phaãn Xaå (Digital Single-Lens Reflex hay maáy aãnh DSLR)

Vò sao goåi laâ maáy aãnh DSLR?

Khung ngùæm

Haäy duâng öëng kñnh goác röång (wide angle)

Haäy duâng öëng kñnh têìm xa (tele lens)

Cho nhûäng khung caãnh röång

Muöën keáo gêìn nhûäng chuã thïí úã xa

022

Thay àöíi öëng kñnhRêët nhiïìu öëng kñnh khaác nhau cho baån sûã duång.

Àöå daâi tiïu cûå (mm) caâng ngùæn, hònh aãnh baån thêëy caâng röång. Vaâ tiïu cûå caâng daâi, hònh aãnh baån nhêån thêëy àûúåc caâng gêìn hún.

Tòm hiïíu vïì maáy aãnh DSLR

Choån lûåa nhiïìu loaåi öëng kñnh

023

Duâng àïí chuåp cêån caãnh nhûäng chuã thïí nhoã

Laâm cho thïë giúái bõ troân Thu àûúåc nhûäng àûúâng thùèng

Haäy thûã vúái caác öëng kñnh àùåc biïåt

Laâ möåt öëng kñnh coá goác nhòn cûåc röång àïën mûác laâm cho hònh aãnh bõ beã cong troân nhû úã mùæt loaâi caá.

Laâ öëng kñnh coá thïí laâm cho caác àûúâng thùèng cuãa hònh aãnh cöng trònh trúã nïn vuöng vûác, ko bõ sai lïåch do goác chuåp aãnh.

ÖËng kñch macro àùåc biïåt vò coá thïí lêëy neát vúái khoaãng caách rêët gêìn so vúái caác loaåi thöng thûúâng. Noá rêët phuâ húåp khi baån chuåp caác vêåt thïí nhoã nhû laâ böng hoa vaâ cön truâng.

PHÊ

ÌN 1

ÖËng kñnh

Tòm hiïíu m

aáy aãnh kyä thuêåt söë DSLR

ÖËng kñnh Macro

ÖËng kñnh Fisheye ÖËng kñnh Tilt-shift

Tòm hiïíu vïì maáy aãnh DSLR

Bùçng caách nhêën nuát chuåp aãnh baån coá thïí lêëy neát vaâ chuåp aãnh.

Autofocus

Chuåp liïn tuåc

024

Bùæt lêëy nhûäng khoaãnh khùæc quyïët àõnh

Maáy aãnh coá thïí lêëy neát tûác thúâi.

Àöëi vúái nhûäng chuã thïí chuyïín àöång nhanh, viïåc chuåp liïn tuåc àûúåc nhiïìu aãnh cuâng möåt lêìn laâ lúåi thïë cuãa maáy aãnh DSLR.

Chuåp nhiïìu têëm möåt luác trong möåt giêy.

Tòm hiïíu vïì maáy aãnh DSLR

Thiïët kïë cho nhûäng khoaãnh khùæc tûác thúâi

025

Maáy aãnh DSLR àûúåc thiïët kïë àïí baån coá thïí chuåp aãnh nhanh choáng vaâ àeåp. Möåt àùåc àiïím nûäa cêìn nhùæc laåi àoá laâ Autofocus nghôa laâ lêëy neát tûå àöång. Maáy aãnh DSLR àûúåc chïë taåo vúái caác àöång cú rêët töët vaâ tñch húåp nhûäng böå vi xûã lñ àïí coá thïí lêëy neát rêët nhanh. Maáy aãnh vò thïë seä lêëy neát nhanh hún nhiïìu so vúái baån tûå xoay voâng lêëy neát trïn öëng kñnh.

Tûâ khoáa: Nhanh vaâ àeåp

Nhêën phñm chuåp aãnh, khoaãnh khùæc àûúåc giûä

laåi ngay lêåp tûác.

Maáy cêìm chùæc chùæn

Võ trñ cuãa nuát nhêën chuåp àûúåc àùåt vïì phña phaãi vûâa ngay têìm ngoán troã tay baån khi nhêën chuåp. Caác phñm nhêën vaâ voâng xoay cuäng àûúåc böë trò húáp lñ giuáp baån àiïìu khiïín rêët dïî daâng.

Khöng coá thúâi gian trïî cuãa maân trêåp. Khoaãnh khùæc luön luön àûúåc bùæt kõp.

Baån seä thêëy thoaãi maáy khi cêìm maáy aãnh möåt caách vûâa vùån trong tay.

PHÊ

ÌN 1

Nhanh

Tòm hiïíu m

aáy aãnh kyä thuêåt söë DSLR

Coá rêët nhiïìu caách chuåp möåt bûác aãnh. Möåt trong nhûäng söë àoá seä àûúåc giúái thiïåu trong phêìn naây.

PHÊÌN 2

Caác caách chuåp aãnh

Vúái maáy aãnh DSLRNaâo cuâng vui!

Khi xem möåt bûác aãnh thöng thûúâng, baån seä thêëy coá nhiïìu vuâng coá àöå neát khaác nhau.

Nhûäng vuâng maâ baån thêëy sùæc neát àûúåc goåi laâ vuâng aãnh neát hay coân goåi laâ "àiïím lêëy neát".

Coá nhûäng vuâng tröng rêët neát vaâ cuäng coá nhûäng vuâng khaác bõ múâ ài.

028

Neát hay Khöng 1

Caác àöëi tûúång nùçm trûúác vaâ sau vuâng àûúåc lêëy neát seä bõ múâ hay coân goåi laâ ngoaâi vuâng neát hay "out neát".

Nhûäng vuâng múâ Vuâng aãnh neát

Caác caách chuåp aãnh

Noái vïì hònh aãnh coá sùæcneát hay bõ nhoâe, haäy xemmöåt vaâi vñ duå sau àêy.

Nhûäng chöî trong vuâng lêëy neát thò sùæc neát, nhûäng vuâng khaác thò bõ múâ ài.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

029

Baån coá thïí lêëy neát möåt caách tûå àöång (autofocus) hay chónh bùçng tay (manual focus).

Manual focusAutofocus

Khi baån thao taác lêëy neát, nghôa laâ baån àang xaác àõnh vuâng neát vaâ vuâng khöng neát.

Lêëy neát

Nguyïn nhên: Khöng coá àiïím naâo àûúåc lêëy neát (out of focus)

Nguyïn nhên: Chuã thïí maâ baån àang chuåp nùçm trong vuâng aãnh neát (in focus)

Khöng coá vuâng naâo neát Vuâng aãnh mong muöën àûúåc lêëy neát

Baån coá ngaåc nhiïn vò sao aãnh chuåp bõ “out neát”? Coá nhûäng àiïím seä àûúåc lêëy neát (àiïím focus), vaâ bêët kñ àöëi tûúång naâo nùçm trûúác hay sau nhûäng àiïím naây seä thêëy bõ múâ ài. Nhûäng àiïím caâng xa àiïím lêëy neát (àiïím focus) seä àûúåc nhòn thêëy caâng múâ hún. Nhûäng vuâng maâ baån thêëy neát laâ nhûäng vuâng

“in focus”, trong khi nhûäng vuâng khöng neát thò bõ “blur” (múâ) ài. Nghôa laâ vuâng naâo bõ múâ vuâng àoá bõ “out neát”. Khi sûã duång maáy DSLR, haäy sûã duång autofocus àïí lêëy neát taåi nhûäng àiïím baån choån. (Xem trang 74 – 81 àïí hiïíu thïm vïì quaá trònh lêëy neát.)

Tûâ khoáa cho viïåc aãnh khöng àûúåc neát 1 : “Out Neát - Out of focus”

Xem Àiïìu khiïín viïåc xoáa phöng (Khêíu àöå) úã trang 68–69.

Xem Lêëy neát úã trang 74–81.

PHÊ

ÌN 2

Caác caách chuåp aãnh

Laâm sao àïí lêëy neát

AÃnh neát

AÃnh bõ nhoâe

030

Neát hay Khöng 2

Moåi thûá àûúåc lêëy neát (focus).

AÃnh hoaân toaân sùæc neát úã moåi goác.

Moåi thûá àïìu bõ nhoâe.

Bûác aãnh naây tûúng tûå nhû bûác aãnh úã trïn moåi thûá àïìu àûúåc lêëy neát (focus), nhûng toaân böå bûác aãnh vêîn coân bõ nhoâe möåt chuát. Coá nhûäng nguyïn nhên khaác taåo nïn hiïån tûúång nhoâe naây.

Caác caách chuåp aãnh

Vñ duå khaác vïì khöng neát

Vaâi bûác aãnh chuåp cuäng bõ nhoâe búãi sûå rung hay chuyïín àöång.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

031

Ngoaâi chuyïån aãnh bõ “out neát” ra, viïåc aãnh bõ múâ hay nhoâe coân coá thïí do caách cêìm maáy khöng chùæc chùæn. Hay laâ, do chuã thïí àang chuyïín àöång, vaâ noá taåo ra sûå nhoâe trong bûác

aãnh. Trong quaá trònh phúi saáng, nïëu maáy aãnh bõ rung hay do chuã thïí di chuyïín, bûác aãnh chuåp coá thïí bõ nhoâe. Vaâ coá rêët nhiïìu caách àïí traánh nhûäng hiïån tûúång nhoâe khi chuåp naây.

Nïëu nhû tay baån hay thên maáy aãnh bõ rung trong luác baån cêìm maáy aãnh, noá coá thïí laâm aãnh chuåp bõ nhoâe. Do tay cêìm maáy aãnh coá sûå rung khi chuåp aãnh, aãnh chuåp seä bõ nhoâe theo. Àiïìu naây thûúâng àûúåc goåi laâ bõ rung tay.

Do tay baån hoùåc do thên maáy.

Chuã thïí chuyïín àöång cuäng taåo nïn sûå nhoâe. Kïí caã khi baån gùæn maáy aãnh lïn chên maáy (tripod), chuã thïí chuyïín àöång trong quaá trònh phúi saáng nïn noá seä bõ nhoâe. Àiïìu naây thûúâng àûúåc goåi laâ chuã thïí bõ nhoâe.

Chuã thïí di chuyïín.

Nguyïn nhên cuãa viïåc bõ nhoâe

AÃnh bõ nhoâe

Maáy aãnh bõ rung

Chuyïín àöång cuãa chuã thïí

Nïëu baån cêìm maáy aãnh vaâ rung, àoá laâ "bõ rung tay". Nïëu do chuã thïí di chuyïín, àoá laâ chuã thïí "bõ nhoâe".

PHÊ

ÌN 2

Tûâ khoáa cho viïåc aãnh khöng àûúåc neát 2 : "Chuyïín àöång"

Xem Töëc àöå chuåp úã trang 66-67.

Xem Haån chïë sûå rung tay úã trang 86-87.

Caác caách chuåp aãnh

AÁnh mùåt trúâi

Chuåp aãnh trûåc diïån vúái mùåt trúâi coá thïí bõ múâ nhaåt

Kïí caã nïëu chuã thïí àûúåc lêëy neát vaâ khöng coá tònh traång rung tay, hònh aãnh vêîn coá thïí hiïín thõ múâ nhaåt do tia saáng mùåt trúâi chiïëu thùèng vaâo öëng kñnh. Nguyïn nhên chuã yïëu do tia saáng ài vaâo bõ phaãn xaå bïn trong öëng kñnh. Àiïìu naây giöëng nhû laâ baån vêîn hay thêëy úã caác kñnh chùæn gioá cuãa xe húi.

Baån coá cuäng coá thïí thêëy nhûäng hònh àa giaác xuêët hiïån lêåp laåi trong bûác aãnh. Àïí traánh hiïån tûúång naây, haäy ngùæm chuåp úã nhûäng goác àöå khaác hay sûã duång loa che nùæng (lens hood).

Àïí traánh trûúâng húåp tia saáng cuãa mùåt trúâi chiïëu vaâo öëng kñnh ngûúâi ta gùæn thïm loa che nùæng phña àêìu öëng kñnh.

Khi aánh mùåt trúâi chiïëu trûåc tiïëp vaâo öëng kñnh, aãnh chuåp seä bõ múâ nhaåt.

AÃnh roä neát AÃnh bõ múâ nhaåt

032

AÁnh mùåt trúâi khöng ài vaâo öëng kñnh.

AÁnh mùåt trúâi ài vaâo öëng kñnh.

ÖËng kñnh coá gùæn loa che ÖËng kñnh khöng gùæn loa che

Neát hay Khöng 3

Tûâ khoáa cho viïåc aãnh khöng neát 3 : "AÁnh mùåt trúâi trûåc tiïëp"

Caác caách chuåp aãnh

Vñ duå khaác vïì khöng neát

Sûå khaác biïåt giûäa hai bûác aãnh trïn laâ:

033

Àöi khi chuåp möåt ngûúâi úã ngoaâi trúâi thûúâng bõ töëi mùåt. Maáy aãnh thêåt ra laâ möåt thiïët bõ rêët töët trong viïåc tûå àöång àiïìu khiïín phúi saáng, nhûng àöi khi bûác aãnh chuåp laåi bõ tònh traånh

dû hay thiïëu saáng. Vò thïë, trong möåt söë trûúâng húåp, baån phaãi tûå chónh lêëy caác trõ söë phúi saáng khi chuåp.

Àöi khi aãnh chuåp bõ dû saáng hay thiïëu saáng

Àöi khi rêët khoá khùn àïí canh àûúåc àuáng saáng nhûng bûác aãnh cuäng bõ dû saáng hay thiïëu saáng.

Vêåy laâm sao àïí phúi saáng töët?

AÃnh dû saáng

AÃnh thiïëu saáng

Àöi khi bûác aãnh trúã nïn saáng quaá hay töëi quaá.

AÃnh bõ Saáng hay Töëi Àöå saáng

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

Xem vïì Àöå Saáng úã trang 34-35.

Xem vïì Àöå Saáng úã trang 94-99.

PHÊ

ÌN 2

Caác caách chuåp aãnh

Maáy aãnh coá ba yïëu töë àïí àiïìu chónh lûúång aánh saáng ài vaâo trong. Noá nöm na nhû viïåc àiïìu chónh lûúång nûúác khi baån múã voâi nûúác vaâo cöëc. Khi baån vùån voâi, thò luön luön, nûúác chaãy caâng nhiïìu nûúác trong cöëc àêìy caâng nhanh. Ngûúåc laåi, nïëu baån múã voâi nhoã, nûúác chaãy ra yïëu vaâ seä mêët thúâi gian nhiïìu hún àïí laâm àêìy cöëc.

Viïåc àiïìu chónh voâi nûúác giöëng nhû baån àiïìu chónh khêíu àöå

cuãa maáy aãnh. Vaâ àöå daâi cuãa thúâi gian maâ nûúác chaãy ra giöëng nhû laâ töëc àöå cuãa maân trêåp. Kñch thûúác cuãa caác cöëc laåi giöëng nhû laâ àöå nhaåy cuãa caãm biïën aánh saáng. Cöëc caâng to, thò caâng cêìn nhiïìu thúâi gian àïí nûúác àêìy cöëc (àöå nhaåy thêëp hún). Cöëc caâng nhoã, thò seä mau choáng àêìy nûúác hún (àöå nhaåy saáng cao). Lûúång aánh saáng àûúåc nhêån búãi maáy aãnh àûúåc goåi laâ “lûúång phúi saáng”.

Thiïët lêåp ba yïëu töë aãnh hûúãng àïí coá àûúåc sûå phúi saáng àuáng.

Hònh aãnh chuåp àûúåc seä khöng àûúåc àeåp.

034

Ba yïëu töë cuãa aánh saáng

Bûác aãnh àûúåc ghi laåi khi aánh saáng àêåp vaâo bïì mùåt caãm biïën.

Àïí ghi möåt lûúång saáng àuáng mûác, coá ba yïëu töë hay ba caách àïí maáy aãnh àiïìu khiïín lûúång saáng ài vaâo naây.

Nïëu nhû lûúång aánh saáng quaá nhiïìu,

Hay quaá ñt,

Kñnh thûúác cuãa maân chùæn hay löî cho aánh saáng ài qua coá thïí àiïìu chónh àûúåc. Lûúång aánh saáng ài vaâo vò thïë coá thïí nhiïìu hay ñt khi ài vaâo bïn trong.

Bùçng caách àoáng múã maân trêåp, àöå daâi cuãa thúâi gian aánh saáng ài vaâo àûúåc àiïìu khiïín.

Vaâ àöå nhaåy vúái aánh saáng cuãa caãm biïën hònh aãnh coá thïí thay àöíi.

Chuã thïí

AÃnh chuåp

Múã

Àoáng

AÁnh saáng

Caãm biïën (hay phim)

AÁnh saáng àûúåc caãm

nhêånAÁnh saáng

ÖËng kñnh

Dû saáng!

Thiïëu saáng!

Khêíu àöå Töëc àöå Àöå nhaåy saáng cuãa caãm biïën

Caác caách chuåp aãnh

Àïí chuåp àûúåc bûác aãnh, maáy aãnh seä ghi laåi nhûäng gò aánh saáng ài vaâo trong tûâ öëng kñnh. Coá têët caã ba yïëu töë aãnh hûúãng àïën lûúång aánh saáng maâ maáy aãnh seä ghi laåi khi chuåp.

Lûúång phúi saáng coá thïí giöëng nhau giûäa khêíu àöå lúán vúái töëc àöå chuåp nhanh vaâ khêíu àöå nhoã hún vúái töëc àöå chuåp chêåm hún.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

035

Vaâi vñ duå vïì viïåc kïët húåp hai giaá trõ khêíu vaâ töëc àöå àïí coá cuâng lûúång phúi saáng

Àïí mö taã ba yïëu töë phúi saáng, haäy tûúãng tûúång nûúác laâ aánh saáng.

Khêíu, Töëc vaâ

ISO

Khêíu vaâ Töëc àöå

Giaã sûã rùçng caái cöëc àêìy nûúác tûúång trûng cho lûúång aánh saáng maâ baån cêìn vûâa àuã.

Caâng múã Khêíu àöå to, thò nûúác chaãy ra caâng maånh.

Caâng àoáng Khêíu àöå laåi, nûúác chaãy ra caâng yïëu.

Vaâ nûúác seä àêìy cöëc rêët nhanh (töëc àöå chuåp nhanh)

Seä mêët nhiïìu thúâi gian àïí cöëc àêìy nûúác (töëc àöå chuåp chêåm).

Àöå nhaåy saáng thêëp = Cöëc to

Àöå nhaåy saáng cao = Cöëc nhoã

Nûúác chaãy

Töëc àöå chuåp chêåm = Töën nhiïìu thúâi gian àïí nûúác àêìy cöëc

Àöå nhaåy saáng – Kñch thûúác cöëc

f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8

1/60 sec. 1/30 sec. 1/15 sec. 1/8 sec. 1/4 sec. 1/2 sec. 1 sec.

Khêíu àöå

Töëc àöå

Nûúác chaãy

Töëc àöå chuåp nhanh = Nûúác àêìy cöëc nhanh

PHÊ

ÌN 2

Caác caách chuåp aãnh

Phúi àuã saáng

Lúán hún

Nhanh hún

Nhoã hún

Chêåm hún

Khêíu àöå caâng lúán

Trõ söë f caâng nhoã

f/2.8 (vñ duå)

Àêy laâ trõ söë f-number!

Bêy giúâ chuáng ta baân vïì caác cúä khêíu àöå vaâ noái vïì trõ söë f àûúåc duâng àïí xaác àõnh kñch cúä cuãa khêíu àöå vaâ khêíu àöå aãnh hûúãng nhû thïë naâo àïën aãnh chuåp.

Khuön mùåt mêîu roä neát, trong khi phöng nïìn phña sau bõ múâ nhaåt, laâm cho ngûúâi mêîu trong aãnh nöíi bêåt hún.

Khêíu àöå caâng nhoã

Trõ söë f caâng lúán

f/22 (vñ duå)

Viïåc thay àöíi khêíu àöå aãnh hûúãng àïën khoaãng caách cuãa vuâng aãnh trûúác vaâ sau chuã thïí àûúåc lêëy neát khi focus. Daäy vuâng neát naây àûúåc goåi laâ Àöå Sêu Trûúâng AÃnh (DOF).

Trõ söë f caâng nhoã

036

Kiïím soaát Àöå Sêu Trûúâng AÃnh

Coá chuát gò àoá rùæc röëi úã chöî khêíu àöå caâng to, thò trõ söë f caâng nhoã, vaâ khêíu àöå caâng nhoã thò trõ söë f caâng lúán. Haäy xem giaãi thñch chi tiïët úã phêìn Thuêåt Ngûä cuöëi saách naây.

Àöå Sêu Trûúâng AÃnh caâng heåp.

Caác caách chuåp aãnh

Vúái ba yïëu töë (khêíu àöå, töëc àöå, vaâ àöå nhaåy saáng) àïí kiïím soaát àûúåc lûúång aánh saáng, cuäng coá thïí àiïìu chónh àïí taåo ra nhiïìu hiïåu ûáng aãnh khaác nhau.

Àêìu tiïn, haäy xem àiïìu gò xaãy ra nïëu ta thay àöíi giaá trõ khêíu àöå. Nïëu chuáng ta múã khêíu (trõ söë f nhoã) thò Àöå Sêu Trûúâng AÃnh moãng. Tiïìn caãnh vaâ hêåu caãnh àïìu bõ xoáa múâ vaâ chó

nhûäng vuâng riïng biïåt àûúåc roä neát. Noái caách khaác, nïëu chuáng ta àoáng khêíu (trõ söë f lúán), thò Àöå Sêu Trûúâng AÃnh seä röång hún. Tiïìn caãnh vaâ hêåu caãnh seä àûúåc roä neát. Bùçng caách naây, baån coá thïí kiïím soaát àûúåc vuâng aãnh roä neát tûúng ûáng vúái chuã thïí hay bûác aãnh baån muöën chuåp.

Bùçng caách thay àöíi giaá trõ khêíu àöå, baån coá thïí àiïìu chónh àûúåc DOF

Kiïím soaát Àöå Sêu Trûúâng AÃnh vaâ viïåc xoáa phöng

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

037

Khêíu àöå

Chuã thïí àûúåc roä neát tûâ gêìn àïën xa.

Khêíu àöå khöng nhûäng quyïët àõnh lûúång aánh saáng ài vaâo maáy, maâ coân kiïím soaát luön Àöå Sêu Trûúâng AÃnh (DOF).

PHÊ

ÌN 2

Trõ söë f caâng lúán Àöå Sêu Trûúâng AÃnh caâng röång

Xem Khêíu àöå úã trang 68-69.

Caác caách chuåp aãnh

Trõ söë f caâng nhoã

038

Thay àöíi àöå sêu trûúâng aãnh

Bùçng caách thay àöíi khêíu àöå, baån coá thïí thay àöíi àûúåc àöå sêu trûúâng aãnh. Khi àöå sêu trûúâng aãnh heåp (DOF moãng), tiïìn vaâ hêåu caãnh seä bi múâ nhiïìu hún. Àiïìu naây aãnh hûúãng khi baån mong muöën chuã thïí ngûúâi mêîu hay möåt böng hoa naâo àoá àûúåc roä neát vaâ caác phêìn coân laåi nùçm trong vuâng aãnh múâ. Vò thïë noá laâm cho chuã thïí chuåp àûúåc nöíi bêåt hún. Noái möåt caách khaác, nïëu baån muöën caã hai chuã thïí vaâ phöng nïìn àïìu roä neát, haäy àoáng khêíu àöå laåi, hay nghôa laâ àùåt trõ söë f lúán hún.

Àöå sêu trûúâng aãnh caâng heåp, vuâng aãnh múâ caâng nhiïìu.

Àöå sêu trûúâng aãnh röång

Àöå sêu trûúâng aãnh heåp

Trõ söë f lúán

Tr õ sö ë f nhoã

Àöå sêu trûúâng aãnh caâng heåp

Caác caách chuåp aãnh

Haäy thûã thay àöíi khêíu àöå tûâng chuát vaâ xem thûã àöå sêu trûúâng aãnh thay àöíi nhû thïë naâo.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

039

AÃnh hûúãng cuãa

khêíu àöå

f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32

Nhûäng trõ söë f tiïu chuêín àûúåc thïí hiïån úã baãng trïn. Möåt bûúác tùng hoùåc giaãm trõ söë f naây àûúåc goåi laâ "1 stop". Bùçng caách thiïët lêåp caác trõ söë f liïìn kïì bïn traái hoùåc phaãi nhû úã trïn, baån coá thïí tùng hoùåc giaãm trõ söë f theo tûâng "stop".

Trõ söë f nhoã Nïëu baån xoay voâng chónh khêíu àöå trïn maáy aãnh, möåt trõ söë f trung gian cuäng àûúåc hiïín thõ.

Trõ söë f lúán

1 stop

PHÊ

ÌN 2

Trõ söë f lúánÀöå sêu trûúâng aãnh röång

Xem Khêíu àöå úã trang 68-69.

Caác caách chuåp aãnh

Thiïët lêåp trõ söë f

Khoaãnh khùæc quyïët àõnh!

Àêy laâ töëc àöå chuåp!

Bùçng caách thay àöíi töëc àöå chuåp, baån coá thïí laâm cho chuyïín àöång tônh hoaân toaân hay bõ nhoâe do chuyïín àöång.

Töëc àöå chuåp noá tröng nhû thïë naây.

Nhûäng chuyïín àöång rêët nhanh cuäng coá thïí àûáng yïn khi baån chuåp.

Nïëu baån thêëy söë 1000 hiïín thõ úã phêìn töëc àöå, noá coá nghôa laâ 1/1000 giêy.

Töëc àöå chuåp nhanh

040

Chuyïín àöång tônh hay nhoâe.

Möåt giêy seä àûúåc ghi laâ 1".

Möåt söë khoaãnh khùæc cuãa chuyïín àöång maâ mùæt ngûúâi khöng bùæt kõp cuäng coá thïí chuåp laåi vúái maáy aãnh.

Chuyïín àöång bõ àûáng yïn

Caác caách chuåp aãnh

Töëc àöå chuåp taåi 1/640 giêy

Möåt bûác aãnh ghi laåi nhûäng khoaãnh khùæc tûác thúâi, chùèng haån nhû laâm àûáng yïn nhûäng gioåt nûúác àûúåc phun ra tûâ àaâi phun nûúác, hay khoaãnh khùæc chuá choá cuãa baån nhaãy lïn cao. Vúái möåt töëc àöå chuåp nhanh, aánh saáng àêåp vaâo caãm biïën trong möåt khoaãng rêët nhanh, vaâ laâm àûáng laåi chuyïín àöång

cuãa bûác aãnh. Vaâ nïëu töëc àöå chuåp chêåm, bêët kò chuyïín àöång naâo xaãy ra trong quaá trònh phúi saáng seä àûúåc ghi laåi nhûng möåt chuyïín àöång bõ nhoâe ài. Trong möåt söë trûúâng húåp, noá taåo ra nhûäng hiïåu khaác thuá võ vò mùæt ngûúâi khöng thêëy àûúåc khoaãnh khùæc àoá.

Vúái töëc àöå chuåp nhanh chuyïín àöång bõ àûáng yïn, vaâ töëc àöå chêåp seä laâm noá nhoâe ài.

Laâm chuyïín àöång àûáng yïn hay bõ nhoâe.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

041

Töëc àöå chuåp chêåm

Töëc àöå chuåp

Bùçng caách laâm nhoâe chuyïín àöång, bûác aãnh tröng coá veã àang chuyïín àöång vaâ noá êën tûúång hún so vúái baån xem noá trïn thûåc tïë.

PHÊ

ÌN 2

Chuyïín àöång seä bõ nhoâe.

Xem Hiïåu ûáng tûâ töëc àöå chuåp úã trang 42-43.See

Xem Thiïët lêåp töëc àöå chuåp úã trang 66-67.

Caác caách chuåp aãnh

Töëc àöå chuåp taåi 1/3 giêy

Töëc àöå chuåp nhanh

042

Chuyïín àöång àûáng yïn vaâ nhoâe nhiïìu hay ñt

Töëc àöå chuåp àûúåc thiïët lêåp àïí taåo ra nhiïìu hiïåu ûáng trong viïåc mö taã sûå chuyïín àöång. ÚÃ nhûäng töëc àöå khaá nhanh nhû 1/1000 giêy hay úã nhûäng töëc àöå thêåt chêåm nhû 1/8 giêy, kïët quaã chuåp àûúåc tröng rêët khaác biïåt. Baån coá thïí taåo ra nhûäng bûác aãnh tröng rêët laå maâ úã mùæt bònh thûúâng baån khöng thêëy àûúåc. Vêåy thò töëc àöå chuåp khöng chó àiïìu khiïín lûúång aánh saáng ài vaâo maáy, maâ coân aãnh hûúãng àïën nhûäng chuyïín àöång. Noái caách khaác coá nhûäng thûá chó hiïån hûäu àûúåc trong nghïå thuêåt nhiïëp aãnh.

Töëc àöå chuåp coá thïí laâm chuyïín àöång nhû àûáng yïn hay bõ nhoâe ài.

ÚÃ töëc àöå chêåm, haäy lûu yá hònh aãnh coá thïí bõ nhoâe do rung tay khi cêìm maáy. Vò thïë haäy giûä thêåt chùæc tay khi chuåp hoùåc gùæn

maáy trïn chên maáy.

Chuyïín àöång àûáng laåi.

Xem AÃnh nhoâe úã trang 30-31.

Xem Haån chïë rung maáy aãnh úã trang 86-87.

Caác caách chuåp aãnh

Töëc àöå chuåp taåi 1/1000 giêy 1/500 giêy

1/30 giêy1/60 giêy

1/4000sec.

1/2000sec.

1/1000sec.

1/500sec.

1/250sec.

1/125sec. 1/60sec. 1/30sec. 1/15sec. 1/8sec. 1/4sec. 1/2sec. 1sec.

Xem thûã úã nhûäng töëc àöå chuåp khaác nhau seä cho ra nhûäng hiïåu ûáng cuãa chuyïín àöång khaác nhau.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

043

Hiïåu ûáng tûâ töëc àöå

Töëc àöå chuåp nhanh

Giöëng nhû viïåc thiïët lêåp khêíu àöå, coá nhûäng giaá trõ töëc àöå trung gian giûäa nhûäng giaá trõ chuêín trïn àûúåc hiïín thõ trïn maáy aãnh.

1 stop

Töëc àöå chuåp chêåm

Baãng trïn thïí hiïån caác giaá trõ töëc àöå chuåp chuêín. Tûâng bûúác tùång hoùåc giaãm àûúåc goåi laâ "stop". Khi thay àöíi caác giaá trõ töëc àöå chuåp liïìn kïì bïn traái hay phaãi cuãa baãng trïn, töëc àöå chuåp seä tùng lïn hoùåc giaãm xuöëng vaâ àûúåc goåi laâ "1 stop".

PHÊ

ÌN 2

Àùåt töëc àöå chêåmÀïí taåo chuyïín àöång nhoâe ài

Xem Töëc àöå chuåp úã trang 66-67.

Caác caách chuåp aãnh

Caác bûúác àùåt töëc àöå chuåp

1/250 giêy

1/15 giêy 1/8 giêy

1/125 giêy

ÚÃ ISO thêëp chêët lûúång

aãnh cao hún.

Àêy laâ chó söë ISO!

ISO caâng thêëp thò chêët lûúång cuãa aãnh caâng mõn vaâ àeåp.

Viïåc thay àöíi àöå nhaåy saáng laâ caách nhanh nhêët àïí chuåp àûúåc nhûäng aãnh töëi vaâ saáng. Àöå nhaåy saáng thûúâng àûúåc goåi ISO (ISO speed).

ISO thêëp

044

AÃnh àeåp cuãa nhûäng caãnh saáng vaâ töëi

Àöå ISO thûúâng cuäng àûúåc xaác àõnh bùçng caác chó söë nhû

Àïí chuåp caãnh ngoaâi trúâi aánh saáng nhiïìu.

Caác caách chuåp aãnh

Vúái ISO cao, baån coáthïí àùåt töëc àöå nhanhhún thay vò töëc àöå

phaãi chêåm.

Vñ duå, khi baån chuåp nhûäng caãnh thïí thao trong nhaâ, baån àaä múã khêíu töëi àa nhûng vêîn khöng àuã saáng. Baån seä haå töëc àöå xuöëng, nhûng vò thïë maâ nhûäng chuyïín àöång seä bõ nhoâe ài. Nïëu baån muöën chuyïín àöång àûáng yïn, àöå nhaåy saáng cao seä

rêët hûäu ñch. Caãm biïën seä trúã nïn nhaåy hún vúái aánh saáng, vaâ vò thïë baån coá thïí àùåt töëc àöå chuåp cao hún.

ISO cao hûäu ñch cho nhûäng caãnh töëi.

Thay àöíi ISO laâ caách dïî nhêët àïí baån chuåp nhûäng caãnh Saáng vaâ Töëi.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

045

ISO

Caãnh töëi coá thïí chuåp àûúåc maâ khöng bõ rung tay.Vúái ISO cao, töëc àöå maân trêåp tûúng ûáng vúái 1/60 giêy coá thïí sûã duång àûúåc maâ khöng bõ rung tay.

PHÊ

ÌN 2

Àöå nhaåy ISO cao Chuåp caãnh töëi dïî hún.

Xem Thiïët lêåp ISO úã trang 30-31.

Caác caách chuåp aãnh

ISO thêëp

ISO cao

046

Hiïåu ûáng tûâ ISO

Àöå nhiïîu thêëp cho aãnh chêët lûúång hún.

Àöå nhiïîu cao laâm cho aãnh bõ haåt hún.

Phoáng to

Phoáng to

Caác caách chuåp aãnh

50 100 200 400 800 1600 3200...

ISO thêëp cho ñt nhiïîu hún, ISO cao gêy nhiïîu nhiïìu hún

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

047

ISO thêëp/cao

ISO 50 vaâ 3200 (6400 hay cao hún nûäa) coá thïí coá úã möåt söë maáy aãnh vúái vaâi thiïët lêåp àùåt biïåt.

ISO thêëp ISO cao

Àêy laâ möåt ûu àiïím úã maáy aãnh kyä thuêåt söë: Baån coá thïí thay àöíi ISO bêët kò khi chuåp aãnh

Thay àöíi khêíu àöå aãnh hûúãng àïën àöå sêu trûúâng aãnh, thay àöíi töëc àöå aãnh hûúãng àïën traång thaái cuãa chuyïín àöång, àûáng yïn hay bõ nhoâe. Vaâ thay àöíi àöå nhaåy saáng seä aãnh hûúãng àïën chêët lûúång cuãa bûác aãnh. Nhû vñ duå úã trang bïn traái, àöå nhaåy ISO aãnh hûúãng àïën àöå haåt cuãa aãnh. ISO thêëp aãnh ñt haåt hún.

Sûå bõ haåt naây àûúåc goåi laâ àöå nhiïîu (noise). ISO cao laâm cho aãnh bõ nhiïíu nhiïìu hún. ÚÃ nhûäng maáy aãnh kyä thuêåt söë múái nhêët coá rêët nhiïìu kyä thuêåt nhùçm giaãm thiïíu sûå nhiïîu naây, vò thïë hònh aãnh vêîn tûúng àöëi àeåp kïí caã úã nhûäng ISO cao.

Àöå nhiïîu seä thêëy roä nhêët tûâ ISO 1600 trúã ài

Baån coá thïí thay àöíi ISO àïí chuåp nhûäng tònh huöëng khaác nhau, àoá coá thïí laâ nhûäng caãnh trong nhaâ hay ngoaâi trúâi, caãnh saáng hay töëi.

PHÊ

ÌN 2

Xem thïm Àöå nhaåy ISO úã trang 44-45.

Xem thïm Thiïët lêåp ISO úã trang 72-73.

Caác caách chuåp aãnh

Caác mûác àöå ISO

Con söë naây thïí hiïån goác nhòn cuãa öëng kñnh.

Caách àoåc caác chó söë öëng kñnh

"EF" laâ hïå öëng kñnh cuãa Canon. Nïëu laâ "EF-S", nghôa laâ öëng kñnh coá thïí gùæn àûúåc trïn thên maáy Canon maâ sûã duång caãm biïën coá kñnh thûúác APS-C.

Àêy laâ khoaãng tiïu cûå cuãa öëng kñnh. Vaâ vúái hai chûä söë coá nghôa àêy laâ öëng kñnh coá thïí thay àöíi tiïu cûå àûúåc (zoom lens) tûâ 28mm àïën 300mm.

Con söë naây thïí hiïån àöå múã khêíu àöå töëi àa cuãa öëng kñnh. Noá cuäng thïí hiïån àêy laâ öëng kñnh "nhanh" hay "chêåm".

"IS" viïët tùæt cuãa Image Stabilizer laâ böå chöëng rung hay öín àõnh hònh aãnh, öëng kñnh coá ghi "IS" nghôa laâ coá böå chöëng rung bïn trong.

Baån haäy tòm hiïíu möåt chuát kiïën thûác vïì öëng kñnh, noá seä giuáp baån chuåp aãnh thuá võ hún.

Möåt khung caãnh rêët röång coá thïí chuåp laåi àûúåc.

Con söë nhoã hún thïí hiïån goác nhòn röång hún.

Con söë lúán hún thïí hiïån goác nhòn heåp khi cêìn chuåp xa.

Möåt öëng kñnh goác nhòn röång coá thïí nhòn thêëy möåt vuâng nhòn röång lúán cuãa khung caãnh.

048

Thay àöíi goác àöå nhòn

Tiïu cûå öëng kñnh

Bêy giúâ haäy xem thûã öëng kñnh aãnh hûúãng gò àïën hònh aãnh. Möåt öëng kñnh coá möåt goác nhòn khaác nhau thïí hiïån khung caãnh baån àang ngùæm.

"USM" viïët tùæt cuãa Ultrasonic Motor, möåt daång àöång cú maånh giuáp quaá trònh lêëy neát tûå àöång nhanh vaâ rêët ïm.

Caác caách chuåp aãnh

ÖËng kñnh 50mm àûúåc goåi laâ öëng kñnh tiïu chuêín (normal lens) búãi vò goác nhòn cuäng nhû hònh aãnh phöëi caãnh cuãa öëng kñnh naây gêìn nhû bùçng vúái goác nhòn úã mùæt ngûúâi. Nhûäng öëng kñnh coá àöå daâi tiïu cûå nhoã hún 50mm, àûúåc goåi laâ öëng kñnh goác röång (wide-angle lens), nhûäng öëng kñnh coá àöå daâi tiïu cûå lúán hún 50mm seä àûúåc goåi laâ öëng kñnh têìm xa (telephoto

lens). ÖËng kñnh goác röång coá thïí nhòn thêëy àûúåc möåt vuâng aãnh röång, trong khi öëng kñnh têìm xa duâng àïí chuåp nhûäng vêåt thïí vúái khoaãng caách xa. Haäy thûã thay àöíi nhiïìu öëng kñnh, baån seä khaám phaá nhiïìu àiïìu thuá võ!

Haäy thûã caác öëng kñnh khaác nhau coá tiïu cûå ngùæn hún hoùåc daâi hún öëng kñnh thöng thûúâng 50mm.

Thay àöíi tiïu cûå bùçng caách thay öëng kñnh, hay zoom, baån coá thïí thay àöíi goác nhòn tûâ röång àïën heåp àïí chuåp aãnh tûâ xa.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

049

Vúái öëng kñnh têìm xa, nhûäng vêåt úã rêët xa coá thïí tröng thêëy nhû rêët gêìn vúái baån.

Àöå daâi tiïu cûå

Mùåc duâ chuã thïí úã rêët xa, baån coá thïí keáo chuáng laåi, giöëng nhû baån àang úã rêët gêìn àïí chuåp.

Tiïu cûå öëng kñnh

Xem Goác nhòn cuãa öëng kñnh úã trang 50-51.

PHÊ

ÌN 2

Caác caách chuåp aãnh

Möîi öëng kñnh coá möåt àöå daâi tiïu cûå riïng àûúåc ào bùçng milimet (mm) nhùçm xaác àõnh àûúåc goác nhòn hay laâ khaã nùng bao phuã cuãa öëng kñnh. Tiïu cûå caâng ngùæn, goác nhòn caâng röång hún vaâ caâng daâi thò goác nhòn heåp hún. Haäy xem thûã tiïu cûå öëng kñnh seä quyïët àõnh goác nhòn cuãa öëng kñnh ra sao.

Goác nhòn cuãa öëng kñnh

050

ÖËng kñnh aãnh hûúãng àïën aãnh baån chuåp ra sao

Haäy àïí maáy aãnh úã möåt chöî vaâ thay àöíi vaâi öëng kñnh, baån haäy xem thûã coá gò khaác:

Nhûäng bûác aãnh trïn àûúåc chuåp taåi cuâng möåt võ trñ, chó coá öëng kñnh laâ àûúåc thay àöíi. Baån seä thêëy, tiïu cûå caâng ngùæn, öëng kñnh seä bao phuã röång hún, vaâ tiïu cûå caâng daâi, thò àöå

bao phuã heåp hún hay noái caách khaác laâ khung caãnh àûúåc keáo laåi gêìn hún. Söë tiïu cûå gêëp àöi cuäng àöìng nghôa laâ vêåt thïí trong khung aãnh cuäng seä to gêëp àöi lïn.

Goác nhòn chuåp phuå thuöåc vaâo öëng kñnh.

Caác caách chuåp aãnh

Viïåc thay àöíi öëng kñnh seä laâm thay àöíi goác nhòn cuäng nhû àöå sêu cuãa aãnh

AÃnh chuåp seä coá hiïåu ûáng khaác nhau, khi baån chuåp chuã thïí úã cuâng möåt goác àöå. Àiïìu chónh sûå phöëi caãnh bùçng caách thay àöíi àöå daâi tiïu cûå.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

051

Cuâng tiïu cûå, nhûng khaác goác nhòn cuäng coân tuây vaâo thên maáy chuåp aãnh.

Hêìu hïët maáy aãnh DSLR sûã duång möåt trong ba daång caãm biïën coá kñch thûúác khaác nhau: Fullframe tûúng àûúng vúái khöí phim 35mm (24x36mm), hay loaåi khöí nhoã 19x29mm, vaâ loaåi nhoã nhêët laâ 15x23mm. Kñch thûúát caãm biïën caâng nhoã, cuäng coá nghôa laâ àöå bao phuã caâng heåp. Noá laåi taåo ra hiïåu ûáng goác nhòn heåp hún nhû öëng kñnh tele. Xem thïm úã trang 58-59.

Phöëi caãnh cuãa öëng kñnh Haäy thûã xem sûå khaác nhau khi ta chuåp möåt chuã thïí úã möåt goác àöå khöng àöíi nhûng thay àöíi caác öëng kñnh khaác nhau.

Goác nhòn vaâ phöëi

caãnh

Möåt lêìn nûäa khi ta duâng caác öëng kñnh khaác nhau, nhûng vêîn giûä cuâng goác àöå chuåp chuã thïí, baån seä thêëy hêåu caãnh seä thay àöíi khaác nhau. Vúái tiïu cûå öëng kñnh caâng ngùçn, phöëi caãnh phña sau caâng nhiïìu. Vaâ tiïu cûå öëng kñnh caâng daâi, thò caãnh

vêåt phña sau nhû gêìn laåi vúái chuã thïí hún. Bùçng caách thay àöíi öëng kñnh (hay thay àöíi àöå daâi tiïu cûå), baån coá thïí thay àöíi goác nhòn cuäng nhû laâ thay àöíi chi tiïët cuãa hêåu caãnh phña sau.

Chuã thïí khöng àöíi goác àöå, nhûng hêåu caãnh thay àöíi.

PHÊ

ÌN 2

Caác caách chuåp aãnh

Di chuyïín xunh quanh àöëi tûúång vaâ haäy tòm nhûäng võ trñ töët nhêët. Nïëu àoá laâ möåt böng hoa hay laâ ngûúâi naâo àoá, luön luön kiïím tra hêåu caãnh phña sau vaâ tòm ra möåt goác àöå chuåp maâ baån thêëy àeåp nhêët. Sau àoá haäy choån möåt öëng kñnh àïí chuåp khung caãnh maâ baån muöën.

Tòm nhûäng goác seä chuåp

Sau khi choån àûúåc möåt võ trñ cuäng nhû goác àöå thñch húåp, haäy thûã nhòn bùçng khung ngùæm cuãa maáy. AÃnh vñ duå bïn tröng coá veã húi buöìn buöìn. Trong nhûäng trûúâng húåp nhû thïë, haäy thûã laåi gêìn hay luâi xa ra hay zoom gêìn laåi hay xa ra laâm cho aãnh sinh àöång hún.

Nïëu baån muöën zoom to hún hay taåo ra caái gò àoá khaác hún cho chuã thïí hay böë cuåc aãnh, haäy di chuyïín tòm möåt goác maáy thñch húåp nhêët.

Ngùæm qua khung ngùæm

052

ÖËng kñnh vaâ goác chuåp aãnh

Àêy laâ mêëu chöët àïí möåt bûác aãnh àeåp vúái maáy aãnh DSLR. Thay vò àûáng möåt chöî vaâ zoom túái lui cuâng möåt goác maáy, haäy di chuyïín vaâ thûã úã nhûäng goác maáy khaác, sau cuâng múái laâ zoom àïí tin chónh böë cuåc.

Àiïìu naây coá thïí baån cho laâ röëi rùæm, nhûng viïåc chuåp möåt bûác aãnh nhû baån àaä hònh dung trûúác àoá, laâ möåt àiïìu thuá võ cuãa maáy aãnh DSLR vaâ noá rêët vui!

Àûâng phuå thuöåc vaâo chuyïån zoom túái lui quaá nhiïìu

Tinh chónh khung aãnh

Caác caách chuåp aãnh

Khi baån chuåp möåt àöëi tûúång gò àoá, haäy di chuyïín vaâ thûã úã nhiïìu goác àöå khaác nhau.

Àïí coá àûúåc aãnh àeåp, haäy di chuyïín àïí coá võ trñ töët nhêët

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

053

ÖËng kñnh goác röång mang möåt phöëi caãnh êën tûúång. Noá rêët thñch húåp cho aãnh phong caãnh cuäng nhû nhûäng khöng gian maâ baån khöng thïí luâi xa hún àïí chuåp hïët.

So vúái bûác aãnh trang bïn traái thò bûác aãnh naây goác àöå chuåp gêìn nhû àùåt böng vaâo chñnh giûäa vaâ chuåp gêìn hún. Vò thïë böng hoa chñnh úã phña trûúác tröng to hún, roä raâng hún vaâ nöíi bêåt hún búãi vò böng hoa úã hêåu caãnh phñ sau tröng nhoã hún vaâ bõ laâm múâ möåt caách mûúåt maâ.

Haäy choån möåt böë cuåc töët nhêët

Zoom vaâ goác àöå chuåp

Haäy choån öëng kñnh phuâ húåp vúái khung caãnh!

Möåt öëng kñnh thöng thûúâng (normal lens) cho möåt phöëi caãnh giöëng nhûng mùæt thûúâng baån nhòn. Noá gêìn nhû chuåp àûúåc hêìu hïët caác thïí loaåi.

ÖËng kñnh tele keáo nhûäng àöëi tûúång úã xa laåi gêìn hún

PHÊ

ÌN 2

Caác caách chuåp aãnh

ÖËng kñnh goác röång cho nhûäng khung caãnh cêìn bao quaát

ÖËng kñnh thöng duångÖËng kñnh tele cho

nhûäng àöëi tûúång úã xa

054

Taåo Àöå röång vaâ Àöå sêu

ÖËng kñnh wide Duâng àïí chuåp nhûäng khöng gian röång seä nhêën maånh hún viïåc phöëi caãnh.

Vò öëng kñnh wide bao phuã àûúåc möåt khung caãnh röång, nïn sûå phöëi caãnh trûúác sau àûúåc thïí hiïån roä rïåt. Noái caách khaác, caác àöëi tûúång úã tiïìn caãnh vaâ hêåu caãnh seä tröng xa nhau hún so vúái thûåc tïë. Nhûäng vêåt úã gêìn seä tröng to hún vaâ nhûäng vêåt úã phña sau seä tröng nhoã hún so vúái bònh thûúâng. Nhû

trong aãnh trïn, khi baån chuåp möåt toâa nhaâ tûâ dûúái lïn vúái möåt goác cheáo, khung caãnh seä bõ neán laåi, taåo ra möåt bûác aãnh êën tûúång. Gùæn öëng kñnh wide lïn maáy, nhòn vaâo khung ngùæm, tiïën gêìn àïën möåt söë chuã thïí vaâ àûa maáy aãnh lïn xuöëng, baån seä caãm nhêån sûå khaác biïåt roä hún.

Nhûäng khoaãng caách nhoã úã thûåc tïë coá thïí àûúåc laâm khaác biïåt rêët lúán trong aãnh chuåp.

Caác caách chuåp aãnh

Vúái maáy aãnh DSLR baån coá thïí dïî daângàiïìu chónh sûå phöëi caãnh.

ÖËng kñnh wide taåo sûå khaác biïåt lúán vïì phöëi caãnh, trong khi öëng kñnh tele laâm bùçng khoaãng caách trûúác vaâ sau.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

055

ÖËng kñnh tele

Tiïu cûå vaâ sûå phöëi

caãnh

Khoaãng trûúác vaâ sau seä bõ neán laåi gêìn bùçng nhau

ÖËng kñnh tele taåo nïn hiïåu ûáng ngûúåc laåi so vúái öëng wide. Àöëi tûúång trûúác vaâ sau seä tröng gêìn nhau hún. Nhû trong

aãnh trïn, nhûäng con chim tröng rêët ngang bùçng nhau so vúái thûåc tïë.

ÖËng kñnh tele coá thïí laâm nhûäng àöëi tûúång trûúác vaâ sau bùçng nhau.

Sûã duång öëng kñnh tiïu chuêínBïn caånh nhûäng öëng wide hay tele, baån cuäng àûâng quïn öëng kñnh tiïu chuêín 50mm, noá taåo ra sûå phöëi caãnh giöëng nhû mùæt baån àang nhòn. Caác lens zoom vúái khoaãng tiïu cûå coá àiïím

chñnh giûäa laâ 50mm, seä thñch húåp duâng nhû möåt lens chñnh. Baån coá thïí thêëy àûúåc sûå khaác biïåt cuãa viïåc thay àöíi tiïu cûå tûâ ngùæn àïën daâi vaâ hiïíu àûúåc viïåc duâng öëng wide hay tele.

PHÊ

ÌN 2

Caác caách chuåp aãnh

056

Caác caách chuåp aãnh

Phoáng to

Phoáng to

Phoáng to

Thiïët lêåp Chêët lûúång aãnh chuåpChoån kñch thûúác aãnh phuâ húåp vúái cöng viïåc baån seä laâm.

Nhêën phñm [Menu] vaâ choån "Recording quality".

Khi phoáng to, baån seä thêëy khaác biïåt úã chi tiïët cuãa hònh aãnh.

Chêët lûúång aãnh tùng dêìn tûâ S àïën M àïën L. AÃnh chuåp úã kñnh thûúác L coá thïí phoáng to àûúåc maâ khöng bõ tònh traån vúä hònh.

Hònh aãnh

Hònh aãnh

Hònh aãnh

L[Lúán]

M[trung bònh]

S[Nhoã]

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

057

Chêët lûúång

aãnh chuåp

PHÊ

ÌN 2

Phoáng to Phoáng to

Caác caách chuåp aãnh

Maáy aãnh kyä thuêåt söë cho pheáp baån choån lûåa chêët lûúång aãnh chuåp.

Möåt choån lûåa khaác, baån coá caác tuây choån Fine vaâ Normal cho chêët lûúång aãnh chuåp. Fine hay Normal coá thïí àûúåc choån úã caã ba kñch thûúác aãnh trïn.

Baãng chêët lûúång aãnh chuåp

Chêët lûúång chuåp Kñch thûúác in

L [Large] Fine A3 hoùåc lúán húnCho kñch thûúác in lúán

M [Medium] Fine M [Medium] Normal A5-A4

S [Small] Fine S [Small] Normal A6 hoùåc nhoã hún(Bûu thiïëp,...)

L [Large] Normal

Vò chêët lûúång Large/Fine laâ töët nhêët, nïn baån coá thïí choån thiïët lêåp naây moåi luác. Tuy nhiïn, caã hai Large vaâ Fine laâm dung lûúång aãnh lúán hún. Kïët quaã laâ baån seä chuåp àûúåc ñt aãnh hún trïn cuâng möåt theã nhúá.

Dung lûúång dûä liïåu cuãa kñch thûúác L lúán hún S vaâ chêët lûúång Fine lúán hún Normal.

"Fine" cho aãnh mõn hún

Large/Fine photo Large/Normal photo

[Large]L

[Medium]M

[Small]S

058

Caãm biïën hònh aãnh (sensor) cuãa maáy DSLRCoá ba kñch thûúác sensor cho maáy aãnh DSLR

Phoâng traánh buåi baám trïn sensor

Xêëp xó 19x29mm(APS-H size)

24x36mm(Full frame)

Sensor full-frame coá kñch thûúác bùçng vúái

kñch thûúác cuãa film 35mm

Vúái nhûäng sensor nhoã nhûng coá söë pixel bùçng vúái söë pixel cuãa sensor lúán, sensor lúán seä coá kñnh thûúác möîi pixel lúán hún. Kñch thûúác pixel lúán seä nhaåy saáng hún vaâ cho hònh aãnh chêët lûúång hún. Vò thïë, chêët lûúång hònh aãnh khöng chó phuå thuöåc vaâo söë àiïím aãnh trïn maáy.

Xêëp xó 5x7mm(1/1.8 inch)

Xêëp xó 15x23mm(APS-C size)

Kñch thûúác sensor úã nhûäng maáy aãnh du lõch

Luön luön àêåy nùæp maáy aãnh vaâ öëng kñnh

Nïëu coá buåi dñnh trïn bïì mùåt sen-sor, noá coá thïí hiïån lïn aãnh baån chuåp daång möåt vuâng xaám nhoã. Vò thïë, haäy thay öëng kñnh möåt caách nhanh choáng, vaâ luön giûä thên maáy vúái nùæp che khi thaáo öëng kñnh ra.

Coá thïí duâng boáp thöíi àïí thöíi bay buåi bïn trong thên maáy hay trong miïång löëng kñnh.

Caác caách chuåp aãnh

Sensor coân àûúåc goåi laâ “caãm biïën hònh aãnh” hay laâ “tïë baâo caãm quang”Khi baån nghe rùçng möåt maáy aãnh coá X megapixels.Noá nghôa laâ coá bêëy nhiïu àiïím aãnh (pixels) trïn sensor àoá.

Vúái sensor lúán, maáy aãnh DSLR coá thïí àaåt àûúåc hònh aãnh coá chêët lûúång rêët cao.

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

059

Vúái sensor lúán, kñch thûúác caác pixel cuäng lúán hún. Caác pixel lúán seä nhaåy saáng hún vaâ cho kïët quaã ghi hònh chêët lûúång hún.

Nhúá laâ coá ba daång sensor phöí biïën, caác sensor lúán thûúâng àûúåc duâng trïn maáy DSLR laâ: Full-frame nhû trïn film 35mm, APS-H nhoã hún möåt chuát vaâ nhoã nhêët laâ APS-C. Sensor nhoã

hún seä cho vuâng nhòn aãnh nhoã hún trïn cuâng möåt öëng kñnh khi ngùæm chuåp. Nghôa laâ hònh aãnh bõ cùæt cuáp ài (crop). So vúái hònh aãnh trïn full-frame, hònh aãnh trïn sensor APS-H bõ cùæt cuáp 1.3x vaâ trïn APS-C bõ cùæt cuáp 1.6x. Nhên tó söë crop naây vúái tiïu cûå cuãa lens, baån seä coá àûúåc goác nhòn tûúng trïn lens coá tiïu cûå àoá.

Maáy aãnh coá sensor lúán laâ mêëu chöët àïí coá àûúåc chêët lûúång aãnh cao

Sensor

Kñch thûúác sensor cuäng aãnh hûúãng àïën àöå bao quaát cuãa aãnh trïn cuâng möåt loaåi lens.

Vúái öëng kñnh 50mm

Vúái cuâng möåt loaåi lens, sensor nhoã hún seä cho goác nhòn aãnh nhoã hún, vaâ aãnh hûúãng lïn kïët quaã aãnh chuåp.

Full-frame sensor APS-H size sensor APS-C size sensor

Toaân khung aãnh bao quaát búãi maáy aãnh film 35mm

Àöå bao quaát aãnh tûúng àûúng

vúái lens 50mm

Àöå bao quaát aãnh tûúng àûúng vúái

lens 65mm

Àöå bao quaát aãnh tûúng àûúng vúái

lens 85mm

PHÊ

ÌN 2

Caác caách chuåp aãnh

Sensor coân àûúåc goåi laâ “caãm biïën hònh aãnh” hay laâ “tïë baâo caãm quang”Khi baån nghe rùçng möåt maáy aãnh coá X megapixels.Noá nghôa laâ coá bêëy nhiïu àiïím aãnh (pixels) trïn sensor àoá.

Dïî daâng àïí chuåp aãnh àeåp

PHÊÌN 3

Haäy tòm hiïíu nhûäng àiïìu cú baãn vïì maáy aãnh DSLR àïí chuåp laåi nhûäng hònh aãnh maâ baån yïu thñch.

Dïî daâng àïí chuåp aãnh àeåp

PHÊÌN 3

062

Chuêín bõ

ÖËng kñnh thay àöíi àûúåcKhaã nùng sûã duång àûúåc nhiïìu loaåi öëng kñnh khaác nhau laâ möåt ûu àiïím lúán vúái maáy aãnh DSLR. Baån coá thïí chuåp àûúåc nhûäng bûác aãnh khaác nhau vúái öëng kñnh goác röång, öëng kñnh têìm xa hay öëng Macro.

062

Sûã duång chïë àöå Full Auto (tûå àöång hoaân toaân)Maáy aãnh cêìn pin àïí hoaåt àöång. Haäy chùæc chùæn laâ baån àaä saåc pin.

PinCung cêëp nùng lûúång cho maáy aãnh vaâ öëng kñnh. Trûúác khi chuåp, baån haäy àaãm baão laâ pin àaä àûúåc saåc àêìy. Baån cuäng nïn mang theo pin dûå phoâng.

Theã nhúáNhûäng hònh aãnh àaä chuåp seä àûúåc lûu trûä vaâo theã nhúá dûúái daång dûä liïåu hònh aãnh. Do maáy aãnh DSLR coá àöå phên giaãi cao, nïn lyá tûúãng nïëu ta coá möåt theã nhúá dung lûúång 1GB trúã lï hoùåc nhiïìu theã nhúá.

Thên maáy (body)Ngaây nay, nhiïìu maáy aãnh DSLR súã hûäu àöå phên giaãi rêët cao, 15 triïåu àiïím aãnh hoùåc hún nûäa. Mang àïën nhûäng sùæc maâu àeåp hún vaâ cho pheáp baån in nhûäng bûác aãnh lúán hún.

Giöëng maáy aãnh, theã nhúá laâ nhûäng thiïët bõ chñnh xaác. Theã dïî hû hoãng ghi gùåp chêën àöång vêåt lyá, trong vaâi trûúâng húåp, theã coá thïí bõ hû hoãng hoaân toaân. Theã nhúá cuäng dïî hû hoãng khi gùåp buåi, nûúác vaâ tônh àiïån. Khi ta cho theã vaâo hay lêëy theã ra khoãi maáy aãnh, haäy thao taác nhanh; vaâ luön luön àïí theã khöng sûã duång trong bao àûång. Khöng chaåm vaâo nhûäng àiïím tiïëp xuác trïn caånh cuãa theã. Tônh àiïån coá thïí phaá huãy dûä liïåu.

Baão quaãn theã nhúá àuáng caáchKhöng chaåm vaâo nhûäng àiïím tiïëp xuác trïn caånh cuãa theã. Tônh àiïån coá thïí phaá huãy dûä liïåu.

Keã thuâ cuãa theã nhúá laâ buåi vaâ chêën àöång vêåt lyá. Haäy chùæc chùæn laâ cêët theã trong bao àûång.

Baãng dûúái vñ duå söë lûúång aãnh chuåp coá thïí lûu trûä aáp duång cho maáy aãnh 10 triïåu àiïím aãnh vúái àõnh daång laâ JPEG Large/Fine

Dung lûúång theã nhúá

Múái bùæt àêìu, baån haäy sûã duång àöå tûå àöång hoaân toaân. Sau naây, khi baån àaä biïët nhiïìu hún, haäy thûã sûã duång nhûäng chïë àöå úã cú baãn vaâ tiïëp theo laâ caác chïë àöå tûå saáng taåo.

Dung lûúång theã 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB

130 260 520 1040 2080Söë aãnh lûu trûä (xêëp xó)

Vuâng saáng taåo

Chïë àöå tûå àöång

Vuâng cú baãn

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Sûã duång chïë àöå chuåp tûå àöång hoaân toaân

063

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåp aãnh àeåp m

öåt caách dïî daâng Sûã duång chïë àöå chuåp tûå àöång hoaân toaân

Chuåp aãnh sûã duång chïë àöå Full Auto

063

Chïë àöå tûå àöång hoaân toaânMaáy aãnh tûå àöång laâm nhûäng thao taác: canh neát, chónh cên bùçng trùæng, töëc àöå , khêíu àöå, ISO ... Àeân flash tñch húåp trïn maáy cuäng hoaåt àöång tûå àöång. Trong chïë àöå naây, bêët kyâ ai cuäng coá thïí dïî daâng chuåp àûúåc möåt bûác aãnh.

Sûã duång chïë àöå Full Auto (tûå àöång hoaân toaân) Chïë àöå Full Auto

Vúái nhiïìu ngûúâi, möåt chiïëc Vúái maáy aãnh DSLR mang àïën êën tûúång laâ khoá sûã duång. Tuy nhiïn, nïëu baån trang bõ vaâi kiïën thûác cú baãn, noá cuäng khaá dïî sûã duång.

Têët caã baån cêìn laâ chiïëc maáy aãnh, möåt caái öëng kñnh, möåt caái theã nhúá àïí lûu trûä hònh aãnh, vaâ möåt cuåc pin àaä àûúåc saåc.

Àöëi vúái Vúái maáy aãnh DSLR Canon EOS, öëng kñnh coá thïí thay àöíi àûúåc. Vúái möåt öëng kñnh zoom thöng thûúâng, baån

coá thïí chuåp àûúåc nhûäng têëm aãnh goác röång vaâ nhûäng aãnh têìm xa vûâa phaãi. Vúái öëng kñnh goác röång tiïu cûå ngùæn hún, baån chuåp àûúåc nhûäng têëm aãnh goác röång hún. Vaâ vúái möåt öëng kñnh têìm xa tiïu cûå daâi hún, baån coá thïí chuåp àûúåc nhûäng têëm aãnh têìm xa hún. Vúái möåt öëng kñnh Macro, baån coá thïí chuåp cêån caãnh àûúåc nhûäng chuã thïí nhoã nhû hoa coã vaâ cön truâng.

Chïë àöå Full Auto rêët dïî daâng àïí chuåp aãnh

Xem laåi hònh

Coá khaã nùng xem laåi aãnh àaä chuåp trïn maân hònh LCD cuãa maáy aãnh laâ möåt àiïìu tuyïåt vúâi khaác cuãa maáy aãnh kyä thuêåt söë noái chung vaâ DSLR noái riïng.

Cêìm thên maáy vaâ öëng kñnh chùæc bùçng 2 tay, eáp 2 tay saát vaâo cú thïí. Tuy nhiïn, khöng nïn göìng cûáng quaá mûác.

EÁp tay nùçm dûúái saát vaâo cú thïí àïí tùng cûúâng sûå vûäng chùæc.

Cêìm maáy àuáng caách

Tû thïë maáy ngang Tû thïë maáy àûáng

Xem vïì Àöå Saáng úã trang 74.

064064

Bùæt giûä khoaãnh khùæc (Program AE)

AÃnh chuåp trong khi chúi vúái möåt con meâo con trong vûúân. Con meâo húi mïåt vaâ àaä ngaáp. Khoaãnh khùæc àaä àûúåc giûä laåi möåt caách tuyïåt vúâi bùçng chïë àöå Program AE

Giûä laåi nhûäng khoaãnh khùæc tuyïåt vúâi nhêët

Khi xoay nuám vùån chónh chïë àöå sang P (Program AE), maáy aãnh seä tûå àöång chónh töëc àöå vaâ khêíu àöå phuâ húåp vúái àöå saáng cuãa chuã thïí vaâ möi trûúâng. Khöng giöëng chïë àöå tûå àöång hoaân toaân, trong chïë àöå Program AE, baån coá thïí tûå chónh cên bùçng trùæng, giaá trõ ISO, àeân flash v.v...

Phaãn ûáng tûác thò ngay caã vúái nhûäng khoaãnh khùæc quyïët àõnh Program AE (P)

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng

065

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

Maáy aãnh tûå chónh khêíu àöå vaâ töëc àöå cho phuâ húåp vúái caãnh àang chuåp

065

Trong chïë àöå tûå àöång hoaân toaân, àa söë caác thöng söë àûúåc maáy thiïët lêåp tûå àöång. Sau möåt thúâi gian, baån caãm thêëy coá thïí laâm töët hún maáy, vaâ muöën tûå chónh möåt vaâi thöng söë. Àoá laâ luác baån duâng chïë àöå Program AE. Xoay nuám vùån chónh chïë àöå sang “P” .

Program AE cho pheáp baån tûå chónh möåt vaâi thöng söë. Baån coá thïí thay àöíi buâ trûâ saáng, cên bùçng trùæng, giaá trõ ISO, bêåt/tùæt àeân flash.

Töëc àöå vaâ khêíu àöå vêîn àûúåc thiïët lêåp tûå àöång búãi maáy aãnh. Khi baån muöën têåp trung chuåp àûúåc têëm aãnh àeåp nhêët theo yá baån muöën, Program AE laâ phuâ húåp nhêët. Program AE cho ra nhûäng têëm aãnh àeåp trong hêìu hïët caác trûúâng húåp. “AE” laâ viïët tùæt cuãa Auto Exposure, nghôa laâ phúi saáng tûå àöång. Pro-gram AE laâ phúi saáng tûå àöång theo chûúng trònh àõnh sùén.

Thay àöíi möåt vaâi thöng söë vaâ vêîn chuåp tûå àöång.

Program AE

Baån tûå chónh möåt vaâi thöng söë. Noá giöëng nhû laâ möåt chïë àöå tin chónh àûúåc so vúái chïë àöå Full AutoProgram AE (P)

PHÊ

ÌN 3

Chó cêìn bêëm nuát chuåp àïí chuåpFull Auto

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng

066066

Ngoaâi con caá heo, caác boåt nûúác cuäng ngûng àoång möåt caách tuyïåt vúâi. Hònh aãnh naây chó coá àûúåc vúái töëc àöå chuåp rêët nhanh.

Cuá lao lïn cuãa con caá heo nhû ngûng àoång trong thúâi gian.

Khi xoay nuám vùån chuyïín chïë àöå sang Tv, baån chónh töëc àöå chuåp vaâ maáy aãnh seä tûå àöång chónh khêíu àöå chuåp. Àêy goåi laâ chïë àöå chuåp ûu tiïn töëc àöå chuåp. Bùçng caách àiïìu khiïín töëc àöå chuåp, baån coá thïí laâm ngûng àoång (àoáng bùng) hoùåc laâm nhoâe caác haânh àöång.

Rêët phuâ húåp cho aãnh thïí thao, thuá vêåt vaâ nhûäng chuã thïí chuyïín àöång khaácChïë àöå chuåp ûu tiïn töëc àöå (Tv)

Xem phêìn töëc àöå chuåp úã trang 40-43

Trong chïë àöå ûu tiïn töëc àöå chuåp, baån seä chónh töëc àöå chuåp. Baån coá thïí laâm ngûng àoång haânh àöång vúái möåt töëc àöå chuåp nhanh, hoùåc laâm nhoâe noá vúái möåt töëc àöå chuåp chêåm (1/30 giêy hoùåc chêåm hún). Ghi nhúá laâ baån khöng thïí duâng töëc àöå chuåp cao vúái möåt söë caãnh töëi. Trong trûúâng húåp àoá, haäy tùng giaá trõ ISO hoùåc sûã duång möåt öëng kñnh coá giaá trõ khêíu àöå töëi àa lúán hún, hay coân goåi laâ öëng kñnh saáng (nhanh) hún.

Hiïåu ûáng cuãa töëc àöå chuåp

Thiïët lêåp töëc àöå chuåp (töëc àöå cuãa maân trêåp)Töëc àöå chuåp 1/1000 giêy

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng

067

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

067

Ngûng àoång hoùåc laâm nhoâe haânh àöång Chïë àöå ûu tiïn töëc àöå

Nhûäng böng hoa lay àöång búãi gioá àûúåc cöë yá laâm nhoâe bùçng caách sûã duång töëc àöå chuåp thêëp. Möåt sûå diïîn taã gioá laâm lay àöång hoa tuyïåt vúâi.

Laâm nhoâe chuyïín àöång àïí caãnh tröng êën tûúång.

Möåt töëc àöå chuåp chêåm coá thïí laâm nhoâe chuyïín àöång hoùåc khung caãnh theo yá muöën. Àoá laâ möåt caách àïí tùng thïm saáng taåo. Doâng chaãy núi thaác nûúác hay laá bõ gioá thöíi laâm lay àöång coá thïí àûúåc laâm nhoâe ài, àïí cho têëm hònh nhòn sinh àöång hún. Thêåm chñ àöëi vúái aãnh thïí thao, coá thïí sûã duång töëc àöå chuåp chêåm têìm 1/30 giêy hay 1/15 giêy àïí laâm nhoâe ngûúâi vêån àöång viïn, vaâ úã nhêën maånh vaâo chuyïín àöång.

Ngoaâi ra, trong chïë àöå chuåp Manual (M), baån coá thïí sûã duång chïë àöå Bulb (B) àïí chuåp nhûäng vò sao trïn bêìu trúâi àïm.

Thïí hiïån chuyïín àöång trong hònh

Töëc àöå chuåp 1 giêy

Töëc àöå chuåp 1/60 giêy

Xem phêìn chïë àöå chuåp Manual úã trang 70-71

Xem phêìn töëc àöå Bulb úã trang 115

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng

068068

Laâm chuã vuâng múâ hêåu caãnh (bùçng khêíu àöå)

Möåt öëng kñnh têìm xa seä dïî laâm múâ hêåu caãnh. Sûã duång khêíu àöå lúán nhû f/5.6 cuäng taåo ra hêåu caãnh nhoâe, àeåp.

Möåt hêåu caãnh múâ seä laâm cho hònh nhòn mïìm maåi hún

Khi xoay nuám vùån chuyïín chïë àöå sang Av, baån chónh khêíu àöå chuåp vaâ maáy seä tûå àöång chónh töëc àöå chuåp. Baån coá thïí chónh khêíu àöå àïí thay àöíi vuâng aãnh roä hay vuâng nhoâe hêåu caãnh trong aãnh chên dung vaâ aãnh macro.

Cho nhûäng caãnh töëi hoùåc laâm múâ hêåu caãnh: Chïë àöå chuåp ûu tiïn khêíu àöå (Av)

Xem phêìn hiïåu ûáng cuãa khêíu àöå úã trang 36-39

Trong chïë àöå chuåp ûu tiïn khêíu àöå, baån chónh khêíu àöå chuåp vaâ maáy seä tûå àöång chónh töëc àöå chuåp. Khêíu àöå lúán nhû f/2.8 (söë f nhoã), vuâng aãnh roä seä trúã nïn heåp. Àiïìu naây dêîn àïën hêåu caãnh rêët laâ nhoâe, vaâ nïëu úã tiïìn caãnh coá chuã thïí, têëm hònh coá thïí seä tröng nöíi bêåt. Lêëy vñ duå, chên dung cuãa möåt ngûúâi hay cuãa möåt böng hoa naâo àoá seä tröng nöíi bêåt hún trïn möåt nïìn hêåu caãnh nhoâe. Khêíu àöå lúán hún cuäng cho pheáp baån sûã duång töëc àöå chuåp cao hún khi cêìn thiïët.

Hiïåu ûáng cuãa khêíu àöå chuåp

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng

069

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

Thay àöíi khêíu àöå àïí laâm cho hêåu caãnh nhòn roä hoùåc nhoâe

069

ÚÃ khêíu àöå f/5.6, caái cêy úã gêìn vaâ xa nhêët nhòn húi nhoâe. Vò thïí, khêíu àöå f/22 àûúåc duâng àïí laâm cho caã haâng cêy nhòn roä.

Têët caã caác cêy àïìu roä.

Khi àùåt khêíu àöå úã f/11 hay f/16, vuâng aãnh roä trúã nïn röång hún, tiïìn caãnh vaâ hêåu caãnh àïìu nhòn roä , laâm cho toaân böå têëm aãnh nhòn neát. Caách naây rêët phuâ húåp vúái chuåp aãnh àaám àöng hay chuåp phong caãnh.

Chó söë f lúán cho hònh aãnh neát hún

Bêëm nuát xem trûúác vuâng aãnh roä àïí kiïím tra vuâng aãnh roä

Ngay caã khi baån àaä thay àöíi khêíu àöå, baån seä khöng thêëy àûúåc hiïåu quaã trong khung ngùæm cho àïën khi baån bêëm nuát xem trûúác vuâng aãnh roä (DOF preview)

Bêëm

Chïë àöå ûu tiïn

khêíu àöå

PHÊ

ÌN 3

Xem vuâng aãnh roä úã trang 38

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng

070070

Laâm chuã thöng söë chuåp (chïë àöå chuåp Manual)

Seä khoá àïí chuåp möåt caãnh ngûúåc saáng, khi maâ caác thöng söë chuåp tûå àöång seä thay àöíi rêët nhiïìu khi baån di chuyïín àïí thay àöíi goác chuåp. Haäy tûå tay chónh khêíu àöå vaâ töëc àöå seä hiïåu quaã trong nhûäng trûúâng húåp naây.

Thöng söë chuåp cöë àõnh seä hiïåu quaã trong àiïìu kiïån aánh saáng phûác taåp

Khi baån xoay nuám vùån chónh chïë àöå chuåp sang M, baån seä àiïìu chónh caã töëc àöå chuåp vaâ khêíu àöå chuåp. Baån coá thïí kiïím tra viïåc àuáng saáng bùçng caách nhòn vaâo thang ào saáng trong khung ngùæm, hoùåc chuåp thûã röìi xem laåi trïn maân hònh LCD. Chïë àöå chuåp Manual seä giuáp cho thöng söë chuåp khöng bõ thay àöíi khi baån thay àöíi böë cuåc.

Chïë àöå chuåp Manual cuäng phuâ húåp vúái caãnh coá chïnh lïåch vuâng saáng vuâng töëi caoChïë àöå chuåp Manual (M)

Töëc àöå chuåp 1/1600 giêy, khêíu àöå chuåp f/14

Sûã duång chïë àöå manual seä töët hún cho

caãnh ngûúåc saáng

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng

071

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRL

Chónh khêíu àöå chuåp vaâ töëc àöå chuåp theo yá baån

071

Khi möåt nguöìn saáng maånh xuêët hiïån trong khung hònh, mûác àöå àuáng saáng cuãa têëm aãnh seä thay àöíi rêët nhiïìu khi chuã thïí di chuyïín hay khi nguöìn saáng thay àöíi võ trñ. Trong trûúâng húåp àoá, haäy sûã duång chïë àöå Manual. Tûå chónh thöng söë khêíu àöå vaâ töëc àöå cho phuâ húåp coá thïí laâ húi khoá khùn, nhûng möåt khi baån àaä laâm àûúåc, thöng söë baån chónh seä khöng thay àöíi khi chuã thïí di chuyïín hoùåc aánh saáng chuyïín hûúáng. Chïë àöå chuåp manual coá thïí aáp

duång cho rêët nhiïìu chuã àïì: chên dung, thïí thao, xe cöå di chuyïín, caãnh ngûúåc saáng, bêìu trúâi àïm v.v... Àêìu tiïn, haäy chuåp thûã möåt têëm vaâ xem laåi trïn maân hònh LCD. Thay àöíi thöng söë chuåp cho àïën khi baån àaåt àûúåc têëm aãnh baån muöën.

Sûã duång chïë àöå manual cuäng àïí tùng thïm kinh nghiïåm vïì nhiïëp aãnh.

Àaåt àûúåc àuáng thöng söë chuåp, khöng bõ aãnh hûúãng khi aánh saáng thay àöíi

Chïë àöå Manual

Cúâ bay phêìn phêåt trong gioá, phña sau laâ mùåt trúâi trïn nïìn trúâi xanh. Cúâ bay liïn tuåc laâm aánh saáng thay àöíi liïn tuåc. Nhûng vúái chïë àöå manual, aãnh vêîn àûúåc chuåp àuáng saáng.

Vúái caãnh coá àöå tûúng phaãn cao, chïë àöå manual rêët hiïåu quaã

Töëc àöå chuåp 1/1600 giêy, khêíu àöå chuåp f/14

Sûã duång chïë àöå manual seä töët hún cho

caãnh ngûúåc saáng

Töëc àöå 1/500 giêy, khêíu àöå f/19

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi phúi saáng

072072

Thay àöíi giaá trõ ISO

Vò caãnh töëi, ISO 400 àaä àûúåc choån. Töëc àöå nhanh àaä àûúåc sûã duång nïn duâ khöng coá chên maáy, aãnh chuåp ra vêîn àeåp.

Giaá trõ ISO cao cho pheáp sûã duång töëc àöå chuåp nhanh hún trong nhûäng caãnh töëi.

Vúái phim, baån phaãi àùåt giaá trõ ISO cho caã cuöån. Vúái maáy aãnh kyä thuêåt söë, baån coã thïí thay àöíi giaá trõ ISO cho tûâng têëm aãnh.

Chên maáy khöng thïí sûã duång àûúåc núi chöën àöng ngûúâi qua laåi. ISO 800 vaâ möåt töëc àöå chuåp àuã nhanh àûúåc sûã duång trong têëm hònh naây.

Giaá trõ ISO cao thuêån tiïån cho chuåp caãnh ban àïm

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi giaá trõ ISO3

073

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåp aãnh àeåp m

öåt caách dïî daâng Thay àöíi giaá trõ ISO

Thiïët lêåp giaá trõ ISO cho phuâ húåp vúái àöå saáng cuãa hònh aãnh

073

Möëi tûúng quan giûäa giaá trõ ISO vaâ

chêët lûúång aãnh

Giaá trõ ISO caâng thêëp thò hònh aãnh caâng mõn. Giaá trõ ISO tùng caâng cao thò hònh aãnh caâng bõ vúä haåt nhiïìu. Haäy ghi nhúá àiïìu naây khi thiïët lêåp giaá trõ ISO cho phuâ húåp vúái caãnh chuåp.

Thiïët lêåp giaá trõ ISO

Möåt bêìu trúâi nùæng trong xanh khöng cêìn duâng àïën giaá trõ ISO cao. Sûã duång giaá trõ ISO thêëp nhêët laâ 100 àïí àaåt chêët lûúång hònh aãnh cao nhêët maâ aãnh khöng bõ nhiïîu haåt.

Giaá trõ ISO thêëp cho chêët lûúång hònh aãnh cao

Böng hoa dûúái boáng rêm àaä àûúåc chuåp àuáng saáng

Böng hoa dêm buåt àang núã naây nùçm dûúái boáng cuãa haâng cêy. Mùåc duâ tröng noá khaá töëi, hònh chuåp ra coá veã seä bõ nhoâe. Bùçng caách sûã duång ISO 200, töëc àöå chuåp àaä nhanh hún möåt bûúác saáng so vúái ISO 100. Hònh aãnh chuåp ra khaá neát.

Trong caác chïë àöå chuåp saáng taåo (P, Av, Tv, M), baån coá thïí tûå do thiïëp lêåp giaá trõ ISO cho möîi lêìn chuåp. Khi baån thay àöíi giaá trõ ISO, töëc àöå chuåp vaâ khêíu àöå chuåp cuäng seä thay àöíi theo, trong cuâng caãnh baån àang chuåp. Haäy choån giaá trõ ISO phuâ húåp vúái àöå saáng cuãa caãnh hoùåc cuãa chuã thïí. Lêëy vñ duå, vúái caãnh ngoaâi trúâi nhiïìu nùæng, baån haäy sûã duång ISO 100 hoùåc 200. Chêët lûúång hònh aãnh seä rêët töët. Vúái caãnh coá ñt aánh saáng hún nhû buöíi saáng súám, luác trúâi mûa hay caãnh ban àïm maâ baån khöng thïí duâng chên maáy, haäy sûã duång ISO 400, ISO 800 hay cao hún. Nhû vêåy, baån coá thïí chuåp vúái töëc àöå nhanh hún, haån chïë àûúåc aãnh bõ nhoâe do rung maáy.

Giaá trõ ISO thêëp hún cho chêët lûúång hònh aãnh cao hún.

100 (Low) (High) 3200ISO speed

Image quality

Noise

Fine Rough

Minimal Maximum

Xem phêìn giaá trõ ISO úã trang 44-45

3

074

Xem laåi hònh àaä chuåp

Nïëu muöën chùæc rùçng hònh aãnh àaä àuáng neát, xem laåi hònh aãnh bùçng maân hònh LCD vaâ haäy phoáng to noá lïn. Vaâ baån seä biïët laâ noá àaä àuáng neát hay chûa.

074

Tûå àöång canh neát búãi maáy aãnh (AI Focus)

Maáy aãnh coá thïí canh neát ngay caã vúái chuã thïí àang chuyïín àöång, nïëu maáy àang àùåt úã chïë àöå tûå àöång choån àiïím lêëy neát vaâ chïë àöå canh neát laâ AI Focus. Thêåm chñ nïëu chuã thïí di chuyïín ra ngoaâi vuâng giûäa khung hònh, maáy vêîn tiïëp tuåc baám theo vaâ canh neát. Haäy àïí maáy aãnh têåp trung vaâo viïåc canh neát vaâ baån têåp trung vaâo viïåc bùæt àûúåc khoaãnh khùæc tuyïåt vúâi nhêët cuãa chuã thïí àang chuyïín àöång. Trong chïë àöå chuåp tûå àöång hoaân toaân, maáy aãnh sûã duång chïë àöå lêëy neát AI Focus.

Canh neát tûå àöång möåt chuã thïí àang chuyïín àöång

Khi chuã thïí nùçm giûäa khung hònh, maáy aãnh coá thïí tûå àöång canh neát (AF). Bêëm nuát chuåp xuöëng möåt nûãa (nûãa coâ), maáy aãnh seä canh neát.Chó maáy aãnh vaâo chuã thïí

vaâ maáy tûå àöång canh neát.

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Canh neát

Phoáng to aãnh àïí xem chi tiïët hún

4

075

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåp aãnh àeåp m

öåt caách dïî daâng Canh neát

Chuåp

Maáy seä canh neát

Bêëm nuát chuåp nheå nhaâng.

075

Tûå àöång canh neát búãi maáy aãnh (AI Focus) AI Focus

Thao taác canh neát

Khöng coá gò xaãy ra

Võ trñ nuát chuåp Khung ngùæm

Võ trñ ban àêìu

Àiïím AF àaä vaâo àuáng neát seä nhêëp nhaáy

Bêëm xuöëng möåt nûãa

AÃnh àaä àûúåc chuåpBêëm xuöëng hïët

4

076076

Canh neát taåi àiïím mong muöën (One Shot AF)

Vúái phong caãnh, caác toâa nhaâ vaâ nhûäng chuã thïí tônh khaác, baån muöën chuáng thêåt roä neát. Thay vò àïí maáy aãnh tûå àöång canh neát, haäy chuyïín sang chïë àöå lêëy neát One Shot AF. Röìi baån tûå choån trûúác àiïím AF, canh neát, khoáa neát vaâ chuåp têëm aãnh baån muöën.

One Shot AF phuâ húåp vúái chuåp chuã thïí baån yïu thñch

Hoa àaâo núã röå trûúác möåt nhaâ thúâ. AÃnh àûúåc böë cuåc àïí thêëy möåt phêìn nhaâ thúâ. Do khöng coá chuã thïí naâo di chuyïín, chïë àöå AF àûúåc chuyïín sang One Shot AF. Nhûäng böng hoa àaâo núã àûúåc canh àuáng neát. Hoa àaâo, trúâi xanh, nhaâ thúâ , têët caã àïìu coá maâu sùæc rûåc rúä.

Maáy aãnh canh neát ngay lêåp tûác

Thuã thuêåt canh neátChoån trûúác möåt àiïím AF vaâ canh neát vaâo núi baån muöën

Àiïím AF àûúåc choån seä canh neát àuáng ngay mùåt ngûúâi phuå nûä

Nïëu coá vêåt gò àêëy nùçm trûúác chuã thïí baån muöën chuåp, maáy coá thïí canh neát nhêìm vaâo àêëy. Nïëu àiïìu naây xaãy ra, haäy choån trûúác àiïím AF phuâ húåp vaâ canh neát vaâo chuã thïí.

Choån àiïím AF nùçm úã vuâng mùåt cuãa ngûúâi phuå nûä

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Canh neát4

077

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåp aãnh àeåp m

öåt caách dïî daâng Canh neát

Maáy aãnh tûå àöång canh neát

Khi chuã thïí àaä roä neát, böë cuåc laåi têëm hònh

Chuåp

Canh neát taåi núi khöng coá àiïím AF

077

One Shot AF

Sûã duång khoáa neátVõ trñ nuát chuåp Khung ngùæm

AÃnh àaä àûúåc chuåpBêëm xuöëng hïët

Giûä nguyïn nuát chuåp

Bêëm xuöëng möåt nûãa

Vúái khoáa neát, baån coá thïí böë cuåc bûác aãnh bêët kyâ núi àêu

Nïëu baån lúä buöng nuát chuåp, haäy laâm laåi tûâ àêìu.

2

1

2

1

4

078078

Canh neát möåt chuã thïí chuyïín àöång (AI Servo AF)

Möåt öëng kñnh têìm xa àûúåc sûã duång àïí canh neát con choá àang chaåy naây. Vúái AI Servo AF vaâ chïë àöå chuåp liïn tiïëp, baån coá thïí chuåp àûúåc nhûäng chuã thïí chuyïín àöång nhanh nhû thïë naây. Hïå thöëng canh neát tûå àöång hoaåt àöång liïn tuåc.

Baån coá thïí canh neát möåt con choá àang chaåy

Baån nghô seä laâ khoá khùn àïí chuåp àûúåc nhûäng chuã thïí chuyïín nhanh àöång nhû xe húi, thuá vêåt hay vêån àöång viïn. Tuy nhiïn, baån vêîn coá thïí canh neát chñnh xaác àûúåc nhûäng chuã

thïí naây chó bùçng caách chuyïín sang chïë àöå canh neát AI Servo, àïí maáy tûå àöång choån àiïím AF vaâ sûã duång chïë àöå chuåp liïn tiïëp.

Chuåp chuã thïí chuyïín àöång dïî daâng vúái chïë àöå AF liïn tuåc

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Canh neát4

079

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåp aãnh àeåp m

öåt caách dïî daâng Canh neát

Maáy aãnh coá thïí canh neát liïn tuåc ngay caã khi chuã thïí àang chuyïín àöång

079

Canh neát möåt chuã thïí chuyïín àöång (AI Servo AF) AI SERVO AF

Khi baån bêëm vaâ giûä nuát chuåp xuöëng möåt nûãa, maáy aãnh seä canh neát liïn tuåc. Maáy cuäng seä àoaán trûúác võ trñ cuãa chuã thïí vaâo thúâi àiïím têëm aãnh àûúåc chuåp. Àêy goåi laâ canh neát tûå àöång dûå àoaán trûúác.

AI SERVO AF hiïåu quaã vúái thuá vêåt, xe àua, vêån àöång viïn, vaâ caác chuã thïí chuyïín àöång nhanhkhaác. Nuát chuåp coá 2 võ trñ. Võ trñ möåt nûãa

kñch hoaåt canh neát tûå àöång. Nïëu baån buöng nuát chuåp, baån seä phaãi canh neát laåi tûâ àêìu bùçng caách bêëm nuát chuåp xuöëng möåt nûãa lêìn nûäa.

Bêëm vaâ giûä nuát chuåp xuöëng möåt nûãa.

Canh neát liïn tuåc coá thïí bùæt theo àûúåc chuã thïí àang tiïën àïën gêìn hay àang luâi ra xa

4

080080

Canh neát tay (Manual Focusing)

ÚÃ trong súã thuá, maáy aãnh thûúâng seä canh neát nhêìm vaâo haâng raâo sùæt phña trûúác con chim. Maáy aãnh àûúåc chuyïín sang canh neát tay àïí canh roä neát úã mùæt con chim.

Canh neát tay (MF) vúái chuã thïí àaä àõnh.

Canh neát tûå àöång coá thïí hoaåt àöång khöng töët vúái caãnh chó coá möåt maâu nhû bêìu trúâi xanh hay caãnh coá àöå tûúng phaãn rêët thêëp. Vaâ nïëu coá vêåt thïí chùæn trûúác chuã thïí vaâ maáy aãnh (nhû möåt haâng raâo sùæt), maáy coá thïí seä canh neát vaâo vêåt chùæn àêëy. Nïëu

AF khöng duâng àûúåc, haäy chuyïín sang MF. Trïn öëng kñnh, chuyïín chïë àöå canh neát sang MF. Möåt söë lens cho pheáp baån xoay voâng canh neát vaâ canh neát maâ khöng cêìn phaãi chuyïín sang chïë àöå MF.

Thónh thoaãng, MF hoaåt àöång töët hún AF

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Canh neát4

081

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSRLChuåp aãnh àeåp m

öåt caách dïî daâng Canh neát

Nïëu AF khöng duâng àûúåc, haäy chuyïín sang MF

081

Canh neát tay

Canh neát tay (MF)

Sûã duång voâng canh neát Khung ngùæm

Àiïím àuáng neát úã quaá gêìn

Àiïím àuáng neát nùçm trïn khuön mùåt

Töët

Àiïím àuáng neát úã quaá xa

Tûâ vö cûåc, tûâ tûâ xoay voâng canh neát sang phaãi

Xoay voâng canh neát sang phaãi hoùåc traái, cho àïën khi chuã thïí roä neát.

Nïëu baån xoay voâng canh neát nhiïìu quaá vaâ àiïím àuáng neát khöng nùçm núi àaä àõnh, haäy xoay noá trúã vïì bïn traái

PHÊ

ÌN 3

4

082082

Thay àöíi chïë àöå ào saáng(chïë àöå ào saáng)

Trong chïë àöå chuåp tûå àöång hoaân toaân, chïë àöå Program AE hay caác chïë àöå khaác, aãnh àûúåc chuåp àuáng saáng nhúâ maáy aãnh ào àöå saáng cuãa aánh saáng ài vaâo öëng kñnh. Möåt maáy aãnh coá nhiïìu chïë àöå ào saáng.

Chïë àöå ào saáng àûúåc sûã duång phöí biïën nhêët laâ ào saáng toaân caãnh. Maáy seä phaát hiïån võ trñ cuãa chuã thïí, àöå saáng töíng thïí, àöå saáng cuãa hêåu caãnh v.v... vaâ tñnh toaán têët caã àïí xaác àõnh àöå phúi saáng húåp lyá nhêët. Chïë àöå naây phuâ húåp vúái hêìu hïët caác chuã thïí, caác caãnh chuåp.

Ào saáng trung têm ûu tiïn ào vuâng trung têm giûäa khung hònh.

Ào saáng möåt phêìn chó ào saáng giúái haån möåt vuâng nhoã nùçm úã giûäa khung hònh, thûúâng àûúåc sûã duång trong caãnh ngûúåc saáng, khi maâ coá sûå chïnh lïåch lúán giûäa vuâng saáng vaâ vuâng töëi. Vaâ ào saáng àiïím, thûúâng coá trïn nhûäng maáy aãnh chuyïn nghiïåp, ào saáng möåt vuâng nhoã hún nûäa, àïí coá thïí àaåt àûúåc kïët quaã ào saáng chñnh xaác nhêët.

Sûã duång chïë àöå ào saáng phuâ húåp vúái caãnh àang chuåp

Choån chïë àöå ào saáng

Ào saáng toaân caãnh Chïë àöå ào saáng tiïu chuêín cuãa àa söë caác maáy aãnh. Chïë àöå ào saáng àa nùng hiïåu quaã vúái hêìu hïët caác chuã thïí

Thay àöíi chïë àöå ào saáng laâm cho aãnh chuåp ra saáng töëi khaác nhau trong cuâng möåt caãnh

Ào saáng toaân caãnh Ào saáng trung têm Ào saáng möåt phêìn

測光モード測光モード

測光モードÀo saáng trung têm Ào saáng ûu tiïn vuâng úã giûäa khung ngùæm vaâ tñnh trung bònh caác

phêìn coân laåi

測光モード

Ào saáng möåt phêìn Ào saáng möåt vuâng nhoã úã giûäa khung ngùæm. Hiïåu quaã khi caãnh coá caã vuâng saáng lêîn vuâng töëi, caãnh ngûúåc saáng.

Ào saáng àiïím Ào saáng möåt vuâng nhoã hún ào saáng möåt phêín úã giûäa khung ngùæm

Thay àöíi chïë àöå ào saáng taåi dêy

測光モード

測光モード

測光モード

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Thay àöíi chïë àöå ào saáng5

083

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLRChuåp aãnh àeåp m

öåt caách dïî daâng Thay àöíi chïë àöå ào saáng

Bònh thûúâng, haäy sûã duång ào saáng toaân caãnh, vaâ chuyïín sang ào saáng trung têm hay ào saáng möåt phêìn khi cêìn thiïët.

083

Thay àöíi chïë àöå ào saáng(chïë àöå ào saáng)

Chïë àöå ào saáng

Bònh thûúâng, haäy sûã duång chïë àöå naây. Phuâ húåp vúái àa söë caác caãnh chuåp.

Sûã duång khi chuã thïí chñnh nùçm giûäa khung hònh

Sûã duång cho trûúâng húåp caãnh coá chïnh lïåch lúán vïì vuâng saáng vaâ vuâng töëi. Ào saáng toaân caãnh coá thïí cho kïët quaã khöng töët trong trûúâng húåp naây

Ào saáng toaân caãnh

測光モード

Ào saáng möåt phêìn

測光モード

Ào saáng trung têm

測光モード

5

084

Nhiïìu ngûúâi hay böë cuåc cho chuã thïí nùçm giûäa khung hònh. Àiïìu naây dêîn àïën têëm aãnh nhòn àún àiïåu.

Chuã thïí nùçm giûäa khung hònh

Böë cuåc qua khung ngùæm

Têëm aãnh tröng khöng nöíi bêåt vaâ khaá buöìn teã

Khöng di chuyïín chuã thïí, di chuyïín maáy aãnh túái gêìn vaâ húi lïåch vïì phña dûúái bïn traái chuã thïí. Hêåu caãnh àûúåc thïm vaâo, tùng thïm chiïìu sêu vaâ chuã thïí nhòn haâi hoâa hún vúái khung caãnh.

Chuã thïí nùçm möåt bïn

Hêåu caãnh àûúåc thïí hiïån, tùng thïm chiïìu sêu, laâm cho têëm hònh thïm sinh àöång.

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Böë cuåc6

085

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLRChuåp aãnh àeåp m

öåt caách dïî daâng Böë cuåc

Nhòn qua khung ngùæm àïí quyïët àõnh böë cuåc têëm aãnh nhû thïë naâo

Vúái möåt Vúái maáy aãnh DSLR, baån nhòn qua khung ngùæm nhûäng thûá baån seä chuåp. Baån cuäng seä nhòn xem chuã thïí àaä roä neát hay chûa.

Trong hêìu hïët trûúâng húåp, ào saáng vaâ canh neát seä àûúåc thûåc hiïån tûå àöång búãi maáy aãnh. Tuy nhiïn, böë cuåc têëm aãnh chó coá thïí àûúåc thûåc hiïån búãi chñnh baån. Àiïìu naây coá thïí húi khoá nhûng laâ phêìn rêët thuá võ cuãa nhiïëp aãnh. Khöng coá böë cuåc chñnh xaác tuyïåt àöëi. Nhûng coá nhûäng böë cuåc laâm

cho têëm aãnh trúã nïn àeåp hún. Möåt vñ duå laâ, khöng nïn àùåt chuã thïí ngûúâi vaâo giûäa khung hònh, nhû baån àaä xem úã trang bïn caånh. Khi mùåt chuã thïí nùçm úã giûäa, hai bïn traái vaâ phaãi seä nhòn àïìu nhau, têëm aãnh seä tröng àún àiïåu. Haäy thûã àïí chuã thïí lïåch sang möåt bïn vaâ xem baån coá thïm àûúåc hêåu caãnh hay thûá gò àoá thuá võ vaâo têëm aãnh khöng. Cuäng nïn xem xeát coá thûá gò khöng vûâa mùæt trong khung hònh, nhêët laâ phña böën goác.

Chñnh baån böë cuåc têëm aãnh chûá khöng phaãi maáy aãnh

Xem phêìn khung ngùæm úã trang 20

Khi baån nhòn qua khung ngùæm, baån coá thïí khöng àïí yá àïën böën goác. Chó cho àïën khi baån nhòn thêëy bûác aãnh, baån coá thïí múái chuá yá àïën nhûäng vêåt laâm hoãng aãnh chuåp. Àïí coá têëm aãnh àeåp hún, haäy nhòn kyä caã khung ngùæm, bao göìm luön böën goác.

Nhûäng vêåt khöng vûâa mùæt coá thïí laâm hoãng têëm hònh

Haäy kiïím tra böën goác khung ngùæm, loaåi boã nhûäng vêåt gêy phên taán chuá yá àïí böë cuåc têëm aãnh àeåp hún

Böë cuåc

Kiïím tra böën goác khung ngùæm trûúác khi chuåp

6

086

Khi trúâi mêy muâ, xïë chiïìu hay buöíi töëi, sûã duång töëc àöå chuåp chêåm laâ cêìn thiïët. Tuy nhiïn, töëc àöå chuåp chêåm seä dêîn àïën hònh bõ nhoâe do rung maáy. Baån coá thïí haån chïë rung maáy àïën möåt mûác àöå naâo àoá bùçng caách cêìm maáy chùæc vaâ bêëm nuát chuåp nheå nhaâng. Baån coá thïí sûã duång öëng kñnh coá chöëng rung ( IS ) àïí tùng khaã nùng haån chïë rung maáy. ÖËng kñnh coá chöëng rung thêåt tuyïåt vúâi khi baån khöng thïí sûã duång chên

maáy. Tuy nhiïn, vúái töëc àöå chuåp thêåt chêåm, rung maáy vêîn laâm hònh bõ nhoâe.

Àêëy laâ luác chên maáy seä giuáp baån. Vúái caãnh ban àïm, caãnh cêìn chêët lûúång àùåc biïåt cao... chên maáy vaâ dêy bêëm laâ cêìn thiïët. Choån möåt chên maáy coá chên àuã daây, àûúåc laâm tûâ vêåt liïåu töët àïí àaåt àûúåc sûå vûäng chùæc cao nhêët.

Haån chïë rung maáy seä cho têëm aãnh àeåp hún

Rung maáy laâm nhoâe aãnh

Maáy aãnh phaãi àûúåc giûä chùæc chùæn khi chuåp caãnh ban àïm

Phuå kiïån àïí haån chïë rung maáy

Khöng àeåp Àeåp

Ba phuå kiïån haån chïë àûúåc rung maáy

Sûã duång dêy bêëm vúái möåt maáy aãnh àùåt trïn chên maáy seä àaãm baão khöng coá rung maáy khi baån bêëm nuát chuåp

Chên maáy Sûã duång chên maáy laâ caách hiïåu quaã nhêët àïí haån chïë rung maáy

Dêy àiïìu khiïín tûâ xa

Bêåt chïë àöå chöëng rung, töëc àöå chuåp seä coá hiïåu quaã tûúng àûúng töëc àöå nhanh hún hai hoùåc ba bûúác saáng.

ÖËng kñnh coá chöëng rung (IS)

Chuåp aãnh àeåp möåt caách dïî daâng Phuå kiïån7

087

PHÊ

ÌN 3

Naâo cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLRChuåp aãnh àeåp m

öåt caách dïî daâng Phuå kiïån

Lùæp àùåt àïí maáy aãnh àûúåc öín àõnh

087

Xem nhoâe úã trang 30-31Xem giaá trõ ISO úã trang 44-45

Tùng giaá trõ ISO cho pheáp duâng töëc àöå chuåp nhanh hún

Rung maáy coá thïí àûúåc haån chïë bùçng caách sûã duång chên maáy hoùåc bùçng töëc àöå chuåp nhanh hún. Töëc àöå chuåp nhanh hún coân haån chïë nhoâe hònh do chuã thïí chuyïín àöång.

4. Gùæn maáy aãnh vaâo chên maáy

3. Múã röång chên maáy ra hïët cúä

2. Keáo daâi caác chên àïën chiïìu cao àaä àõnh

1. Núái loãng caác chên cuãa chên maáy tûâ dûúái lïn trïn

Tûåa vaâo möåt vêåt gò àoá Àùåt maáy aãnh lïn möåt vêåt gò àoá

Nïëu baån khöng thïí sûã duång chên maáy

Sûã duång chên maáy àuáng caách

Nïëu baån khöng coá chên maáy hoùåc khöng thïí sûã duång noá, giûä cho maáy öín àõnh bùçng cú thïí hoùåc bùçng vêåt naâo àoá.

Caách dûång chên maáy

Sûã duång dêy bêëm

Múã röång chên maáy ra hïët cúä

Àùåt chên maáy trïn möåt nïìn

vûäng chùæc

Chên maáy

7

PHÊÌN 4

Vúái maáy aãnh DSLR

Sûã duång cên bùçng trùæng, àeân flash, vaâ nhûäng tñnh nùng khaác cuãa maáy aãnh àïí nêng cao khaã nùng chuåp aãnh cuãa baån

Picture Style Chên dung

090

Àiïìu chónh maâu sùæc vúái Picture Style

Maâu xanh lam vaâ maâu xanh luåc seä àûúåc nhêën maånh, bêìu trúâi vaâ nhûäng haâng cêy seä hún sinh àöång hún. AÃnh cuäng seä sùæc neát tûâ tiïìn caãnh dïën hêåu caãnh.

Cho bêìu trúâi xanh vaâ hêåu caãnh roä neát

Vúái maáy aãnh DSLR cuãa Canon cung cêëp sùén nhûäng Picture Style khaác nhau, möîi phong caách coá maâu sùæc, àöå tûúng phaãn... khaác nhau, vaâ phuâ húåp vúái caác àöëi tûúång chuåp khaác nhau.

6 Picture Style àûúåc cung cêëp laâ: “Tiïu chuêín” (Standard), “Chên dung” (Portrait), “Phong caãnh” (Landscape), “Trung tñnh” (Neutral), “Chên thêåt” (Faithful), vaâ “ Àún sùæc” (Mono-chrome).

Choån lûåa Picture Style khaác nhau seä laâm thay àöíi caách thïí hiïån cuãa baån vúái bûác aãnh chuåp.

Maáy aãnh coá sùén 6 Picture Style

Picture Style naây laâm cho da trúã nïn mûúåt maâ vaâ mïìm maåi, mang àïën caãm giaác vïì möåt ngûúâi khoãe maånh.

Cho laân da khoãe maånh vaâ mïìm maåi

Àêy laâ Picture Style àa duång, cho ra maâu sùæc àeåp vaâ hònh aãnh neát. Phuâ húåp vúái hêìu hïët caác àöëi tûúång chuåp.

Maâu sùæc trong vaâ sinh àöång

Baån coá thïí choån möåt trong nhûäng Picture Style àïí thay àöíi maâu sùæc vaâ phong caách khaác nhau cho tûâng bûác aãnh. Picture Style Tiïu Chuêín

Sûã duång nhûäng tñnh nùng cuãa maáy aãnh “Àöå saáng” vaâ “Sùæc maâu”

Picture Style Phong Caãnh

Àïí phuâ húåp hún vúái khung caãnh hoùåc chuã thïí chuåp, baån coá thïí thay àöíi möåt chuát vïì maâu sùæc cuãa bûác aãnh bùçng Picture Style

Picture Style Trung Tñnh

Choån Picture Style giöëng nhû laâ baån choån loaåi film àïí àaåt àûúåc hiïåu quaã mong muöën khaác nhau

091

Picture Style

PHÊ

ÌN 4

Picture Style Chên Thêåt

Maâu sùæc cuãa chuã thïí nhòn seä giöëng vúái maâu sùæc àûúåc thïí hiïån dûúái aánh saáng coá nhiïåt àöå maâu 5200K.Thñch húåp khi baån muöën nhòn thêëy maâu sùæc vaâ chi tiïët thûåc sûå cuãa chuã thïí

Maâu sùæc vaâ chi tiïët àûúåc thïí hiïån gêìn vúái thûåc tïë nhêët

Picture Style àún sùæc

AÃnh chó coá maâu àen vaâ trùæng, têåp trung thïí hiïån hònh daång cuãa chuã thïë, vaâ caác vuâng saáng, vuâng töëi. Baån cuäng coá thïí thay àöíi àöå tûúng phaãn bùçng böå kñnh loåc maâu tñch húåp sùén trong maáy hay chuyïín töng maâu Sepia.

Chó thïí hiïån hònh daång vaâ aánh saáng

Picture Style naây cho aãnh ñt maâu sùæc, tûúng phaãn thêëp àïí giûä àûúåc chi tiïët töëi àa cuãa chuã thïí. Phuâ húåp cho xûã lyá hêåu kyâ.

AÃnh möåc chûa xûã lyá, phuâ húåp àïí laâm hêåu kyâ

Àùåc àiïím cuãa caác kiïíu Picture Style

Tiïu chuêín (Standard)AÃnh nhòn chung sùæc neát vaâ sinh àöång vaâ thûúâng àûúåc thiïët lêåp mùåc àõnh.

Chên dung (Portrait)Laân da seä saáng vaâ mïìm maåi hún.

Phong caãnh (Landscape)Maâu àoã, vaâng, xanh seä rûåc rúä hún.

Trung tñnh (Neutral)Maâu sùæc vaâ àöå sùæc neát àûúåc giaãm nheå.

Chên thûåc (Failful)AÁo, toác vaâ nhûäng chi tiïët khaác àûúåc thïí hiïån nhû baån nhòn thêëy bùçng mùæt thêåt

Àún sùæc (Monochrome)Hònh aãnh trùæng àen àûúåc nhêën maånh vúái nhûäng vuâng saáng vaâ vuâng töëi.

Cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLR ”

uâam

cæùS“

âav

”gnáa

s åö

À“

hnã

a yáa

m aãu

c gn

ùn h

nñt g

näûhn

gnåu

d ãûS

1

”uâam cæùS“ âav ”gnáas åöÀ“ hnãa yáam aãuc gnùn hnñt gnäûhn gnåud ãûS 1

Thay àöíi àöå neát, àöå tûúng phaãn, àöå baäo hoâa maâu vaâ töng maâu baån thñch

092

Thïm Picture Style múái

Vúái Picture Style Tiïu chuêín

Vúái hònh aãnh àûúåc chuåp tûâ maáy aãnh kyä thuêåt söë, àêy laâ böën thöng söë cú baãn baån coá thïí tûå àiïìu chónh: “àöå neát” (Sharpness) xaác àõnh àöå sùæc neát caác àûúâng viïìn. “Àöå tûúng phaãn” (Contrast) xaác àõnh àöå chuyïín tûâ vuâng saáng sang vuâng töëi. “Àöå baäo hoâa maâu” (Saturation) xaác àõnh cûúâng àöå cuãa maâu sùæc. “Töng maâu” (Hue) xaác àõnh nïìn maâu chung cuãa bûác aãnh. Bùçng caách thay àöíi caác thöng söë naây, baån àaä thay àöíi caách thïí hiïån cuãa bûác aãnh.

Böën thöng söë cú baãn cuãa aãnh kyä thuêåt söë

Àöå neát 0 Àöå neát 3 Àöå neát 7

Àöå tûúng phaãn - 4 Àöå tûúng phaãn ± 0 Àöå tûúng phaãn + 4

Àöå baäo hoâa maâu - 4 Àöå baäo hoâa maâu ± 0 Àöå baäo hoâa maâu + 4

Töng maâu - 4 Töng maâu ± 0 Töng maâu + 4

Àaåt àûúåc hiïåu ûáng hònh aãnh baån mong muöën

Àöå neát

Àöå tûúng phaãn

Àöå baäo hoâa maâu

Töng maâu

Xem phêìn RAW úã trang 108

Sûå diïîn àaåt coá thïí àûúåc nêng cao bùçng caách sûã duång nhûäng têåp tin tinh chónh hay múã röång chûác nùng

093

Picture Style

PHÊ

ÌN 4

Àõa chó taãi xuöënghttp://web.canon.jp/imaging/picturestyle/file/index.html

Ngoaâi 6 Picture Style coá sùén trong maáy aãnh, baån coá thïí taãi thïm caác Picture Style khaác tûâ trang web cuãa Canon vaâ taåo ra nhiïìu hiïåu ûáng hònh aãnh khaác nhau hún.

Taãi caác file Picture Style tûâ trang web cuãa Canon

Picture Style Maâu Ngoåc Bñch

Picture Style Tiïu ChuêínMaâu xanh ngoåc bñch cuãa biïín seä rûåc rúä hún so vúái

Picture Style tiïu chuêín

Àïí cho biïín xanh maâu ngoåc bñch thêåt àeåp

Àùng kyá nhûäng têåp tin Picture Style àùåc biïåt vaâo maáy aãnh

Cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLR ”

uâam

cæùS“

âav

”gnáa

s åö

À“

hnã

a yáa

m aãu

c gn

ùn h

nñt g

näûhn

gnåu

d ãûS

1

Khi chuåp caác àöëi tûúång trùæng

Maáy aãnh caãm nhêån àöå saáng cuãa chuã thïí vaâ tûå chónh khêíu àöå, töëc àöå sao cho böå caãm biïën hònh aãnh nhêån àûúåc möåt lûúång saáng. Lûúång aánh saáng maâ böå caãm biïën nhêån àûúåc goåi laâ lûúång phúi saáng. Khi lûúång phúi saáng àûúåc chónh tûå àöång búãi maáy aãnh, àoá àûúåc goåi laâ phúi saáng tûå àöång (AE: Auto Exposure).

Tuy nhiïn, phúi saáng tûå àöång khöng chñnh xaác hoaân toaân trong moåi trûúâng húåp. Khi chuã thïí maâu trùæng, aãnh chuåp ra coá thïí seä húi töëi. Vaâ khi chuã thïí töëi hoùåc maâu àen, aãnh chuåp ra coá thïí seä quaá saáng. Maáy aãnh cöë gùæng ngùn khöng àïí bõ quaá saáng hay thiïëu saáng bùçng caách hûúáng àïën möåt têëm phúi saáng tiïu chuêín. Tuy nhiïn, vúái chuã thïí maâu trùæng, têëm phúi saáng tiïu chuêín naây coá thïí quaá töëi, vò thïë baån nïn buâ saáng thïm 1 bûúác saáng nûäa.

Àïí chuåp chuã thïí maâu trùæng ra àuáng maâu trùæng, haäy buâ saáng

Haäy buâ saáng (Tùng buâ trûâ saáng)

Bûác aãnh naây chuåp ra thûúâng quaá töëi.

Nhûäng con thiïn nga vaâ mùåt tuyïët giúâ àaä coá maâu trùæng

094

Chuåp nhûäng chuã thïí maâu trùæng (buâ trûâ saáng)

2 ”uâam cæùS“ âav ”gnáas åöÀ“ hnãa yáam aãuc gnùn hnñt gnäûhn gnåud ãûS 1

Khi chuåp nhûäng àöëi tûúång töëi

Chuåp nhûäng chuã thïí töëi

RLSD hnãa yáam iáúV !iuv gnâuC

095

Buâ trûâ saáng

Buâ saáng cho chuã thïí maâu trùæng cho kïët quaã àeåp hún. Coân vúái chuã thïí töëi? Cêu traã lúâi thêåt àún giaãn. Ngûúåc laåi vúái chuã thïí maâu trùæng, ta seä trûâ saáng. Vò maáy aãnh seä hiïíu rùçng chuã

thïí töëi bõ thiïëu saáng, noá seä buâ saáng laâm cho chuã thïí bõ dû saáng. Khi chuåp chuã thïí töëi, haäy trûâ saáng möåt bûúác saáng.

Àïí chuåp chuã thïí töëi àuáng àöå töëi, haäy trûâ saáng

Haäy trûâ saáng (giaãm buâ trûâ

saáng)

Bûác aãnh naây chuåp ra thûúâng quaá saáng.

Trang phuåc cuãa cö ta giúâ tröng töëi vaâ tûå nhiïn hún.

PHÊ

ÌN 4

”uâa

m cæù

S“ âa

v ”g

náas å

öÀ“

hnãa

yáam

aãuc

gnùn

hnñt

gnäû

hn g

nåud ã

ûS

1

096

Chuåp nhûäng maâu sùæc saáng

Ngay caã vúái maâu sùæc cuäng coá maâu saáng hoùåc töëi. Khi baån duâng chïë àöå ào saáng tûå àöång cuãa maáy aãnh àïí chuåp nhûäng maâu saáng, maâu chuåp ra coá thïí seä bõ töëi nhû khi chuåp vúái chuã thïí maâu trùæng. Buâ saáng möåt bûúác saáng àïí coá maâu saáng hún. Vúái nhûäng maâu töëi hún, haäy trûâ saáng.

Vúái maâu saáng, haäy buâ saáng.

Haäy buâ saáng

AÃnh chuåp bònh thûúâng seä töëi

Böng hoa giúâ tröng saáng rûåc rúä

Khi chuåp nhûäng maâu sùæc saáng

Buâ trûâ saáng trong trûúâng húåp cêìn thiïët àöëi vúái möåt söë maâu nhêët àõnh

2

Buâ trûâ saáng vúái nhûäng maâu khaác nhau

097

Chuåp buâ 0.5 bûúác saáng

Chuåp buâ 1 bûúác saáng

Chuåp trûâ 0.5 bûúác saáng

Orange

Maâu tñm

Pink

Chuåp khöng coá buâ trûâ saáng

RLSD hnãa yáam iáúV !iuv gnâuCPH

ÊÌN

4

Buâ trûâ saáng

Chuåp khöng coá buâ trûâ saáng

Chuåp khöng coá buâ trûâ saáng

Buâ trûâ saáng hiïåu quaã khi nhûäng maâu sùæc àoá chiïëm troån khung hònh

Khi aãnh àûúåc chuåp àuáng saáng, àöå saáng cuãa hònh aãnh tûâ vuâng saáng àïën vuâng töëi nhòn tûå nhiïn. Vuâng saáng nhêët nhòn gêìn nhû trùæng, vuâng töëi nhêët nhòn gêìn nhû àen.

Khi aãnh thiïëu saáng, vuâng saáng cuãa histogram seä coá ñt àiïím trùæng hún, vuâng töëi seä coá nhiïìu hún.

Vaâ nïëu aãnh dû saáng, vuâng saáng cuãa histogram seä coá nhiïìu àiïím trùæng hún, vuâng töëi seä coá ñt hún.

Histogram cho baån biïët hònh àaä chuåp àuáng saáng chûa ngay lêåp tûác.

Histogram cho biïët aãnh chuåp coá àöå saáng töëi ûu hay chûa.

Quaá töëi

Histogram

098

Haån chïë nhûäng löîi chuåp khöng àuáng saáng (Bùçng caách kiïím tra àöì thõ phên böë saáng töëi - Histogram)

Khi baån xem laåi möåt hònh aãnh trïn maáy aãnh, baån coá thïí bêåt xem Histogram. Àêy laâ möåt biïíu àöì thïí hiïån sûå phên böí àöå saáng cuãa hònh aãnh tûâ saáng àïën töëi.

nhiïìu

Töëi hún Saáng hún

Söë àiïím aãnhÀöå saáng

ñt

Àuã saáng

Quaá saáng

Kiïím tra sûå phên böí caác vuâng saáng vaâ vuâng töëi bùçng thang Histogram

2

RLSD hnãa yáam iáúV !iuv gnâuCPH

ÊÌN

4

Xem laåi hònh ngoaâi trúâi saáng

099

Chuåp ba têëm coá àöå saáng khaác nhau

Haäy kiïím tra xem coá vuâng aãnh naâo bõ nhêëp nhaáy hay khöng

Nïëu àöå saáng vûúåt qua möåt mûác àöå naâo àoá, möåt söë vuâng saáng seä trúã nïn trùæng vaâ bõ mêët chi tiïët. Àöi khi coá thïí chêåp nhêån mêët möåt vaâi chi tiïët vuâng saáng. Nhûng àïí cho chùæc chùæn baån phaãi kiïím tra caãnh baáo vuâng chaáy saáng àûúåc nhêëp nhaáy trïn maân hònh.

Vúái AEB, möåt caãnh seä àûúåc tûå àöång chuåp liïn tuåc ba lêìn vúái àöå saáng khaác nhau. Ngoaâi aãnh àuáng saáng, maáy seä chuåp thïm aãnh húi thiïëu saáng vaâ aãnh húi dû saáng. Nïëu baån khöng coá thúâi gian kiïím tra vaâ thay àöíi caác thöng söë trong khi chuåp, haäy sûã duång AEB vaâ lûåa choån laåi bûác aãnh töët nhêët vïì sau.

Caãnh baáo vuâng chaáy

saáng

Caãnh baáo vuâng chaáy saáng Duâng àïí kiïím tra vuâng quaá dû saáng bõ mêët chi tiïët.

Vuâng bõ chaáy saáng seä nhêëp nhaáy

Trûâ saáng Buâ saángÀuáng saáng

AUTO EXPOSURE BRACKETING (tûå àöång chuåp chïnh saáng)

2

Thöng thûúâng, chuyïín cên bùçng trùæng sang AWB.

100

Àaåt àûúåc maâu sùæc tröng tûå nhiïn Sûã duång cên bùçng trùæng (White Balance)

Maáy aãnh kyä thuêåt söë coá möåt tñnh nùng goåi laâ cên bùçng trùæng, duâng àïí àaåt àûúåc maâu sùæc àeåp, dûúái nhûäng àiïìu kiïån aánh saáng khaác nhau, trong àa söë trûúâng húåp AWB - Auto White Balance (cên bùçng trùæng tûå àöång) seä cho maâu sùæc tröng tûå nhiïn.

Cên bùçng trùæng tûå àöång laâm

moåi viïåc trúã nïn àún giaãn.

PHÊ

ÌN 4

RLSD hnãa yáam iáúV !iuv gnâuC

AWB (cên bùçng trùæng tûå àöång) cho kïët quaã töët nhêët

101

Ngay caã nhûäng chiïëc chuöng gioá trong cûãa haâng, dûúái aánh saáng höîn húåp cuãa boáng àeân vaâng vaâ boáng àeân huyânh quang, cuäng coá thïí chuåp ra àûúåc maâu sùæc lyá tûúãng vúái AWB.

Ngay caã nhûäng bûác tûúâng dûúái aánh nùæng mùåt trúâi hay trong boáng rêm àïìu coá maâu tûå nhiïn.

Cên bùçng trùæng (WB)

AWB

AWB

Laá vaâng muâa thu dûúái trúâi nhiïìu mêy seä coá maâu àeåp dõu daâng

AWB

AÁnh saáng àeân dêy toác

102

Cên bùçng trùæng cho nhûäng àiïìu kiïån aánh saáng khaác nhau

Maáy aãnh filmVúái maáy aãnh DSLR

Scene 1

AÁnh saáng trúâi trong boáng rêm

Scene 2

AÁnh saáng àeân huyânh quang

Scene 3

Tûå àöång

Tûå àöång

Tûå àöång

AÁnh àeân vaâng

Boáng rêm

AÁnh saáng àeân huyânh quang trùæng

AÁnh saáng trúâi

AÁnh saáng trúâi

AÁnh saáng trúâi

Film dûúng baãn

Film dûúng baãn

Film dûúng baãn

2

Thiïët lêåp cên bùçng trùæng cho caác aánh saáng khaác nhau

103

Nïëu baån biïët maâu sùæc trong nhiïëp aãnh bõ aãnh hûúãng búãi caác nguöìn saáng khaác nhau, thò chùæc baån seä hiïíu àûúåc sûå cêìn thiïët cuãa cên bùçng trùæng. Nïëu baån sûã duång chïë àöå "aánh saáng trúâi" àïí chuåp dûúái caác àiïìu kiïån aánh saáng khaác nhau, baån seä thêëy maâu sùæc chuåp ra khaác nhau nhû thïë naâo. Chïë àöå "aánh saáng trúâi" àûúåc thiïët kïë àïí àaåt àûúåc sûå taái hiïån maâu giöëng vúái film dûúng baãn.

Cên bùçng trùæng tûå àöång rêët thñch húåp àïí àaåt àûúåc maâu sùæc tûå nhiïn dûúái hêìu hïët loaåi aánh saáng. Tuy nhiïn, baån coá thïí tûå thiïët lêåp chïë àöå cên bùçng trùæng àïí àaåt àûúåc maâu sùæc trung thûåc hún hay caác hiïåu ûáng maâu sùæc àùåc biïåt tuây theo yá baån.

Taái hiïån maâu sùæc trung thûåc vaâ taåo caác hiïåu ûáng maâu sùæc àùåc biïåt

AÁnh saáng trúâi

Maáy aãnh filmVúái maáy aãnh DSLR

Scene 4

Cên bùçng trùæng àûúåc thiïët lêåp tûå àöång àïí àaåt àûúåc sûå taái hiïån maâu töët nhêët. Choån chïë àöå naây cho caác trûúâng húåp chuåp thöng thûúâng.

Maâu sùæc nhû àûúåc nhòn dûúái mùåt trúâi giûäa ngaây, duâng nhû möåt tiïu chuêín vïì taái hiïån maâu. Chuåp vúái chïë àöå naây seä cho ra maâu sùæc nhû àûúåc nhòn dûúái mùåt trúâi luác giûäa ngaây.

Do bêìu trúâi coá maâu xanh lam, chuã thïí trong boáng rêm dûúái aánh saáng ban ngaây seä húi bõ aám sùæc xanh. Chïë àöå naây seä loaåi boã maâu aám sùæc xanh naây khi baån chuåp trong boáng rêm.

Möåt boáng àeân dêy toác thöng thûúâng seä phaát ra aám sùæc maâu vaâng cam. Chïë àöå naây seä sûãa laåi sûå aám sùæc naây.

Mùåc duâ àeân flash cho aánh saáng gêìn vúái aánh saáng trúâi, noá vêîn húi bõ aám sùæc xanh lam. Chïë àöå naây seä sûãa laåi àiïìu àoá.

Dûúái bêìu trúâi êm u, moåi vêåt coá maâu húi xanh lam hún so vúái dûúái trúâi nùæng. Chïë àöå naây seä thïm vaâo ñt sùæc vaâng àïí buâ trûâ cho sùæc xanh lam naây.

Àöëi vúái mùæt ngûúâi, maâu sùæc dûúái aánh àeân huyânh quang nhòn coá veã bònh thûúâng. Tuy nhiïn, vúái maáy aãnh, noá coá maâu aám sùæc xanh luåc. Chïë àöå naây seä buâ trûâ cho sùæc xanh luåc naây.

Choån chïë àöå cên bùçng trùæng phuâ húåp

RLSD hnãa yáam iáúV !iuv gnâuCPH

ÊÌN

4

Cên Bùçng Trùæng (WB)

Tûå àöång

Cên bùçng trùæng tûå àöång

AÁnh àeân vaâng

Àeân flash

Trúâi nhiïìu mêy

AÁnh saáng àeân huyânh quangAÁnh saáng trúâi

Boáng rêm

AÁnh saáng trúâi Film dûúng baãn 2

104

Khi cêìn haäy sûã duång àeân flash vúái chuã thïí töëi

Coá hoùåc khöng coá àeân flash seä coá nhiïìu khaác biïåtÀeân flash

Sûã duång àeân flash cho aãnh roä saáng hún.

Mùåc duâ àeân flash tñch húåp sùén khöng maånh nhû àeân Speedlites gùæn ngoaâi, noá vêîn àaáng tin cêåy khi cêìn àïën. AÁnh saáng tûâ àeân flash chiïëu saáng lïn chuã thïí ngay lêåp tûác. Thûúâng àûúåc sûã duång khi khöng coá àuã aánh saáng.

Nïëu chuã thïí töëi hún hêåu caãnh, haäy duâng àeân flash!

Khöng coá àeân flash

Vúái àeân flash tñch húåp sùén

3

Khöng coá àeân flash (chó coá

aánh saáng möi trûúâng)

Flash laâm saáng moåi vêåt. Àöi khi khöng sûã duång flash, baån coá thïí diïîn taã àûúåc têm traång cuãa bûác aãnh

105

AÁnh saáng möi trûúâng Àïí thïí hiïån àûúåc têm traång cuãa bûác aãnh nhiïìu hún, haäy thûã khöng duâng flash.

Sûã duång àeân flash cho ra hònh aãnh saáng roä. Tuy nhiïn, baån coá thïí àaánh mêët ài hiïåu ûáng cuãa aánh saáng möi trûúâng xung quanh, caái taåo ra têm traång cuãa bûác aãnh. Nïëu aánh saáng trong nhaâ mang àïën möåt têm traång töët, khöng nïn sûã duång flash.

Do töëc àöå chuåp seä chêåm, haäy tùng ISO lïn 800 hay 1600. Vaâ baån coá thïí chuåp trong nhaâ vúái töëc àöå thñch húåp (àuã nhanh àïí haån chïë rung maáy). Vúái maáy aãnh DSLR ngaây nay coá thïí chuåp nhûäng bûác aãnh àeåp ngay caã vúái giaá trõ ISO cao.

Maáy aãnh kyä thuêåt söë rêët phuâ húåp vúái chuåp aãnh trong nhaâ

Àeân flash khöng bùæn xa àûúåc nhû mùæt ngûúâi nhònTêìm hiïåu quaã cuãa àeân flash tñch húåp sùén ngùæn hún têìm mùæt nhòn cuãa ngûúâi rêët nhiïìu. Taåi ISO 400, àeân flash coá thïí hiïåu quaã àïën 5 meát. Chuã thïí úã xa hún seä bõ töëi. Trong trûúâng húåp naây, tùæt àeân flash vaâ nêng giaá trõ ISO lïn cao. Hoùåc sûã duång àeân Speedlites gùæn ngoaâi.

Trong bûác aãnh bïn traái, àeân flash khöng thïí bùæn túái. Vò thïë, giaá trõ ISO àûúåc tùng lïn trong bûác aãnh bïn phaãi seä hiïåu quaã hún.

Coá àeân flash

RLSD hnãa yáam iáúV !iuv gnâuCPH

ÊÌN

4

Àeân flash

3

106

Caác kyä thuêåt duâng àeân flash khaácBaån coá thïí duâng àeân flash ngay caã khi úã ngoaâi trúâi nùængÀeân flash khöng chó daânh cho caãnh töëi. Khi hêåu caãnh saáng hoùåc khi chuã thïí bõ ngûúåc saáng, àaánh àeân flash phuã thïm seä hûäu duång.

Àaánh àeân flash phuã Nïëu mùåt trúâi nùçm phña sau chuã thïí, haäy sûã duång àeân flash

Àaä bao lêìn baån chuåp ngûúâi khaác ra khuön mùåt bõ töëi? Àiïìu naây hay xaãy ra khi coá mùåt trúâi phña sau chuã thïí. Trong trûúâng húåp naây, haäy sûã duång àeân flash tñch húåp sùén. Àöå saáng cuãa khuön mùåt seä phuâ húåp vúái àöå saáng cuãa hêåu caãnh, laâm

cho bûác aãnh tröng àeåp hún. Kyä thuêåt naây goåi laâ àaánh àeân flash phuã. Thöng thûúâng baån thûúâng sûã duång àeân flash vúái nhûäng núi töëi, vaâ bêy giúâ baån cuäng coá thïí sûã duång àeân flash dûúái aánh saáng trúâi.

Àeân flash khuön mùåt chuã thïí àúã töëi hún

Khöng àeân Flash

Coá àeân Flash

Àaánh àeân flash thöng

thûúâng

Ngoaâi trúâi, baån coá thïí duâng flash àaánh phuã thïm, nïëu trong nhaâ, baån nïn sûã duång caách àaánh flash phaãn xaå (döåi).

107

Àaánh àeân döåi trêìnÀaánh àeân flash döåi lïn trêìn hoùåc vaâo tûúâng àïí taåo ra aánh saáng mïìm maåi hún

Àaánh àeân flash döåi lïn trêìn

Àeân Speedlites gùæn ngoaâi giuáp baån àa daånh caách chuåp húnÀeân Speedlites gùæn ngoaâi coá nhûäng ûu àiïím khöng tòm thêëy úã àeân flash tñch húåp sùén. Noá coá têìm hoaåt àöång xa hún, möåt vaâi model coá khaã nùng xoay àïí àaánh saáng phaãn xaå nhùçm xoáa boáng núi hêåu caãnh. Nïëu baån thûúâng chuåp trong nhaâ, haäy súã hûu thïm möåt àeân flash Speedlites.

Khi baån àaánh bùçng àeân flash tñch húåp, thûúâng seä coá boáng àen sau hêåu caãnh. Nïëu baån duâng möåt àeân Speedlites gùæn ngoaâi, baån coá thïí thay àöíi goác àaánh cuãa àêìu àeân, cho àeân flash àaánh döåi vaâo trêìn hoùåc vaâo tûúâng. Kiïíu àaánh flash giaán tiïëp naây seä cho ra hiïåu ûáng aánh saáng mïìm maåi hún. Boáng chuã thïí seä múâ hún vaâ nhòn dïî chõu. Lûu yá laâ àaánh flash döåi seä khöng hiïåu quaã nïëu trêìn hoùåc tûúâng úã quaá xa.

Duâng trêìn hoùåc tûúâng trùæng àïí taåo ra hiïåu ûáng aánh saáng mïìm maåi.

RLSD hnãa yáam iáúV !iuv gnâuCPH

ÊÌN

4

Fill Flash, Bounce Flash

3

108

Chuåp chïë àöå RAW

Khaác biïåt giûäaRAW vaâ JPEG

Do quaá trònh xûã lyá búãi maáy aãnh vaâ búãi maáy vi tñnh khaác nhau

JPEG cho pheáp dïî daâng xem laåi aãnh trïn maáy vi tñnh hoùåc in ra ngay. Ngûúåc laåi, aãnh chuåp RAW phaãi àûúåc xûã lý bùçng maáy vi tñnh vúái phêìn mïm chuyïn duång, thò múái coá thïí xem vaâ in ra àûúåc. File Raw àûúåc ghi laåi úã tñn hiïåu göëc vaâ chûa àûúåc xûã lý búãi maáy aãnh. Baån coá thïí duâng maáy vi tñnh àïí thay àöíi àöå

saáng, maâu sùæc,.. cuãa aãnh maâ khöng laâm giaãm chêët lûúång cuãa aãnh. Tuy nhiïn, àiïìu naây yïu cêìu baån phaãi coá kiïën thûác vaâ kyä nùng chónh sûãa aãnh. Coá thïí baån chûa cêìn phaãi hoåc nhûäng kyä nùng naây, vò thïë haäy lûu ý nïëu chuåp vúái àõnh daång RAW.

Caã RAW vaâ JPEG àïìu coá ûu àiïím vaâ nhûúåc àiïím

RAW

JPEG

Vúái maáy aãnh

Vúái maáy vi tñnh caá nhên

Chuåp

Chónh sûãa

hoùåc in ra

Xûã lý

Vúái maáy aãnh Vúái

maáy vi tñnh caá nhên

Vúái chïë àöå RAW, baån phaãi xûã lý hònh aãnh trïn maáy vi tñnh

Hònh aãnh xûã lyá trïn maáy vi tñnh cho chêët lûúång cao hún so vúái aãnh xûã lyá bùçng böå xûã lý bïn trong maáy aãnh

109

AÃnh RAW coá thïí thay àöíi, chónh sûãa thoaãi maái bùçng maáy vi tñnh

Vúái aãnh RAW, haäy sûã duång phêìn mïìm!!Vúái aãnh RAW, baån phaãi sûã duång phêìn mïìm àïí "traáng" bûác aãnh bùçng maáy vi tñnh. Lûu ý rùçng laâ coá caác phêìn mïìm khaác nhau ài keâm vúái maáy aãnh DSLR Canon, duâng àïí xem, sùæp xïëp, vaâ chónh sûãa aãnh RAW. Haäy choån phêìn mïìm chuyïn duång phuâ húåp vúái muåc àñch cuãa baån xûã lyá aãnh cuãa baån. Phêìn mïìm àïí sùæp xïëp hònh aãnh Phêín mïìm àïí chónh sûãa aãnh RAW

Vúái aãnh chuåp bõ sai àöå saáng, baån coá thïí dïî daâng chónh laåi úã file RAW. Tuy nhiïn, úã nhûäng trûúâng húåp baån phúi saáng sai lïåch quaá mûác, cuäng rêët khoá àïí àiïìu chónh cho àuáng laåi.

Phêìn mïìm ài keâm vúái maáy aãnh DSLR cung cêëp möåt menu àïí chónh sûãa maâu sùæc. Baån coá thïí sûã duång noá àïí chónh sûãa nhûäng sai soát vïì cên bùçng trùæng trong hònh aãnh, hay chuyïín sang töng maâu mong muöën.

Àöå neát laâ mûác àöå roä chi tiïët cuãa caác àûúâng trong hònh aãnh. Xaác lêåp möåt mûác àöå neát cao seä thñch húåp khi baån in aãnh vúái caác maáy in aãnh gia àònh.

RLSD hnãa yáam iáúV !iuv gnâuCPH

ÊÌN

4

Chïë àöå RAW

110

Thûúãng thûác viïåc quay phim Àöå Neát Cao (Hight-Defination)

Khi quay phim, thûúâng ngûúâi quay hay lia maáy theo àöëi tûúång àang quay. Tuy nhiïn, töët hún nïn giûä maáy aãnh baån àûáng yïn vaâ dûåa vaâo caác quy luêåt cú baãn khi quay phim. Cuäng giöëng nhû viïåc chuåp aãnh, haäy lêëy neát bùçng autofocus hay lêëy neát bùçng tay vaâ sau àoá haäy nhêën quay.

Chuã thïí nöíi bêåt hún vaâ hêåu caãnh bõ xoáa múâ vúái öëng kñnh maáy DSLR

Haäy vñ duå, möåt àoaån phim àûúåc quay trong möåt cùn phoâng àûúåc chiïëu saáng chó búãi möåt ngoån nïën. AÁnh saáng lan toãa tûâ ngoån nïën trïn chiïëc baánh sinh nhêåt hay trong dõp kyã niïåm ngaây cûúái seä àûúåc ghi laåi möåt caách tûå nhiïn.

Maáy aãnh DSLR cho pheáp baån quay phim vúái goác nhòn röång hún so vúái caác maáy quay video thöng thûúâng. Caã vúái lens zoom tiïu chuêín, àûúåc baán keâm theo maáy, viïåc quay phim vúái goác quay röång rêët tiïån lúåi cho khi quay trong möåt cùn phoâng nhoã.

Ghi laåi nhûäng àoaån phim tuyïåt àeåp trong nhaâ, ban àïm vaâ caã nhûäng dõp vúái aánh saáng lung linh

Ghi hònh dïî hún vúái goác röång hún

Nhúâ khaã nùng thay àöíi öëng kñnh àûúåc maâ viïåc quay phim vúái maáy DSLR coá nhiïìu lúåi thïë hún. Ngoaâi caác öëng tiïu chuêín, baån coá thïí lùp vaâo maáy caác öëng kñnh àùåc biïåt nhû öëng kñnh fisheye hay caác öëng coá goác nhòn siïu röång. Nhû vñ duå úã aãnh bïn laâ àoaån phim àûúåc quay bùçng öëng kñnh TS-E, rêt dïî daâng trong caác thao taác àiïìu chónh cùn neát, cuäng nhû thay àöíi caác goác àöå quay.

Thay àöíi àûúåc lens giuáp baån taåo ra nhiïìu khaác biïåt vïì phöëi caãnh trïn cuâng möåt caãnh quay.

Vaâi model maáy DSLR hiïån nay coá khaã nùng quay phim Full HD.

Chïë àöå quay phim cuãa maáy DSLR coá nhiïìu àùåc tñnhrêët hêëp dêîn

111

PHÊ

ÌN 4

Quay phim

Khi quay phim, ngûúâi quay thûúâng cöë lia maáy theo àöëi tûúång chuåp. Tuy nhiïn, cú baãn trong quay phim laâ haäy giûä maáy àûáng yïn vaâ cöë àõnh trong möîi caãnh quay. Cuäng giöëng nhû khi chuåp aãnh tônh, haäy àiïìu chónh viïåc cùng neát bùçng auto focus hay chónh tay, sau àoá haäy nhêën quay.

Haäy cêìm maáy aãnh thêåt chùæc

Àoaån phim àûúåc quay sau khi xem laåi chó thïí hiïån theo chiïìu ngang. Haäy lûu yá luön giûä maáy quay theo phûúng ngang kïî caã àöëi tûúång cuãa baån bõ cao hay daâi quaá.

Luön giûä khung aãnh theo chiïìu ngang

Nïëu nhû baån khöng thïí ghi laåi möåt àöëi tûúång muöën quay trong möåt khung hònh, haäy lia maáy aãnh möåt caách thêåt chêåm theo hai phûúng ngang vaâ doåc, nïëu cêìn thiïët, nhùçm thïí hiïån àûúåc hïët àöëi tûúång muöën quay trong nhiïìu khung hònh.

Laâm gò khi àöëi tûúång baån muöën quay khöng vûâa khung hònh?

Baãnh dûúái thïí hiïån àöå phên giaãi phim vaâ thúâi gian quay àûúåc (ûúác tñnh) vúái theã nhúá SDHC 4GB (class 6 hay cao hún)

Kñch cúä Tó lïå khung hònh Thúâi gian quay (ûúác tñnh)Full High-Definition (Full HD) [1920×1080] 16:9 12 phuát.High-Definition (HD) [1280×720] 16:9 18 phuát.Standard (SD) [640×480] 4:3 24 phuát.

Choån kñch cúä phim khi quay

Xem laåi phim

112

Xem laåi caác àoaån phim baån quay trïn TV HD maân hònh röång seä taåo caãm giaác thêåt vaâ söëng àöång hún. Möåt àoaån phim HD coá thïí trònh chiïëu trïn caác TV HD dïî daâng bùçng caách duâng caáp HDMI àïí kïët nöëi maáy aãnh vúái TV.

Xem laåi trïn caác TV HD

Àoaån phim baån quay coá thïí àûúåc xem laåi trïn maân hònh LCD cuãa maáy aãnh nhû khi baån xem aãnh chuåp. Khi xem laåi phim, caác kyá hiïåu àiïìu khiïín seä àûúåc hiïín thõ trïn maân hònh. Ngoaâi caách xem phim vúái töëc àöå bònh thûúâng, baån coá thïí xem laåi vúái caác töëc àöå nhanh hoùåc chêåm hún.

Xem laåi phim cuãa baån

Haäy sûå duång phêìn mïìm ài keâm àïí chuyïín caác file phim vaâ xem laåi trïn maáy tñnh cuãa baån.

Xem laåi trïn maáy vi tñnh

Àún giaãn laâ double click vaâo icon phim naâo maâ baån muöën xem...

... vaâ xem.

Xem phim trïn caác TV Àöå Neát Cao (HD TV) vaâ trïn maáy tñnh

113

PHÊ

ÌN 4

Àoaån phim coá thïí àûúåc laâm cho hay hún bùçng caách cùæt boã nhûäng àoaån phim khöng nhû yá cuäng nhû bõ nhoâe.

Cùæt boã nhûäng àoaån phim maâ baån khöng thñch

Haäy duâng phêìn mïìm ài keâm àïí thïm nhaåc nïìn vaâo àoaån phim cuãa baån.

Taåo ra möåt àoaån phim nhû möåt video clip bùçng caách thïm nhaåc nïìn

Biïn têåp phim

Xûã lyá àoaån phim quay hêëp dêîn hún vúái phêìn mïìm ài keâm

Biïn têåp laåi àoaån phim, cùæt boã ài nhûäng phêìn khöng cêìn thiïët hay bõ nhoâe, kïët húåp caác àoaån phim vaâ sùæp xïëp laåi. Nguyïn lyá cú baãn cho viïåc biïn têåp phim laâ loaåi boã caác khung hònh bõ töëi hoùåc khöng àeåp ài. Haäy boã ài nhûäng àoaån keám thu huát, vñ duå nhûäng cuöåc àaâm thoaåi hay nhûäng àoaån tröëng traäi,

* Àoaån phim sau khi xûã lyá, trong vaâi trûúâng húåp, khöng thïí xem laåi trûåc tiïëp trïn LCD cuãa maáy aãnh.

nhûäng àoaån bõ lùåp laåi, nhû hònh aãnh taâu hoãa chùèng haån, laâm cho àoaån phim khöng bõ nhaâm chaán. Haäy thûã duâng phêìm mïìm ài keâm theo maáy, khöng nhûäng duâng àïí quaãn lyá vaâ xem aãnh tônh maâ coân quaãn lyá, xem vaâ biïn têåp caác àoaån phim quay bùçng maáy DSLR

Vaâi thao taác biïn têåp àún giaãn seä laâm cho phim cuãa baån söëng àöång hún

Vúái maáy aãnh DSLR

Viïåc tûå baån choån vaâ in nhûäng bûác aãnh mònh chuåp chñnh laâ möåt lúåi thïë lúán cuãa maáy aãnh kyä thuêåt söë.Baån coá thïí in nhûäng bûác aãnh theo yá baån thñch.

116

Quaá trònh in aãnh

Nïëu baån coá möåt caái maáy aãnh kyä thuêåt söë, chuáng töi khuyïn baån haäy tûå mònh in nhûäng bûác aãnh. Caách dïî nhêët laâ kïët nöëi maáy aãnh vúái maáy in bùçng möåt súåi dêy caáp. Nïëu caã maáy aãnh lêîn maáy in àïìu coá chuêín in PictBridge, baån coá thïí dïî daâng in ra nhûäng bûác aãnh tûâ theã nhúá.

Möåt caách khaác àïí in nhûäng bûác aãnh laâ duâng maáy vi tñnh. Àiïìu naây coá thïí húi khoá khùn vúái nhûäng ngûúâi khöng quen sûã duång maáy vi tñnh. Tuy nhiïn, vúái maáy vi tñnh, baån coá thïí xem aãnh trïn maân hònh lúán hún, dêîn àïën choån lûåa aãnh dïî daâng hún. Baån cuäng coá thïí sùæp xïëp vaâ chónh sûãa laåi nhûäng bûác aãnh trûúác khi in.

In taåi nhaâ (maáy in phun/ maáy in aãnh)

Chuåp Hònh aãnh àûúåc ghi vaâo theã nhúá

SD 1GB

AÃnh kyä thuêåt söë coá thïí àûúåc in bùçng nhiïìu caách. Haäy sûã duång caách naâo phuâ húåp nhêët vúái baån.

117

Mang theã nhúá ra cûãa haâng dõch vuå aãnh

vaâ in ra

Caách in aãnh

Vïì PictBridgePictBride laâ möåt chuêín cho pheáp baån sûã duång möåt súåi caáp USB àïí nöëi maáy aãnh trûåc tiïëp vúái maáy in, àïí in aãnh maâ khöng cêìn qua maáy tñnh

Chuyïín hònh aãnh sang maáy vi tñnh

Choån nhûäng bûác aãnh trïn maáy vi tñnh

vaâ in ra

Nïëu baån khöng coá maáy vi tñnh:

Cùæm theã nhúá trûåc tiïëp vaâo maáy vi tñnh

Möåt maáy in aãnh nhoã goån seä rêët thuêån tiïån

Kïët nöëi maáy aãnh vúái maáy in vaâ in

Húi rùæc röëi,nhûng...

116

Thuêåt ngûä Maáy aãnh DSLR

Lûúång aánh saáng ài qua öëng kñnh àûúåc àiïíu khiïín bùçng löî khêíu àöå. Giaá trõ khêíu àöå cho biïët bao nhiïu aánh saáng coá thïí ài qua. Do noá àûúåc biïíu thõ bùçng f/2.8, f/16 v.v..., nïn noá coân àûúåc goåi laâ “chó söë f”. Giaá trõ khêíu àöå f/1 àaåi diïån cho àûúâng kñnh lúán nhêët cuãa khêíu àöå. Khi khêíu àöå giaãm kñch thûúác xuöëng möåt nûãa, noá àûúåc goåi laâ f/2, vaâ khi noá coân ¼ kñch thûúác ban àêìu, noá àûúåc goåi laâ

f/4. Vò thïë, chó söë f laâ mêîu söë trong phên söë kñch thûúác khêíu àöå. Chó söë f hay mêîu söë naây caâng lúán, kñch thûúác khêíu àöå caâng nhoã vaâ caâng coá ñt aánh saáng ài qua. Lûu yá laâ duâ f/2 laâ phên nûãa àûúâng kñnh cuãa f/1, diïån tñch löî khêíu àöå chó bùçng ¼ so vúái löî ban àêìu (½ x ½ = ¼). Do àoá, lûúång aánh saáng ài qua chó bùçng ¼ so vúái löî ban àêìu. Khi chó söë f tùng 2 lêìn, lûúång aánh saáng ài qua giaãm 4 lêìn.

Thuêåt ngûä maáy aãnh vaâ kyä thuêåt söë

Thuêåt ngûä Vúái maáy aãnh DSLR

Phêìn naây giaãi thñch nhûäng thuêåt ngûä cú baãn vïìmaáy aãnh DSLR vaâ xûã lyá hònh aãnh. Söë cuãa trang coá thuêåt

ngûä xuêët hiïån cuäng àûúåc ghi keâm theo

Thuêåt ngûä quan troång

Khêíu àöå, giaá trõ khêíu àöå

Maân trêåp àiïìu khiïín lûúång thúâi gian aánh saáng coá thïí tiïëp xuác vúái böå caãm biïën hònh aãnh. Töëc àöå maân trêåp kïët húåp vúái khêíu àöå, yïëu töë àiïìu khiïín lûúång aánh saáng ài qua, àïí àiïìu khiïín lûúång aánh saáng maâ böå caãm biïën hònh aãnh nhêån àûúåc. Vúái cuâng möåt khêíu àöå, sûã duång töëc àöå maân trêåp ½ giêy seä giaãm lûúång saáng coân möåt nûãa so vúái töëc àöå 1 giêy. Vaâ töëc àöå ¼ giêy giaãm lûúång saáng coân möåt phêìn tû.

Laâ lûúång aánh saáng àûúåc ghi nhêån búãi böå caãm biïën hònh aãnh, àûúåc xaác àõnh búãi khêíu àöå vaâ töëc àöå chuåp. Giaá trõ ISO cuäng laâ möåt yïëu töë trong phúi saáng, thïë nïn àöi khi noá àûúåc bao göìm nhû möåt phêìn cuãa phûúng trònh phúi saáng.

Khöng giöëng khêíu àöå, sûå khaác biïåt vïì töëc àöå maân trêåp àuáng bùçng sûå khaác biïåt vïì lûúång aánh saáng. Töëc àöå maân trêåp àûúåc thïí hiïån bùçng mêîu söë. Lêëy vñ duå, “500” nghôa laâ “1/500” giêy. Vò böå caãm biïën chó ghi àûúåc hònh aãnh khi cûãa trêåp múã nïn noá coá thïí laâm ngûng àoång (vúái töëc àöå chuåp nhanh) hoùåc laâm nhoâe (vúái töëc àöå chuåp chêåm) möåt chuã thïí chuyïín àöång.

Möåt sûå “phúi saáng àuáng” (hay chuåp àuáng saáng) noái àïën möåt hònh aãnh maâ trong àoá, maâu sùæc vaâ aánh saáng cuãa chuã thïí tûúng tûå nhû àûúåc quan saát búãi mùæt ngûúâi. Noá àaåi diïån cho möåt sûå kïët húåp chñnh xaác cuãa töëc àöå chuåp, khêíu àöå vaâ giaá trõ ISO. Nïëu têëm aãnh nhòn quaá saáng, ta noái aãnh bõ dû saáng. Vaâ nïëu têëm aãnh nhòn quaá töëi, ta noái aãnh bõ thiïëu saáng. Töëc àöå chuåp, khêíu àöå, giaá trõ ISO cuãa maáy aãnh àûúåc àiïìu chónh àïí àaåt àöå saáng chñnh xaác.

Töëc àöå maân trêåp (töëc àöå chuåp)

Sûå phúi saáng (chuåp)

117

CHÓ M

UÅC

Cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLRThuêåt ngûä m

aáy aãnh DSLR

thùçng nhòn caâng bõ nhoâe. Vúái möåt maáy aãnh SLR, hêåu caãnh coá thïí bõ laâm cho nhoâe àïí chuã thïí nöíi bêåt hún.→ Canh neát → Trang 36

Blurred shots: aãnh bõ nhoâeXaãy ra khi chuã thïí di chuyïín luác maân trêåp àang múã, laâm cho chuã thïí trong hònh nhòn bõ nhoâe. Àöi khi, chuã thïí àûúåc cöë yá laâm nhoâe. Nïëu àêy khöng phaãi laâ chuã àñch, hònh aãnh ra coá thïí coá chêët lûúång keám hún so vúái hònh khöng àuáng neát.→ Trang 31

Bounce flash: àaánh flash phaãn xaåÀêy laâ kyä thuêåt àaánh àeân flash döåi lïn trêìn trùæng hoùåc vaâo tûúâng trùæng trûúác khi àïën chuã thïí. Laâm taãn aánh saáng cuãa àeân flash, taåo ra möåt hiïåu ûáng aánh saáng mïìm maåi, caác boáng àen cuäng múâ hún. Lûu yá rùçng khi cho àaánh àeân flash, cûúâng àöå cuãa àeân àïën chuã thïí seä bõ yïëu ài.→ Àeân flash → Trang 107

Bulb: töëc àöå BulbMöåt tñnh nùng cuãa maân trêåp, duâng trong chuåp phúi saáng lêu. Maân trêåp seä múã khi nuát chuåp àûúåc bêëm xuöëng hïët vaâ giûä chùåt. Maân trêåp seä àoáng khi buöng tay ra khoãi nuát chuåp.

Camera shake: rung maáyMaáy aãnh bõ rung do tay cêìm khöng vûäng trong khi chuåp (khi maân trêåp múã), hònh chuåp ra bõ nhoâe.→ Trang31

Centerweighted meter-ing: ào saáng trung têm→ Chïë àöå ào saáng

CF card: theã nhúá CFMöåt loaåi theã nhúá duâng àïí ghi dûä liïåu cuãa maáy aãnh kyä thuêåt söë. Viïët tùæt cuãa Compact Flash. Àêy laâ loaåi theã nhúá phöí biïën nhêët àûúåc sûã duång trong caác Vúái maáy aãnh DSLR bao göìm maáy aãnh kyä thuêåt söë EOS.→ Thiïët bõ ghi dûä liïåu→ Trang 62

Color saturation: àöå baäo hoâa maâuÀöå rûåc rúä (sùæc) cuãa möåt maâu

Color temperature: nhiïåt àöå maâuThïí hiïån bùçng àöå Kelvin (K). Àêy laâ àún võ ào lûúâng maâu sùæc cuãa aánh saáng chiïëu lïn chuã thïí. Nhiïåt àöå maâu caâng cao, maâu caâng aám xanh lam. Vaâ nhiïåt àöå maâu caâng thêëp, maâu caâng aám àoã.

Color tone: töng maâuCaác maâu sùæc khaác nhau nhû maâu xanh, maâu àoã → Trïn maân hònh LCD cuãa maáy aãnh DSLR, baån coá thïí àiïìu chónh àïí hònh aãnh tröng vaâng hún, àoã hún .→ Trang 92, Trang 108

AEAuto Exposure: Phúi saáng tûå àöång, viïët tùæt laâ AE. Àêy laâ tñnh nùng quan troång, tûå àöång chónh khêíu àöå vaâ töëc àöå→Trang64

AE lock: khoáa saángKhi chuåp phúi saáng tûå àöång, baån coá thïí duâng khoáa saáng. Vúái khoáa saáng, baån seä giûä nguyïn thöng söë khêíu àöå, töëc àöå trong khi baån böë cuåc laåi têëm aãnh hoùåc ngay caã khi nguöìn saáng thay àöíi. Khi baån bêëm nuát chuåp xuöëng möåt nûãa, khoáa saáng vaâ khoáa neát bùæt àêìu hoaåt àöång.

AFAuto Focus: Canh neát tûå àöång Viïët tùæt laâ AF, maáy aãnh tûå àöång canh neát.→Trang 74

AF lock: khoáa neátKhi chuåp canh neát tûå àöång, baån coá thïí khoáa neát vaâ böë cuåc laåi têëm aãnh, àiïím roä neát vêîn giûä nguyïn. Àêy goåi laâ khoáa neát. Khi baån bêëm nuát chuåp xuöëng möåt nûãa, khoáa saáng vaâ khoáa neát bùæt àêìu hoaåt àöång.→ Trang 77

AI Focus AFMaáy aãnh tûå àöång chuyïín tûâ chïë àöå One Shot AF sang AI Servo AF khi cêìn thiïët.→ Trang 74

AI Servo AFChïë àöå tûå àöång canh neát liïn tuåc vaâo chuã thïí di chuyïín. Chïë àöå naây dûå àoaán trûúác chuyïín àöång kïë tiïëp cuãa chuã thïí àïí khi baån chuåp, hònh seä àuáng neát . Àêy cuäng goåi laâ chïë àöå canh neát tûå àöång dûå àoaán trûúác.→ Canh neát tûå àöång dûå àoaán trûúác→ Trang 78

Angle of view: goác nhònXaác àõnh àöå röång cuãa caãnh seä àûúåc chuåp. Noá thay àöíi tuây thuöåc vaâo tiïu cûå cuãa öëng kñnh (mm) vaâ kñch thûúác cuãa böå caãm biïën. ÖËng goác röång coá goác nhòn röång hún, trong khi öëng têìm xa coá goác nhòn heåp hún.→ Tiïu cûå→ Trang 50

Aperture-priority AE: chuåp ûu tiïn khêíu àöåChïë àöå chuåp ào saáng tûå àöång maâ ngûúâi chuåp tûå thiïëp lêåp thöng söë khêíu àöå vaâ maáy aãnh seä tûå àöång thiïët lêåp thöng söë töëc àöå sao cho aãnh ra àuáng saáng. Hiïåu quaã khi ngûúâi chuåp muöën àiïìu chónh vuâng aãnh roä→ Phúi saáng tûå àöång, vuâng aãnh roä→ Trang 68

Backlight: aánh saáng nghõch→ AÁnh saáng thuêån / AÁnh saáng nghõch

Blur: nhoâeTònh traång khöng àuáng neát. Khi hònh àuáng neát, àiïím seä nhòn laâ àiïím, àûúâng thùçng seä nhòn roä neát. Hònh caâng khöng àuáng neát, àiïím vaâ àûúâng

Continuous shoting: chuåp liïn tuåcDuâng àïí chuåp liïn tuåc. Tñnh nùng àûúåc thïí hiïån bùçng söë hònh coá thïí chuåp àûúåc trong 1 giêy, nhû 8 hònh trïn 1 giêy. Lûúång chuåp töëi àa laâ söë hònh coá thïí chuåp liïn tuåc töëi àa trûúác khi maáy aãnh phaãi dûâng laåi. Möåt lûúång chuåp töëi àa 21 hònh nghôa laâ baån coá thïí chuåp liïn tuåc cho àïën hònh thûá 21.→ Trang 24

Contrast: àöå tûúng phaãnLaâ sûå khaác biïåt sùæc àöå giûäa vuâng saáng vaâ vuâng töëi trong möåt têëm hònh. Möåt têëm hònh tûúng phaãn cao coá sùæc saáng vaâ sùæc töëi thay àöíi àöåt ngöåt, laâm cho têëm hònh tröng “cûáng”. Têëm aãnh tûúng phaãn thêëp coá vuâng chuyïín tiïëp mûúåt maâ giûäa saáng vaâ töëi. Vúái maáy aãnh DSLR coá thöng söë àïí àiïìu chónh mûác àöå tûúng phaãn.→ Trang 109

Correct exposure: chuåp àuáng saáng (phúi saáng àuáng)Sûå kïët húåp giûäa töëc àöå vaâ khêíu àöå cho ra möåt têëm aãnh coá àöå saáng vaâ maâu sùæc tûå nhiïn. Phúi saáng laâ lûúång aánh saáng ghi nhêån àûúåc búãi maáy aãnh. Maáy aãnh tûå àöång tñnh toaán àïí phúi saáng àuáng. Tuy nhiïn, àöi khi, maáy aãnh khöng àaåt àûúåc phúi saáng àuáng. Trong trûúâng húåp naây, viïåc buâ trûâ saáng laâ cêìn thiïët.→ Phúi saáng, buâ trûâ saáng

Depth of field: vuâng aãnh roäVuâng trûúác vaâ sau àiïím àuáng neát, maâ chuã thïí khi nùçm trong àoá seä tröng roä neát. Vuâng aãnh roä seä heåp hún vúái khêíu àöå lúán hún (chó söë f nhoã hún), öëng kñnh tiïu cûå daâi hún, khoaãng caách tûâ maáy aãnh àïën chuã thïí ngùæn hún.→ Tiïu cûå→ Trang 38

Depth of field preview: xem trûúác vuâng aãnh roäMöåt tñnh nùng cho pheáp baån nhòn thêëy vuâng aãnh roä qua khung ngùæm. Baån coá thïí xem vêåt gò neát hay chûa neát.→ Khung ngùæm, vuâng aãnh roä, nhoâe

Develop: "traáng aãnh"Quaá trònh duâng maáy aãnh hoùåc maáy vi tñnh àïí xûã lyá aãnh RAW thaânh aãnh thöng thûúâng.→ RAW→ Trang 108

DpiÀún võ ào lûúâng àaåi diïån cho àöå phên giaãi cuãa hònh aãnh. Noá laâ viïët tùæt cuãa dot per inch (àiïím trïn inch), chó söë àiïím coá trïn 1 inch (2.54 cm). Khi baån in aãnh, baån coá thïí choån lûåa àöå phên giaãi. Vúái maáy in, dpi chó söë àiïím maáy coá thïí in trïn 1 inch (vúái maáy aãnh kyä thuêåt söë, noá chñnh xaác laâ söë àiïím aãnh trïn 1 inch (pixels per inch))→ Àiïím aãnh, maáy in phun

Evaluative metering: ào saáng toaân caãnh

A

B

CD

E

118

Thuêåt ngûä Maáy aãnh DSLR

Hightlight detail loss/ shadow detail loss: mêët chi tiïët vuâng saáng/ mêët chi tiïët vuâng töëiXaãy ra khi aãnh chuåp bõ dû saáng vaâ coá nhûäng vuâng saáng khöng coân chi tiïët hoùåc aãnh chuåp bõ thiïëu saáng vaâ coá nhûäng vuâng töëi khöng coân chi tiïët.→ Phúi saáng, dû saáng, thiïëu saáng→ Trang 98

High-speed shutter: Maân trêåp töëc àöå cao→ Töëc àöå maân trêåp

HistogramMöåt àöì thõ cho biïët coá bao nhiïu àiïím aãnh trong möåt mûác àöå saáng. Truåc nùçm ngang àaåi diïån cho àöå saáng, àêìu bïn traái laâ vuâng àen hoaân toaân. Àêìu bïn phaãi laâ vuâng trùæng hoaân toaân. Truåc nùçm doåc chó söë àiïím aãnh nùçm trong möîi mûác àöå saáng. Histogram coá thïí xem àûúåc trïn maân hònh LCD cuãa maáy aãnh nhû laâ möåt phêìn cuãa dûä liïåu chuåp aãnh. Histogram biïíu thõ àöå saáng cuãa hònh aãnh.Nïëu bïn traái coá nhiïìu àiïím aãnh hún, hònh seä töëi. Vaâ nïëu bïn phaãi coá nhiïìu àiïím aãnh hún, hònh seä quaá saáng.→ Àiïím aãnh, maân hònh LCD→ Trang 98

Hood: loa che nùængÀûúåc nöëi vúái àêìu öëng kñnh àïí ngùn chùån caác tia saáng taãn nùçm ngoaâi goác nhòn ài vaâo öëng kñnh.→ Trang 32

Image Browser: chûúng trònh duyïåt hònh aãnhPhêìn mïìm cho pheáp baån xem laåi hònh àaä chuåp trïn maáy vi tñnh. Hònh aãnh coá thïí àûúåc xem tûâng têëm lúán hay xem hònh nhoã. Möåt söë chûúng trònh coân chuåp pheáp quaãn lyá têåp tin hònh aãnh.

Image file: têåp tin hònh aãnhPhöí biïën nhêët laâ àõnh daång JPEG. JPEG cho pheáp baån chon mûác àöå neán (töët hoùåc thöng thûúâng), nhúá àoá baån coá thïí thay àöíi kñch cúä têåp tin. TIFF laâ àõnh daång khöng neán phöí biïën nhêët. Vaâ RAW àoâi hoãi hònh aãnh phaãi àûúåc “traáng” trïn maáy vi tñnh.→ JPEG,RAW

Image size: kñch cúä hònh aãnhChi tiïët cuãa têëm aãnh kyä thuêåt söë àûúåc xaác àõnh búãi chiïìu cao vaâ chiïìu röång tñnh bùçng àiïím aãnh. Vñ duå, kñch cúä töëi àa cuãa aãnh chuåp tûâ maáy aãnh 8.2 triïåu àiïím aãnh seä röång 3504 àiïím aãnh vaâ cao 2336 àiïím aãnh. Kñch cúä têëm aãnh seä laâ 3504 x 2336 àiïím aãnh tûúng àûúng 8.2 triïåu àiïím aãnh.→ Söë àiïím aãnh

Image engine: böå xûã lyá hònh aãnhLaâ nhûäng vi maåch àiïån tûã trong maáy aãnh kyä thuêåt söë xûã lyá nhûäng hònh aãnh àaä chuåp (trûâ aãnh RAW), thay àöíi caác thöng söë nhû àöå tûúng

Flash: àeân flashNguöìn chiïëu saáng nhên taåo chó keáo daâi trong chúáp mùæt. Noá tûúång tûå nhû aánh saáng trúâi. Vò àeân flash phaát saáng rêët maånh troång khoaãng thúâi gian rêët ngùæn, noá coá thïí laâm ngûng àoång haânh àöång giöìng nhû laâ duâng töëc àöå chuåp nhanh. Noá coân àûúåc laâ àeân Strobe hoùåc àeân Speedlite.→ Trang 104

Focal lenght: àöå daâi tiïu cûåThïí hiïån bùçng milimeát (mm). Cho biïët àöå röång cuãa goác nhòn coá thïí chuåp búãi öëng kñnh. Noá cuäng laâ khoaãng caách giûäa têm öëng kñnh trïn lyá thuyïët àïën böå caãm biïën. Nïëu tiïu cûå daâi hún 50mm, öëng kñnh àûúåc goåi laâ têìm xa, nïëu ngùæn hún thò àûúåc goåi laâ goác röång. Trong trûúâng húåp maáy aãnh DSLR coá böå caãm biïën bùçng “full frame”, tiïu cûå tûúng àûúng vúái hïå 35mm cuãa öëng kñnh thûúâng àûúåc noái àïën.→ Goác nhòn, tûúng àûúng hïå 35mm→ Trang 50

Focus: Àuáng neátLaâ khu vûåc trong aãnh nhòn roä neát nhêët. Vïì mùåt kyä thuêåt, chó coá möåt àiïím (möåt mùåt phùèng) àuáng neát, caác vuâng khaác nhòn roä neát khi nùçm trong vuâng nhòn roä. → Trang 30

Format: àõnh daångÀõnh daång theã nhúá cho pheáp lûu trûä dûä liïåu trïn theã nhúá àoá. Khi theã nhúá àûúåc àõnh daång, têët caã dûä liïåu lûu trûä trûúác àoá seä bõ mêët.

Framing: Löìng khungLaâ möåt nghïå thuêåt böë cuåc têëm aãnh khi nhòn qua khung ngùæm. Löìng khung möåt chuã thïí aãnh hûúãng lúán àïën têëm aãnh nïn noá laâ möåt phêìn cuãa chuåp aãnh.→ Khung

Front light/ Back light: AÁnh saáng thuêån/ AÁnh saáng nghõchNoái àïën võ trõ cuãa nguöìn saáng chiïëu vaâo chuã thïí. Nïëu nùçm trûúác chuã thïí thò goåi laâ aánh saáng thuêån, coân nùçm sau chuã thïí thò goåi laâ aánh saáng nghõch.

Ghosting: boáng maKhi nguöìn saáng ài vaâo öëng kñnh, phaãn xaå vúái caác thêëu kñnh bïn trong taåo ra caác àiïím troân trùæng saáng trïn têëm hònh. Àiïìu naây coá thïí giaãm thiïíu bùçng caách duâng loa che nùæng hay duâng tay àïí che hûúáng aánh saáng chiïëu vaâo.

Guide No. Chó söë Guide NumberChó cöng suêët cuãa àeân flash. úã ISO 100, baån coá thïí tñnh àûúåc têìm hiïåu quaã töëi àa cuãa àeân flash bùçng caách lêëy chó söë GN chia cho chó söë f. Lêëy vñ duå, GN laâ 10, khêíu àöå laâ f/2, têìm hiïåu quaã töëi àa cuãa àeân flash seä laâ 5m. Chó söë GN coân àûúåc duâng chó cöng suêët töëi àa cuãa àeân flash.

→ Chïë àöå ào saáng

ExifViïët tùæt cuãa Exchangeable Image File Format , àõnh daång têåp tin hònh aãnh trao àöíi àûúåc. Àêy laâ thöng tin chuåp cuãa möåt têëm aãnh kyä thuêåt söë bao göìm khêíu àöå, töëc àöå, cên bùçng trùæng, viïåc sûã duång flash. Noá àñnh keâm vúái têëm aãnh. Vúái phêìn mïìm xûã lyá aãnh chêëp nhêån Exif, baån coá thïí xem thöng tin chuåp cuãa têëm aãnh.

Exposure: phúi saángLaâ luác maân trêåp múã àïí löå böå caãm biïën ra aánh saáng. Phúi saáng lêu coá thïí xaãy ra bùçng caách àïí maân trêåp múã trong thúâi gian daâi→ Böå caãm biïën

Exposure compensa-tion: buâ trûâ saángTñnh nùng ào saáng tûå àöång àûúåc thiïët kïë àïí àaåt àûúåc sùæc xaám àïìu cho vuâng àen vaâ vuâng trùæng. Àïí cho vuâng trùæng nhòn trùæng thay vò xaám hay vuâng àen nhòn àen, buâ trûâ saáng àûúåc sûã duång. Buâ trûâ saáng àïì phuâ húåp hún vúái chuã thïí hay àaåt àûúåc phúi saáng chñnh xaác hún.→ Phúi saáng tû àöång, Phúi saáng→ Trang 94

Eyepiece: thõ kñnhMiïëng kñnh nhoã gùæn trûúác khung ngùæm. Thûúâng dûúåc duâng àïí chónh laåi khuác xaå , bùçng caách xoay möåt nuám vùån.

File: têåp tinMöåt têåp húåp thöng tin hònh aãnh àûúåc lûu trûä dûúái möåt caái tïn. Möåt têëm aãnh kyä thuêåt söë laâ möåt têåp tin. Söë lûúång thöng tin kyä thuêåt söë àûúåc goåi laâ kñch cúä têåp tin

Fill flash: Àaánh àeân flash phuãChên dung ngoaâi trúâi vúái mùåt trúâi phña sau hoùåc vúái hêåu caãnh saáng coá thïí laâm cho khuön mùåt bõ töëi. Trong trûúâng húåp naây, ào saáng vaâo hêåu caãnh, vaâ duâng àeân flash àaánh phuã khuön mùåt. Hêåu caãnh vaâ khuön mùåt seä àuáng saáng. Kyä thuêåt naây goåi laâ àaánh àeân flash phuã.→ Àeân flash, phúi saáng→ Trang 106

Film camera: maáy aãnh filmMaáy aãnh duâng film

Fine/ Normal: töët/ thöng thûúângNgoaâi àöå phên giaãi hònh aãnh, chêët lûúång hònh aãnh (töët/thöng thûúâng) cuäng coá thïí àûúåc àiïìu chónh trïn maáy aãnh DSLR. Thöng söë Töët cho chêët lûúång hònh aãnh töët hún.

Flare: Loáa/loáeAÁnh saáng ài trûåc tiïëp vaâo öëng kñnh, phaãn xaå vúái caác thêëu kñnh taåo ra quêìng saáng trùæng trïn hònh aãnh. Àiïìu naây coá thïí giaãm thiïíu bùçng caách duâng loa che nùçng hoùåc duâng tay àïí che hûúáng aánh saáng chiïëu vaâo.→ Boáng ma

F

H

I

G

119

CHÓ M

UÅC

Cuâng vui! Vúái maáy aãnh DSLRThuêåt ngûä m

aáy aãnh DSLR

→ Canh neát, khoáa neát→ Trang 76

Overexposure: dû saángTònh traång lûúång aánh saáng nhêån àûúåc nhiïìu hún chuåp àuáng yïu cêìu. AÃnh chuåp ra saáng hún so vúái caãnh àûúåc chuåp nhòn bùçng mùæt ngûúâi.→ buâ trûâ saáng, phúi saáng

Pan focus: canh neát cöë àõnhCho kïët quaã roä neát toaân böå têëm hònh. Canh neát cöë àõnh bùçng caách duâng khêíu àöå nhoã (chó söë f lúán) àïí àaåt àûúåc vuâng aãnh roä thêåt röång→ Vuâng aãnh roä, öëng kñnh têëm xa, öëng kñnh goác röång

Panning: lia maáyKhi chuåp chuã thïí chuyïín àöång nhû vêån àöång viïn hay xe húi, chuåp chuã thïí vúái töëc àöå chêåm trong khi lia maáy theo chuã thïí seä cho möåt hêåu caãnh nhoâe. Chuã thïí àang chuyïín àöång nhòn nhû àûáng yïn trïn nïìn hêåu caãnh nhoâe. Àiïìu naây taåo êën tûúång vïì sûå chuyïín àöång. Kyä thuêåt naây goåi laâ lia maáy.→ Töëc àöå maân trêåp

Partial metering: ào saáng möåt phêìn→ Chïë àöå ào saáng

Perspective: phöëi caãnhLaâ möëi tûúng quan giûäa vêåt thïí úã xa vaâ úã gêìn trong têëm hònh. Vúái möåt öëng kñnh goác röång, vêåt thïí úã gêìn nhòn thêåt to lúán, vêåt thïí úã xa nhòn thêåt nhoã beá. Hiïåu ûáng naây nhêën maånh phöëi caãnh trong têëm hñnh.→ ÖËëng kñnh goác röång, phöëi caãnh→ Trang 51

Photo paper: giêëy in aãnhGiêëy in chêët lûúång cao àùåc biïët phuâ húåp cho in aãnh.→ Chûúng trònh duyïåt hònh aãnh.

Photo printer: maáy in aãnhMöåt daång maáy in duâng daãi mûåc vaâ nhiïåt àïí chuyïín taãi (laâm böëc húi) mûåc xuöëng giêëy in àùåc biïåt. Bùçng caách thay àöíi nhiïåt truyïìn vaâo mûåc, coá thïí taåo ra sûå chuyïín tiïëp rêët mõn.→ Maáy in phun→ Trang 112

Pixel: àiïím aãnhBöå caãm biïën hònh aãnh cuãa maáy aãnh kyä thuêåt söë coá caác thaânh phêìn nhaåy saáng rêët nhoã goåi laâ àiïím aãnh. Noá cuäng laâ àún võ nhoã nhêët chûáa trong möåt têëm aãnh kyä thuêåt söë.→ Söë àiïím aãnh, böå caãm biïën→ Trang 58

Pixel count: söë àiïím aãnhSöë àiïím aãnh maâ böå caãm biïën hònh aãnh coá. Maáy aãnh DSLR coá böå caãm biïën nhiïìu triïåu àiïím aãnh, thêåm chó laâ vûúåt quaá 15 triïåu àiïím aãnh. → Àiïím aãnh, böå caãm biïën.

Predictive AF: canh neát dûå àoaán trûúác→ Chïë AI servo AF, canh neát→ Trang 31, trang 78

Manual exposure: Chuåp ManualTûå ngûúâi chuåp thiïët lêåp thöng söë caã khêíu àöå lêîn töëc àöå chuåp àïí chuåp àuáng saáng (phúi saáng àuáng)→ Khêíu àöå, töëc àöå maân trêåp, phúi saáng→ Trang 70

Manual focus: canh neát tayCanh neát bùçng tay bùçng caách xoay voâng canh neát → Trang 29, trang 80

Maximun aperture: khêíu àöå töëi àaLöî khêíu àöå lúán nhêët cuãa öëng kñnh→ Chó söë f töëi àa

Maximun f-number: chó söë f töëi àaChó söë f tûúng ûáng cuãa öëng kñnh tûúng ûáng vúái khêíu àöå töëi àa. Vñ duå, noá coá thïí àûúåc viïët laâ 1:1.4 hay f/1.4. Chó söë f caâng nhoã, öëng kñnh caâng saáng.

Memory card: Theã nhúá→ Phûúng tiïån ghi thöng tin

Metering mode: chïë àöå ào saángMöåt hïå thöëng ào maâu sùæc vaâ aánh saáng cuãa caãnh àïí xaác àõnh phúi saáng. Ào saáng toaân caãnh ào toaân caãnh caác vuâng trong khung ngùæm. Noá xaác àõnh phúi saáng àuáng dûåa vaâo võ trñ cuãa chuã thïí vaâ àiïìu kiïån aánh saáng. Ào saáng trung têm ûu tiïn ào vuâng trung têm. Ào saáng möåt phêìn ûu tiïn ào saáng möåt vuâng riïng biïåt. Vaâ ào saáng àiïím ào saáng möåt vuâng rêët nhoã trong hònh→ Ào saáng toaân caãnh, ào saáng trung têm, ào saáng möåt phêìn, ào saáng àiïím, phúi saáng→ Trang 82

Noise: vúä haåtLaâ nhûäng haåt saån, nhûäng khöëi maâu bêët thûúâng xuêët hiïån trong hònh vaâ laâm giaãm chêët lûúång cuãa têëm hònh. Vúä haåt xuêët hiïån nhiïìu khi sûã duång ISO cao hay chuåp phúi saáng lêu (1 giêy hoùåc lêu hún)→ Trang 47

Normal lens: öëng kñnh tiïu cûå chuêínTrong hïå 35mm, öëng kñnh 50mm àûúåc goåi laâ öëng kñnh chuêín búã vò noá cho phöëi caãnh nhòn gêìn giöëng nhêët vúái mùæt ngûúâi. → Tûúng àûúng hïå 35mm, phöëi caãnh→ Trang 49

One-Shot-AF: chïë àöå One Shot AFChïë àöå canh neát tûå àöång thûåc hiïån khoáa neát khi chuã thïí àaä àuáng neát.

phaãn, àöå neát, maâu sùæc v.v... trûúác khi aãnh àûúåc ghi vaâo theã nhúá. Canon DIGIC (X) laâ möåt böå xûã lyá hònh aãnh.

Image sensor: böå caãm biïën hònh aãnh→ Böå caãm biïën

Image sensor size: kñch cúä böå caãm biïën hònh aãnh→ Kñch cúä böå caãm biïën

Injet printer: maáy in phunMaáy in phun ra caác haåt mûåc siïu nhoã àïí taåo thaânh hònh aãnh trïn giêëy. Haåt mûåc caâng nhoã, caác vuâng chuyïín trong hònh trïn giêëy caâng mõn.→ Maáy in aãnh→ Trang 112

Interchangeable lens: öëng kñnh thay àöíi àûúåcCaác öëng kñnh thay àöíi àûúåc coá thïí dïî daâng thaáo ra hoùåc lùæp vaâo thên maáy aãnh SLR, àïí àaåt àûúåc caác hònh aãnh khaác nhau, phuâ húåp vúái caác chuã àïì khaác nhau.→ Trang 22

Iso speed: giaá tri ISO (töëc àöå ISO)Thïí hiïån àöå nhaåy saáng cuãa böå caãm biïën hònh aãnh cuãa Vúái maáy aãnh DSLR. Giaá trõ ISO cuãa maáy aãnh kyä thuêåt söë gêìn tûúng àûúng vúái giaá trõ ISO cuãa film.→ Trang 44

JPEGMöåt àõnh daång ghi hònh. Àêy laâ tiïu chuêín trong thûåc tïë cho aãnh chuåp tûâ maáy aãnh kyä thuêåt söë. Do aãnh JPEG àûúåc xûã lyá bïn trong maáy aãnh, noá khöng cêìn phaãi àûúåc “traáng” hay xûã lyá trïn maáy vi tñnh àïí xem àûúåc→ Têåp tin hònh aãnh, TIFF, RAW→ Trang 108

LCD monitor: maân hònh LCDVúái maáy aãnh DSLR coá maân hònh LCD phña sau thên maáy, duâng àïí xem laåi aãnh vaâ caác thöng söë→ Trang 18

Macro lens: öëng kñnh MacroÖËng kñnh duâng àïí chuåp cêån caãnh. Khoaãng caách lêëy neát töëi thiïëu rêët ngùæn giuáp cho baån coá thïí àïën rêët gêìn chuã thïí.→ Trang 23

J

L

M

N

O

P

120

Thuêåt ngûä Maáy aãnh DSLR

àûúâng viïìn naâo bõ múâ, moåi thûá nhòn roä raâng.→ Trang 109

Shutter speed-priority AE: chïë àöå chuåp ûu tiïn töëc àöåChïë àöå phúi saáng tûå àöång cho pheáp ngûúâi duâng thiïëp lêåp töëc àöå maân trêåp vaâ maáy aãnh tûå àiïìu chinh khêíu àöå àïí àaåt àûúåc phúi saáng àuáng. Hiïåu quaã trong viïåc laâm ngûng àoång hoùåc laâm nhoâe chuã thïí.→ Töëc àöå maân trêåp, phúi saáng tûå àöång, hònh bõ nhoâe→ Trang 66

Single focal lenght lens: ÖËng kñnh möåt tiïu cûåÖËng kinh tiïu cûå cöë àõnh, khöng thay àöíi àûúåc nhû öëng kñnh zoom→ ÖËng kñnh zoom

Slow shutter speed: töëc àöå maân trêåp chêåm→ Töëc àöå maân trêåp

Spot metering: ào saáng àiïím→ Chïë àöå ào saáng

Subject: chuã thïíLaâ àöëi tûúång cuãa têëm aãnh. Hoùåc noá coá thïí laâ toaân böå khung caãnh ghi laåi trong têëm hònh. Thûúâng thò noá laâ möåt ngûúâi naâo àoá , hoùåc vêåt naâo àêëy maâ ngûúâi chuåp aãnh muöën chuåp.

Subject blur: chuã thïí nhoâeXaãy ra khi chuã thïí di chuyïín luác maân trêåp múã, laâm cho chuã thïí nhòn bõ nhoâe trong têëm hònh. Àöi khi, chuã thïí àûúåc cöë tñnh laâm nhoâe.

→ Töëc àöå maân trêåp → Trang 31

Telephoto/ super tete-photo lens: öëng kñnh têìm xa/ rêët xaCaác öëng kñnh coá tiïu cûå daâi hún 50mm.Nhûäng öëng kñnh naây hiïåu quaã khi chuåp caác chuã thïí úã xa, taåo caãm giaác chuã thïí úã gêìn hún. Chuáng cuäng coá vuâng nhòn roä heåp hún, taåo ra nhoâe hêåu caãnh àeåp hún.→ ÖËng kñnh tiïu chuêín, tiïu cûå, nhoâe→ Trang 55

Thumbnail: aãnh nhoãAÃnh nhoã hiïín thõ trïn maân hònh LCD maáy aãnh hay maân hònh maáy vi tñnh, giuáp cho kiïím tra, quaãn lyá hònh aãnh dïî daâng hún→ Maân hònh LCD

TIFF→ Têåp tin hònh aãnh

Underexposure: thiïëu saángTònh traång lûúån aánh saáng nhêån àûúåc ñt hún phúi saáng àuáng yïu cêìu. AÃnh chuåp ra töëi hún so vúái caãnh àûúåc chuåp nhòn bùçng mùæt ngûúâi.→ Buâ trûâ saáng, phúi saáng

Viewfinder: khung ngùæmThiïët bõ quang hoåc cho pheáp baån thêëy àûúåc caãnh baån àang chuåp. Vúái möåt Vúái maáy aãnh DSLR, aánh saáng tûâ chuã thïí ài vaâo öëng kñnh, àïën gûúng phaãn xaå, phaån xaå qua lùng kñnh àïën thõ kñnh. Tûâ àêëy, caãnh coá thïí àûúåc nhòn thêëy qua khung ngùæm→ Trang 20

Wide-angle lens: öëng kñnh goác röångCaác öëng kñnh coá tiïu cûå ngùæn hún 50mm. Do öëng kñnh tiïu cûå thu àûúåc caãnh röång hún vaâ nhêën maånh phöëi caãnh, chuác rêët thñch húåp àïí chuåp phong caãnh vaâ chuåp trong nhaâ.→ Trang 54

White balance: cên bùçng trùængDûúái bêët kyâ aánh saáng naâo, maâu trùæng cuäng nïn nhòn ra maâu trùæng. Àïí àûúåc nhû thïë, cên bùçng trùæng thay àöíi cêìn bùçng maâu sùæc bùçng xûã lyá àiïån tûã. Vúái maáy aãnh DSLR coá möåt tñnh nùng goåi laâ cên bùçng trùæng tûå àöång (AWB) , tûå àöång thûåc hiïån thao taác cên bùçng maâu sùæc . Hoùåc laâ ngûúâi duâng coá thïí tûå àiïìu chónh cên bùçng trùæng cho phuâ húåp vúái àiïìu kiïån aánh saáng nhû aánh saáng trúâi, aánh saáng àeân huyânh quang v.v→ → Trang 100, trang 102

Zoom lens: öëng kñnh zoomCaác öëng kñnh coá tiïu cûå(mm) thay àöíi liïn tuåc trong möåt khoaãng nhêët àõnh. Àiïìu naây giöëng nhû laâ coá nhiïìu öëng kñnh trong möåt öëng kñnh.→ Tiïu cûå

Hïå 35mmLaâ khöí film àûúåc sûã duång phöí biïën nhêët. Kñch thûúác film hïå 35mm laâ 24mm (cao) x 36mm (daâi)

Tûúng àûúng trong hïå 35mmÀöå röång cuãa caãnh àûúåc chuåp (goác nhòn) phuå thuöåc vaâo tiïu cûå öëng kñnh vaâ kñch cúä böå caãm biïën. Vò goác nhòn thay àöíi phuå thuöåc vaâo kñch cúä böå caãm biïën, tiïu cûå tûúng àûúng trong hïå 35mm , hïå thöëng àa söë ngûúâi duâng àïìu quen thuöåc , thûúâng àûúåc nhùæc àïën . Lêëy vñ duå, vúái möåt böå caãm biïën kñch cúä APS-C, tiïu cûå öëng kñnh tûúng àûúng trong hïå 35mm coá thïí tñnh àûúåc bùçng caách nhên tiïu cûå öëng kñnh vúái 1.6→ Goác nhòn, kñch cúä böå caãm biïën, tiïu cûå→ Trang 58

Program AE: chïë àöå Program AEChïë àöå chuåp phúi saáng tûå àöång (AE), trong àêëy maáy aãnh tûå àöång àiïìu chónh caã khêíu àöå vaâ töëc àöå dûåa vaâo àöå saáng cuãa chuã thïí.→ Töëc àöå maân trêåp, khêíu àöå, phúi saáng, phúi saáng tûå àöång→ Trang 64

RAWÀêy laâ möåt àõnh daång aãnh lûu giûä nhûäng thöng tin hònh aãnh chûa qua xûã lyá cuãa maáy aãnh. Hònh aãnh coá thïí àûúåc “traáng” qua möåt phêìn mïìm xûã lyá vi tñnh vaâ chuyïín thaânh àõnh daång JPEG hoùåc TIFF.→ Böå caãm biïën→ Trang 108

Recording media: Phûúng tiïån ghi dûä liïåuPhûúng tiïån ghi dûä liïåu duâng trong maáy aãnh kyä thuêåt söë coá daång theã nhúá, duâng àïí lûu trûä hònh àaä chuåp dûúái daång têåp tin dûä liïåu. Theã CF (Compact Flash) àûúåc duâng phöí biïën nhêët trong caác Vúái maáy aãnh DSLR nhû maáy aãnh kyä thuêåt söë Canon EOS.→ CF→ Trang 62

Resolution: àöå phên giaãiMûác àöå chi tiïët cuãa hònh aãnh

Sensor/ Imaging sen-sor: böå caãm biïën/ böå caãm biïën hònh aãnhThiïët bõ chuyïín àöíi aánh saáng, maâu sùæc cuãa caãnh chuåp thaânh tñn hiïåu àiïån tûã. Noá tûúng àûúåc vúái film duâng trong maáy aãnh film. CMOS vaâ CCD laâ hai loaåi caãm biïën àûúåc duâng phöí biïën nhêët.→ Trang 18, trang 58

Sensor size: kñch thûúác böå caãm biïënVúái maáy aãnh DSLR coá sûã duång böå caãm biïën coá kñch cúä khaác nhau: cúä full frame, cúä APS-H, cúä APS-C. Kñch cúä böå caãm biïën aãnh hûúãng àïën goác nhòn cuãa öëng kñnh àang sûã duång.→ Böå caãm biïën, tiïu cûå, goác nhòn→ Trang 58

Shadow detail loss: mêët chi tiïët vuâng töëi→ Mêët chi tiïët vuâng saáng/ mêët chi tiïët vuâng töëi

Sharpen: àöå neátThïí hiïån sûå roä neát cuãa caác àûúâng viïìn trong têëm aãnh. Àöå neát cao àöìng nghiaä vúái khöng coá

R

S

U

V/W

Z

KHAÁC

T

CƠ QUAN CHỦ QUẢN TẠI KHU VỰC NAM & ĐÔNG NAM ÁCANON SINGAPORE PTE. LTD.VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM

TP.HCM: 439 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3Tel: 84-8-3820-0466 Fax: 84-8-3820-0477Hà Nội: 15 Nguyễn Chí Thanh, Q. Ba Đình, Hà NộiTel: 84-8-3820-0466 Fax: 84-8-3820-0477

www.canon.com.vn

ẤN PHẨM CHỈ LƯU HÀNH NỘI BỘ, KHÔNG ĐƯỢC BÁN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO

KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRONG ẤN PHẨM NÀY MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHẤP THUẬN BẰNG VĂN BẢN CỦA ĐẠI DIỆN CANON INC.

SOUTH & SOUTHEAST ASIA REGIONAL HEADQUARTERS

CANON SINGAPORE PTE. LTD. - VPĐD TẠI VIỆT NAMTP.HCM: 439 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3Tel: 84-8-3820-0466 Fax: 84-8-3820-0477Hà Nội: 15 Nguyễn Chí Thanh, Q. Ba Đình, Hà NộiTel: 84-8-3820-0466 Fax: 84-8-3820-0477

www.canon.com.vn

Contents

Part 1 About the D-SLR Camera

Part 2 Ways to Shoot

Part 3 Quick-and-Easy Great Shots

Part 4 Using Camera Features

Part 5 Printing Photos

Digital SLR Terminology

A digital SLR is power and control, enriching your life.

This easy-to-read book teaches beginners how fun and easy a digital SLR is.

Take photography to a higher plane, and experience the true joy of photography.

Make Photography More Fun!

Enjoy! Digital SLR Camera

First printing November 1, 2008

Published by Canon Singapore Pte Ltd

Compiled and edited by GAKKEN Co., Ltd.

Unauthorized copying or distribution of this

publication, in whole or in part, is strictly prohibited.