fidic prezentacija

of 37 /37

Click here to load reader

Author: name

Post on 25-Jan-2016

70 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fidic prezentacija iskoristivosti sredstava, unutar pravila ugovarnja.

TRANSCRIPT

Folie 1Primjena FIDIC i ostalih ugovora u graenju/odravanju cesta – obaveze nadzorne slube
Damir Stipanov
UVOD
Hrvatske ceste d.o.o. – FIDIC - program obnove dravnih cesta – Betterment;
Betterment I - obnovljeno 394 kilometara dravnih cesta na 25 dionica u periodu od 2004. do 2008. godine;
Betterment II - 52 dionice ukupne duljine oko 700 kilometara.
Korišten FIDIC CK iz 1987.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Kratica FIDIC je nastala od prvih slova francuskog naziva organizacije (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils).
Engleski naziv - International Federation of Consulting Engineers.
FIDIC je meunarodna organizacija savjetodavnih inenjera.
Uloga mu je da promie zajedniki profesionalni interes lanova udruenja.
lanovi FIDIC-a su nacionalna udruenja savjetodavnih inenjera.
FIDIC je osnovan 22. srpnja 1913. u Belgiji (Belgijskog, Francuskog i Švicarskog nacionalnog udruenja savjetodavnih inenjera).
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
1957. objavljuje svoje ope uvjeta za izvoenje graevinskih radova. Prvo izdanje opih uvjeta postalo je poznato kao „Crvena knjiga“ po boji svojih korica.
Kada govorimo o OU Crvenoj knjizi razlikujemo izdanja CK do 1987. i izdanje NCK iz 1999.
U oba izdanja osim Opih uvjeta postoje i upute za izradu Posebnih uvjeta, te oni zajedno s Opim uvjetima ine Uvjete Ugovora
Posebni uvjeti (PU) - Naruitelji mogu mijenjati, dodavati ili izostavljati odredbe Opih uvjeta
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Crvena knjiga se u Hrvatskoj poela koristiti, ozbiljnijim ulaganjem u infrastrukturne projekte (financiranim od IBRD, EIB, EBRD...)
Najmasovnije korištenje na projektima HAC-a (Hrvatske autoceste).
HAC je od FIDIC-a traio i dobio odobrenje da moe prevesti NCK.
U novije vrijeme izdano je još jedno hrvatsko izdanje od strane:
Hrvatske udruge konzultanata,
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
FIDIC Crvena knjiga izdanje 1987. FIDIC Crvena knjiga izdanje 1999
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
REDOSLJED PRVENSTVA DOKUMENATA:
(b) Pojašnjenje ponude
(d) Uvjeti Ugovora Dio li
(e) Uvjeti Ugovora Dio I
(f) Tehniki uvjeti (Dio I i Dio li)
(g) Nacrti
(h) Troškovnik s cijenama; opis jedininih cijena i iznosa stavki
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Primjer 2:
(a) Ugovor o graenju;
(c) Posebni uvjeti ugovora;
(d) Odluka o nainu realizacije izgradnje i odravanja cesta i cestovnih objekata;
(e) Opi uvjeti ugovora;
(f) Specifikacije (Tehnike specifikacije-uvjeti)
OVLASTI INENJERA – NADZORNOG INENJERA:
Nadzorni inenjer mora dati obrazloenje i traiti specifino odobrenje Naruitelja:
(a) Odluke o smanjenju ili poveanju opsega Radova;
(b) Odobrenja podizvoenja (osim imenovanog podizvoaa);
(c) Odluke o produenju roka;
(d) Odobrenje zahtjeva Izvoaa za pokrie dodatnih troškova;
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
(e) Izdavanje izmjene
(g) Odluke o cijeni u vezi s izmjenama;
(h) Privremenog ili konanog preuzimanja;
(i) Privremene obustave Radova.
UVOENJE IZVOAA U POSAO:
naješe definirano Ugovorom o graenju:
Izvoaa se zapisniki uvodi u posao u roku od npr. 7 dana od potpisa Ugovora;
Investitor, Izvoau zapisniki predaje projektnu dokumentaciju, elaborat iskolenja, dozvolu za graenje i ostalu potrebnu dokumentaciju.
PUOG – uzance 45, 46 i 47.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
„FIDIC UGOVOR – NCK”:
8.1. Poetak Radova
Inenjer e obavijestiti Izvoaa o Datumu poetka najmanje sedam dana unaprijed. Osim ako nije drugaije navedeno u Posebnim uvjetima, Datum poetka bit e u roku 42 dana nakon što izvoa primi Pismo o prihvaanju.
Inenjer – obavijest o datumu poetka.
Inenjer dobiva Ugovor na provedbu;
„obian“ Nadzorni inenjer dobiva Ugovor izmeu Naruitelja i Izvoaa da bi obavio uslugu strunog i eventualno financijskog nadzora.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
GRAEVINSKI DNEVNIK:
Od tehnike dokumentacije koja se vodi na gradilištu sa strane zakona najbitniji dokument je graevinski dnevnik.
Sukladno zahtjevima „Pravilnika o nainu provedbe strunog nadzora graenja, obrascu, uvjetima i nainu voenja graevinskog dnevnika te o sadraju završnog izvješa nadzornog inenjera”
Graevinski dnevnik je dokument o tijeku gradnje kojim se dokazuje usklaenost uvjeta i naina gradnje odnosno izvoenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, propisa i normi.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Inenjer mora u ulozi Nadzornog inenjera osigurati:
da se graevinski dnevnik vodi sukladno pravilniku;
da Izvoa poštiva FIDIC-om propisane procedure (najava zahtjeva, zahtjev, izmjene sukladno nalozima Inenjera itd.).
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
PRAKSA:
upise smatra obavijestima prema zahtjevima FIDIC-u.
Navedeno nije odgovarajue iz razloga što:
Upise u graevinski dnevnik vrše inenjer gradilišta ili glavni inenjer gradilišta i Nadzorni inenjer, a ne Izvoa i Inenjer.
lanak 20.1. Potraivanja Izvoaa (NCK) propisuje nain na koji Izvoa mora potraivati bilo produljenje roka izvoenja radova i/ili dodatno plaanje.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
CK iz 1987. relevantan lanak 53.1.
Izvoa u sluaju da je Nadzorni inenjer ujedno i Voditelj tima Inenjera moe koristiti graevinski dnevnik kao sredstvo komunikacije samo s Nadzornim inenjerom.
Odredbe pod-lanka 1.3. Komuniciranje:
„... komuniciranje e se obavljati:
U pisanom obliku i uz osobnu dostavu (uz potvrdu o primitku)...
Dostavom, slanjem ili prijenosom na adresu primatelja...
...Kada se potvrda izda jednoj Ugovornoj strani, tada se kopija šalje drugoj Ugovornoj strani...
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
PRIMOPREDAJA:
„Obini” ugovor o graenju - Investitor ishodi uporabnu dozvolu. Po ishoenju uporabne dozvole vrši se primopredaja radova i okonani obraun.
FIDIC - ne poznaje termin tehnikog pregleda kakav postoji u našem zakonu, ve definira „Testove po dovršetku“ i postupak primopredaje ili preuzimanja.
U našoj terminologiji „preuzimanje“ znai onaj as kad Naruitelj potvrdi da je pregledao izvedeni rad i da je rad „primljen“ (ZOO, l.604.).
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Uzance koriste termin „primopredaja izvedenih radova“ u tom istom znaenju (uzance br. 110 -115).
Od primopredaje Izvoa više ne odgovara za vidljive nedostatke koji su se mogli opaziti uobiajenim pregledom.
Poinje rok za prijavu skrivenih nedostataka.
Taj rok traje dvije godine od dana preuzimanja (ZOO, l. 605.).
Taking over, odnosno Potvrda o preuzimanju (TOC) u NCK nema isto znaenje konanosti kakvo preuzimanje ima u hrvatskom pravu.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Izdavanje TOC-a - poinje razdoblje prijave (svih) nedostataka.
Potvrda o preuzimanju - mogu se navesti manji radovi koje još treba obaviti.
Konano preuzimanje, u našem smislu tog termina nastupa tek kad Naruitelj izda Performance Certificate, odnosno Potvrdu o ispunjenju Ugovora.
Bitno je imati na umu da trenutkom izdavanja TOC-a:
prelazi rizik uvanja Radova na Naruitelja;
U tom pogledu TOC je izjednaen s našom „primopredajom“ ili „pregledom i odobrenjem“ obavljenog dijela (preuzimanjem).
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
PREGLED OBVEZA IZVOAA PO FIDIC NCK
IMENOVANJA
OSIGURANJA
Sredstvo osiguranja za dobro izvršenje Ugovora (bankarska garancija) - 14 dana od potpisa Sporazuma (4.2. Posebnih uvjeta Ugovora);
Dokaz o zakljuenju polica o osiguranju - 18.1. Posebnih uvjeta Ugovora i Dodatku Ponudi 14 dana nakon potpisa Sporazuma;
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Preslika police o osiguranju - 18.1. Posebnih uvjeta Ugovora i Dodatku Ponudi 28 dana od potpisa Sporazuma;
Garancija za povrat predujma - 14.2. Opih uvjeta Ugovora i Dodatka ponudi.
PLANIRANJE
Vremenski plan - u roku od 28 dana od Poetka Radova u skladu sa lankom 8.3. Posebnih i Opih uvjeta Ugovora;
Popisa osoblja, organizacijska struktura i metodologija izvoenja radova - 4.1. Opih uvjeta Ugovora;
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Organizacija i metodologija – uvrstiti predvidive rizike projekta kao i mjere za sprjeavanja istih (4.8. Posebnih uvjeta Ugovora);
Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete za sve materijale i opremu dopremljenu na gradilište - 4.9. Posebnih i Opih uvjeta Ugovora;
ISKOLENJE
Izvršiti sva daljnja iskolenja - 4.7. Posebnih i Opih uvjeta Ugovora
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
IZVJEŠTAVANJE
redoviti mjeseni izvještaj o napretku radova (4.21. Opih uvjeta Ugovora);
tjedni izvještaj u formatu dogovorenom sa Inenjerom (4.21. Posebnih uvjeta Ugovora).
PODIZVOAI
Prijedlog Podizvoaa - (4.4.b) Opih uvjeta Ugovora);
Dostava obavijesti najmanje 28 dana unaprijed o planiramo poetku radova svakog Podizvoaa (4.4. c) Opih uvjeta Ugovora).
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
OSTALO
Provjera susjedne imovine - (susjedne graevine, javne ceste i sl.) koje okruuju Gradilište (8.1. Posebnih uvjeta Ugovora po preuzimanju u posjed Gradilišta).
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
REDOSLJED PRVENSTVA DOKUMENATA:
Primjer 1 (odravanje):
Odluka o nainu postupanja i odobravanja dodatnih radova i usluga;
Ugovorni troškovnik;
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Analize cijena;
REDOSLJED PRVENSTVA DOKUMENATA:
Primjer 2 (graenje):
OTU;
Plan izvoenja radova;
OBVEZE I OVLAŠTENJA NADZORA:
U provedbi strunog nadzora graenja, nadzorni inenjer je obvezan i ovlašten provjeravati i ovjeravati:
Graevinsku knjigu;
Analize cijena;
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
ODOBRAVANJE DODATNIH RADOVA - ODLUKA:
Imenovani predstavnici HC-a i nadzorni inenjeri nemaju pravo odobravati dodatne radove;
Izvoditelj ne smije zapoeti izvoenje dodatnih radova bez prethodnog pismenog odobrenja HC-a.
Pismeno odobrenje Izvoditelj mora traiti i u sluaju dodatnih radova ija vrijednost je u okviru ukupnog ugovorenog financijskog iznosa.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Nadzorni inenjer e provjeriti i ovjeriti Zahtjev Izvoditelja u roku od 3 (tri) dana nakon njegova primitka. Ovjera ne predstavlja odobrenje.
Nakon ovjere, nadzorni inenjer e Izvoditeljev zahtjev uputiti imenovanom predstavniku Hrvatskih cesta d.o.o. na odobrenje.
Pisana odobrenja dodatnih radova daju:
Imenovani predstavnik Hrvatskih cesta d.o.o.;
Nadleni direktor sektora;
UVOENJE IZVOAA U POSAO:
Osim ispunjenja obveza Naruitelja prema lanku 45. Posebnih uzanci o graenju, pod uvoenjem u posao podrazumjeva se i imenovanje nadzornog inenjera.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
ZAVRŠETAK RADOVA:
Završetkom radova smatra se potvrda nadzornog inenjera, kroz upis u graevinski dnevnik, da su izvedeni radovi spremni za tehniki pregled.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
TEHNIKI PREGLED I OKONANI OBRAUN:
Izvoditelj – obavijest Naruitelju o završetku radova (odmah) - pisanim putem;
Naruitelj – rok 15 dana – zatraiti obavljanje tehnikog pregleda;
Primopredaja izvedenih radova – 30 dana nakon uspješno provedenog tehnikog pregleda.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
FIDIC UGOVOR / OSTALI UGOVORI:
Ostali Ugovori – obveze nadzora detaljno propisane, treba poraditi na dodatnom definiranju redosljeda prvenstva dokumenata – projekti.
Damir Stipanov, dipl.ing.gra., MBA – Investinenjering d.o.o.
Zahvaljujem na panji!