name: player: chronicle: concept: attributes player: chronicle: concept: attributes strength_____...

of 2 /2
Name: Player: Chronicle: Concept: Attributes Strength ___________ Dexterity__________ Stamina ___________ OOOOO OOOOO OOOOO Physical Charisma___________ Manipulation________ Appearance_________ OOOOO OOOOO OOOOO Social Perception__________ Intelligence_________ Wits______________ OOOOO OOOOO OOOOO Mental Abilities Alertness___________ Athletics____________ Brawl_____________ OOOOO OOOOO OOOOO Talents Animal-Ken_________ Crafts_____________ Drive_____________ OOOOO OOOOO OOOOO Skills Academics__________ Computer__________ Enigmas___________ OOOOO OOOOO OOOOO Knowledges Empathy___________ Expression__________ Intimidation________ OOOOO OOOOO OOOOO Etiquette___________ Firearms___________ Larceny____________ OOOOO OOOOO OOOOO Investigation________ Law______________ Medicine___________ OOOOO OOOOO OOOOO Leadership__________ Primal-Urge_________ Streetwise__________ OOOOO OOOOO OOOOO Melee_____________ Performance________ Stealth____________ OOOOO OOOOO OOOOO Occult____________ Rituals____________ Science____________ OOOOO OOOOO OOOOO Subterfuge__________ _________________ OOOOO OOOOO Survival____________ _________________ OOOOO OOOOO Technology_________ _________________ OOOOO OOOOO _________________ _________________ _________________ OOOOO OOOOO OOOOO Backgrounds _______________________ _______________________ _______________________ Gifts _______________________ _______________________ _______________________ Gifts _________________ _________________ OOOOO OOOOO _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Renown OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Health OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Bruised Hurt Injured Wounded Mauled Crippled Incapacitated –1 –1 –2 –2 –5 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Gnosis OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Willpower OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Experience Advantages

Upload: phamhanh

Post on 25-Apr-2018

225 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Name: Player: Chronicle: Concept: Attributes Player: Chronicle: Concept: Attributes Strength_____ Dexterity_____ Stamina_____ OOOOO OOOOO OOOOO ... Fetishes Power:

Name:Player:Chronicle: Concept:

Attributes

Strength___________Dexterity__________Stamina___________

OOOOOOOOOOOOOOO

PhysicalCharisma___________Manipulation________Appearance_________

OOOOOOOOOOOOOOO

SocialPerception__________Intelligence_________Wits______________

OOOOOOOOOOOOOOO

Mental

Abilities

Alertness___________Athletics____________Brawl_____________

OOOOOOOOOOOOOOO

TalentsAnimal-Ken_________Crafts_____________Drive_____________

OOOOOOOOOOOOOOO

SkillsAcademics__________Computer__________Enigmas___________

OOOOOOOOOOOOOOO

Knowledges

Empathy___________Expression__________Intimidation________

OOOOOOOOOOOOOOO

Etiquette___________Firearms___________Larceny____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Investigation________Law______________Medicine___________

OOOOOOOOOOOOOOO

Leadership__________Primal-Urge_________Streetwise__________

OOOOOOOOOOOOOOO

Melee_____________Performance________Stealth____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Occult____________Rituals____________Science____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Subterfuge___________________________

OOOOOOOOOO

Survival_____________________________

OOOOOOOOOO

Technology__________________________

OOOOOOOOOO

___________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

Backgrounds_____________________________________________________________________

Gifts_____________________________________________________________________

Gifts

__________________________________

OOOOOOOOOO

______________________________________________

______________________________________________

Renown

O O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

HealthO O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Bruised

HurtInjuredWoundedMauledCrippledIncapacitated

–1–1–2–2–5

¨¨¨¨¨¨¨

O O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

O O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

GnosisO O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

WillpowerO O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Experience

Advantages

Page 2: Name: Player: Chronicle: Concept: Attributes Player: Chronicle: Concept: Attributes Strength_____ Dexterity_____ Stamina_____ OOOOO OOOOO OOOOO ... Fetishes Power:

________________________OOOOO

Other Traits

________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO

Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___Fetishes

Power:____________________________________

____________________ ____________________Rites

____________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ____________________

Combat

Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___Power:____________________________________

Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___Power:____________________________________

Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___Power:____________________________________

Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___Power:____________________________________

Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___Power:____________________________________

Weapon/Attack Roll Diff. Damage Range Rate Clip_______________ ___________ ____ ____ ____ ____ ___________________ ___________ ____ ____ ____ ____ ___________________ ___________ ____ ____ ____ ____ ___________________ ___________ ____ ____ ____ ____ ___________________ ___________ ____ ____ ____ ____ ___________________ ___________ ____ ____ ____ ____ ___________________ ___________ ____ ____ ____ ____ ____

Strength( )_____Dexterity( )____Stamina( )_____Manipulation( )__

Difficulty:

Strength( )_____Stamina( )_____Manipulation( )__Appearance( )___

Difficulty:

NoChange

Difficulty:

Strength( )_____Dexterity( )____Stamina( )_____Manipulation( )__

Difficulty:

Strength( )_____Dexterity( )____Stamina( )_____Manipulation( )__Appearance( )___

Difficulty:

Maneuver

BiteBody TackleClawGrappleKickPunch

Roll

Dex + BrawlDex + BrawlDex + BrawlDex + BrawlDex + BrawlDex + Brawl

Diff

576676

Damage

Brawling Chart

A=Aggravated Damage B=Bashing Damage

Armor:_________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________