العبادة ÙÙŠ زمن دهري

55
7/31/2019 العبادة ÙÙŠ زمن دهري http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 1/55  

Upload: zyad-afram

Post on 04-Apr-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 1/55

 

Page 2: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 2/55

1

 ) (

" ")1(

2010

 

Page 3: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 3/55

2

Page 4: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 4/55

3

 

" "

)1(

Page 5: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 5/55

4

Page 6: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 6/55

5

»! « 

» « » « :

» « » «

.

Secularism  (» « » «a fortiori 

.

.

. )1(

Page 7: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 7/55

6

» «.

» «

. » «

» «.Secular age  » «

- 2 -

» «

.

a negation(

  » « . : .)of worship

.

(homo adorans .» «

.

Page 8: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 8/55

7

» « » «:

« 

.»...

» «» «

 . » «

 

» «.

«.Liturgical reformers »

» «.(

..» «

Page 9: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 9/55

8

 .

» «.

- 3 -( .

: .

.

.

» «”Religionswissenschaft“

 » «.

» « » « » « » «. (

Page 10: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 10/55

9

» «

. Sacramental 

» «» «

:» « Cosmos 

» « . 

.

:

.

( » «.» «

.

 

» ««»

: » «

Page 11: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 11/55

10

 .

.

» «

» «.» «

. » «

 

.» «

Page 12: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 12/55

11

 

.» «

єрγον .

» « 

.» « 

.

- 4 -

 

.Religionswissenschaft

 

» « .

Page 13: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 13/55

12

 

.» « 

» «

. » «

. » «.

.

. » «

» «

» «» «

» «.

..

Page 14: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 14/55

13

 » «

.» «

(

» «

.

» «» «

.» « » «

.» « .

( » «» «

«»

.» «

.» «» « » « » «

Page 15: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 15/55

14

 

» «

» «

.

.

.» «

.» «

( .

.

.

Page 16: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 16/55

15

- 5 -.

.

.(Atheism 

« .( Secularist .»

.

. .» « .

» «

.» «. » «

.

» « :elsewhere ) ( » «

.» «

Page 17: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 17/55

16

 ( » «

.(2

 

.» « .

» «

»   « » «.Celebration » «

.:

» « (

: .

.

. » «

» «

.(

» « )2(

Page 18: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 18/55

17

 » «.

» «: » « » «

. ( S.S.T 

.» «

( : » «

Theme » «» «.

« » « :» « » « »

.

.

.

.(3 » « » « » «

. )3( 

Page 19: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 19/55

18

 .

:» «

» « .» «

Death of Worship

 » «.Experiences 

.Ersatz 

.

.

- 6 -:

» «

 

« » « » 

Page 20: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 20/55

19

. :» «

.

» «

.(» «

.(4  

» «.

.

» «(

.

Choice

  » «( = eresis 

)4( .

Page 21: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 21/55

20

.

(

.   :» « .

.

» «

.

( » « (5

 

» « » «. » «

«

. » « » » «

.

)5(

Page 22: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 22/55

21

» «Metamorphosis » «

.:(6 » «» «

. » «» « » «

» « .» «.

.» « » «» «

.» «» « » « » «

.» «» «

.» «

(« » «. »

» «» « Bonhoeffer » «

 (

 Thomism

 .) ( )6(

» « )7(.

Page 23: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 23/55

22

( ( .(

.» «(

. .

» « » «» « .

» « » « . (  

» «.

.

.» « » «

» «

(

« » «»

( » «. » «

)8(

Page 24: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 24/55

23

» «« » «

» « » « ».

» « .« » «

» « ». » «

 .

- -» «

(» «

» « » «

.

» «

» «.

.)1966 ( )9(

Page 25: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 25/55

24

 

» «. » «» «

.

» «

» «.

.Ethos 

» « » «. Modernism

 .

.

» «

Page 26: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 26/55

25

 » «

. » «

» «profane  » « : .

sacred » «

» « » «.» «

.» «.

:» « » «

.» « ( » «

.

(

»   « 

» «.» « » «

Page 27: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 27/55

26

.:

. (

» « » «» «

.» « » «

..

.

» «» « . » «

.» «

» «

» «

.» « » «

.   » «

.

Page 28: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 28/55

27

- -! » «

.

. :

» «. » «

.

.!

( » «» « » «

....(

.(1

 .

. : )10(

Page 29: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 29/55

28

.» «

..

:

.(

.

» «.

.» « » «

.» «

.

.

Page 30: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 30/55

29

 

.

Page 31: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 31/55

30

Page 32: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 32/55

31

 

" "

)2(

Page 33: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 33/55

32

Page 34: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 34/55

33

)1(  

. » «

» «(

 .»De Sacramentis   «

«

» « »  (2» «(3  

» « » «

» «

.)1970 ( » « )1(

. )2(

.)SPCK 1990 ( : )3(Opyit Pravoslavnogo Dogmatichesbogo Bogoslovia 354 269.)1897 65 1 5 577 350 4 ) (

Page 35: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 35/55

34

 » «

.» « !

..(4  

» «

« » «»

.» «

.

- 2 -Sacrament » «

» «Mental 

.» « 

.

Puti Russbogo Bogosloveia )4(.)1937 ( ) (

Page 36: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 36/55

35

» «.(

.

.

.

Systematic 

.(5

 » «» «

.Non-Sacrament .» «

.(signum » «(

.

. » «

)5( 

Page 37: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 37/55

36

» «Summa 

.» «

.(6  » «

.! (» «

 » «

. » «.

- 3 - 

.

» « (approaches 

. .» «

.388 353 378 370 )6(

» « (...

...» « . . »

.258 )1945 . ( )65 60 3( :

Page 38: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 38/55

37

.» «Idiom  

.» «  .(  

Carolignian renaissance ( 

Reformation

« » «» « . (1 ».(» «

.

.»Symbola «» « » «

.« » «

. »« » « ( »Symbolon «

» « » « . )8(1923( 3 1 : 40 25 )1942 ( .

.)1929

)9(

  .

. ( . : )10(.42 )1966

258 )1944 : ( : . )11(

Page 39: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 39/55

38

» 

.(2

 

- 4 - 

.» «

« »Omnes...creatyrer servsibilss cunt cigne«rerum » ( ...( »Signum rei sacrae« sacrum

» «

Participation  » «  .» « » «

. » «» «

.» «

» « ( » «.)1(  

» « .

( )mysterion(

» « )12( .

. )13(

Page 40: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 40/55

39

.

» « . » « » «

.(4» « (

.Sacrament » « » «

- 5 - 

» «.

» « .( .

( » « » «

»Theosis «Synthesis 

.   » «

» «

. .« . . . )14(

.) (« » « »Zikkaron «

: « . 21 )1948 ( »Cene.263 )1967 : ( »

Page 41: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 41/55

40

» «

.) (

.

» « (

proper ..)of(  about (

.

» «(

.» « Discursive)1(

: » «Omnes... censibiles creaturee“ :

”sunt signe

  (6  .rerum sacrum 

.Signum » « » «

» « ( » « ( » « (» « » « (» «

: Discursive )15( ) (

.

.1 2 260 )16(

Page 42: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 42/55

41

( (» « » « .(» «( » «

(» « .( ( .( » «

 . (

( .hiatus .of  ... about ) ( 

( ( ( ( . » «

( . » «

.( » « » «.( 

- 6 -

» « .  » « 

.» «

 

: » «. )17(

 . )18(

Page 43: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 43/55

42

 . (... (

.Verum

  : 

» «.» « » «

. » «» «

.(  » «

» «

.15 » «.

.(21  

- -» «

. » « 

.(2» « » «

.255 ») ( « 10 . )19(

55 46 )20(

.)1907 ( . . )21(

Page 44: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 44/55

43

.

.» « . .

( . )act(

.» « .» «» « (

.. » «

.» « » «

. » «

. » «.

(22» «» «

. » «

» «« .(

 Causa Principalis » « .»( » « » «

  )22(

Page 45: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 45/55

44

.Sui generis » «» «

« » «. » « »

 » « .

» «:

» « » «.  

» « )of(  » «  

.

..

» «

.

«.( ... (

....(23»

.) ( . .»   « )23(

Page 46: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 46/55

45

» «

. » «

« .» «. » « »

- -. » «

:

» «

.

«. .»» «

« . » «« »

».

» «

Page 47: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 47/55

46

» «.

! » «

.» «

» «..

" "

» « » «.

(

.

« » «

Page 48: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 48/55

47

» « .» « »( » «

» «.

» «

» «» «

.

» «

.(24  

» « » «

.(25

 

)24( 

.

)1963 . ( : . . : )25(( : .

.)1963 . ( . . . )1965.)1959 (

Page 49: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 49/55

48

- -

.» « » « » «

 .» «

..

» «

» «

.» « .

. » « 

» « » «. Institutionalism

» «

» « .» «

Page 50: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 50/55

49

» « ..

» « :  

» « .(

 » « » «

. » « 

» «» «

» « » « » «. » «

(

.

» « :. » «» « » « ) (

«»

  )2(

.

" " )26( .) ( . "

Page 51: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 51/55

50

 » « » «

(3 : .» «

. » «» « » «

.» «

» «

.  

» «

: .

- 1 -» «:

.

Page 52: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 52/55

51

» «

.( .

» «  » « » «

. » « .» «» «

.

.» «« » «

. »

 

«  » « 

».

.Synthesis (2( . )Synthesis( 

. )27(

Page 53: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 53/55

52

 

« » «  .)2(»

 » «

» «

» « . .» «

. (

» «» «

:

..

.

» « » «» «

.

)28( .

Page 54: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 54/55

53

 

» «:

» «

» «

.

Page 55: العبادة ÙÙŠ زمن دهري

7/31/2019 العبادة ٠ي زمن دهري

http://slidepdf.com/reader/full/ouooooo-uus-ouu-ouous 55/55

» «:   .)a negation of worship( 

..

)homo adorans( . . » «

:

« » « » « » «. » « »

 

: ) (.