peace corps congressional budget justification cbj 2011

Upload: accessible-journal-media-peace-corps-documents

Post on 08-Apr-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  1/114

  Wfocf CbrpsCbjdrfssabjo` Kuidft Nustacotabj | Hasco` Qfor ;7??

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  2/114

  WFOCF CB

  CBJD[FSSABJO@ KVIDFY NVSYAHACOYABJ HASCO@ QFO[

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  3/114

  Y L A S W O D F T O S A J Y F J Y A B J O @ @ Q @ F H Y K @ O J E

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  4/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  C B J Y F J Y S

  @fttfr hrbm tlf Iarfctbr

  Fxfcutavf Summory va

  Kuidft Ajhbrmotabj ?

  Wfocf Cbrps Bpfrotabjo` Orfos 1

  Iarfct Xb`ujtffr Bpfrotabjs ??

  Xb`ujtffr Bpfrotabjs Suppbrt Sfrvacfs ;?

  Oppfjiacfs ;6

  O. Xb`ujtffr Stotastacs ;4

  K. Lbmfs Stotfs bh Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs ;

  A om p`fosfi tb sukmat tlf Wfocf Cbrps HQ ;7?? kuidft rfqufst bh $998.?6 ma``abj. Aj HQ ;7??, strotfdac oji cbst

  ffctavf drbwtl wa`` rfmoaj o tbp odfjcy prabraty. Ylfsf hujis wa`` kf usfi tb cbjtajuf tb ajcrfosf tlf jumkfr

  bh Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs aj o mojjfr tlot p`ocfs Xb`ujtffrs sohf`y oji watl sufficafjt troajajd oji suppbrt tb

  mfft tlf ifvf`bpmfjt oams bh Wfocf Cbrps lbst cbujtrafs.

  Aj ;7?? wf more bur 67tlyfor. Wrfsaifjt Efjjfiy fstok`aslfi tlf Wfocf Cbrps tb clo``fjdf Omfracojs tb sfrvf

  tlfar cbujtry aj tlf cousf bh pfocf ky avajd oji wbreajd aj ifvf`bpajd cbujtrafs. Ylf Wfocf Cbrps as o samp`f kut

  mbjumfjto` aifo tlot cbjtajufs tb copturf tlf amodajotabj bh Omfracojs. Sajcf ?18?, jfor`y ;77,777 Xb`ujtffrs

  lovf sfrvfi aj ?31 cbujtrafs.

  Ylf Wfocf Cbrps los kfcbmf oj fjiurajd symkb` bh bur jotabjs cbmmatmfjt tb puk`ac sfrvacf, ajjbvotabj,

  oji cbmpossabj ot tlf drossrbbts fvf` aj tlf ifvf`bpajd wbr`i.

  O`tlbudl tlf odfjcys massabj tb prbmbtf wbr`i pfocf oji hrafjislap los jbt clojdfi, Wfocf Cbrps d`bko`

  prfsfjcf oji prbdrommajd orfos lovf fvb`vfi tb mfft tlf clojdajd jffis bh bur lbst cbujtrafs. A strbjd`y kf`afvf

  Wfocf Cbrps prabratafs slbu`i rffct currfjt d`bko` rfo`atafs oji tlf ifvf`bpmfjto` prabratafs bh tlf cbujtrafs aj

  wlacl Xb`ujtffrs wbre. Aj HQ ;7??, Wfocf Cbrps drbwtl wa`` hbcus bj sfctbrs sucl os hbbi sfcuraty, fiucotabj

  ajc`uiajd tfoclajd Fjd`asl os o hbrfadj `ojduodf, lfo`tl oji LAX/OAIS, oji rfjfwok`f fjfrdy.

  Oiiatabjo``y, tlf odfjcy wa`` sffe tb crfotf jfw woys tb lorjfss tlf tfcljb`bdaco` sea``s oji crfotavaty bh bur

  Xb`ujtffrs tb fjlojcf Wfocf Cbrps ampoct oji prbnfct sustoajoka`aty. Ylf odfjcys Bfficf bh Ajjbvotabj wa`` moj-

  odf o kbttbm-up prbcfss oji clo``fjdf sto tb wbre bj tlf assufs tlot wa`` prbmbtf clojdf oji suppbrt drbwtl.

  Ylf Wfocf Cbrps wa`` o`sb fjcburodf tlf slorajd bh aifos oji kfst proctacfs hrbm tlf f`i tlot madlt kf `bw-tfcl

  kut ladl-ampoct oji drffj.

  A rfcbdjazf tlf cbjsaifrok`f clo``fjdfs tlot ybu oji ybur cbjdrfssabjo cb``fodufs cbjhrbjt aj iftfrmajajd

  tlf hfifro` kuidft hbr HQ ;7??. Ylfsf orf iafficu`t tamfs aj mojy woys, yft tlfy orf o`sb tamfs tlot prfsfjt jfw

  bppbrtujatafs tb sfrvf bur cbujtry. Wfocf Cbrps massabj as rf`fvojt oji rfprfsfjts tlf kfst Omfraco los tb bfr

  bur cbmmatmfjt tb sfrvacf, dfjfrbsaty, oji bpfjjfss tb jfw aifos.

  A fjvasabj o Wfocf Cbrps tlot rfmoajs vakrojt hbr ojbtlfr 67 yfors5 bjf tlot drbws, oiopts, oji cbjtajufs tb

  corry tlf tbrcl bh Wrfsaifjt Efjjfiys irfom oji rfspbjis tb Wrfsaifjt Bkomos co`` tb sfrvacf. A tloje ybu hbr

  ybur cbjsaifrotabj oji `bbe hbrwori tb wbreajd watl ybu bj ajcrfosajd bppbrtujatafs hbr Omfracojs tb fjdodf aj

  mfojajdhu` puk`ac sfrvacf bppbrtujatafs okrboi tlrbudl tlf Wfocf Cbrps.

  Sajcfrf`y,

  Oorbj S. Ta``aom

  Iarfctbr

  YLF IA[FCYB[ BH YLF WFOCF CB[WS

  TOSLAJDYBJ, IC

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  7/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B Jva

  Cbjdrfssabjo` Kuidft Nustacotabj |Hasco` Qfor ;7??

  F\FCVYAXF SVMMO[Q

  Ylf Wfocf Cbrps prbvaifs proctaco` ossastojcf tb ifvf`bpajd cbujtrafs ky slorajd Omfracos mbst prfcabus

  rfsburcfats pfbp`f. Ylf c`bsf ajtfroctabj kftwffj Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs oji `bco` lbst cbmmujatafs los

  o``bwfi tlf Wfocf Cbrps tb fstok`asl oj oimarok`f rfcbri bh sfrvacf tlot as rfcbdjazfi orbuji tlf wbr`i. Hbr jfor`y

  67 yfors, Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs lovf lf`pfi kua`i tlf potl tb prbdrfss tlrbudl cbbpfrotabj watl pfbp`f wlb

  wojt o kfttfr `ahf hbr tlfmsf vfs, tlfar cla`irfj, oji tlfar cbmmujatafs.

  Xb`ujtffrs `avf oji wbre aj btlfr cu`turfs, moef o sadjacojt ampoct bj `bco` cbmmujatafs ot tlf drossrbbts

  `fvf`, oji ifvf`bp ajvo`uok`f `foifrslap sea``s. Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs rfturj hrbm sfrvacf os d`bko` catazfjs.

  Jfor`y ;77,777 Omfracojs lovf sfrvfi aj ?31 cbujtrafs sajcf tlf odfjcys fstok`aslmfjt.

  Tla f tamfs lovf clojdfi sajcf tlf Wfocf Cbrps hbujiajd aj ?18?, tlf odfjcys massabjtb prbmbtf wbr i pfocf

  oji hrafjislaplos jbt. Ylf tlrff cbrf dbo`s bh tlf Wfocf Cbrps orf os rf`fvojt tbioy os tlfy wfrf 91 yfors odb>

  ?. Yb lf`p tlf pfbp`f bh ajtfrfstfi cbujtrafs aj mfftajd tlfar jffi hbr troajfi mfj oji wbmfj.

  ;. Yb lf`p prbmbtf o kfttfr ujifrstojiajd bh Omfracojs bj tlf port bh tlf pfbp`fs sfrvfi.

  3. Yb lf`p prbmbtf o kfttfr ujifrstojiajd bh btlfr pfbp`fs bj tlf port bh Omfracojs.

  Ylf Wfocf Cbrps HQ ;7?? kuidft rfqufst bh $998.?6 ma``abj rfprfsfjts tlf sfcbji yfor bh Wrfsaifjt Bkomos

  ajataotavf tb sadjacojt`y ajcrfosf tlf jumkfr bh Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs sfrvajd orbuji tlf wbr`i. Ylfsf oiia-

  tabjo` hujis wa`` kf usfi tb cbjtajuf tb ajcrfosf tlf jumkfr bh Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs aj o mojjfr tlot p`ocfs

  Xb`ujtffrs strotfdaco``y, sohf`y, oji watl sufficafjt troajajd oji suppbrt. Ylf HQ ;7?? kuidft rfqufst hbr tlf

  Wfocf Cbrps wa`` suppbrt drbwtl ajataotavfs tlot kfdoj aj tlf prfvabus sco` yfor, wlacl wa`` fjok`f tlf fjtry bh

  tlf Wfocf Cbrps ajtb opprbxamotf`y tlrff jfw cbujtrafs aj brifr tb lovf 1,977 Omfracojs sfrvajd aj tlf Wfocf

  Cbrps ky ;7?; oji ??,777 ky ;7?8.Ylf Wfocf Cbrps HQ ;7?7 opprbpraotabj wos oj ujprfcfifjtfi fxprfssabj bh suppbrt oji cbjifjcf ky Cbj-

  drfss. Tatl ajcrfosfi rfsburcfs, oji o ifsarf tb drbw, tlf Wfocf Cbrps must kf ok`f tb ortacu`otf oji cbmmujacotf

  sbuji p`ojs. O cbmprflfjsavf odfjcy-waif ossfssmfjt as currfjt`y ujifrwoy. Ylas ossfssmfjt wa`` prbvaif crataco`

  ajhbrmotabj oji duaiojcf tb pbsatabj tlf odfjcy hbr strotfdac drbwtl. Ylf dbo` bh tlf ossfssmfjt tfom as tb fjsurf

  tlot tlf odfjcy as bj o potl hbr quo`aty fxpojsabj tlot as mfosurfi oji sustoajok`f. Ylf Wfocf Cbrps wa`` sukmat

  tlf jiajds bh tlf cbmprflfjsavf ossfssmfjt oji o strotfdy hbr rfhbrmajd odfjcy bpfrotabjs tb Cbjdrfss aj Nujf

  ;7?7. Ylf rfsu`ts bh tlf ossfssmfjt wa`` sfrvf os o duaif hbr odfjcy prbdrommajd oji ajhrostructurf ajvfstmfjt

  aj HQ ;7?? oji huturf sco` yfors.

  Ylf Wfocf Cbrps HQ ;7?? kuidft rfqufst wa`` suppbrt efy ajataotavfs, ajc`uiajd>

  _uo`aty Xb`ujtffr DrbwtlYlfrf orf twb woys tlf Wfocf Cbrps coj drbw. Bjf as ky oiiajd Xb`ujtffrs tb prbdroms aj fxastajd lbst cbujtrafs

  oji tlf btlfr as tb fxpoji tlf jumkfr bh lbst cbujtrafs wlfrf Xb`ujtffrs sfrvf.

  Ylf Wfocf Cbrps wa`` ajcrfosf tlf jumkfr bh Xb`ujtffrs oji troajffs tb

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  8/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Aj HQ ;7??, tlf Wfocf Cbrps wa`` sadjacojt`y ajcrfosf tlf jumkfr bh Wfocf Cbrps [fspbjsf Xb`ujtffrs

  (WC[X), jfor`y trap`ajd tlf jumkfr bh WC[Xs tlot sfrvfi aj rfcfjt kuidft yfors. Wfocf Cbrps [fspbjsf los kffj

  o succfsshu` prbdrom hbr tlf odfjcy oji bjf tlot hfoturfs prbmajfjt`y aj drbwtl p`ojs. Os tlf odfjcy sffes tb

  strotfdaco``y drbw ats prfsfjcf orbuji tlf wbr`i, tlf Wfocf Cbrps [fspbjsf prbdrom prbvaifs tlf odfjcy watl

  mu`tap`f kfjfts. Hbr ajstojcf, Wfocf Cbrps [fspbjsf los kffj uta`azfi succfsshu``y os o coto`yst hbr jfw cbuj-

  try fjtrafs oji o``bws tlf odfjcy tb jamk`y rfspbji tb rf`afh fbrts orbuji tlf wbr`i watl troajfi Xb`ujtffrs.Hb``bwajd tlf trodac fortlquoef aj Loata, tlf Wfocf Cbrps los kffj wbreajd watl tlf Loataoj dbvfrjmfjt oji

  V.S. odfjcafs tb iftfrmajf lbw tlf Wfocf Cbrps coj kfst ossast aj bjdbajd rf`afh fbrts. Wfocf Cbrps [fspbjsf

  wa`` p`oy o prbmajfjt rb`f aj tlf odfjcys pfjiajd rffjtry ajtb Loata. Wfocf Cbrps [fspbjsf Xb`ujtffrs, mojy bh

  wlbm lovf Loataoj Crfb f `ojduodf sea``s, orf currfjt`y owoatajd ifporturf hbr Loata wlfrf tlfy wa`` suppbrt tlf

  jotabjo` rfcbvfry oji rfcbjstructabj fbrts.

  Aj HQ ;7??, tlf Wfocf Cbrps wa`` cbjtajuf tb sffe tb ajcrfosf strotfdac portjfrslaps watl bco` jbj-dbvfrjmfjto`

  brdojazotabjs (JDB) oji cbmmujaty-kosfi brdojazotabjs (CKB). Ylf odfjcy wa`` fjsurf tlot sucl portjfrslaps

  rfmoaj cbjsastfjt watl tlf Wfocf Cbrps drossrbbts cbmmujaty-kosfi opprbocl tb ifvf`bpmfjt oji ats stotutbry

  outlbraty os oj ajifpfjifjt V.S. dbvfrjmfjt odfjcy. Ylrbudl tlfsf fbrts tb fxp`brf ajjbvotavf, strotfdac portjfr-

  slaps tlf odfjcy wa`` fxpoji ats dfbdroplac rfocl oji fjlojcf tlf ifvf`bpmfjt ampoct bh Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs.

  Strotfdac Xb`ujtffr [fcruatmfjt, Sf`fctabj, oji W`ocfmfjtXb`ujtffr opp`acotabjs ajcrfosfi ky ?< pfrcfjt aj HQ ;771, watl bvfr ?6,777 Omfracojs opp`yajd tb tlf Wfocf

  Cbrps. Ylf odfjcy ojtacapotfs o cbjtajuajd ajcrfosf aj tlf `fvf` bh ajtfrfst aj Wfocf Cbrps sfrvacf. Yb rfocl tor-

  dftfi drbwtl jumkfrs oji tb fjsurf tlot tlf odfjcy cbjtajufs tb aifjtahy tlf kfst pbssak`f cojiaiotfs tb rfprfsfjt

  tlf Vjatfi Stotfs okrboi, tlf Wfocf Cbrps as fjdodajd aj oj ajtfjsafi strotfdac rfcruatmfjt compoadj. Aj HQ

  ;7??, tlf odfjcy wa`` uta`azf jfw oji ajjbvotavf rfcruatmfjt strotfdafs ajc`uiajd tlf usf bh sbcao` mfiao, tordftfi

  rfcruatmfjt fbrts oji cb``okbrotavf portjfrslaps watl butsaif drbups. Ylf rfcruatmfjt opprbocl wa`` cbjtajuf

  tb rf`y lfova`y bj tlf pfrsbj-tb-pfrsbj fbrts bh tlf f`i kosfi rfcruatfrs aj tlf jajf rfdabjo` bfficfs aj brifr tb

  kua`i o vb`ujtffr cbrps tlot rffcts tlf iavfrsaty bh Omfraco.

  Wfocf Cbrps Ajjbvotabj oji AY AjhrostructurfYlrbudlbut ats lastbry, tlf Wfocf Cbrps los oioptfi oji rfspbjifi tb tlf assufs bh tlf tamfs. Aj oj fvfr-clojdajd

  wbr`i, Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs lovf mft jfw clo``fjdfs watl ajjbvotabj, crfotavaty, iftfrmajotabj, oji cbmpos-

  sabj. Wfocf Cbrps prabratafs slbu`i rffct currfjt d`bko` rfo`atafs oji tlf ifvf`bpmfjto` prabratafs bh tlf cbujtrafs

  aj wlacl Xb`ujtffrs wbre. Aj HQ ;7??, Wfocf Cbrps drbwtl wa`` hbcus bj sfctbrs sucl os hbbi sfcuraty, fiucotabj

  (ajc`uiajd tfoclajd Fjd`asl os o hbrfadj `ojduodf), lfo`tl oji LAX/OAIS, fjvarbjmfjt, oji rfjfwok`f fjfrdy.

  Xb`ujtffrs hocf mojy bh tlf somf clo``fjdfs aj tlf f`i tbioy os Xb`ujtffrs iai aj Wfocf Cbrps ajatao` ioys. Wbv-

  frty, iasfosf, homajf, oji a``atfrocy orf assufs tlot cbjtajuf tb clo``fjdf ifvf`bpajd cbujtrafs oji aj sbmf cosfs

  orf fxocfrkotfi ky currfjt prbk`fms `aef c`amotf clojdf, dbvfrjmfjt ajstoka`aty, oji joturo` iasostfrs. Lbwfvfr,

  tlf tbb`s tlot Xb`ujtffrs uta`azf lovf clojdfi. Ybioy, jfor`y 17 pfrcfjt bh Xb`ujtffrs aj tlf f`i lovf cf`` plbjfs.

  Xb`ujtffrs orf usajd tlas typf bh tfcljb`bdy tb prbvaif lfo`tl ajhbrmotabj tlrbudl mbka`f plbjf kosfi SMS

  mfssodajd oji tb ossast hormfrs tb aifjtahy tlf kfst moreft pracfs aj tlfar orfo. Aj HQ ;7??, tlf odfjcy wa`` sffe

  tb crfotf jfw woys tb lorjfss tlf ajjbvotabj oji crfotavaty bh bur Xb`ujtffrs tb fjlojcf Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs

  ampoct oji prbnfct sustoajoka`aty.

  Aj oj fbrt tb suppbrt tlf Wrfsaifjts prabratafs hbr ajhbrmotabj tfcljb`bdy, tlf Wfocf Cbrps wa`` fmplosazf

  ajjbvotabj oji trojsporfjcy tlrbudl tlf uta`azotabj bh jfw tfcljb`bdy oji tlf mbifrjazotabj bh tlf odfjcys

  ajhbrmotabj tfcljb`bdy p`othbrm. Aj brifr tb suppbrt drbwtl aj tlf cbmajd yfors, ajvfstmfjts aj ajhbrmotabj

  tfcljb`bdy oji bvfrsfos sto oji ajhrostructurf wa`` kf moif aj HQ ;7??.

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  9/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B Jvaaa

  Wfocf Cbrps 67tlOjjavfrsoryAj ;7??, tlf Wfocf Cbrps wa`` cf`fkrotf ats 67 tlojjavfrsory. Ylf Wfocf Cbrps `fdocy bh puk`ac sfrvacf as aj drfot

  mfosurf iuf tb tlf ajiavaiuo`s wlb lovf ifiacotfi tlfmsf`vfs tb prbmbtajd wbr`i pfocf oji hrafjislap. Ylf odfjcy

  wa`` usf tlas lastbrac bccosabj tb ajcrfosf puk`ac oworfjfss oji hurtlfr suppbrt hbr tlf odfjcys massabj ky lbjbrajd

  ats post, spbt`adltajd ats currfjt prbdroms, oji oivojcajd tlf odfjcys tlari dbo` tlrbudl fjlojcfi fiucotabj oji

  fjdodfmfjt bh tlf Omfracoj puk`ac. Aj ;7??, tlf Wfocf Cbrps wa`` lbjbr tlf cbjtrakutabjs oji occbmp`aslmfjtsbh Xb`ujtffrs, sto, oji lbst cbujtrafs bvfr tlf `ost vf ifcoifs. Fjcburodajd puk`ac sfrvacf ombjd tlf Omfracoj

  pfbp`f los o `bjd troiatabj aj tlf Vjatfi Stotfs oji as o prabraty bh tlas oimajastrotabj. Ylf Wfocf Cbrps los p`oyfi

  o crataco` rb`f aj tlot troiatabj hbr jfor`y 67 yfors oji wa`` cbjtajuf tb ib sb aj tlf cbmajd yfors.

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  10/114

  Wfocf Cbrps Opprbpraotabjs @ojduo

  Hbr jfcfssory fxpfjsfs tb corry but tlf prbvasabjs bh tlf Wfocf Cbrps Oct (;; V.S.C. ;67?;6;3), ajc`uiajd tlf purclosf bh jbt

  tb fxcffi vf possfjdfr mbtbr vflac`fs hbr oimajastrotavf purpbsfs hbr usf butsaif bh tlf Vjatfi Stotfs, $998,?67,777, tb rfmoaj

  ovoa`ok`f ujta` Sfptfmkfr 37, ;7?;> Wrbvaifi, Ylot jbjf bh tlf hujis opprbpraotfi ujifr tlas lfoiajd slo`` kf usfi tb poy hbr okb

  tabjs> Wrbvaifi hurtlfr, Ylot tlf Iarfctbr bh tlf Wfocf Cbrps moy trojshfr tb tlf Hbrfadj Currfjcy H`uctuotabjs Occbujt, os outl

  razfi ky ;; V.S.C. ;6?6, oj ombujt jbt tb fxcffi $6,777,777> Wrbvaifi hurtlfr, Ylot bh tlf hujis opprbpraotfi ujifr tlas lfoiajd

  jbt tb fxcffi $9,777 moy kf moif ovoa`ok`f hbr fjtfrtoajmfjt fxpfjsfs.

  K V I D F Y A J H B [ M O Y A B J

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  11/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J;

  HQ ;771Octuo`

  HQ ;7?7Fstamotf

  HQ ;7??Fstamotf

  IA[FCY XB@VJYFF[ BWF[OYABJS

  Bvfrsfos Bpfrotabjo` Mojodfmfjt

  Bhcf bh D`bko` Bpfrotabjs - 677 877

  Ohraco 4;,777 13,777 ?78,777Furbpf, Mfiatfrrojfoj, oji Osao 9

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  12/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Bhcf bh tlf Clafh Hajojcao` Bhcfr ?9,877 ?;,177 ?9,?77

  Bhcf bh tlf Clafh Hajojcao` Bhcfr Cfjtro``y Mojodfi [fsburcfs 4,977 ;,677 ;,677

  Bhcf bh tlf Clafh Ajhbrmotabj Bhcfr 1,?77 ?7,

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  13/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J9

  WFOCF CB[WSHQ ;7?7?? Xb`ujtffrs oji Wrbdrom Hujis

  [fdabjs

  Bj Kbori Strfjdtl bjSfptfmkfr 37

  Wrbdrom Hujis($777)

  HQ ;7?7 HQ ;7?? HQ ;7?7 HQ ;7??

  Ohraco ;,8;7 ;,197 13,777 ?78,377

  Furbpf, Mfiatfrrojfoj, oji Osao ;,8?8 ;,

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  14/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  WFOCF CB[WSHQ ;7?7?? Xb`ujtffrs oji Wrbdrom Hujis

  Cbujtry

  Bj Kbori Strfjdtl bjSfptfmkfr 37

  Wrbdrom Hujis($777)

  HQ ;7?7 HQ ;7?? HQ ;7?7 HQ ;7??

  Fcuoibr ?43 ;?9 9,3

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  15/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J8

  WFOCF CB[WSHQ ;7?7?? Xb`ujtffrs oji Wrbdrom Hujis

  Cbujtry

  Bj Kbori Strfjdtl bjSfptfmkfr 37

  Wrbdrom Hujis($777)

  HQ ;7?7 HQ ;7?? HQ ;7?7 HQ ;7??

  Jomakao ?7? ?71 ;,

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  16/114

  Wfocf Cbrps Outlbrazotabjs oji Opprbpraotabjs | HQ ?18;HQ ;7??(aj tlbusojis bh ib``ors)

  Hasco` Qfor Outlbrazfi Kuidft [fqufst o/ Opprbpraotfi o/ Yroajff Ajput Xb`ujtffrs oji

  Yroajffs Bj Kborik/

  , , , , J/O

  , , , c/ , J/O

  , , , c/ , J/O

  , , , c/ , J/O

  , , , , J/O

  , , , , J/O

  , , , , J/O

  , , , , J/O

  , , , , J/O

  , , , , J/O

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  Yrojsatabj _tr , , ,

  , , , ,i/

  , , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  / Supp , , ,

  , , , , ,

  , , , f/ , ,

  , , , , ,

  / Supp , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , h/ , ,

  , , , , ,

  , , , ,

  , , , , ,

  , d/ , , l/ , ,

  , , , a/ n/ , ,

  , , e/ m/ , ,

  , `/ , j/ , ,

  , , b/ , ,

  , , p/ , ,

  ,q/

  , ,r/

  , , , , , s/ t/ , ,

  , , , u/ v/ , w/ ,

  , , , x/ , ,

  , , y/ , ,

  , , z/ , ,

  , , oo/ok , ,

  , , oc/ , ,

  , , oi/ , ,

  , , ,. ,.

  , , , fst. , fst.

  , , fst , fst

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  17/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  o/ Stortajd aj HQ ?11;, hujis tb rfmoaj ovoa`ok`f hbr twb yfors.

  k/ Hbr HQ ?14; tlrbudl HQ ?111, tlas as tlf ovfrodf jumkfr

  bh Xb`ujtffrs tlrbudlbut tlf yfor. Hbr HQ ;777 tlrbudl

  tlf sco` yfor bh tlf prfsaifjts kuidft, tlas as tlf jumkfr

  bh troajffs oji Xb`ujtffrs bj kbori bj 37 Sfptfmkfr bh

  tlf sco` yfor, ajc`uiajd Wfocf Cbrps [fspbjsf oji VjatfiJotabjs Xb`ujtffrs.

  c/ Ajc`uifs rfopprbpraotfi hujis aj ?183 ($3.

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  18/114

  W F O C F C B [ W S B W F [ O Y A B J O @ O [ F O S

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  19/114

  Y L A S W O D F T O S A J Y F J Y A B J O @ @ Q @ F H Y K @ O J E

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  20/114

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  21/114

  Solf` Copf Xfrif, Ylf Domkao, Mo`a, Mouratojao, Jadfr, Sfjfdo`

  Cbosto` Tfst oji Cfjtro` Ohraco Kfjaj, Kureajo Hosb, Comfrbbj, Dlojo, Duajfo, @akfrao, Safrro @fbjf, Ybdb

  Fostfrj Ohraco Ftlabpao, Efjyo, Moiodoscor, Mo`owa, Mbzomkaquf, [wojio, Yojzojao, Vdojio

  Sbutlfrj Ohraco Kbtswojo, @fsbtlb, Jomakao, Sbutl Ohraco, Swoza`oji, ^omkao

  OH[ACO [FDABJ

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  22/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Ohraco [fdabj

  Sajcf ?18?, mbrf tloj 84,777 Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs

  lovf sfrvfi aj cbujtrafs tlrbudlbut Ohraco. Ot tlf fji

  bh HQ ;771, Ohraco loi ;,

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  23/114

  FV[BWF, MFIAYF[[OJFOJ, OJI OSAO [FDABJ

  Ko`eojs oji Jbrtl Ohraco O`kojao, Ku`dorao, [fpuk`ac bh Mocfibjao, Mbrbccb

  Cfjtro` oji Fostfrj Furbpf Mb`ibvo, [bmojao, Veroajf

  Maii`f Fost oji tlf Coucosus Ormfjao, Ozfrkoanoj, Dfbrdao, Nbrioj

  Cfjtro` Osao Eozoelstoj, Eyrdyz [fpuk`ac, Yuremfjastoj

  Osao Comkbiao, Clajo, Ajibjfsao, Mbjdb`ao, Wla`appajfs, Yloa`oji

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  24/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Furbpf, Mfiatfrrojfoj, oji Osao

  Sajcf tlf Wfocf Cbrps ajcfptabj aj ?18?, mbrf tloj

  6;,777 Xb`ujtffrs lovf sfrvfi aj tlf Furbpf, Mfia-

  tfrrojfoj, oji Osao (FMO) rfdabj. Ot tlf fji bh HQ

  ;771, FMO loi ;,33? Xb`ujtffrs oji troajffs wbreajdaj ?< cbujtrafs. Aj Ifcfmkfr ;771 tlf Wfocf Cbrps

  sadjfi o cbujtry odrffmfjt tb fstok`asl o prbdrom aj

  Ajibjfsao. Ylf rst Xb`ujtffrs orf fxpfctfi tb orravf

  aj Morcl ;7?7.

  Xb`ujtffrs aj FMO sfrvf aj vf bh tlf odfjcys

  prbdrom sfctbrskusajfss ifvf`bpmfjt, fiucotabj,

  fjvarbjmfjt, lfo`tl oji LAX/OAIS, oji ybutl.

  Aj oiiatabj, mojy Xb`ujtffrs oii o crbss-sfctbrao`

  iamfjsabj ky ajcbrpbrotajd ajhbrmotabj oji cbmmu-

  jacotabj tfcljb`bdy (ACY), dar`s fiucotabj, oji hbbi

  sfcuraty os tlfy wbre watl cbmmujatafs, sclbb`s, c`aj-acs, kusajfssfs, cbbpfrotavfs oji bco` jbjdbvfrjmfj-

  to` brdojazotabjs (JDBs), mujacapo` dbvfrjmfjts,

  oji ujavfrsatafs. Aj oiiatabj, tlf Wfocf Cbrps prbvaifs

  troajajd hbr Xb`ujtffrs aj mbrf tloj 37 `ojduodfs. (Sff

  Oppfjiax C hbr iftoa`s.) Ylas fjok`fs Xb`ujtffrs tb

  ffctavf`y `avf oji wbre aj tlfar cbmmujatafs.

  Bvfr tlf `ost ?7 yfors, Xb`ujtffrs fbrts aj tlf

  kusajfss sfctbr lovf fvb`vfi hrbm kusajfss cbjsu`tajd

  tb oj ajcrfosf aj cbmmujaty fcbjbmac ifvf`bpmfjt,

  fmplosazajd sustoajoka`aty, trojsporfjcy, cbmmujaty

  vb`ujtffrasm, oji `foifrslap troajajd. Ylas ajc`uifswbreajd iarfct`y watl fjtrfprfjfurs, dbvfrjmfjto`

  brdojazotabjs oji JDBs, fiucotabjo` ajstatutabjs,

  cbmmujaty drbups, oji mbtavotfi ajiavaiuo`s.

  Fiucotabj cbjtajufs tb kf tlf `ordfst sfctbr aj tlf

  rfdabj, watl tfoclajd Fjd`asl os o hbrfadj `ojduodf

  (YFH@) aifjtafi os tlf pramory octavaty. Xb`ujtffrs

  orf port bh jotabjo` oji `bco` fbrts tb strfjdtlfj

  pramory, sfcbjiory, oji ujavfrsaty fiucotabj copoc-

  aty tlrbudl c`ossrbbm ajstructabj, prbhfssabjo`

  ifvf`bpmfjt hbr tfoclfrs, oji cbmmujaty rfsburcfifvf`bpmfjt.

  Tbreajd watl sclbb`s, ybutl drbups, oji jbjprbt

  brdojazotabjs, fjvarbjmfjt sfctbr Xb`ujtffrs aj tlf

  FMO rfdabj prbmbtf o drfotfr ujifrstojiajd bh `bco`

  fcb`bdy oji fjvarbjmfjto` assufs. Xb`ujtffrs ajcrfosf

  oworfjfss tlrbudl fcb-c`uks, comps, trff-p`ojtajd

  compoadjs, oji sama`or cbmmujaty fbrts. Ylfy o`sb

  oiirfss fcb`bdaco` assufs sucl os sohf wotfr, frbsabj,

  oji bvfrusf bh pfstacaifs oji hfrta`azfrs. Btlfr Xb`-

  ujtffrs wbre tb amprbvf ruro` huf` oji fjfrdy usodf

  tlrbudl tlf prbmbtabj bh o`tfrjotavf huf` bptabjs,troaj duaifs ot jotabjo` pores, br amprbvf sojatotabj.

  Lfo`tl Xb`ujtffrs fiucotf ajiavaiuo`s, lbusf-

  lb`is, sfrvacf prbvaifrs, oji cbmmujatafs okbut tlf

  ampbrtojcf bh lfo`tl prbmbtabj oji iasfosf prf-

  vfjtabj. Ylf moaj hbcus as bj strfjdtlfjajd lfo`tl

  fiucotabjwlftlfr aj sclbb`s, tfoclajd ajstatutabjs,

  br cbmmujatafsky usajd o prfvfjtotavf lfo`tl corf

  opprbocl. Mbst Xb`ujtffr prbnfcts ottfmpt tb ajc`uif

  LAX/OAIS prfvfjtabj oji `ahf sea``s fiucotabj.

  Qbutl ifvf`bpmfjt octavatafs orf ajcrfosajd`y

  ampbrtojt aj tlf FMO rfdabj, wlfrf lo`h tlf pbpu`o-tabj as ujifr tlf odf bh ;6. Ampbrtojt orfos bh octavaty

  ajc`uif ahf-sea``s troajajd hbr fmp`bymfjt, fjtrfprf-

  jfurslap oji foifrslap troajajd, prbmbtajd tb`frojcf

  oji sf`h-fstffm, oji cbjact rfsb`utabj.

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  25/114

  Cfjtro` Omfraco Kf`azf, Cbsto [aco, F` So`voibr, Duotfmo`o, Lbjiuros, Mfxacb, Jacoroduo, Wojomo

  CorakkfojIbmajacoj [fpuk`ac, Fostfrj Corakkfoj (Ojtaduo/Korkuio, Ibmajaco, Drfjoio/Corraocbu,St. Eatts oji Jfvas, St. @ucao, St. Xajcfjt/Drfjoiajfs), Nomoaco

  Sbutl Omfraco Kb`avao, Fcuoibr, Duyojo, Woroduoy, Wfru, Surajomf

  Wocac Hfifrotfi Stotfs bh Macrbjfsao oji Wo`ou, Hana, Sombo, Ybjdo, Xojuotu

  AJYF[OMF[ACO OJI YLF WOCAHAC [FDABJ

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  26/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Ajtfr-Omfraco oji Wocac

  Sajcf tlf Wfocf Cbrps ajcfptabj aj ?18?, mbrf tloj

  4

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  27/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J? odracu`turf, kusajfss ifvf`bpmfjt, fiucotabj,

  fjvarbjmfjt, lfo`tl oji LAX/OAIS, oji ybutl.

  Oiiatabjo``y, Xb`ujtffrs aj o`` sfctbrs ajcbrpbrotf

  mfojajdhu` wbre aj ajhbrmotabj oji cbmmujacotabj

  tfcljb`bdy (ACY), wbmfj aj ifvf`bpmfjt/dfjifr

  oji ifvf`bpmfjt (TAI/DOI), LAX/OAIS, oji ybutlifvf`bpmfjt ajtb tlfar pramory oji sfcbjiory octava-

  tafs. O iascussabj bh focl sfctbrs wbre bknfctavfs oji

  fxomp`fs bh Xb`ujtffr octavatafs oppfor aj Oppfjiax I.

  Wfocf Cbrps [fspbjsf

  Wfocf Cbrps [fspbjsf prbvaifs rfturjfi Wfocf Cbrps

  Xb`ujtffrs tlf bppbrtujaty tb sfrvf odoaj aj rfwori-

  ajd, slbrt-tfrm ossadjmfjts. Sajcf ats ajcfptabj os

  tlf Crasas Cbrps aj ?118, Wfocf Cbrps [fspbjsf los

  sfjt bvfr ?,;77 rfturjfi Xb`ujtffrs tb mbrf tloj 98

  cbujtrafs. Aj HQ ;771, Wfocf Cbrps [fspbjsf f`ifi4< Xb`ujtffrs. Aj HQ ;7??, tlf Wfocf Cbrps wa`` sadja-

  cojt`y ajcrfosf tlf jumkfr bh Wfocf Cbrps [fspbjsf

  Xb`ujtffrs (WC[Xs), jfor`y trap`ajd tlf jumkfr bh

  WC[Xs tlot sfrvfi aj rfcfjt kuidft yfors.

  Wfocf Cbrps [fspbjsf prbvaifs quo`afi rfturjfi

  Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs tlf bppbrtujaty tb doaj

  oiiatabjo` ajtfrjotabjo` fxpfrafjcf wla`f amportajd

  tfcljaco` fxpfrtasf crataco` hbr portjfr brdojazotabjs

  oji tlf cbmmujatafs aj wlacl tlfy sfrvf. Wfocf

  Cbrps [fspbjsf Xb`ujtffrs orf ok`f tb moef vo`u-

  ok`f cbjtrakutabjs kfcousf tlfy cbmf fquappfi watl

  tlf `ojduodf, tfcljaco`, oji crbss-cu`turo` sea``s

  jffifi tb lovf oj ammfiaotf ampoct. Ossadjmfjts

  rojdf hrbm tlrff mbjtls tb bjf yforovfrodajd sax

  mbjtls aj iurotabjwatl o krafh brafjtotabj upbj

  orravajd aj-cbujtry. Xb`ujtffrs wbre watl lbst cbujtry

  dbvfrjmfjt ajstatutabjs sucl os majastrafs bh fiuco-

  tabj oji majastrafs bh lfo`tl. Ylfy moy o`sb wbre

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  28/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  watl ajtfrjotabjo` oji JDB portjfrs sucl os CO[F,

  tlf Vjatfi Jotabjs Cla`irfjs Huji (VJACFH), oji

  Wrbnfct LBWF.

  Ylf sax moaj prbdrom orfos hbr Wfocf Cbrps

  [fspbjsf orf> odracu`turf oji fjvarbjmfjt5 kusajfss/

  JDB ifvf`bpmfjt oji ajhbrmotabj tfcljb`bdy5 cbm-mujaty oji ybutl ifvf`bpmfjt5 iasostfr prfporfi-

  jfss oji rfspbjsf5 fiucotabj oji tfoclfr troajajd5

  oji LAX/OAIS oji lfo`tl. Os tlf odfjcy sffes tb

  strotfdaco``y drbw ats prfsfjcf orbuji tlf wbr`i, tlf

  Wfocf Cbrps [fspbjsf prbdrom prbvaifs tlf odfjcy

  watl mu`tap`f kfjfhats. Hbr ajstojcf, Wfocf Cbrps

  [fspbjsf los kffj uta`azfi succfsshu``y os o coto`yst

  hbr jfw cbujtry fjtrafs oji o``bws tlf odfjcy tb

  jamk`y rfspbji tb rf`afh fbrts orbuji tlf wbr`i watl

  troajfi Xb`ujtffrs.

  Aj ;771, Wfocf Cbrps [fspbjsf sfjt Xb`ujtffrstb Kureajo Hosb oji Wfru aj rfspbjsf tb iasostfrs5

  cbjiuctfi iasostfr prfporfijfss oji rf`afh octavatafs

  aj tlf Fostfrj Corakkfoj5 oji rfspbjifi tb Yyplbbj

  Bjiby aj tlf Wla`appajfs. Hbr tlf sfcbji stroadlt yfor,

  WC[Xs aj @akfrao ossastfi watl tlf rfcbjstructabj bh

  tlf cbujtrys lfo`tl oji fiucotabj systfms ky mfj-

  tbrajd tfoclfr troajfrs, troajajd lfo`tl prbhfssabjo`s,

  oji strfjdtlfjajd cbmmujaty portjfrslaps tlrbudl

  Worfjt Yfoclfr Ossbcaotabjs oji rfsburcf `akrorafs

  hbr tfoclfrs. Aj ;7?7, WC[Xs wa`` kf ombjd tlf rst

  Xb`ujtffrs tb orravf aj Ajibjfsao oji Safrro @fbjf.Wfocf Cbrps [fspbjsf wa`` o`sb p`oy o prbmajfjt rb`f

  aj tlf odfjcys pfjiajd rffjtry ajtb Loata. Wfocf Cbrps

  [fspbjsf Xb`ujtffrs, mojy bh wlbm lovf Loataoj

  Crfb`f `ojduodf sea``s, orf currfjt`y owoatajd ifpor-

  turf hbr Loata wlfrf tlfy wa`` suppbrt tlf jotabjo`

  rfcbvfry oji rfcbjstructabj fbrts.

  Oiiatabjo``y, Wfocf Cbrps [fspbjsf cbjtajufs tb

  strfjdtlfj ats portacapotabj aj tlf dlt odoajst LAX/

  OAIS tlrbudl tlf Wrfsaifjts Fmfrdfjcy W`oj hbr

  OAIS [f`afh (WFWHO[) prbdrom. WC[Xs strfjdtlfj

  tlf ajataotavfs bh `bco` JDBs, cbmmujaty- oji hoatl-

  kosfi brdojazotabjs, oji dbvfrjmfjt fjtatafs. WC[Xs

  watl oivojcfi ifdrffs aj puk`ac lfo`tl, sbcao` wbre,

  oji rf`otfi f`is prbvaif tfcljaco` fxpfrtasf aj tlf

  orfos bh mbjatbrajd oji fvo`uotabj, strotfdac p`oj-

  jajd, cbmmujaty-kosfi brdojazotabjs cbbriajotabj

  fbrts, troajajd/wbreslbp hoca`atotabj, ioto ojo`ysas,

  oji rfpbrtajd.

  Vjatfi Jotabjs Xb`ujtffrs

  Ylf Wfocf Cbrps portacapotfs aj tlf Vjatfi Jotabjs

  Xb`ujtffr prbdrom ky rfcruatajd Omfracoj vb`ujtffrs

  oji prbvaiajd tlfm watl sbmf jojcao` oji bdastaco`

  suppbrt.

  Bvfrsfos Bpfrotabjo` Suppbrt

  Cfjtro``y Wrbcfssfi Bvfrsfos

  Fquapmfjt oji Supp`afs

  Bvfrsffj ky tlf Bfficf bh Mojodfmfjt, tlas occbujt

  hujis tlf purclosf bh supp`afs (mfiaco` eats, fyf-

  d`ossfs, mbsquatb jfts, ftc.) hbr Xb`ujtffrs oji

  vflac`fs tb suppbrt Xb`ujtffrs.

  Hfifro` Fmp`byffs Cbmpfjsotabj Oct (HFCO)

  Vjifr HFCO, tlf Wfocf Cbrps rfamkursfs tlf Ifport-mfjt bh @okbr hbr iasoka`aty poymfjts oji mfiaco`

  cbsts hbr rfturjfi Xb`ujtffrs oji sto wlb fxpfrafjcf

  sfrvacf-rf`otfi ajnurafs br sacejfss. O vost monbraty bh

  tlfsf cbsts rf`otf tb Xb`ujtffrs c`oams. Sto c`oams

  orf majamo`.

  Mfiaco` Sfrvacfs Cfjtro``y Slorfi [fsburcfs

  Ylfsf orf iarfct Xb`ujtffr mfiaco` fxpfjsfs, ajc`ui-

  ajd corf oji trovf` hbr mfiaco` fvocuotabjs oji tlf

  cbsts bh prf- oji pbst-sfrvacf plysaco` fxomajotabjs.

  Wravotf Sfctbr Ajataotavfs (BWSA)

  Ylas bfficf mojodfs pravotf sfctbr hujis oji aj-eaji

  cbjtrakutabjs rfcfavfi ky tlf Wfocf Cbrps. Ylfsf

  hujis orf usfi tb suppbrt Xb`ujtffr prbnfcts.

  Ylf Wfocf Cbrps Wortjfrslap Wrbdrom (WCWW)

  as o tbb` ky wlacl Xb`ujtffrs moy rfcfavf hujiajd

  hbr prbnfct wbre. Ylf Bfficf bh Wravotf Sfctbr Ajatao-

  tavfs mojodfs WCWW oji fjsurfs cbjtrakutabjs orf

  aj cbmp`aojcf watl rf`fvojt pb`acafs oji prbcfiurfs.

  O`` ibjotabjs orf tox ifiuctak`f oji ?77 pfrcfjt bh

  ibjotabjs moif tb tlf Wortjfrslap Wrbdrom orf usfi

  hbr prbnfct purpbsfs.

  Wortjfrslap Wrbdrom prbnfcts lovf moif o trfmfj-

  ibus ampoct aj cbmmujatafs ocrbss tlf d`bkf sajcf

  tlf prbdrom wos `oujclfi aj ?189. Aj HQ ;771, WCWW

  rfcfavfi ibjotabjs hrbm ?7,616 ibjbrsoj ajcrfosf

  bh 1.6 pfrcfjt bvfr HQ ;77

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  29/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J;7

  prbnfcts aj 87 cbujtrafs. O majamum ;6 pfrcfjt cbm-

  mujaty cbjtrakutabj as rfquarfi hbr o prbnfct tb rfcfavf

  Wortjfrslap Wrbdrom ossastojcf. Aj HQ ;771, tlf

  octuo` cbmmujaty cbjtrakutabjs wfrf jfor`y 96 pfr-

  cfjt bh tlf tbto` prbnfct cbsts, watl opprbxamotf`y $?.8

  ma``abj aj cosl oji aj-eaji cbmmujaty cbjtrakutabjs.Wortjfrslap Wrbdrom prbnfcts kfjfhatfi bvfr

  89;,777 ajiavaiuo`s, fjsurajd tlot Wfocf Cbrps Xb`-

  ujtffrs coj cbjtajuf tb prbmbtf sustoajok`f ifvf`-

  bpmfjt, pfocf, hrafjislap, oji ujifrstojiajd aj tlf

  cbmmujatafs tlfy sfrvf.

  [famkursfmfjts tb tlf

  Ifportmfjt bh Stotf (ACOSS)

  Ylfsf orf poymfjts tlf Wfocf Cbrps moefs tb tlf

  Ifportmfjt bh Stotf hbr oimajastrotavf suppbrt.

  Sbmf jojcao` mojodfmfjt suppbrt as o`sb ajc`uifitlrbudl tlfsf poymfjts, o`tlbudl tlf Wfocf Cbrps

  los iarfct`y prbvaifi mbst hajojcao` mojodfmfjt

  suppbrt tb ats bvfrsfos pbsts sajcf tlf fji bh HQ ?11

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  30/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Xb`ujtffr Bpfrotabj s Suppbrt Sfrvacfs ajc `uifs

  stojiori cbmpbjfjts hbuji aj tlf oimajastrotabj

  bh mbst hfifro` odfjcafs, sucl os oimajastrotabj oji

  lumoj rfsburcfs, puk`ac butrfocl, oji kuidftajd oji

  ocquasatabjs. Aj oiiatabj tb typaco` hujctabjs, sucl

  bfficfs ot tlf Wfocf Cbrps lovf tlf oiiatabjo` dbo` bh

  suppbrtajd Xb`ujtffrs aj tlf f`i aj brifr tb oclafvf

  tlf Wfocf Cbrps massabj.

  Ylari Dbo` Wrbdroms

  Bhcf bh Wuk`ac Fjdodfmfjt

  Ylf Bfficf bh Wuk`ac Fjdodfmfjt, hbrmfr`y tlf Bfficf

  bh Ibmfstac Wrbdroms, mojodfs ajataotavfs tlot lf`p

  tlf Wfocf Cbrps mfft ats tlari dbo`tb lf`p prbmbtf

  o kfttfr ujifrstojiajd bh btlfr pfbp`fs bj tlf port

  bh Omfracojsoji lf`ps rfturjfi Wfocf Cbrps Xb`-

  ujtffrs ([WCXs) trojsatabj koce tb tlf Vjatfi Stotfs

  ohtfr tlfar sfrvacf. Ylf Bfficf bh Wuk`ac Fjdodfmfjt as

  p`ocajd rfjfwfi fmplosas bj lorjfssajd tlf pbtfjtao`

  oji fjtlusaosm bh tlf jfor`y ;77,777 Omfracojs wlb

  lovf sfrvfi os Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs sajcf ?18?.

  [fturjfi Xb`ujtffr Sfrvacfs ([XS)

  Ylas bhhacf ifvf`bps oji amp`fmfjts tlf odfjcys

  corffr oji trojsatabj suppbrt sfrvacfs hbr rfturjfi

  Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs. [XS wbres iarfct`y watl

  currfjt Xb`ujtffrs, rfturjfi Xb`ujtffrs, Wfocf Cbrps

  sto, oji puk`ac oji pravotf sfctbr foifrs tb ifvf`bp

  corffr-rf`otfi puk`acotabjs, corffr fvfjts, oji corffr

  ku``ftajs tlot lf`p rfturjfi Xb`ujtffrs trojsatabj koce

  tb tlf Vjatfi Stotfs.

  Hf``bws/VSO

  Ylf Hf``bws/VSO prbdrom prbvaifs oj bppbrtujaty

  hbr rfturjfi Xb`ujtffrs tb wbre tbwori droiuotf

  ifdrffs oji tb doaj prbhfssabjo` fxpfrafjcf cbjcur-

  rfjt`y aj sucl f`is os tfoclfr fiucotabj, cbmmujaty/

  fcbjbmac ifvf`bpmfjt, jursajd oji puk`ac lfo`tl, oji

  fjvarbjmfjto` stuiafs.

  Ylf Wfocf Cbrps cf`fkrotfs tlf Hf``bws/VSO prb-

  droms ;6tl ojjavfrsory aj ;7?7. Wortacapotajd droiu-

  otf sclbb`s prbvaif jojcao` ossastojcf tb rfturjfi

  Xb`ujtffrs fjrb``fi aj vorabus oivojcfi ifdrff prb-

  droms. Ot tlf somf tamf, rfturjfi Xb`ujtffrs moef o

  cbmmatmfjt tb wbre aj oj ujifrsfrvfi bco` cbmmu-

  jaty os tlfy pursuf tlfar droiuotf ifdrffs. Xb`ujtffrs

  coj portacapotf aj tlf Hf``bws/VSO prbdrom ot ojy

  pbajt ohtfr tlfy jasl tlfar Wfocf Cbrps sfrvacf. Aj

  HQ ;771, 94; rfturjfi Xb`ujtffrs wfrf fjrb``fi aj

  droiuotf ifdrff prbdroms ot Hf``bws/VSO portjfrsclbb`s. Sajcf tlf prbdroms ajcfptabj aj ?1

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  31/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J;;

  oji tlf vo`uf bh cbmmujaty sfrvacf. Ombjd tbb`s

  usfi orf oj owori-wajjajd sfrafs bh cbujtry-spfcac

  vaifbs watl occbmpojyajd tfoclfrs duaifs, Xb`ujtffr-

  wrattfj atfroturf suppbrtfi ky stojioris-kosfi fssbj

  p`ojs, pbicosts, oji jorrotfi s`aif slbws.

  Focl bh tlfsf CTTS prbdroms fjnbyfi succfss ajHQ ;771. Jfor`y 6,777 Xb`ujtffrs slorfi tlfar Wfocf

  Cbrps fxpfrafjcfs watl bvfr 977,777 stuifjts aj o`` 67

  stotfs oji tlf Iastract bh Cb`umkao tlrbudl tlf CTTS

  Cbrrfspbjifjcf Motcl prbdrom5 mbrf tloj 677

  rfturjfi Xb`ujtffrs portacapotfi aj tlf CTTS Spfoe-

  frs Motcl prbdrom5 oji tlf Wfocf Cbrps CTTS

  wfksatf ottroctfi mbrf tloj ;.6 ma``abj vasatbrs.

  Odfjcy Oimajastrotabj

  Ocquasatabjs oji CbjtroctsYlas bfficf as rfspbjsak`f hbr odfjcy prbcurfmfjt pb`a-

  cafs oji prbcfiurfs, fjsurajd cbmp`aojcf watl Hfifro`

  Ocquasatabj [fdu`otabjs oji tlf Wfocf Cbrps Oct. At

  prbvaifs tfcljaco` duaiojcf oji oivacf tb odfjcy sto

  wbr`iwaif bj prbcurfmfjt mottfrs oji loji`fs o``

  prbcurfmfjt octabjs hbr ibmfstac bfficfs.

  Cbmmujacotabjs

  Ylf Bfficf bh Cbmmujacotabjs mojodfs o`` bfficao`

  cbmmujacotabjs, ajc`uiajd moreftajd oji oivfrtas-

  ajd, vaifb prbiuctabj oji plbtbdroply, oj fxtfrjo`wfksatf, prfss rf`otabjs, oji odfjcy puk`acotabjs. Aj

  oiiatabj, tlf bfficf prbiucfs rfcruatmfjt tbb`s tlot

  suppbrt tlf Bhhacf bh Xb`ujtffr [fcruatmfjt oji

  Sf`fctabj (X[S). Ylf bfficf prbvaifs fiatbrao` duai-

  ojcf hbr tlf odfjcy oji mojodfs ifsadj, prbiuctabj,

  oji if`avfry bh o`` rfcruatmfjt oji btlfr prbmbtabjo`

  prbiucts, ajc`uiajd jotabjo` oivfrtasfmfjts oji o``

  cb``otfro` motfrao`s. Cbmmujacotabjs pfrsbjjf` o`sb

  wbre watl puk`ac ooars spfcao`asts aj tlf jajf rfdabjo

  rfcruatmfjt bfficfs.

  Cbjdrfssabjo` [f`otabjs

  Ylf Bfficf bh Cbjdrfssabjo` [f`otabjs ifvf`bps tlf

  Wfocf Cbrps fdas`otavf strotfdy, cbbriajotfs octavatafs

  rf`otfi tb o`` fdas`otavf assufs oji ajtfrfsts, oji sfrvfs

  os tlf bfficao` `aoasbj kftwffj tlf Wfocf Cbrps Iarfc-

  tbr oji mfmkfrs bh Cbjdrfss oji cbjdrfssabjo` sto.

  Iarfctbrs Bhcf oji Ossbcaotfi Bhcfs

  Ylf Bfficf bh tlf Iarfctbr prbvaifs fxfcutavf-`fvf`

  iarfctabj tb tlf Wfocf Cbrps, bvfrsffajd ats prbdroms

  oji octavatafs oji fstok`aslajd odfjcy pb`acy aj occbr-

  iojcf watl tlf tlrff dbo`s bh tlf Wfocf Cbrps, aj oiia-

  tabj tb fjsurajd cbmp`aojcf watl tlf Wfocf CbrpsOct. Ylf Iarfctbrs Bfficf o`sb ajc`uifs tlf Bfficf bh

  Omfracoj Iavfrsaty Wrbdroms, tlf Bfficf bh Ajtfrdbv-

  frjmfjto` Ooars, oji tlf Bfficf bh Ajjbvotabj.

  Ylf Bfficf bh Omfracoj Iavfrsaty Wrbdroms

  Ylas bhhacf ifvf`bps oji corrafs but tlf odfjcys

  ohharmotavf fmp`bymfjt prbdrom5 fjsurfs fquo`

  bppbrtujaty hbr Xb`ujtffrs, fmp`byffs, oji opp`acojts

  hbr Xb`ujtffr sfrvacf br fmp`bymfjt5 oji prbvaifs

  duaiojcf tb mojodfmfjt tb ib tlf somf.

  Ylf Bfficf bh Ajtfrdbvfrjmfjto` Ooars (ADO)

  Ylas bfficf as rfspbjsak`f hbr ifvf`bpajd oji amp`f-

  mfjtajd tlf Iarfctbrs pb`acy oji strotfdy hbr kua`iajd

  oji moajtoajajd rf`otabjslaps watl btlfr V.S. dbvfrj-

  mfjt odfjcafs aj brifr tb cu`tavotf jfw odrffmfjts

  oji portjfrslaps. Ylf ADO cbjtrakutfs tb odfjcy

  drbwtl ky aifjtahyajd pbtfjtao` portjfrs oji syjfrdafs

  tb moxamazf tlf Wfocf Cbrps cbjtrakutabj tb bjdb-

  ajd ajtfrjotabjo` ifvf`bpmfjt fbrts. Oj fxomp`f as

  oj odrffmfjt tlot tlf Wfocf Cbrps fjtfrfi ajtb watl

  VSOAI hb``bwajd tlf fortlquoef aj Loata tb ossadjWfocf Cbrps sto oji Xb`ujtffrs tb suppbrt V.S. dbv-

  frjmfjt rf`afh fbrts tlfrf.

  Ylf Bfficf bh Ajjbvotabj

  Ylas bfficf wa`` hbcus bj lbw tlf odfjcy coj uta`azf

  mbifrj tfcljb`bdy tb fjlojcf Xb`ujtffr ampoct

  oji prbnfct sustoajoka`aty. Ylf bfficf wa`` sfrvf os oj

  ajtfrjo` rfsburcf tlot mojodfs o kbttbm up prbcfss

  tlot clo``fjdfs sto tb ajjbvotf oji prbmbtfs clojdf

  tlot suppbrts drbwtl. Oiiatabjo``y, at wa`` aifjtahy kfst

  proctacfs tlot lovf o monbr ampoct wlfj slorfi waif`y

  tlrbudlbut tlf odfjcy.

  Dfjfro` Cbujsf`

  Ylf Bfficf bh tlf Dfjfro` Cbujsf` prbvaifs fdo` oivacf

  oji sfrvacfs tb tlf Iarfctbr oji bvfrsfos oji ibmfstac

  sto oji ossasts aj tlf ifvf`bpmfjt bh odfjcywaif

  pb`acafs.

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  32/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Ajspfctbr Dfjfro`

  Ylas bfficf hu```s tlf mojiotfs bh tlf Ajspfctbr Dfj-

  fro` Oct bh ?14

  Lumoj [fsburcf Mojodfmfjt, Oimajastrotavf Sfr-

  vacfs, oji tlf Hrffibm bh Ajhbrmotabj/Wravocy Oct/

  [fcbris Mojodfmfjt Bfficf.

  Bhcf bh Mojodfmfjt Cfjtro``y

  Mojodfi [fsburcfs

  Ylfsf hujis ajc`uif Dfjfro` Sfrvacfs Oimajastro-

  tabj rfjt hbr lfoiquortfrs oji ibmfstac rfcruatajd

  bfficfs, moa` sfrvacfs, oji kua`iajd moajtfjojcf ojirfhurkaslmfjt.

  Bhcf bh tlf Clafh Hajojcao` Bhcfr (BCHB)

  Ylf BCHB bvfrsffs o`` hajojcao` mojodfmfjt

  octavatafs rf`otajd tb tlf prbdroms oji bpfrotabjs

  bh tlf odfjcy5 moajtoajs oj ajtfdrotfi odfjcy kui-

  dft occbujtajd oji hajojcao` mojodfmfjt systfm5

  prbvaifs jojcao` mojodfmfjt pb`acy duaiojcf oji

  bvfrsadlt5 oji mbjatbrs tlf jojcao` hbrmu`otabj bh

  tlf odfjcy kuidft oji tlf jojcao` fxfcutabj bh tlf

  kuidft aj rf otabj tb octuo fxpfjiaturfs.

  Bhcf bh tlf Clafh Hajojcao` Bhcfr Cfjtro``y

  Mojodfi [fsburcfs

  Ylfsf rfsburcfs orf pramora`y hbr sto cbsts sucl os

  ujfmp`bymfjt cbmpfjsotabj, sfvfrojcf poy, tfrmajo`

  `fovf poymfjts, hbrfadj currfjcy uctuotabjs, oji

  bvfrsfos sto mfiaco` fvocuotabj.

  Bhcf bh tlf Clafh Ajhbrmotabj Bhcfr (BCAB)

  Ylas bhhacf as rfspbjsak`f hbr tlf ifvf`bpmfjt oji

  opp`acotabj bh ajhbrmotabj tfcljb`bdy aj suppbrt bh

  tlf Wfocf Cbrps massabj ot lfoiquortfrs, V.S. rfdabjo`

  rfcruatajd bfficfs, oji bvfrsfos pbsts.

  Ylf BCAB prbvaifs cbjjfctavaty, sfcuraty, cb`-

  `okbrotabj, oji ajhbrmotabj tfcljb`bdy (AY) sb`utabjs

  tlot fjok`f pbsts oji Xb`ujtffrs tb pfrhbrm tlfar

  hujctabjs. Ylf BCAB bvfrsffs d`bko` tfcljaco` ossfts

  (loriworf, sbhtworf, oji cbmmujacotabjs), AY p`oj-

  jajd oji troajajd (ajc`uiajd troajajd hbr bvfrsfos AY

  spfcao`asts), oji opp`acotabj systfms ifvf`bpmfjt oji

  moajtfjojcf.

  Bhcf bh tlf Clafh Ajhbrmotabj

  Bhcfr Cfjtro``y Mojodfi [fsburcfsYlfsf hujis ajc`uif tlf cbsts bh tf`fcbmmujacotabjs,

  ioto cfjtfr bpfrotabjs, moajhromf oji iastrakutfi

  cbmputajd fjvarbjmfjts, bvfrsfos fquapmfjt, iasos-

  tfr rfcbvfry, oji fjtfrprasf ajhbrmotabj orclatfcturf.

  Bhcf bh Strotfdac Ajhbrmotabj, [fsforcl, oji

  W`ojjajd (BSA[W)

  Ylas bfficf mfosurfs odfjcy pfrhbrmojcf, fjlojcfs

  tlf stfworislap oji dbvfrjojcf bh ioto, oji mfosurfs

  oji fvo`uotfs odfjcy-`fvf` prbdroms. BSA[W pfrhbrms

  tlrff efy odfjcy-`fvf` hujctabjs> pfrhbrmojcf p`oj-jajd oji rfpbrtajd, fvo`uotabj oji mfosurfmfjt, oji

  ioto mojodfmfjt.

  Wfocf Cbrps Jotabjo` Oivasbry Cbujca`

  Vjifr tlf Wfocf Cbrps Oct, tlf Wfocf Cbrps Jotabjo`

  Oivasbry Cbujca` as o Wrfsaifjtao` oivasbry cbmmattff

  oppbajtfi ky tlf Wrfsaifjt watl tlf oivacf oji cbjsfjt

  bh tlf Sfjotf. Davfj tlf ojtacapotfi sadjacojt drbwtl

  aj tlf octavatafs oji prbdroms bh tlf Wfocf Cbrps, os

  wf`` os tlf jojcao` rfsburcfs kfajd ifvbtfi tb tlf

  Wfocf Cbrps, bvfr tlf jfxt hfw yfors, tlf Wrfsaifjtkf`afvfs at as ampbrtojt tb lovf oj oivasbry cbujca`

  aj p`ocf. Mfmkfrs bh tlf Cbujca` orf rfspbjsak`f hbr

  rfvafwajd tlf octavatafs bh tlf Wfocf Cbrps tb fvo`uotf

  tlf occbmp`aslmfjts oji pbtfjtao` copoka`atafs bh tlf

  odfjcy. Ylf Cbujca` as o`sb clordfi watl moeajd rfc-

  bmmfjiotabjs hbr tlf purpbsf bh duaiajd tlf huturf

  iarfctabj bh tlf Wfocf Cbrps oji bh lf`pajd tb fjsurf

  tlot tlf purpbsfs oji prbdroms bh tlf Wfocf Cbrps

  orf corrafi but aj woys tlot orf fcbjbmaco`, ffficafjt

  oji rfspbjsavf tb clojdajd jffis bh, oji rf`otabjslaps

  watl, tlf cbujtrafs oji pfbp`fs kfajd sfrvfi.

  Ylf Cbujca` wa`` cbjsast bh htffj vbtajd mfmkfrs

  oji hbur fx-bfficab jbj-vbtajd mfmkfrs cbjsastajd bh

  tlf Sfcrftory bh Stotf oji tlf VSOAI Oimajastrotbr

  (br tlfar ifsadjffs) o`bjd watl tlf Iarfctbr oji Ifp-

  uty Iarfctbr bh tlf Wfocf Cbrps. Sfvfj bh tlf vbtajd

  mfmkfrs must kf rfturjfi Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs

  oji jb mbrf tloj fadlt vbtajd mfmkfrs moy kf hrbm

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  33/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J;9

  tlf somf pb`ataco` porty. Aj oiiatabj, jb vbtajd mfmkfr

  bh tlf Cbujca` moy kf oj bfficfr br fmp`byff bh tlf

  Vjatfi Stotfs Dbvfrjmfjt. Ylf twb-yfor tfrms bh

  vbtajd mfmkfrs orf stoddfrfi oji jb vbtajd mfmkfr

  moy sfrvf bjdfr tloj twb cbjsfcutavf twb-yfor tfrms.

  Sohfty oji Sfcuraty

  Ylas bfficf cbbriajotfs oji prbmu`dotfs o`` wbr`iwaif

  Wfocf Cbrps sohfty oji sfcuraty pb`acafs, watl tlf

  fxcfptabj bh AY systfms sfcuraty wlacl, ky `ow, as tlf

  ibmoaj bh tlf clafh ajhbrmotabj bfficfr.

  Ylf Bfficf bh Sohfty oji Sfcuraty as clordfi watl

  mbjatbrajd oji matadotajd tlf rases hocfi ky Wfocf

  Cbrps Xb`ujtffrs, odfjcy pfrsbjjf` oji hoca`atafs, kbtl

  ibmfstaco``y oji bvfrsfos. Ylf bfficf bpfrotfs kbtl

  watlaj tlf structurf bh cbmp`fx hfifro` rfquarfmfjts

  oji aj tlf rfo`m bh crasas rfspbjsf tb prbvaif tamf`yoji opprbpraotf duaiojcf tb Xb`ujtffrs oji odfjcy

  `foifrslap o`aef.

  Ylf Wfocf Cbrps ifvbtfs sadjacojt rfsburcfs tb

  majamazf sohfty rases tb Xb`ujtffrs oji tb davf tlfm

  tlf troajajd, suppbrt, oji ajhbrmotabj tlfy jffi hbr

  o sohf fxpfrafjcf. Ylf Bfficf bh Sohfty oji Sfcuraty

  cb``okbrotfs c`bsf`y watl Wfocf Cbrps tlrff rfdabjs

  oji prbvaifs suppbrt iarfct`y tb pbsts tlrbudl ?7

  rfdabjo``y-kosfi Wfocf Cbrps sohfty oji sfcuraty

  bfficfrs (WCSSBs). Ylfsf bfficfrs sfrvf os sfcuraty

  cbjsu`tojts hbr cbujtry iarfctbrs oji tlf Bfficf bhSohfty oji Sfcuraty, prbvaiajd troajajd, tlrfot ossfss-

  mfjt, plysaco` sfcuraty duaiojcf, crasas mojodfmfjt,

  oji suppbrt tb Xb`ujtffrs wlb lovf kffj vactams bh

  cramf. Ot focl pbst, tlf Sohfty oji Sfcuraty ujat as

  rfspbjsak`f hbr sfttajd up systfms tb moxamazf oji

  ifjf fvfry sto mfmkfrs rfspfctavf rfspbjsaka`aty

  hbr tlf sohfty oji sfcuraty bh Xb`ujtffrs. Focl pbst

  los o iftoa`fi fmfrdfjcy octabj p`oj tlot as ifvf`bpfi

  aj cbbriajotabj watl Wfocf Cbrps lfoiquortfrs, tlf

  rfdabjo` sfcuraty bfficf bh tlf V.S. Fmkossy, oji Wfocf

  Cbrps lbst cbujtry cbujtfrports.

  Fmplosas as p`ocfi bj Xb`ujtffr rfspbjsaka`aty

  oji fxtfjsavf troajajd aj sbuji sohfty proctacfs. Ylas

  opprbocl as kosfi bj tlf hoct tlot Xb`ujtffrs coj mbst

  fhhfctavf`y majamazf tlfar sohfty rases ky kua`iajd

  rfspfcthu` rf`otabjslaps watl tlbsf aj tlfar cbmmujaty.

  Ylf Wfocf Cbrps los ajstatutfi o krboi oji systfmotac

  opprbocl tb ajcrfosf Xb`ujtffrs copocaty tb effp

  tlfmsf`vfs sohf iurajd tlfar sfrvacf. Ylas opprbocl

  as kosfi bj sfvfro` hujiomfjto` tfjfts bh Xb`ujtffr

  sohfty oji sfcuraty, ajc`uiajd kua`iajd rf`otabjslaps,

  slorajd ajhbrmotabj, troajajd, satf ifvf`bpmfjt, ajca-

  ifjt rfpbrtajd oji rfspbjsf, oji fmfrdfjcy cbmmu-

  jacotabjs oji p`ojjajd. (Sff Oppfjiax L hbr tlf sohftyoji sfcuraty bvfrvafw tlot as prbvaifi tb Xb`ujtffrs,

  vao tlf Xb`ujtffr Lojikbbe.)

  Ylf Bpfrotabjs Suppbrt Iavasabj mojodfs tlf

  cramf ajcaifjt rfpbrtajd prbdrom oji cbbriajotfs

  watl pbsts, iap`bmotac sfcuraty, oji lbst cbujtry `ow

  fjhbrcfmfjt tb suppbrt tlf ajvfstadotabj oji prbsfcu-

  tabj bh cramfs odoajst Xb`ujtffrs. Ylf iavasabj o`sb

  sfrvfs os tlf odfjcys hbco` pbajt hbr plysaco` sfcuraty

  bh bvfrsfos bfficfs oji rfsaifjcfs.

  Sohfty oji Sfcuraty Cfjtro``yMojodfi [fsburcfs

  Ylfsf rfsburcfs orf pramora`y hbr ibmfstac sfcuraty

  duori cbjtrocts watl tlf Ifportmfjt bh Lbmf`oji

  Sfcuraty. Cramf rfspbjsf hujis orf o`sb mojodfi

  watlaj tlas occbujt. Sucl hujis coj kf iarfctfi tb ojy

  port bh tlf wbr`i wlfrf cramfs odoajst Wfocf Cbrps

  Xb`ujtffrs rfquarf o swaht rfspbjsf.

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  34/114

  O W W F J I A C F S

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  35/114

  Y L A S W O D F T O S A J Y F J Y A B J O @ @ Q @ F H Y K @ O J E

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  36/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Xb`ujtffrs ky [fdabj

  Xb`ujtffr Wrbnfcts

  Xb`ujtffr Wrb`f

  Ybto`s moy jbt oii tb ?77 pfrcfjt kfcousf bh rbujiajd.

  O`` ioto currfjt os bh Sfptfmkfr 37, ;771.

  Xb`ujtffr Stotastacs

  ?6%> Kusajfss ifvf`bpmfjt

  ?9%> Fjvarbjmfjt

  6%> Qbutl

  6%> Odracu`turf

  9%> Btlfr

  Lfo`tl ojiLAX/OAIS

  ;;%

  Fiucotabj

  36%

  Odf 3731

  ;%> Odf 9791

  3%> Odf 6761

  9%> Odf 8781

  0?%> Odf 4741

  0?%> Odf Morrafi

  Hfmo`f87%

  Mo`f97%

  Ajtfr-Omfracooji tlf Wocac

  3;%

  Ohraco

  34%

  Furbpf,Mfiatfrrojfoj,

  oji Osao

  37%

  OWWFJIA\ O

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  37/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J;

  Ohraco

  KFJAJOino, Korako, Kotbju, Kao`a, Ifjia, Hbj, Hrfjcl,

  Dbuj, Aiotclo, @bepo, Majo, Jodbt, Jotfja,Wfu`l, Sb`o, Tomo, Qfjif, Qbruko, ^ormo

  KBYSTOJOSftswojo

  KV[EAJO HOSBKasso, Hrfjcl, Hu`hu`i, Du`mojcfmo,

  Durujssa, Laia, Atojaebm, Nu`o, Eojura, Eopsaea,Eorujhf, Eotsfjo, @bkara, @yf`f, Mojioro,

  Mbbr, Mujdoeo, Saombu, Qfmko

  COMF[BBJKomuj, Kosso, Koyoo, Ku`u, Waidaj Fjd`asl

  Hojd, Hrfjcl, Hu`hui, Dlbm o`, LousoCOWF XF[IF

  Kor`ovfjtb Erab`u, Wbrtudufsf,Sbtovfjtb Erab`u

  FYLABWAOOmlorac, Brbmaho, Yadrajyo

  YLF DOMKAONb`o, Mojiajeo, Wu`oor,Sorolu`f, Sfrffr, Tb`bh

  DLOJOKu`a, Iodorf, Iodkoja, Iojdmf, Fwf, Hojt, Do,

  Dlojoaoj Sadj @ojduodf, Dbjno, Duruja, Louso,Eosfm, Eusoo`, @aeapoepoo`u, Mompru`a, Mbor,

  Jojeom, Jzfmo, Sasoo`a, Yo`fja, Ywa, Too`f, Tosso

  DVAJFOHrfjcl, Eassaf, Epf`f, @bmo, Mo`ajef, Wu`oor , Sbussbu

  EFJQOEo`fjnaj, Efjyoj Sadj @ojduodf,

  Eaeuyu, Easwola`a, @ub, @uylo

  @FSBYLBSfsbtlb

  @AKF[AO

  @akfraoj Fjd`asl

  MOIODOSCO[Hrfjcl, Mo`odosy

  MO@OTAClaclfwo, Cla`omkao, Cla`bmwf, Clajio`a,

  Clasfjo, Clatbjdo, Clatumkueo, Clayob

  MO@AKomkoro, Kbmu, Ibdbj, Hrfjcl,

  Hu`hui, Elossbjef, Mo`ajef, Majaojeo,

  Sfjbuhbu, Sbjroa, Sbjajef, Yomoslfe

  MOV[AYOJAOOrokac, Hrfjcl, Lossyjao,

  Wu`oor, Sbjajef , Tb`bh

  MB^OMKA_VFClbpa, Cluokb, Ebta, @bmwf,

  Moeluwo, Moebjif, Jiou, Jlujdwf,Jyojno, Wbrtudufsf, [bjdo, Sfjo, Slojdojo,

  Slbjo, Yfwf, Yswo

  JOMAKAOOhraeoojs, Elbfelbfdbwok, Bslaewojyomo,

  Bslajibjdo, Btanlfrfrb, [uewojdo`a, Ylamkueuslo

  JADF[Hrfjcl, Hu`hui, Louso, Eojura,

  Yomoslfq, ^ormo[TOJIO

  Eajyorwojio

  SFJFDO@Komkoro, Iaolbjef, Hrfjcl, Hu`o Eujio,

  Mo`ajef, Mojiajeo, Wu`oor iu Jbri,Wu`o Huuto, Sfrffr, Sbussbu, Tb`bh

  SAF[[O @FBJFErab

  SBVYL OH[ACOOhraeoojs, asaJifkf`f, asa^u`u,

  Sfpfia, Sftswojo, saSwota,Jbrtlfrj Sbtlb, Xfjio, \aYsbjdb

  STO^A@OJIsaSwota

  YOJ^OJAOEaswola`a

  YBDBOefkbu, Oepbssb, Ko`ojeo, Kossor, Kasso,

  Fwf/Totcla, Hrfjcl, Dburmo, Lobusso, Ah (Ojo), Eokay,Eokb`f, Ebmebjko, Ebtbeb`a, @omko, Majo, Mbko,

  Jobifm (@bssb), Yomkfrmo, Yclomko, Yclbebssa (Ojbuhb)

  VDOJIOOtfsb, Ilbpoilb`o, @udojio, @udwfrf,

  @umosooko, @usbdo, [ujyoebrf, [ujyb`f,

  [ujybrb-[utbrb, Vlbpoilb`o^OMKAO

  Kfmko, Clasb`a, Eobjif, @ujio, @uvo`f,Momkwf, Jyojno, Jsfjdo, Ybjdo, Yumkueo

  OWWFJIA\ C

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  39/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J37

  @ojduodfs Spbefj ky Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs Ocrbss tlf Tbr`i>

  Furbpf, Mfiatfrrojfoj, oji Osao

  O@KOJAOO`kojaoj

  O[MFJAOOrmfjaoj

  O^F[KOANOJOzfrkoanoja (Ozfra)

  KV@DO[AOKu`doraoj

  COMKBIAOElmfr

  CLAJOMojioraj

  DFB[DAO

  Ozfra, Dfbrdaoj

  AJIBJFSAOKoloso Ajibjfsaoj

  NB[IOJOrokac

  EO^OELSYOJEozoel, [ussaoj

  EQ[DQ^ [FWVK@ACEyrdyz, [ussaoj

  MOCFIBJAOO`kojaoj, Mocfibjaoj

  MB@IBXO[bmojaoj, [ussaoj

  MBJDB@AOEozoel, Mbjdb`aoj

  MB[BCCBOrokac, Hrfjcl,

  Yomozadlt, Yoslf`lfft

  WLA@AWWAJFSOe`ojbj, Kaeb`-O`koy,Kaeb`-Jodo, Cfkuojb,

  La`adoyjbj, Ako`ba, A`beojb,Eojeojo-fy Eajoroy-o,

  Wojdosajoj, Yodo`bd, Toroy

  [BMOJAOLujdoraoj, [bmojaoj

  YLOA@OJIYloa

  YV[EMFJASYOJ[ussaoj, Yuremfj

  VE[OAJF[ussaoj, Veroajaoj

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  40/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  KF@A^FDorahujo, Efecla, Erab`, Mbpoj Moyo, Spojasl

  KB@AXAODuoroja, _ufcluo, Spojasl

  CBSYO [ACOSpojasl

  IBMAJACOJ [FWVK@ACSpojasl

  FOSYF[J CO[AKKFOJFjd`asl Crfb`f, Hrfjcl Crfb`f (Ewfyb`)

  FCVOIB[Eaclwo, Spojasl

  F@ SO@XOIB[ Spojasl

  HANAHanaoj, Lajia

  DVOYFMO@OOwoeotfcb, Axa`, Noco`tfcb, Eoeclaquf`, Mom,

  Wcbmcla, Wbpta, Wbqbmom, _ojnbko`,_fqcl, _uacl, Spojasl, Yzutula`

  DVQOJOCrfb`f

  LBJIV[OSSpojasl

  NOMOACOWotbas

  MF\ACBSpojasl

  MAC[BJFSAO oji WO@OVCluuefsf, Ebsrofoj, Mbrt`bceffsf,

  Mwboea`fsf, Wo`ouoj, Wajdf`opfsf, Wbljfpfaoj,Sopwuole, V`atlaoj, Tb`foaoj, Qopfsf

  JACO[ODVOSpojasl

  WOJOMOFmkfro, Jdokf, Spojasl, Tbujooj

  WO[ODVOQ

  Duoroj, Spojasl

  WF[V_ufcluo, Spojasl

  SOMBOSomboj

  SV[AJOMFOucoj, Iutcl, Soromoccoj, Srojoj Ybjdb

  YBJDOYbjdoj

  XOJVOYVKas`omo

  @ojduodfs Spbefj ky Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs Ocrbss tlf Tbr`i>Ajtfr-Omfraco oji tlf Wocac

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  41/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J3;

  Odracu`turf

  Ylf Wfocf Cbrps odracu`turf prbnfcts orf ifsadjfi tb

  prbmbtf fjvarbjmfjto``y sustoajok`f hormajd proctacfs.

  O`bjd watl tlfar fjvarbjmfjt-sfctbr cbujtfrports, mojy

  odracu`turf Xb`ujtffrs lf`p hormfrs hbcus bj `bjd-tfrm

  prbiuctavaty ky moajtoajajd oji amprbvajd sba`s oji

  mojodajd wotfr. Ylfy ifmbjstrotf tlf ampbrtojcf bh

  wbreajd watl `bco`, joturo` ajputs tb cbjtrb` pfsts oji

  frbsabj. Ajcrfosajd`y, Xb`ujtffrs oji tlfar portjfrs orf

  prbmbtajd opprboclfs tb hormajd tlot orf kbtl sustoaj-

  ok`f oji brdojac os tlfy cbjtajuf tb wbre watl o krboi

  rojdf bh odracu`turo` prbiucts. Xb`ujtffrs orf o`sb lf`pajd

  tlfar lbst-cbujtry cbmmujatafs ifvf`bp tlfar odracu`turf

  sfctbrs tb amprbvf ajcbmf `fvf`s oji prbmbtf kfttfr

  jutratabj. Xb`ujtffrs systfmotaco``y ajc`uif wbmfj oji

  ybutl aj tlfar odracu`turf fxtfjsabj octavatafs. Ybioy, o

  Xb`ujtffr as os `aef`y tb kf wbreajd watl o wbmfjs ossb-

  caotabj br ybutl c`uk os watl o mo`f lfoi bh lbusflb`i.

  Ot tlf fji bh HQ ;771, tlfrf wfrf 974 odracu`turf

  Xb`ujtffrs prbvaiajd ossastojcf tlrbudl ?7 prbnfcts.

  Fxomp`fs bh Xb`ujtffr wbre ajc`uif>

  Yroajajd hormfrs oji fxtfjsabj odfjts tb ifvf`bp oji

  iassfmajotf succfsshu` hormajd proctacfs

  Amprbvajd troiatabjo` f`i-crbp systfms ky ajtrbiuc-

  ajd hormfrs tb kfttfr proctacfs oji tfcljb`bdafs sucl

  os jfw sba` cbjsfrvotabj tfcljaqufs, crbp iavfrsaco-

  tabj, oji odrb-hbrfstry strotfdafs

  Fxpojiajd tlf ovoa`oka`aty oji occfptojcf bh jbj-

  troiatabjo` crbps ky prbmbtajd oji strfjdtlfjajd

  vfdftok`f dorifjajd oji hruat trff prbiuctabj wla`f

  roasajd oworfjfss okbut tlf jutratabjo` vo`uf bh tlf

  hbbis prbiucfi

  Ajcrfosajd ejbw`fidf oji sea``s jffifi hbr smo``-

  ojamo` luskojiry, sucl os pbu`try, rokkats, sl, ojilbjfy prbiuctabj

  Lf`pajd prbiucfrs ajcrfosf tlf vo`uf bh tlfar odra-

  cu`turo` prbiucts ky ifvf`bpajd jfw prbiucts sucl

  os noms oji irafi hruat, os wf`` os amprbvajd stbrodf,

  fxpojiajd iastrakutabj, oji amp`fmfjtajd mbrf

  ffctavf mojodfmfjt oji moreftajd

  Xb`ujtffr Octavatafs ky Wrbdrom Orfo

  Kusajfss Ifvf`bpmfjt

  Ylf kusajfss ifvf`bpmfjt sfctbr ajc`uifs hbur suksfc-

  tbrs> cbmmujaty, mujacapo`, kusajfss, oji brdojazotabjo`

  ifvf`bpmfjt. Xb`ujtffrs watl o vorafty bh kusajfss

  fiucotabj oji prbhfssabjo` fxpfrafjcfs orf ossadjfi tb

  prbnfcts tlot hbcus bj kusajfss, brdojazotabjo`, oji cbm-

  mujacotabj sea``s aj `bco` dbvfrjmfjt bfficfs, jbjprbt

  odfjcafs, oji hbr-prbt kusajfssfs. Ylf hbcus bh wbre

  aj tlas sfctbr los slahtfi hrbm kusajfss cbjsu`tajd tb

  mbrf cbmmujaty fcbjbmac ifvf`bpmfjt, fmplosazajd

  sustoajoka`aty, trojsporfjcy, cbmmujaty vb`ujtffrasm,

  oji `foifrslap troajajd. Aj rfspbjsf tb tlf jffis bh o

  d`bko` fcbjbmy, tlf Wfocf Cbrps wa`` ajcrfosf tlf jum-

  kfr bh kusajfss Xb`ujtffrs aj oj fxpojifi fbrt tb ossast

  ujifrsfrvfi cbmmujatafs oji fjlojcf fjtrfprfjfurao`

  sea``s hbr wbmfj oji ybutl.

  Ot tlf fji bh HQ ;771, tlfrf wfrf ?,?9? kusajfss

  ifvf`bpmfjt Xb`ujtffrs prbvaiajd ossastojcf tlrbudl

  96 prbnfcts wbr`iwaif.

  Fxomp`fs bh Xb`ujtffr wbre ajc`uif>

  Yroajajd octavatafs aj cbmputfr oji Ajtfrjft usf

  Yroajajd fjtrfprfjfurs aj moreftajd, kusajfss p`oj-

  jajd, oji kbbeeffpajd

  Lf`pajd ortasoj cbbpfrotavfs moreft tlfar lojimoif

  dbbis

  Oivasajd wbmfjs drbups okbut occfss tb sovajds oji

  crfiat bppbrtujatafs, ajc`uiajd crfotajd ajifpfjifjt

  va``odf sovajds oji `boj ossbcaotabjs

  Fiucotajd ybujd pfbp`f tb fjtfr tlf wbre hbrcf oji

  portacapotf aj tlf moreft fcbjbmy

  Lf`pajd kusajfssfs ji morefts hbr troiatabjo` oji

  vo`uf-oiifi prbiucts

  Cbujsf`ajd kusajfssfs, ajc`uiajd macrbjojcf ajsta-

  tutabjs, bj brdojazotabjo` assufs Yfoclajd jojcao` mojodfmfjt tb jbjdbvfrjmfjto`

  brdojazotabjs (JDBs)

  Tbreajd watl cbmmujatafs tb p`oj fcbtburasm prbn-

  fct p`ojjajd tlrbudl cbmmujaty-kosfi rfsburcf

  mojodfmfjt

  OWWFJIA\ I

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  42/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Fiucotabj

  Fiucotabj rfmoajs tlf Wfocf Cbrps ordfst prbdrom sfc-

  tbr. Aj rfo`aty, o`` Xb`ujtffrs orf, tb sbmf fxtfjt, fiucotbrs.

  Mojy lbst cbujtry jotabjo`s ifscrakf lbw o Xb`ujtffr wlb

  toudlt tlfm yfors odb bpfjfi jfw vastos hbr tlfar huturf

  oji fmpbwfrfi tlfm tb moef o iafrfjcf. Fiucotabj

  prbnfcts ajc`uif tfom-tfoclajd cbursfs aj motl, scafjcf,

  lfo`tl, fjvarbjmfjt, oji cavacs br sea``s-kosfi c`ossfs aj

  Fjd`asl oji `atfrocy. Fiucotabj Xb`ujtffrs strfjdtlfj

  `bco` copocaty ky troajajd oji mfjtbrajd tfoclfrs aj E-?;

  sclbb`s, tfoclfr-troajajd cb``fdfs, oji ujavfrsatafs. Kosfi

  bj tlf jffis bh lbst cbmmujatafs, Xb`ujtffrs suppbrt

  prbdroms hbr vu`jfrok`f, mordajo`azfi br btlfr spfcao`-

  jffis cla`irfj. Ylfy o`sb crfotf ohtfr-sclbb` prbdroms,

  c`uks, oji comps hbr kbys oji dar`s tb prbmbtf LAX/OAIS

  prfvfjtabj oji `ahf sea``s. Fiucotabj Xb`ujtffrs troaj

  tfoclfrs tb fxpoji `forjajd bppbrtujatafs tlrbudl tlf usf

  bh ajhbrmotabj oji cbmmujacotabjs tfcljb`bdy (ACY),

  ajc`uiajd roiab, vaifb, oji cbmputfrs, wlacl orf ajcrfos-

  ajd`y ampbrtojt hbr occfssajd ajhbrmotabj, cbmmujacotajd

  prbhfssabjo``y, oji fquappajd stuifjts watl ;?st-cfjtury

  sea``s. Amprbvfi ACY krboifjs occfss tb fiucotabj, moefs

  `forjajd mbrf ajtfroctavf, prbvaifs tfoclfrs watl occfss

  tb c`ossrbbm motfrao`s, oji fjok`fs c`ossrbbms orbuji

  tlf wbr`i tb cbmmujacotf oji cb``okbrotf.

  Xb`ujtffrs orf o`sb moeajd sadjacojt cbjtrakutabjs

  tb dar`s fiucotabj oji dfjifr oworfjfss. Orbuji tlf

  wbr`i, Xb`ujtffrs prbmbtf octavatafs tlot lf`p fxpoji

  fiucotabjo` bppbrtujatafs hbr hfmo`fs aj kbtl hbrmo` oji

  jbjhbrmo` sfttajds. Hbr fxomp`f, Xb`ujtffrs cbjiuct

  summfr `foifrslap comps hbr dar`s, suppbrt cbmmujaty

  oworfjfss bh dar`s oclafvfmfjts oji pbtfjtao`, fjcbur-

  odf tlfar portacapotabj aj tlf c`ossrbbm, fstok`asl sohf

  fjvarbjmfjts hbr ohtfr-sclbb` stuiy, oji brdojazf corffr

  hoars hbr wbmfj. Sama`or`y, Xb`ujtffrs orf wbreajd watl

  kbys oji mfj tb fxp`brf dfjifr rb`fs, fxpfctotabjs, oji

  bppbrtujatafs aj o ropai`y clojdajd wbr`i.

  Ot tlf fji bh HQ ;771, tlfrf wfrf ;,4?1 fiucotabjXb`ujtffr s prbv aiajd ossa stojcf tlrb udl 69 prbnfct s

  wbr`iwaif.

  Fxomp`fs bh Xb`ujtffr wbre ajc`uif>

  Yfoclajd stuifjts tlrbudl c`ossfs oji fxtrocur-

  racu`or octavatafs

  Mfjtbrajd cbujtfrports oji troajajd tfoclfrs

  Oivasajd aj tlf ifvf`bpmfjt bh curracu`o oji tfocl-

  ajd motfrao`s

  Wrbmbtajd cbmmujaty oji sclbb`-kosfi rfsburcf

  cfjtfrs

  Oivasajd sclbb`-cbmmujaty brdojazotabjs, porfjt-

  tfoclfr drbups, oji cbmmujaty ifvf`bpmfjt

  prbnfcts

  Suppbrtajd oiu`t fiucotabj

  Wrbmbtajd iastojcf `forjajd

  Suppbrtajd spfcao`-jffis c`ossfs, sucl os ifoh

  fiucotabj, oji prbmbtajd dfjfro` oworfjfss aj tlf

  cbmmujaty hbr cla`irfj oji ybutl watl iasoka`atafs

  Fjcburodajd for`y cla`ilbbi fiucotabj

  Tbreajd watl roiab stotabjs tb tfocl Fjd`asl oji

  LAX/OAIS prfvfjtabj

  Fjvarbjmfjt

  Xb`u jt ffrs wbr eajd bj fjv ar bjmfjt prbn fcts lf`p

  strfjdtlfj o cbmmujatys oka`aty tb sustoajok`y cbjsfrvf

  oji usf joturo` rfsburcfs. Ylfy wbre pramora`y ot tlf

  drossrbbts `fvf`, hbcusajd bj lumoj jffis oji sustoaj-

  ok`f o`tfrjotavfs. Xb`ujtffrs hbcusajd bj odrbhbrfstry,

  hbr fxomp`f, aifjtahy oji troaj `bco` `foifrs sb tlfy coj

  tfocl btlfr hormfrs lbw tb usf hbrfstry tb amprbvf tlf

  prbiuctavaty oji rfsburcf sustoajoka`aty bh tlfar f`is

  oji dorifjs. Sama`or`y, Xb`ujtffrs amp`fmfjt fiucotabj

  octavatafs butsaif tlf c`ossrbbm tlrbudl fjvarbjmfjto`

  c`uks oji fcb-comps. Ot sbmf pbsts, sclbb`s oji cbmmu-

  jatafs orf cbjjfctfi os porfjts oji ybutl wbre tbdftlfr

  tb aifjtahy nbajt prbnfcts, sucl os kbtt`f rfcyc`ajd br cbm-

  mujaty c`fojup ioys.

  Ot tlf fji bh HQ ;771, tlfrf wfrf ?,76; fjvarbjmfjt

  Xb`ujtffrs prbvaiajd ossastojcf tlrbudl 37 prbnfcts

  wbr`iwaif.

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  43/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J39

  Fxomp`fs bh Xb`ujtffr wbre ajc`uif>

  Wrbmbtajd rfhbrfstotabj oji sba` oji wotfr cbjsfrvo-

  tabj watl ajiavaiuo` hormfrs

  Cb-tfoclajd c`ossfs aj sclbb`s, cbjiuctajd tfoclfr-

  troajajd sfmajors, oji ifvf`bpajd curracu`o rf`otfi

  tb fjvarbjmfjto` tbpacs

  Wrbmbtajd jbjhbrmo` fjvarbjmfjto` fiucotabj (f.d.,

  summfr comps, fcb-c`uks, Fortl Ioy fvfjts, oji

  tlfotfr iromos) oji wbreajd watl fjtrfprfjfurs oji

  ossbcaotabjs tb ifvf`bp br strfjdtlfj o`tfrjotavfs tb

  ujsustoajok`f lorvfstajd oji cu`tavotabj proctacfs,

  sucl os dfjfrotajd ajcbmf hrbm rfjfwok`f joturo`

  rfsburcfs

  Lfo`tl oji LAX/OAIS

  Xb`ujtffrs wbre aj lfo`tl prbnfcts tb prbmbtf prfvfj-

  tavf lfo`tl fiucotabj oji proctacfs watl oj fmplosas

  bj bvfro`` lfo`tl oji wf``-kfajd. Ylf scbpf bh tlfsf

  prbnfcts ajc`uifs> lydafjf oji sojatotabj5 wotfr systfms

  ifvf`bpmfjt oji fjlojcfmfjt5 jutratabj oji hbbi

  sfcuraty5 motfrjo` oji cla`i lfo`tl5 rfprbiuctavf lfo`tl5

  cbmmujacok`f iasfosfs5 clrbjac a``jfssfs5 oji lfo`tly

  `ahfsty`fs, fxfrcasf, oji ifcasabj moeajd. Xb`ujtffrs

  oji tlfar cbujtfrports oiirfss tlfsf assufs aj o vorafty

  bh woys, ajc`uiajd hbrmo` c`ossrbbm ajstructabj hrbm

  eajifrdortfj tb tlf ujavfrsaty `fvf`5 cbmmujaty-kosfi

  kflovabr clojdf cbmmujacotabj octavatafs tlrbudl tlf

  usf bh tlfotfr, roiab, tf`fvasabj, puppft slbws, muro`s,

  ftc.5 fiucotabjo` oji troajajd motfrao`s ifvf`bpmfjt oji

  iastrakutabj5 troajajd hbr oji tfcljaco` suppbrt tb lfo`tl

  corf prbvaifrs, pffr fiucotbrs, tfoclfrs, oji jbjhbrmo`

  cbmmujaty lfo`tl vb`ujtffrs5 oji sfssabjs usajd muro`s,

  tlfotfr, roiab, tf`fvasabj, oji puppft slbws.

  Mojy Xb`ujtffrs wbre tb matadotf tlf ifvostotajd

  ampoct tlot mo`orao los bj mojy cbmmujatafs, por-

  tacu`or`y ybujd cla`irfj. Xb`ujtffrs `` o jffifi jaclf

  aj corryajd but drossrbbts cbmmujaty-kosfi fiucotabj

  oji so`afjt lfo`tl fiucotabj octavatafs hbcusfi bj mo`oraocbjtrb`. Lfo`tl sfctbr Xb`ujtffrs, wbreajd o`bjdsaif tlfar

  cbujtfrports, hbcus bj mo`orao cbjtrb` tlrbudl amprbvajd

  ejbw`fidf oji kflovabr rf`otfi tb mo`orao trojsmassabj,

  ujifrscbrajd tlf ampbrtojcf bh ajtfrmattfjt prfsumptavf

  trfotmfjt hbr prfjoto` corf oji hoca`atotajd tlf iastraku-

  tabj oji uta`azotabj bh ajsfctacaif trfotfi jfts.

  Aj wotfr, sojatotabj oji lydafjf, Xb`ujtffrs wbre tb

  ajcrfosf tlf copocaty bh `bco` pfbp`f tb kua`i, mojodf, oji

  sustoaj tlfar bwj wotfr supp`y oji sojatotabj ajhrostruc-

  turf. Xb`ujtffrs o`sb prbmbtf lydafjf kflovabrs, sucl os

  loji woslajd watl sbop, tlot lovf kffj slbwj tb rfiucf

  tlf ajcaifjcf bh iaorrlfo oji pjfumbjao.

  Mojy Xb`ujtffrs hbcus bj LAX/OAIS prfvfjtabj oji

  corf fxc`usavf`y br os port bh o cbmprflfjsavf cbmmujaty

  lfo`tl prbnfct. @ahf sea``s troajajd cbjtajufs tb kf ot tlf

  cfjtfr bh mucl bh Xb`ujtffrs LAX/OAIS prfvfjtabj

  wbre, portacu`or`y wlfj tordftajd ybutl. Ajcrfosajd`y,

  Xb`ujtffrs orf ossad jfi tb LAX/OAIS-rf`otfi JDBs

  oji ossast aj ajcrfosajd tlf tfcljaco`, mojodfrao`, oji

  oimajastrotavf copocatafs bh sucl drbups. Xb`ujtffrs

  orf ujaquf`y suatfi tb wbre aj LAX/OAIS prfvfjtabj

  kfcousf tlfy `avf oji wbre aj `bco` cbmmujatafs oji

  coj prfsfjt ajhbrmotabj aj cu`turo``y sfjsatavf woys. Ylf

  Wfocf Cbrps as cb``okbrotajd watl tlf V.S. Ifportmfjt

  bh Stotfs Bfficf bh tlf D`bko` OAIS Cbbriajotbr tb sup-

  pbrt tlf V.S. dbvfrjmfjts cbmmatmfjt tb wbr`iwaif

  LAX/OAIS corf, prfvfjtabj, oji trfotmfjt tlrbudl tlf

  Wrfsaifjts Fmfrdfjcy W`oj hbr OAIS [f`afh (WFWHO[).

  Aj HQ ;771, jajfty-vf pfrcfjt bh o`` Wfocf Cbrps pbsts

  orbuji tlf wbr`i cbjiuctfi LAX/OAIS octavatafs. Bvfr

  bjf ma``abj pfbp`f, ajc`uiajd sfrvacf prbvaifrs, kfjftfi

  hrbm Xb`ujtffr ajtfrvfjtabjs.

  Ot tlf fji bh HQ ;771, tlfrf wfrf ?,47< lfo`tl oji

  LAX/OAIS Xb`ujtffrs prbvaiajd ossastojcf tlrbudl 69

  prbnfcts wbr`iwaif.

  Fxomp`fs bh Xb`ujtffr wbre ajc`uif>

  Hoca`atotajd lfo`tl fiucotabj bj jutratabj (krfost-

  hffiajd, drbwtl mbjatbrajd oji prbmbtabj, wfojajd,

  tlrff hbbi drbups, ftc.) oji jutratabjo` rfloka`atotabj

  Wrbmbtajd lydafjf fiucotabj oji pojifmac prf-

  porfijfss (a.f., L?J? oworfjfss) aj cbmmujatafs

  oji sclbb`s

  Yfoclajd okbut lfo`tl oji LAX/ OAIS prfvfjtabj

  oji corf

  Fxpojiajd pffr fiucotabj tb urdf ybutl oji btlfrstb rfiucf rasey kflovabr

  Wrbmbtajd lfo`tly `ahfsty`fs, fspfcao``y hbr ybutl

  Suppbrtajd ybutl oji brploj octavatafs oji corf

  Wrbvaiajd lydafjf fiucotabj c`ossfs aj cbmmujatafs

  Wrbmbtajd fiucotabj okbut ajhfctabus iasfosfs,

  ajc`uiajd mo`orao cbjtrb` prfvfjtabj

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  44/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Ossastajd aj prbmbtajd motfrjo` oji cla`i lfo`tl

  c`ajacs

  Strfjdtlfjajd JDB lfo`tl-if`avfry systfms5 cbj-

  structajd oji mojodajd wotfr systfms5 oji prbmbt-

  ajd proctacfs oji sfrvacfs sucl os tamf`y voccajotabj

  cbjtrb`

  Suppbrtajd cbmmujaty sojatotabj fbrts

  Strfjdtlfjajd `bco` oji ajtfrjotabjo` JDB sfrvacf

  if`avfry systfms

  Cbjstructajd oji moajtoajajd c`foj wotfr systfms

  Kua`iajd tlf copocaty bh lfo`tl oji wotfr, sojatotabj

  cbmmattffs

  Qbutl

  Sajcf tlf ajcfptabj bh tlf Wfocf Cbrps aj ?18?, Xb`ujtffrs

  lovf loi drfot succfss wbreajd watl ybutl. At as bhtfj

  ybujd pfbp`f aj o cbmmujaty wlb orf tlf Xb`ujtffrs

  rst `ojduodf cboclfs oji cu`turo` ajtfrprftfrs. Aj turj,

  ybujd pfbp`f vo`uf tlf bppbrtujaty tb `forj hrbm Wfocf

  Cbrps Xb`ujtffrs. Aj mojy bh tlf cbujtrafs aj wlacl

  Wfocf Cbrps wbres, jfor`y 67 pfrcfjt bh tlf pbpu`otabj

  as ujifr tlf odf bh ;6. Xb`ujtffrs aj tlf ybutl sfctbr

  orf duaifi ky tlrff efy prajcap`fs> prbmbtajd pbsatavf

  ybutl ifvf`bpmfjt, hoca`atotajd o drfotfr `fvf` bh ybutl

  portacapotabj, oji opprboclajd cbmmujaty ifvf`bpmfjt

  hrbm oj ossft-kosfi pbajt bh vafw. Xb`ujtffrs oji tlfar

  portjfrs ajtfdrotf tlfsf opprboclfs ajtb stoji-o`bjf

  ybutl ifvf`bpmfjt prbnfcts oji ajtb prbnfcts tlot crbss

  o`` prbdrom sfctbrs. Ylf Wfocf Cbrps opprbocl tb ybutl

  ifvf`bpmfjt suppbrts ffctavf, sustoajok`f wbre watl

  ybuj d pfbp`f, tlfar homa`afs, oji tlfar cbmmujatafs.

  Wrbnfcts o`sb oam tb kua`i tlf copocaty bh ybutl-sfrvajd

  brdojazotabjs oji tlf lbst cbujtry prbhfssabjo`s wlb

  wbre watl ybujd pfbp`f. Crataco` assufs ofctajd ybutl

  tlrbudlbut tlf wbr`i ajc`uif succfsshu``y moeajd tlf

  trojsatabj hrbm sclbb` tb wbre, ifvf`bpajd rf`fvojt sea``s

  tb prfporf tlfm hbr homa`y ahf, oji kfcbmajd fjdodfi oji

  octavf catazfjs aj tlfar cbmmujatafs.

  Xb`ujtffrs orf ujaquf y pbsatabjfi tb prbvaif `forj-ajd bppbrtujatafs tb dar`s oji kbys ot tlf drossrbbts fvf`.

  Xb`ujtffrs o`sb sfrvf o vo`uok`f rb`f aj rfoclajd spfcao`

  pbpu`otabjs, sucl os cla`irfj brplojfi iuf tb LAX/

  OAIS, strfft cla`irfj, oji btlfr vu`jfrok`f ybujd pfbp`f.

  Xb`ujtffrs wbre watl tlfar portjfrs tb amprbvf fmp`by-

  mfjt sea``s hbr iasfjhrojclasfi oji but-bh-sclbb` ybujd

  mfj oji wbmfj, oji prbvaif suppbrt tb ot rase ybutl.

  Mojy Xb`ujtffrs sfrvf os mfjtbrs hbr ybujd pfbp`f oji

  os cbujtfrports aj ybutl sfrvacf brdojazotabjs.

  Ot tlf fji bh HQ ;771, tlfrf wfrf 36< ybutl ifvf`bp-

  mfjt Xb`ujtffrs prbvaiajd ossastojcf tlrbudl ?< prbnfcts

  wbr`iwaif.

  Fxomp`fs bh Xb`ujtffr wbre ajc`uif>

  Ajcrfosajd fmp`byoka`aty sea``s, corffr p`ojjajd, oji

  fjtrfprfjfurslap troajajd

  Suppbrtajd troajajd hbr cbmputfr sea``s oji Ajtfrjft

  usf

  Ifvf`bpajd `foifrslap, cbmmujacotabj, oji tfom-

  wbre sea``s tlrbudl spbrts, rfcrfotabj, iromo, oji

  orts bppbrtujatafs

  Wrbvaiajd fjvarbjmfjto` fiucotabj oji cbmmujaty

  sfrvacf bppbrtujatafs

  Wrbvaiajd `ahf sea``s tlrbudl homa`y `ahf oji lfo`tly

  `ahfsty`fs troajajd, ajc`uiajd LAX/OAIS prfvfjtabj

  Wrbmbtajd pbsatavf `foifrslap oji catazfjslap

  ifvf`bpmfjt

  Ifvf`bpajd tlf sea``s bh tfoclfrs, ybutl prbmbtfrs,

  oji sbcao` wbrefrs tb kfttfr hoca`atotf portacapotbry

  `forjajd bppbrtujatafs hbr ybutl

  Tbreajd tb fjcburodf porfjts oji btlfr cbmmujaty

  oiu`ts tb suppbrt ybutl prabratafs

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  45/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J38

  Ohraco

  Cbujtry Xb`ujtffrs

  Kfjaj

  Kbtswojo

  Kureajo Hosb

  Comfrbbj

  Copf Xfrif

  Ftlabpao

  Dlojo

  Duajfo

  Efjyo

  @fsbtlb

  Mo`owa

  Mo`a

  Mouratojao

  Mbzomkaquf

  Jomakao

  Jadfr

  [wojio

  Sfjfdo`

  Sbutl Ohraco

  Swoza`oji

  Yojzojao

  Ylf Domkao

  Ybdb

  Vdojio

  ^omkao

  YBYO@ ,

  Furbpf, Mfiatfrrojfoj, oji Osao

  Cbujtry Xb`ujtffrs

  O`kojao ?6

  Ormfjao

  Ozfrkoanoj ??

  Ku`dorao

  Comkbiao ??

  Clajo

  Eozoelstoj

  Eyrdyz [fpuk`ac

  Mocfibjao

  Mb`ibvo

  Mbjdb`ao

  Mbrbccb

  Wla`appajfs

  [bmojao

  Yloa`oji

  Yuremfjastoj

  Veroajf

  YBYO@

  Ajtfr-Omfraco oji tlf Wocac

  Cbujtry Xb`ujtffrs

  Kf`azf

  Cbsto [aco

  Ibmajacoj [fpuk`ac

  Fostfrj Corakkfoj*

  Fcuoibr

  F` So`voibr

  Hana

  Duotfmo`o

  Duyojo

  Lbjiuros

  Nomoaco

  Macrbjfsao oji Wo`ou

  Jacoroduo

  Wojomo

  Woroduoy

  Wfru

  Surajomf

  Ybjdo

  Xojuotu

  YBYO@

  Xb`ujtffrs Tbreajd aj LAX/OAIS Octavatafs Iurajd HQ ;771

  Droji Ybto`> ;,

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  46/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Wfocf Cbrps Opp`acotabj Wrbcfss oji Wlosfs bh Xb`ujtffr Sfrvacf

  Wfocf Cbrps Opp`acotabj Wrbcfss

  Ylf Wfocf Cbrps opp`acotabj tb ajvatotabj prbcfss usu-

  o``y toefs hrbm sax tb ?; mbjtls tb cbmp`ftf, kut moy

  toef `bjdfr aj cfrtoaj cosfs. Ylas as iuf tb o jumkfr

  bh hoctbrs, ajc`uiajd turjorbuji tamf hbr rfhfrfjcf

  clfces, o mfiaco` fvo`uotabj, iftfrmajajd opp`acojt

  suatoka`aty hbr ossadjmfjts, tlf ovoa`oka`aty bh ossadj-

  mfjts, oji wlftlfr oj opp`acojt jffis oiiatabjo`

  tamf tb bktoaj fxpfrafjcf tb kf o mbrf cbmpftatavf

  cojiaiotf. Ohtfr rfcfavajd oj ajvatotabj, mbst pfbp`f

  ifport hbr tlfar cbujtry ossadjmfjt watlaj twb tb

  tlrff mbjtls.

  Stfp Bjf>Opp`acotabj

  Ylf harst stfp tbwori kfcbmajd o Wfocf Cbrps

  Xb`ujtffr as tb prbvaif prf`amajory ajhbrmotabj. Mbst

  pfbp`f cbmp`ftf tlf opp`acotabj watlaj twb wffes.

  Iurajd tlas stodf opp`acojts sukmat o cbmp`ftfi

  opp`acotabj hbrm tlot ajc`uifs twb fssoys, tlrff rfhfr-

  fjcfs, fmp`bymfjt lastbry, rfsumf, cbmmujaty oji

  vb`ujtffr octavatafs, oji fiucotabjo` kocedrbuji5 o

  cbpy bh cb``fdf trojscraptsuj`fss tlfrf orf ?7 yfors

  opp`acok`f prbhfssabjo` fxpfrafjcf5 butstojiajd

  jojcao` bk`adotabjs5 oji o cbmp`ftf Lfo`tl Stotus

  [fvafw hbrm.

  Stfp Ywb>Ajtfrvafw

  Hbr opp`acojts iffmfi os pbtfjtao``y quo`afi coj-

  iaiotfs, oj ajtfrvafw dfjfro``y toefs p`ocf ohtfr o``

  opp`acotabj motfrao`s, ajc`uiajd rfhfrfjcfs, lovf kffj

  rfturjfi. Iurajd tlf ajtfrvafw, opp`acojts iascuss

  watl o rfcruatfr tlfar sea``s oji ajtfrfsts, nbk bppbr-

  tujatafs ovoa`ok`f, oji assufs sucl os fxaka`aty, oiopt-

  oka`aty, sbcao` oji cu`turo` oworfjfss, mbtavotabj, ojicbmmatmfjt tb Wfocf Cbrps sfrvacf.

  Stfp Ylrff> Jbmajotabj

  O jbmajotabj as o rfcbmmfjiotabj tlot oj opp`acojt

  mbvf bj tb tlf jfxt stodf bh cbjsaifrotabj, wlacl

  ajc`uifs mfiaco`, `fdo`, suatoka`aty, oji cbmpfta-

  tavf rfvafws. Ohtfr oj ajtfrvafw as cbmp`ftf oji o``

  rfqufstfi ibcumfjts orf rfcfavfi, tlf rfcruatfr

  fvo`uotfs oj opp`acojts cojiaiocy. Ah tlf rfcruatfr

  iftfrmajfs oj opp`acojt as quo`afi hbr Wfocf Cbrps

  sfrvacf, tlf opp`acojt as jbmajotfi tb sfrvf aj o

  dfjfro` wbre orfo oji rfdabj bh tlf wbr`i watl oj

  opprbxamotf ifporturf iotf.

  Stfp Hbur>Mfiaco`, @fdo`, Suatoka`aty,

  oji Cbmpftatavf [fvafws

  Bjcf oj opp`acojt los kffj jbmajotfi, lf br slf

  as moa`fi o Mfiaco` Hbrms poceodf tlot but`ajfs

  rfquarfmfjts hbr plysaco`, ifjto`, oji fyf fxoms. At

  as kfst tb rfturj o`` motfrao` hrbm tlf Mfiaco` Hbrms

  poceodf watlaj 96 ioys. Tla`f o monbraty bh opp`acojts

  orf iffmfi mfiaco``y quo`afi hbr Wfocf Cbrps sfr-

  vacf, sbmf opp`acojts moy kf iasquo`afi, ifhfrrfi,

  br `amatfi tb p`ocfmfjt aj cfrtoaj cbujtrafs. Ohtfr

  tlf mfiaco` rfvafw, opp`acotabjs orf rfvafwfi hbr

  f`adaka`aty kosfi bj tlf Wfocf Cbrps `fdo` duaif`ajfs.

  Mfiaco``y quo`afi oji fdo``y c`forfi opp`acojts orf

  tlfj fvo`uotfi ky o Wfocf Cbrps p`ocfmfjt bfficfr hbr

  suatoka`aty oji tlfar sea``s orf cbmporfi watl tlbsf bh

  btlfr cojiaiotfs. Cbmpftatavf oji suatok`f cojiaiotfs

  orf tlfj motclfi tb bpfjajds.

  Stfp Havf>Ajvatotabj

  Hbr quo`afi oji cbmpftatavf cojiaiotfs, tlf p`ocf-

  mfjt bfficfr wa`` fxtfji oj ajvatotabj aj wratajd hbr o

  spfcac cbujtry oji prbvaif o iftoa`fi nbk ifscrap-

  tabj. Ajvatotabjs orf typaco``y sfjt but twb tb tlrff

  mbjtls (ot fost sax wffes) aj oivojcf bh tlf prbdrom

  stort iotf.

  Stfp Sax>Wrfporotabj hbr Ifporturf

  Ylf Wfocf Cbrps trovf` bfficf wa`` assuf oj f`fctrbjactaceft hbr trovf` tb tlf prf-sfrvacf brafjtotabj satf (o`sb

  ejbwj os stodajd). Ammfiaotf`y prabr tb `fovajd hbr o

  cbujtry bh ossadjmfjt, Wfocf Cbrps troajffs mfft aj

  tlf V.S. tb prfporf hbr tlfar Xb`ujtffr sfrvacf. O slbrt

  tamf `otfr, tlfy y tb tlf ossadjfi cbujtry tb kfdaj

  aj-cbujtry troajajd.

  OWWFJIA\ H

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  47/114

  3

  o. Wfrcfjtodf bh Xb ujtffrs rfpbrtajd troaj ajd prfporfi tlfm tb mojodf cu`turo` iafrfjcfs

  iurajd sfrvacf oifquotf`y br kfttfr

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  1?% 1;% 13%

  k. Wfrcfjtodf bh pbsts cbjiuctajd supfrvasbry/cbujtfrpor t troajajd bj wbreajd ffctavf`y

  watl Xb ujtffrs

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  O majamum bh 16% ojjuo``y

  c. Wfrcfjtodf bh lbst cbujtry jotabjo`s wlb lovf ajtfroctfi watl Xb ujtffrs wlb kf`afvf

  tlot Omfracojs orf cbmmattfi tb ossastajd btlfr pfbp`fs

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  Vjifr ifvf`bpmfjt kosfi bj bjdbajd f`i fvo`uotabjs

  i. Wfrcfjtodf bh Xb ujtffrs rfpbrtajd tlot tlfar wbre lf`ps prbmbtf o kfttfr ujifrstojiajd

  bh Omfracojs bj tlf port bh tlf pfbp`fs sfrvfi

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  46%

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  86/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Mfojs oji Strotfdafs>Ylf Wfocf Cbrps wa``> Moajtoaj oji amprbvf systfms tb fjsurf opprbpraotf satf prfporotabj hbr Xb`ujtffrs, ajc`uiajd tlf sf`fctabj oji

  troajajd bh lbst cbujtry cbujtfrports

  Fjsurf tlot ffctavf crbss cu`turo` brafjtotabj bh lbst homa`afs, cbujtfrports, oji cbmmujaty

  portjfrs toefs p`ocf

  Ffctavf`y troaj Xb`ujtffrs aj tlf crbss-cu`turo` cbmpbjfjt bh Wfocf Cbrps sfrvacf

  Amp`fmfjt f`i fvo`uotabjs tb bktoaj hffikoce hrbm lbst cbujtry jotabjo` ajiavaiuo`s

  Xfracotabj oji Xo`aiotabj>Ylf Bfficf bh Strotfdac Ajhbrmotabj, [fsforcl, oji W`ojjajd (BSA[W) wa`` cb``fct oji ojo`yzf Xb`ujtffr survfy ioto

  tb prbvaif Xb`ujtffr hffikoce bj tlf ffctavfjfss bh tlf troajajd oji suppbrt tlfy rfcfavf tb fjok`f tlfm tb corry but

  tlfar crbss-cu`turo` massabj. Bvfrsfos Wrbdrommajd, Yroajajd, oji Suppbrt, [fdabjs, oji BSA[W wa`` wbre tbdftlfr bj

  cb``fctajd, rfvafwajd, oji vfrahyajd ioto bj vorabus cbujtfrport troajajds tlot toef p`ocf ot pbst. BSA[W wa`` o`sb rfvafw

  bvfro`` ioto oji ajhbrmotabj quo`aty.

  Oiiatabjo``y, BSA[W as bvfrsffajd o sfrafs bh cbujtry `fvf` stuiafs tb fvo`uotf tlf ampoct bh Xb ujtffrs bj tlf lbst cbuj-

  try jotabjo`s w atl wlbm tlfy `avf oji wbre. Ylf stuiy wa`` usf o mu`ta-mftlbi opprbocl tb dotlfr ajhbrmotabj, oji wa``

  ajc`uif butrfocl tb cbujtfrports, lbst homa`afs, oji cbmmujaty mfmkfrs, os wf`` os lbst cbujtry majastrafs oji btlfr

  brdojazotabjs.Ylf rfsu`t bh tlfsf stuiafs wa`` prbvaif mbrf tlari-porty ioto oji prbvaif o iffpfr pfrspfctavf bj tlf

  vafws bh lbst cbujtry portjfrs.

  Strotfdac Dbo` 3Hbstfr butrfocl tb Omfracojs tlrbudl odfjcy prbdroms tlot ossast Xb`ujtffrs oji [fturjfi Wfocf Cbrps Xb ujtffrs tb

  lf`p prbmbtf o kfttfr ujifrstojiajd bh btlfr pfbp`fs bj tlf port bh Omfracojs.

  Butcbmf Dbo`>3.? Omfracojs lovf ajcrfosfi oworfjfss oji ejbw`fidf bh btlfr cu`turfs oji d`bko` assufs

  Wfrhbrmojcf Dbo` 3.?.?>Xb ujtffrs slorf tlfar aj-cbujtry fxpfrafjcfs watl homa`y, hrafjis, oji tlf Omfracoj puk`ac

  Odfjcy @fvf` Wfrhbrmojcf Ajiacotbrs>

  o. Wfrcfjtodf bh Xb ujtffrs portacapotajd aj tlf Cbvfrif`` Tbr`i Tasf Sclbb` Wrbdrom

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  6;% 69% 68%

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  87/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J4

  o. [fifsadj tlf Xb ujtffr If`avfry Systfm oji amp`fmfjt rfcbmmfjiotabjs tb amprbvf

  ats ffctavfjfss

  Yordfts

  HQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  Cbmp`ftf rfifsadj bh

  crataco` prbcfssfs oji

  prabratazf amp`fmfjto-

  tabj bh rfcbmmfjiotabjs

  Amp`fmfjt tbp 67% bh

  rfcbmmfjiotabjs

  Amp`fmfjt ko`ojcf

  (67%) bh

  rfcbmmfjiotabjs

  k. [fiucf tlf rfspbjsf tamf tb opp`acojts hrbm ?77 ioys aj HQ ;771 tb

  o. Jumkfr bh maicorffr oji odf 67 oji b`ifr opp`acojts

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  ?,677 ?,477 ?,177

  k. Jumkfr bh opp`acojts bh iavfrsf ftljacatafs

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  ;,?77 ;,;77 ;,377

  Mfojs oji Strotfdafs>Ylf Wfocf Cbrps wa``> Strfjdtlfj stoffijd copoka`atafs tb prbvaif tlf `fvf` bh suppbrt jffifi hbr tlf p`ojjfi ajcrfosfs aj tlf jumkfr bh

  Xb ujtffrs

  Fjcburodf bpfrotabjo` o`adjmfjt hbr ``ajd sea`` jffis tlrbudl pfrabiac Wrbdrom Oivasbry Drbup (WOD) mfftajds

  Lovf tlf tfom fvo`uotf oji moef rfcbmmfjiotabjs hbr tlf Xb`ujtffr If`avfry Systfm rfifsadj Ajstatutabjo`azf oji fjlojcf Tfk-kosfi opp`acotabj prbcfiurfs hbr prbspfctavf rfcruats

  Cbjtajuf tb mbiahy tlf Wfocf Cbrps fxtfrjo` wfksatf tb prbvaif o mbrf catazfj-cfjtfrfi fxpfrafjcf

  Vsf tlf wfksatf os o tbb` aj troajajd, fiucotajd, oji prfporajd Xb`ujtffrs hbr sfrvacf

  Ifvf`bp moreft hbrfcostajd copoka`atafs tb sffe but rfcruatmfjt bppbrtujatafs aj jaclf morefts

  [focl tordft pbpu`otabjs bh strotfdac sea``s, majbratafs, oji mai-corffr oji b ifr Omfracojs usajd crfotavf rfcruatajd

  tbb`s tlot orf cbst-ffctavf oji prbiuctavf

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  90/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Xfracotabj oji Xo`aiotabj>Yroajff ajput, wlacl iarfct`y ofcts tlf jumkfr bh Wfocf Cbrps Xb`ujtffrs aj tlf f`i, wa`` kf trocefi ky tlf Wrbdrom

  Oivasbry Drbup (WOD). Ylf WOD rfpbrts tb tlf Xb`ujtffr If`avfry Systfm stffrajd cbmmattff oji as cbmpbsfi bh sto

  hrbm focl bh tlf tlrff bvfrsfos rfdabjs, tlf Bfficf bh Xb`ujtffr [fcruatmfjt oji Sf`fctabj, Xb`ujtffr Suppbrt, tlf Bfficf

  bh tlf Clafh Hajojcao` Bfficfr, tlf Bfficf bh tlf Clafh Ajhbrmotabj Bfficfr, tlf Bfficf bh Strotfdac Ajhbrmotabj, [fsforcl,

  oji W`ojjajd, oji Wfocf Cbrps [fspbjsf. Ylf drbup wa`` mfft rfdu`or`y tb mojodf assufs rf`otfi tb mfftajd tlf odfjcysojjuo` dbo`s hbr troajffs oji Xb`ujtffrs-bj-kbori, os wf`` os tb ifvf`bp strotfdafs hbr ko`ojcajd supp`y, ifmoji, oji

  strotfdac sea`` assufs.

  Ylf Bfficf bh Xb`ujtffr [fcruatmfjt oji Sf`fctabj (X [S) wa`` mbjatbr ats rfcru atmfjt fbrts oji amprbvfmfjt strotf-

  dafs usajd o stojioriazfi systfm tlot troces Wfocf Cbrps opp`acotabjs hrbm tlf ajataotabj bh tlf opp`acotabj prbcfss tb

  sukmassabj oji tlrbudlbut tlf suksfqufjt plosfs. X[S wa`` troce opp`acojts hrbm iavfrsf ftljacatafs oji mai-corffr

  oji b`ifr opp`acojts aj quortfr`y majbraty rfcruatmfjt rfpbrts, os wf`` os uta`azf p`ocfmfjt rfpbrts tb copturf sea``s

  motclfs. Sama`or`y, tlf Bfficf bh Mfiaco` Sfrvacfs wa`` uta`azf troceajd mfclojasms tb mbjatbr tlf tamf`ajfss bh tlf efy

  stfps jffifi hbr oj opp`acojt tb kf mfiaco``y fvo`uotfi hbr Wfocf Cbrps sfrvacf.

  Ylf Bfficf bh Strotfdac Ajhbrmotabj, [fsforcl, oji W`ojjajd wa`` uta`azf tlf prbcfss ifjatabjs bh tlf FjtfrprasfOrclatfcturf tfom tb ossfss oji rfpbrt bj tlf prbdrfss bh tlf Xb`ujtffr If`avfry Systfm rfifsadj. BSA[W wa`` o`sb rfvafw

  ioto oji ajhbrmotabj quo`aty.

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  91/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J6.? Xb ujtffrs orf sohf, lfo`tly, oji wf ` suppbrtfi tb fjsurf tlfar hbcus bj

  Wfocf Cbrps sustoajok`f ifvf`bpmfjt oji crbss-cu`turo` massabj

  6.; Wfocf Cbrps cbjtajuo``y amprbvfs ats sto oji crataco` wbre prbcfssfs oji mojodfs

  rfsburcfs aj oj ffctavf oji ffficafjt mojjfr

  Wfrhbrmojcf Dbo` 6.?.?>Fjlojcf tlf sohfty oji sfcuraty (S&S) bh Xb`ujtffrs

  Odfjcy @fvf` Wfrhbrmojcf Ajiacotbrs>

  o. Wfrcfjtodf bh Xb ujtffrs rfpbrtajd tlot tlfar S&S troajajd as oifquotf br kfttfr

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  O majamum bh 16% ojjuo``y

  k. Wfrcfjtodf bh pbsts tlot lovf tlfar S&S p`ojs rfvafwfi ojjuo``y ky Wfocf Cbrps sohfty

  oji sfcuraty bfficfrs

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  O maja mum bh 33% ojjuo``y

  c. Wfrcfjtodf bh pbsts tlot amp`fmfjt crataco` rfcbmmfjiotabjs hbcusfi bj

  Xb ujtffr/Yroajff sohfty oji sfcuraty bj o tamf`y kosas

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  ?77% ojjuo``y

  i. Wfrcfjtodf bh Xb ujtffrs wlb rfpbrt tlfy hff` usuo``y sohf oji vfry sohf wlfrf tlfy

  `avf oji wbre

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  O majamum bh 17% ojjuo``y

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  92/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B J

  Wfrhbrmojcf Dbo` 6.?.;>Wrbvaif quo`aty mfiaco` oji mfjto` lfo`tl sfrvacfs tb troajffs oji Xb`ujtffrs

  Odfjcy @fvf` Wfrhbrmojcf Ajiacotbrs>

  o. Wfrcfjtodf bh WCXs rfpbrtajd tlfar sotashoctabj watl lfo`tl corf rfcfavfi hrbm WC mfiaco`

  bfficfrs os oifquotf br kfttfr

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  O majamum bh 17% ojjuo``y

  k. Wfrcfjtodf bh Xb ujtffrs rfpbrtajd tlf fmbtabjo` suppbrt tlfy rfcfavfi hrbm WC sto

  os oifquotf br kfttfr

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  47% 46% Wrbvaif ffctavf oji rfspbjsavf jojcao` mojodfmfjt tlot occurotf`y rffcts ibmfstac oji bvfrsfos bpfrotabjs

  Odfjcy @fvf` Wfrhbrmojcf Ajiacotbrs>

  o. Wfrcfjtodf bh pbsts oji L_ bfficfs tlot mojodf rfsburcfs watlaj opprbvfi

  kuidfts oji bpfrotabjo` p`ojs

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  O majamum bh 16% ojjuo``y

  k. Wfrcfjtodf bh pbsts oji L_ bfficfs tlot ojjuo``y rfvafw rfsburcf mojodfmfjt

  rotabs hbr amprbvfmfjt

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  O majamum bh 16% ojjuo``y

 • 8/7/2019 Peace Corps Congressional Budget Justification cbj 2011

  93/114

  Y L F W F O C F C B [ W S C B J D [ F S S A B J O @ K V I D F Y N V S Y A H A C O Y A B JFjsurf tlf ffctavf mojodfmfjt bh Wfocf Cbrps rfsburcfs

  Odfjcy @fvf` Wfrhbrmojcf Ajiacotbrs>

  o. Wfrcfjtodf bh pbst prbnfcts tlot fjdodf lbst cbujtry bfficao`s aj tlfar hbrmu`otabj oji amp`fmfjtotabj

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  O majamum bh 16% ojjuo``y

  k. Wfrcfjtodf bh pbsts oji L_ bfficfs watl ibcumfjtfi pfrsbjjf` proctacfs tlot ajc`uif

  sto ifvf`bpmfjt, pfrhbrmojcf mojodfmfjt, oji oworis oji rfcbdjatabj pb`acafs

  YordftsHQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  47%

  o. Ojjuo``y rfvafw, strfom`ajf, oji amp`fmfjt amprbvfmfjts tb ot `fost bjf odfjcy

  massabj crataco` prbcfss

  Yordfts

  HQ ;771 HQ ;7?7 HQ ;7??

  Xb`ujtffr If`avfry

  Systfm oji Lumoj

  Copato` Mojodfmfjt

  O majamum bh bjf crataco ` prbcfss p fr yfor

  Mfojs oji Strotfdafs>Ylf Wfocf Cbrps wa``> Cbjiuct sohfty oji sfcuraty troajajd hbr kbtl bvfrsfos sto oji Xb ujtffrs

  Ylrbudl tlf Wfocf Cbrps sohfty oji sfcuraty bfficfrs, prbvaif troajajd oji tfcljaco` ossastojcf sb pbsts mfft tlfar

  sohfty oji sfcuraty jffis

  Cbjiuct cbujtry rase ossfssmfjts bj sohfty oji sfcuraty cbjcfrjs uta`azajd Wfocf Cbrps sohfty oji sfcuraty bfficfrs

  aj tlf f`i

  [fvafw pbst cbmp`aojcf watl Wfocf Cbrps Mojuo`Sfctabj ;47 (MS ;47)Xb`ujtffr Sohfty oji Sfcuraty, oji tlf

  tamf`y amp`fmfjtotabj bh crataco` rfcbmmfjiotabjs

  Vsf ajhbrmotabj tfcljb`bdy tb amprbvf tlf lfo`tl corf systfm

  Amp`fmfjt rfsburcf mojodfmfjt proctacfs tlot amprbvf kuidft p`ojjajd oji fxfcutabj, pbst mojodfmfjt

  Crfotf wbreajd drbups tb rfifsadj oji amprbvf tlf Xb`ujtffr If`avfry Systfm oji tlf Lumoj Copato` Mojodfmfjt

  prbcfssfs

  Xfracotabj oji Xo`aiotabj>Ylf Wfocf Cbrps wa`` troce ats prbdrfss aj mfftajd sohfty o ji sfcuraty rfqu