peace corps nepali supplements.pdf

84
Nepali Supplements Hosted for free on livelingua.com

Upload: ledung

Post on 30-Dec-2016

405 views

Category:

Documents


15 download

TRANSCRIPT

Page 1: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

Nepali Supplements

Hosted for free on livelingua.com

Page 2: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

z.

NEPALI SUPPLEMENTS

- Songs

NUMeXelS

- Dialogues in Devanagari Script

- Glossary: Nepali - English

English-Nepali

- Surveyor Technical Glossary

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH,EDUCATION IlIdELFARIENATIONAL INSTITUTE.OF

EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRO-DUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM

THE PERSON OR ORGANIZATION ORIGIN-ATING IT POINTS OF VIEW OR OPINIONSSTATED DO NOT NECESSARILY REPRE-

SENT OFFICIAL NATIONAL INSTITUTE OFEDUCATION POSITION OR POLICY

2

4.

"PERMISSION -TO REPRODUCE THISMATERIAL HAS BEEN GRANTED BY

TO THE EDUCATIONAL RESOURCESINFORMATION CENTER (ERIC) ANDUSERS OF THE ERIC SYSTEM."

Hosted for free on livelingua.com

Page 3: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

t

1'

Balajum balsa dharaima !

balajuko bade dharaima, dharaimal kati mitho pani, kati paid

sunaiko darbar ma, darbar ma, hamrai raja

sundaxy4ala jh.la la 34 jharanaharu gaunedhunegkObaja, machhakcnacha, pahaclai tharakaune

.47 I .

bi3uli ghar jhara ra ra, jhili ra milt' parnelikn`chhaze'kanchhi bhari bksai may5 pirti layne

chitanako gai4s. hathi mayarak0 tatipeh ako daphemunal nachhan bhakhapari

.

grit ibimg chha bhane sgarga, heri leu him5lastile gareko bhakha j5ne leu nenala balaju.v.

1.

rani, hamrai raja rani

balajur4.

10

Deurali_pakha,la bhannchha'

detarali Bakhale bhanchha, g_al). ghar koaayale bhanchha

jau sails (lar/mayale asu nai jharchha asule binti yo garchhapharkasaila dai

-dhan bhae.matra-hadaina, sukhlai dhariie pugdainadukhako mula dukhle chinchha, iukhle matrai chiridaina

...

dukh_ra sukh sablai ho,.lekheko rekha metidainarat rd. dinko badline chard., rokera kahile rukdaina'

.

Yo -Nepali Siruchali

yo nepgli skruchali sansarma lamkanchhajunkiri jhai jyoti bali, andhakarma chamkinChha

eka tira taraiko char kode jhadi chha'arko tira uttar tira, thul-thula pah5di chha

chahe rukos chiso bat5,,yo no)ali rukdaina-chahe jhukos nilo akas, yomepali jhukdaina

5,5111-janme gautam buddha, shantiko agraduta

eagar,matha bijay game, yahi deshaka hun saputa

V

deuralim

deurali...

junkiri jhal.

junkiri

0

r.

O

Hosted for free on livelingua.com

Page 4: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

a,Larke..Jobhan Gaena

larke jobhan Renal mays na lai bhaena:chautari ma bui jana

.

JthItha ko tungna,-hdi).e.kb dhhaia.

talakka cfekhlpaleko julphibigmiti OlgUlg larke jobhan..

.0

gothala dalegothai po saryopallo tigre waidgnmabrtlakka Wilmalie.ko m-ctro:samjhgna, tyo manna

sunaira,pattibai rungi pattidhupiko bot - .-ha le tthgchyohid ko phulasikuma ko.ttipaxart larke jobhan...

larke jobhan....

...a Bing. VadalfAssing Itidaliia.

bixta badal assina- gadainamkg. 15gchha bolaunu Saktiria- hai hai. .

act Vag, ghumaai, phirdaibagdal. 'guile kholg.samaigniiko -gita ho- yo

4' na birsinu. hola , bing badal...

ghima julkyo himalmgchari 'giiilchha loam;mile 'bhanne S'amjhl rahechhuke .chha timro manna bins badal...

a

bidg,hune

bid's hune bhai gayo bagpheri bheta, hold Id na holgkuna.blito kaht jime holapheri bheta, holg: ki naholg

akasai bicha, natilakhe tara, koi ganna sakdainamgeilu jygnliti chhcidera jgna man mero mghdaina"; hune...

zPa' hai garyo, rImi ra jhimi, glan lgGne gha.4.116na marl bathe, pirati sache, 'hon. hai ramailql. Q

iaagai dinchhu sagunko mg1a mgys bhai gine ra ,bheta ,heig bida hune...rimo hal paral gadari, buni,:chhoto-sattamg satte you mgys thero dinna ipa kasailgi bldg. hune...

4Hosted for free on livelingua.com

Page 5: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

Roll Roil laphha. .

. .

ajakina sathi ma)-ii, roll roll lagchha. ,

jiban bRairotitne ho ki, bideshaimE basimutu mero gatho;?archha) ghar-samjhi samjhi Rja kine.:..

. .

. -

siu purlko jharna chhEu, ghar hRmro chhRpro .

bibu Rma radai holan, herdai hEmro b.* . Eja kina.... .

m:. swill -mgili nRchthin Rja bajaAdai medal

.jhal hal samjhi rahechhu, kanchhiko ejal Rja kina...

gaekd srjha radaibityo, pahR4aimil basi .

jethi mails &Mai holanaganaima basi .

lanc i. rupthin na jau bhandai, bato chheki chhekiarko dasai'kurda kurdai marine po ho ki . 'aja kina...

Bho Bho na rau Juneli Chart

bho bho na rou,juneli chari, hRmro philo aipugyo Eba ta-

khala tirama dhukkurle baseko-chha kurrasunikana chor kauwale dili chhodyo hurrasal ghariko rani chari begmg nai daphenaroubhanchha dhukkurle Ryo palo gRune bho

dailima goathalile takurako napkauwabata hRmilai lato ayo balla satovithabhRwi garena tRlai bhanna ke ko thRchotern chaladekhda-kheri hamlEi utho haso bho bho..., -'

na manana timile piraAuneli hai charigugsa7phul mahi nRcha timi rani

dali timro chhodi diiou, timro phul rakhagam thalyo laibariko bhakha bho bho...

Jaha. timile haidiyau

jaha timile htsidiyau, tyahi swarga mero, tyahi swarga merotimro mitho git nai holjindagi yo mero, jindagi yo mero

mero oth rasaachha, timile 'Iasi diemero lea. rokinechha, timile chhodi gae jahh timile...

gala ma andhhai bhari, timro git.bhitraayaala ma ragaera, bhawana ko chitra

#

Hosted for free on livelingua.com

Page 6: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

4

Rastriya Git

gailohha git nepElf_, jyotiko pgkha uchali

sai, jai, jai nepaa, sundara.shEnta bisala.

kobi, kerns li, mechi ra mahEkEli

lekh ra besi biujhalchhan, lahar lakhau uchali

chuli bolaUchha, Iehilo jhulka nikalisugar mEthi sikharma, pugdacha pahile'nepali

sitale aEra'bhijEin dakchhin Lanka bharatabhriIuto tarn udain uttar china tibbata

bUddhale yaht paethe gyanako pahilo muhanashivale'yahi lyaithe sristiko pahilo biharia

pacchim ki11a ktga4a urban tistE puge thiyoukurt.saktiko'samumg. kahile hEmi jhuke thiyou

homile himal uthEyou esiyako mtjhamEsabbyata basg base thiyou, aera yahi stgama

yai neFfali matoma,dilke pWs. ropera_yalpahgcli silama pritiko gita khopera

bachagla hami nepalma chandra ra surya dhwajglinEchaalE'hami hithElma jyotiko pakha uchali

4

.

104.chha git,nepali, jyotiko pakha uchali

jai, jai, jai, nepala, sundara shgnta bisgla

TEO Bata BolEekc

tag bEta bolaeko, tibial nai ho -maile .-wallo bat° parkhekol;i4ai nai ho maile

Iajat'Ine:man timro jhUkai diE,jhai lEgyodhunge chhatibich phulaphulai diE jhai lagyo

-WIchluvjanchha, jotana yo

parkilEdaina kahile,skid chhina hasi halaa

chEdai ahile fig

aahare &drip doko bokiVito lagnu parchha_suske rams samjhanakomgla gEsnu parchha tqc1g. bats.,

C

f

tacla

a-

Hosted for free on livelingua.com

Page 7: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

`.

chineko bhaye

ohineko bhaye bh-n4na timikung . -ho mero deeh

mili, sitEra lukne'kalo chha mero'kesh, kElo chha mero kosh

iya ../attar phE..riya mero

11chaura kuhiro

4 ho kahE, 114-pain:a meroga "oblya

sui0a, chordalmag maga urelha, yo mere jobanieklase bellma charile chhedchhamero nai kahani

,

. kholako kahma-', nidauchhu bald

.eilEko sirani / ..

kutkutilagaL biujhai d chhamit miri bihaai

him4s. maha chha mero kalaphulle kho2ekonepala bhitra chha.merb mayadhulore chhopeko *chinCko-.../

chineko

ke bho, ke bho, hijo aja

kp bho, !co bho, hijo aim, Tie rEjai timro mEya itagchhamero git timred miVho he rajai saigit -bye gagchha.

yo'manama 1c4.bika chhan, he elj4 urlieko -chRiabha$1.4u -bharie saktin ma, he rajai sabtd mero rallaud xhojne he Ekaahko munikati rEt kate ...elle he rajui exa atra ;ioni ke bho, ke'tho...

ekai chhinamE jhari jEnchhal he r` jai phakriekoManisalle.sakchha"din, he raja.: oatai dinhriday'a yb=chOrinne, he rEjai mero ball& balladil kti socU rakhchhau, he r7jailn/Ahltera-bhan

rirti jhim pIni parla

chorusrim jhim, rim jhim PIni parla, swar milaigit gEalabijuli chamki ma nadarai, timrai cheuma a_do

O

e

Ice bho, ke bho...

Hosted for free on livelingua.com

Page 8: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

t.

sitalu mathi ni

sitalu,mabhi ni'sitalubhayoinilaU, lau, lair; b4tako-ch4yglelau, lain, lau; barako chhayale

ghludachha inaur i ni

rasako lagi,niaU, lau, lau, ma ghumchhu mayaleau, lau, lau, ma, ghurachhia mayale

achuli, tyo pa.Ila patti

sansgri deu deutasabaiko dekhchhu, Sola ra joqi,bijog ma euta

,gulupge khola, bap bhaiayodbikera bags lru

'immoral mayg, mayalu Clhhainama eklai ke gara..

gothaladaiko, gothaMa agbhunima mahkchhaina4thu1bari gae, phul tipi lyaalaidine kohi chhaina

Bawd. Sano, majurko bhafekardale retaalamarl bgche, daiwale Ache*din to bhetala sitalum

sitalu...

hat katyo./

hat katyo barai chalj.se chhpralemayaphatyo barai gau gharko kurlie

sukha dukha bhogidainal chhittai mdrigaeBak/ priti lagdaina,-man bairagi bhae

wailai jhati jane phul sari chap.ak din mato munibiZi ,ane hag. hatahMtyo....

purba beigfie gandaki bail pas chim bagne bheri

timro igmro kahile kahi bhe; halt ki phgri

salyanako paharama khola susaer-beidgaiko eamjhanarda magpt bisaera hnta katyo...

6.

A

Hosted for free on livelingua.com

Page 9: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

o7

nepElile tagiya =Ivo barilEi

nepalile mUy5 mEryo barilEinegaile mEyE mEryo barilEi.

'jenmeko desalEi, nepai bhesalEists .

Melt() bit°, mEt2nEmlo, makailato

koi dehsrldun, koi nainitElakoi rEncha kur4ai bitEuchhm kr 1e.bhal chokidara, goth:11E, ku1li

jindigi bhari pardeshmai hallimakaiko sithol-melEki thitiaiielu dada diasoko.khEnE neptilile

kuwgko gEni miler pihlaam k° chati korera jialabirEno desmE lageko bhttiplarkera heri deu, riepalalai

,nepElile...

9

naari deu.mEg. priti barilainepiaile mEyor mEryo barilni

1/4

e kEnchhE

chhi-e' lanchhE, thattai map) baiso jAna lEgyo

chhE=jgdaina bEchE khero, parkha lina aurachhi-mirmiri usEmE atithi satna calla

sirama resami pheta badhi 51114.

chhE-amulya hirE1Ii phulai phulko .

aghilAi baieakhairli sine e kanchhm....

/

chhE-obhAnosiadhcimE, S,sindur chhari,dial1 sunako churale nSri sajai dials

Ern jadieko ghumto.ma olhi ...

.0 eii ari lljaile nihuri ma tal5 e kanchh4....

chh5.-a tam.1sarn cl au , dhapakka balekitimi,

chhi-aru nahau timi, aru nako lekhi0

duwai-sadhai nai suhRune tinro hlmro jo4isureli khekera nee. herna aura e lanchha...

9Hosted for free on livelingua.com

Page 10: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

- bapro terijing sherpnle

-harig tenjini,aherpalechalhyohimal chuchura

'hiilarylai dorigadaiitkeko baIo dekhaadai

hillaryle dekhekojax:191.a gadi lekheko

aphe.aari serapankha kholi nache hunhimAl Choro iiteraLauri sankar hasp hun

umbho chulikailasmapnni piana pRenaAOrgako simA chhunalgihares kati khaena

dhannya bira bahadUr,

autar timile lick°Mak,: chora dubai dinbaachana-jamia lieko

/

raja thagna sakinchhahimal *chasing kaiinchha/ Ajhumkhera bajyo khaigeclighankera nachyo =jure.

sambOdhan git

, 8.

_pharka hai. pharka nepnli, timilai dakchha nepalmaya,bargbar, timrai ho timrai_ ho nape uchn1W"

jhukdaina kahile paglerapbishwako ag10 takurnohhaa hnmi pachhndi, chathau hai timi tUkurn

phandachha'karocilnepali, sukha ra dukha bniainsnehale chianti jolera, amako, Izalco kkkhamn,hffSiala

. pharka hai pharka nepali, timil2i dnkchha nepal&Tao mays balabar, timrai ho, timrai ho nepnl uchnia

pharkera her njake, desko n &ulo muharat pah24 khola jangala, mngdaichha timro guhara

bhandachha karol nepal sukha ra dukha tftd4alnsnehale.chhati jocilerd, amgkos amako kakhota hasaaln

10

t

Hosted for free on livelingua.com

Page 11: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

4t

hariyo bhayo rETni banudera ifichha pEPi...man

battis data lachhinakomgya' ek chhinko

nepali git

jham jhell pareti°

3.

e-'jham jham pareli gkhaimagajalu samjhane kohi chhaina

° desamai maxi gaye'roidine kohi chhaina

Ikhako gsu pilchheko rumal dhoidine kohi chhaina.

bAtako thaile sunako Mallo ke garnq dhanale

; saga ra silt= khaeko besa anandimaxkale

mqa npmnra wygau

,mayknamara mayaludil natoda mayalu

mero dil milyo ramr9Sabha naohhoda mayalu .

,

himalako kakhamalukamari kheleraharyall jangalma' gai bhaisi'herera-1.sarale htsi had..

.

furlau gau-lau

t

prabhatko lalimatimilai chyauchhatimxo'boli chorerakoyalile gauchha

mitho mithopritako jitako

.

tprabhatko lalida

Al*

kalo kalo ratama

kalo kalo ratadadekhinna btdalabirahako gitadl bajdaina madalaban jaleko hoina yo dekh.bulalig0man jaleko dekhchha koaZdaina tato-Ai -napIi kehi betlia'rUdaina banchari11 ndai kehi ritu gaadina Ayaakiri

11

,

I I.

Hosted for free on livelingua.com

Page 12: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

s

Bich co vir3.1dia Menaile

Ikhkko bhgkhglkhaile ho horgmrari bujhi samjhanu ho hosutukka dipg ma bhana ho hokaaallgi timi nabhannu ho;ho

riinrime halka sitglesi.ta madhuro mitho,ggtagsunaulo ghgmako jhulkgle kgukuti mito 'gala'1

. gkhgko bhgkhg..

o jura premaile manamg guni rakhaqu.oli sumera hasirahanu akhiko bhgkhg..

jiski maskene chandralgi dharatimai.ngmi dgkgaliEphnai panki sansgramg sukbako sass pherVila

maile mgYa m4reko hoina

mails mgyE itreko hoinaaa thanemul ligto.pEina

OA bhane gita mero nau Ogle chhekchhanagga to khabar mero kasogari'pugchha

timi malgd bOlanclihatikEfht bgsurin'ag

kunatarg muti ba`si rgta adheringtang gae himalg3. kgteraduitErautusgpanaimg sgteramaile mgyE`mgreko chhana/..

tarlibh.;e ridi ghgta chadhi tuhinamE.

merai chhgyE rigEkichha majha nayanamAbagi gela laharaimE chulthi pharararakulia kinEr basi kgtchhau timi kati pars

chhkgrIgy2 gangly- jalaingmAa bagyo asuko bbalaimEmadle mgyE mareko chhaina,..

0

.ffkhilcobhakhg,...

a.

dhalki dhalki'nahl4S.-nani.

dhalkfi. dhalki nahlda nEni,\mero May savai

jilignako,baki joban kasigi tfighg chhara

mgyg pirti lge dekhi nahune ke ho rapharki.pliarkilaahera ngnima tachhu .iai sETai nai beimkni,

Ekgshak, kElo logdal ghumi ghumi janchha

najarale sgrjhai bhari isErgmg tanchhalarki larki nahi ra nEni

lero mgyg saraichha beimgnidhalki dhalki nahida nani...

ekai chkinmE uhile rane phula jasto an.

bag chhadai dii hElnu roji gphnu o. man

tarki nahIcia ngni (

1.2

nai beirke

0

dhalki dhalki nahl4a nEni...

hunechhau beingni- dhalki dhalki nahI4

I.

Hosted for free on livelingua.com

Page 13: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

O

.e

NEPALIf '

litrtirAALS,

CR

t

-, . . ,

The numbers from 1 tot100 show many irregularities and are best learned

according to groups-of Ambers that have some siraifer characteristic:`It is not"of much help to learn numbers in their logical order from 1 to100 Because yhen yoii'want to usg.one of them you must first think through

the whole list until you coke to the one wanted., Eventually each number.t be learned akezi individtal vocabulary item. .

. . . ., .

To begin with, learn the numbers 1 through 20, and 30, 40, 50, 60, 70, 80,90, 100. Thii, gives a basic framework to start from. Then learn the

bers'in the groups below, noting the particular chia.acteristic eachoup has. Do,t not go' on to the next group until the previous one, has

b en thoroughly learned. Finally, be sure that you "can.,give nulr.s inrandom order. - /

., s

1 -ek 11 eghara 10 das ,

2 dui 12 h a 20 bis.

3 tin 13 'tera . 30, :Usrii

4 .char -- 14 bhatidha, 40 c. 'bilis

5 pach 15 \pandra, 5b. patirs:=

6 chha 16 sore.- '60 siva.

. : ...

7 sat 17- satri., c' go sattari .

8 4 SO asi18 ethers,

.

9'nau 19 unnais

.90 -nabbe.

----

10 das 20 bis 100 'sm.....

1-thanb) The numbers ending' in 9 appear to 33g,, literally, r.one less, h

twenty, thirty, etc.' ...

109: !annals 20 Iiis 69 unansattari

29 unantis 30 tis 79 UPRSi(

39 unanchta,

is 40 chllis ' 89 uninnabbe

49. unanchas 50' paella's 99 unintai

59 unansa-Vthi, So sathi, .

1

S

r

70 dattari

80 .asi'

90 nabbe

100 sai

Hosted for free on livelingua.com

Page 14: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

9

-NEPALI NUMERALS

c)- ):1'bid, 24 chaubis, 26 chhabbis (two bts1), 25 pa chchis (ch for

no 21 ekkais, 22 bais, 23 teis, 27 sattg,16, 28 atthas

double consonant: 21 ekkais, 27 sattlis,8 atthaic

no a before is: 23 teis

this

41chalis

52ulna tiunna

, 61eiasatthi

71 72 . 73eke.hattar bahattar trihattar

63

trisatpi

81../ekasi

91 .

ekEnnabbe

e) with n:

f) doublet:

-e)

3

32 battis,

nasalized vowel:

.7

t

64chausatthi

74chauhattar

I

'75

pach-hattar

85 . -

pachasi

2 ---

37 38satatis athatis

47 48satachafis othachalie

57 58sataunna athAunna

67 68satasatthi athasatthi

77 78sat-batter athhattar

87 88satabi athasi

98 _

.atliallnabbe

-

95 .97

ponchinnabbe sanfinnabbe

33 tettis, 36-chattis

34 Chaatis, 35 paitis

h) a t instead of ch: 43

45 paItalis.

,65 paisotthi

tritalis, 45 paltalis

a 53 tripanna, 55 pachap,

a r: 44 chauwalis, 54 ahauwanna

an r: .84 chaurasi, chaurannabbe

1

r

56 chhapaima

14 Hosted for free on livelingua.com

Page 15: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

A' .

NEAL'

j) o:f. 42 bayalis4

j 62 baigSatthi

82 bayasi

inThEatias 3

63triygsi

46 chhvglis

66 chhayasatthi

76 chhayhattar

86 ohhaygsi

92, bayarinabbe* 9,3 triygnnabbe 96 chhaygnnabbe

k tri-: 43 tritE1is te-: 13.tera

53 tripanna .

63 trisaithi

73 trihattar

83 triyasi

93 triyannabbe

23 teis

33 tettis.

Make your own complete chart of the numbers from 1 to 100 with tent $

4 running one way and units' the other.

15Hosted for free on livelingua.com

Page 16: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

-

6

NEPALI - ENGLISH GLOSSARYcompiled by the Nepal Panchayat ,Peace CorpsVolimteers ((Nepal VI)

'I l, . - . /

O

16 Hosted for free on livelingua.com

Page 17: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

-1-

NEPALI TO ENGLISH

abagat (awagat)

arasyak)

ibisya cta, (awasyakta)

ichir

adilat

idars.

Panchayat

ides,

adhah-pradhan°

adhar

adhik

sankhya

sidhikar

adhikiri

adhirigya)

adhunik

adhuro

adhyides.

adhyaksa (pron.

igham

'iguWi

iih

Akasbdni

A

:

nformed

necessary., essential ,

necessity,.

conduct; virtue

law court

model, ideal.

Nbdel Panchayat

order, instruction

exchange (of' ideas, etc.)

baSis. ",

additionil, excessive

majority

authority, right, power

an authority, official °

kingdom

modern

half-finished, incomplete

rdinance

president

next year

leadership

law, .Act

311cr,1i=t f.wireless; telegram

17

r

Hosted for free on livelingua.com

Page 18: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

t

_

akhara

akhiri

Akshat

alag

wind:

anaj

anchil

.

Anchaladhisi

'andabiShwisi

andij-1

anikal

_antdr-

-riStriya

- ekti.,

. kat*

antarim

antargata

ant

anubhab (w).

_garnu

anudan

Prasasdh

ianchilan

arena, station, base

the last, final

letters (of alphabet)

apart, separate

Income.

:1 entertainment, revelry.

7)1

"IX 45-1C:11

-dl a-N-1

18 .

corn, grains of all kind(general term)

zone

Zonal Commissioner

superstitibn

guess

approkimately

/famine_

difference; gap; "inter-"'

international

tt

ft

interim

'unity

law

under (thevested authority of)

the last, final

experience

to experience, realize

gteiht, subsidy

Administrative grants-inlaid

grants :in use4

Hosted for free on livelingua.com

Page 19: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

anukul

anuminit

anumati

.,anurodh*"

anurup

anusancihin

anusir

anusisan

anusuchi

apriaunu /.

larambha .

arthik

irthik sal

asadharan

asami

asar

asiksit,

sit

atha

athawa

atirikt

aubarsiyar

aujar

aule j arq

ausadhi

aya.

-3-

35-1

Y'ATTT

NT,g-

.

(barsbo),

--AD9-ft-zq

favorable ; dPporttine

guess, estimate

estimated

approval; permission

request

synonymous

research

in accordance with

directive; punishment

sChedule(s)

to'folidw; observe.

14i11141*

financials

financial) ,year`

uncommon, unusual

debtor

result, effect

igdorant, unedUda

therefore

O

. or

additional,, besides

overseer

tools, equipment

malaria

medipine

Income.

Hosted for free on livelingua.com

Page 20: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

ayakar'

iiyAsta

Badh

badhuwa

garnu-

bahidar

bahut..(pron. "boat")

baitak

.bajet

bakhat ,

bakhro(i)'

Bal Sanghatan

bili

bamojim

'bandobast

bani

banjho

banrnu

bans

bapat (wapat)

bar (kathko;--)

.barabar

e9"

B

Income Tax

Income

t damp

promotion

-replacement

to replace

Junior Clerk (file clerk)

yery,(ktremely

I- 'meeting.(smallIsized, like -J.15;)

dAicts =t-57-g71.

aR.a

20

budget

time

he -goat (she -),

Children's Organizatibn

crops,, harvest

in accordance with-

forest

.

organization, arrangement

habit

fallow, uncultivated

to distribute

bamboo

o for

fencA

regular,, equal

-sHosted for free on livelingua.com

Page 21: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

.

t'

garne, hune

--lira (ward)

barga

Bargiya Sangathan;74,

-barhai

barhnu

birhaunu

bathi.,

.barhti

barsa,

hars4 barsacli,

bastab

bAstabik

'bastu

batulnu

baydn

behoird

bematlap,

beinaulca*

-5-

besi

besari

bhag

linu

ci

ci%.t-do

CA a *1

craA-

habitual, regularly

'ward

class

Class Organizations

increase, growth

to grow, increase (intrans.)

to advance

to enlarge, increase (tr.)

maximum; increased

suprplus;-great, greater,, more %-

-

year

Monsoon, the rajims,

fact, actuality

in-fact, actually

actual, factual s

(domestic) animal

to_ciAlect, gather

account, description

details

meaningirs

inoppOrtune time

fine, excellen t

more, superfluous,too much

very much,-yery,hard-

part, share

to take part

21 Hosted for free on livelingua.com

Page 22: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

r.

. Wale

bhara

-bhare

'bhirsi

bharn

blasa

bias pitbsili .

[

. [

bhat4

bhawadiya

bhawan

bhawana

bha'vliaya.

bhokmiri

bhraman

Bhumi'SUdha

Bhul% Purba Sainik Sangath.

bibid

..bibaran

bibbig

bibbijan

22

god

male(of animals); cock

rent, hire

later un, in afternoonor evening

to fill

language

school (Vernacular: i.e.teaches Nepali &Sanskrit)

speeph (i.e. lecture)

allowance (ice . travelc.0

sincerely,

building

Bldg. Dept. .

mentality (way, ofthinking)

futUre

meeting, visit, interview

famine

tour, field trip

Land Reform

Ex-Soldiers' Organization

argument, dispute

detailed description

Department (of a Ministry)

allocation, division

Hosted for free on livelingua.com

Page 23: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

r.;

*

a.

Bibidda(file)

bide

Bibhag

bidya

bidyarthi

41,

bight fQ14Bi.Ji.Si.Ni. FA-67M UT

Miscellaneous file

leave, departure'

Electricity Dept.

,learning

student

-1 5/8 acres

Education Inspector,(BikasJilla Shiksya Niriksk),

bikas o development

bikatit P eideveloped

'

Bikendrikaran cl-2 M _ Decentra1izat ion)

bikri, fa.A..,. sale

.

bikri kar egA aT ,Slaes,tax,

, .

'bintj WA request

birodh eilT%4" \

$h

opposition; contest(in elections)

birodhi fliicijiantagonistic; hostile;

adversary

biruddha . ./4-7i opposed; against

girw4 " iAT=4T seedling . .

biswis41,414.zrct

confidence, faith, trust

(-- garaunu) - _ -4734 . to convince--?

biswasi.. 52Z40- ,.faithful, sure; reliable

e

Biswabidyalay Universily

.bistar (bistut) ___-1471-i-f. full account, extensive

(,...ma) - - "Ar . at length

biteko f:4--71-past time, events) (adj.)

bittikai immediately after (follows verb)

3 Hosted for free on livelingua.com

Page 24: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

^

..'Bodhaitha, ?I"

bori

bin

briddhi

r

bujhrnu 1

byalrar (pron. "beballar")

byalaharik

byaastha

circular, notice

sack

plant (n.)

growth'

_profession, occupation

: to explain

usage, procedure, business

practical; in common,usce,

. routine

administration; arrangement;

. management; authorizationt

(Panahayat --) 14-41zidPandhayat system

I%

.

byaj(6:7111.

_ interest, (financial term)

0

bYakti (pron. "bekti") g.dep; ,individual tPerson)

.byapar ("bepir")

C

trade; occupation; business

5

chalan-A03.4 custom, use, manner

chalAni -,0.17;174.degpatCh; out-going

(correspondence)

ChAlthalal -1Rra--"W4 behavidr, conduct

chainu. -

--xi c--/to move(int.i2); to be

going on

. ...

chAlu --A-;;current (adj.)

1 chanda \ -2=1.donation (i.e. for

village projects; ofteninvoluntary)

schAtra pupil

chatrabIs' E5-07;474T'Student hostel

24 Hosted for free on livelingua.com

Page 25: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

q

chhili -NIE7r

chhinbin i 2 ar4t#1

.

chhinnu (chhunnu) t74,.

chhinu chh;na)..

621.4 IQ HT)"

chhip' /-mg- .- )

rnti Al ,

chhoynd Seisji.,

A

chucci

chhuty4unu,1

cbhutyieko

chhyismise

clunib(w)

dainik

diknu

dim'

din

dinjnu

daphiettfir

daikhist 4iTATIF

darsan

garnu)

.

et1-1

-va

(animal) hides

choice; selection.

to choose; elect

roofr .

stamp(office); sear

:to sow (Seeds) .

. . --to go away; give. up; 1

abpd6n; stvp(doing):leave,

.

a leave; holiday,

to teparate

separated

miscellanboy; assorted

electian

daily

tmall; sUmmon; invite

0price

. gift

to compare

,to. of a section(in document)"

petition .

view; official visit;inspection

to view, inspect

4

ZOT entry(in office accounts, or register)

25 Hosted for free on livelingua.com

Page 26: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

o la A

-10-

dastabya' 04.04-

clehAY babojim

orhI

4

(Pang I 1-57

.dhArd

dharma Bbakari .4411-

duniyd

durust

dwAra

ekdi.

4 -'-prasasan ko ekdi

ekikaran

ekt.a

gahun

gaigoruharu Tt

galdinchd

gat sal

E

-

.a.

26

.

0

r

note:

as follows; me ntioned

below

111

methods; manner,, Way.

water-supply0

:food godam (storage-warehouse)_

society (the co enmity);the people; the world;the public

exact; accurate; tbrrect

by;,through(the tgency,ofj

unit

Administrative unit

coordination

unity; unanimity

wfleat

cattle

carpet

00.

.3

el

1ast(pasi) year

Hosted for free on livelingua.com

Page 27: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

gati

gampri

I

.ccilral:

'211-

gharel

ghati

god4m

gosth, d

goth T

'Grihi!PanchayatMantralay

.

Yz{Izlcl

317-A I c.-z1

-4441(1a)

halat

47ticrS I ,

0

speed, rate

-% police, gov, and militaryheadquarters in hilldistricts - Bada Hakim's,hdqtrs. -- these names

now obsolete

Cottage Industry

decrease (n.)

local grain warehouse

meeting

-,cow-shed

Hume and Panchayat Ministry.(prev. separate)

culvert

quality

a mystery, secret

Guthi Corporation

the "Guthi" system

skills, kn6aledge

Routechnical(work).

(the),right; entitlement(to land)

person yossessing the above

for the dine being

state, Londition,circumstances

Hosted for free on livelingua.com

Page 28: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

hilsamma

haiahisib

hat

hataunu

bukum

hullk

42-

I

iljat

Una

imar ditinj iniyar

insAph

insAphi

istamet.

itihAs

J

recently

accounqfinanc.)

property

role

te'reMove

order (n.)

Post Offite

41,,

prestige, honor, self-respect

area, region

well .(n.)

engineer.

justide; decision; judgement

just

intention

estimate

history

. t

jaggy place

apparent

jamin land

28Hosted for free on livelingua.com

Page 29: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

jaminclar.

iart(a)

jandh

jinkari

jansankhya

janswistha

janta(haru)

jan(a) tantra

jantu

jaruri

jawa-n(tin - - -)

ihagr.

jhingati

jholungo

jhyil khan(a)

j hag, j immawari_

ininawar

jinsi

jornu

jornu

jyadi

jyami

29

. .

landowner, usu. one who :leases to tenants :

the tleoplew a person

test, exam; inspection

survey

experience; know-how

population(#)

"public health"

people, the people

democracy

animal (s)

important;- urgent

youth, yotmg (man)three.men(when 'counting)

quarml; lawsuit

brick tile

crude susi,ensiori bridge

jailresponsibility, charge

responsible

stores(e.g. Jilla P.property)

to add, join

to plow

whichever....

many

day-laborer

Hosted for free on livelingua.com

Page 30: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

kabja

rikhnu*)

,kainchi,

kaiphiyat.

kj

kal.

kamiunu,

(kamiuneljagga)

kamikij

kamoi

kanjihaus

kipi

kar

(---lagiunu)'

karji

kirkhini

karmachiri

kartabya

kirya

-14-

K

cA-1113.1.

4

e".

control

to control

scissors

details; remarkscolumn .(on report)

work; deputation

concrete (.

machine

to earn; to work(fields)

fields being worked(agric.)

food shortage

'work, busineSi industry,trade .

income

village corral where cattleare placed as penalty,f6r straying: its con-struction =:a.commonvillage project4

register book

tax, excise, duty

to tax

debt

factory

government employees(i.e. J.R. staff)

duties

activities, ict,.deed

30 Hosted for free on livelingua.com

Page 31: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

a

kAryabahi

karyabldhi.

'Wyabit

(- -ganu)

karyakarta

karY

ika)

lay

kayam

(--7garnu)

kendra

kendriya

=15-

f;175.111a.

aL4ZUM

Ccl I

..Frzcxrf

.khannu /, -4.-..)

...:,

kharCha(khimmh)FI'l

.(---garnu)

saMan)

khatday.'

kharey(khartj).

kharid

khas'

r.

(- -- garera)

(--- garikanaY

khasgari

ithAtA

d I

(.3

V.0

action(s)

procedure

completed

to carry out; execute,

P.D.W. (Village Develop.Worker)

program; schedule;calendar

caleridar of Operations

.office (e.g. qina PanCh.Off ice)

established; settled

to establish, settle,maintain

center, hub

central

to. dig

expense; expenditure; cost

to spend

consumable supplies

Property Assistant.

dismisseddischarged,abolished ,

purchase

special, original, teal

4°as amatter of fact; in

other words

ff ft pp

especiallyp

register book

.rHosted for free on livelingua.com

Page 32: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

khatiumu

.1chatic,t.

khati*

khellcud,

.(--- maudan)

khet

khetbiri

khetipati

kheilwal

kila

kiitiB.

J

litta

Bpi)

ixtls

kota

kram,

(---sankya)

kipyi (gari)

krisi

kshetra

(-,- bhraman)

;kul,rakam

kulo,

kuriti

kuwa

. -16-

I

r

to Appoint

loss, harm,*damage

deputed, appointed

sports, athletics

playing field

,(irrigated) fie ld; size. =

approx. 3 acres

cultivated .p rdperty;

fields under tillage"'

Cultivation .

farmer, peasant

nail; spike,, stake

installment, pay

class;:iten

Cidastral survey

a kos (2 miles)

Quota,

order; arrangpment;succession .,

no. (On achart.or form)

IF7q741- 'please (formal ,usage),

n

agriculture

area;, constituency

area tour ("field trip")

TotalCost

irrigation ditch

talk (in a bad sense)

water -hole.

Hosted for free on livelingua.com

Page 33: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

labhA

lagat

'ligu

- ligu tf hieko. .

lakhWati

lakshya

lekhak

ltkhit

(-:- rup ma)-

i

ling

lok

loksewa

Ylkcha)pokli4ri

?adz* padarthf a)

m4dhyam

mAg

AmAgnu

mat.14tw

MhhilA Sangathan

mahasus(masUs)

gain - advantage - profit

cost; cost price

to estimate (cost

-applicable

applied

millionaire

aim, target, goal

writer

written (lekheko)

in written form

sex (gender)

the 'people'

social` service

o

fish-pOnd

alcoholiC.,beverages

a medium

demand

to demand, want, ask forA

-importance; value

Women's Organization

realization, feeling

Hosted for free on livelingua.com

Page 34: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

(=-- gar*

"rahoday

mahsul.

,,iii

mainut bui.

majdur

sangh)

maksa

max adds

malShian

48-

fm'in

AShriarf 45113-11,1

manAi

(--- chha) _ 417

C(--- garnu)

manasay sv 4.4t al

manchitra

manna

mantralay,

16t5, --Ac,64

mantri '474(Pradh.an Mantri)

7 31-WVTJ-44

marmat ,4.4c-1

*(--- garnu) -- 37-....0

'64mArg 31

(PurbaPachchhim Rajmarg)

34

to realize

sir; gentleman

tax-, rent, duty, excise:fee

smallpox

minute book(ormeetings)

laborer .

labor union (organization)

punoose

fertilizer; manure

Revenue Office

properV; goods; eqtripmen4baggage

respect., rank

honorable...(polite address)

ban; prohibi 'tion

it is forbidden ,

to prohibit; forbid

intention; purpose'

map

to obey, acknowledge, '

comply, agree, admit

Ministry

Minister

P.M.; Chairman of. Councilof Ministers

repair(s)

to repair

,road

East-West 'Highway

Hosted for free on livelingua.com

Page 35: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

marphOt

masant(a)

masauda

masi

maslanda*

matitel

mitlab

ImmAln

matijdat

mauka

4 . nausani

niel

.* mistri

miti

mohi

thoi

muddA

mukhiya

mulsiksha

muluk

MUluki Ain (En)

mulya

a

care of, through

month

draft

ink*

stationery; office supplies:

kerosene

aim; intention; meaning

(final±.) balance-id-hane

chance,, opportuniti,occasion .

season

aireementi, accord

to bring to-agreement; bring

. 'together; join; adjust;

reconcile;

mechanic; semi-trained

overseer; construction

oreman; mason.

date (on official corresp.)

(land) tenant

price;cost

court-case, trial; chief,

main, principal

Senior Clerk

.44i elements; rudiments

country, state , .

National laws; (Legal Code)

value, worth, price

Hosted for free on livelingua.com

Page 36: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

mulyAfig kid

( " .II ) garnu to evaluate.

munAphA'IT'ilt6T profit

muri. : small -'size land measurement;, m. 2.-:, ropani

. .

mutAbik 3frii 4-, in accordance with,

myAd 1:71-4 due date;-time limit

evaluation

O

ghnu

nAike

nakal

nakalf

. naksa

nali

n4ikA

riamulA

nAp

nApjach

nAPIla

natthi

Teti

netrito.

nibedan

nij

S.

N

4

to exceed; overcome

leader, chief; masterworlian

copy, model

artificial; imitation

4-i map; pltture

A-61- water-pipe

11

example; sample

measurement

survey

profit

attached

leader

leadership

request

self, the same

, tagcal% ..-i14-.5-11-0

'e-S14?1,

cl ci 1

ssi

r

er

Hosted for free on livelingua.com

Page 37: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

nikai

nikAsi*t

--hune samAnharu

nik1inu(nik1anu)

nimmet4

nirbAchan

nirdesan*

nirikshak.

nirikshan*

nirman

(,---garnu)

nirnay(a)

nischit(nischay)

niskin(niskanu)

-nisse nischay

niti'

nitya

niyam

_niyamit

niyantiTan

(--,garnu)

niyukta

(---garru)

nokari

noksAn

N

;ITRP7-q

37

0

y, very, much

exports

export commodities

to come out,,go out,emerge

(the) following

election

guidance, cootdinatioi,supervision

inspector

inspection

construction

to construct

decision

fixed; certain

to come out:t go out, emerge

decision; certainly

permanently; always

iuie; principle (distinguished. from law)

prescribed

control

to control

appointed; designated

to appoint

service

loss; damage

Hosted for free on livelingua.com

Page 38: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

r

hyay

nyiyidhis"

pad

paha (sal)

( bhleko)

WarI

pdlnu (paleko)

pancha bhakari

, -2,21

v-att ea, .

av.

PanchaBarsako

Ydjana

. paiades.(paradesi)

patichay

jparinbt

Parisad

(Gtrrldia

paristh14

:pariwartami-

parwah

pasu

O

3R

a

justice; law; judgement;finding; logic

juage

station, rank

last Cy.

certain; fipermanent

sure.

support, maintenance

to tame; domesti44e(tame, domestiated)

cooperative graint oragebuilding.

Five r. Plan

'ab ad; foreign .country(foreigner)

adluaintanceship; preface

result

assembly; council; dept.;political party -

(formerly.2nd largest partyin Nepal)

atmosphere; con4ritions;

circumstances

change'

care; trouble

-(domestic) animal

animal husbandry

tlHosted for free on livelingua.com

Page 39: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

Tatra

Patrapatrika, patrikd

pes. jarnu).

pOski (pesglii)

hai

italam

letter

newspaper(s), magazine's)

submitted (to submit)

advance (of money).

fruit; result

iron

phalino someone pr other;.some-thing dr other

to send back, festor'e

phi:t t-g 8 section (i.e. of J.P. office)

phki.^ : advantage

.

(ke phdydd? ...what's the use?)

phirt4..

I ...04.return

(....paisd,' Illarcha) (...No .._ ,0 )

3 -pharkdunu0.

phuldca

phut

phutdund

pichhe

dinai(haPiai)

janai

prabachan(a)

'prabhab(w)*

(tya:s le),

change .(money)', left-over funds4'

independent

'dissensiont

to break, cleave,(tr.),cause dissension

each, apiece.

IT'ilf(*every day (week>

. A., everyman ,...,.

.\-i-ziispeech, lecture

.

"R-IT-74"influtnce; effect

.

.

r:Ta's __ :5. due to this effect'.

pra -bkdri `1,11c;i44' influential

"flAg4-- ciantechnia

70

iz110'technical . .

publicity; dissemination,

broadcasting I...

.

pradki 3---4q presentatibn,

1

.

prdbiahigyd

pribldhik

prachar

3,9 Hosted for free on livelingua.com

Page 40: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

pradarsan

pradarsani

pradarsit garnu

pradhan

( mantri)

pragati

prakar

prakasit

plakhyat

prakriti (prakritik)

pramukh

Jilla Adhikari

prapta

prapti

rai5bhik

pra,sAr

"13-<RT presentation; fair; exhibit; show

big kair(-ila)

to display, indicate

chief-(edj.)

'Prime Minister

progress

kind; sort (n.)

published

famous

nature; (natural)

chief

C,D.0.(Chief District Offlcer

received

gain; income; acqlaiition

preliminary

Extension,

Krishi Ag. Extension

Wasasan -'3"PRzR Administration

anudAn°S/3-41-4 1

plministrathe Grant (money).

prasaskiya 13114:C administrative

-prasnawali .

.prastabik(prastabit) "c3-114-4,C

praitab(w)

prasuti griha

prasiksan

.a.

-4:sj4..-itTt c...-Ni

'\

--c111

tarraT1-3

'"IM;

.

,

meeting; conference

questionnaire

hospital

proposal

proposed

,--

,

0

Mukya Adhikari 564 - --21.1 chief administrative officer

prasasta13.:?f,FT:f numerous, very much

....:

. Iiinf sufficiently. matre

VI*

Hosted for free on livelingua.com

Page 41: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

pfasthan

.prastut garnu

izathamikta

rakhnu

prati

pratibad

pratikriya

pratinidhi

matisat,(115 )

pratiyogita

prayatna ( garnu)

prayog

ma 10.119

presit

punah

punji

pan

wii

purba

=purus

pustak

pustakalay

"'crT

c.11-0"

r-

departure

to present;. show; exhibit;compose

-"---priority(ies)

to draw up priorities

copy,

appositiOn;. dissension

a

reaction=

a representative

percent (10%)

competition

attempt (to try---formal lang.)

use; employment; usage; practice

to employ(a thing or idea)

'sent

4, again

capital.

capitalism

capitalist

formerly; east'

male persons; men

2p$4; book

library

41 Hosted for free on livelingua.com

Page 42: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

r.-ajdut

"'rapaitik

rajniti

rakam

rasid

rAstriyai

rastriyapatti

.- ray

rekh -dekh garnu

rikta

sthAn

ropani

sachib

sadar

mukum

sadasya

sadasyatA

sadhan

sAdharan

sadak (saral0

BibhAg

sagbari

saghai

-Z6-

. 1.

T2-1TR"

amiossadbr

political

politics; policy

tax, excise, duty; kind; sort; item

receipt N.

Naiionaf

President

opinion, idea.

to make surveillance; tosupervise

vacant

vacancy

land measurement, common inthe hills 1 ropani * 4 muri,or6Q81/2 sq. yards

form;-,appearance; shape

secretary

capital; the city

heaguarters

member

membership

resources; aids

ordinary, simple

street; highway

Roads Dept.

.vegetable garden

assistance

Hosted for free on livelingua.com

Page 43: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

sahakAri

SansthA

.sahamat

sahAyk /(sahayek)

.Anchaiddhis

sahayog

sahAytA

sahi-

SAhitya

sahmalnu

sAhrai.

sahu

-

sainik

Sangathafi

sajk

sAjd

Sal

sallah

dinu

linu

samdbe

samachAr

samAj

samajik

iamApt

samApti miti

kv-v 2w-1

Co-operative

11Organizatidn

support

assistant

Ass't. District Commissioner

support; cooperation

assistance

signature

literature

to'5ollect; manage; include

very.s,

creditor; fincincier

military; soldier

Ex-Sadie& Organization'

punishment .

common., communal, shared, joint

4year

advice

toiadvise

,

to consult

included.

society

social

finished

date of completion

/

Hosted for free on livelingua.com

Page 44: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

. simartan6.tban)

samarth. .

aMarthya

simasyal

samatnu.

samay4 .

'sambandh

sanibandhi

sambandhit

samet

saMigyalay

samiti

sammabit

sammati

sammelan

stripanna.

sampark(a)

sampatti

sampurna

samudayik

samudayik bhawan

kendra

samuhik

hit

samya-bad(samyabadi)

sanchalak

support(1

C11;1- powerful; capable

power; prestige;-influence

*q.RIT problem

'to manage, hold

It

time

connection

concerning, relative to....

(the) concerned....

including; together-

Operations Room

-society, council

probably

approval

meeting(large gathering; '.

conference)*

completed, accOmplihed;successful:; richly endowed

contact; relationship

wealth

complete-

community (adi.),

community bldg.

center

public, crowd (adi.)

ftwelfare

communism(communist)

director

Hosted for free on livelingua.com

Page 45: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

. .

samiti

sanchalin*

anucian

re

carne tarika

garnu

sangathan

sankA

'sanket

saamukh

sanskritik

KAryakram

sanicalan(see gnodhan)

tanstha (gsthan)

sanyukta (sanjukt)'

JAtiharu,

sarak

sarbajanik

1.*

dfreCting corncil,(land reform)

use, direction

grants-in-use; 'operationalgrant .

procedure

to direct; conduct

organization; an orkaniz..

--

doubt,.

suspicion

sign -,code

face to face.

cultural.'

"Cultural program"; evening show

sarbheksan

sarkar-

sar kak

sariih

artAlaJssodhan*

Saspdhit,

. satyata

of songs and dances

institution;. organization

combine united; joined

United Nations

(see sadak)

social

" benefit

supervision; survey; inspection

government ;. ruler

of or from gov.; official

to transfer, shift .(trans.)

transferred; posted

correction; amendMent; revision

revised; amended

reality

'45 Hosted for free on livelingua.com

Page 46: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

saykarl das) (r-- )

lera4111--AT-

Shanti.Sen (a)

sewa

seyr

1:Pr service

share.(i.e. financ.); partnership

s(h)5kha 4.N.A1 branch (of a Dept. or Ministry)

shinti .MT peace----

shigra (pron. "sigr") 511225 at once; immediately .

shishi elm , glass (material)

shram -3:1- labor; toil..,

ihramdin -94Ji7r4 "free labor" - voluniarr labor '.

, ..- .'4shrimin A-xpr gentleman

shrimati ,a1Pa-;. Mfrs:

0 .

capital sum; outlay (as opp. interesti

percent (10%)

army; corps

Peace Corps

shuddhaoclear; pure; correct

siddhantaprinciples; doctrines

d d

sidhi'straight; fair

-sikarmi carpenter

shikshitA erRq literate; t ducated

shikshi 1c4f

Bibha c.-g01*

siment far.-)

Sindhii

sip

sipiluskilled; ,skillful

siphiris recTimen ation

sisilead (ma erial

eduCation; teaching

education department

cement.

limited

irrigation

skill

46 .

S

04

Hosted for free on livelingua.com

Page 47: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

a

sohi

sojho

sioashta-

srestW

srot

stariya. (pron. "Istarya)

sthan,

-sthiniya

sthiti ("stiti")

sUbba

Subidhi (sibistI)

suChang

Lpatra.

suchi (-patri)

stiChit (garnu)

sudh'ir

sudhirnu

sui

supa'(w)*

saumbasi

sure -stirU

1

sw5bhiwik

swAd.

swadesh

swadeshi

'swarga

I

the same-,

straight; fair

-clear, plain, evident ,

account-book

source.

level

district-level

place, position

local

situation;:conditions; circumstances

_district gov. official, next inimportance to Sanyk Andhalddhis;

"ass,'t. governor"

.convenience; comfortable, -

information; notice*

notice, advertisement

list

informed..(to inform)

imprOvement

to improve; correct; put right

injection

suggestion

person without land (Land.Ref. .term

straight-away, .direct

natural (*trent)

taste '

,one's native country

fellowcountryman

heaven

Hosted for free on livelingua.com

Page 48: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

,10

swartha,

swarthi

swasthya,.a

tagat

taha

target

takiti

takliph

talc,

Camel (garnu)

tan

tarph (a)

It

T

a.-fp

rc-i)

cA) finished (to complete, finish)

loom

cl side, commonly used in writtenPanchayat materials - follows the

, noun it modifies

selfishness.; one's own -interests

selfish

health

strength

layer; stratum

target, goal

expeditory action.0

trouble

flodr (1st floor, etc.)

e.g. Cimdani tarph bata). csi1 4) on the "income" side ....")

tasartha

tatha'

-tathiankt

$atkal

taut

thap

thapnu

thekan garnti

thekka

thok

-hos

cTI-JVZ

cicolck

4

thus;'therefore

AND (in formal, written context)

statistics

current; contemporary - (adj.)

weight

addition, increment

to add; increase

to pass make certain

contract; license

things; commodities

actual; solid (i:e. fact)

Hosted for free on livelingua.com

Page 49: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

I

I

,

toknu .

tokiekd kam

tof(a)

toil

Araimisik

___prigati riport

tulanitmak

turunta ,

ubjani, ubjau

ubjanu (inu)

ubrinu

uchit

IugharaK

udeshya

.

udyog

udyoghanda

ujur (ujuri)

Ukilnu

Ukt(a)

ullekh

ulthi

unnat ( . gahun)

,Unnati

upalabdh

arokt (a)

U

SO-sIT"

t

A

to detail; appoint; fix; decide; set

duty; assigned (detailed) work

quarter, ward (of a city or big town)

mustard,

quarterly

quarterly progress' report

.

ecompanson

immediately

A

produce; crop; yield

to come up; yiceld; be produced (crops),

to be surplus, left over<

seemly; suitable; proper

example

'objects; gdals; aims

industry, exertion ,

Industry

4complaint(s)

.-t raise, lift, take up

the above (-said, -written)

above-written

translation

improved (improved wheat),

uplift, progress, advancement

available (formal vocab.)

(the) above-said

Hosted for free on livelingua.com

Page 50: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

, .

bamoj im

.upasthit

Sadasyaharu

upay

upayog

upayogi; upiyukt

upayogita

upranta

yane

yatayat

yogyata

janayo

-34-

SqM.434.31

I 11J 24.2,1a-,

Y

4

...in accordance with-6e above-.said

at hand; present

(standard ,opening line at Panchayatmeetings)

means; method; /Ran

use, employment

worthy, fitting, sutable

utility

furthermore; in addition; heriafter;thenceforth

that is (i.e.)

transportation f communication

'qualification

written plan; ptoject(s)

A

+a.

Hosted for free on livelingua.com

Page 51: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

lab

.

Hosted for free on livelingua.com

Page 52: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

ENGLISH

a bandon, to

abolished

above-said (-written)1

abroad

"accomplished

accord (n.)

accordance, in with

account (financ.)

(of activities)

accurate .

acknowledge, to

Act

,action (s)

activities

actual

actually

add, to

additional

addition (n.)

adjust, to (trans.)

administration

administrative

grgirY

adVance (of money)-

advantage

advers4 .

.advertisement

advice

advise, to

agree, to

agreement

'agriculture

Agric. Ektension

aids

TO

"\ A

NEPALI

ohhornu

khgrej (kharij)

ullekh, uparokt, ukt (a)

parades

sampanna

,mel

anusgr, bamojim,,Mutabik

baiahisab

bibaran

durust

min=

sin

kirya bahi

kgrya

bastabik, Thos

bgstab IRE

jorpu, thapnu

adyk, atirikt

thap

milgunu

prashasan, byabastha

prishaskiya

praWidan aLudan

Ak peSkiIr

4bayda, lIbh

birodhi

suchaag patra

sallgh dinu

mannu

( mel

krishi

prasgr

sadhan

52

t

Hosted for free on livelingua.com

Page 53: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

44 ti

.aim'

alchoholio beverages

allocation'(division)

allowance (i.e. travel...,

ambassador

amended

amendment

aalmal (s)

It (domestic)

huAbandry

antagonistic

apart/

applicable-/

apTaication!

,iPpoint, to

appqinted

Approval.

area

argument

arrangement

artificial

assistance

ass, stant

assorted

athletics

atmosphere.

attached

'authoritytt

(an)

authorization

'avaalabie

balance-in band

ban

basis

' I

lakbhyg, matlab, udeabya

midakpadarta

bibhgjan

bhatg

rgjdut

sasodhit

sasodhaa

'jantu

bastu,- pashu

pashu pilan

birodhi

alag

lagu

hibedan patra

niyukta garnu, toknu

niyukta, khaki, tokieko

anumati,,eammaii, swikriti

bib

by basthg, bandobast

nakali

saghi1, sahayta

sahgyk

chhygsmise

khelkud

paristhiti

natthi

adhikgr

adhikgri

byabasthg

upalaboth.

kahetra

Nit

B

5,3

maujat

mangi

adhgr,Oa

1Hosted for free on livelingua.com

Page 54: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

behavior

benefit

. book

branch (of dept.)

brokidcasting

budget

building

Dept.

business

chElchalan

hit,

pudtak

s (h) akfia

prachar

bajet

bhawan

Bibhig

bygpar, byabahErr Icamkaj

C

cadastral survey L. kitty nipi

calendar - . -kEryakram '

capital (city) sadar4

capital (financ.)ifuni 4.

capitalism punjipan

capitalist r ft punjiwal

capital Qum. saua

carpenter sikarmicarpet galalchi

.cattlegaigoruharu

C.D.O. Pramukh Jilla AdhikEricement

. siment$center kendra - ,

...

central * kendriya-.

certainnischit, pakkE

certainly. nisse.

,,

awls% maukE .-

change (n.) pahwartan.

change, to badlanu

chief (adj.) pradhEn, muddy

Chief District Officer Pramukh Jilla AdhikEri

choicesBgl Sangathan

chhinbin

choose, to chhEnnu, chhtuum

circumstances paristhitillat, sthitir'.

54Hosted for free on livelingua.com

Page 55: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

"0 .- 39

circular (i.e. notice) (n

class (social)

Class Organizations

:ewd (adj.')

o

) bodhartha

barga

Bargiya Sangathan

spastha,-shuddha

col ct, to batulnu, sahmginu_

commodity (les) malsaman, thOk

communism ~ samyabad

communist samyabgdi

community (adj.) samudayik

widg.. bhawan

Center kendra

compare, to danjr1

comparison tulangtmak

competition pratiyogitg

complaint (s) ujur (i)

completed larygbit, sampanna, sampurna

condition (s) hglat, sthiti, paristhiti

,conference saramelan, prasikshan

confidence bishwas

connection sambandh

'constitulhcy. kshetra

,construct, to nirman garnu

construction

consult, to sallgh lieu

consumables (supplies) ,kharchahune saman

contemporAry tatkal

contest (in election) birodh

55Hosted for free on livelingua.com

Page 56: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

contract

control

control, to

convince, to

codperation

Cooperative Soaiety

coordination,

copy

cqrn (ggains)

corral

correct

correction

cost

Cottage Industry

council

country

Court (legal)

court .c, se

cow-shed

creditor

crop"

crops

cultivation

cultural

culvert

current (contemperalry)

current (in practise)

custom

sampark (a), Shekka

kabjg, niyantran

kabja ma rakhriu, niyantran garnu

bishwgs garaunu

sahayog

sahakari sanstha

nirdeshan, ekikaran

'nakal, prati

anaj

kanjihamst

shuddha

sascidhan

lagat, mol

gharelu

samiti

muluk

adglat, nygyalay

mudda

gosh

sahu .

ubjani, ubjgu

ball

khetipati

sanskrifik

gumauj

tatkal

chalu

chalan

daily- dainik

dam badh

damage khati, noksan

day-laborer 33trami

debt karja

debtor asami

56Hosted for free on livelingua.com

Page 57: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

- 41--

Decentralization

----decision

decrease

deed (act)

demand, to

iemodracy

spuddeputation (assignment)

description

despatch (out-going correspondence)

details

developed

development

difference

dig, to

direct, to

'direct (adv.)

direction .

directive

director

discharged

dismissed

display, to

.dispute (n.)

dissemination

dissension

distribute, to

District Panchayat Office

division (allocation)

doctrines

domestic animal (s)

domesticate, to

donation (for village projects)

doubt

draft (of letter)

duty (detailed work)

duty (excise)

Bikendrikaran

army, nisse

ghati

kErya

rag, mggnu

jantantra

khati-

kEj

bibaran

chalgni

behora, kaiphiyat

bikEsit

bikgs

antar,

khannu

sachglan garna.

aura -sure

sanchalan

anushasaa.

sanchglak

khirej (kharij)

kharej (ialarij)

pradgrsit garnu

bibEd

prachar

prat ibad, phut

banTnu

(Jilla Panchayat) KarYalaY

bibhajan

siddhanta

bastu, pashu

palms

phaadE

sant&

masguda

tokieko ka.m

kart mahsul, rakak

5"Hosted for free on livelingua.com

Page 58: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

duty (ies)

F

earn, to

Bast=West Highway

educated

education

Dept.

Inspector

effect

effective

elect, to

election

Electricity Dept.

elements

employees (of govt. office)

'engineer

entertainment, revelry

entitlement

sentry (irrregister)

s equipment (tools)

,especially

-essential

:establish, to

estatlished (settled)

estgate's

*Astimate, to

estimated

evaluate, ,to

evaluation

exact

exam

example

exceed, to

42

kartatya

E

58

kamaunu

Purba Pachchhim B5imarg

shikshit

shiksha

.Bibhag

Bi.Ji.Si.Ni. (Bikes Jilla Shiksha-Nirikshak)

asar, prabhab

rgmro asar pirne

chAhSnu (chhunnu),,

chunal4 ,nikbachan

bidhut Bibhag

mulshiksha --

karmacharil-'

injinlyar

imod-pramod

hak

darts

aujar; malsamin

khasgari

awashyak-

kyam garnu

kgyam

anuman, andaj

lagat linu

ulyang kan garnu

millyang kan

durust (a),

janch

namdfia, udahiran

naghnu

4.!

Hosted for free on livelingua.com

Page 59: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

I

excellent

excessive

execute, to (carry out)

er.hipit, to

exhibit (exhibition, fair)

expenditure, expense

experience

experience, to

explain, to

exports

export commodities

Et-Soldiers' Organization

&tension (Ag.)

extensive

fact

factory

factual

faithful (reliable)

fair (n.)

fair (just)

fallow (uncultivated)

amine

.faMous

farmer

favorable (owortune)

2 feeling

fence

fertilizer

field,

. fields (agric.)

field trip`

file clerk

final, the last

4

bes

adhik

kgrygbit garnu

prastut garnu

pradarshan'(i)

kharcha

anubhaw, jftkgri

anubhaw garnu

bujhgunu

nik;si

nikgsi hune iamanharu

Bhut Purba Saiaik-Sangathan

krishi prasart

bistar. bistut

F

bgstap

kgrkhgng

bastabik

bishwasi

pradarshan

sidhg, sojho, insgphi

bgnjho

anikal, bhokmari

prakhyat

khetiwal

?anukul

`mahasus

kath ko bar

mal

khet (i)

khetibari

bhiaman, kshetra brahnan4:0

Bahidar

akhiri,.antim

Hosted for free on livelingua.com

Page 60: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

fipancial

financial year

financier-

fin,ished:

fish pond

-Five-Tr. Plan

*fix, to (a date:..)

fixed

floor (1st floor, etc.)

follow, to (observe)

f%rbid, to

foreman (construction)

forest

form (shape)

formerly

free labor

furthermore

future

gain

gap

gender

.gentleMan

gift

glass (material)

goal (objective)

god

goods (property)

Government,

government (adj.), official

grgins (general term)

.grant (subsidy)

Admin. grant

grants-in-use

-1

w.

arthik

Axthik gl (barsha)

sihu .

samapt, sampurna, kkryabit

machha pokhari

Parioh (a) Barshiya Yojanattoknu

nischit

talk

apnaunu

mapai garnu

ban

rup

purba

shramdan

upranta'

bhawiShya

60

prEpti, ldbh

an-tar'

ling

shriman

din

shishk

tarjet, udeshya

bhagwan

malsamah'

sarkar

barkari

anaj

anudan

Prashasan Anudan

sanchalan anudan

O

./

f

Hosted for free on livelingua.com

Page 61: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

r

grow, to (intr.)

growth

,guess (estimate)

guidance

Guthi Corporation

Guthi,System

habit

habitual

-half-finished

harvest (i.e. quantity)

headquarters

health

hire (xent) -

history

holiday

Home and Panchayat Ministry

honor

hospital

hOstel, students'

hostility (opposition)

idea (o4inion)

ignorant '

imitation (adj.)

immediately

imperialism (-ist)

importance (important)

improve, to (improved)

improvement

included

including

-.45

baThnu

baThai, barhti, briddhi

snuman, andaj

nirdeshan

Guthi easthan

Guthi samiti

bani

barabar game,

adhuro

bali

sadar mukum

swasthya

bhara

itihas

hune)

chutti

Griha Panchayat Mantralay

ijjitt

prashuti griha

,2hatrabas

birodh

ray, bichar

asilapit

nakali

shigra, turunta

samrajy4bad (-i)

mahattw (jaruri)

suall;irnu (unnat)

4 sudhar

samabes

samet4

1

Hosted for free on livelingua.com

Page 62: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

income .

income source

income tax

,increaseincrease (n.)

increase, to (trans.)

increase, to (intrans.)

increment

independence

independent

indicate, to-

indiliidual, an

industry (exertion)

Industry

influence

influential

inform, to

informed

information

(p)

Inherent (natural)

injection

inopportune

inspect, to

inspectioa

ins,)ector

installment

instruction (order).

intentio

inter -

international

international law

international unity

interim

interview

iron' o

- 46 7

" -amdani, aya, Ayasta, kamoi; prapti

amdani (ko).srot

kyakar

adhuro

taThtii barhai

obarhaunu, thapnu

baThnu

thap

swatantrata

swatantra, phukka

pradarsit garnu'

bekti (spelled Ibyaktit)

udyog

udyoghanda

prabhab (w)

prabhabkari

anagat garnu, suchit garnu

suchit

khabar, suchana

swabhawik

sui

bemauka

darshan garnu, nirikshan garnu

niriksha.1, janch, sarbhekshan

nirikshak

kista

adesh

matlab, iradg, manasky,

antar

antar-rashtriya

antar-iashlriya kEnun

antarTrashtriya ekta

ahtarim

bhet

phalam

62Hosted for free on livelingua.com

Page 63: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

irrigation

irrigation ditch

item (on list)

jail

join, to

joint (common, shared) Baja

judge nygygdhis

judgment insaph, way

Junior Clerk bahidir

just insaphi

justice nygy, insaph'

ti

sinchai

kulo

kitta

jhyalkhan (a)- (pron. jhelkhan)

jornu, milZunu

derosene

kingdom'

know-how

knowledge (skills)

Libor)

laborer

labor union

land

landowner (landlord)

Land Reform

language

later (on)

law

law courk

lawsuit

layer (stratum), level

K

AM.

matitel

adhiraj (ya)

J41.

k'an

L

shram .

majdii

majdur sEingh,

jamin

jmindar

Bhumi Sudhar

bhasha

bhare

ain, nyay, kRnun

adalat

jhagra.

taha

Hosted for free on livelingua.com

Page 64: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

47 leader

leadership

lead (substance)

learning

leave

legal code (of'Wepal)ftl

letter

-letters (of alphabet)

level (i.e.

library

license

limited

list,

literate

literature

load/

local.

. loom

loss

'local

machine

magazine (s)

-maintain, to

maintenance

majority

malaria

male (person)

male (animals)

manage, to

management

manure

map

mason

maximum (of)

level'

48

meta, aguwal alike

netritaw

sisa

bodh

bidE,,chutti

nuluki Ain

patra

akshar

stariya (pron. fIetariyal)

pustakElay

thekkE

simit

suchi patra

shikshit

sEhitya

bhErf

sthaniya

tan

noksEn, khati

kal

patrikEz patrapatrikE

kEyam garnu

pElan

adhiksankhya

aisle jaro

purush

15hEle-bhal

iamatnu, sahmEinu

byabasthE (pron. bebastE)

!nal

manchitra, naksE

mistri

barhi. mg

.1

Hosted for free on livelingua.com

Page 65: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

49-

meaning matlab

meaningless bematlab

means sadhan, upgiy

measurement nap

meoqranic mistri

medicine aushadhi, dab (w) gi, okhati

medium, a of mgdhyam

meeting(a).small group, like

J. Panchayat bgitak, gosthi

(b) assembly sammelan, sabhg

(c) conference sammelan, pTasikshan

(d) personal encounter bbet

member (Phi-1) sadasya (60

mentality (disposition) bhgwang

method (means) upgy

method (s) dhgg (pron. idhangl)

military sainik, phauji

millionaire lakh (a) pati

Minister, Ministry mantri, mantrglay

miscelfaneous chhygsmise

model (ideal) gdarsh

model Panchayat adarsh Panchgyal

modern gdhunik

=soon barshaptarkhg, barsgd

mystery, a gupti kurE

N

nail kiloiK

national rastriya

natural prgkritik, vibhawik

nature prgkriti

necessary. gwasliyak (pron. lawasyekl)

necessity a;ashyak.a

news .samachgr, khabar

newspaper (s) patrikg -

65.Hosted for free on livelingua.com

Page 66: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

-50-

next year ighaun

notice (circular) bodhgrtha

notice .skichang (patra)

AUDierou.s pras (h) asta

0

obey, to mganu .

occasion maukg.

Os,occupation bygpgr, britti

Office, Jilla P. Kgryg ley

official (from the govt.) sarkgri

Operations Room :Swizz/a-lay

opinion ray, bichar

opportune anukul

opportunity maukg

opposed biruddha

opAsition (i.e. in election orin G.P. affairs) birodh

or (formal word) athawg

order adesh, hukun

order (succession) kram

ordidance adhy6desh

Ordinary sgdhgran

- organization (institution)

organization (arrangement)

original

a

sanstha, sangathan, byabasthg, samiti

bandobast

khapc

oversee/ aubharsiyar

Panchayat System. Panchgyat byabastlia

part (share) bhgg

past. (time, events) biteko

pay i . tala b.

P.D.W. (Village Devel. Worker) Kgryakartri

Peace Corps Bhgati sena

66 Hosted for free on livelingua.com

Page 67: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

ft

people, te.'

percent.

perMelent

permanently

permission approval)

%patition

pipe (water pipe)

plwe

plain (clear)

plan (written)

plan (method)

plant (n.)

.playing field (sports)

please...(formal)

plow, to

policy

politics, political

population

position .

Post Office

power..

,powerful

practical

preface

preliminary

prescribed

presentsito

present san'hand)-

presentation

president

prestige

pride

Prime Linister

principal (adj.)

principles

priority (ries)

I

51 1

jan,(a), janta

pratisgt, Saykari

sadhaib-ko lagi, pakkg.'"

nity,a

anumati

darkliast

nalikg

jade, sthritn

spashta

yojana

upgy

boI

khelliud maudan

kirpg (gari)

jotnu

niti, rtjniti .

rajniti, rajnaitik

jansankya

sthan

hulk

samarthya, tagat

samarth

loyabaharik

parichay

prarabhik

niyamit

prastut garnu

upasthit'

pradarshan (i)

adekshya, rastriyapatti

ijjat,samarthya

dam, mot, mulya

pradhan mantri

muddy

niyam, siddhanta

prathaNika

0

z,

Hosted for free on livelingua.com

Page 68: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

0

3

problem (s) ..samasya,

procedure kaxyabidhi, sanchalan

produce (Elic-.) ubjani, ubjau

profession . -. britti

profit naphg, mungphg, labh.

program .. - kgryakram

progress (n.) pragati

prohibitt to ' 4. manai garnu

project (s) yojana (14arti). .

promotion bapuwg$

proper (seemingly) whit.

property hasiyat

, property (goods,. Commodities) malsaman

Property. Assit. (J.P.Wice), khardar

proposal prastab

proposed 4 4 prastgbik (-it)

(....)

public (adj.) samuhik, sabaiko

public welfare - samuhik hit", jail

Public Health I Jan Swgstha

publicity* prachar

, published prakasit

,--Ypunishment anushasan, sag

pupil' chars..

purohas kharid

purpose manasay, maksha

qualification

quality

quarrel

Q

yogyata

gun

**arra

quarterly (adj.) traimgsik

questionnaire 'prashnaliali

quota. kota

garno taxi\g

-,4

Hosted for free on livelingua.com

Page 69: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

D

raise; 'to (i.e. 'money, taxes,

donations)

rank

rate!,

reaction

reality

realization

realize, to

received

receipt

recently

recotmendation,

'reconcile, to

region

register book

regular (regularly)

relationship

ieliable,

,remarks (column oh report)

remove, to

.rent .

repair (s)

replace, to

replaceme

representative,

request',

research!

resources

responsible4.

resAnsibility

result

return (financial)

revenue office

revision

R

A

uthaunu

pad, Man

dar, gati, traytl, bhau

pratikriya

satyata

mahasusa

mahasus garnu, anubhab garnu

4 prapta

rasid

hal ma, hElsamma

siphariS

milaunu

-ilgka, !area,

Papi, khata

barabar

sampark

bishwasi

kaiphiyat

hataunu

bhaTal mahsul

marammat

badli garnu

badli.

pratinidhi

anurodh, nibedan, binti

anusandhgn

sadhan

jimmawari

Jima, jimmgwari

paringm, asar, phal

phirtg

mal allg

sasodhan

1

69

Hosted for free on livelingua.com

Page 70: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

revised

road (highway).

roof

routine (i.e. in common use)

rudiments

sack

sale

salestax

sanction, to

schedule (s)

school (vernacular)

scissors

seal

season

secretary (i.e. )

section (branch of Dept.)

section (branch of office)

seedling

.selection (choice)

separate

separate, to

service

settle, to (establish-)

shape (form

61Ze

share (financial) °

.shared (common)

show, to (present)

signature

simple (ordin4y)

sinCerely.(for6.1; in letters)

Situation

sasodhit

saplak, marg

chhana (chhgnu)

byabaharik

hulshiksha

niyam.

S

bora4

bikri

bikri kar

swikriti garnu

anusuchi, karyakram

bhasha:pahshalg

kainchi

alai)

mausim

sachib

shakhg

phat

biruwg

chhanbin

alag

chhutygunu

sewa, nokari

kayam garnu

-rue

Wig

seyar

saja

prastut gainu-

saki

sadharan

bhawadiya

paristhiti, sthiti,ialat

Hosted for free on livelingua.com

Page 71: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

40

skilled, skillful

skill, skills

social

social benefit

social service

society (the people),

society (an organization)

soldier-

source (i.e. of income)

sow, to

special

speech (a talk)

speech (a lecture)

sports

-55-

sipalu

sip, gygn

samajik,.sarbajanik

sarbajanik hit

loksewa

samaj, duniya

samiti

sainik, sipahi

srot

chharnu

khan

bhAshan

prabachan (a)

khelkud

staff (of J.P. Office)

stamp'(cffice)-

state *(nation)

station (base)

station (rank)

stationery

statistics

stores (effects, in kind, asopposed to cash)

straight (fair, direct)

strength

student

suhmittoI .

subsidy'(grant)

sufficient (1y)

suggestion

suitable_ -(proper).

summon, to (call)

supervise, to

srpervision

supplies (office)

support (assistance)

karmachari

chhap

muluk

akhaTE

pad

maslanda

tathih-ram.

jinis, jinsi

sidha, sojho

tagittik ,

bidyarthi '

posh garnu

anudan'

prashastemitm

sujhab, jxastab

uchit, upaydkt

gknu

rekh-dekh garnu

nirdeshan, sarbhekshan

maslanda

sahayog, sahamati sahaytE

71Hosted for free on livelingua.com

Page 72: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

s

surplus

surplus, to be

surveillance, to make

survey

suspicion (doubt)

synbnymous

tame (to tame)

target.

tax

tax, to

technical

technician

telegram

.tempOrary

tenant (farming)

test

thenceforth

therefore (formal usage)

717

baTthei.-

ubrinu

rekh-dekh garnu

napi, nap-janch

sanka

anurup

paleko (ptlnu)

lakshya (pron. Ilakshyel),

kar, rakum, mahsul_

kar lagaunu

prabidhik, bishesh Kan chahine (Om)

prabidhigya

Itarjetl

through (the agency of)

thus (formal)

tour (trip)

trade

trade (business)

transfer, to,

transferred

translation

Transportation and Communication. .

trouble (difficulty)

trust

akashbani

thorai samay ko iagi

mohi

janch

upranta

tasartha, atha

dwara

tasartha

bhramau

byaoar (pron.. tbepar / )

kamkaj

sarnu

saruwa

ultha

yatayat

parwah, takliph

try, to (formalto endeavor)

72

bishwav

prayas (i)ryatna) garrui

Hosted for free on livelingua.com

Page 73: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

uncommon

unculti;rated (fallow)

under (the authority of)

uneducated

unit

united

United Nations

unity

University

unlimited

unusual-

uplift

urgent

use (n.)

utility.

-57-

10.

V

asadharAn

banjho

antargat (a).

ashikshit

ekai

sanjukt, sanyujta

sanjukt Jatiharu (I gshtraharu)

ektg

bishwabidyalayN

asimit

aeadharan

unnati

jaruri

pram, sanchtian, nipey g

upayogitg

vacancy riktasthah,

value mulya, mahattw

village (adj.) &grain

Village Devel. Worker Karyakarta

village leader gra-min aguwa (haru)

virtue achgr

visit (meeting) bhet

visit (official visit, view, orinspection) darshan

ward,

warehouse (local; for grain)

irater-hole

wealth

weight

73

ward

godgm

kuwa

dhan, sampatti

aul

Hosted for free on livelingua.com

Page 74: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

4

1

58

welfare .'hit

well

wheat gahun (;iron. gauw)

Women's Organization Manila Sangathan

work (occupation) kaj, kamkaj

worth . mU].ya

writer lekhak

vrit ten likhit

year

yield (crop),

yield, to (inti.;4

agric.)

youth, young man

zone

Zonal CommissioneK

barsha, sal

ubjani, ubjau

ubjanu (inu)

jawia

anchal

Anchaladhis

74

e

Hosted for free on livelingua.com

Page 75: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

accident.

adjust, to

alinement

alternate

altitude

angle

appear, .to

area

arerage

axe

axis

axle

MALISURV4YORMICHNICAL GLOSSARY

balance, to be in

base (basis)

base (foundation)

basin'

bearings

block and tackle

blow up, to

bolt,

bore1.,to

bottom

boulder

boundary

brace

bracket

brick

cable

camber

cantil

cap, (dynamite)

cast, to (concrete)

DUrghataht

mifiunu

rekhangkan

adli badli

achchai

kon, kung

dekhinu

chhetra

ausat;sElakhala

bancharo

eksis

eksal

B

bargbar 'liunu

adhar

jag.

bate (chilamchi)

baring

rokera sulj,75.nu

u4aunu

bolt

pwal par=

puchchhar, phel

dung

sinianal charkila, ghera

all -Mal

brekat

IV:, it

C.

tar

kambar

kyantilibhar,

kap-

dhal garnu

75Hosted for free on livelingua.com

Page 76: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

Surveyor Technical Glossary - ksoali Pais. 2

bichko rekha

mangal

sikri

chart

center line

cesspool

chain'

chart

choose, to chunnu, chhannu

circle bridta, ghero

clamp chyapne purja

clay chiplo mato

clear saph, safha

clear (transparent) sagio

clear (unobstructed) khula

clearing 'safai

cliff choti, bhir, khe.41 paharg

coil kun4ulo

compass ompas

compression compression, thichai

construction nirman

contour kantu

,correct, to .sachyaunu

'costs moll mulya, dam

cracked charkeko, phuteko

cross section kras sekshau

crowbar gal

culvert sano put, kalvart

curve mo4a, nod, ghumti

cuts to kgInu

cylinder ,tlandar

D.

dam

damp chiso, bhijeko

deep gahiro

deposit, to ,jimmna (garnu), thuparnu

destroy, to bhatakaunu, biglxnu, as girnu, garnu,

sakhap..., khatam pirm

diaFram "rekhatmak chitra

diebeter byis

dig, to Rhannu

p7 rogdisease

Hosted for free on livelingua.com

Page 77: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

.. Australiniag_.:Glastmrdistribute,' to

ditch

drainage

draw, -Co (diagram)

drill, to

todrY,

dr:

dust,

earth

earth work

edge

electricity

levation

bapno

khglto-

paniko nikOs

khichnu

pwal purnu, dulo parnu

sukaunu, sukha parnu

eukeko, sukkhE

Ihulo

end

equipment

erect, to

err, to

error

estimate, .to

even .(level of surface)

exact

examine, to

excavate; to

expert (skilled)

4pert (person)

explode, to

explosiveP

fill, to

finish, to

flame

flat (of surface)

fiat (of shape)

float, to

flood

flood level

mato

matoko Vara

cheu, kinOra

bijuli,

aohchair,-elevation

akhir, antya

samOn

jogi garnu, thaclygunu

bhulnu, biraunu -

bhul, galti

andai garnu, adkal glnu, lagat bangunu

samma, mileko

durusta

jachnu

khanera nikalna-

siptilu

bicfwan, jankar

papanul phutaunu, ugunu

-eksplosib

purnu, bharnu

khatam garnu; siddhygunu

phlang

samla-

chepto, chyapto

panima tairnu, panima tar lEgnu utranu

jalathali tap

badliko satah

77 Hosted for free on livelingua.com

Page 78: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

Surve or Technical Glossary - Nepali - ?MP 4

floor (ground)

fly, to

footbridge

force

...forest

formation

frame

frame, to

framework

friction

'full (complete)

full (filled)

fuse.(explosives)

bhul

udnu

minchhehidne

shakti, bal

ban, jangal

banEvat

bEra, chaukhat, trem

rachnu

rachne kEm, dhlIcha

ragegi

purer

bharieko

fuej

?U1, seg,ghu

gasoline

gear

generator

glass

glue

grade

grade, up-steep

grade, down-steep

graph

gravel

grease

groove

hammei

G.

petrol, gaisolin

git

jenEretar

leach, sisE, gilEs

saresh, gam

gred

ukElo

orElo

graph

gegar mEto, rog

grij

khglto

H

mgrtol, hathauli, hammer

hammer, to

handle

health

height

high

hinge '^

hoe

hole

hook

thoknu

muthiya, hatiya, bid

swEsthya

chi3

aglo, achcho, mathi

kalyaikabjE

ho

pwEl, dulo

katE, ankuse

Hosted for free on livelingua.com

Page 79: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

horizontal

horizontal plane

-humid

1

illegal

illustration (example)

illustration (drawing)

improper

improve, to

imprOvement

inaccurate

ink

inspection

-instrument

intersection

investigate, to

irregular

join, to

jut out, to

.kerosene

1 c,not, to

1

samatal

samatal satah

oshilo

ainma badha parne,

namuna

chitra, naksa

anuchit, bethik.

'audharnu (tr.)

sudhgr

ashuddha, bethik

masi

nirikchhan

gair kgnuni.

labour

labourer

ladder

lake

landslide

lashing

lean on, to

lean over, 'toof(to one side)

level

lift, to

lime

lime concrete

.hati gr

terso teko.

-sarjamin garnu, adhyayangarnu

barabar nahune, betaim

a

joTnu

bahira niskanu

K

nattitel

gatho (pgrnu)

L

C

parishram, mehanat

shramik, jyami

. bhhryang lisnu

jhill tai

pahiro

jhattgrnu

ages lggnu (ma)

slhalkanu

samma, samtal

uchglnu, uthgunu

chuna .

bajra -

Hosted for free on livelingua.com

Page 80: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

ti

Stir......22m Technical .Glossary Nepali _.Pate

locAiion

loop

loyr

machine

mark, to

marsh

material

meadow

measurement.

-medium :;'///

metal igortAdr

method

mine

11-I.1-C4,4;t6'a

mortar

mosquito net

nail

..narrov

needle

needs*

notch

object I

oblique

oblong

obstacle

obstruct, to

obstruction

oil .

operate, to

organize, to

overhang, to

thati

pgso

Moho

kal,.masin

chino lgunu

dhap Li

jinsitmal smart

chaur

nap

madhyam

dhatu

dhatuko kin garne mEnchhe

tarika

khgni

milaunuf misaunu

masgla

jhul

N

kila, kati

aggro,. saguro

siyo

chahine lora.

nach

..padartha

chharke, chhatke

amcho

rokawat

chhdknu, badba halnu

aljho

tel

chalaunu

bandobast garnu

jhundyaunu

oHosted for free on livelingua.com

Page 81: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

Surveyor Technical Glossary. - Nepali - Par =ei

paint

paint, to

parallel (analogous)

parallel (geom.)

pass (mountain)

peg, to drive

pencil

pehetrate, to

percent (10.percent)

percentage

perpendicular

pick.

pile, to

Pipe

plank

plaster, to

plate (not eating)

pliers

plow

point, to (indicate)

point, to (shaPfen)

pole

pOPulation

porter

post

pound,*to

power

preliminary

pressure

procedure

_profile

pUlley

question, to

question; to ask

questionnaire

3

P

rang

rangiunu, rang lama

mildo, eknasko

figrahari

bhanjyang

khutti ga4nu, kila gaclnu

sisakalam; pensil

chhirnu,. bhitra ghusnu, pasgunu

sayakag (sayakag das)

sayakala

parpen4iku1ar

ggiti,jpik

thugrzni

paiP, naj."4-dEW

kh4clal,

phalek, takhta

potYlu, plastar garnu

plet

plash, sangso

halo

ipialedekhaunu

tikho pgrnu, tikharnu

khamba, khamoilaththg, ghochg

janasankya

bhariya

'dam°, khimba, Iaththg

thoknu

sakti, bal, taget

prgrambhik

dabab

tarikg

piophdil

Q

kernu

prashna so4hnu

prashnamalgHosted for free on livelingua.com

Page 82: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

Surveyor Techpical Glossarj Temli - Page 8

SR

'radiator radiator

rafter dalin

railing bar

rake rek

rapids khahare

rate dar, ref

. reaction pratikriya

reconnaissance reconaisence, jgch bujh garnu

reel ril

reference sandarbh, sanbandha

reinforce, to baliyo banaunu

repair, to =mat garnu

result parinam

ridge pi, dhuri

riverbank l kholakob

river current .Uholako beg

road building sa4ak nirman

rookslide r :pairojanu

rope (lardy rassi

rotation mairough khasro, mofamofi

route ball)

ruler ruler

S

sand baud, balauta

sanitation saphi

scaffold. khaf

scrape, to khurkanu, khaurinu

screen parda

screw pech

',screwdriver peck kas, iscrudraibar

shaft shaft

shallow ojal pe.reko

sharp- lagne, dhgrilo, t*ho

sign chinha, chinho

sink, to dubgunu, dubnu

82

,1

Hosted for free on livelingua.com

Page 83: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

site {bridge)

slab

'slippery

.smooth

source

spade

speed

$4uare

stake, to

steel

steep

STOL Field

stone

"topped up, blocked up or plugged

stove

straight line

strata. r

stream crossing

,strength

stress

string

purfboard

surface

suspension bridge

swivel, to

symbol

system,

tank 4,

tape

telescope

televisiOn

temperature

tension <

tie, to

timber

tip-

tobl

sthan, sajamin

slgyt

chiplo

chillo, saphg

mul

pharug, kodalo

gati, tej

barge., chgklo, chgrpg-te

gills gadnu, khuni gnu

phalgm espat

bhiralo

tol

dhunga s

mathi ibkieko thuniyako, buchchieko

istov, chhulo

sojho rekhg

taha

khola par game than

ball tggat

stres .

dhagoAori

sari' -bq

satah

jholurige pul

humnu

'bhinha

tarika, byawastha

pokhari, tank, iuwg,

phitta''

durbin

telibkjan-

tapkram, tappan

tankiyeko

badhnul gatho parnu

kaIituPpol takurg

aujas

4

2

Hosted for free on livelingua.com

Page 84: Peace Corps Nepali Supplements.pdf

...........v 4.

tower

transportation

traverse

tripod-

tube

tunnel

turn'OersontsY

-turn, to

twist, to

kills

sawEri

trabErs

tripai, tipEy5

dhungro

surung

pElo

ghumaunu

batarnu

V

Valley upatyaka

volume ghanatwa

w

waterfall jharna

wedge chep, chukkul

weight taul, ojan

well roar

wet bhijeko, chiso

wheel chakkE, pEngrE, paig.

whitewash, to seto rang lagaunu, chunE lagEunu

wide pharEkilo, chamda

width chaudai

winch' winch

wind haws, bats

wire tar

wrench rench

wrench, io nimothnu

84Hosted for free on livelingua.com