pmr trial 2012 bt (perak) q&a - trial paper collection · pdf file skema jawapan jabatan...

Click here to load reader

Post on 06-Mar-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • www.papercollection.wordpress.com

 • SULIT 33/1 33/1 SKEMA PEMARKAHAN Bahasa Tamil Kertas 1 Ogos 2012

  SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2012 SELARAS NEGERI PERAK

  BAHASA TAMIL ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢

  KERTAS 1 ¾¡û 1

  Satu jam lima belas minit 1 Á½¢

  ________________________________________________________________________

  33/1 [Lihat halaman sebelah SULIT

  www.papercollection.wordpress.com

 • SKEMA JAWAPAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SELARAS 2012

  BAHASA TAMIL

  ��������� 33 Kertas 1

  ÌÈ¢ôÒ: 1. Å¢¨¼ôÀðʨ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾×õ. 2. ²üÒ¨¼Â À¾¢ø¸Ç¡¸ þÕó¾¡ø ²üÚì ¦¸¡ûÇ×õ.

  Kertas skema jawapan ini mengandungi 1 halaman bercetak

  ±ñ

  Å¢¨¼

  ±ñ

  Å¢¨¼

  ±ñ

  Å¢¨¼

  ±ñ

  Å¢¨¼

  1. D 11. A 21. A 31. C 2. D 12. A 22. D 32. A 3. C 13. D 23. C 33. B 4. D 14. C 24. A 34. B 5. C 15. C 25. B 35. D 6. D 16. D 26. C 36. A 7. A 17. C 27. D 37. B 8. D 18. B 28. D 38. C 9. C 19. B 29. C 39. D

  10. C 20. C 30. B 40. D

  www.papercollection.wordpress.com

 • SULIT 33/2 33/2 SKEMA PEMARKAHAN Bahasa Tamil Kertas 2 Ogos 2012

  SKEMA PEMARKAHAN PERCUBAAN

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2012 SELARAS NEGERI PERAK

  BAHASA TAMIL ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢

  KERTAS 2 ¾¡û 2

  Dua jam lima belas minit 2 Á½¢

  ________________________________________________________________________

  33/2 [Lihat halaman sebelah SULIT

  www.papercollection.wordpress.com

 • SULIT 33/ 2

  SKEMA JAWAPAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SELARAS 2012

  BAHASA TAMIL ��������� 33

  Kertas 2 ÌÈ¢ôÒ: 1. Å¢¨¼ôÀðʨ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾×õ.

  2. ²üÒ¨¼Â À¾¢ø¸Ç¡¸ þÕó¾¡ø ²üÚì ¦¸¡ûÇ×õ.

  Kertas skema jawapan ini mengandungi 5 halaman bercetak À¢Ã¢× « (š츢Âõ «¨Áò¾ø) - 6 ÒûÇ¢¸û ±ñ ¦º¡ø ¦À¡Õû ÌÈ¢ôÒ/Å¢Çì¸î ¦º¡ø 1 («) ¯¨Ã §ÀîÍ «¨Å / Áì¸û 1 (¬) ¯¨È ¨À / ãÊ ¸Ê¾õ / ¸ò¾¢ 2 («) ¾¨Ä º¢ÃÍ ÓÊ / Üó¾ø / ¿¨Ã / ¦Á¡ð¨¼ 2 (¬) ¾¨Æ þ¨Ä ¦ºÊ / ¬Î 3 («) ¬É¢ ¾¢í¸û / Á¡¾õ ¾¢ÕŢơ 3 (¬) ¬½¢ þÕõÒ Ü÷¨Á / ÀĨ¸ / ÍÅ÷ 4 («) ÌÇõÒ Å¢Äí¸¢ý À¡¾õ Ä¡¼õ «Êò¾ø / ̾¢¨Ã 4 (¬) ÌÆõÒ ¸È¢ ¬Î / §¸¡Æ¢ / Á£ý / ͨŠ1. þÃñÎ ¦º¡ü¸¨ÇÔõ ´§Ã š츢Âò¾¢ø «¨ÁòÐÅ¢¼ì ܼ¡Ð. 2. ¦À¡Õû Å¢Çí¸¡¾ Ũ¸Â¢ø š츢Âõ þÕì¸ì ܼ¡Ð. 3. ¸ð¼¨Ç¨Â Á£È¢ «¨ÉòÐî ¦º¡ü¸ÙìÌõ š츢Âõ «¨ÁòÐÅ¢¼ì ܼ¡Ð. 4. ¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çì ¦¸¡ñΠš츢Âõ «¨ÁòÐÅ¢¼ì ܼ¡Ð. 5. ÌÈ¢ôÒî ¦º¡øÖ¼ý ÜÊ ºÃ¢Â¡É š츢Âò¾¢üÌ 1 1/2 ÒûÇ¢¸û ÅÆí¸ôÀ¼§ÅñÎõ

  À¢Ã¢× ¬ (ÍÕ츢 ±Øоø) - 10 ÒûÇ¢¸û 1. ´§Ã Àò¾¢Â¢ø 60 ¦º¡ü¸Ç¢ø ÍÕ츢 ±Ø¾ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. 2. ¸Õòиû:

  ±ñ ¸ÕòÐ ÒûÇ¢ 1. §Å¨Ä Á¢Ì¾¢Â¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ô ¦Àü§È¡÷¸û À¢û¨Ç¸¨Çì ¸ñ¸¡½¢ì¸ þÂÄ¡Áø

  §À¡¸¢ýÈÐ. 1

  2. ÀûÇ¢¸Ç¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¢ý ¸¼ôÀ¡Î Á¢Ì¾¢Â¡ø Á¡½Å÷¸§Ç¡Î þ½í¸¢ô ÀƸ ÓÊž¢ø¨Ä.

  1

  3. ¿øÄ áø¸ÙìÌõ ÁÉí¸ÙìÌõ ¦¾¡¼÷Ò Ì¨ÈóÐ ¸¡½ôÀθ¢ýÈÐ. 1 4. ÁÉò¾¢üÌ ÀÃÀÃôÒõ §Å¸Óõ ²üÀθ¢ýȧ¾ ¾Å¢Ã ÀñÀ¡Îõ «ÆÓõ

  «¨Áž¢ø¨Ä. 1

  5. ¾¢¨ÃôÀ¼õ §À¡ýÈÅüÈ¢ø ӾģΠ¦ºöÀÅ÷¸û ͨÅìÌõ ¸Å÷ìÌõ Ó츢ÂòÐÅõ ¾Õ¸¢ýÈÉ÷.

  1

  6. «§¾§Å¨Ç¢ø Å¡úÅ¢ø À¢È÷ ÀñÀ¼ Å¡öôÒ ÅÆí¸ ÁÚ츢ýÈÉ÷. 1 7. ¿¡ðÊý Ðâ¾ ÅÇ÷¢ɡø ´ÕÅ÷ Áü¦È¡ÕŧáΠ¦¿Õí¸¢ô ÀÆÌõ Å¡öôÒ

  þøÄ¡Áø §À¡¸¢ýÈÐ. 1

  ÌÈ¢ôÒ : ̨Èó¾Àðºõ 6 ¸Õòиû

  www.papercollection.wordpress.com

 • SULIT 33/2

  2

  ¸ÕòÐìÌ - 6 ÒûÇ¢¸û ¦Á¡Æ¢ìÌ - 4 ÒûÇ¢¸û ¦Á¡ò¾õ - 10 ÒûÇ¢¸û

  À¢Ã¢× þ (ÅÆ¢¸¡ðÊì ¸ðΨÃ) - 14 ÒûÇ¢¸û

  1.¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ «¨ÉòÐì ÌÈ¢ôÒ¸¨ÇÔõ ¸ð¼¡Âõ ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ. 2.§ÀðÊ ÅÊÅì ÜÚ¸¨Çì ¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÎõ. 3.¸ðΨà 80 - 100 ¦º¡ü¸ÙìÌû ±Ø¾¢ þÕì¸ §ÅñÎõ.

  ÒûÇ¢¸û ÅÆíÌõ Ó¨È

  «¨ÁôÒ - 6 ÒûÇ¢¸û

  � ÝÆø 1 ÒûÇ¢ � Ó¸Áý 1/2 ÒûÇ¢ � «È¢Ó¸õ 1 ÒûÇ¢ � §ÀðÊ¢ý §¿¡ì¸õ 1/2 ÒûÇ¢ � §ÀðÊ ÅÊÅ¢ø «¨Á §ÅñÎõ 1/2 ÒûÇ¢ � §ÀðÊìÌâ ¦Á¡Æ¢ôÀÂýÀ¡Î þÕò¾ø 1/2 ÒûÇ¢ � þÕÅ÷ ÀíÌ ¦ÀÚž¡¸ þÕì¸ §ÅñÎõ 1/2 ÒûÇ¢ � ´ÕÅ÷ ̨Èó¾Ð 2 ӨȡÅÐ §ÀÍž¡¸ þÕò¾ø 1/2 ÒûÇ¢ � þÕÅÕ§Á ¸Õòи¨Çô ÀâÁ¡Úž¡¸ «¨Á §ÅñÎõ 1/2 ÒûÇ¢ � ÓÊ× / Å¢¨¼¦ÀÚ¾ø 1/2 ÒûÇ¢

  ¸ÕòÐ - 4 ÒûÇ¢¸û

  � ±Øò¾¡Çâý þÂü¦ÀÂ÷ 1/2 ÒûÇ¢ � Ò¨Éô¦ÀÂ÷ 1/2 ÒûÇ¢ � ¦¾¡Æ¢ø 1/2 ÒûÇ¢ � «ÛÀÅõ 1/2 ÒûÇ¢ � À¨¼ôÒ (¿¡Åø, º¢Ú¸¨¾, ¸Å¢¨¾) 1 ÒûÇ¢ � Àâ͸û 1 ÒûÇ¢

  (ÌÈ¢ôÒ: ¸ÕòиǢý ÌÈ¢ô¨À ÁðÎõ ±Ø¾¢É¡ø 1/2 ÒûÇ¢. ¸Õòи¨Ç Å¢ÅâòÐ þÕôÀ¢ý 1 ÒûÇ¢ ÅÆí¸Ä¡õ)

  ¦Á¡Æ¢ - 4 ÒûÇ¢¸û ¦Á¡ò¾õ - 14 ÒûÇ¢¸û

  3. ¦Á¡Æ¢ _ 4 ÒûÇ¢¸û ÒûÇ¢ ¦Á¡Æ¢ì ÜÚ¸û

  www.papercollection.wordpress.com

 • SULIT 33/2

  3

  4

  - À¨¼ôÒ ÓبÁÔõ ÁÉ¿¢¨È×õ ¦¸¡ñ¼¾¡¸ þÕìÌõ. - ¸ð¼¨ÁôÒõ Àò¾¢¸Ùõ Á¢¸îºÃ¢Â¡¸ «¨Áó¾¢ÕìÌõ. - Å¢Ã¢Å¡É «Ç×ìÌî ¦º¡øÅÇòм ý «¨Áó¾¢ÕìÌõ. - Àø§ÅÚ Å¨¸Â¡É š츢Âí¸û