sri sathya sai chalisa

Upload: fernando-de-la-paz

Post on 03-Jun-2018

251 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  1/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  2/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  3/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  4/73

  Sri Sa h$a Sai

  ChalisaSee(a M De7a)

  U) '#b/+ de +/ac#,) d#a/#a.3e 'e "ace a 3)+ ca(b#a/ 03 f+c+

  de0de 030 -/e+c3-ac#+)e0 #))ece0a/#a0a 'a 6e/dad de .3e cada 3)+ "a 6e)#d+

  -a/a 6#6#/ 'a 6e/dadde' A(+/ 'a Pa: 9 'a B#e)a6e)13/a):a

  AUM SRI SAI RAM

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  5/73

  T$13'+ O/#!#)a' S/# Sa1"9a Sa# C"a'#0a

  Ed#c#,) O/#!#)a'S/# Sa1"9a Sa# B++&0 a)d P3b'#ca2+)0 T/301?P/a0"a)2 N#'a9a( A)a)1a-3/ D#01/#c1 A)d/a P/ade0" INDIA

  P/#(e/a Ed#c#,) C+'+(b#a N+6#e(b/e P/#(e/a Ed#c#,) A/!e)2)a Oc13b/e

  SRI SATHYA SAI BOOKS a)d PUBLICATIONS TRUST?P/a0"a)2 N#'a9a( A)a)1a-3/ D#01/#c1 A)d/a P/ade0" INDIA

  Sa# Ra( F3)dac#,) S/# Sa1"9a Sa# Baba de A/!e)2)a

  T/ad3cc#,) a' e0-a*+' E6a A'baC+//ecc#,) )a' C'a/a Sa':7ac"

  Ve)1a0 9 + c+)03'1a0 -ed#d+0Jf3)dac#+)0a# +/! a/777 f3)dac#+)0a# +/! a/

  Re0e/6ad+0 1+d+0 '+0 de/ec"+0 -a/a e' #d#+(a e0-a*+'

  Q3eda "ec"+ e' de-,0#1+ .3e (a/ca 'a Le9

  L#b/+ ed#1ad+ e #(-/e0+ e) 'a A/!e)2)aP/#)1ed #) A/!e)2)a

  La f+1+c+-#a (a1a a' '#b/+ 9 e0 3) de'#1+ Le9 ? a/1 b#0

  N+ 0e -e/(#1e 'a /e-/+d3cc#,) -a/c#a' + 1+1a'? e' a'(ace)a(#e)1+? e' a'.3#'e/? 'a 1/a)0(#0#,) + 'a 1/a)0f+/(ac#,) de e01e '#b/+? e) c3a'.3#e/ f+/(a + -+/ c3a'.3#e/ (ed#+?0ea e'ec1/,)#c+ + (ec)#c+? (ed#a)1e c+-#a0? d#!#1a'#:ac#,) 3 +1/+0 (1+d+0? 0#) e'-e/(#0+ -/e6#+ 9 e0c/#1+ de' ed#1+/ S3 #)f/acc#,) e01 -e)ada -+/ 'a0 Le9e0 N+0 9

  E01a ed#c#,) de e%e(-'a/e0 0e 1e/(#), de #(-/#(#/ e)'a -'a)1a #)d301/#a' de Se6a!/af S A ? B3e)+0 A#/e0? Re-4b'#ca A/!e)2)a?e) e' (e0 de +c13b/e de

  De7a)? See(aS/# Sa1"9a Sa# Baba C"a'#0a a ed B3e)+0 A#/e0 F3)d S/# Sa1"9a

  Sa# Baba de A/!e)2)a? - @ 8 c(

  ISBN

  E0-#/#13a'#dad I T$13'+CDD

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  6/73

  Sri Sa h$a Sai

  ChalisaA0e6e/ac#+)e0 de

  B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba9 S3 D#6#)a -/+1ecc#,)

  -a/a 1+d+0 S30 de6+1+0

  Y+ e01+9 a"$ c+) 301ede0 0#e(-/eE01+9 a"$

  S#e(-/eC+) 301ede0A)1e 301ede0

  De1/0 de 301ede0S+b/e 301ede0

  Deba%+ de 301ede0E01+9 a"$S#e(-/e

  C+) 301ede0

  5

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  7/73

  Sai Ga$a ri

  OmSai&h*a%a,a Vidmahe

  Sa'h,a De*a,a Dhimahi Ta a& Sa%*ah P%ach"da,a'

  Om Sha 'i0 Sha 'i0 Sha 'ihi

  6

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  8/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  9/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  10/73

  dad e incl so de aq ellos q e permanecen

  ciegos a ella( S$? a(b+0 ''+/a/)? '+0 de6+1+0c+) 030 '!/#(a0 a1/ae/) a' Se*+/ a 03 "+!a/? '+0 #!)+/a)1e0 c+) 030 '!/#(a0 de%a/)030 "+!a/e0 03-e/f#c#a'e0 9 b30ca/) '+0 !+:+0 ce'e01#a'e0 de 'a -a: 9 e' c+)1e)1+

  Los !ltimos c arenta "ersos son aq ellosq e le rec erdan al de"oto lo q e ha de ser s forma de pensar da a da) 03 f+/(a de"ab'a/ d$a a d$a 03 f+/(a de ac13a/ d$a a

  d$a E0 3) (a-a .3e )+0 (3e01/a d,)de )+0"a''a(+0 e) e' (+(e)1+ -/e0e)1e c3' e0e' ca(#)+ .3e 1e)e(+0 -+/ de'a)1e c3)ce/ca + c3) 'e%+0 )+0 e)c+)1/a(+0 0# )+0"a''a(+0 e) e' 6e"$c3'+ adec3ad+ 0# )+0

  e)c+)1/a(+0 e) 'a c+(-a*$a c+//ec1a 0#e01a(+0 c+(-/+(e1#d+0 c+) )3e01/+ 6#a%e0# /ea'(e)1e a(a(+0 + 0# '+ "ace(+0 -+/ e'(e/+ 1e(+/ a 'a 0+'edad

  Y+ e01+9 a"$ c+)1#!+ 0#e(-/e ? e0 'a dec'a/ac#,) de' G3/4 e) e01a Sa1"9a Sa# C"a'#

  9

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  11/73

  0a E) e' (+(e)1+ e) e' .3e de%e0 de 'ad+

  13 a!3de:a #)1e'ec13a' 9 c+'+.3e0 e01+0 6e/0+0 e) 13 c+/a:,)? e8-e/#(e)1a/0 e' a3/ade S3 '3: de0ce)d#e)d+ 0+b/e 1# 9 c3b/#)d+1e c+) '+0 c+'+/e0 de 'a 6e/dad

  M#0 "3(#'de0 -/a)aa(0 a '+0 P#e0 de )3e01/+ d#6#)+ G3/4 B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba A.3e''+0 .3e 'ea) e01a C"a'#0a cada d$ac+)1a/) c+) 03 !/ac#a 9 6e/) 1+d+ e) 'a 6#da c+) '+0 +%+0 de 'a -a: 9 e' c+)1e)1+

  E) (ed#+ de (# debe/? ' c+'+c, e) (#0 (a)+0 3) /e!a'+ de -/+1ecc#,) -a/a 1+d+0 (#0"e/(a)+0 9 "e/(a)a0 M0 #(-+/1a)1e .3edebe/ a'!3)+ e0 -a/a ($ ''e6a/ e01a 6e/dada 030 6#da0 9 "ace/ (# 6#da 0#'e)c#+0a e) e0a#)0-#/ac#,) .3e 301ede0 e)c3e)1/a)

  S3 1/aba%+ 0,'+ '+0 "ace (0 "3(#'de0 '1#e)e (#'e0 de +%+0 3) (#'',) de (a)+0 93) c+/a:,) e) e' .3e 0+01#e)e a 1+da 'a c/eac#,) 9 a 'a .3e -/+1e!e c+) S3 a(+/

  10

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  12/73

  M#0 +/ac#+)e0 0+) -a/a 1+d+0 Q3e cada

  c3a' 0e afe//e a '+0 -#e0 de' G3/4 B"a!a6a)S/# Sa1"9a Sa# Baba Q3e 1+d+0 a'ca)ce) e'-/+-#+ ce)1/+ de 03 0e/ #)1e/#+/ Q3e 1+d+0+'6#de) e' 1#e(-+ 9 .3e /ec3e/de) 0,'+ S3N+(b/e

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  13/73

  Ofrenda al Sa g!r"

  Sri Sa h$a Sai Baba Of/e:ca(+0 )3e01/+0 "3(#'de0 -/a)aa(0

  a B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba? .3#e) e0B/a"(a? e' c/ead+/ de 1+da 6#da .3#e) e0

  V#0")3? e' 0+01e)ed+/ de 1+da 6#da 9 .3#e)e0 S"#6a? e' de01/3c1+/ de 1+da (a'dad 9 e'+1+/!ad+/ de b#e)a6e)13/a):a

  E0 ' .3#e) e(-/e)de 1+da0 'a0 1a/ea0-a/a 0a'6a/ a a.3e''+0 .3e '+ a(a)

  E0 0,'+ ' .3#e) #)c'30+ -/+1e!e a .3#e)e0"a) +'6#dad+ a(a/'e

  E0 ' .3#e) e0 'a (ad/e de cada (ad/e

  E0 ' .3#e) e0 e' -ad/e de cada -ad/e A '+0 de (e)1e db#'? ' 'e0 +1+/!a '+0 !+

  :+0 1e(-+/a'e0 de 'a (3)da)a 6#da (a1e/#a' E) (ed#+ de e01+0 d+)e0 (a1e/#a'e0? '-'a)1a 'a 0e(#''a de 'a fe 9 1/a)0f+/(a 'a(e)1e db#' e) +/+

  12

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  14/73

  A' .3e -+0ee a31+ c+)f#a):a? ' (#0(+ 'e

  c+'+ca 'a0 e0-#)a0 de' -e0a/ 9 'e c+)f#e/e e' +%+de 'a de6+c#,) -a/a e'#(#)a/ 'a0 e0-#)a0? 9 ca(#)a/ -+/ 'a 6#da c+) 'a c+)c#e)c#a de' a(+/

  E0 ' .3#e) c+)6#e/1e a' .3e e0 de6+1+ e)S3 Se/ 9 .3#e) d#/#!e a 1/a60 de ' S3 6+'3)1ad

  La (0 e'e6ada !/ac#a .3e ' c+)f#e/e /e03'1a c3a)d+ ' de01/39e e' ca-a/a:,) de'e!+ 'a 1/a(-a de 'a #de)1#dad 9 'a a-'a01ae) S3 d#6#)a (a)+ c+) e' %3/a(e)1+ '#b/e de1e(+/ de .3e ' (#0(+ 0+-+/1a/ e' d+'+/de 'a 1e(-+/a' (3e/1e #//ea'

  E0 ' .3#e) "ace bebe/ e' )c1a/ de 'a e1e/

  )#dad? de 'a #)f#)#13d de' 1#e(-+? de 'a a30e)c#ade 1e(+/? de 'a a30e)c#a de de0e+? de 'a a30e)c#a de' Y+? 9 de' c+(-'e1+ 9 d3'ce +'6#d+

  S,'+ ' e0 Y c3a)d+ 0#) 0abe/'+? fa'0a

  (e)1e? c+) (a)#-3'ac#,) 9 c+) de0e+? 'e -#de0 'a 1/a)0f+/(ac#,) -e0e a e''+ ' 'a

  13

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  15/73

  +1+/!a 'a be)d#ce 9 1e 1/a)0f+/(a de 'a

  abe%a .3e "#)ca e' a!3#%,)? e) 'a abe%a .3e0,'+ c+)+ce 'a (#e' .3e c+)+ce 'a d3':3/ade a(a/ c+) b+)dad

  ' e0 e' A1(a de cada 6#da 0,'+ ' e0 e'c3e/-+ de cada 1+(+ ' e0 'a 6#b/ac#,) decada -e)0a(#e)1+ ' e0 'a 6e/dad e) cada-a'ab/a ' e0 e' e.3#'#b/#+ .3e c+)d3ce cada e(+c#,) de 63e'1a a' d#0ce/)#(#e)1+ 'e0 'a /a:,) 1/a0 c3a'.3#e/ /a:+)a(#e)1+ '

  e0 'a f3e/:a de 'a -ac#e)c#a ' e0 e' -/+(+1+/ de 1+d+ 0ac/#f#c#+ ' e0 .3#e) e'#(#)ac3a'.3#e/ +b01c3'+ ' e0 .3#e) ace-1a 1+da0 'a0 -/e+c3-ac#+)e0 ' e0 e' a(+/ de1+da0 'a0 (ad/e0 .3e "a) 6e)#d+ 9 .3e e0

  1) a.3$ 9 .3e e01) -+/ ''e!a/ N+ "a9 NADIE .3e )+ 0e "a''e ba%+ e' 1e

  c"+ de S3 -/+1ecc#,) P+/ e''+? )+ debe(+01e)e/ (#ed+ debe(+0 -e/(a)ece/ '#b/e0

  de 1+da ca/!a 9 ''e)a/ )3e01/+0 c+/a:+)e0 de/e0-e1+ -+/ 1+d+0

  14

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  16/73

  ' "a ace-1ad+ a 1+d+0 c+(+ S3 -/+-#+

  Se/ 9 )ad#e -3ede )e!a/ e0e -/#6#'e!#+ ' e0 -e/fec1+ ' e0 e%e(-'a/ ' e0

  0#e(-/e 0#'e)c#+0+ 0,'+ c+) e0+ )+0 e)0e*a

  A.3e''+0 .3e 0+) de6+1+0? a-/e)de) a1/a60 de S3 0#'e)c#+ S30 c/$1#c+0 a-/e)de)-+/ 0$ (#0(+0 .3e 1+da -e/6e/0#dad 9 (a'dad 1e/(#)a e) e0e 0#'e)c#+ d#6#)+

  ' e0 1+d+ (#0e/#c+/d#+0+ ' /ec3e/da )+e' -ecad+ 0#)+ 'a 0#)ce/#dad e) e' c+/a:,)

  ' e01 (0 a'' de' 1#e(-+ S3 6+'3)1ad9 S3 1a/ea 0+) #)01a)1)ea0 9 0#e(-/e -a/ae' b#e)e01a/ de 1+d+0

  Sab+/ea/ S3 a(+/ e0 +'6#da/0e de 3)+(#0(+

  I)c'30+ 3) -e01a*e+ de S30 +%+0 "ac#a

  1# 1e -/+1e!e/ -+/ 93!a0

  15

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  17/73

  ' c/ee e) 1# e) 13 6e/dad e) 13 6#

  da e) 13 1#e(-+ e) 130 1a/ea0 0# 14c/ee0 0,'+ e) S3 c+)f#a):a e0+ e0 0#(-'e(e)1e 03f#c#e)1e

  ' )+ -#de )ada )3)ca ' 0#e(-/e e01 c+)1e)1+ 0#e(-/e fe'#: 0#e(-/e e)b#e)a6e)13/a):a

  ' 0e e)c3e)1/a (0 a'' de 'a c+(-a0#,) 9a .3e '? )+ 0,'+ 0#e)1e -+/ 1#? 0#)+.3e ' 1e "ace '#b/e 9 1+(a 0+b/e S$ (#0(+'+0 #)01a)1e0 de e)ca/ce'a(#e)1+ de0e+0(a1e/#a'e0

  ' '+ e0 1+d+ 9 (0 a'' de e''+ Sabee0+ 9 -e/(a)ece e) 0#'e)c#+ e) S3 N+(b/e

  De)1/+ de S3 N+(b/e 0e e)c3e)1/a 1+da 'ac/eac#,) S,'+ /ea'#:a e01a 6e/dad .3#e) )+de%a de 1e)e/ S3 N+(b/e e) 03 #)1e/#+/ 0#.3#e/a 3) 0e!3)d+

  ' e0-e/a c+) S3 0+'+ Se/ -+/ 1+da 13 6#da 9 1+da0 130 -/,8#(a0 6#da0 -+/ e' (+

  16

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  18/73

  (e)1+ a30-#c#+0+ e) .3e ' 1e +f/e:ca S3

  -/+-#+ Se/ 9 1e/(#)e0 e01e )ac#(#e)1+ e)3)a e8#01e)c#a e1e/)a

  ' e0 'a /e0-3e01a a 1+da0 'a0 -/e!3)1a0S,'+ +b0e/6a/ (e/a(e)1e S3 f+/(a 0#'e)c#a/ 130 c+)f30#+)e0

  ' e01 e) e' de6+1+ A.3e''+0 .3e '+ ''a(a) /e-e1#da(e)1e c+) 0#)ce/#dad? e) e0+0c+/a:+)e0 ' (#0(+ e)1/a e #)01a'a S3 "+!a/

  ' e01 e) e' .3e 0e #)1e/e0a e) e' (3)d+ 9 e) .3#e) -e/0#!3e 'a be''e:a 9 'a0 /#.3e:a0 de 'a 6#da -a0a%e/a C3a)d+ e''+0 0e "a)a!+1ad+ e) e01a -e/0ec3c#,)? ' 'e0 da 'af3e/:a -a/a .3e 0e 63e'6a) "ac#a ade)1/+

  A a.3e''+0 .3e "ace) 0ac/#f#c#+0 -+/ '-+/ S3 (#0#,) a e''+0 'e0 b/#)da e' ca0a(#e)1+ de ' c+) S3 e0-$/#13 S30 +%+0 e01)e) 1+da0 -a/1e0 C+) e0+0 +%+0 ' 1e -/+1e!e

  9 c+)1e(-'a a 1+d+0 c+(+ a 3)+

  17

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  19/73

  A 3)a 0+)/#0a? ' /e0-+)de c+) 3)a 0+)

  /#0a a' (#ed+? ' /e0-+)de c+) f#/(e:a ' e0 1a) 0#(-'e .3e )#)!4) e)1e)d#

  (#e)1+ '+!/a a'ca):a/ S3 )a13/a'e:a E' #)1e'ec1+ )+ -3ede c+(-/e)de/ S3 !'+/#a S,'+-3ede d#0+'6e/0e e) e''a

  ' '+ c+)+ce 1+d+ c+(+ S3 Se/ 9? -+/e''+? e' e013d#+ de 1+d+ e0 0,'+ 3) e013d#+de S3 Se/

  ' 1e (3e01/a 0,'+ '+ .3e 13 (e)1e de0ea 6e/ A.3e''+0 .3e e'#(#)a) 03 (e)1e c+)fe? a e''+0 'e0 /e6e'a 'a 6e/dad? #)c'30+ 0#).3e '+ -#da)

  ' e0 1a) #)+ce)1e c+(+ 3) )#*+ .3e 'e e)0e*a a 03 (ad/e 'a /e!'a 9 e' %3e!+ de 'a 6#da

  ' /e0#de e) e' c+/a:,) ab#e/1+ e) 3)a(e)1e e8-a)0#6a e) 'a c+)c#e)c#a 031#'e) 'a c+)ce)1/ac#,) -/+f3)da e) e' 0#'e)c#+ 9 e) 3)a 6#da ce)1/ada e) 'a 6e/dad

  18

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  20/73

  ' )+ e0 +1/a c+0a (0 .3e 14 (#0(+

  9 14 )+ e/e0 (0 .3e ' ' e0 e' G3/4 de G3/40 .3e c+'+ca S3 /#

  .3e:a e) 'a0 (e)1e0 de a.3e''+0 .3e e8#01e)e) 'a 0ed de S3 a(+/ 9 .3e 'e a(a)

  S3 -/e0e)c#a e0 0e)1#da ade)1/+ c+(+3)a c+(-'e1a? #)def#)#b'e e #)e8-e/#(e)1ab'e -a:

  ' e0 A1(a Ra(

  de 'a c3a' )acee' -+de/ de 'a de6+c#,) B"a&1#e' a(+/ de' G3/4 S3-/e(+B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba.3#e) 0#e(-/e e0

  /ec1+"3(#'de 9 c+(-a0#6+de0#)1e/e0ad+9 'a e)ca/)ac#,) de 'a 6e/dad 9 e' a(+/' e0 e' 4)#c+ 9 0,'+ e' 4)#c+.3e e01 de0a-e!ad+

  19

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  21/73

  de' (3)d+

  9 a-e!ad+0,'+ a S3 (#0#,)S3 f+/(a e0e' (3)d+ e)1e/+?e' U)#6e/0+?

  C/eac#,)? e8#01e)c#a? c+)c#e)c#a 9b#e)a6e)13/a):a

  S,'+ ' e0A1(aS3 a'#e)1+ e06e/dad 9 c+)+c#(#e)1+' e0 e' Mae01/+.3e "a de0ce)d#d+ -+/ )+0+1/+0' e0 'a e)ca/)ac#,) de' D"a/(a9 )3e01/+ b#e)e01a/ e0 S3 a'#(e)1+' e0 e' G3/4 de G3/40B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# BabaS,'+ ' )+0 +1+/!a/

  '+0 d+)e0 de' de0a-e!+? de 'a de6+c#,) 9de' d#0ce/)#(#e)1+

  20

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  22/73

  Y a a.3e''+0 .3e ab/e) 030 -a'(a0 c+) fe

  9 -'e)a e)1/e!a?a e''+0 'e0 +1+/!a e' /e!a'+ (0 -/ec#+0+e' /e!a'+ def#)#1#6+ de 'a '#be/ac#,)

  A e0e Sa1!3/4 Sa1"9a Sa# Baba? 9+ 'e /e:+ -a/a .3e e)1/e e) (# 0e/? -a/a .3e 9+-3eda 1e)e/ 'a 6#0#,) de 'a !'+/#a de Sa# e'A1(a Ra( de 1+d+0 e' G3/4 de 1+d+0 '+0G3/40 'a Mad/e de 1+da0 'a0 Mad/e0 e'Mae01/+ de 1+d+ e' C+)+c#(#e)1+ 9 e' 3)#

  6e/0+ Rece(+0 -a/a )+ +'6#da/ )3)ca .3e' e01 a"$ 0#e(-/e -a/a 0a'6a/)+0 de)3e01/+ -a0ad+? de )3e01/+ -/e0e)1e? 9 de)3e01/+ f313/+ Of/e:ca(+0 )3e01/+0 "3(#'de0 pranaams a '+0 P#e0 de L+1+ de )3e01/+

  .3e/#d+ Sa1!3/4? B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa#Baba? 9 )+ +'6#de(+0 )3)ca ca)1a/ S3 N+(b/e? -+/.3e e) S3 N+(b/e 9ace e' -+de/+0+d+) de 'a L#be/ac#,)

  21

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  23/73

  Las afirmaciones del Sa g!r"

  Bhaga#an Sri Sa h$a Sai Baba A.3e''+0 .3e 0e ded#ca) a M$ e) -e)0a

  (#e)1+? -a'ab/a 9 acc#,)? /ec#b#/) M# -/+1ecc#,) 0#) .3e '+ -#da)

  E01+9 0#e(-/e 6#!#'a)1e e) 'a0 ca0a0 deM#0 de6+1+0 A.3e''+0 .3e "a) -/+)3)c#ad+ M# )+(

  b/e c+) 0#)ce/#dad? #)c'30+ 3)a 0+'a 6e:? /ec#b#/) 'a ab3)da)1e !/ac#a de M# a(+/

  E) e' #)01a)1e e) .3e -#e)0a0 e) M$? a''$ e01+9 a 13 'ad+ -a/a !3#a/1e a 1/a60 de 130c+)f30#+)e0

  Y+ 0#e(-/e /e0-+)d+ a 3)a +/ac#,) #)0

  1a)1)ea(e)1e C3a)d+ )+ /ec#be0 '+ .3e .3#e/e0? Y+ "e

  /e0-+)d#d+ de e0a f+/(a -+/ 13 -/+-#+b#e)e01a/

  E01+9 a 13 'ad+ #)c'30+ c3a)d+ 1e a'e%a0de M$

  22

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  24/73

  Y+ 0#e(-/e 1e e01+9 +b0e/6a)d+ de0de

  '+0 +%+0 de M# c+/a:,) De01/3#/ 'a (a'dad e) 1# c+) M# a(+/

  -+/ 1#

  P/e1e)d+ #!)+/a/'+0 0,'+ -a/a .3e 0e

  63e'6a) "ac#a e' ca(#)+ c+//ec1+ N3)ca (e e)fad+ c+)1#!+ Y+ (e +c3

  -+ c+) f#/(e:a de 130 -/e+c3-ac#+)e0 (3)da)a0

  Y+ 0+-+/1+ e) M$ 'a ca/!a de 130 -/e+c3-ac#+)e0 9 130 '!/#(a0

  C3a)d+ 0ea .3e e8-e/#(e)1e0 (#ed+ a'e(-/e)de/ c3a'.3#e/ 1a/ea? e0 -+/.3e (e"a0 )e!ad+ a M$ 9 a 13 -/+-#a 6e/dad

  Aba)d+)a 130 de0e+0 9 130 1a/ea0 1+d+0 130 debe/e0 0e 63e'6e) M$+0

  Te "e e)6#ad+ a '3c"a/ e01a ba1a''a de'a 6#da e) M# ca//3a%e c+) M#0 caba''+0 9c+)(#!+ c+(+ 13 c+)d3c1+/

  23

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  25/73

  T3 de6+c#,) e0 M# a'#e)1+ P+/ .3=

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  26/73

  V#6e M# 6#da de a(a/ a 1+d+0 c+) #!3a'6#0#,) E)1+)ce0? 'a (#0e/#a 1e(e/ e)1/a/-+/ 13 -3e/1a

  >Te "a0 'e6a)1ad+ c+) +1/a -/e+c3-ac#,)= >Me "a0 63e'1+ a +'6#da/=

  N3)ca d#!+ c+0a0 a (ed#a0 + c+0a0 .3e)+ .3#e/+ dec#/ M#0 -a'ab/a0 1#e)e) 'a f3e/:a de M# -/e0e)c#a

  Y+ )+ /e!a1e+ )# c+(-/+(e1+ Ha!+ -+/c+(-'e1+ 9 "a01a e' f#)a' 0,'+ '+ .3e e0 c+//ec1+

  E0c3c"+ -ac#e)1e(e)1e '+ .3e 1#e)e0.3e dec#/ T4 1a(b#) debe0 e0c3c"a/ c+)-ac#e)c#a '+ .3e Y+ 1e)!+ .3e dec#/

  A 6ece0 1e d+9 '+ .3e de0ea0 -a/a .3ea0$ 3) d$a 14? de b3e)a !a)a? e81#/-e0 'a /a$:de e0e de0e+ 9 de0ec"e0 03 f/31+ -+d/#d+

  N3)ca "a!+ +$d+0 0+/d+0 a 130 de0e+0 C+)+:c+ cada -a/1e de 13 6#da 'a0 6#

  da0 de 13 -a0ad+ 'a 6#da .3e e01 -+/ 6e)#/ Y+ 0#e(-/e 1e -/e-a/+ -a/a e''+

  25

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  27/73

  Y+ )+ ca(b#+ de -a/ece/ Ca(b#+ 130

  ac1#13de0 9 ca(#)+0 c+) M# e%e(-'+ Y+ (#0(+ 0+-+/1a/ (3c"+0 d+'+/e0

  -a/a .3e -3eda0 a-/e)de/ a 6#6#/ c+) 'a c+)c#e)c#a de 'a 6e/dad e #!)+/e0 'a0 ''a(ada0de 'a de01/3cc#,) de 'a )a13/a'e:a

  Y+ 1e e)0e*a/ 'a -e/fec1a f+/(a de 6#6#/ 3)a 6#da de a(+/ -3/+ e #)c+)d#c#+)a'

  S,'+ Y+ 1e -/3eb+ E)1+)ce0 de )3e6+e) e0a -/3eba? Y+ 1e a93d+ a 0a'#/ 6#c1+/#+0+

  C3a)d+ 0ea .3e 1e 0#e)1a0 0+'+ e0c3c"a/0 M# 6+0 de)1/+ de 1#

  La (0 !/a)de -/3eba de M# -/e0e)c#ade)1/+ de 1# e0 .3e 0#e(-/e de0ea0 6#6#/ -a/a M$ a 6ece0 c+) c+)c#e)c#a de e''+ 9 a 6ece0 0#) e0a c+)c#e)c#a

  I)c'30+ c3a)d+ 1+d+0 1e (a'#)1e/-/e1e) 0,'+ Y+ 1e e)1#e)d+ 1+d+ e' 1#e(-+ 9

  0,'+ Y+ 1e 0aca/ de e0a (#0e/#a

  26

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  28/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  29/73

  G!a Diaria

  C3a)d+ 130 +%+0 0e ab/e) a' 0+' de 'a (a*a)a? /:a'e a ' a0$

  #Que tus planes se desarrollen Bhagavany dame la devocin el desapego y el dis%

  cernimiento para reconocer Tu voluntad!Djame seguir con celeridad Tus instruc%ciones y djame olvidar mis miedos por%que slo T llevars a cabo Tu misin" atravs de este cuerpo$!

  L#b/a1e de 1+da /e0-+)0ab#'#dad 9 0#(-'e(e)1e e)1/!a1e e) 030 (a)+0 cada(+(e)1+ de' d$a

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  30/73

  La f3e/:a 1/a0 1+d+0 '+0 1/aba%+0 e0 3)a

  !e)3#)a 9 fe'#: 0+)/#0a S+)/$e 9 ''e6a/0 a'e!/$a a''$ d+)de 6a9a0 >P+/ .3 0+)/e$/= P+/.3e 1e "ace f3e/1e? -+/.3e "ace .3e e'a(+/ b/+1e de' #)1e/#+/ de f+/(a (0 fc#' 91e "ace +'6#da/ '+ .3e .3#e/e0? 9 1e de%a 6e/

  '+ .3e ' de0ea A-/e)de a "ab'a/ 0,'+ c3a)d+ 0ea )ece

  0a/#+ De(a0#ada c+)6e/0ac#,) )+ 1e de%ada/ 'a e)e/!$a de -+)e/ e' -e)0a(#e)1+ e)

  cada 3)a de 130 -a'ab/a0 S# /ea'#:a0 3) 1/aba%+ c+) (#ed+? 14 (#0

  (+ 1e a1e//+/#:a/0 de' 1/aba%+ S# 1/aba%a0c+) #/a? 14 (#0(+ 1e 0e)1#/0 ca)0ad+ de 1/aba%a/ S# "ace0 3) 1/aba%+ c+) f/301/ac#,)? 14(#0(+ d3da/0 de 03 6a'+/ De1/0 de c3a'.3#e/ 1/aba%+ .3e a-a/e:ca e) 13 ca(#)+ 0ee)c3e)1/a S3 (a)+ Rec+)+ce e01+ E)1+)ce0 1/a1a e' 1/aba%+ c+) /e0-e1+ 1#e(-+

  c+) c+)c#e)c#a 9 e0f3e/:+ c+) a(+/ E)1+)ce0

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  31/73

  N3)ca 1e de06$e0 c+) S# e01+ S 0#e(

  -/e -+0#1#6+ Nada e0 d#f$c#' S#(-'e(e)1e 0c+)0c#e)1e de .3e 1e e010 de06#a)d+ "ac#a13 de0e+ de .3e 'a0 c+0a0 0ea) (0 0#(-'e0

  A93da e) c3a'.3#e/ (+(e)1+ .3e -3eda0 Te a'#6#a/ de 'a a)0#edad de' e!+$0(+E0 0,'+ c3a)d+ a93da0 .3e 1e da0 c3e)1a de.3e 1+d+ '+ .3e b30ca0 e0 a(+/ 9 de .3e e'a(+/ e0 a(a/ 0#) -e)0a/

  S (39 f#/(e c+) 130 deb#'#dade0 N+ 'a01+'e/e0 )# 0#.3#e/a 3) 0e!3)d+ >Q3 e)1e)d#(#e)1+ -3ede0 da/ a e0+= >Q3 1#e(-+-3ede0 da/= N+ -e/(a)e:ca0 e) e' 6/1#cede 'a de0e0-e/ac#,) S,'+ ab/e 'a0 -3e/1a0de' d#0ce/)#(#e)1+ 9 de0ec"a e' (#ed+

  N+ "a9 dec#0#,) .3e 1+(a/ E010 -/e-a/ad+ -a/a aba)d+)a/ 13 Y+ =>E010 d#0-3e01+ a 1e/(#)a/ 130 (+),'+!+0de de0e+= >E010 -/e-a/ad+ -a/a c+'+ca/ 13

  30

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  32/73

  0e/ e) 'a0 (a)+0 de B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa#

  Baba= P/e!4)1a1e a 1# (#0(+ >A(+ a D#+0=

  S# d#ce0 .3e 0$? e)1+)ce0 -/e!4)1a1e >D,)de'+ 6e+= S# 'a /e0-3e01a e0 .3e )+? E) (# 0e/?e) (#0 -e)0a(#e)1+0 e) (#0 -a'ab/a0? e)(#0 acc#+)e0 9 0e)1#(#e)1+0 a cada (+(e)1+ e) 1+d+0 '+0 0e/e0 E)1+)ce0 e' a(+/ deD#+0 e01a/ 0#e(-/e (0 a'' de 13 a'ca)ce T3(e)1e 13 #)1e'ec1+ 13 c+/a:,) 13 e(+

  c#,) 13 0e)1#d+? e0 '+ .3e "ace e01e 3)#6e/0+S# ' )+ e01 e) 1+d+0 e''+0 cada 0e!3)d+? e)1+)ce0 1+da6$a )+ "a0 a(ad+ a D#+0 S,'+ '+"a0 de0ead+ 9 "a0 -e/0e!3#d+ S3 fa)1a0(a

  E' debe/ )+ e0 a'!+ .3e 1#e)e0 .3e "ace/ E0 e0a 1a/ea .3e 1e c+)cede e' -/#6#'e!#+ de (#/a/ a 130 -/+-#+0 +%+0 0#) 6e/!5e):a P+/.3e e0a 1a/ea )+ 'a "ace0 -a/a )ad#e(0 .3e -a/a 13 -/+-#+ a31+ /e0-e1+ E' a3

  1+ /e0-e1+ e0 1+d+ S#) '? )#)!4) e0f3e/:+e0 -+0#b'e

  31

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  33/73

  C3a)d+ 0ea .3e D#+0 1e d 3)a 1a/ea? '

  "a de-+0#1ad+ -'e)a c+)f#a):a e) 1# S# "ace0 de e01+ 13 f+c+? 13 1a/ea def#)#1#6a(e)1e1e)d/ 8#1+

  C3a)d+ (0 b30ca0 '+ .3e de0ea0? (0-/+b'e(a0 e)c+)1/a/0 S 0#)ce/+ e) 13b40.3eda de D#+0 9 'a 0#)ce/#dad 1e (a)1e)d/ a'e%ad+ de 'a0 (a'dade0 de' de0e+ (3)da)+ La 0#)ce/#dad e01 b30ca)d+ 'a 6e/dad? (#e)1/a0 a' (#0(+ 1#e(-+ de0a//a#!a'a fa'0edad e) 1#

  Pe/(a)ece e) -a:

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  34/73

  b3e)+ (#e)1/a0 e/e0 b3e)+ E)1+)ce0 e'

  b#e) .3e /ec#be0 )+ 0,'+ 0e/ b3e)+ -a/a 1#?0#)+ b3e)+ -a/a 1+d+0 A.3e''+0 .3e 1#e)e)-/#0a c+)01a)1e(e)1e? "ace) 'a0 c+0a0 ade01#e(-+

  S d#'#!e)1e 9 0#)ce/+ e) 1+d+ (+(e)1+d3/a)1e 'a b40.3eda e0-#/#13a' N+ 1e -/e+c3-e0 -+/ 13 a-a/#e)c#a de 0e/ b3e)+ P/#(e/+ ac-1a1e 14 (#0(+ E)1+)ce0 '+0 de(0 e)c+)1/a/) 'a f+/1a'e:a de e)1e)de/1e

  C3a)d+ 1e /e'a%e0? a31+(1#ca(e)1e 13 deb#'#dad 1a(b#) d#0(#)3#/

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  35/73

  13a' La c+)f30#,) 0,'+ ''e!a c3a)d+ e) (e

  d#+ de 13 b40.3eda 1e "ace0 f#e' a 130 a/d#e)1e0 de0e+0

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  36/73

  d+ '+ .3e "ace0? e)1+)ce0 'a d#0c/#(#)ac#,)

  6e)d/ c+) fac#'#dad Rec3e/da 0#e(-/e .3eD#+0 1e "a ''e)ad+ -+/ de)1/+ c+) S3 a(+/9 .3e 14 debe0 31#'#:a/ e0e a(+/ -a/a ''e6a/a +1/+0 "ac#a ' E0e a(+/ e0 de0a-e!+ De6+c#,)? d#0ce/)#(#e)1+ 9 de0a-e!+? c+)01#

  139e) '+0 1/e0 -a0+0 e) 'a 6#da de 3) de6+1+.3e 'e "ace) a'ca):a/ 'a -'a1af+/(a -a/a0e/6#/ a' G3/4 c+(+ a D#+0

  N3)ca c/#1#.3e0 a )ad#e La 6#da e0 de(a

  0#ad+ c+/1a -a/a de0-e/d#c#a/'a e) )e!a1#6#dad P+/ 03-3e01+ .3e e01a(+0 /+dead+0 -+/defec1+0? -e/+? >debe(+0 e(-'ea/ e' 1#e(-+e) de0c/#b#/'+0 6$6#da(e)1e +? -+/ e' c+)1/a/#+? 30a/'+ -a/a /ec1#f#ca/'+0 c+) )3e01/a f3e/

  :a #)1e/#+/= Y >c3a'.3#e/a .3e 1e)!a f+/1a'e:a#)1e/#+/ d#0c31#/ 9 (a'!a01a/ 03 1#e(-+ e)fa'1a0 #)0#!)#f#ca)1e0= Ha9 (3c"+ .3e "ace/Debe(+0 a-/e)de/ a #)c'#)a/)+0? a #/ (e%+/a)d+ 9 a e)6#a/ a a.3e''+0 c+) .3#e) )+0 e)c+)1/a(+0 3) -/#)c#-#+ -+0#1#6+

  35

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  37/73

  >C+)1/a .3#) e010 c+(-#1#e)d+=

  >C+)1/a e' (#0(+ "e/(a)+ .3e e01 b30ca)d+ !a)a/ 3) -eda:+ de -a) c+(+ 14= >Y0e/$a0 fe'#: 0# 13 -'a1+ e01 ''e)+ 0,'+ -a/a 1#?(#e)1/a0 13 "e/(a)+ (3e/e de "a(b/e e)'a ca0a de a' 'ad+= Te)e/ '+ (e%+/ 9 (a)1e

  )e/'+ -a/a e' -/+-#+ be)ef#c#+ e0 'a 'a01#(e/a(e)1e de 3) (e)d#!+ E0e 1#-+ de -e/0+)a)3)ca "a c/ec#d+

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  38/73

  6e/dad 9 )+ e8#01e 3) 0+'+ 0e/ e) e01a c/ea

  c#,) .3e a' f#)a' )+ /ea'#ce e01a 6e/dad C3a)d+ "ace0 -'a)e0 -a/a .3e 'a0 c+0a0

  0a'!a) c+(+ 14 .3#e/e0? e)1+)ce0 "a0 #)6#1ad+ "+/da0 de -/e+c3-ac#+)e0 a e)1/a/ a13 "+!a/ Q3e 13 f+c+ 0ea 0,'+ 3)+ e01a/0#e(-/e e) -a: a cada (+(e)1+ c+) cada c3a' C+) 'a -/e+c3-ac#,) ''e!a 'a e(+c#,) 9 'a e(+c#,) e0 3) 6#a%e de .3#e) -3ede 6e/? -e/+ "a dec#d#d+ 0e/ c#e!+ 01e "a/

  de 'a -a: 03 4'1#(+ /ef3!#+ 9? -a/a '? D#+0 9'a 6e/dad 0e (3e01/a) (e)+0 6a'#+0+0 S-ac$f#c+ 0 03a6e 0 c+)0c#e)1e de .3e13 /e1/,!/ada f+/(a de -e)0a/ 1e c+)d3ce a'+0 -+:+0 de 'a -/e+c3-ac#,) 9 'a de-/e0#,)

  T/e-a f3e/a de e''+0 9 1+(a 3)a de1e/(#)ac#,) N+ de%a/ .3e )ada (e a'e%e de 'a-a: Ace-1a/ 1+d+ c+(+ S3 6+'3)1ad S3G/ac#a S3 -'a) S#e(-/e 0e/ c+)0c#e)1ede .3e e01+9 e) S30 (a)+0 9 de .3e 0+9 S39+

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  39/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  40/73

  '+0 0e)1#d+0 0e a-a/1a) 9 0e de0c+)ec1a) de

  'a (e)1e? e' c3e/-+ de0ca)0a Pe/+ 30a/ e01+0 0e)1#d+0 -a/a da/0e ca-/#c"+0 9 ''a(a/ a01+0 -e/$+d+0 de de0ca)0+? 0#!)#f#ca 0,'+3)a (e)1e 1+)1a 9 3) #)1e'ec1+ db#' N+ 0,'+ )+ e010 de0ca)0a)d+? 0#)+ .3e a!/a6a0

  e' -e/$+d+ de de0ca)0+ .3e e01 -+/ 6e)#/E' (e%+/ de0ca)0+ ''e!a c3a)d+ 3)+ de1#e)e'a ac1#6#dad de '+0 ,/!a)+0 de '+0 0e)1#d+0c+) 3) ac1+ D#6#)+ a)1e0 de /e1#/a/0e E' de0ca)0+ e0 -ac$f#c+ -+/.3e 'a (e)1e e01 c+(-'e1a(e)1e e) de0ca)0+

  Cada 0e/ .3eda a1/a-ad+ e) 03 -/+-#a 1e'a/a*a de 1e)de)c#a0 E01a0 1e)de)c#a0 0e "a)f+/1a'ec#d+ de0de '+0 )ac#(#e)1+0 -a0ad+0 9?

  c3a)d+ 3)+ c+)1#)3a(e)1e /ea'#:a 030 acc#+)e0 de de-e)de)c#a? "ace de e01a0 de-e)de)c#a0 6+'3b'e0 03 -/+-#a )a13/a'e:a 03#de)1#dad 9 'a 6e/dad de 03 -/e0e)1e f+/(aLa0 1e)de)c#a0 0+) 0e)de/+0 6a/#ab'e0 .3e 1+(a) '+0 -e)0a(#e)1+0 -a/a 0ac#a/ 1e(-+/a'

  39

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  41/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  42/73

  /4 Ca)1a S30 a'aba):a0 Re-#1e S30Leelas

  V3e'6e 13 (e)1e de0de 'a0 1e)de)c#a0 "ac#a'a 6e/dade/a 9 e01ab'e de6+c#,)? 9 (ed#1a e)'+0 d3'ce0 9 f/a!a)1e0 -a0+0 de' Sa1!3/4 S$!3e'+ de ce/ca C#e//a 'a (e)1e a c3a'.3#e/+1/a ac1#6#dad .3e )+ 0ea 0e!3#/ 9 e(-a-a/0e

  de S3 6#da 6e/dade/a N3)ca '+ +'6#de0 0#.3#e/a 3) (+(e)1+ E)1+)ce0 'a0 -/+-#a0 1e)de)c#a0 0e e)1/e!a/) a)1e e0e f+c+ de -3/a de6+c#,) 9 'a (#0(a /e-e1#c#,) de deb#'#dad 0ec+)6e/1#/ e) 'a #)1e/)a f3e/:a de' a(+/ E0ea(+/ d#0+'6e/ 1+d+0 '+0 +1/+0 ca(#)+0 #))ece0a/#+0 9 1e c+)d3c#/ a 'a Ve/dad S3-/e(a?de d+)de 03/!e c3a'.3#e/ c+)+c#(#e)1+ N+0ea0 db#' Ace-1a/ 13 deb#'#dad e0 e) 0$ (#0(a 'a (a9+/ deb#'#dad de 1+da0 S f#/(ee01ab'e e) '+0 /e#)+0 de 'a (e)1e

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  43/73

  6#/13+0a .3e e)0e*a a 030 "#%+0 a 6#6#/ c+) 'a0

  a'a0 de 'a 0#)ce/#dad 9 e' a31+ /e0-e1+ E' -/#(e/ (ae01/+ e) 'a 6#da -a/a cada )#*+ e0 'a(ad/e P+/ e''+? e0 #(-+/1a)1e -a/a cada (ad/e a(a/ 0#) 1e(+/? 0#) +1/+ de0e+ (0 .3ee' b#e)e01a/ de 03 "#%+ E0a (ad/e .3e e)1/e

  !a 03 "#%+ a D#+0 de0de 3)a 1#e/)a edad 6e/c+) 0e!3/#dad .3e 03 "#%+ a'ca):a 'a -3e/1a-/#)c#-a' de D#+0 9 0e/ 1e01#!+ de c,(+ 03"#%+ 0#/6e a' G3/4 c+(+ a D#+0 Q3e cada "#%+ad+/e e' a(+/ de 03 (ad/e 9 .3e cada (ad/e'#be/e a 03 "#%+ de 'a0 !a//a0 de' a-e!+ 9 'e-e/(#1a a'ca):a/ 'a0 a'13/a0 de 'a D#6#)#dad

  N+ 0ea0 de (e)1e db#' N+ de%e0 .3e'a ($)#(a d#01/acc#,) 1e a'e%e de 'a (e1a de

  e01a/ e) -a: c+) 13 Se/ N+ 1e -/e+c3-e0 0+b/e '+ .3e 1#e)e0 .3e "ace/

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  44/73

  D#+0 e01a a"$ c+)1#!+ 0#e(-/e

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  45/73

  G3/4 0,'+ ' -3ede dec#/ '+ .3e e0 Nad#e

  -3ede a'ca):a/ S30 a'13/a0 E) cada (+(e)1+ debe(+0 e01a/'e e1e/)a(e)1e a!/adec#d+0 de S3 /e!a'+ de S3 Se/ a )+0+1/+0

  ' '+ 0abe 1+d+ A 6ece0 e' G3/4 ac13a/ c+(+ #!)+/a)1e de '+0 "ec"+0 0+'a(e)1e-a/a .3e 14 a'ca)ce0 'a 6e/dad ' '+ 0abe 1+d+ A 6ece0 1e -/e!3)1a 0,'+ -a/a +1+/!a/1e'a !/ac#a? )+ 0,'+ c+) 'a /e0-3e01a? 0#)+ c+)'a f+/1a'e:a -a/a da/1e c3e)1a de e''a 9 6#6#/

  'a -'e)a(e)1e >Q3#) -3ede c+(-/e)de/'+ .3e ' 0abe -+/ .3 ' d#ce a .3#) '-/e!3)1a d,)de ' da .3 e0 '+ .3e ' 0e''e6a= S,'+ ' 0abe ' '+ 0abe 1+d+ Sabe e01+ 9 -e/(a)ece '#b/e de d3da0

  De6+c#,) e0 fe -'e)aP'e)a fe e0 a30e)c#a de 1e(+/A30e)c#a de 1e(+/ e0 de0#)1e/0 e)3)+ (#0(+

  De0#)1e/0 e) 3)+ (#0(+ e0 a30e)c#ade de0e+

  44

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  46/73

  A30e)c#a de de0e+ e0 c+)+c#(#e)1+ de'

  Se/C+)+c#(#e)1+ de' Se/ e0 -a:Pa: e0 a(+/ #)c+)d#c#+)a'A(+/ #)c+)d#c#+)a' e0 de6+c#,) a 'a6e/dad

  Ve/dad e0 'a 6#0#,) de 'a 3)#dadU)#dad e0 D#6#)#dadD#6#)#dad e0 e1e/)#dad Q3#) e01 a"$ -a/a dec#/'+= Nada(0 .3e 'a "#01+/#a de S3 6#da

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  47/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  48/73

  e0 1e)e/ 'a -+0#1#6a de1e/(#)ac#,) de .3e

  )ad#e debe 1+'e/a/ e' -/e0e)1e? .3e e0 0,'+3) /ef'e%+ de '+0 "ec"+0 de 3)+ e) e' -a0ad+ U)+ "a de 0+-+/1a/ 3)+ "a de 0+)/e$/ 3)+ "a de 1e)e/ fe e) .3e e' 14)e' de'a #!)+/a)c#a '+0 c#c'+0 de' &a/(a 1e/(#

  )a/)? 0# )+ a"+/a -/+)1+ La '3: d+/adade' c+)+c#(#e)1+ de' 0e/ e0-e/a a 1+d+0?-e/+ a.3e' .3e "a de01/3#d+ -+/ c+(-'e1+03 a-e!+ a 'a +0c3/#dad 6e/ .3e 'a #!)+/a)c#a e) 0$ (#0(a e/a 3) 6#a%e d+)de e'(#0(+ D#+0 de0c#e)de e) 'a +0c3/#dad -a/aac13a/ c+(+ e' (ae01/+ de (ae01/+0? e'Sa1!3/4 .3e ca(#)a c+) S30 de6+1+0 "a01a.3e 01+0 a'ca)ce) 'a 6#0#,) de 'a 6e/dad4'1#(a e) 'a .3e e''+0 6#e/1e) 'a #!)+/a)c#ade 03 #de)1#dad

  Om Bhaga*a S%i Sa'h,a Sai Baba,aNamah

  E' N+(b/e de' -/+-#+ D#+0E' N+(b/e de d+)de 03/!e 'a Ve/dad

  47

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  49/73

  E' N+(b/e .3e -/+1e!e c3a)d+ e0 -/+

  )3)c#ad+ 0#.3#e/a 0ea 3)a 6e:E' N+(b/e .3e ca(b#a 'a 6#da de 3)+#)01a)1)ea(e)1eE' N+(b/e .3e 'e +1+/!a 'a !/ac#a a 3)+c+) e' (0 -3/+ a(+/

  E' N+(b/e c+)d3ce a 'a (+/ada de 'a(0 a'1a -a:E' N+(b/e .3e 6#e)e a 0a'6a/ 'a "3(a)#dad -+/ '+0 93!a0 6e)#de/+0E' N+(b/e .3e 1e c+)d3c#/ a 1/a60de c3a'.3#e/ d#f#c3'1ad 0#) d+'+/ 9 0#)(#ed+0E' N+(b/e .3e 1e +1+/!a #)01a)1)ea(e)1e f+/1a'e:aE' N+(b/e .3e 0#(-'#f#ca 'a0 (e)1e0c+(-'#cada0E' N+(b/e .3e '#(-#a e' e01a130 de' -a0ad+E' N+(b/e .3e c3a)d+ e01 e) 13 'e)!3a

  1e c+)f#e/e S3 Se/ e) cada )ac#(#e)1+Om Bhaga*a S%i Sa'h,a Sai Baba

  48

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  50/73

  Om S%i G(%(%a,a Bhaga*a S%i Sa'h,a

  Sai Baba,a NamahaN+0 -+01/a(+0 "3(#'de(e)1e a)1e 13!/a)de:aQ3e )3e01/a cabe:a 0#e(-/e 0e #)c'#)ea)1e T30 P#e0 de L+1+

  De//a(a T3 !/ac#a e) )+0+1/+0? O" Sa1!3/4B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba?c+) '+0 -e)0a(#e)1+0 (0 e'e6ad+0?-a/a .3e 0ea(+0 ca-ace0 e) e01a 6#dade 0e/6#/1e9 e) e01a 1a/ea? d%a)+0 "a''a/ c+)1e)1+9 -a: e1e/)+0

  49

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  51/73

  Afirmaciones de Verdad

  U mill# de &al(d"& a l"& Pie& de L"'"del Sa'g(%) Bhaga*a S%i Sa'h,a Sai Baba

  E' G3/4 "a 6e)#d+ c+(+ e' -/+-#+ D#+0D#+0 (#0(+ e01 6e01#d+ c+(+ )3e01/+ a(a

  d+ G3/4 E'$!e'e 9 1e c+)cede/ 'a L#be/ac#,) La L#be/ac#,) e0 'a (0 a'1a de 1+da0'a0 '#be/1ade0 e) 'a .3e 3)+ 0e "ace c+)0c#e)1e de 03 0e/ c+(+ e' Se/ de 1+da 'a c/eac#,) E)1/!a1e -+/ c+(-'e1+? 1+1a'(e)1e?e)1e/a(e)1e? a S30 P#e0 de L+1+? 9 ' 1e+1+/!a/ e' /e!a'+ (0 !/a)de de '+0 /e!a'+0de' c#e'+

  E' G3/4 "a 6e)#d+ c+(+ D#+0 (#0(+ D#+0

  (#0(+ "a dec'a/ad+ e) e01e )ac#(#e)1+ S3Se/ c+(+ Ve/dad E'$!e'e 9 e8-e/#(e)1a/0'+0 -+de/e0 de 'a Ve/dad e) 13 -/+-#+ 0e/ LaVe/dad )+ e0 3)a e8-e/#e)c#a Pe/(a)ecec+(+ e' #)de01/3c1#b'e? #)(31ab'e 9 e1e/)+ce)1/+ de 1+d+ T+d+ '+ de(0 e0 -a0a%e/+?

  50

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  52/73

  1+d+ '+ .3e ''e!a e01 de01#)ad+ a #/0e 3) d$a?

  9 e0+ .3e 0e 6a 0e f3)de de /e!/e0+ de )3e6+ e) e0a (#0(a Ve/dad e' Se/

  B30ca 0,'+ '+0 P#e0 de L+1+ de' a(ad+G3/4 B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba ' "a-/+(e1#d+ .3e a.3e''+0 .3e 'e ''a(a) 9 'eb30ca)? a e''+0 ' 'e0 da/ c+b#%+ 9 -/+1e!e/de 1+da0 'a0 d#f#c3'1ade0 9 e' -e0a/ A' c+/a:,) 0#)ce/+ 9 de6+1+ ' 'e da/ e' c+)+c#(#e)1+ de' 0e/ -a/a .3e e' +ca)+ de 'a 6#da

  -3eda 0e/ c/3:ad+ c+) 'a 0+'a c+)c#e)c#a de'a 6e/dad

  C+) e' 0#(-'e /+ce de 03 (a)+ D#6#)a? ''#(-#a/ 'a #!)+/a)c#a de (3c"+0 )ac#(#e)1+0 A!//a1e de e0a (a)+

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  53/73

  ' 1e da/ 1+d+? 9a .3e ' e0 1+d+ ' 1e da

  S3 Se/ 0#) )#)!3)a c+)d#c#,) La 4)#ca f+/(ade a(a/'e e0 a(a/ 0#) -e)0a/ N3)ca "a!a0-'a)e0 O'6#da 'a -/e+c3-ac#,) Red3ce e'de0e+ )+ 1/a1e0 0#.3#e/a de e)1e)de/ S30ca(#)+0 S# "a0 -/+)3)c#ad+ S3 N+(b/e? e)

  1+)ce0 0ea '+ .3e 0ea .3e ''e!3e a 13 6#da e0S3 -'a)

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  54/73

  d#c"+0+ -+/ e' a(+/ de S30 de6+1+0 ' 0#/6e

  a 1+d+0? a93da a 1+d+0? a(a 0#e(-/e? )3)ca"#e/e ' e0 .3e/#d+ -a/a S30 de6+1+0 9 S30de6+1+0 0+) S3 6#da -a/a '

  Sa'g(%) Baba Nam" Nam" Q3 af+/13)ad+0 0+(+0 de "abe/ ''e!ad+ a S30 -#e0Q3 af+/13)ad+0 0+(+0 de "abe/ 6#6#d+ e01a6#da e) S3 a(+/ Q3 af+/13)ad+0 0+(+0 de"abe/ 0#d+ e)0e*ad+0 -+/ e' -/+-#+ D#+0Q3 af+/13)ad+0 0+(+0 de .3e )+0 "a9a e'e

  !#d+ -a/a e01a/ e) S3 ca(#)+ P#e)0a e) e01+9 +'6#da 1+da0 130 -/e+c3-ac#+)e0 1+da0 130c+)d#c#+)e0 1+d+0 130 -'a)e0 P#e)0a .3af+/13)ad+0 0+(+0 de 1e)e/ 'a f3e/:a de /ec+/da/'e "+9 9 e) cada #)01a)1e? e) cada 6e/

  0+ .3e ' (#0(+ e0c/#b#, -a/a )3e01/+ -/+-#+be)ef#c#+

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  55/73

  af+/13)ad+0 0+(+0 de .3e ' c+'+.3e e01+0

  d#6#)+0 6e/0+0 e) )3e01/a0 (a)+0

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  56/73

  Una h!milde ofrenda

  a S!s Pies de Lo oO( B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba9aNa(a"O( Sa1!3/4 Sa# Na1"a9a Na(a"

  H+9 "e /ec#b#d+ '+0 (e%+/e0 /e!a'+0E' /e!a'+ c+) e' .3e -3ed+ /ec+/da/1eE' /e!a'+ c+) e' .3e -3ed+ "ab'a/c+)1#!+E' /e!a'+ c+) e' .3e -3ed+ 0e/ fe'#:

  0#) )adaE' /e!a'+ de' a(+/ -3/+E' /e!a'+ de 130 -/+(e0a0 "ac#a ($E' /e!a'+ de (#0 ca(#)+0 -a/a a'ca):a/1eE' /e!a'+ de 'a '#be/ac#,)E' /e!a'+ de T3 6#da

  Y e01+0 /e!a'+0 T39+0? O" G3/4? O" B"a!a6a)? O" Mad/e? O" Pad/e? O" 1+d+ '+ .3e1e)!+? '+ d#/#%+ "ac#a 1+d+0 (#0 "e/(a)+0 9

  "e/(a)a0? 9 'e0 #(-'+/+ .3e 'ea) S30 -a'a

  55

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  57/73

  b/a0 9 .3e e)c3e)1/e) e) e''a0 '+ .3e 9+

  e)c+)1/ 0#(-'e(e)1e a' 1+(a/ 'a -'3(a e)(# (a)+ a(+/ a(+/ a(+/ E' G3/4 e0a(+/ 9 e01e a(+/ a'ca):a/ '+0 c+/a:+)e0de 1+d+0 E0a e0 S3 V+'3)1ad Sa)&a'-a S3G/ac#a Y e) '+ .3e a ($ c+)c#e/)e? 9+ 0+9

  3) e0c'a6+ de e0e a(+/ 3) 6+'3)1a/#+ 9 fe'#: e0c'a6+ .3e e)c3e)1/+ e) e' G3/4 (# 1+1a'/#.3e:a Y e0a /#.3e:a 'a c+'+c+ "3(#'de(e)1e a)1e 301ede0 c+) e' a(+/ .3e 0,'+ '"a c+'+cad+ e) (# c+/a:,)

  Seema M Dewan

  56

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  58/73

  Una bendicin para S!s De#o os

  Q3e e01e 1e0+/+ 0e 'ea e) '+0 "+!a/e0 .3ee01) ded#cad+0 a S3 6#da? 9 .3e a''$ d+)de0e 'ea "a!a .3e S3 -/e0e)c#a 0ea c+)+c#da

  Q3e S3 (a)+ aca/#c#e e0a cabe:a .3e

  -#e)0a e) e' a(+/ 1/a0 e01+0 6e/0+0 Q3e 030 d#f#c3'1ade0 de0a-a/e:ca)

  Q3e e' c+)+c#(#e)1+ de' Se/ 0e a'+%e e)030 c+/a:+)e0

  Q3e cada c3a' "a''e 'a f+/1a'e:a de 'a fe

  Q3e cada 3)+ +'6#de '+ .3e de0eaba de '

  Q3e cada 3)+ /ea'#ce S3 !'+/#a 9 S30 -/+

  -,0#1+0 Q3e cada 3)+ -e/(a)e:ca '#b/e de -e)

  0a(#e)1+0 #))ece0a/#+0

  Q3e cada 3)+ af/+)1e 030 (#ed+0 9 '+0de0ec"e c+) S3 N+(b/e

  57

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  59/73

  Q3e cada 3)+ 0e-a .3e e01 -/+1e!#d+

  Q3e cada 3)+ /ea'#ce .3e 0e/ /ec#b#d+0,'+ -+/ '

  Q3e cada 3)+ .3e(e 030 &a/(a0 c+) 'af3e/:a de S3 fe e) 1+d+0 )+0+1/+0

  Q3e cada 3)+ +'6#de 'a0 #)c+(+d#dade0c+/-+/a'e0 e' d+'+/ 'a e)fe/(edad 'a0-/d#da0 'a0 !a)a)c#a0 '+0 (#ed+0 '+0de0e+0 Q3e cada 3)+ de )+0+1/+0 0,'+ '+

  /ec3e/de a ' Q3e cada 3)+ de )+0+1/+0 /ec3e/de

  .3e )3e01/a 6#da e0 -a/a '

  Q3e )3)ca /e)3)c#e(+0 a '

  Q3e aba)d+)e(+0 a' (0 .3e/#d+ e)1/e '+0 (0 .3e/#d+0? -e/+ )3)ca a' Sa1!3/4S/# Sa1"9a Sa# Baba

  Q3e )3)ca )+0 deb#'#1e(+0 )# de0fa''e:ca(+0

  58

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  60/73

  Q3e 0#e(-/e -a0e(+0 'a0 -/3eba0 de'

  G3/4 Q3e de-+0#1e(+0 )3e01/a fe 0+'a(e)1e

  e) '

  Q3e )+ 'e c3e01#+)e(+0

  Q3e -/e0e)c#e(+0 S3 6e/dad e) )3e01/a c+)c#e)c#a

  Q3e 0ea(+0 0#)ce/+0 e) )3e01/a de6+c#,) "ac#a '

  Q3e 0#/6a(+0 a 1+d+0

  Q3e a(e(+0

  Q3e 0ea(+0 '#b/e0 e) )3e01/a #)+ce)c#a

  9 S30 a0e6e/ac#+)e0 Q3e a-/ec#e(+0 S30 /e!a'+0 "ac#a )+0+

  1/+0

  Q3e 0ea(+0 /e0-+)0ab'e0 de 'a0 1a/ea0.3e ' )+0 a0#!)a

  59

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  61/73

  Q3e )3)ca %3:!3e(+0 a )ad#e

  Q3e 0ea(+0 de (e)1e 0#(-'e 9 c+/a:,)ab#e/1+

  Q3e 'e de(+0 0#e(-/e 'a b#e)6e)#da e)'a -3/e:a de )3e01/+0 c+/a:+)e0

  Q3e 'e c+(-'a:ca(+0 0#e(-/e e) 'a -3/e:a de )3e01/+0 c+/a:+)e0

  Q3e 0#e(-/e '+ c+(-'a:ca(+0

  Q3e af/+)1e(+0 )3e01/a0 d#f#c3'1ade0c+) 3)a 0+)/#0a

  Q3e 'e "+)/e(+0 c+) )3e01/a )a13/a'e:a -ac$f#ca

  Q3e 0a'!a(+0 6#c1+/#+0+0 e) )3e01/a0ba1a''a0 de 'a 6#da

  Q3e 'e "a!a(+0 )3e01/+ a(#!+ (0ce/ca)+

  Q3e -+)!a(+0 '+0 /e#)+0 de 'a 6#da e)S30 (a)+0

  60

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  62/73

  Q3e )+ 'e -#da(+0 )ada .3e )+ 0ea '

  (#0(+ Q3e 0ea(+0 0#e(-/e fe'#ce0

  Q3e 0#e(-/e )+0 /ec+/de(+0 a )+0+1/+0 (#0(+0 ' e01 a"$ ' e01a a"$ 9

  9+ e01+9 0,'+ a''$ d+)de ' e01

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  63/73

  Un solemne compromiso

  E0a0 -a'ab/a0 de #)0-#/ac#,).3e "a) 0#d+ dada0-a/a e' b#e)e01a/de 'a "3(a)#dad?debe) 0e/ 'e$da03)a 9 +1/a 6e:"a01a .3e 'a (e)1e.3e e01 e)13(ec#da c+) (#ed+00e e'e6e -a/a a(a/?

  9 6a'#e)1e(e)1e c+) c+/a%e9 c+) -ac#e)c#aaf/+)1e 'a 6#dac+) Ve/dad?c+) Rec1#13d

  9 c+) Pa:>P+/ c3)1+ 1#e(-+debe(+0 -ed#/a )3e01/+ G3/4B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba.3e )+0 a(e=

  62

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  64/73

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  65/73

  de B"a&1# -3/a de6+c#,) #)c+)d#c#+)a'

  9 )+0 da/e(+0 '+0 3)+0 a '+0 +1/+0'a S"a&1# #)a!+1ab'e f+/1a'e:a #)1e/)a-a/a a'ca):a/ 'a0 +/#''a0de M3&1# L#be/ac#,)Q3e S30 D#6#)+0 P#e0 de L+1+

  0#e(-/e )+0 (3e01/e) e' ca(#)+N3e01/a #)f#)#1a /e6e/e)c#aa' Sa1!3/4 B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba

  64

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  66/73

  Beneficios de leer el

  Sa h$a Sai ChalisaE0 'a #)0-#/ac#,) de D#+0 (#0(+ 'a .3e )+01/ae e' /e!a'+ de S3 G/ac#a

  Q3e e' c+/a:,) de cada de6+1+ .3ede #)0-#/ad+ 9 .3e c+) 3)a (e)1e c'a/a? 3) c+/a:,)-3/+? 3)a 6e/dade/a de1e/(#)ac#,)? #)f#)#1a-ac#e)c#a 9 -'e)a fe? cada 3)+ c+(-'e1e e01a 'ec13/a 9 /ec#ba 'a G/ac#a de' G3/4 B"a!a6a) S/# Sa19a Sa# Baba

  Q3e "a9a 3)a 'ec13/a c+)1#)3a de e01e 1/aba%+ d3/a)1e c3a/e)1a d$a0? 9 .3e .3#e) 0ea.3e c+) 'a (e)1e c+)ce)1/ada e) 3) 4)#c++b%e1#6+ c+(-'e1e e01a 'ec13/a? a93)a)d+de -e)0a(#e)1+0? c+) 03 (e)1e 0,'+ -3e01ae) e' G3/4? .3e 1a' a'(a -3/a 9 de6+1a -+)!a #)01a)1)ea(e)1e f#) a 030 -/+b'e(a0 9/ec#ba 'a !/ac#a de' G3/4? -a/a .3e )+ 63e'6aa )ace/ )3)ca? .3e )3)ca 1e(a a 'a (3e/1e?.3e 6#6a e01a 6#da e) S3 -/e0e)c#a? c+) S30

  65

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  67/73

  a0e6e/ac#+)e0 9 !3$a c+(+ 03 a'#e)1+ 03

  a'#(e)1+

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  68/73

  Mensaje de cierre

  ' "a -/+)3)c#ad+ 3)a 6e: (0 'a (#0(a6e/dad? -a/a .3e -+da(+0 aba)d+)a/ 'a0(a)+0 de 'a (#0e/#a 9 /e!/e0a/ a S3 a(+/

  ' "a -/+(e1#d+ (3c"a0? (3c"a0 6ece0?

  .3e ' 0e +c3-a/ de )+0+1/+0? .3e )+0 c3#da/ 9 -/+1e!e/ de c3a'.3#e/ da*+

  ' )+0 "a +1+/!ad+ 'a !/ac#a c+) S3 c+)01a)1e -/e0e)c#a e) cada 6e/0+

  ' e0 'a #)0-#/ac#,) de cada a31+/ .3e #)1e)1a de0c/#b#/'e M#e)1/a0 3)+ (a)1#e)e 03 c+/a:,) -3/+ 9 '#(-#+? ' (#0(+ c+(-'e1a 'a1a/ea

  ' e0 e' "aced+/ ' e0 e' 1e01#!+ ' e0 e'dad+/ 9 e' .3e /ec#be Nada 03cede a (e)+0.3e ' '+ de0ee

  ' e0 1+d+ e) c3a'.3#e/ c+0a Rec+/de(+0

  e0+ 9 /e0-e1e(+0 1+d+

  67

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  69/73

  ' e0 D#+0 ' e0 e' G3/4 ' e0 'a Mad/e

  ' e0 e' Pad/e ' e0 e' a(#!+ ' e0 e' (0ce/ca)+ '+ (0 ce/ca)+ (0 ce/ca)+.3e )3e01/+ a'#e)1+ ' )3)ca )+0 +'6#da/

  ' e0 B"a!a6a) S/# Sa1"9a Sa# Baba ' "a 6e)#d+ 0,'+ -a/a )+0+1/+0 S3 6#da e0 )3e01/+(e)0a%e S3 Da/0"a) e0 )3e01/+ a'#e)1+ S30e)0e*a):a0 0+) )3e01/a (e1a e) 'a 6#da S30+)/#0a e0 )3e01/a #)0-#/ac#,) S3 be)d#c#,)e0 )3e01/a -/+1ecc#,)

  Y ' 0#e(-/e e01 a"$ -a/a a.3e''+0 .3e e01) ded#cad+0 a S3 (#0#,) ' 0#e(-/e e01a"$ c+) e' d3'ce c+/a:,) #)+ce)1e

  Y c3a)d+ 1e)e(+0 fe e) .3e ' e01 a"$? e'

  de0ca)0+? .3e/#d+0 ($+0? ''e!a/ e) 03 (+(e)1+

  E' de0ca)0+ ''e!a/ 0e!3/+

  Debe(+0 e0-e/a/

  Debe(+0 e)1/e!a/)+0

  68

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  70/73

  Debe(+0 /e0-e1a/'e c+) )3e01/+ 0#'e)c#+ #)

  1e/#+//Om Sha 'i0 Sha 'i0 Sha 'ihi.

  Jai Bolo BhagavanSri Sathya Sai Babaji Ki Jai!

  69

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  71/73

  Ara i

  Om Je, Jagadi&ha Ha%eS+ami Sa'h,a Sai Ha%e

  Bhak'a Ja ah Sam%ak&haka 576Pa%'i Mahe&h+a%a

  Om Je, Jagadi&ha Ha%e1Sa&hi Vada a Sh%i Ka%a

  Sa%*a P%a a$a'eS+ami Sa%*a P%a a$a'e A&h%i'a Kal$ala'hika 576

  A$adba dha*aOm Je, Jagadi&ha Ha%e1Ma'a Pi'a G(%( Dei*am(

  Ma%i A 'ha,( Ni*eS+ami Ma%i A 'ha,( Ni*e

  Nada B%ahma Jaga a'ha 576Nage d%a&ha,a a

  Om Je, Jagadi&ha Ha%e1Omka%a R($a Om Je, Shi*a Sai Mahade*a

  Sa'h,a Sai Mahade*a

  70

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  72/73

  Ma gala A%a'i A d(k" 576

  Ma da%a Gi%idha%i Om Je, Jagadi&ha Ha%e1Na%a,a a Na%a,a a Om

  Sa'h,a Na%a,a a Na%a,a a Na%a,a a OmNa%a,a Na%a,a a Om Sa'h,a 576

  Na%a,a a Na%a,a a OmOm Je, Sadg(%( De*a

  /Om Sha 'i0 Sha 'i0 Sha 'ihi.

  Samasta Loka Sukhino Bhavantu

  Jai Sai Ram!

  71

 • 8/13/2019 Sri Sathya Sai Chalisa

  73/73