teorle si probleme - s3-eu-west-1. · pdf filemetode de calcul in analiza matematica teone $i...

Download TEORlE SI PROBLEME - s3-eu-west-1. · PDF fileMETODE DE CALCUL IN ANALIZA MATEMATICA Teone $i probleme C. Dumitrescu Fl. Smarandache Editura INFOMED Craiova 1995 @

If you can't read please download the document

Upload: dinhdang

Post on 05-Feb-2018

236 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

 • "" "

  c. " '" .. . .. ,

  IN

  FL. SMARANDACHE

  . l;X ,---:. " , _ _M'SO"c' i . rh. " f"" , .. ..,.... . .

  ANALIZA TEMATICA

  --. -" ,(/. " .

  TEORlE SI PROBLEME ,

  PROEILEME de

  MATEMATlCA $; FIZICA SERlE PCNTRU L,CELI

  , .

  JrDrTOR.l INIOMD

  -

  , - - '

 • METODE DE CALCLTL

  ANALIZA MATEMATICA Teorle $i probleme

  ,.

 • Referellfi liinfifici:

  Lect.dr. Paul Popescu Prof. Gheorghe Constantin

  ..---. -

  " . .

 • METODE DE CALCUL IN

  ANALIZA MATEMATICA Teone $i probleme

  C. Dumitrescu Fl. Smarandache

  Editura INFOMED

  Craiova 1995

 • @ 1995 Editura INFOMED METODE DE cALCUL IN ANALIZA MA TEMA TICA. -c. Dmnitrescu , Fl. St;narandache Toate drepturile rezervate Editurii INFOMED.

  ISBN: 973 - 96940 -0 - 4

  Editura INFOMED Craiova CaleaBui bI. b4, sc. 1, ape 4. Tel. 0511 416759

  Consilier editorial: Ing. Saul Paslre

  Tebnoredactare computerizatl: Constantin Antoniu Dumitrescu

 • Hotto: Iub1rea est.e \-elul.perunca sacr-a f'1rii. MAna\-i de ea vult.uri1 se caut.a prin spa\-ii. Deifinele iau marea in piept. sa-i af'le mirii Chiar st.elele in ceruri se-:-njuga-n censt.ela\-ii.

  (Vasile Voiculesc

  CWANT INAINTE

  Ne bucuram exprimAnd mul\-umirile noast.re f'a\-a de t.o\-i acei.cune-

  scu\-i sau mai pu\-in cunoscu\-i.care de-a Iungul aniler ne-au ajut.at.

  sa ajungem la aceast.a cart.e.Sunt. mul\-i.sunt. f'oart.e mul\-i cei care

  ne-au ajut.at. ... Unii ne-au dat. sugest.ii.alii ne-au oferit. idei.

  uneori ne-am st.raduit. impreunA sa descif'ram un amanunt. nelamurit..

  alleori Inv\-am din Int.rebarile met.eugit.e sau poale chiar naive

  ale inlerloculorilor not.rii:

  Devenirea spre aceast.a cart.e esle un f'oart.e bun exemplu de allru-

  1sm.de bunalat.e i daruire.de mars impreuna pe drumul desceperirii

  frumuse\-ilor vie\-ii.

  Cine gndele nu dear la mama sa i Ia lat.al sau.la sine i

  Ia f'amilia sa.descepera e familie mull mai mare.descopera pretu-.

  5

 • lindenl viat-a.pe care incepe sa 0 iubeasca lol mal mull in loale

  formele e1 de manifest-are.

  Malemalica ne ajula pe acesl drum.solicilndu-ne 1 1mbogatin-

  du-ne nu dear capac it..a\-ile inLe1ecluale.gandirea.logica 1 a1gor1l-mii not..rii de decizie,dar in mulle Ieluri conlribu1e 1 1a Imbo-

  ga.tirea noas':J-a suIlet"."c..sca He ajula sa. f'acem ordine i luminA aco-

  1 0 urde 1 a 1 nceput_ s1 mteam ca. esle pos! bi 1 a doar 0 ev01 uti e empi-rica - in noi inine.

  / Penlru e1evi ;;1 pr-ofesori,penU-u cand1da\-li 1a concursul de ad-

  milere in inva\-amantul superior,penlru toti cei inleresa\-l,oIerim aceast..A s uc ces i une de melode intilnit..e in sludiul analizei At..ema-lice de 1iceu.care sa Ie perrrla reducerea a cat.. wAl diverse pro-

  bleme noi 1a cat.. mal mulle scheme de lucru deJ cunoscut..e. Am urmal'it.. prezenlarea Intr-o maniera met..odica,avant..aJoasa pen-

  tru cit..ilor.a celor mai f r ecvente metode de calcul lnlalnile in

  st.udiul.analize! malematice 1a acest. nivel.

  Aslfel,ln aceaslA carte pulet-i gsi:

  - met..ode pent..ru demcnstrarea ega1 i t.. 5J; .. i 1 or de mul \-i-nU

  rr.elode per:t.ru demonstrarea biject.ivit.at.ii functiilor.

  met.ode p?nt. r u st.udiul monolcniei $ir-urilor i f'unc\--iilor.

  -- mtcde comune pen+_ru calculul limit.elor de lrurl i de

  functli. met.ode specifice pent.ru calculul limit.elor de iruri.

  metode pentru sludiul conf..inuit.a\--ii i a derivabl1it.a\--ii. melode pent.ru a delermina exist.en\--a radaclnilor unei ecuatii.

  aplicatii ale t.eoremelor lui Fermat.Rolle,Lagrange.Cauchy.

  5

 • - met.oae pent.ru demonst.rarea unOI' egalit.A\-i i inegalit.A\-i. - met.ode pent.ru a arAt.a cA 0 f'unc\-ie ar e pri mi t. i ve

  met. ode pent.ru a arAt.a cA 0 f'unc\-ie nu are primit.ive. met. ode pent.ru a ar At. a cA 0 f'unc\-i e est.e ! nlegrabilA . met.ode pent.ru a arAt.a cA 0 f'unctie nu est.e ingrabila.

  Pent.ru 1mbunAt.A\-irea acest.ei pre:zent.Ari suntem bucuroi sA pri-

  min sugest.iile $1 cbservati11e dumnea voas t.r!..

  C. Dumit.rescu. Casuta Pot.ala 811 Cralova Cl100).Romania

  F. Smarandache. P.C. Box 42561 Phoenix.Arizona.U.S.A.

  7

 • CUPRINS

  1. TEORI A MULTI MI LOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.............. 13

  Opera\-ll cu mul t1 mi . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . 14

  Melode penlru demonslrarea egallltilor de multlmi . . . . . . . 18

  Propriel\-1 ale unctiel caracterislice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Exerci \-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  2. FUNCTII ........... . 34

  De i nl \-1 a uncti el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Inversa unel unctii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39

  Graicul unctlel inverse . . . . . . . . , ....................... 43

  Melode penlru a arla c 0 unctie ese bijecllv . . . . . . . . 44

  Exercl\-il 47

  Monolonie $i rginire penlru $iruri $i unc\-ii . . . . . . . . . . 64

  Exerci\-ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  3. LIMITE DE SIRURI SI DE FUNCTIr . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 66

  Li mile de unctl i . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  .Exer cl ti i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 71

  Limi la de $iruri . . . "............................ .......... 76

  Melode penlru calculul limilelor de unctli $i de iruri . . 77

  Meloda comuna penlru $iruri $i penlru unctii . . . . . . . . . . 77

  1. Ulilizarea deinitiei 77

  2. Darea aclorului comun ortal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  3. Amplllcarea cu conjugata . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  8

 • 4 . Ulilizarea lim.! lelor 1'undamenlale . . . . . . . . . . . . -.. , 81

  5. Ceva marginil inmultil eu eeva eare linda la

  zero, linde la zero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 86

  6. Meloda majorarii i minorarii .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 7. Exereitii in eare apare pa;lea inlreaga . . . . . ... . gO 8. Ulilizarea delinitiei derivalei . ... . . . . . . . . . . . . . 93

  9. Ulilizarea leoremei lui l'Hospilal . . . . . . . . . . . . .. 97

  10 Ulilizarea crileriului eu iruri (erileriul

  lui Heine) 100

  Melode speci1'ice penlru iruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  11. Orice ir moncton i marginil esle convergenl . . . 105-

  12. Ulilizarea lemelor Cesaro-Solz i Rizzoli . . . . . . 109

  13.Ulilizarea leerernei lui Lagrange 114

  14. Siruri dale prin relatii de recurenta . . . . . . . . . . . 120

  A. Recuren\a liniara . . . . . . . . .. . . . . . . . .... . . . . . . . 120

  Recurenta liniara de ordinul inlai . . . . . . . . 120

  Recurenta liniara de ordinul doi

  Recurenta liniara de ordinul h)2

  120

  123

  B. Recurenta neliniara . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

  Recurenta de 1'orma a = a.a n+t n

  Recuren\-a de 1'orma a = Ol.a n+i n

  Recurenta de forma a = 1'Cn) n+t Exercitii

  +

  +

  (1 . . . . .. .. .. .. .. 1'( n) . . . . .

  . . . .

  125

  126

  127

  129

  16. Griee ir Cauchy de numere reale esle convergenl 130

  16. Ulilizarea de1'initiei inlegralei 133

  9

 • 4. CONTINUITATE $I DERIVABILITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

  Cont.i nui t.a te . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136

  Met.ode pent.ru st.udiul cont.inuit.ii . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

  Tipuri de punct.e dediscont.inuit.at.e . . . . .. . . . .. . . . . . . . 139

  Prelungirea prin cont.inuit.at.e .. .... ................ .

  Cont.inuit.at.ea :func\-iilor compuse ................... .

  Exerci \-i i ............... .................. . . . ...... .

  Der i vabi 1 i t.a t.e ................................. ......... .

  De:finitle.interpret.are geomet.rica.consecin\-e ....... .

  Derivarea :func\-iilor compuse ............ ........... .

  Deri vat.e de ordinul n ........... .......... . ..... ... .

  Studiul derivabilit.A\-ii

  140

  140

  141

  144

  144

  145

  149

  149

  Aplica\-ii ale derivat.ei in economie . ..... . . . . . . . . . . . 152

  Exerci \-1i . . . . . . . . .... . . . . . . .. ... . . . . . . .. . . . . . . . . .... 153

  5. TEOREMELE FERMAT.ROLLE.LAGRAGE.CAUCHY . . . . .. . . . . . . . . . . 158

  Teorema lui Fermat. CEnun\-.Int.erpretare geomet.ric $i

  al gebr i c, Exer ci \-i i ) ..................................... 158

  Teorema lui Rolle (Enun.Interpret.are geomet.ric $i

  algebric.Consecin\-e.Exerci1i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 161

  Met.ode pent.ru st.udiul rdcinilor unei ecua\-ii . . . . . . . .. . . . 166

  Teorema lui Lagrange CEnun\-.Int.erpretare geomet.r1c

  i algebric.Corolar,Exerci\-ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 169

  Teorema lui Cauchy CEnun.Int.erpret.are geomet.ric i

  al gebr i c. Exerci \-i i) . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . 174

  6. EGALITATI $