town plus, phokaew rd., klongchan,bangkapi, bangkok … · 2020-06-15 · 3 bestfriend holiday (...

of 15 /15
1 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

Author: others

Post on 22-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

 • 2 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน – เมอืงฮอยอนั – ศาลเจา้โบราณ – สะพานญีปุ่่ น – บา้นเลขที ่101 – ถนนคนเดนิฮอยอนั – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – ชมววิ

  แมน่ า้ฮาน

  04.00 พรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 3 ประตู 2 เคาเตอร ์2 สาย

  การบนิ แอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ที ่Best Friend Holiday คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ

  07.15 เดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD634 09.05 เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั เป็น

  เมืองใหญ่อันดับสีข่องเวียดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวยีดนาม

  น าท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีพั่กอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มู่บา้นแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งนี้

 • 3 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจรญิรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันไดรั้บ

  ความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตื้นเขนิ เมืองท่าจงึไปสรา้งขึน้ที่เมืองดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนที่สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ีประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่า

 • 4 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  น าท่านขอพรเพื่อเป็นศริมิงคลกับ ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ที่เก่าแกข่องเมืองฮอยอัน สีเ่หลี่ยมจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่น กับชาวจนี บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจาก

  ฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน จากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคา

  มุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่น กับชาวจนี

  น าท่านเดนิทางสู่ บา้นเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ่ง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลัง

  เป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อสว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกัน

  อย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ต่างๆ หลังจากนั้นอสิระท่าน ถนนคนเดนิฮอยอนั ชมเมืองฮอยอันเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศเมืองเก่าทีแ่วดลอ้มไปดว้ยโคม

  ไฟหลากสสีวยงาม ม่านสามารถเดนิเล่น หรอืเล่นเลอืกซือ้สิน้คา้ทอ้งถิน่อทโิคมไฟของประดับตกแต่งบา้น เสือ้ผา้ กระเป๋า หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานังเสน้ทางเดมิ

  ไม่ควรพลาดเมือ่มาเวยีดนาม ในการมาฮอยอันนัน้ หรอืเมอืงต่างๆของเวยีดนามท่านจะได ้พบกับพซิซ่าเวียดนาม ซึง่ดูแลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพชิซ่าทั่วๆ โดยตัวแป้งของพซิซ่าจะเป็นแผ่นแป้งคลา้บแป้งแหนมเนืองน ามาป้ิงกับเตาถ่านจนเป็นแป้งบางกรอบ ตอกไขไ่กใ่สล่งบนแผ่นแป้งโรยหนา้ดว้ยเครือ่งต่างๆอาท ิไสก้รอก แฮม ผักโรย หอมเจยีว และชสี ซึง่แต่ละรา้นก็จะมหีนา้ทีแ่ตกต่างกัน

 • 5 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  น าท่านชม สะพานมงักร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย

  งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรูีปป้ันทีม่หัีวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม โดยประมาณมังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที ่และงดแสดงในชว่งทีม่ฝีน หมายเหตุ : ในกรณีทีท่่านตอ้งการชมโชวพ์่นไฟของสะพานมังกรในชว่งเวลาดังกล่าว ซ ึง่เป็นเวลานอกเหนือจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร ์ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร ์เพือ่เดนิทางโดยตัวท่านเอง )

 • 6 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  น าท่านชม สะพานแห่งความรกั เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ใหท้่านไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ และท่านจะได ้ชมววิของแมน่ า้ฮนั ทีม่กีารสรา้งคลา้ยอา่วมารทิีป่ระเทศสงิคโปร ์

  ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูซฟู๊ีด และกุง้มงักร

  พกัที ่ ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่

  วนัทีส่อง เมอืงดานงั – วดัหลนิอ ึง๋ – หาดมเีค – กระเชา้ไฟฟ้า – บานาฮลิส ์– สวนสนุกแฟนตาซพีารค์

  เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม

  ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลนิอึง๋มีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม

  น าท่านเดนิทางสู่ หาดหมเีคว เป็นหาดที่มีชือ่เสยีงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรั้บความสนใจไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมรกิันใชเ้ป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ

  และเรียกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิน้สุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนทอ้งถิน่และนักท่องเที่ยว และมีรีสอรต์หรูผุดขึน้หลายแห่ง ซึง่รมิหาดก็จะมีเรือกระดง้ของชาวบา้นที่ท าประมงแถวๆนี้ลอยล าอยู่ อสิระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

  เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

 • 7 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู่ บานาฮลิล ์ดื่มด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมืองบนความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์

  เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์ีสอร์ท และไดช้ืน่ชมกับสุดยอดวิวทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์ือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยที่ฝร่ังเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17

  องศาเซลเซยีสหรือในตอนเชา้อาจจะต ่ากว่านั้น

 • 8 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก

  รวมค่าเขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง

  ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาค่าเขา้ 100,000.- ดอง

  เครื่องเล่นที่ก าลังเป็นที่ยอดฮติส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครื่องเล่นจะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมีที่นั่งคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ใหค้วามสมจรงิแบบ

  ครบรส ที่นี่ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะท าใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลี่ยนไป

  เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป่ั้นป่วน ไปกับเครื่องเล่น ยกัษต์กตกึ เครื่องเล่นทีสู่งที่สุดในเครื่องเล่นทัง้หมด

  เครื่องจะค่อยๆพาคุณขึน้ไปจุดสูงสุดดา้นบน ระหว่างทางก็ปล่อยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน้ เมื่อท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดนัน้ก็จะปล่อยท่านดิง่พสธุาสูพ่ืน้ดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคุมทีท่ าใหคุ้ณแทบลมืหายใจ

  สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดคลาสสกิ รถบ ั๊ม ขับรถ..บ๊ัมกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบ๊ัมรถใส่กัน ผูท้ี่หลงใหลเสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ และความกระแทกกระเทอืน ชนดิอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่ดว้ยกันพลาดไม่ไดก้ับเครือ่งเล่นนี้

 • 9 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  เปลี่ยนมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวิทยาศาตร์ใหท้่านไดเ้ห็นวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ เหมาะส ารับเด็กๆ หรือผูท้ี่ชืน่ชอบไดโดนเสาร์ใหท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของไดโนเสาร์อย่างใกลช้ดิใบแบบที่

  ท่านไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั้นก็พักใหห้ายเหนื่อยที่โซนเครื่องดื่มและอาหาร กับมุมสุดชคิแสนน่ารักๆกันสักหน่อย หลังจากนัน้น าท่านกลับสูเ่มอืงดานัง

  ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บนบานา ฮลิส ์พเิศษ เมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ

  พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว ในกรณีหอ้งพักที่ท่านตอ้งการเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงประเภทหอ้งพักที่ว่างแทนใหแ้ก่ท่าน และหอ้งพักบน

  บานา ฮลิส ์มดีว้ยกันหลายตกึ ซึง่ทางบรษัิทไม่สามารถควบคุมได ้เนื่องการจัดการหอ้งพักขึน้อยู่กับโรงแรมเป็นผูก้ าหนด

 • 10 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  วนัทีส่าม บานาฮลิส ์– สะพานมอื – สวนดอกไม ้– โรงเก็บไวน ์– เมอืงดานงั – ช้อปป้ิงตลาดฮาน – สนามบนิดานงั –

  สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ

  เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  น าท่านชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสี

  ทองทอดยาวโดยมมีือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึงทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่หลังจากนั้นน าท่าน

  เดนิทางกลับสูเ่มอืงดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดมิ

  หลังจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไม ้หลากหลายพันธุถู์กจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็

  สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ

 • 11 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  น าท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถู่กสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล ์

  เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

  น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญงิสวยงาม มีทัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของที่ระลึก เสือ้ผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก

  ณ ตลาดฮานแห่งนี้มีของฝากใหท้่านเลือกซือ้มากมายไม่ว่าจะเป็นขนม เสือ้ผา้ชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขีช้ะมด และที่เป็นของฝากทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับการมาเวยีดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซึง่เป็นของฝากทีห่ากมาเวียดนามแลว้ไม่ซือ้คงจะไมไดนั้้น

  คอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั

  18.50 เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD639

 • 12 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  20.35 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายในควรเลอืกจองแบบทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ และควรมรีะยะเวลาหากกนัอยา่งต า่ 3-4

  ช ัว่โมง ไมว่า่จะเป็น ต ัว๋เครือ่งบนิ หรอื ยานพาหนะอืน่ๆ และตอ้งสอบถามไฟลท์บนิกบัเจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

  อตัราคา่บรกิาร

  ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก หอ้งละ 2-3 ทา่น

  พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัร ์

  ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ

  06 – 08 กรกฎาคม 2563 11,999 3,500 7,999

  24 – 26 กรกฎาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  01 – 03 สงิหาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  09 – 11 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  10 – 12 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  16 – 18 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  17 – 19 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  ต ัง้แตก่รุป๊วนัที ่24 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไปไฟลท์บนิขากลบัมกีารปรบัเวลาบนิดงันี ้เดมิ 17.30-19.35 เปลีย่นเป็น 18.50-20.35

  24 – 26 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 12,999 3,500 8,999

  31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 12,999 3,500 8,999

  06 – 08 พฤศจกิายน 2563 12,999 3,500 8,999

  13 – 15 พฤศจกิายน 2563 12,999 3,500 8,999

 • 13 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  20 – 22 พฤศจกิายน 2563 12,999 3,500 8,999

  27 – 29 พฤศจกิายน 2563 12,999 3,500 8,999

  03 – 05 ธนัวาคม 2563 (วนัพอ่)

  12,999 3,500 8,999

  06 – 08 ธนัวาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  07 – 09 ธนัวาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  12 – 14 ธนัวาคม 2563 12,999 3,500 8,999

  ** ราคาเด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INF) 3,900 บาท **

  คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่

  และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น

  ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

  ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้

  ส าคญั ... กรุณาอา่นและท าความเขา้ใจเงือ่นการจองทวัรด์า้นลา่งอยา่งละเอยีด เพือ่ผลประโยชนแ์กต่วัผูเ้ดนิทางเอง ท ัง้นี้หากท่านท าการมดัจ าค่าทวัรก์บัทางบรษิทัแลว้ ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขทีบ่รษิทัก าหนด และขอสงวนสทิธิ์เปลีย่นแปลงเงือ่นไข

  กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย

  ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง

  หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ

  อตัราคา่บรกิารนีร้วม ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก. ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ

  ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ

  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

  ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์

  อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรดี

  มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น

  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%

 • 14 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง

  2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ

  3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท

  เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการ

  จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์

  หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้

  2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้

  2.1.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ

  3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื

  ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด 4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

  ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวรก์รณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน

  เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

  เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

  ประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป

  4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า

  5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

  ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

  ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

  ของบรษัิทก ากับเท่านัน้

 • 15 BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

  ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

  เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้

  2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว

  ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัดจ านวน 3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น

  3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี

  **********************************************************