tweak thyroid 052014

Download Tweak Thyroid 052014

Post on 10-Oct-2015

26 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  1/721

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  2/72

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  3/72

  CC BC KHO ST TUYN GIP (*)- Ct ngang mi thy t cc trncc di- Ct dc mi thy vi chiu cao ln nht- o th tich TG, bnh thng 7-11cm/thy.

  - Eo gip ct ngang v dc vi k trc-sau ln nht.- C T, c P: hch, M cnh, TM hu.- TG bnh thng: Khng thy bnh l 2 mt ct khc nhau, bao gmc hi m, s o, phn b mch mu.

  TG BNH THNG (**): Kch thc, hnh thi v th tch thay itheo tui v gii.-18-20mm chiu cao v 8-9mm b dy (AP) lc mi sanh.-25 mm chiu cao v 12-15 mm AP lc 1 tui.

  - 40-60 mm chiu cao v 13-18 mm AP lc trng thnh.Th tch bnh thng (khng k eo gip) 10-15ml/n v 12-18ml/nam.

  (*) ULTRASOUND OF THE THYROIDNormal http://www.ultrasoundpaedia.com/normal-thyroid

  (**) Thyroid ultrasound. Vikas Chaudhary, Shahina Bano. Indian Journal of Endocrinology andMetabolism / Mar-Apr 2013 / Vol 17 | Issue 2

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  4/72

  ULTRASOUND OF THE THYROIDNormal http://www.ultrasoundpaedia.com/normal-thyroid/

  1

  2

  3

  4

  5

  1,2,3: ct ngang thy P,eo gip, thy T.4: ct dc eo gip.5: ct dc mi thy gip

  Tuyn c tr nh

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  5/72

  1- Tuyn gip; 2- Kh qun; 3- Tuyn cn gip; 4- Tnh mch hu trong;5- ng mch cnh gc; 6- TK hu qut ngc; 7- M gip di

  8- C c gip; 9- C vai mng; 10- C c mng; 11- C c n chm;13- Thc qun; 14- C di c; 15- Ct sng.

  1

  2

  3

  45

  6

  7

  8

  910

  11

  12

  1314

  15

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  6/72

  KHO ST MCH MU TG- TG c phn b bi M gip trn v di.- Bnh thng RI thp v PSV cao 15-30cm/s cho m trong nhu m gip.a. TG bnh thng, b. M gip di (), c. Ph M vi RI thp, PSVca

  a

  bc

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  7/72

  - Th tch tuyn gip o c hai thy 8,53cm1,82, trung bnh n7,58cm3 v nam 9,72cm3 ,th tch thy P thng > T (4,48cm3so vi4,07 cm3). V= ngang x dy x cao x 0,49

  The Internet Journal of Radiology,Volume 4, Number 2Ultrasound Determination Of Thyroid Gland Volume Among Adult Nigerians

  A Ahidjo, A Tahir, M Tukur

  TNHTH TCH TUYN GIPCch tnh th tch tuyn gip cha c nht qun, nn c nhiu cch tnty theo trng phi:

  - Th tch tuyn gip = tng th tch hai thy, khng bao gm eo gipVthy= ngang x dy x cao x 0,479

  Method for determining thyroid size by ultrasonographyhttp://www.iccidd.org/cm_data/thyroid_size.pdf

  - Th tch ca mi thy v eo gip tnh theo cng thc hnh bu dc(ngang x dy x cao x /6)Thyroid Volumetric Quantification. J Ultrasound Med 2008; 27:17271733

  http://ispub.com/IJRAhttp://ispub.com/IJRA/4http://ispub.com/IJRA/4/2http://ispub.com/IJRA/4/2/8932http://ispub.com/IJRA/4/2/8932http://ispub.com/IJRA/4/2http://ispub.com/IJRA/4http://ispub.com/IJRA
 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  8/72

  VAI TR C A SI U M- Xc nh khi s thy c/LS nm trong hay ngoi tuyn gip.- phn loi khi s c/LS: nang, c hay hn hp- nh gi cu trc m cn li ca tuyn gip

  -Nhn nh nguyn nhn cng gip, suy gip.- Bin chng sau phu thut: p-xe, ph n- Phnh gip a ht: theo di nhn- Hng dn chc ht t bo, rt dch, sinh thit

  CHN ON PHN BiTNu bnh nhn c khi c v di ng theo nut, cc chn on ngoituyn gip c th c:- Cun m phn y ca c.

  - Hch- Nang khe mang-Nang gip thit (ng gia trn xng mng)- Khi ca tuyn cn gip

  ULTRASOUND OF THE THYROIDNormalhttp://www.ultrasoundpaedia.com/normal-thyroid/

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  9/72

  CH NH SIU M TG (Theo AACE v AME*)1. Xc nhc nhn gip khi khm lm sng nghi ng.2. Tnh chtca(1 hay nhiu) nhn gip, kch thc, him v phn

  bmchmu.

  3. Phnbitnhn gip lnhc datrn cimSA.4. Phnbitnhn gip vicc khingoi TG: hch, nang gip thit,

  nang mchbchhuyt.5. nhgi thay ilan tatrong nhu m gip.

  6. nhgi m gip cn lisauphuthut, ti pht gingTG, dicnhchc.7. Theo di nhngBN nguy cK gip: tincngia nh, au nitit

  nhm II (multiple endocrine neoplasia (MEN) type II ), xtrvngc.

  8. HngdnFNA.

  (*) American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) and Associazione MediciEndocrinologi (AME)

  Thyroid ultrasound. Vikas Chaudhary, Shahina Bano. Indian Journal of Endocrinology andMetabolism / Mar-Apr 2013 / Vol 17 | Issue 2

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  10/72

  Bnhl lan ta Bnhl khu tr ChcnngTG

  Phnh gip

  Bulnhgip

  K gip

  Vim gip

  Basedow

  Phnh gip lan ta,

  1 hay 2 thy

  -----

  K gip lan ta

  1 hay 2 thy

  2 thy

  -Phnh gip n(a) nhn.

  - 1 hay nhiunang gipkeo/ 1 hay 2 thy.

  1bu/ 1 thyNhn c(ngnhthay

  khng)

  Nhn cecho km (ccnhn lnc hoitbntrong)

  Vim toht: 1 haynhiuht/ 1 hay 2 thy

  --------

  Bnh gip +++

  Cnggip +

  Bnh gip +++Cnggip + (c

  tnh)

  Bnh gip

  Bnh gipCnggip (thongqua)Suy gip

  Cnggip

  BNH HC TUYN GIP

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  11/7211

  NANG

  GIAP

  KEO +++

  NANG DO

  K hiem)

  PGH

  +++)

  BU LANH

  ADENOMA)

  hiem

  K GIAP VIEM

  CNG GIAP

  BASEDOW

  THUOC

  SUY GIAP

  BNH GIAP

  NHN GIP(LS HAY DI LS)

  NHN GIP DNG NANG# NANG GIP

  NHN GIP DNG C

  SAU T LM GiM THTCH TUYN GAP

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  12/72

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  13/7213

  NHN GIP(LS HAY DI LS)

  NHN GIP DNG NANG# NANG GIP

  NHN GIP DNG C

  NANGGIP

  KEO+++

  NANGDO K

  (him)

  PGH

  +++)

  BU LNH(ADENOMA)

  (him)K GIP

  VIEM

  Bnhl khu trPhnh gip

  Bulnhgip

  Phnh gip n(a)nhn. Nang gip keo/1 hay 2 thy.1bu/ 1 thy

  Nhn c(ngnht

  hay khng)

  Bnhl khu trK gip

  Vim gip

  Nhn cecho km(cc nhn lnc hoitbn trong)

  Vim toht

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  14/72

  14

  M t v tr, s lng, hnhthi, kch thc ca 1 haynhiu nhn

  B h h i

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  15/72

  15

  Benh hocac iem

  Lanh Ac

  1. Cau truc echo

  ac

  Nang

  Hon hp

  2. oecho

  Kem

  ong

  Day

  3. Gii han

  Gii han ro

  Gii han khong ro4. Halo

  Day / khong toan ven

  Mong / toan ven

  5. Voi hoa **

  Ngoai bien (voso)

  Ben trongTo

  Nho

  (1)

  (2)

  (2)

  (1)

  (3)

  (4)

  (2)

  (2)

  (4)

  (3)

  (1)

  (1)*

  (3)

  (2)

  (2)

  (3)

  (2)

  (1): Kh xc nh, c th gp. (2): c th, thng gp.(3): Kh xc nh, t gp. (4): c th.xc sut xy ra >85%.

  (*): mc d hu ht nhn c u echo km, phn ln cc nhn echo km l lnh tnh.(**): Vi ha: 13% vi ha i km vi nhn, s phn b & kiu vi ha rt quan trng.

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  16/72

  16

  1/. HT GIP DNG NANG = NANG GIP KEO:Phnlnnang gip thunggpl nang keo do kttdchkeo

  trong cc ti nang, dchstvng (Lugol). C thc 1 haynhiunang

  Lu : K gp khng bao gi biu hin di dng nang han tan

  Nang echo trng ngnht hoc c th vi

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  17/72

  Nang nh, trong gii hn bnh thng, cth vi dng ui sao chi, rt hay gp

  Nang to, i khi cn thy c mt phn m gip vch nang (), c rt nhiu th vi dng ui saochi, rt hay gp

  Nhn gipdng nang#Nang gip

  keo

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  18/72

  18

  Nang gip keo xut huyt: dch echo km, c cn, vch ngn trong nang.

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  19/72

  19

  Nang gip keo xut huyt: cc mu ngc (A) v khng c (B) th vi.

  Nang gip keo xut huyt: th vi trini khp nangCPB vi vi vi ha.

  A B

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  20/72

  2/. HT GIP DNG C :

  SA nh gi v tr, kch thc, hi m, cu trc echo, b vin, halo, vi ha

  v phn b mch mu

  -Nhn di v bao khi khng c m gip bao chung quanh.- Cc nhnphn bit r vi m gip cn li s c hi m: echo dy, ngecho, echo km hay echo hn hp.

  - ng vin b: u hay khng u.- Cu trc echo: ng nht hay khng ng nht.- Halo l ng vin echo trng hay echo km bao quanh nhn- Vi ha to hay nh nm trong nhn, ra nhn hay c hai- Phn tch cng v loi mch mu phn b cho cc nhn gm: loi I: khngc tn hiu mch mu; loi II: c mch mu quanh nhn, loi III: tng mch mutrong v ngoi nhn.

  Diagnosis of Thyroid Cancer in Children: Value of Gray- Scale and Power DopplerUS. Andrej Lyshchik, MD. Radiology 2005; 235:604613

  BNH HC

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  21/72

  BNH HCNhn gip : thng gp l PHNH GIP A HT (PGH) nhng c tnh vs lnh tnh: khng c 1 c im SA no gip phn bit bnh l lnh hay cnn cn kt hp nhiu c im :

  -Nang vs c- n c hay a nhn- Echo km vs cc hi m khc- Halo- Vi ha to vs vi vi ha- Phn b mch mu

  TUY N GIP C TNH :- Chim 1% trong cc nhn gip, thng gp l carcinm dng nh hay nh-nang.-T l k gip gia tng khi c iu tr tia x vo vng u c.- K biu m dng nh 78%, K biu m cc tn thng dng nang 17%, K biu m dngty 4%, K biu m dng khng bit ha 1%, lymphm v di cn TG him gp.

  ULTRASOUND OF THE THYROIDNormal http://www.ultrasoundpaedia.com/normal-thyroid

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  22/72

  22

  Do tnh trng thiu it , l tn thng tng sn lnh tnh.

  PG n ht hay a ht (nodular goiter): Ht c cu trc echo rt a dng

  (tui): echo dy, ng echo, hi km hay rt km so vi ch m gip. Gii

  hn ro hay khng r khu tr 1 hay 2 thy. ng nht hay khng do ckm theo tnh trng vi ha (to trong nhn hay ngoi bin) hay ha nangtrong nhn.

  Chn an phn bit PG tuyn (adenomatous goiter) vi bu lnh TG

  hay k gip da va hnh nh SA nhiu khi khng th c.

  PG A (N) HT.

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  23/72

  PG ht:ha nangt ong

  vc th

  vi

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014

  24/72

  24

  PG ht:khng hanang tong

 • 5/19/2018 Tweak Thyroid 052014