tworzenie filmów w windows xp. projekty

of 12 /12
Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected] PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ IDZ DO IDZ DO ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty Windows Movie Maker do³¹czany do systemu Windows XP to doskona³e narzêdzie do domowego monta¿u cyfrowych filmów wideo. Jest prosty w obs³udze, posiada spore mo¿liwoœci, a monta¿ filmów za jego pomoc¹ jest przyjemn¹ zabaw¹. Movie Maker pozwala na przeniesienie klipów z kamery cyfrowej, zaimportowanie materia³ów z dysku, rozmieszczenie ujêæ i po³¹czenie ich przejœciami, a tak¿e udŸwiêkowienie i dodanie efektów specjalnych. Gotowy film mo¿na wys³aæ poczt¹ elektroniczn¹, zapisaæ na dysku lub p³ycie CD albo opublikowaæ w internecie. Ksi¹¿ka „Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty” przedstawia proces tworzenia filmu wideo. Opisuje kolejne kroki prowadz¹ce do zmontowania cyfrowego filmu wideo z przechwyconych ujêæ i zaimportowanych materia³ów. Nie znajdziesz w niej jednak d³ugich opisów i dziesi¹tek parametrów. Ka¿de zagadnienie jest przedstawione za pomoc¹ zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dziêki temu w ci¹gu kilku godzin zrealizujesz swój pierwszy projekt w Movie Makerze. • Elementy interfejsu u¿ytkownika • Przechwytywanie klipów z kamery wideo • Import materia³ów Ÿród³owych • Tworzenie wstêpnego monta¿u • Dodawanie przejœæ i efektów specjalnych • Nak³adanie plansz tytu³owych i napisów • UdŸwiêkowienie filmu • Korzystanie z funkcji Autofilm • Eksport zmontowanego filmu Przekonaj siê, jak proste mo¿e byæ tworzenie w³asnych filmów wideo Autor: Jan Ozer T³umaczenie: Piotr Bia³as-Kupajczyk ISBN: 83-246-0000-0 Tytu³ orygina³u: Making a Movie with Windows XP: Visual QuickProject Guide (Visual Quickproject Series) Format: B5, stron: 134

Author: wydawnictwo-helion

Post on 12-Jan-2015

6.810 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Windows Movie Maker dołączany do systemu Windows XP to doskonałe narzędzie do domowego montażu cyfrowych filmów wideo. Jest prosty w obsłudze, posiada spore możliwości, a montaż filmów za jego pomocą jest przyjemną zabawą. Movie Maker pozwala na przeniesienie klipów z kamery cyfrowej, zaimportowanie materiałów z dysku, rozmieszczenie ujęć i połączenie ich przejściami, a także udźwiękowienie i dodanie efektów specjalnych. Gotowy film można wysłać pocztą elektroniczną, zapisać na dysku lub płycie CD albo opublikować w internecie. Książka "Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty" przedstawia proces tworzenia filmu wideo. Opisuje kolejne kroki prowadzące do zmontowania cyfrowego filmu wideo z przechwyconych ujęć i zaimportowanych materiałów. Nie znajdziesz w niej jednak długich opisów i dziesiątek parametrów. Każde zagadnienie jest przedstawione za pomocą zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dzięki temu w ciągu kilku godzin zrealizujesz swój pierwszy projekt w Movie Makerze. * Elementy interfejsu użytkownika* Przechwytywanie klipów z kamery wideo* Import materiałów źródłowych* Tworzenie wstępnego montażu * Dodawanie przejść i efektów specjalnych* Nakładanie plansz tytułowych i napisów* Udźwiękowienie filmu* Korzystanie z funkcji Autofilm* Eksport zmontowanego filmu Przekonaj się, jak proste może być tworzenie własnych filmów wideo.

TRANSCRIPT

  • 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRECI Tworzenie filmww Windows XP. ProjektyKATALOG KSIEK Autor: Jan OzerTumaczenie: Piotr Biaas-Kupajczyk KATALOG ONLINE ISBN: 83-246-0000-0Tytu oryginau: Making a Movie with Windows XP:ZAMW DRUKOWANY KATALOG Visual QuickProject Guide (Visual Quickproject Series)Format: B5, stron: 134 TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Windows Movie Maker doczany do systemu Windows XP to doskonae narzdziedo domowego montau cyfrowych filmw wideo. Jest prosty w obsudze, posiada sporemoliwoci, a monta filmw za jego pomoc jest przyjemn zabaw. Movie MakerCENNIK I INFORMACJE pozwala na przeniesienie klipw z kamery cyfrowej, zaimportowanie materiawz dysku, rozmieszczenie uj i poczenie ich przejciami, a take udwikowienieZAMW INFORMACJEi dodanie efektw specjalnych. Gotowy film mona wysa poczt elektroniczn,O NOWOCIACHzapisa na dysku lub pycie CD albo opublikowa w internecie.Ksika Tworzenie filmw w Windows XP. Projekty przedstawia proces tworzeniaZAMW CENNIKfilmu wideo. Opisuje kolejne kroki prowadzce do zmontowania cyfrowego filmu wideoz przechwyconych uj i zaimportowanych materiaw. Nie znajdziesz w niej jednakdugich opisw i dziesitek parametrw. Kade zagadnienie jest przedstawione zaCZYTELNIA pomoc zrzutw ekranu i krtkich instrukcji. Dziki temu w cigu kilku godzinzrealizujesz swj pierwszy projekt w Movie Makerze. FRAGMENTY KSIEK ONLINE Elementy interfejsu uytkownika Przechwytywanie klipw z kamery wideo Import materiaw rdowych Tworzenie wstpnego montau Dodawanie przej i efektw specjalnych Nakadanie plansz tytuowych i napisw Udwikowienie filmu Korzystanie z funkcji Autofilm Eksport zmontowanego filmuPrzekonaj si, jak proste moe by tworzenie wasnych filmw wideoWydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected]

2. spis treci wprowadzenie9 czego bdziemy si uczy 10 czego bdziesz potrzebowa16 jak zbudowana jest ta ksika14 terminologia programu movie maker 18 1. witamy w movie makerze19 poznajemy movie makera 20 konfiguracja opcji projektu 24 zmiana wielkoci obszaru roboczego 23 informacje dodatkowe26 2. gromadzenie zasobw projektu27 ustawienia przechwytywania obrazu28 importowanie dwiku37 przechwytywanie dv 29 importowanie klipw wideo 39 konfigurowanie kolekcji33 informacje dodatkowe41 importowanie obrazw 35 3. przygotowywanie klipw43 usuwanie klipw wideo44 opowiadanie historii47 dzielenie klipw 45 informacje dodatkowe49 zmiana nazw klipw 46 4. ukadanie klipw51 przeciganie klipw do serii uj52 zapisywanie projektu60 przeciganie midzy dwa klipy53 wstawianie obrazw61 zmiana kolejnoci klipw 54 tworzenie pokazu slajdw62 wstpny podgld filmu55 wstawianie plikw muzycznych63 przeczanie na o czasu 56 koczenie pokazu slajdw64 przycinanie klipw 58 dostosowywanie czasu trwania obrazu 65 dzielenie klipw 59 informacje dodatkowe66 3. spis treci 5. wstawianie przej67 poznajemy przejcia 68 stopniowa zmiana gonoci 74 wstawianie przenikania69 stopniowe ciemnianie do czerni75 podgld przej 71 powtarzanie przej76 zmiana przej72 informacje dodatkowe 78 zmiana czasu trwania73 6. stosowanie efektw specjalnych81 poznajemy efekty82 usuwanie efektw 87 ciemnianie i rozjanianie klipw wideo 83 zmiana prdkoci odtwarzania 88 rozjanianie klipw wideo 84 dodawanie ruchu do obrazw 89 podgld efektw 85 informacje dodatkowe 91 7. tworzenie plansz tytuowych i napisw93 dodawanie planszy tytuowej94dodawanie tytuu do nowej sceny102 zmiana sposobu wywietlania96atrybuty czcionek104 zmiana animacji tytuowej98zmiana waciwoci czcionki105 edycja tekstu tytuu100dodawanie napisw kocowych107 zmiana czasu wywietlania 101informacje dodatkowe 108 8. korzystanie z dwiku109 dodawanie podkadu muzycznego 110regulacja gonoci118 przycinanie klipw audio112przycinanie i stopniowe wyciszanie 119 zarys problemu114przygotowanie do rejestracji narracji120 wyciszanie dwiku115tworzenie narracji 122 ciszanie muzyki116informacje dodatkowe 126 spis treci 4. spis treci9. tworzenie autofilmw 127budowanie autofilmu128 informacje dodatkowe 132 10. a na koniec 133zapisywanie na komputerze134 zapisywanie na tamie147zapisywanie na pycie cd 137 zapisywanie na pycie dvd149przesyanie filmu poczt elektroniczn 140 informacje dodatkowe 152wysyanie do sieci web 143indeks 153 spis treci 5. witamy 1 w movie makerze Movie Maker to program atwy w obsudze, w duej czci moesz go wic uy wa bez zagbiania si w skomplikowane opcje konfiguracji. Warto jednak, tak jak w przypadku kadego nowego narzdzia, przyjrze mu si nieco bliej, aby pozna podstawowe operacje. O tym wanie bdzie ten rozdzia. Gdy go przeczytasz, b dziesz przygotowany, aby wprowadzi swj materia filmowy do Movie Makera i roz pocz tworzenie filmw. Uruchom wic Movie Makera i do dziea. Movie Maker 2 w caej okazaoci.Produkcja filmw rodzinnych daje duo radoci i jest wspania zabaw (poza tym masz pewno, e rw nie i Ty zostaniesz uwzgldniony).Oto moja crka Whatley. Film na krcony podczas jej urodzin wyko rzystam jako przy kad w tej ksice.19 6. poznajemy movie makera To okno umoliwia przeczanie pomidzyW okienku Zawarto znajduj panelem Kolekcje, ktry obejmuje cay matesi zaimportowane klipy audio ria filmowy, nagrania audio i zdjcia (zwane i wideo oraz obrazy, a take bi take zasobami), oraz panelem Zadania do- blioteki przej Movie Makera tyczce filmu (na rysunku), ktry umoliwiai efekty wideo. Kliknij dowolny korzystanie z funkcji Movie Makera, takich element w okienku Zawarto, jak Przechwy obraz wideo czy Zakocz prac aby zobaczy jego podgld na z filmem.Monitorze.Monitor wy wietla pod gld elemen tw z okien ka Zawarto, a take umoli wia przeglda nie projektu.Skorzystaj z tego paska wyszukiwania, aby przemie szcza si po midzy po szczeglnymi klipami. Oto widok Seria uj, ktry prezentuje kady klip projektu w osobnym oknie. Widok Seria Moesz sterowa odtwarza uj znakomicie nadaje si do ustawiania zaniem za pomoc przyciskw wartoci w danej kolejnoci. Gdy ju upoumieszczonych pod oknem rzdkujesz swoje klipy, przecz si na widokMonitora. O czasu, aby doda napisy, przejcia, efekty oraz klipy audio. 20 1 witamy w movie makerze 7. Okno pokazuje teraz panel Kolekcje z zaimportowan wczeniej zawartoci (zaso bami) oraz kolekcjami Efektw wideo i Przej wideo. Kliknij dowoln z kolekcji, aby zobaczy jej podgld w okienku Zawarto. Kliknij odpowiedni przycisk, aby wOkienko Zawarto przed czy panel Kolekcje lub Zadania doty-stawia kolekcj Przej wideo czce filmu. Przecz si kilka razy po programu Movie Maker. midzy tymi widokami, aby zapozna Kliknij jeden z elementw, si z nimi. aby zobaczy podgld na Monitorze. Kliknij tutaj, aby przeczy si pomidzy widokami Seria uj i O czasu. Na rysunku po kazano widok O czasu.Oto O czasu, poziome okno z oddzielnymi ciekami dla klipw wideo, przej, klipw audio, podkadu muzycznego i narracji oraz napisw. 1 witamy w movie makerze21 8. poznajemy movie makera Spjrzmy teraz na gwny pasek narzdzi. Po zapoznaniu si z wygldem kolekcji i sposobem uzyskiwania dostpu do narzdzi Movie Makera, bdziesz gotowy, aby rozpocz edycj. By moe nie wszystko od razu wyda Ci si jasne, ale nie przejmuj si. Duo wicej na temat pracy z kolekcjami dowiesz si z rozdziau 2. Nowy projekt Poka lub ukryj panelPoziom wyej Zadania dotyczce filmuOtwrz projekt Poka lub ukryjNowy folder kolekcjiZapisz projekt panel Kolekcje Cofnij Wybr Przeczanie midzy widokamiPonwkolekcjikolekcji: Miniatury i Szczegy 221witamy w movie makerze 9. zmiana wielkoci obszaru roboczego Moesz zmienia wielko okien Movie Makera, aby dostosowa je do wasnych po trzeb. W tym celu umie wskanik myszy nad niebiesk lini, tak aby zmieni ksztat na strzak skierowan w obu kierunkach. Nastpnie kliknij i przecignij lini, aby zmieni wielko okna. W ten sposb moesz zwikszy rozmiar dowolnego okna, w ktrym aktualnie pracujesz. 1 witamy w movie makerze 23 10. konfiguracja opcji projektu Wybierz Narzdzia/Opcje, aby uzyska dostp do opcji domylnych Movie Makera.Przeznaczenie wikszoci z tych opcji jest oczywiste, ale przyda si troch wyjanie.Dla wasnej wygody przechowuj zawarto i pliki projektw w tym samym folderze. W ten sposb za wsze atwo odnajdziesz pliki, z ktrych zechcesz po nownie skorzysta, a take bez problemu je usuniesz, Wybierz opcj Zapisz in-gdy projekt bdzie gotowy. Ja zwykle tworz folder formacje autoodzyskiwa- na dysku, uywanym wycznie do przechowywania nia, jeeli chcesz, eby plikw zwizanych z edycj wideo. Z kolei na lapto Twj projekt by zapisypie, ktry ma tylko jeden dysk, zawsze tworz od wany automatycznie.dzielny folder dla kadego projektu. W razie awarii kompu tera nie stracisz rezulta tw swojej pracy. Zalecana warto to 10 minut. Bez wzgldu na to, jakie ustawie nie autoodzyskiwania zastosujesz, zapisuj swj projekt czsto, dla pewnoci.Kodeki (kodery-dekodery) to moduy kom presji danych wykorzystywane do prze twarzania Twojego projektu. Zaleca si, aby opcja bya zaznaczona.W rozdziale 10. bdziesz uywa hase podczas wysyania plikw na witryny WWW. Jeeli z Twojego komputera korzy sta wielu uytkownikw i obawiasz si, e mogliby oni umieci pliki na Twojej witrynie WWW, moesz w prosty sposb usun wprowadzone hasa. 241 witamy w movie makerze 11. Kliknij kart Zaawansowane, aby uzyska dostp do pozo staych opcji Na razie zastosuj domyl ne ustawienia czasu trwa nia. Wicej na temat zmiany czasu trwania dowiesz si w rozdziale 4.Wybierz tryb NTSC w przy padku Stanw Zjedno czonych i Kanady lub PAL w przypadku wikszoci po zostaych krajw. Standardo wy wspczynnik proporcji wynosi 4:3. Jeeli nie krcisz filmw w formacie 16:9 (wy magany odbiornik telewizyj ny w ekranem panoramicz nym), skorzystaj z ustawie nia 4:3.Movie Maker automatycznie ogranicza rozmiar filmw, ktre maj by wysane po czt elektroniczn. Sprawd u swojego dostawcy usug internetowych, jaki jest limit przesyanych informacji oraz we pod uwag limity adresatw. Na przykad, moje konto pocztowe Hotmail posiada ograniczenie wielkoci zacznikw do 1 MB. Jee li nie wiesz, jakie ograniczenia naoy Twj dostawca oraz dostawca Twoich adresa tw, uyj ustawienia 1 MB. 1witamy w movie makerze 25 12. informacje dodatkowe poznajemy movie makerastr. 20 Ksika opisuje programMovie Maker 2, ktry monapobra bezpatnie z witrynyhttp://www.microsoft.com/windowsxp/moviemaker/dow-nloads/moviemaker2.asp.konfiguracja opcjiprojektu str. 24 Zmiana ustawie czasu trwania obrazu wpynie na obrazy i przejcia, ktre umieciszw projekcie po jej dokonaniu(nie obejmie za tych, ktreznajdoway si w projekciewczeniej). 261 witamy w movie makerze