video i audio

24
Oscar Oliver Obiol

Upload: oscar-oliver

Post on 01-Jul-2015

577 views

Category:

Technology


3 download

DESCRIPTION

Explicación básica sobre video i audio

TRANSCRIPT

Page 1: Video I Audio

Oscar Oliver Obiol

Page 2: Video I Audio

V I D E OV I D E O És la branca de la tecnologia que es dedica al

processament de senyals electrònics que

representen imatges en moviment.

Page 3: Video I Audio

● El senyal de video està format per un nombre de

línies agrupades en diversos quadres i aquests

alhora dividits en dos camps que porten

l'informació de llum i color de la imatge.

Page 4: Video I Audio

● El nombre de línies, de quadres i la forma de

portar l'informació del color depèn de l'estàndard

de televisió concret (NTSC, SECAM i PAL).

Page 5: Video I Audio

● La grandària d'una imatge de video s'amida en

píxels per a video digital, o en línies

d'escombrat horitzontal i vertical per a video

analògic.

Page 6: Video I Audio

A P L I C A C I ÓA P L I C A C I ÓLa principal aplicació del vídeo és la televisió,

seguida pels videos domèstics.

No obstant això, gràcies a internet s’ha produït una

proliferació de diferents formats de vídeo

comprimits que en permeten la difusió a una

audiència planetària.

Page 7: Video I Audio

A P L I C A C I ÓA P L I C A C I Ó

També s'utilitza per a aplicacions científiques, de

seguretat, d‘enginyeria i de producció.

Page 8: Video I Audio

T I P U ST I P U S

● Vídeo digital:

- DVD, WMF, QuickTime, Ogg, DivX...

● Cintes de vídeo analògiques:

- VHS i Betamax.

Page 9: Video I Audio

A U D I OA U D I O

● Hi ha dos tipus d’audio:

- Audio analògic.

- Audio digital.

Page 10: Video I Audio

AUDIO ANALÒGICAUDIO ANALÒGIC● L'emmagatzematge i reproducció de so analògic

es basa en els mateixos principis en què es basa

l'oïda humana. En un sistema d'àudio analògic, els

sons es basen en ones físiques a l'aire, que es

transformen en la representació elèctrica de l'ona,

mitjançant un transductor (per exemple, un

micròfon), i es desen o es transmeten.

Page 11: Video I Audio

● Per a tornar a obtenir un so, es reverteix el procés,

mitjançant l'amplificació i la reconversió a ones

sonores físiques a través d'un altaveu.

● Normalment està filtrat al rang de freqüències

audibles pels éssers humans que està entre els 20

i els 20.000 Hz aproximadament.

Page 12: Video I Audio

● Tot i que se'n canvia la natura, les característiques

fonamentals de l'ona no es canvien durant el seu

emmagatzematge, transformació, duplicació i

amplificació.

Page 13: Video I Audio

● Un senyal d'àudio analògic es pot caracteritzar,

per la seva dinàmica (valor de pic, rang dinàmic,

potència, relació senyal-soroll) o pel seu espectre

de potència (ample de banda, freqüència

fonamental, harmònics, distorsió harmònica, etc.)

Page 14: Video I Audio

● Atès que el so és una ona de

pressió, es requereix un

transductor de pressió (un

micròfon) per a convertir les

ones de pressió d'aire (ones

sonores) en senyals elèctrics

(senyals analògics).

Page 15: Video I Audio

● La conversió contrària es realitza mitjançant un

altaveu, que converteix els senyals elèctrics en

ones de pressió d'aire.

Page 16: Video I Audio

● Un sol micròfon pot captar adequadament tot el

rang audible de freqüències, en canvi per a

reproduir fidedignament aquest mateix rang de

freqüències solen requerir-se dos altaveus

(d'aguts i greus) o més.

Page 17: Video I Audio

AUDIO DIGITALAUDIO DIGITAL● L'audio digital és la codificació digital d'un senyal

elèctric que representa una ona sonora. Consisteix

en una seqüència de nombres binaris que s'obté

del mostreix i quantificació digital del senyal

elèctric. Posteriorment es pot comprimir, donant

lloc a formats més compactes.

Page 18: Video I Audio

PROCÉS DE PROCÉS DE DIGITALITZACIÓDIGITALITZACIÓ

● El procés de digitalització d'un senyal analògic

consisteix en agafar mostres del senyal a una

determinada freqüència, de manera que tenim

mostres d'aquest senyal cada cert temps. Aquests

valors d'amplitud es quantifiquen i només poden

agafar una sèrie de valors discrets.

Page 19: Video I Audio

PROCÉS DE PROCÉS DE DIGITALITZACIÓDIGITALITZACIÓ

Page 20: Video I Audio

● Un senyal digital és un senyal en què les seves

magnituds (temps i amplitud) es representen

mitjançant valors discrets (0 i 1).

Page 21: Video I Audio

● La cadena de l'àudio digital comença quan un

senyal d'àudio analògic es converteix en senyals

elèctriques. Aquesta senyal després es codifica

per a prevenir qualsevol error que pogués

aparèixer durant l'emmagatzematge o transmissió

del senyal.

Page 22: Video I Audio

F O R M A T SF O R M A T S● Existeixen molts formats d'arxius d'audio digital,

que es poden dividir en dos categories:– PCM(Pulse Code Modulation): Contenen tota

l'informació que va sortir del convertidor analògic – digital, sense cap omissió i per això tenen la millor qualitat. Dins aquesta categoria trobem el formats WAV, AIFF, SU, AU i RAW.

– Formats comprimits: per utilitzar menys memòria que els arxius PCM existeixen formats de so comprimits, com MP3, Ogg i AAC. Aquests formats descarten l'informació que no es perceptible per l'oïda humana.

Page 23: Video I Audio

Creat per:

Oscar Oliver Obiol

Idea:

Joan Domènech

Principal font d'informació:

Wikipedia

C R È D I T SC R È D I T S

Page 24: Video I Audio