world of darkness - mrgone's character sheets · world of darkness the wild west attributes...

of 4 /4
World of Darkness THE WILD WEST Attributes POWER FINESSE RESISTANCE Strength Dexterity Stamina OOOOO OOOOO OOOOO a b b a Intelligence Wits Resolve OOOOO OOOOO OOOOO a b b a Academics___________ Crafts___________ Investigation________ Mental (-3 unskilled) OOOOO OOOOO OOOOO Medicine_________ Occult___________ Politics____________ OOOOO OOOOO OOOOO Science___________ Technology__________ OOOOO OOOOO Athletics___________ Brawl___________ Firearms__________ Physical (-1 unskilled) OOOOO OOOOO OOOOO Larceny___________ Ride____________ Stealth____________ OOOOO OOOOO OOOOO Survival___________ Weaponry__________ OOOOO OOOOO Animal Ken_________ Empathy__________ Expression_________ Social (-1 unskilled) OOOOO OOOOO OOOOO Intimidation_________ Persuasion__________ Socialize__________ OOOOO OOOOO OOOOO Streetwise________ Subterfuge________ OOOOO OOOOO Name: Age: Player: Virtue: Vice: Concept: Chronicle: Faction: Group Name: ______________ Merits ______________ ______________ ______________ OOOOO OOOOO OOOOO ______________ ______________ ______________ OOOOO OOOOO OOOOO ______________ ______________ OOOOO OOOOO OOOOO Presence Manipulation Composure OOOOO OOOOO OOOOO a b b a q q Skills Other Traits Flaws ____________________ ____________________ ____________________ Health OOOOO OOOOOOO oooooooooooo Willpower OOOOO OOOOO oooooooooo Morality 10_______________ 9______________ 8______________ O O O 7______________ 6______________ 5______________ O O O 4______________ 3______________ 2______________ O O O 1_______________ O Size:_________________ Speed:________________ Defense:_______________ Armor:________________ Initiative Mod:____________ Experience:______________ Weapon/Attack Dice Mod. Range Ammo Size __________________ _______ _____ ____ ____ __________________ _______ _____ ____ ____ __________________ _______ _____ ____ ____ Equipment Durability Structure Size Cost __________________ _______ _____ ____ ____ __________________ _______ _____ ____ ____ __________________ _______ _____ ____ ____

Upload: hathien

Post on 14-May-2018

248 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: World of Darkness - MrGone's Character Sheets · World of Darkness THE WILD WEST Attributes POWER FINESSE RESISTANCE Strength Dexterity Stamina OOOOO OOOOO a OOOOO b b a Intelligence

World of DarknessTHE WILD WEST

AttributesPOWER

FINESSE

RESISTANCE

Strength

Dexterity

Stamina

O O O O O

O O O O O

O O O O Oa

b

b

a

Intelligence

Wits

Resolve

O O O O O

O O O O O

O O O O Oa

b

b

a

Academics___________Crafts___________Investigation________

Mental(-3 unskilled)

O O O O OO O O O OO O O O O

Medicine_________Occult___________Politics____________

O O O O OO O O O OO O O O O

Science___________Technology__________

O O O O OO O O O O

Athletics___________Brawl___________Firearms__________

Physical(-1 unskilled)

O O O O OO O O O OO O O O O

Larceny___________Ride____________Stealth____________

O O O O OO O O O OO O O O O

Survival___________Weaponry__________

O O O O OO O O O O

Animal Ken_________Empathy__________Expression_________

Social(-1 unskilled)

O O O O OO O O O OO O O O O

Intimidation_________Persuasion__________Socialize__________

O O O O OO O O O OO O O O O

Streetwise________Subterfuge________

O O O O OO O O O O

Name:Age:Player:

Virtue:Vice:Concept:

Chronicle:Faction:Group Name:

______________

Merits__________________________________________

O O O O OO O O O OO O O O O

__________________________________________

O O O O OO O O O OO O O O O

____________________________

O O O O OO O O O OO O O O O

Presence

Manipulation

Composure

O O O O O

O O O O O

O O O O Oa

b

b

a

q qSkills Other Traits

Flaws____________________________________________________________

HealthO O O O O O O O O O O Ooooooooooooo

WillpowerO O O O O O O O O Ooooooooooo

Morality10_______________9______________8______________

OOO

7______________6______________5______________

OOO

4______________3______________2______________

OOO

1_______________ O

Size:_________________Speed:________________Defense:_______________Armor:________________Initiative Mod:____________Experience:______________

Weapon/Attack Dice Mod. Range Ammo Size

__________________ _______ _____ ____ ______________________ _______ _____ ____ ______________________ _______ _____ ____ ____

Equipment Durability Structure Size Cost

__________________ _______ _____ ____ ______________________ _______ _____ ____ ______________________ _______ _____ ____ ____

Page 2: World of Darkness - MrGone's Character Sheets · World of Darkness THE WILD WEST Attributes POWER FINESSE RESISTANCE Strength Dexterity Stamina OOOOO OOOOO a OOOOO b b a Intelligence

World of DarknessTHE WILD WEST

Other Traitsq q__________________________________________

O O O O OO O O O OO O O O O

______________O O O O O

__________________________________________

O O O O OO O O O OO O O O O

______________O O O O O

__________________________________________

O O O O OO O O O OO O O O O

______________O O O O O

Rating:___________Strength:__________Defense:__________Speed:___________Description:______________________________

Weapon/Attack Damage Range Ammo Size Strength Cost Armor

Combatq q

Derangementsq qType:____________________________Description:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Type:____________________________Description:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ ______________________________

Experienceq qTotal:____________________________Gained From:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total Spent:_________________________Spent On:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Type:____________________________Description:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Type:____________________________Description:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ ____________________________________________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

Page 3: World of Darkness - MrGone's Character Sheets · World of Darkness THE WILD WEST Attributes POWER FINESSE RESISTANCE Strength Dexterity Stamina OOOOO OOOOO a OOOOO b b a Intelligence

World of DarknessTHE WILD WEST

Expanded Meritsq qAllies__________________________________________________________________________________________

Mentor__________________________________________________________________________________________

Contacts__________________________________________________________________________________________

Resources__________________________________________________________________________________________

Fame__________________________________________________________________________________________

Retainer__________________________________________________________________________________________

Other(______________)__________________________________________________________________________________________

Other(______________)__________________________________________________________________________________________

Possessionsq qEquipment Durability Structure Size Cost

_______________________ _________ _________ _________ ________________________________ _________ _________ _________ ________________________________ _________ _________ _________ ________________________________ _________ _________ _________ ________________________________ _________ _________ _________ ________________________________ _________ _________ _________ ________________________________ _________ _________ _________ ________________________________ _________ _________ _________ ________________________________ _________ _________ _________ ________________________________ _________ _________ _________ _________

Animalq qName:_________________________________________ Type:_________________Intelligence:__ Wits:__ Resolve:__ Strength:__ Dexterity:__Stamina:__ Presence:__ Manipulation:__ Composure:__Skills:_______________________________________________________________Health:______ Willpower:______ Size:______ Speed:______ Defense:______ Initiative:______Weapons/Attacks Damage Dice Pool Special Notes_____________________ _________ _________ _____________________________________________ _________ _________ _____________________________________________ _________ _________ ________________________

Residenceq qLocation Description_____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________

Page 4: World of Darkness - MrGone's Character Sheets · World of Darkness THE WILD WEST Attributes POWER FINESSE RESISTANCE Strength Dexterity Stamina OOOOO OOOOO a OOOOO b b a Intelligence

Weight:_______________________________________________________________Sex:________________________________________________________________

World of DarknessTHE WILD WEST

Historyq q________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Descriptionq qAge:________________________________________________________________Date of Birth:____________________________________________________________Hair:________________________________________________________________Eyes:________________________________________________________________Race:________________________________________________________________Nationality:_____________________________________________________________Height:________________________________________________________________

Distinguishing Characteristics:_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

VisualsGroup Chart Character Sketchqq q