world of future darkness · 2020-02-17 · ooooo ooooo _____ _____ ooooo ooooo vampire name:...

of 2 /2
___________________ ___________________ OOOOO OOOOO ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO VAmpire Name: Player: Chronicle: attributes Virtue: Vice: Concept: Clan: Bloodline: Covenant: Presence OOOOO Manipulation OOOOO Composure OOOOO Strength OOOOO Dexterity OOOOO Stamina OOOOO Intelligence OOOOO Wits OOOOO Resolve OOOOO Power Finesse Resistance Skills Academics___________ Computer____________ Crafts_______________ Athletics_____________ Brawl_______________ Drive_______________ Animal Ken___________ Empathy_____________ Expression____________ OOOOO OOOOO OOOOO Social Intimidation__________ Persuasion____________ Socialize_____________ OOOOO OOOOO OOOOO Streetwise______________ Subterfuge____________ OOOOO OOOOO (-1 Unskilled) ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO OOOOO Merits ___________________ ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO OOOOO ___________________ ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO OOOOO ___________________ ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Mental Investigation__________ Medicine____________ Occult______________ OOOOO OOOOO OOOOO Politics______________ Science______________ OOOOO OOOOO (-3 Unskilled) OOOOO OOOOO OOOOO Physical Firearms_____________ Larceny_____________ Stealth______________ OOOOO OOOOO OOOOO Survival_____________ Weaponry____________ OOOOO OOOOO (-1 Unskilled) OOOOO OOOOO OOOOO Disciplines ___________________ ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO OOOOO Health OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ OO ¤¤ ___________________ ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO OOOOO ___________________ ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO OOOOO Other Traits Humanity 10__________________ 9___________________ 8___________________ 7___________________ 6___________________ 5___________________ 4___________________ 3___________________ 2___________________ 1___________________ O O O O O O O O O O __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Banes __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ aspirations Willpower OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Blood Potency OOOOOOOOOO VitAe ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___________________ ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO OOOOO ___________________ ___________________ ___________________ OOOOO OOOOO OOOOO Size:_______ Speed:_______ Defense:____ Armor:_______ Initiative Mod:_____________ Beats: Experience:_______________ ¤¤¤¤¤

Upload: others

Post on 13-Aug-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: World of Future Darkness · 2020-02-17 · OOOOO OOOOO _____ _____ OOOOO OOOOO VAmpire Name: Player: Chronicle: attributes Virtue: Vice: Concept: Clan: Bloodline: Covenant: Presence

______________________________________

OOOOOOOOOO

______________________________________

OOOOOOOOOO

VAmpireName:

Player:

Chronicle:

attributes

Virtue:

Vice:

Concept:

Clan:

Bloodline:

Covenant:

Presence OOOOOManipulation OOOOOComposure OOOOO

Strength OOOOODexterity OOOOOStamina OOOOO

Intelligence OOOOOWits OOOOOResolve OOOOO

Power

Finesse

Resistance

Skills

Academics___________Computer____________Crafts_______________

Athletics_____________Brawl_______________Drive_______________

Animal Ken___________Empathy_____________Expression____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Social

Intimidation__________Persuasion____________Socialize_____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Streetwise______________Subterfuge____________

OOOOOOOOOO

(-1 Unskilled)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

Merits

_________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

_________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

_________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOO

Mental

Investigation__________Medicine____________Occult______________

OOOOOOOOOOOOOOO

Politics______________Science______________

OOOOOOOOOO

(-3 Unskilled)

OOOOOOOOOOOOOOO

Physical

Firearms_____________Larceny_____________Stealth______________

OOOOOOOOOOOOOOO

Survival_____________Weaponry____________

OOOOOOOOOO

(-1 Unskilled)

OOOOOOOOOOOOOOO

Disciplines

_________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

HealthO O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

O O¨ ¨

_________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

_________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

Other Traits

Humanity10__________________9___________________8___________________7___________________6___________________5___________________4___________________3___________________2___________________1___________________

OOOOOOOOOO

__________________________

______________________________________________________________________________

Banes

__________________________

______________________________________________________________________________

aspirations

WillpowerO O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Blood PotencyO O O O O O O O O O

VitAe

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

_________________________________________________________

OOOOOOOOOO

OOOOO

_________________________________________________________

OOOOOOOOOO

OOOOO

Size:_______ Speed:_______Defense:____ Armor:_______Initiative Mod:_____________Beats:Experience:_______________

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Page 2: World of Future Darkness · 2020-02-17 · OOOOO OOOOO _____ _____ OOOOO OOOOO VAmpire Name: Player: Chronicle: attributes Virtue: Vice: Concept: Clan: Bloodline: Covenant: Presence

Devotions

derangements____________________________________________________________________________________________________

Languages____________________________________________________________________________________________________

CyberneticsCyberware damage/function Humanity Loss

_________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ ________

Description_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Age:__________________Hair:__________________Eyes:__________________Sex:___________________

Height:________________Weight:________________Race:__________________Nationality:_____________

Gear & Equipment________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Combat

Total Humanity Loss:_______

History__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VAmpireName:____________________Disciplines:__________________________________________________Dice Pool:_________________Book:____________________Name:____________________Disciplines:__________________________________________________Dice Pool:_________________Book:____________________Name:____________________Disciplines:__________________________________________________Dice Pool:_________________Book:____________________Name:____________________Disciplines:__________________________________________________Dice Pool:_________________Book:____________________

RitualsName Level

____________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____

Weapon/Attack Dmg Range Clip Init Str Size

_________________ ____ _______ ____ ____ ____ _____________________ ____ _______ ____ ____ ____ _____________________ ____ _______ ____ ____ ____ _____________________ ____ _______ ____ ____ ____ _____________________ ____ _______ ____ ____ ____ _____________________ ____ _______ ____ ____ ____ ____