y 1 Ä Ë þ µ d n x ï á 3 a þ 1 þ z i Ä Ë k u Ï l É 5 u k w...

of 27 /27
88.9% 85.7% 1

Upload: others

Post on 12-Oct-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Ä:Ë�µd

Á �

y1�Ä:Ë�þ�µdNX´ïá3<�a(aÉþ?1�§XÛÏL�þz

�nz�I5µdÄ:Ë�þ´����ïÄ���"

�é¯K�§·�|^õ�ÚO©Û��'�£§ké�©µ©êâ�©Ù?1

u�§? ÏL�É5u��Ñü|µØ(JäkwÍ5�É!1�|µd(J���

&�(Ø"�Xé�)wÍ5�É��Ï?1&?§3é�©µdêâ?1IOz?n

�§��ü|µd(JÃwÍ5�É�(ا(½�c�wÍ5�É´5g¬Ë�

<��K�"

�é¯K�§·�nÜ�ÄÄ:Ë�þÚÄ:nz�I�Ä:�þ��'5§±

¬Ë�a(µd�Ì!Ä:�nz�I�9§æ^ÅÚ£8©Û!àa©Û!�O©Û

�êÆ�{§ïáÄ:©?�."|^d�.éiËù!xÄ:?1©a�(Jw«§

T�.�¬Ëa(µdNX�qÇ©O� 88.9%Ú 85.7%"

�é¯Kn§duÄ:�nz�I¯õ§·�k¦^�'XêÝ(½Ä:Ë�

Ä:nz�I¥äk���'5��I§l ¢yéÄ:nz�I�1�ÚçÀ"�

X|^ÅÚ£8��{[ÜÄ:Ënz�I�Ä:nz�Im�éõ�¼ê'X§Ï

L©Û��Ä:Ënz�I�Ä:nz�I�mäk�r�'5�(Ø"

�é¯Ko§Äk�¦©ÛÄ:ÚÄ:Ënz�IéÄ:Ë�þ�K�§·�ÏL

©ÛÄ:Ënz�I�Ä:Ë�þ�¼ê'X§¿|^1n¯�(ا̀ ²Ä:�Ä

:Ë�nz�I�3�½§ÝþéÄ:Ë�þkK�"̄ K1�Ü©�¦·�ØyUÄ

^nz�I5µdÄ:˧·��Ñ�(Ø�µØU==ÏLÄ:�Ä:Ë�nz�I

éÄ:Ë�þ?1µd"d§·�¿©|^N�n¥Jø���Ô�ê⧦^õ�Ú

O©Û�êÆ�{§ÏLJ�é�í��aµ©�'Ý�����Ô�!ïá��Ô�

�Ä:Ë�þ�¼ê'X§Øy¦^��Ô���µdÄ:Ë�þ�ë�´�1�"

'�iµÄ:˵d êâ?n õ�ÚO©Û �'Xê©Û

1

1 ¯K­ã

(½Ä:Ë�þ���´ÏL­��1k]��µË?1¬µ"z�µË3é

Ä:Ë?1¬}�éÙ©a�I�©§,�¦Ú��Ùo©§l (½Ä:Ë��þ"i

ËÄ:�Ð��¤iÄ:Ë��þk���'X§Ä:ËÚiËÄ:uÿ�nz�I¬

3�½§Ýþ�NÄ:ËÚÄ:��þ"N�1�Ñ,�c°�Ä:Ë�µd(J§

N�2ÚN�3©O�ÑTc°ùÄ:Ë�ÚiËÄ:�¤©êâ"�}ÁïáêÆ

�.?Øe�¯Kµ

1.©ÛN�1¥ü|µË�µd(JkÃwÍ5�ɧ=�|(J��&º

2.�âiËÄ:�nz�IÚÄ:Ë��þéùiËÄ:?1©?"

3.©ÛiËÄ:�Ä:Ë�nz�I�m�éX"

4©©ÛiËÄ:ÚÄ:Ë�nz�IéÄ:Ë�þ�K�§¿ØyUÄ^Ä:ÚÄ

:Ë�nz�I5µdÄ:Ë��þº

2 ¯K©Û

ù´��'u�.êâ?n�©Û�¯K"

¯K��¦·�©Ûü|µËµd(JkÃwÍ�É"3?1�É5u��c7

LkéêâÑl�©Ù?1u�§l À½Ü·�u��{?1u�"

¯K��¦�âiËÄ:�nz�IÚÄ:Ë��þéiËÄ:?1©?"dK¿

��ØÄ:Ë��þéÄ:�©?k'���K�§iËÄ:�nz�I3�½§

Ýþ�¬K�Ä:��þ"̄ K¿34·�ïá��nÜÄ:Ë�þ�iËÄ:nz�

InÜK�Ä:©?��."

¯Kn�¦©ÛiËÄ:�Ä:Ënz�I�m�éX"duiËÄ:nz�I¯

õ§3©Ûüö�éX�cI�éÄ:�nz�I?1çÀ"

¯Ko�¦©ÛiËÄ:ÚÄ:Ë�nz�IéÄ:Ë�þ�K�§¿ØyUÄ^

Ä:ÚÄ:Ë�nz�I5µdÄ:Ë��þ"J:3uéN�nÄ:ËÚÄ:��Ô

�êâ�¦^"

2

3 b��ÎÒ

3.1 ¯Kb�

1).b�¬Ë�Ñ�Ä:˵dUO(�NÄ:Ë��þ¶

2).b�N�n¥��Ô�êâ�ü Ø�½�Ó¶

3).b�yk�µdNXUO(�NÄ:Ë��þ¶

3.2 ÎÒ`²

• Pi,j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 jÒ¬Ëé1 iÒË��µ©

• y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ä:Ë��nz�I(�?)

• x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iËÄ:��nz�I(�?)

• S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬ËéÄ:½öÄ:Ë�nܵ©

• d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÝþiËÄ:�©?IO�/ål0

• w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ä:½Ä:Ë���Ô�

3

4 ¯K��)�

4.1 ¯K��©Û

ÏLéN���êâ?1*§��Ä:Ë�¬�µd�8÷©�100§Ä:Ë*!

�í!�a±9²ï/�Nµd3Ù¥�Ó�½�'~"d�KK¿ÚN�êâ©Û��§

kü|¬Ë§©Oé27«ùÄ:ËÚ28«xÄ:Ë?1¬}Úµ©"éÓ��27aù

Ä:Ë�¬§ü|¬Ë��©ØÓ§xÄ:˽,"��Oü|µË�µd(Jk

ÃwÍ5�ɧÄkI�éz«Ë��ª�©?1êâ©Ùu�§? ÀJÜn�u�

�ªé�É?1u�"��Oü|µË�µd(J�&§Ý§À^l�²�Ú

4.2 êâý?n

3éN��êâ?1*©Û�§uy,�Ø�êâ"~Xµ

(a)1�|xÄ:Ë7Ò¬Ëé3ÒË�±È5µdêâ�/770§��ÑÙþ�¶

(b)1�|xÄ:Ë9Ò¬Ëé1ÒË�±Èݵdêâ�/160§�ÑÙþ�¶

(c)1�|ùÄ:Ë4Ò¬Ëé20ÒË�ÚNµd©ê��""

�~�É~êâé©Û(J�K�§éÉ~êâ�Xe?nµ�ù��˵d(

J¥Ù¦µË�éTËT�8µ©�þ�§O�É~êâ"

4.3 �.�ïá�¦)

4.3.1 ¯K��1�Ü©µwÍ5�É�u�

±�ü|ªê©Ùã±?1©ÙÐÚ©Û

d±þêâÐÚ��Ä:Ë�þµdê��§éÄ:Ë�þ9ÙéA�Ë�¬ê8

©Ù?1©Û"ÏL^�±�Ñù!xÄ:Ë3ü|µËµd(Je�µ©©Ù��

ãµ

��1�|ùË�xË�µê©Ùã

��1�|ùË�xË�µê©Ùã

4

(صÏLéã�*©Û§�±��ýÿÄ:Ë�¬�þ9ÙéA�êþ©Ù¥

��©Ù"�e5?1êâ©Ù���5u�"

��©Ùu�

�éù�ýÿ?1�°(��y§e¡©O¦^ÚO^�spss¥Jø�Q-Qãuÿ

éêâ?1��5©Ùu�"

QQãu�µ

5

d㤫§QQ㥧aã¥lÑ�¹����§¿Øî�lÑ3©Ù�þ¶bã¥�

þêâ8¥30.5-1.0�m§�Ã?Ûêâ�L1.0§�8¥30.5�S�êâÓ�Øv"u´

�Ñ(اÄ:Ë�a(©ÛµdØÎÜ��©Ù§¤±�e5¦^�ëêu�5(½

Ù´ÄkwÍ5�É"

�ëêu�µ

ëêu�´3oN©Ù/ª®���¹e§éoN©Ù�ëêXþ�!���?1

íä��{"�´§3êâ©ÛL§¥§Ã{éoN©Ù/��{üb½§d�ëêu�

��{ÒØ2·^"�ëêu��´�aÄuù«�ħ|^��êâéoN©Ù/

��?1íä��{"

�Úu�µé�é'��]�Aæ^ÎÜ�Úu�§ÙÄ�g�´µeu�b�¤

á§K���oN©ÙA´é¡�§��K�Ú��ØA]Ï"

u��Ä�Ú½�µ

(1)ïáb�¶

H0µ���oN¥ ê�0¶

H1µ���oN¥ êØ�0¶u�YO�0.05"

(2)�����

(3)�â���ýé���?�¶

(4)ò�g)±�KÒ§O��!K�Ú¶

(5)^Ø�/00�éfên9T£?�T+½T-¤�u�.�L��P��Ñ�ä"

xÄ:Ë�Úu�(Jµ

ùÄ:Ë�Úu�(Jµ

6

dþ�Úu�(J��§ùÄ:Ë!xÄ:Ë�ü|µd(JäkwÍ5�É"

�.U?:¦^IOzêâ?1©Ûêâý?nµ

éN��¥êâ2©Û§é²ww�éÄ:Ë��þµ½�¬Ë�a(µ½§ù

«µd�;.�<�µ½§¤±ò¬Ø�;���)Ø�"

Ïd·�Iòêâ?1IOz?n.

�Pij�1iÒË��1j¬Ëµd�©ê,P ′ij�IOz��µd©ê§Pj�1jÒ¬Ë

�²þ�©§σj�1jÒ¬Ë�©���"

IOzúªµ

P ′ij =

Pij − Pj

σj

IOz����©��N�"

wÍ5u�IOz�§µ©êâ÷vþ��0��©Ù§u´�e5æ^ëêu�Ù

´ÄwÍ5�ɧ¦^SPSS?1fu�§·���±eu�(Jµ

L 1 wÍ5u�²�Ú df þ� F wÍ5

|m 0.000 1 0.000 0.000 1.000

|S 28.144 52 0.541

oê 28.144 53

þã(Jw«§ü|êâÃwÍ5�É"

dþ©©Û��§é�©µ©êâ?1IOz?n�§�5äkwÍ5�É�ü|

µd(JC�vkwÍ5�ɧ�Ï©ÛXeµ=¦´;��µË3éÄ:Ë�þ?

1µd�§J��,�<�Ì*Ï�3Ù¥"du�<µ©S.3µ©å©:!µ©«

m��¡¬kN�O§·�©Û�´duµË�ù�<Ï���ü|µd(J

�wÍ5�É"3éêâ?1LIOz?nL�§��u�صË�<Ì*Ï��

K�"

Ïd?n��ü|µd(JvkwÍ5��É"

4.3.2 ¯K��1�Ü©µµd(J��5�ä

dþ©��§�ü|êâ�²IOz?n��¹e§ü|êâ3�ëêu�¥w«

Ñ�É5wÍ"3dÄ:þ�äü|êâ��&5"

éü|êâ���5?1©Û§3Ä:Ë�a(µd¥§¬Ë�µdºÝ��¡

��ɧ��ØÓ¬ËéÓ�Ë��µd�Éé�§l ØUý¢��AË���É"

u´§·�b�Pij�1jÒµËé1iÒË��µd©ê§z�Ë��µdØ�§Ý

�µ

ε1i =1

10

10∑j=1

(Pij − Pi)2 i = 1, 2...27

7

d?�ε1i�10¶¬Ëé1iÒË�¬µdlѧÝ�ïþ�I"

ε2j =1

27

27∑i=1

(Pij − Pj)2 j = 1, 2...10

d?�ε2j�1j¶¬Ëé11− 10ÒË�¬µdlѧÝ�ïþ�I"

·�knd@�§�ØÓ;[éÓ��¬Ë�µ©�å��§̀ ²Tµ©´U��

õê<¤�É�"��¶;[éØÓ¬����Ë�Ñ�µd�É�²w�§·��U

�ÉT;[�µ©"

nþ¤ã§·�ïá·����5µd�Iµ

1.Ó��¬Ë��©lÑÝε1A���Ð.

2.Ó�¬ËéØÓ¬��Ë�µ©lÑÝε2A���Ð"

�±��µ

ε1 =1

27

27∑i=1

ε1i

L 2ε1 ùÄ:Ë xÄ:Ë

1�| 52.4063 106.1114

1�| 30.41148 50.4175

(ص1�|��¬Ë�lѧÝ��§1�|é�¬Ë��5�p"

ε2 =1

10

10∑j=1

ε2j

L 3ε2 1�| 1�|

ùÄ:Ë 52.17654 15.2383xÄ:Ë 22.4449 9.695753

(ص1�|�¬Ë©êlÑÝ��§1�|¬Ë�ä�«©Ðé�Ë�¬�

Uå"

nþ¤ã§ü|3��5µd�Iþ�äk�½`³"

��¡§du­.þùˬ«�Oþz«§ N�¥Ë��¬«=k28|§¤±�3

Ë��L����¬ËéØÓË�¬�«©²w",��¡§�Xc¡®�§eòN�

�¥êâIOz§ü|êâvkwÍ�O"dd��§éz«Ë��þ ó§;[��©

lѧÝ�­�§�äkë�¿Â"�ª§du1�|��¬Ë�lѧÝ��§1�|

é�¬Ë��5�p§1�|©ê�\�&"

8

�.U?µ��5µd�I

ÏLïá#���5µd�I§¬Ëµ©l��I"

σ(P ) =1

27

27∑i=1

(Pij − Pi)2

Ùy¢¿Â�§z ¬ËòÙµd©ê~�Ó|¤éT¬«Ë�þ�§��Ù

zg�©� Ý§��òÙ l§ÝÚ��\�¦þ�§��z|¬Ë��©Uå±

9Ùéz|Ë�²þ©ê��z§Ý§3�½§ÝþV)&ݵd�ü­IO"

L 4 �&�Iσ(P1) σ(P2) σ(P3) σ(P4) σ(P5)

1�| 43.70111 39.36037 69.96037 64.81222 83.79

1�| 13.17501 17.51279 58.98923 50.84849 57.37945

σ(P6) σ(P7) σ(P8) σ(P9) σ(P10) þ�

1�| 53.76778 23.18259 34.58259 64.23444 46.67148 52.4063

1�| 15.49975 21.07486 30.07901 17.81204 11.86597 29.42366

d#�&�I©Û�ѧ1�|êâ��&"

5 ¯K��)�

5.1 ¯K©Û

¯K��¦·��âiËÄ:�nz�IÚÄ:Ë��þéiËÄ:?1©?"

d~£�±��§Ä:Ë��þé�§Ýþ�ûuiËÄ:��þ§̀ ��Ä:Ë

éA`��iËÄ:§���Ä:ËéA�iËÄ:�þ��A��§Ïd·��Ä|

^N��¥¤��Ä:Ë�þµ©��ë�IOéÄ:?1©?"

Ó�§Ä:Ë��þ�¿Ø´���ûuiËÄ:"�âK¿·���§Ä:ËÚ

iËÄ:�nz�I¬3�½§Ýþ�NÄ:ÚÄ:Ë��þ§Ïd·�éiËÄ:?

1©?�Ó�\\iËÄ:�nz�I��ë�"

5.2 êâ?n

N��¥Jø�iËÄ:�nz�I��k30«(�?�I)§²LÐÚ*·��

�§��'�I�=�M5�/Ô�I/�%½��I§�±@���'�IU�N�ü

ö�nÜK�§Ïd·�ÀJGØ�M5�/Ô��%½��I"

AO/§·�uyN��¥�3,É~�êâ�§~XiËÄ:nz�I¥xÄ

:zâ�þ�1nguÿ��2226.1g§ cüguÿ�©O�225.8gÚ224.6g§�;�

É~êâéêâ©Û�)�K�§·�|^cüg�uÿ�þ��OÉ~êâ"

duØÓ�nz�Iê���ØÓ!êâÅÄ��ØÓ§��ØùÏ��K�§

9

·�kénz�Iêâ?1IOz?n"úªXeµ

x′i =xi − x

σx

x�,«nz�I�©êâ§σx�Tnz�IIO�"

5.3 �.�ïá�¦)

�.g�

|^1�¯¥�Ñ�IOz?n��Ä:˵©§·�ïáÄ:�nz�I�Ä:

˵©�m�¼ê'X§ÏLT¼ê'X�Ñ,�iËÄ:iÑ�Ä:Ë�ýϵ©¶�

X|^Ä:Ë�©éÄ:Ë?1àa©Û§y©Ñ¤�Ä:Ë�¬��?§? ÏL©

ÛiËÄ:¤iÄ:ËýÏ�©�Ä:Ë�¬��?�m�/ål05éiËÄ:?1

©?"l Q�Ä�¤iÄ:˵©éÄ:©?�K�§q�Ä�iËÄ:�nz

�IéÄ:©?�K�"

�.ïá�¦)

duiËÄ:�nz�I(�?)õ�30«§�Ü���Äò¦O��©�¡§�ØU

��ß/�äÑÌ�K�iËÄ:�þ�nz�I§Ïd·�éiËÄ:�nz�I?

1çÀ"

|^õ�ÚO©Û¥ÅÚ£8�g�§rÄ:˵©��ÏCþ§éA�iËÄ:

nz�I��gCþ§òiËÄ:�nz�IÅ�\\�¼ê¥?1[ܧe�A�Ú

Oþ´u�wÍ�K�3TCþ§u�ØwÍKGØTCþ"

T�{UçÀÑéÄ:˵©kwÍK��iËÄ:nz�I§Ó�Uk�/

~�iËÄ:nz�I�m�õ­��5"

- y �IOz?n��Ä:˵©§ x1, x2, ..., x30 ©OéAiËÄ:�30«nz�

I(�?)§ïáXe/ª�¼êµ

y = B0 +B1x1 +B2x2 + ...+Bpxp + ε

Ù¥B0,B1,B2ÚBp���ëê§ε�í�"

dxéy?1ÅÚ£8§��(JXeµ

ùÄ:˵R− squared = 0.96

y = −0.097x2 + 0.054x3 + 0.153x4 − 0.302x6 − 0.236x8 + 0.319x10 + 0.212x13

− 0.150x14 + 0.266x17 + 0.287x210.148x22 − 0.091x24 − 0.137x26 + 0.161x27 − 0.144x29

xÄ:˵R− squared = 0.87

y = 0.131x1 − 0.296x2 + 0.192x7 + 0.439x9 + 0.164x10 + 0.914x11 + 0.156x12 − 0.922x13

+ 0.117x14 − 0.406x15 − 0.641x17 − 0.240x21 + 0.732x22 − 0.184x23 + 0.373x24 + 0.177x29

10

ÏLR-squared��[ܧÝ�Ч`²¤Ànz�IU)º�Ü©Ä:˵©�

Cz"

Ïdò±eiËÄ:nz�I��K�Ä:˵©�Ì��Iµ

ùÄ:µ

�x�!VC!sÚ�!°J�!õ¦�zs¹å!DPPHgdÄ!Ëo�Ñ!x�¨

U!��0!��'!ZÔ�¹þ!zâ�þ!Ñ�Ç!J��þ!ÚL(a)¶

xÄ:µ

RÄ�oþ!�x�!t��!ãCÝ!DPPHgdÄ!o¦!üw!Ëo�Ñ!x�

¨U!�ÑU!��0!��'!ZÔ�¹þ!J��þ!zâ�þ!ÚL(a)"

|^þã¼ê'X§�±¼���iËÄ:��¤iÄ:Ë�ýϵ©"

�e5é�Ä:Ë��©?1àa©Û"ùp·�æ^é��?1àa�Q.àa§

|^^�SPSS?1àa§2�â�a²þ�©p$?1©?§(JXeLµ

L 5 ùÄ:Ë��©?Ä:Ë�� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

©? 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 4 3 3 2

Ä:Ë�� 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

©? 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2

L 6 xÄ:Ë��©?Ä:Ë�� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

©? 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 3 2

Ä:Ë�� 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

©? 1 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1

�Ä©?�Ün5§·�òùxü«Ä:Ë�©�o?(�?�`!o?��)§3�

?OS§é�Ä:Ë�¬�µ©¦þ���Tµ?Ä:Ë�ÄO©"(JXeµ

L 7 Ä:Ë©aIOXXXXXXXXXXXXXXXÄ:Ë

µ?ÄO©�? �? n? o?

ùÄ:Ë 1.139 0.338 -0.538 -1.559

xÄ:Ë 0.533 -0.08 -0.652 -1.646

ÏLþ©ïá�iËÄ:nz�I�Ä:˵©�¼ê'X§����Ä:��¤

iÄ:Ë�ýϵ©§·�ë�AÛÆ¥î¼�mål�Vg§|^ýϵ©�Ä:Ë

11

�µ?ÄO©�m�/ål05�äiËÄ:����?�/�C'X0§? ¢yéi

ËÄ:�©?"/ål0�O�úªXeµ

di,j =√[y(i)− y(j)]2

Ù¥ di,j�1i�Ä:��¤iÄ:Ëýϵ©�1j?Ä:ËÄO©�m�/ål0§

yi�1i�Ä:��¤iÄ:Ëýϵ©§yj �1j?Ä:ËÄO©"di,j ��§�LTÄ

:����Cdµ?§ÀJ/ål0���µ?§=�T��iËÄ:¤éA�µ?"

²�O§�Ä:��©?(JXeµ

L 8 ùÄ:��©?Ä:�� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

©? 3 1 1 2 2 3 3 3 1 3 4 3 3 2

Ä:�� 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

©? 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3

L 9 xÄ:��©?Ä:�� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

©? 2 2 2 1 1 3 2 3 1 1 3 3 2 2

Ä:�� 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

©? 1 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1

5.4 �.�u�

²L©Û§T©?�.�Ø��U5g±eA��¡µ

(1).|^ÅÚ£8ïá¼ê'X��)�Ø�µ£8©Û�8�´Jp[ܧݧÏ

d�Jp[ܧÝk�UòLõ�nz�ICþÀ\¼ê¥?1[Ü"�,w«�[

ܧÝép§�du��þ�êØ�§Ú\Lõ�Cþòé�.�J�)K�¶

(2).éÄ:ËàaÚ©?��)�Ø�µN�¥Jø�Ä:Ë�¬�þ¿vkCX¤

k�U���§3dÄ:þ��éÄ:Ë?1©?J�j"þ�¶¿�ùÄ:Ë���

xÄ:Ë���þ�7?uÓ���g§ü«Ä:Ë��Ñ©¤o?�U¬�)Ø�"

u�g´µµdiËÄ:Ð���Ì�Ï�´¤iÄ:Ë��þÐ�§Ïd3��

��Ä:þ§iËÄ:�©?�Ä:Ë�©?ØATkwÍ5��ɧâd�±u�T

©?�.�k�5"

��ùÄ:Ë�ùÄ:k 24���= 88.9%���µ?�Ó§xÄ:Ë�xÄ:k

24 ���= 85.7%���µ?�Ó§��Tµd�.�J�Ð"

5.5 �.�µd�U?

T©?�.lÄ:Ë�iËÄ:�þ���'XÚiËÄ:nz�IéiËÄ:�

12

þü�¡Ï�?1�ħÄkÏLïá¼ê'X(áiËÄ:nz�IéÄ:Ë�

þ�K�§�X|^àa©ÛéÄ:Ë?1©?§? ÏL�O©ÛéiËÄ:��?

?1y©§²u�(J�Ð"

T©?�.�kI�?1U?�/�"X3éÄ:Ë?1àa©Û�©?IO�(

½ÑwÌ*§vk�Ä�ùÄ:Ë�xÄ:Ë�m�þ��ɶÓ�3K�Ä:Ë�þ

�Ì�nz�I�çÀþ�kU?��m§�±ÏL�nz�I�m��''X�nz

�IÚÄ:Ë�þ�m��''X?�ÚçÀnz�I"

6 ¯Kn�)�

6.1 ¯K©Û

¯Kn�¦·�©ÛiËÄ:�Ä:Ë�nz�I�m�éX§duÄ:Ë�iË

Ä:kõ�nz�I§Ïd{ü�ü�Im�'©ÛØ2·^"©Û��iËÄ:�n

z�IK�Ä:Ë�nz�I§§��m¿Ø´p�K� ´�«ÏJ'X§Ïd�

Äïá�.§£ã��Ä:Ënz�I�iËÄ:�õ�nz�I�m�éX§ÏLù

«éX©ÛiËÄ:nz�IéÄ:Ënz�I�K�"

�âN����iËÄ:nz�Iêþ�õ§ ��þ��§�Lõ�iËÄ:�

I?1©ÛJ��)���Ø�§Ïd7LkéiËÄ:�nz�I?1çÀ"

6.2 �.�ïá�¦)

êâý?n

�Ä���nz�I��I��mýé���§Ý!lѧÝ��ØÓ§�;�

ùÏ�é©Û�(J�)K�§ké��nz�Iêâ?1IOz?n"

iËÄ:nz�I�çÀ

d¯K©Û��§du��þ��§òLõ�iËÄ:nz�IB\�Ä���U

�)���Ø�§Ïd7LéiËÄ:�nz�I?1çÀ"

±ùÄ:Ë9ùÄ:���~?1`²"

PùÄ:˲LIOz?n���nz�I�µy1, y2, y3, ..., y9§ùÄ:����n

z�I� x1, x2, x3, ..., x30"

�ïáü�Ä:Ënz�I�õ�iËÄ:nz�I�m�¼ê'X§|^ùõ

�iËÄ:nz�I�,�Ä:Ënz�I�m��'§ÝéiËÄ:nz�I?1ç

Àµ�'§Ý��Lü�nz�I�mk'����éX§��K�LéXØ;�§�

±�ÄòÙüØ3�Ä��"

|^Matlab^�O�z�Ä:Ë�nz�I�z�iËÄ:nz�I�m��'X

ê§)¤�'ݵ

�Äò�'Xêýé��uþ��nz�IB\�Ä��§? �±���éÄ:

Ë�z��nz�I§�Ùk'���'5�iËÄ:�nz�I"

çÀ�(JXe§Ù¥ X�LüCþm�'ÝØ�"

13

L 10 Ä:�Ä:Ënz�I�'Ý

sÚ� üw o¦ Ëo�Ñ x�¨U DPPH L a b

RÄ�oþ X 0.21 0.05 X 0.05 0.11 X X 0.07

�x� 0.01 0.19 0.15 0.15 X 0.10 0.20 X X

VC X X X X X X X X 0.08

sÚ� 0.64 0.43 0.49 0.42 X 0.38 0.55 0.06 X

�� X X X X X X X X 0.18

°J� 0.41 0.01 0.07 X X X 0.06 0.27 0.02

t�� 0.09 X X X X X X X X

õ¦�zs¹å 0.19 X X X X X 0.12 X X

ãCÝ 0.48 0.16 0.17 0.16 X 0.09 0.28 0.05 X

DPPHgdÄ 0.27 0.46 0.52 0.47 0.13 0.49 0.42 X X

o¦ 0.33 0.53 0.59 0.60 0.17 0.59 0.47 X X

üw 0.37 0.43 0.46 0.41 0.03 0.41 0.39 X X

o�Ñ 0.15 0.40 0.53 0.54 0.28 0.53 0.32 X X

x�¨U X X X X X X X 0.16 X

�ÑU 0.12 0.29 0.12 0.01 X 0.14 0.24 X X

o0 X 0.03 X X X X X X 0.09

��0 X X X X X X X X 0.28

�M5�/Ô X 0.12 X X X 0.03 X X X

PH X X X X X X X X X

�%½� X X X X X X X X X

��' 0.03 X X 0.04 X X X 0.15 X

ZÔ�¹þ X 0.13 0.01 X X 0.04 X X 0.11

J��þ X X X X X X X X X

zâ�þ X 0.04 X X X X 0.02 X X

Jò' 0.21 0.19 0.12 0.01 X 0.05 0.19 X X

Ñ�Ç 0.04 0.07 0.11 0.20 X 0.14 0.15 X X

J��þ X X X X X X X 0.05 X

L 0.08 0.18 0.16 0.06 X 0.11 0.21 X X

a 0.08 0.01 0.00 X X 0.01 0.31 0.26 X

b X X X X X X 0.06 0.34 X

�éiËÄ:�ùnz�I§|^ÅÚ£8{ïáÙ�Ä:Ë�nz�I�m�

¼ê'X"

14

|^^� Eviews?1ÅÚ£8§(JXeµ

ùÄ:˵

y1 =0.441x4 − 0.085x26 − 0.085x29 + 0.209x12 + 0.461x6 + 0.201x28 + 0.122x15

+ 0.057x7 + 0.306x10 − 0.199x13 − 0.104x25

R− squared = 0.965

y2 =0.347x9 + 0.360x1 + 0.396x18 + 0.360x10 − 0.250x16 + 0.138x22 − 0.081x25

+ 0.059x24

R− squared = 0.932

y3 =0.386x13 + 0.215x4 + 0.358x1 − 0.183x26 + 0.789x10 − 0.189x2 + 0.111x22

+ 0.335x9 − 0.156x25 − 0.195x15 − 0.262x11 + 0.072x12

R− squared = 0.955

y4 =0.671x11 + 0.160x9 − 0.155x25 + 0.136x28 + 0.194x13 + 0.144x4

R− squared = 0.832

y5 =0.951x13 + 0.334x1 − 0.479x11

R− squared = 0.431

y6 =− 0.303x2 + 0.413x1 + 0.375x9 + 0.249x13 − 0.316x25 + 0.817x10 + 0.077x18

+ 0.086x28 − 0.055x29

R− squared = 0.927

y7 =− 0.280x4 + 1.100x29 − 0.221x15 − 0.638x10 − 0.666x30 + 0.274x24 − 0.216x28

+ 0.206x13 + 0.415x25 + 0.102x2

R− squared = 0.955

y8 =− 0.917x29 − 0.527x4 − 0.177x21 + 0.226x14 − 0.123x9

R− squared = 0.697

y9 =0.540x17 − 0.383x6 + 0.324x5 − 0.137x3

R− squared = 0.626

15

xÄ:˵

y1 =0.572x12 + 0.194x27 + 0.717x15 + 0.420x16 + 0.169x1 + 0.169x1 − 1.668x11

+ 1.111x13 − 0.415x22 − 0.274x25 + 0.320x26 + 0.135x10 + 0.162x7 − 0.193x8

R− squared = 0.803

y2 =0.540x13 + 0.305x18 + 0.201x1 + 0.171x27 − 0.156x4 − 0.119x26

R− squared = 0.675

y3 =0.249x11 + 0.168x2 + 0.262x6 + 0.332x15 − 0.247x25

R− squared = 0.742

y4 =− 0.348x16 − 0.254x6 − 0.161x5

R− squared = 0.242

y5 =1.291x13 + 0.435x16 + 0.507x3 − 0.250x8 − 0.960x11 + 0.309x15

R− squared = 0.573

y6 =− 0.690x22 + 0.254x26 − 0.345x14 + 0.402x17 + 1.128x20 + 1.078x21 − 0.520x18

+ 0.162x19

R− squared = 0.821

y7 =0.486x24 − 0.387x19 − 0.697x25 + 0.513x26 − 0.219x7 − 0.219x30 + 0.126x2

+ 0.529x5 − 0.510x27 − 0.255x22 + 0.324x18 + 0.161x13

R− squared = 0.798

y8 =− 0.756x26 − 0.796x24 + 0.251x22 − 1.812x20 + 0.313x27 + 0.288x16 + 0.449x23

− 1.866x21 + 0.123x5 − 0.075x19

R− squared = 0.914

d±þ(J��ùÄ:Ënz�I¥�x�¨U�iËÄ:nz�I��'§Ý�

f§=��x�!o¦Úo�Ñnz�I[Ük 43.1%�[ÜݶÚL(b)nz�I�i

ËÄ:nz�I��'§Ý��§=�VC¹þ!°J�Út��k 62.6%�[ܧݶx

Ä:Ënz�I¥�x�¨U�iËÄ:nz�I��'§Ýf§=�.��!°J�

Úo0kN�''X" Ä:Ë�Ù¦nz�I§�õêU�iËÄ:�,A«n

z�I�mïáå¼ê'X§�[ܧÝØ�"

6.3 �.�µd�U?

�.�µd

�¯¥·�Äk|^Ä:Ënz�I�iËÄ:nz�I�m�'ݧçÀÑé

Ä:Ë,�nz�I�'§Ý���iËÄ:nz�I§�XÏLÅÚ£8��{ïá

Ä:Ënz�I�iËÄ:nz�I�m�¼ê'X"�±w�§nz�I�m��

Ü©¼ê'X[Ü�JÑØ�§U�Nnz�I�m�Cz'X"

16

�.�U?

�éØÓ�nz�I�m§¼ê'X�/ª�UØÓ§dunz�I¯õ!�mk

��Ï�§·�vk?�Ú&?nz�I�m�U�¼ê'X/³"�±ÏLénz�

I�müü�Ñ:ã§���äüö�¼ê'X/³§? 2�\�.¥?1[ܧ�N

¬���Ð�)º�J"

7 ¯Ko�)�

7.1 ¯Ko�©Û

¯KoÄk�·�©ÛiËÄ:ÚÄ:Ë�nz�IéÄ:Ë�þ�K�§¿�¦

·�ØyUÄ^Ä:ÚÄ:Ë�nz�I5µdÄ:Ë��þ"

²L1n¯�©Û�¦)§·��Ñ�(Ø´µÄ:Ënz�I�iËÄ:�nz

�I�mäk'�pÝ��'5§l�£8�§��ûXê(R-squared)�±wÑ"¿�§

©Û��Ä:Ë�nz�IéÄ:Ë�þ�K�����§ iËÄ:�nz�I7L

ÏLÄ:Ë�nz�I5m�K�Ä:Ë��þ§Ïd·��Ä©ÛÄ:Ë�nz�I

éÄ:Ë�þ�K�§? |^Ä:nz�I�Ä:Ënz�I�mpÝ��'55©

ÛÄ:�nz�IéÄ:Ë�þ�K�"

ÏL��©z��ä]�§·���Ä:¥���Ô�é¤iÑ�Ä:Ë�í�!

�a��¡k'���K�§ÐÚ©Û�±ÏLÄ:˽Ä:¥���Ô�5µdÄ:

Ë��þ"

Ó�§duN�n¥���Ô�«a¯õ§7Lé��Ô�?1çÀ"Ä:Ë��

í��aÓµ©NX�'­��§�ÏL©z]�����Ô�é�í��a(¢k'

���K�§Ïd�Ä|^��Ô�é�í©Û!�a©Ûµ©��'§Ý��çÀ�

IO"

7.2 �.�ïá�¦)

©ÛÄ:Ënz�IéÄ:Ë�þ�K�

±ùÄ:Ë�~§ïáÄ:Ë�þ�Ä:Ënz�I�m�¼ê'X§©ÛÄ:Ë

nz�IéÄ:Ë�þ�K�§Ý"

�ÅÄ�eZ�Ä:Ënz�I§xÑÙéÄ:Ë�þ�Ñ:ã§�±wÑ��þ

¤�5'X§Ïd·�æ^�5¼ê5£ãÄ:Ënz�IéÄ:Ë�þ�K�"

¦^^� Eviews[ܱe�§µ

s = a1y1 + a2y2 + a3y3 + ...+ a9y9

(JXeµ

s =− 0.820y1 + 0.417y2 − 0.269y3 + 0.302y4 + 0.231y5 − 0.188y6 − 0.767y7 − 0.144y8

− 0.157y9 + 2.47E − 16

R− squared = 0.588

17

L 11 ùÄ:Ë£8ëê

gCþ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 C

Std.Error 0.396 0.351 0.512 0.329 0.183 0.527 0.429 0206 0.169 0.105

t-Statistic -2.073 1.188 -0.525 0.917 1.258 -0.357 -1.787 -0.697 -0.927 2.36E-15

Prob. 0.054 0.251 0.606 0.372 0.226 0.726 0.092 0.495 0.367 1

d£8(J��§�,£8�ûXê�C0.6§�du�Ü©gCþXê3ÚOþ

Øwͧ�±`²§ùÄ:Ënz�I3�½§ÝþK�ùÄ:Ë��þ§�K�k

�§ØU==ÏLÄ:Ë�nz�I5µdÄ:Ë��þ"

Ón§���xÄ:Ënz�I�xÄ:Ë�þ�m¼ê'X�µ

s =0.038y1 − 0.011y2 − 0.142y3 − 0.075y4 + 0.124y5 − 0.170y6 − 0.076y7 − 0.141y8 + 7.14E − 11

R− squared = 0.149

L 12 xÄ:Ë£8ëêgCþ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 C

Std.Error 0.257 0.282 0.151 0.127 0.175 0.464 0.280 0.588 0.112

t-Statistic 0.146 -0.037 -0.936 -0.588 0.708 -0.366 -0.271 -0.239 6.35E-10

Prob. 0.885 0.971 0.361 0.564 0.488 0.718 0.789 0.814 1

��éxÄ:Ë5`§Ä:Ënz�IéÄ:Ë�þ�[ܧÝé$§�õêgC

þXêÚOØwÍ"

nþ��§Ä:Ënz�IéÄ:Ë�þk�½�K�§�´ØU==��Ä:Ë

�nz�IéÄ:Ë��þ�ѵd"duÄ:�nz�I�Ä:Ë�nz�I�mp

Ý��'5§�±íäÄ:�nz�IéÄ:Ë�þ�K�§Ý�Ä:Ë�nz�IÄ

���"

ïáÄ:Ë��Ô�éÄ:Ë�þK��¼ê'X

dc©�©Û�Øy��§üX¦^Ä:�nz�I½öÄ:Ë�nz�IéÄ:

Ë�þ?1µ½´ØÜn�"

ÏL��©z��ä]�§·���Ä:�Ä:Ë¥���Ô�éÄ:Ë��í!

�a��¡k�½�K�§Ïd�Ä|^N�n¥Jø�Ä:Ë���Ô�êâ5ïá

��Ô�éÄ:Ë�þ�¼ê'X"

3©ÛÄ:Ë��Ô�éÄ:Ë�þ�K��§�âN���]�§·�òÄ:Ë

µd�I[©�*©Û!�í©Û!�a©Û�²ï/�Nµd§�â�'©z]��

ïħ��Ô�Ì�K�Ä:Ë��íÚ�a§��âN���µdNX§�í©ÛÚ�

a©Û�'­Ó�74%§�±'��¡/�NÄ:Ë��N�þ"

18

e¡±ùÄ:Ë�~?1`²µdNX��ï"

1).éN��¥�µ©êâ©OUì*©Û!�í©Û!�a©ÛÚ²ï/�Nµd

�êâ�IOz?n§é��Ô�Ó�?1IOz?n"©OO�o�¡µ©�Ä:Ë

���Ô�êâ��'Xê§���'XêÝ(�N¹)§Ý¥1 i11 j���L«

��Ô� ié j �¡µ©��'Xê"

2).�'XêÝêâ?nµé¤k�'Xê¦þ�§z��'Xê~�þ�§��?

n���'XêÝ"�Xéz�«��Ô�?1u�§eT«��Ô�é�í©Ûµ

©��a©Ûµ©��'XêÑ�u 0§KòT��Ô�B\�Ä��§GØÙ¦Ø÷

v^�����"

�ªçÀÑ5���Ô��µ̄ �¯|!̄ ��Z|!¶�¯|!t�L!��n�!

¯��|!̄ �"|!2-¯Ä-1-CU!"�Z|!3,7-�`Ä-1,6-"�L-3-U!5-`Äz�!

�[Uü¯�!"�3-`Ķ|!2-`ÄC�!¶���¯|!�ª-4->L�¯|!3-`

1Ä-1-ZU!"�!7-`�Ä-2,2,4,8-o`Ä-n�[5.3.1.0(4,11)]��%�!2,3-���¿>

ì"

3).±²LçÀ�Ä:Ë��Ô��gCþ§Ä:Ëoµ©�ÏCþïá�5¼ê'

X§��¼êµ

s =− 0.205w60 + 0.380w29 + 0.680w5 − 0.260w36 + 0.532w41 − 0.433w53 − 0.935w43 + 0.390w38

− 0.678w34 − 0.127w28 + 0.557w45 + 0.501w7 − 0.736w2 − 0.290w42 − 0.242w12 + 0.112w31

R− squared = 0.917

L 13 ùÄ:Ë£8ëêgCþ w60 w29 w5 w36 w41 w53 w43 w38

Prob 0.082 0.011 0.001 0.063 0.013 0.004 0.002 0.116

gCþ w34 w28 w45 w7 w2 w42 w12 w31

Prob 0.005 0.286 0.005 0.008 0.005 0.060 0.079 0.318

����Ô�éoµ©�[ܧÝ��p§ÏdÄ:Ë��Ô��±��µdÄ:

Ë�þ�ë�Ï�"

Ón§éxÄ:Ë�Ó��êâ?n�©Û§²LçÀ����Ô��µ̄ U!¶�

¯|!3-`Ä-1-¶U-¯�|!̄ ��|!"�¯|!��į�!"�Z|!3,7-�`Ä-

1,6-"�L-3-U!�[Uü¯�!"�3-`Ķ|!¶���¯|!2-�¯Ä¯�|!7-`

�Ä-2,2,4,8-o`Ä-n�[5.3.1.0(4,11)]��%�!4-¯LÄ-2-`�Ä-�¦"

���£8�§�µ

s =1.774w40 + 2.683w29 + 7.497w37 + 6.772w48 + 0.960w35 − 0.318w8 + 2.309w6 − 0.356w21

+ 34.455w19 + 0.177w3 − 22.574w26

R− squared = 0.741

19

L 14 xÄ:Ë£8ëêgCþ w40 w29 w37 w48 w35 w8

Prob 0.098 0.002 0.027 0.028 0.280 0.093

gCþ w6 w21 w19 w3 w26

Prob 0.059 0.051 0.007 0.142 0.257

©Û��xÄ:Ë���Ô�éxÄ:Ë��þ�äkwÍ5�K�§Ïd�±^

Ä:Ë���Ô�5��µdÄ:Ë�þ�ë�"

7.3 �.�µd�U?

�.�µd

`:µ��.3?n��Ô�ù��êâ��{þ§ÏL�'Ý©ÛÚ?n§J�

µd�8¥é�þK���))))�í!�aµdé�I?1çÀ§Q3nØþÎ

Ü��Ô�3Ä:Ë¥�zÆ�^§qU3êÆþk�;�3��Ô���þ'X

�ÅÚ£8¥du�ILõ ��(ØØO(��¹"

Ùg§��.��ÅÚ£8�(J¥§êâ�'5§Ýp§R2370%±þ"3æ^�

�.�êâ?n�{c§·�}Áàa©Ûéêâ?1çÀ§çÀ��êâ£8�.[

ܧÝé$§þ350%�e"��§��.�çÀ�I�{´'��1�k;��â�"

":µ3��Ô��Ä:Ë�þ�ÅÚ£8¥êâ��'§Ý�,�p§�Ù¥�

��Ô��I�wÍ5�$§35%��&Ý¥v{ÏLu�£d)�¥�eviews£8(

J��*wѤ§��8£�.��&Ýk�Jp"

�.�U?

��K3�.�ïᥧdu%@1n¯�(ا@�iËÄ:�Ä:Ënz�

Ik'�r��'5§Ïd31o¯¥�æ^êâþ���Ä:Ënz�I��þ?1

£8©Û§�±2éiËÄ:�nz�I��þ?1£8©Û§�Ñ(ا�®k(Ø�

p�y"duçÀiËÄ:nz�I�õ§e�æ^ÅÚ£8©Û��{§Äk�±ëì

1n¯¥�'ÝçÀ{énz�I?1çÀ§äNL§Ø2Kã"±ùÄ:�~��

£8(JXeµ

s = 0.899y7 − 0.260y3 + 0.370y12 + 0.225y11 − 0.591y5 + 0.210y9 − 0.169y1

y1 ∼ y7©O�ùÄ:nz�I¥��x�!°J�!o¦!o�Ñ!PH!��'!J

ò'"

u�ÚOwÍêâXe:

20

L 15 u�

gCþ y7 y3 y12 y11 y5 y9 y1

Prob 0.0016 0.0859 0.0038 0.0856 0.0856 0.1639 0.246

R-aquard 0.70921

Adjusted R-squared 0.6219

��iËÄ:nz�IéÄ:Ë�þÚOwÍ5�é�§?�Ú`²X{^nz�

IØUµdÄ:Ë�þ"

���.3�Ñ/Ä:Ënz�IéÄ:Ë�þk�½�K�§�´ØU==��

Ä:Ë�nz�IéÄ:Ë��þ�ѵd"0�(Ø�§�±æ^éÜ£8u���

{§?�ÚØynz�I���Ô�3Ú�£8¥éÄ:Ë�þK�§Ý���"äN

�{´ònz�IÚ��Ô�Ñ��gCþ?1çÀ§éÄ:Ë�þ?1ÅÚ£8"*

£8(J¥¤Ú^�gCþ©áu��Ô�Únz�I�õ�5u�ùü«�I�­

�5"

21

�z

[1] �²§ÚO©Û�{�SPSSA^�§[M]§�®µ�u�ÆÑ��§2008c"

[2] o$§oP²§ñ§�§ÚO©Û3Ä:Ë�þµd¥�A^[J]§iË�E§14ϵ2009c"

[3] ÁﲧA^õ�ÚO©Û[M]§�®§�ÆÑ��§2006c"

22

1.§S1

%�§S^u©)N��¥z«Ë�o«µd�8§¿O�ÙT�8��©

clear

clc

tic

Y=[]; %TÝ¥W\excel?n��10«Ë�©Ý§ùÄ:Ë�£270,10¤§xÄ:Ë�£280,10¤

[m,n]=size(Y);

for i=0:m/10-1

for j=1:n

A(i+1,j)=Y(i*10+1,j)+Y(i*10+2,j);

B(i+1,j)=Y(i*10+3,j)+Y(i*10+4,j)+Y(i*10+5,j);

C(i+1,j)=Y(i*10+6,j)+Y(i*10+7,j)+Y(i*10+8,j)+Y(i*10+9,j);

D(i+1,j)=Y(i*10+10,j);

end

end

A

B

C

D

toc

2.§S2

%�§S^uO�1n¯!1o¯¥¦^���'Ý

%ÑÑ�'ݱ9¥)K�{¤I��?n��Ý,

%Y¥ka��I§X¥km��I§ÑÑ��[m,a]�Ý

%z�éA�´X����IéuY¥���I��'5

clear

clc

tic

Y=[];

X=[];

[a,b]=size(Y);

[m,n]=size(X);

for i=1:a

for j=1:m

A= corrcoef(Y(i,:),X(j,:));

C(i,j)=A(1,2);

23

end

end

S=abs(C);

SUM=sum(sum(S));

[h,v]=size(C);

MEAN=SUM/(h*v);

for i=1:h

for j=1:v

B(i,j)=S(i,j)-MEAN;

end

end

C=C’ %�'Ý

S=S’ %�'Ý�ýé�

B=B’ %þé��'Ý~�þ��

toc

3.§S3

%�§S^uÝ 1�þ �8�z?n

clear

clc

tic

load x.txt % �\I�?n�Ý

[m,n]=size(x);

for i=1:m

A(i,1)=max(x(i,:));

A(i,2)=min(x(i,:));

end

for i=1:m

for j=1:n

x(i,j)=(x(i,j)-A(i,2))/(A(i,1)-A(i,2));

end

end

toc

4.§S4

%�§S^uÝ ��þ �8�z?n

clear

clc

24

tic

load x.txt % �\I�?n�Ý

[m,n]=size(x);

for i=1:n

A(1,i)=max(x(:,i));

A(2,i)=min(x(:,i));

end

for j=1:n

for i=1:m

x(i,j)=(x(i,j)-A(2,j))/(A(1,j)-A(2,j));

end

end

toc

5.éÄ:˵©�IOz?n(±1�|ùÄ:Ë�~)

¬Ë1 ¬Ë2 ¬Ë3 ¬Ë4 ¬Ë5 ¬Ë6 ¬Ë7 ¬Ë8 ¬Ë9 ¬Ë10

²þ©�

ùË1 -2.32 -0.82 -1.77 -1.71 0.17 -1.12 0.02 -1.22 -0.79 -2.64 -1.22

ùË2 0.24 0.53 0.91 1.11 1.26 0.61 1.46 0.65 0.89 -0.43 0.72

ùË3 1.39 0.89 1.13 1.39 -0.45 1.42 0.15 1.07 0.74 0.17 0.79

ùË4 -2.20 -1.00 -0.61 -0.02 -1.30 0.79 0.54 -1.01 0.58 0.37 -0.38

ùË5 0.62 -0.10 -0.10 -0.58 0.71 -0.93 -0.50 1.17 0.28 -0.83 -0.03

ùË6 0.37 -0.55 -0.17 -0.72 0.56 -0.39 -0.37 -0.91 0.28 1.78 -0.01

ùË7 -0.79 -0.46 0.19 -0.30 -1.22 0.97 0.02 -1.43 0.74 1.78 -0.05

ùË8 -0.66 0.08 -0.61 -0.16 0.09 -0.12 -0.37 1.27 -0.64 0.17 -0.09

ùË9 1.01 0.26 0.19 2.24 0.79 1.52 0.54 2.00 0.12 0.77 0.94

ùË10 -0.28 0.62 0.69 0.27 0.02 -0.03 0.41 -0.49 -0.49 -0.03 0.07

ùË11 0.49 -1.36 -0.10 -0.44 -0.91 -0.21 -0.24 -0.70 1.66 -0.43 -0.22

ùË12 -1.94 -2.99 -2.42 -1.57 -1.69 -1.21 -3.25 -1.22 -3.25 -1.23 -2.08

ùË13 -0.02 0.80 0.41 -1.00 -0.14 0.34 0.67 0.34 -0.64 0.37 0.11

ùË14 0.11 0.17 -0.25 0.55 0.40 -1.30 0.54 0.34 -0.49 0.17 0.03

ùË15 -0.02 -2.27 -1.70 -1.14 -1.84 -2.11 -2.07 -1.32 -1.87 0.17 -1.42

ùË16 0.37 0.44 0.48 0.69 -0.45 -0.21 1.06 0.13 -0.18 -0.23 0.21

ùË17 0.11 0.35 1.27 0.27 1.72 0.79 -0.37 0.75 0.28 0.17 0.53

ùË18 -0.79 -0.91 -1.77 -1.57 -1.77 -1.48 -1.29 -1.53 -1.41 -1.44 -1.39

ùË19 0.88 0.80 0.77 -0.02 -0.53 1.24 1.06 0.55 0.43 1.18 0.64

ùË20 1.13 0.80 0.19 1.11 0.56 0.52 0.54 0.34 1.04 1.18 0.74

ùË21 0.49 1.34 1.64 0.69 -0.45 -1.21 0.93 0.03 1.04 -0.23 0.43

ùË22 0.49 0.71 -0.10 0.27 1.41 -0.12 0.41 0.44 -0.03 0.97 0.45

25

ùË23 1.77 0.89 0.91 1.96 1.57 1.79 1.19 1.90 0.74 0.57 1.33

ùË24 0.11 0.89 1.20 0.27 1.18 0.97 -0.24 0.23 -0.18 -1.03 0.34

ùË25 -1.17 0.26 0.55 -0.58 -0.37 -0.57 -1.03 -1.12 0.28 -1.64 -0.54

ùË26 0.49 0.44 -0.17 -0.72 0.25 -0.21 0.02 0.34 -0.03 0.37 0.08

ùË27 0.11 0.17 -0.75 -0.30 0.40 0.25 0.15 -0.60 0.89 -0.03 0.03

6.ùÄ:Ë�IéÄ:�I��'XêÝ(Ù¦�'XêÝ�?n/ª±d�~)

sÚ�üwo¦Ëo�Ñx�¨UDPPH�³�NÈL a b

RÄ�oþ0.11 0.50 0.34 0.20 0.33 0.40 -0.24 -0.10 0.36 1.00

�x�0.30 0.47 0.44 0.44 0.00 0.38 -0.48 -0.03 0.05 2.00

VC -0.09 -0.09 -0.13 -0.10 -0.03 -0.12 0.12 0.11 -0.37 3.00

sÚ�0.92 0.72 0.77 0.71 0.20 0.67 -0.83 -0.35 -0.24 4.00

��0.03 0.28 0.27 0.16 0.22 0.24 -0.24 0.01 0.46 5.00

°J�0.69 0.30 0.35 0.27 -0.19 0.24 -0.35 -0.56 -0.31 6.00

t��0.38 0.15 0.14 -0.08 -0.20 0.02 -0.25 -0.27 -0.01 7.00

õ¦�zs¹å0.48 0.14 0.15 0.12 -0.13 0.07 -0.41 -0.01 0.10 8.00

ãCÝ0.77 0.45 0.46 0.44 -0.09 0.38 -0.56 -0.33 -0.24 9.00

DPPHgdÄ0.56 0.75 0.81 0.76 0.42 0.77 -0.71 -0.12 -0.05 10.00

o¦0.61 0.82 0.87 0.88 0.46 0.87 -0.75 -0.17 0.05 11.00

üw0.66 0.72 0.74 0.70 0.31 0.70 -0.68 -0.09 -0.20 12.00

o�Ñ0.44 0.68 0.82 0.82 0.57 0.81 -0.61 -0.07 0.05 13.00

x�¨U-0.03 0.05 0.08 0.05 0.01 0.07 0.16 -0.45 -0.11 14.00

�ÑU0.41 0.58 0.41 0.30 0.07 0.42 -0.52 -0.05 0.22 15.00

o00.05 0.32 0.19 0.19 0.15 0.27 -0.06 -0.19 0.38 16.00

��0-0.07 0.09 -0.01 -0.02 0.00 0.08 0.02 -0.20 0.57 17.00

�M5�/Ô0.19 0.41 0.24 0.25 0.01 0.31 -0.15 -0.18 0.25 18.00

PH -0.02 0.23 0.14 0.28 0.18 0.23 -0.13 -0.09 0.02 19.00

�%½�-0.22 -0.07 -0.12 -0.18 0.11 -0.06 0.20 0.26 0.07 20.00

��'0.32 0.24 0.24 0.32 -0.09 0.22 -0.25 -0.44 0.07 21.00

ZÔ�¹þ0.23 0.42 0.30 0.25 0.08 0.33 -0.20 -0.25 0.39 22.00

J��þ-0.10 -0.27 -0.18 -0.24 0.08 -0.20 0.02 0.22 -0.04 23.00

zâ�þ-0.26 -0.33 -0.25 -0.25 -0.04 -0.23 0.31 0.15 -0.18 24.00

Jò'0.50 0.47 0.40 0.30 0.19 0.33 -0.47 -0.06 -0.09 25.00

Ñ�Ç0.33 0.36 0.40 0.48 0.26 0.42 -0.44 -0.01 -0.10 26.00

J��þ-0.03 -0.08 -0.11 -0.11 -0.02 -0.04 -0.03 0.34 0.05 27.00

L -0.37 -0.46 -0.44 -0.34 -0.03 -0.39 0.49 0.05 -0.19 28.00

a -0.37 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30 0.59 -0.54 -0.06 29.00

b -0.13 -0.12 -0.08 -0.18 -0.25 -0.13 0.35 -0.63 0.03 30.00

26

27