Áͧä»Âѧ໇ÒËÁÒ ÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ · (thailand...

2
ªÁÃÁ¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¸Œ¿¸ç¿ (Thailand Cycling Club: TCC) â´Â¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡ Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÌҧàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.) ÃÔàÃÔèÁ “â¤Ã§¡ÒüÅÑ¡´Ñ¹¡ÒÃà´Ô¹áÅСÒÃ㪌¨Ñ¡ÃÂÒ¹ä»ÊÙ‹ ¹âºÒÂÊÒ¸ÒóТͧ»ÃÐà·Èä·Â” ÁÕ໇ÒËÁÒÂà¾× èÍÊ‹§àÊÃÔÁ ãËŒà¡Ô´ “à¤Ã×Í¢‹ÒªÁÃÁ¼ÙŒãªŒ¨Ñ¡ÃÂÒ¹áÅСÒÃà´Ô¹»ÃÐ¨Ó ¨Ñ§ËÇÑ´ ËÃ×;×é¹·Õè¡ÅØ‹Á¨Ñ§ËÇÑ´” à¾×èÍ໚¹¡ÓÅѧÊÓ¤ÑÞã¹ ¡Ò÷ӧҹËÇÁ¡ÑºË¹‹Ç§ҹ㹷ŒÍ§¶Ô è¹ áÅÐà¾× èÍàμÃÕÂÁ¨Ñ´μÑ é§ “ÊÁҾѹ¸¼Ù ŒãªŒ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÊÁҾѹ¸¼Ù ŒãªŒ¨Ñ¡ÃÂÒ¹áÅÐÃÑ¡¡ÒÃà´Ô¹ áË‹§»ÃÐà·Èä·Â” «Öè§à¡Ô´¨Ò¡ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂÀÒ¤»ÃЪҪ¹ áÅЪØÁª¹Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§ Áͧä»Âѧ໇ÒËÁÒ ÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ ชมรมตางๆ ที่เปนสมาชิกภาคีเครือขายฯ สามารถจัด กิจกรรมรณรงค สงเสริม “การเดินและการใชจักรยาน” ตามวาระตางๆ ของตนเอง และรวมกับหนวยงานอื่นๆ ไดอยางอิสระ ชมรมตางๆ ที่เสนอโครงการมายัง TCC ตองสมัครเปน สมาชิกเครือขายฯ ประจำพื้นที่ และมีผูแทน ที่เขารวม เปนกรรมการของเครือขายชมรมฯเพื่อใหทราบทิศทาง การขับเคลื่อนโครงการในทุกระยะ TCC สนับสนุนใหมีการรวมตัวกันของชมรมตางๆ ในพื้นที่ และจัดตั้งเปนเครือขายฯ ประจำพื้นที่ และจะผลักดันให มีการสนับสนุนคณะกรรมการนโยบายจราจรในพื้นที่ที่มี คณะกรรมการอยูแลว เพื่อใหผูแทนเครือขายเขาไปมี บทบาทดวยตามความเหมาะสม ภารกิจที ่สอดคลองกับ แนวทางการทำงานของ TCC ควรทำรวมกันในนามของ เครือขายฯ และอาจเสนอเปน โครงการขอรับทุนสนับสนุนจากชมรมผานคณะกรรมการ กำกับทิศฯได การพิจารณาโครงการจะเนนที่กระบวนการมีสวนรวม และการรวมตัวกันอยางยั่งยืนของภาคสวนตางๆ ในพื้นทีTCC จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเครือขายฯ ใน ระดับภูมิภาคและประเทศ เพื่อการประสานภารกิจใพื้นที่ อยางตอเนื่อง TCC จะจัดใหมีเจาหนาที่ประมวลขอมูลชมรมสมาชิก เครือขายใหทันสมัยเสมอ และประสานงานกิจกรรมเพื่อให เห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนและผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย ทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นอยางตอเนื่อง

Upload: others

Post on 04-Aug-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Áͧä»Âѧ໇ÒËÁÒ ÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ · (Thailand Cycling Club: TCC) â´Â¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡ Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÌҧàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾

ªÁÃÁ¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¸Œ¿¸ç¿(Thailand Cycling Club: TCC) â´Â¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÌҧàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.)ÃÔàÃÔèÁ “â¤Ã§¡ÒüÅÑ¡´Ñ¹¡ÒÃà´Ô¹áÅСÒÃ㪌¨Ñ¡ÃÂÒ¹ä»ÊÙ‹¹âºÒÂÊÒ¸ÒóТͧ»ÃÐà·Èä·Â” ÁÕ໇ÒËÁÒÂà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà¡Ô´ “à¤Ã×Í¢‹ÒªÁÃÁ¼ÙŒãªŒ¨Ñ¡ÃÂÒ¹áÅСÒÃà´Ô¹»ÃШӨѧËÇÑ´ ËÃ×;×é¹·Õè¡ÅØ‹Á¨Ñ§ËÇÑ´” à¾×èÍ໚¹¡ÓÅѧÊÓ¤ÑÞ㹡Ò÷ӧҹËÇÁ¡ÑºË¹‹Ç§ҹ㹷ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐà¾×èÍàµÃÕÂÁ Ñ µÑé§ “ÊÁҾѹ �¼ÙŒãªŒ Ñ¡ÃÂÒ¹ÊÁҾѹ �¼ÙŒãªŒ Ñ¡ÃÂÒ¹áÅÐÃÑ¡¡ÒÃà Ô¹áË‹§»ÃÐà·Èä·Â” «Öè§à¡Ô´¨Ò¡ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂÀÒ¤»ÃЪҪ¹áÅЪØÁª¹Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§

Áͧä»Âѧ໇ÒËÁÒ ÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹● ชมรมตางๆ ท เปนสมาชกภาคเครอขายฯ สามารถจด กจกรรมรณรงค สงเสรม “การเดนและการใชจกรยาน” ตามวาระตางๆ ของตนเอง และรวมกบหนวยงานอนๆ ไดอยางอสระ

● ชมรมตางๆ ทเสนอโครงการมายง TCC ตองสมครเปน สมาชกเครอขายฯ ประจำพนท และมผ แทน ทเขารวม เปนกรรมการของเครอขายชมรมฯเพอใหทราบทศทาง การขบเคลอนโครงการในทกระยะ

● TCC สนบสนนใหมการรวมตวกนของชมรมตางๆ ในพนท และจดตงเปนเครอขายฯ ประจำพนท และจะผลกดนให มการสนบสนนคณะกรรมการนโยบายจราจรในพนททม คณะกรรมการอย แลว เพ อใหผ แทนเครอขายเขาไปม บทบาทดวยตามความเหมาะสม

● ภารกจทสอดคลองกบ แนวทางการทำงานของ TCC ควรทำรวมกนในนามของ เครอขายฯ และอาจเสนอเปน โครงการขอรบทนสนบสนนจากชมรมผานคณะกรรมการ กำกบทศฯได

● การพจารณาโครงการจะเนนท กระบวนการมสวนรวม และการรวมตวกนอยางยงยนของภาคสวนตางๆ ในพนท

● TCC จะจดตงคณะกรรมการประสานงานเครอขายฯ ใน ระดบภมภาคและประเทศ เพอการประสานภารกจใพนท อยางตอเนอง

● TCC จะจดใหมเจาหนาท ประมวลขอมลชมรมสมาชก เครอขายใหทนสมยเสมอ และประสานงานกจกรรมเพอให เหนภาพรวมของการขบเคลอนและผลสมฤทธเชงนโยบาย ทงระดบประเทศและระดบทองถนอยางตอเนอง

Page 2: Áͧä»Âѧ໇ÒËÁÒ ÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÒã¨Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ · (Thailand Cycling Club: TCC) â´Â¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡ Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÌҧàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾

สอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท

ªÁÃÁ¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾áË‹§»ÃÐà·Èä·Â15 อาคารรจนาการ ชน 4 ซอยประดพทธ 17 ถนนประดพทธ

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศพท 02 618 4434 โทรสาร 02 618 4430

www.thaicyclingclub.orgemail: [email protected]

ª×èÍâ¤Ã§¡Òà ตงชอไดตามอสระ และขอใหตอทายวา ...เพอสนบสนนนโยบายสงเสรมการใชจกรยานและ การเดนในชวตประจำวน

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐà˵ؼŠสอสารประเดนความสำคญของการเดนและการใช จกรยานบนพนฐานแนวคด “สขภาพด ฟร สะอาด”

Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤� เนนการรวมมอระหวางกลมผใชจกรยาน กลมผรกการเดน และภาคเพอสขภาพและสงแวดลอม เพอรวมกนสราง ชมชนใหมการใชจกรยานอยางปลอดภยมประสทธภาพ เพมขน

ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ ● จดประชมสมาชกเครอขาย เพอสรางความเขาใจและ วางแผนงานรวมกน ● จดตงคณะทำงานจากทกภาคสวน ● ระบกจกรรม ความถ และจำนวนผเขารวมกจกรรม ● วธประชาสมพนธกจกรรมรณรงค

ÃÐÂÐàÇÅÒ ตลาคม 2555 – กมภาพนธ 2556

¼ÙŒÃѺ¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡Òà ประธาน หรอผประสานงานเครอขายชมรมในจงหวดนนๆ

§º»ÃÐÁÒ³ โครงการผลกดนฯ กำหนดกรอบงบประมาณขนตนสำหรบ แตละเครอขายไมเกน 30,000 บาท

¼Å·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃѺ ใหระบผลการปฏบตเปนจำนวนนบทเปนรปธรรมชดเจน จำนวนรอยละทเพมขน หรอคณภาพความรวมมออยาง กวางขวางเพยงใดของเครอขาย

á¹Ç·Ò§ÊÌҧÊÃä�¢ŒÍàʹÍâ¤Ã§¡ÒÃ