acne vulgaris

50

Upload: brennan-chase

Post on 02-Jan-2016

58 views

Category:

Documents


16 download

DESCRIPTION

Acne Vulgaris. Dr. M.Ebrahim zadeh Assistant professor of Dermatlogy S.S.U. Definition:. بیماری التهابی مزمن واحدهای پیلوسباسه سبوره، کومدون های سرباز وسربسته، پاپول های قرمز، پوسچول، در موارد شدید ندول و سودوسیست و گاهاً اسکار. Pathogeness:. 1- Increased Sebum Production - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Acne  Vulgaris
Page 2: Acne  Vulgaris

Acne Vulgaris

Dr. M.Ebrahim zadeh

Assistant professor of Dermatlogy S.S.U

Page 3: Acne  Vulgaris

Definition:

واح���دهای م���زمن الته���ابی بیم���اری پیلوسباسه

،سبوره، کومدون های سرباز وسربستهپاپول های قرمز، پوسچول، در موارد

' اسکار شدید ندول و سودوسیست و گاها

Page 4: Acne  Vulgaris

Pathogeness:

1- Increased Sebum Production2- Hyper cornification of the

pilosebaceous duct3- Abnormality of the microbial flora (P.

acnes)4- Inflammation

Page 5: Acne  Vulgaris

1- Increased Sebum Production2- Hyper cornification of the

pilosebaceous duct3- Abnormality of the microbial flora (P.

acnes)4- Inflammation

Page 6: Acne  Vulgaris

Natural history:.شروع در دوره نوجوانی و بهبودی در دهه سوم سالگی در 16-19 سالگی در دختران و 14-17پیک شیوع در

پسران. 30- 100شیوع اکنه از. % سالگی ادامه می یابد.25% افراد بعد از 7- 17بیماری در سالگی بیماری شروع می شود.25% بیماران بعد از 8در خانمها از آکنه رنج می برند.5% آقایان و 1در سن چهل سالگی %

Genetic factors: .شیوع در دوقلوهای همسان مشابه یکدیگر فامیلی بیماری شدید و پایدار Hدر اکنه های شدید و پایدار سابقۀ

وجود دارد.

Page 7: Acne  Vulgaris

Aetiology of Acne:

1- seborrhea2- comedo formation (Comedogenesis)3- Colonization of the Intrafollicular duct

with P.acnes4- Inflammation

Page 8: Acne  Vulgaris

Seborrhoea:

.افزایش ترشح سبوم پیش زمینه ایجاد آکنه.شدت آکنه با میزان ترشح سبوم ارتباط دارد

ترکیب سبوم: شامل: Waxe sters, squalene, Triglylcerides, cholesterol

esters, Free cholesterol.می باشد در سبوم بیماران مبتال به آکنه اسکوالن و واکس استر افزایش -

های Free Fatty Acids کاهش می یابد ولی Fatty acidsو خاص افزایش می یابد.

-Linoleic Acid در اپی درم و کومدونها کاهش می یابد و می شود.ductal hyper cornificationباعث

Page 9: Acne  Vulgaris
Page 10: Acne  Vulgaris

.فع�الیت غ�دد سباس�ه تحت ت�اثیر آن�دروژنهای آدرن�ال و گوناده�ا می باش�د(DHEAS)تستوسترون،

.سطح تستوسترون در مردان دچار آکنه باالتر از حد نرمال نیست اختالل و م�و ری�زش و هیرسوتیس�م هم�راهی در ص�ورت خانمه�ا در

mens بررس�ی الزم اس�ت. ش�ایعترین بیم�اری هورم�ونی هم�راه آکن�ه PCOS.می باشد

قائدگی و شامل 1-3آزمایشات هورمونی در روز SHBG, Testosterone, Prolactin, FSH, LH, DHEA,

Androstenedione. به شک صورت Adrenal hyperplasia Late- onsetدر

congenital -Hydroxy progesterone 17 صبح و 9کورتیزول

DHEA-S آندروژن با منشا آدرنال :

Page 11: Acne  Vulgaris

Comedone Formation:

-Hypercornification.داکتال نقش اساسی در ایجاد کومدون (فاکتورهای موثر: ترکیب لیپیدهای سبوم- سیتوکاینهای موضعی -IL – 1 )

و باکتریها کاهش -Linoleic Acid.آندروژنها در کومدوژنزیس نقش مهمی دارند -.بعضی از ترکیبات مواد آرایشی کومدوژنیک هستند -

Page 12: Acne  Vulgaris

P.acnes and Acne:

.آکنه بیماری عفونی نیست - -P.acne موجود در Pilosebaceous ducts.باعث التهاب می شود -S.epidermidis و M.furfur هم وجود دارند و نقش کنترلی روی

P.acne.دارند سبوره باعث افزایش -P.acne.می شود -P.Acne آنزیمهای هیدرولیتیک تولید می کند که باعث آسیب بافتی می

شود.

Page 13: Acne  Vulgaris

Inflammation:

التهاب توسطCD4+ helper cells و ماکروفاژها صورت می گیرد.

آکنه بیماری التهابی است که توسط پاسخTh1.ایجاد می شود IL-12 و TNF- و IFN- در فولیکولهای افراد مبتال به آکنه

وجود دارد.IL – 1 .مدیاتور اصلی التهاب و ایجاد کومدون می باشد نقش ' در ایجاد التهاب آکنه بررسی Leukotriene B4جدیدا

شده است.

Page 14: Acne  Vulgaris

Clinical Features:

-بیماری التهابیPolymorphic99%(در صورت face -)60%(در پشت back و )

( chest% بر روی)15White and black) Comedones)papules and pustulesnodules و pseudocyst اسکارPIH

Page 15: Acne  Vulgaris
Page 16: Acne  Vulgaris
Page 17: Acne  Vulgaris
Page 18: Acne  Vulgaris
Page 19: Acne  Vulgaris
Page 20: Acne  Vulgaris
Page 21: Acne  Vulgaris
Page 22: Acne  Vulgaris
Page 23: Acne  Vulgaris
Page 24: Acne  Vulgaris
Page 25: Acne  Vulgaris

عوامل موثر بر روی اکنــــــــــــه:

:Dietالف- هیچ مطالعه علمی تاکنون نقش مواد غذایی درAcne.را ثابت نکرده است

:Premenstrual flareب- -70% روز قبل از قائدگی از بدتر شدن ضایعات شکایت دارند.2-7 زنان دلیل شاید تغییرات -hydration.اپیتلیوم پیلو سباسه باشد پروژسترون دارای اثرات -Pro-Inflammatory.می باشد

Page 26: Acne  Vulgaris

:Sweatingج- موارد باعث بدتر 15- تعریق و کار در آب و هوای گرم و مرطوب مثل آشپزی در %

شدن آکنه می شود.

:Ultaviolet radiationد- نور آفتاب می تواند باعث بهبودی آکنه شود. ولی مطالعات اخیر این اثر را ثابت نکرده

است.

:occupationهـ- کار با مواد روغنی و نفتی -

Smoking and acneو-

عوامل موثر بر اکنه:

Page 27: Acne  Vulgaris

Psychosocial effects of acne:

.استرس می تواند باعث ایجاد و تشدید آکنه شودAcne excoriee نقش استرس در تولیدACTH در در 70آکن�ه و ش�رم ایج�اد ب�اعث ب�اعث %63 %

% �ب�اعث ک�اه�ش اع�تم�اد ب�ه 67خج�ال�ت و اض�طراب و در� نفس میشود.

اختالالت سایکولوژیک ربطی به شدت آکنه ندارد.حتی منجر به خودکشی می شود ' آکنه گاها

Page 28: Acne  Vulgaris

Differential diagnosis:

- Rosacea- Perioral dermatitis- Milia- Folliculitis- Pityrosporum folliculitis

Page 29: Acne  Vulgaris

Treatment:

ماه6 – 8درمان با تاخیر چند ماه ' - شروع اثر داروها آهسته و گاها در آکنه -mild داروهای موضعی در آکن�ه متوس�ط داروه�ای موض�عی ب�ه هم�راه داروه�ای -

خوراکی در آکن�ه ش�دید، داروه�ای خ�وراکی و در ص�ورت نی�از -

Isotretinoin خوراکی

Page 30: Acne  Vulgaris

Topical acne Therapies:

1- Topical retinoids:TretinoinIsotretinoin gelAdapalene

اثرات دارو از طریق مهار ایجاد کومدون، پاره شدنکومدونها و همچنین اثرات ضدالتهابی

عوارض: قرمزی، پوسته ریزی، خشکی پوست

Page 31: Acne  Vulgaris

Topical acne Therapies:2. Benzoyl peroxide

اثر آنتی میکروبیال، و ضد التهاب و کومدولیتیک ضعیف -.این دارو آنتی بیوتیک نیست بنابراین مقاومت داروئی کمتر اتفاق می افتد - :عوارض کم و شامل -Irrition

3. Topical antibiotics - Erythromycin - Clindamycin - Tetracycline

امروزه مقاومت داروئی -P.acne.به این داروها زیاد شده است

4. Azelaic Acid اثرات ضد التهابی، کاهش -P.Acneو کاهش کومدون

5. Salicylic Acid

Page 32: Acne  Vulgaris

Oral Therapy:

1- oral antibiotics: جهت درمان آکنه شدید و آکنه متوسط که به درمان موضعی جواب نداده

Truncalاست و آکنه ماه 3-6مدت درمان تاثیر به دلیل اثرات آنتی باکتریال و ضد التهابی

- Tetracycline - doxycycline - minocycline - Erythromycin - Azithromycin - Clindomycin - Trimethoprim

Page 33: Acne  Vulgaris
Page 34: Acne  Vulgaris

Oral Therapy:2. Hormonal Treatments:

موارد مصرف شامل:.الف- درمان آنتی بیوتیکی تاثیر نداشته باشد ب- اختاللmense وجود داشته باشد و یا سایر اثرات مفید آن مثل

Contraception.مدنظر باشد ج- عدم دسترسی بهIsotretinoin

Low dose glucocorticoids in late – onset congenital Adrenal Hyperplasia

Ocp (Drosperinone)cyproterone compoundSpironolactoneCyproteroneFlutamide

Page 35: Acne  Vulgaris

Oral Isotretinoin: 13 – Cis – retinoic Acid آنالوگ سنتتیکVit A 1982 انقالبی در درمان آکنه از سال عامل پاتوژنز بیماری4 مکانیسم تاثیر دارو از طریق تاثیر روی هر 90%)ترشح سبوم را کاهش می دهد)مهمترین عامل درمان 1 – 0/5 دز mg / kg / days 150-120 و دز توتال mg / kg .حاملگی در حین درمان و یک ماه بعد از قطع دارو ممنوع است

عوارض:1 -Teratogenicity2 خشکی لب و مخاطها -3درماتیت -4خون دماغ -5 خشکی پوست -6 درد مفاصل و سردرد -7 -Depression8 -Paronychia9 -hair loss

Page 36: Acne  Vulgaris
Page 37: Acne  Vulgaris
Page 38: Acne  Vulgaris
Page 39: Acne  Vulgaris

سایر انواع آکنــــــــــــــــــــــــــــه:

1- Acne Excoriee2- Drug – Induced acne

پاپول و پوسچول در تنه وupper trunk بدون کومدون

کورتیکو استروئید -استروئیدهای آنابولیک - داروهای ضد تشنج - لیتیوم -ایزونیازید -

Page 40: Acne  Vulgaris
Page 41: Acne  Vulgaris
Page 42: Acne  Vulgaris

سایر انواع آکنــــــــــــــــــــــــــــه:

3. Endocrine Acne4. Cosmetic Acne5. Childhood and Infantile Acne6. Oil and tar Acne

Page 43: Acne  Vulgaris

Severe Acne Variants:1- Acne Conglobata:

بیشتر در مردان و بدون عالئم سیستمیک ضایعات بیشتر در تنه و اندامها وbuttock پاپول و ندولهای التهابی و متعدد و دردناک به همراه

ایجاد آبسه و فیسچول و در نهایت اسکار

2. Acne Fulminans: بیشتر در مردان و تنه ،شروع سریع، تب، عالئم سیستمیک و فرم شدید آکنه

آرترالژی، لوکوسیتوز، کاهش وزن، بی اشتهایی، اسپلنومگالی، درگیری استخوان)استئومیلیت(

Page 44: Acne  Vulgaris
Page 45: Acne  Vulgaris
Page 46: Acne  Vulgaris
Page 47: Acne  Vulgaris
Page 48: Acne  Vulgaris

gram negative folliculitis:

یکی از عوارض درمان آکنه با آنتی بیوتیکهای خوراکی و ' موضعی گاها

پوسچول های فولیکوالر کوچک و به صورت ناگهانی اطراف دهان و بینی

در کشت میکروبهای گرم منفی مثل کلبسیال و E.Coli و پروتئوس رشد میکند.

درمان، قطع داروی مورد مصرف و استفاده از آمپی Isotretinoinسیلین و یا تری متوپریم و یا بهترین درمان

.

Page 49: Acne  Vulgaris
Page 50: Acne  Vulgaris