answer key for workbook/laboratory manual - oakton ... · pdf fileanswer key for...

of 38 /38
Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for the Workbook/Laboratory Manual that accompanies Yookoso!: An Invitation to Contemporary Japanese. No answers are given for exercises with oral responses and for exercises that will elicit varying responses. Getting Started PART 1 LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES Meeting Others and Introducing Yourself SIMPLE INTRODUCTIONS You meet John Kawamura Hajimemashite/(Your name) desu./Doozo yoroshiku. You meet Linda Brown Hajimemashite./(Your name) desu./Doozo yoroshiku. MEETING SOMEONE AND INTRODUCING YOURSELF: INQUIRING ABOUT SOMEONE’S NAME Sumimasen. Hayashi-san desu ka. Shitsuree shimashita. Sumimasen. Hayashi-san desu ka. (Your name) desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku. ASKING FOR SOMEONE’S NAME: INTRODUCTIONS USING NAME CARDS Sumimasen. Takada-san desu ka. (Your affiliation) no (your name) desu. Hajimemashite. Doomo arigatoo gozaimasu. Kore, watashi no meeshi desu. OVERALL REVIEW A. 1. Hajimemashite 2. Hai, soo desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku. 3. Onamae wa? 4. Shitsuree shimashita. 5. Sumimasen. Arigatoo gozaimasu. B. 5, 2, 4, 1, 3/Sumimasen, Shitsuree shimashita, Soo desu, meeshi, Hajimemashite Everyday Greetings A. 1. b 2. a 3. a 4. c 5. a 6. c 7. b 8. b 9. c B. 1. Ohayoo gozaimasu. 2. Konnichiwa. 3. Konbanwa 4. Ohayoo gozaimasu. li otenki desu ne. 5. Konnichiwa. Ogenki desu ka. 6. Shibaraku desu. Ogenki desu ka. 7. Sayoonara. 8. Jaa, mata. C. 1. a, e 2. c, d 3. c, f In the Classroom A. 1. doa 2. hon 3. tsukue 4. isu 5. pen/ 1. enpitsu 2. jisho 3. kami 4. nooto 5. mado B. 1. a 2. f 3. d 4. b 5. e 6. c 7. g

Upload: hanhi

Post on 06-Feb-2018

460 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 183

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

This is the answer key for the Workbook/Laboratory Manual that accompanies Yookoso!: An Invitation to ContemporaryJapanese. No answers are given for exercises with oral responses and for exercises that will elicit varying responses.

Getting Started

PART 1

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Meeting Others and Introducing Yourself

SIMPLE INTRODUCTIONS

You meet John Kawamura

Hajimemashite/(Your name) desu./Doozo yoroshiku.

You meet Linda Brown

Hajimemashite./(Your name) desu./Doozo yoroshiku.

MEETING SOMEONE AND INTRODUCING YOURSELF: INQUIRING ABOUT SOMEONE’S NAME

Sumimasen. Hayashi-san desu ka.Shitsuree shimashita.

Sumimasen. Hayashi-san desu ka.(Your name) desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku.

ASKING FOR SOMEONE’S NAME: INTRODUCTIONS USING NAME CARDS

Sumimasen. Takada-san desu ka.(Your affiliation) no (your name) desu. Hajimemashite.Doomo arigatoo gozaimasu. Kore, watashi no meeshi desu.

OVERALL REVIEW

A. 1. Hajimemashite 2. Hai, soo desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku. 3. Onamae wa? 4. Shitsuree shimashita. 5. Sumimasen. Arigatoo gozaimasu.

B. 5, 2, 4, 1, 3/Sumimasen, Shitsuree shimashita, Soo desu, meeshi, Hajimemashite

Everyday GreetingsA. 1. b 2. a 3. a 4. c 5. a 6. c 7. b 8. b 9. c

B. 1. Ohayoo gozaimasu. 2. Konnichiwa. 3. Konbanwa 4. Ohayoo gozaimasu. li otenki desu ne.5. Konnichiwa. Ogenki desu ka. 6. Shibaraku desu. Ogenki desu ka. 7. Sayoonara. 8. Jaa, mata.

C. 1. a, e 2. c, d 3. c, f

In the ClassroomA. 1. doa 2. hon 3. tsukue 4. isu 5. pen/ 1. enpitsu 2. jisho 3. kami 4. nooto 5. mado

B. 1. a 2. f 3. d 4. b 5. e 6. c 7. g

Page 2: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

WRITING ACTIVITIES

Meeting Others and Introducing YourselfA. 1. d 2. c 3. b 4. a

B. Kawabe: (Your name)You: Hai, soo desu.You: Hajimemashite. Doozo yoroshiku.

C. You: Iie.You: Iie.

D. You: Hayashi-san desu ka.You: Shitsuree shimashita.

E. 1. d 2. a 3. b 4. c

F. 1. e 2. f 3. c 4. d 5. b 6. a

G. 1. Toyota no Yamashita desu. 2. Kyooto Daigaku no Okuda desu. 3. Oregon Daigaku no Watanabe desu.4. IBM no Yoshida desu. 5. (Your college/university) no (your last name) desu.

H. 1. K:. Hajimemashite. T: Hajimemashite K: Tookyoo Daigaku no Kawamura desu. K: Doozo yoroshiku o-negaishimasu. T: Arigatoo gozaimasu. Keioo Daigaku no Tanaka desu. Doozo yoroshiku o-negai shimasu. K: Doomo ari-gatoo gozaimasu. 2- K: Yamashita-san desu ka. M1: Iie. K: Shitsuree shimashita. M2: Kawamura-san desu ka.K: Hai, soo desu. Yamashita-san desu ka. Y: Hai, soo desu. Hajimemashite. K: Hajimemashite. Doozo yoroshiku.

Everyday GreetingsA. 1. b 2. h 3. a 4. g 5. f 6. e 7. i 8. c 9. j 10. d

B. 1. You: Konnichi wa.Neighbor: Konnichi wa.

You: Ii o-tenki desu ne.Neighbor: Soo desu ne.

2. You: O-hisashiburi desu ne.Neighbor: Ee, shibaraku desu nee.

You: O-genki desu ka.Neighbor: Ee o-kagesama de. O-genki desu ka.

You: Ee, genki desu. Arigatoo gozaimasu.

C. 1. A: Ohayoo gozaimasu. B: Ohayoo gozaimasu.2. A: Konnichi wa. B: Konnichi wa.3. A: Sayoonara. B: Sayoonara.4. A: Shibaraku/o-hisashiburi desu nee. B: Soo desu nee.5. A: Ii o-tenki desu nee. B: Soo desu nee.

Classroom ExpressionsA. 1. b 2. d 3. e 4. c 5. f 6. aB. 1. (classroom) denki, tenjoo, kokuban, kokuban-keshi, doa, chooku, isu, tsukue, mado, kaaten, yukai, kabe,teeburu, (students carry) kami, jisho, hon, booru-pen, keshigomu, kaban, shaapu penshiru, enpitsu, nooto,kyookasho, man’nenhitsu

2. (* indicates that the item could be made of other materials) Wood: kokuban, doa*, isu*, tsukue*, yuka*, enpitsu*,teeburu*. Paper: kami, jisho, hon, nooto, kyookasho; Other: denki, tenjoo, kokuban, kouban-keshi, chooku, booru-pen, keshigomu, kaban, mado, kaaten, shaapu penshiru, kabe, man’nenhitsu

D. 1. e 2. g 3. f 4. d 5. c 6. a 7. b

184 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 3: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

PART TWO

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Numbers up to 20

B. 1. 1 2. 4 3. 8 4. 5 5. 7 6. 13 7. 12 8. 16 9. 19 10. 14

C. 1. 3 2. 5, 8 3. 4, 10 4. 7, 8, 15 5. 4 6. 4, 4 7. 11, 9 8. 14, 7, 7

Asking and Giving Telephone Numbers

A. 1. 642-1140 2. 509-7349 3. 656-7849 4. 515-7450 5. 664-9939

B. 1. library 2. Yokoi-sensee’s office 3. cafeteria

Asking and Telling Time

A. 1. 2:00 P.M. 2. 4:00 P.M. 3. 3:00 A.M. 4. 6:00 P.M. 5. 6:00 A.M. 6. 4:00 A.M.

B. 1. c 2. d 3. a 4. b

C. 9:00 A.M., 10:00 A.M., 12:00 P.M., 11:00 A.M., 12:00 P.M., 1:00 P.M., 2:00 P.M., 2:00 P.M.,tomorrow

D. 1. Shichi-ji desu. 2. Ku-ji desu. 3. Hai, soo desu. (Hai, Juuni-ji han desu.) 4. Hai, soo desu. (Hai, yo-jihan desu.) 5. Roku-ji desu. 6. Iie (chigaimasu). (Bangohan wa shichi-ji han desu.)

Asking What Something IsA. table, door, window

B. 1. iie 2. iie 3. hai 4. iie

C. 1. uchi 2. hon 3. sanji 4. kinen 5. genki 6. kekkon 7. chotto 8. juppun 9. doomo10. kyookasho

WRITING ACTIVITIES

Numbers up to 20A. 1. go 2. yon, kyuu 3. san tasu ichi wa 4. hachi, roku wa 5. hiku juu wa go 6. yon, yon, juu-roku7. kakeru, juu-yon 8. ni-juu, wa go 9. waru, nana wa ni 10. juu-hachi waru kyuu wa ni

B. (Sample answers) 1. g 2. o 3. a 4. d 5. k 6. f 7. n 8. q 9. g 10. j

Asking and Giving Telephone NumbersA. (In all of these, ree and zero are interchangeable.) 1. goo-yon-ichi no san-nana-goo no roku-hachi-goo-kyuu2. nii-ree-roku-no-yon-yon-san-no ree- goo-roku-hachi 3. san-kyuu-ichi no roku-roku-hachi no goo-goo-nii-ichi4. hachi-zero-zero no goo-goo-goo no ichi-nii-ichi-nii 5. ree -roku no roku-nii-hachi-no goo-san-goo-nii6. zero-nano-goo no nii-hachi-san no goo-zero-zero-yon 7. ree-yon-nii-yon no roku-kyuu no ichi-ree-goo-nii(Some people may read 69 as “roku-juu-kyuu.”) 8. zero-nana-nii-nana- no roku-ichi no nii-nana-kyuu-hachi(Some people may read 61 as “roku-juu-ichi.”)

B. yon, nii, goo, denwa bangoo, nana, no, soo desu

C. Tazawa-san no denwa bangoo wa./Goo hachi nana san yon nana nana desu ne?

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 185

Page 4: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Asking and Telling Time

A. 1. A 2. C 3. F 4. B 5. D 6. E 7. G

B. (clockwise from top) asa, gozen, hiru, yuugata, gogo, yoru

C. 1. ima, juu-ji, juu-ji, asa 2. nan-ji, ima, ku-ji, ku-ji, asa 3. A: Ima nan-ji desu ka. B: Gogo san-ji desu.A: Tookyoo wa ima nan-ji desu ka. B: Eeto, juu-ichi-ji desu. A: Gogo juu-ichi-ji desu ka. B: Ee, Nihon wa imayoru desu.

E. 1. Gozen ku-ji 2. Shichi-ji han 3. Asa/gozen roku-ji han 4. Gogo shichi-ji han 5. Bangohan wa nan-jidesu ka. 6. Sanpo wa nan-ji desu ka. 7. Mütingu wa nan-ji desu ka. 8. Hirugohan wa nan-ji desu ka.

F. and G. (Answers will vary.)

Asking What Something Is

A. 1. Soo desu. 2. Soo desu. 3. Chigaimasu. Kudamono desu. 4. Hai, soo desu. (Iie, chigaimasu. Yasaidesu.) 5. Iie, chigaimasu. Nihon ryoori desu.

B. 1. Are wa nan desu ka. 2. Nihon ryoori desu ka. 3. Are wa sushi desu ka. 4. Kore wa nan desu ka. 5. Sore wa Amerika ryoori desu ka.

C. You: Sumimasen. Are wa nan desu ka. Waiter: Guriin karee desu. You: Nihon ryoori desu ka. Waiter: Iie, Tairyoori desu. You: Jaa, are o o-negai shimasu.

2-. You: Are wa nan desu ka.Waiter: Kuriimu sooda desu.

You: O-sake desu ka.Waiter: Iie, chigaimasu.

You: Jaa, are o o-negai shimasu.

D. 1. Kore/sore/are wa nan desu ka. Nihon ryoori desu ka. 2. Kore/sore/are wa nan desu ka. Kudamono desu ka.3. Kore/sore/are wa nan desu ka. O-sake desu ka.

HIRAGANA PRACTICE

HIRAGANA PRACTICE (あーお)

1. あい 2. いえ 3. おう 4. あう 5. あおい 6. うえ 7. おい

1. ie 2. oi 3. ou 4. aoi 5. ue 6. ai 7. iu

HIRAGANA PRACTICE (かーこ)

1. あかい 2. きく 3. かく 4. こけ 5. かこい 6. くき 7. こい

1. kaki 2. kuki 3. akai 4. kakoi 5. koi 6. koke 7. oku 8. aki 9. eki 10. koe 11. kao 12. ike

HIRAGANA PRACTICE (さーそ)

1. しお 2. せかい 3. かさ 4. すいか 5. しか 6. そこ 7. すこし

1. shiai 2. kasa 3. sake 4. sushi 5. sekai 6. soko 7. seki 8. saka 9. ase 10. kiso 11. ushi 12. esa

HIRAGANA PRACTICE (たーと)

1. たかい 2. つき 3. ちかい 4. とかす 5. つかう 6. てき 7. ちかてつ

1. chikai 2. tsukiau 3. takai 4. teki 5. toki 6. tsuchi 7. ita 8. atsui 9. koto 10. tasukete11. chitai 12. kitsui

186 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 5: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

HIRAGANA PRACTICE (なーの)

1. ねこ 2. いぬ 3. かに 4. かね 5. なつ 6. なにか 7. ぬの

1. naku 2. niku 3. kane 4. nuno 5. nushi 6. sakana 7. nokishita 8. tone 9. nashi10. nasu 11. nishi 12. shinu 13. nuka 14. tane 15. tanuki

HIRAGANA PRACTICE (はーほ)

1. ふね 2. はし 3. ひ 4. ほし 5. ふえ 6. へた 7. ひこく

1. hito 2. hone 3. hushi 4. hako 5. hune 6. heta 7. hoka 8. heso 9. hekichi 10. hutoi11. hosoi 12. hata 13. hatake 14. sohu 15. hihu

HIRAGANA PRACTICE (まーも)

1. むすめ 2. まめ 3. くも 4. みみ 5. むかし 6. まこと 7. みちしお

1. mata 2. mikeneko 3. mushi 4. meshi 5. kamo 6. musume 7. momo 8. mimi 9. kame10. matsu 11. hachimitsu 12. moshimoshi 13. atama 14. miko 15. same

HIRAGANA PRACTICE (やーよ)

1. やさい 2. ゆか 3. よつや 4. ゆき 5. よそく 6. ゆめ 7. よやく 8. やきもち

1. yaku 2. kiyaku 3. yuka 4. nieyu 5. yonaka 6. kayou 7. yakimono 8. yosoku 9. ayu10. mayu 11. huyu 12. yatai 13. yomu 14. yama 15. yotsuya

HIRAGANA PRACTICE (らーろ)

1. りかい 2. らく 3. ろく 4. られつ 5. るす 6. ろくろ 7. るいせき

1. rishi 2. kariru 3. ruisui 4. karai 5. shiroi 6. hiroi 7. ruri 8. rekishi 9. karui10. osarai 11. iro 12. korosu 13. torori 14. tera 15. tsuri

HIRAGANA PRACTICE (わ、を、ん)

1. わたし 2. わかい 3. かわ 4. ほん 5. きん 6. へんか 7. きねん 8. きんえん

1. shinin 2. wasureru 3. wakaru 4. kinshi 5. owan 6. kowai 7. rainen 8. ninniku 9. tan-i10. hon-ya 11. kawari 12. mikan 13. hutan 14. washi 15. awa

PALINDROMES

1. もも 2. つつ 3. はは 4. ちち 5. ここ 6. すす 7. ささ 8. ふうふ 9. きてき10. さかさ 11. みなみ 12. やおや 13. しるし 14. きつつき 15. かいといか 16. にわのわに17. うまくまう 18. たしかにかした 19. るすになにする 20. わたしまけましたわ

HIRAGANA PRACTICE (がーご)

1. ぎん 2. げんご 3. ぐあい 4. ごご 5. ぎろん 6. さがす 7. ひらがな

1. gaman 2. hagishiri 3. Nihongo 4. kage 5. guntai 6. gomi 7. raigetsu 8. ongaku9. kagu 10. ga 11. ago 12. engeki 13. gamaguchi 14. sugi 15. geta

HIRAGANA PRACTICE (ざーぞ)

1. かず 2. ざる 3. ざつじ 4. じかん 5. じけん 6. ぞくご 7. ぜんたい

1. zurui 2. jinken 3. hiza 4. jikoku 5. kaze 6. kazoku 7. Ginza 8. oji 9. zukin10. zenzen 11. zannen 12. nazo 13. zakuro 14. hajime 15. zure

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 187

Page 6: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

HIRAGANA PRACTICE (だーど)

1. だめ 2. はなぢ 3. どく 4. きづく 5. できる 6. でんわ 7. だいどころ

1. kadan 2. tadon 3. wakazuma 4. mijika 5. sinden 6. damasu 7. dore 8. medatsu9. dake 10. doko 11. dekigoto 12. tsuzuki 13. kozutsumi 14. tada 15. chijimu 16. dodai

HIRAGANA PRACTICE (ばーぼ)

1. かばん 2. べんり 3. かび 4. ぼんち 5. びとく 6. はば 7. ぶんか

1. kaba 2. bijin 3. bushi 4. benkai 5. bokutotsu 6. bunben 7. bibun 8. kabin 9. obon 10. baka 11. kubetsu 12. bokokugo 13. hanbun 14. huben 15. hebi 16. bunko

HIRAGANA PRACTICE (ぱーぽ)

1. ゆたんぽ 2. ぱくつく 3. ぺてんし 4. ぴんはね 5. かんぱい 6. さんぽ 7. きんぺん

1. kanpan 2. enpitsu 3. sanpun 4. kinpen 5. sanpo 6. zanpan 7. potsupotsu 8. anpi9. onpa 10. nanpa 11. konpon 12. sinpu 13. sanpo 14. pinhane 15. tanpo 16. shinpai

WORD SEARCH

あぶない、あおい、あたま、ぶし、ちかい、ちがい、だんろ、がいらいご、へび、へきち、へんか、ひざ、ほん、いびき、いか、いたい、かこい、かんぱい、かざん、かぜ、かぞく、こんや、くし、まいにち、なんぱ、にがつ、にほんご、おんがく、らいげつ、れきし、るいすい、さかな、せかい、しち、しんぷ、てぶくろ、つつ、つづく、わだい、わすれる、よなか、ざくろ、ずれ

PART THREE

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Talking About Daily Activities

A. 1. 2:15 2. 4:06 3. 7:07 4. 9:19 5. 3:01 6. 8:12

B. 6:00, jogging, eats breakfast, 8:30, class, 10:00

C. 1. eat breakfast 2. 9:00 3. 12:00 4. read books in the library 5. 5:00 6. watch news on TV7. from 9:00 to 11:00 8. go to bed

D. the cafeteria, Japanese, the telephone, Japanese, introduce, accepts

E. (sample answers) 1. (Time)-ji ni okimasu. 2. Hai, tabemasu. or Iie, tabemasen. 3. (Time)-ji ni kimasu. 4. Hai, (yoku) (toshokan e) ikimasu. or Iie, ikimasen. 5. Hai, (mainichi) (terebi o) mimasu. or Iie, mimasen. 6. Hai, (yoku) (undoo o) shimasu. or Iie, shimasen. 7. Hai, (yoku) (tomodachi to denwa de) hanashimasu. or Iie,hanashimasen.

Talking About Future Activities and Events

A. 1. c 2. b 3. a 4. a

B. sleeps, TV, a movie, asking for a date, it is not so, a girlfriend

C. ii-meeru, suki, shuumatsu, iki, -masen ka, tabe-

188 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 7: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Talking About Likes and Dislikes

A. 1. beer 2. coffee 3. classic 4. golf 5. basketball 6. date

B. 1. K 2. M 3. K 4. K 5. M 6. K 7. M 8. M 9. K 10. K

C. Circle: tennis, golf, music, Italian cuisine, wineCross out: studying, cooking, Japanese food, beer

WRITING ACTIVITIES

Talking About Daily Activities

A. 1. T 2. F 3. T 4. F 5. F 6. T 7. F 8. T

B. (Answers will vary.)

C., 1. shichi-ji 2- o, yomimasu, (gogo) kuji 3. nan-ji, ichi-ji 4. toshokan 5. ni, mimasu, ni, gakkoo e ikimasu

D. 1. B 2. C 3. E 4. D 5. G 6. F 7. A

E. 1. a. Shichi-ji ni okimasu. b. Hai, tabemasu. Shichi-ji ni-jup-pun ni tabemasu. c. Go-ji-han ni mimasu. Iie, nyuusu o mimasu. d. Iie, tabemasen. e. Juu-ichi-ji yon-juu-go-hun ni nemasu. 2. (Answers will vary.)

F. (Answers will vary.)

G. 1. T 2. F 3. F 4. F

H, I, and J. (Answers will vary.)

Talking About Future Activities

A. saraishuu (20th-26th) kyoo (7th) konshuu (6th-12th) ashita (8th) asatte (9th) raishuu (13th-19th)

B. 1. o 2. o 3. ni 4. e/ni 5. (none)X 6. ni 7. o 8. o 9. ni

C. 1. Y: Konshuu no shuumatsu, nani o. . . T: Yamashita-san to deeto o shimasu.Y: Ichinichi-juu nemasu. 2. G: Yokota-san wa konshuu no shuumatsu, nani o shimasu ka. Y: Tomodachi niaimasu. Gotoo-san wa? G: Nihongo o renshuu shimasu. Y: Majime desu nee. 3. T: Hoshino-san wakonshuu no shuumatsu, nani o shimasu ka. H: Tegami o kakimasu. Tanimura-san wa? T: Denwa okakemasu. 4. (Answers will vary)

D. (Answers will vary.)

Talking About Likes and Dislikes

A. food: yasai, niku, sakana, burokkorii, piza, aisu-kuriimualcoholic drinks: biiru, wain, kakuterunon-alcoholic drinks: koohii, aisu tii, juusu, kooranational cuisines: Nihon ryoori, Itaria ryoori, Huransu ryoori, Mekishiko ryoorisports: huttobooru, bokushingu, sukii, sakkaa, tenisu, suieemusic: jazu, rokku, kurashikku, rappucelebrities: Juria Robaatsu, Maikeru Jakuson, Madonna, Tomu Kuruuzuother: eega, sanpo, benkyoo, paatii

B., C. and D. (Answers will vary.)

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 189

Page 8: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

HIRAGANA PRACTICE

HIRAGANA PRACTICE (きゃーぴょ)

1. きゃく 2. しゅふ 3. じしょ 4. ちょくせつ 5. ひゃく 6. しゃいん 7. きょか 8. みゃく9. りょかん 10. りゃくす 11. ぎょみん 12. ぎゃく 13. かんじょ 14. じょし

READING ALOUD:

1. kyakusha 2. jisho 3. shakuya 4. shori 5. shumi 6. kingyo 7. hyakunin 8. shomin9. hisho 10. ryokan 11. juri 12. juken 13. konnnyaku 14. sanbyaku 15. ryakudatsu

HIRAGANA DOUBLE VOWELS

1. こうしょう 2. きゅうりょう 3. ばんごう 4. えいご 5. ちゅうごく 6. ぶんぽう7. げつようび 8. とおい 9. くうき 10. へいわ 11. おおきい 12. ふうとう 13. かけい14. きゅうか 15. おかあさん 16. おじいさん 17. れいぞうこ 18. せんせい 19. うつくしい20. ぎゅうにゅう 21. しゅうじん 22. めいし 23. とうきょう 24. おおさか 25. すうがく26. じんこう 27. ほんとう 28. どろぼう 29. ちいさい 30. ふうふ

READING ALOUD

1. sooko 2. koori 3. kokyoo 4. shoonin 5. gyuuniku 6. oniisan 7. kaitei 8. kuuki9. oneesan 10. maamaa 11. heiwa 12. yuusoo 13. kutsuu 14. zeisei 15. kadoo

HIRAGANA DOUBLE CONSONANTS

1. はっきり 2. たっしゃ 3. そっと 4. はっぴゃく 5. こっき 6. しっぱい 7. きっと8. きって 9. けっし 10. ほっき 11. せっかち 12. しゃっきん

HIRAGANA DOUBLE CONSONANTS

1. せんにん 2. おんな 3. さんねん 4. たんのう 5. まんねんゆき 6. きんにく 7. せんぬき8. どんな

READING ALOUD

1. kitte 2. kesshi 3. itchi 4. sukkai 5. happun 6. shakkuri 7. hyottoko 8. hipparu9. kakko 10. jikko 11. happa 12. kettei 13. sakka 14. yatto 15. tokkyo 16. sennyu17. tanni 18. bannenni

MIND STRETCHERS

おもちゃhospitalbecause the passerby read ごじゆうに (gojiyuu ni) as ごじゅうに (gojuuni), which means “fifty-two.”

PART FOUR

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Talking About Activities and Events in the Past

A. (sample answers): 1. Shichi-ji ni okimashita. 2. Hai, tabemashita. 3. Hanbaagaa o tabemashita.4. Hai, ikimashita. 5. Hai, shimashita. 6. Juuichi-ji ni nemashita. 7. Iie, nomimasen deshita.

B. H, M, M, H, H, H

C. 9:00, a lie, home, library, 12:00, homework, the cafeteria, good-bye

190 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 9: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Inviting Someone to Do Something

A. (Answers will vary.)

B. 1. T 2. T 3. T 4. F 5. T 6. T

C. (sample answers): 1. Hai, hima desu. 2. Hai, daisuki desu. 3. Ii desu ne. 4. Roku-ji ga ii desu.5. Ii desu ne. 6. Itaria-ryoori ga suki desu.

Talking About Weekly Schedules

A. 1. Sunday, Monday, Wednesday, Friday, Tuesday, Thursday, Saturday 2. Tuesday, Saturday, Sunday, Monday,Thursday, Friday, Wednesday 3. Saturday, Friday, Monday, Tuesday, Sunday, Thursday, Wednesday.

B. 1. A sukiyaki party. 2. The day after tomorrow (Friday) at night. 3. Machida and some others.4. No, because she has to work at her part-time job that night. 5. Yes, she does. 6. Whether everyone couldmake it if the party were changed to Saturday.

C. Sunday: Nothing, Monday: Spanish, Tuesday: flower arranging, Wednesday: Spanish and aerobics, Thursday:tea ceremony, Friday: Spanish, Saturday: piano, Beginning next month: Thai cooking

Talking About the Weather

A. nice, cold, rain, rain, read

B. 1. a 2. c 3. d 4. b

WRITING ACTIVITIES

Talking About Activities and Events in the Past

A. kyoo (16th) kinoo (15th) ashita (17th) asatte (18th) ototoi (14th) saraishuu (27th-2nd) konshuu (13th-19th)sensenshuu (29th-5th) raishuu (20th-26th) senshuu (6th-12th)

B. 1. P 2. F 3. H 4. P 5. F 6. P 7. H 8. H 9. F 10. H

C. 1. T 2. F 3. F 4. F 5. T 6. T 7. F 8. F 9. T 10. T

D. 1. nan-ji 2. doko 3. itsu 4. dare 5. donna 6. nan-ji, doko, nani

E. (Answers will vary.)

F. 1. a. Hai, tabemashita. Shichi-ji-han ni tabemashita. b. Toshokan e ikimashita. Soshite Nihongo o benkyooshimashita. Sore kara, terebi o mimashita. c. Ichi-ji ni-juu-go-hun kara go-ji ni-juu-go-hun made toshokan de benkyoo shimashita. d. Roku-ji-han kara juu-ichi-ji-han made deeto shimashita. Bangohan o tabemashita. Soshiteeega o mimashita.

G. (Answers will vary.)

Inviting Someone to Do Something

A. 1. Watanabe-san, issho ni hirugohan o tabemasen ka? 2. Okada-san, ishho ni eega o mimasen ka? or eega niikimasen ka. 3. Ishii-san, issho ni kaimono ni ikimasen ka. 4. Garushia-san, ishho ni Nihongo o benkyoo shimasen ka. 5. Rii-san, issho ni tenisu o shimasen ka.

B. 1. 18th 2. 10th 3. 21st 4. 30th 5. 4th 6. 20th 7. 17th 8. 9th

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 191

Page 10: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

C. All affirmative answers are either “Ee, ii desu nee” or “Ee, yorokonde.” All negative answers are “Chotto,”“Sumimasen ga, chotto. . .,” or “Ee, demo chotto.”

D. (Answers will vary.)

Talking About Weekly Schedules

A. 1. Konshuu no Nichiyoobi to Doyoobi ni shimasu. Guen-san to shimasu. 2. Konshuu to raishuu no Getsuyoobini tabemasu. Raishuu no Kayoobi ni tabemasu. 3. Nichiyoobi ni ikimasu. Konshuu mo Nichiyoobi ni ikimasu. 4. Doyoobi ni ikimasu. Kin’yoobi ni wa)ikimasen. 5. Gogo ikimasu. Suiyoobi wa asa/gozen ni ikimasu. 6. Sumiko-san to tabemasu. Hirugohan wa Taka-san to tabemasu.

B. 1. Kin’yoobi desu ka. Kin’yoobi wa chotto. . . Demo, Doyoobi wa daijoobu desu yo. 2. Mokuyoobi desu ka.Mokuyoobi wa chotto. . .(kurasu ga arimasu). Demo, Kin’yoobi wa daijoobu desu yo. 3. Ee, ii desu nee. 4. Getsuyoobi desu ka. Getsuyoobi wa chotto. . . Demo, Kayoobi wa daijoobu desu yo.

Talking About Weather

A. 1. a 2. b 3. d 4. c 5. b 6. c 7. d 8. a 9. b

B. 1. Ii o-tenki desu nee. 2. Iya na o-tenki desu nee. 3. Hidoi ame desu nee. 4. Hidoi yuki desu nee. 5. Hidoi o-tenki desu nee.

C. (sample answers) 1. A: Konnichi wa. B: Konnichi wa. A: Hidoi ame desu nee. B: Soo desu nee.2. A: Konnichi wa. Atsui desu nee. B: A, konnichi wa. Ee, atsui desu nee! 3. A: Konnichi wa. Samui desu nee! B: Konnichi wa. Ee, soo desu nee. 4. A: Ohayoo gozaimasu. B: Ohayoo gozaimasu. A: Ii otenki desu nee. B: Ee, atatakai desu nee.

KATAKANA PRACTICE

KATAKANA PRACTICE (アーノ)

1. アイス 2. エキサイト 3. カカオ 4. キウイ 5. キス 6. ケニア 7. ココア 8. サウナ9. シニア 10. スカイ 11. ソナタ 12. ツイスト 13. ナイト 14. テキスト 15. タイ16. スイス 17. オアシス 18. サイキ 19. スクエア 20. ナイス 21. タイツ 22. ツナ 23. カツ24. ストア

MATCHING

あ お さ ち ね と て つ く い こ に た す え の ぬ しア オ サ チ ネ ト テ ツ ク イ コ ニ タ ス エ ノ ヌ シ

KATAKANA PRACTICE (ハーン)

1. ハイチ 2. フランス 3. レモン 4. ワルツ 5. ワイフ 6. クリスマス 7. ワシントン8. アイロン 9. ハワイ 10. メキシコ 11. サンフランシスコ 12. イリノイ 13. モスクワ14. シアトル

MATCHING

は る ろ ま ふ わ す む ら よ れ め ぬ ほ み ゆ ん えハ ル ロ マ フ ウ ス ム ラ ヨ レ メ ヌ ホ ミ ユ ン エ

KATAKANA PRACTICE (ガーポ)

1. ゲスト 2. バイオリン 3. ポスト 4. タイピング 5. ドライブ 6. ペプシ 7. スペイン8. パランル 9. ビキニ 10. グアム 11. ピンポン 12. ビクトリア

192 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 11: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

KATAKANA Y-GLIDES

1. キャベツ 2. ジャカルタ 3. ギャンブル 4. ジョイント 5. ジョギング 6. ロサンゼルス7. シャベル 8. チャンス 9. チュニジア 10. アインシュタイン 11. アマチュア 12. ニュアンス

KATAKANA DOUBLE VOWELS

1. コーヒー 2. フラワー 3. メートル 4. ビール 5. ジューサー 6. チャーミング 7. タワー8. シーツ 9. ニュース 10. チーズ 11. オーバーコート 12. コンピュータ 13. スケート14. バレーボール 15. フリーザー

KATAKANA DOUBLE CONSONANTS

1. ケッキー 2. キャットフード 3. ピーナッツ 4. トラック 5. ジャケット 6. キッチン7. ミッドナイトショー 8. ブルドッグ 9. ブリッジ 10. ハッピー

WORD MEANINGS

1. chocolate 2. Australia 3. dream 4. music 5. cassette tape 6. restaurant 7. shower8. cheeseburger 9. sweater 10. volleyball 11. shopping 12. America 13. department store 14. car stereo 15. shirt 16. business 17. credit card 18. test 19. Internet 20. pop artist 21. platform

GEOGRAPHY TEST

Acapulco, Athens, Atlanta, Cairo, Sapporo, Seattle, Chicago, Sydney, Singapore, Stockholm, Seoul, Tokyo, Toronto,New York, Vancouver, Bangkok, Paris, Houston, Beijing, Honolulu, Madrid, Moscow, Rio de Janeiro, Rome, LosAngeles, London

IN THE CLASSROOM

tenjoo (てんじょう), denki (でんき), kaaten (カーテン), mado (まど), doa (ドア), kabe (かべ), kokuban (こくばん),kokuban-keshi (こくばんけし), chooku (チョーク), sensee (せんせい), gakusee (がくせい), nooto (ノート),kyookasho (きょうかしょ), kaban (かばん), tsukue (つくえ), jisho (じしょ), teeburu (テーブル), hon (ほん), yuka(ゆか), kyooshitsu (きょうしつ), keshigomu (けしゴム), enpitsu (えんぴつ), shaapu penshiru (シャープペンシル),mannenhitsu (まんねんひつ)

READING ALOUD

1. Konnichi wa. 2. Konban wa. 3. Toshokan e ikimasu. 4. Kinoo, watashi wa terebi de nyuusu omimashita. 5. Buraun-san to issho ni Nihongo o benkyoo shimashita ka. 6. Oosutoraria wa ima nan-ji desu ka.

TRANSCRIBING

1. どうぞよろしく 2. しつれいしました。 3. ブラウンさんのでんわばんごうはなんばんですか。4. せんしゅうニューヨークへいきました。 5. はやしさんはきのうレストランでにほんりょうりをたべました。6. わたしはアイスクリームとチョコレートがだいすきです。

PART FIVE

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Asking Location

A. 7th floor: books 6th floor: cameras 5th floor: restrooms 1st floor: restrooms

B. 1. T 2. F 3. F 4. F 5. T

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 193

Page 12: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Numbers from 21 to 10,000

A. 1. 36 2. 89 3. 145 4. 278 5. 921 6. 1056 7. 4789 8. 5912 9. 8073 10. 9834

B. 1.50 2. 100,155 3. 170,6170 4. 6000 � 880 � 6880 5. 2006. 5000, 5000 7. 9000 � 2500 � 6500 8. 8700 � 600 � 8100

Asking About Existence

A. Circle: cola, Mainichi (newspaper), umbrella, pantyhose, Hope (cigarettes)

B. 1. F 2. F 3. F 4. F 5. T

Asking About Prices

A. bag: ¥ 9.800 skirt: ¥10,000 blouse: ¥6,000 watch: ¥8.500 earrings: ¥3,200

B. gyuudon: 620 yen, raamen and salad: 570 yen, coffee: 150 yen, English tea: 150 yen, Total: 1490 yen

C. 1. c 2. a 3. e 4. d 5. b

Talking More About Likes and Dislikes

A. 1. a 2. b 3. d 4. c 5. c

B. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F 6. T

WRITING ACTIVITIES

Asking Location

A. 1. hachi-kai 2. A: doko B: ni-kai A: Arigatoo gozaimasu. 3. A: Sumimasen, doko desu ka. B: teeburu,nana-kai A: soo desu ka. 4. A: Sumimasen. Kutsu (or tebukuro) B: Tebukuro (or kutsu) A: soo desu ka. Arigatoogozaimasu. 5. A: Sumimasen, wa doko desu ka. B: Hai, seetaa wa rok-kai desu. A: A, soo desu ka. Arigatoogozaimasu.

B. 1. B: Wakayama A: Totemo B: kyuu 2. A: uchi wa doko desu ka. B: Ashiya A: Chotto tooi B: Ee, (soo desune). 3. A: no uchi wa doko desu ka. B: Ikda desu. A: Chikai A: Manshon desu ka. B: san-kai desu. 4. A: no uchiwa doko desu ka. B: Toyonaka desu. A: Totemo chikai B: Ee. A: Manshon desu ka. B: Ee, go-kai desu. 5. A: nouchi wa doko desu ka. B: Kyooto desu. A: Tooi desu ne. B: Ee. A: Manshon desu ka. B: Hai, go-kai desu.

C. 1. Go-kai desu. 2. Hai, (totemo) chikai desu. 3. Iie, chotto tooi desu. 4. San-kai desu. 5. Iie, (totemo)chikai desu.

Numbers up to 10,000

A. 1. e 2. d 3. a 4. h 5. c 6. b 7. f 8. g

B. 1.1 (✓) 2. 9(✓) 3. 6(✓) 4. 2(✓) 5. 10 6. 7 7. 5(✓) 8. 3(✓) 9. 4(✓) 10. 8(✓)

Asking About Existence/Asking About Price

A. 1. A: onegai shimasu. B: nana-hyaku-go-juu2. A: arimasu B: arimasu A: Piza o onegai shimasu B: go-hyaku -en3. A: Sumimasen, wa arimasu ka A: arimasu B: arimasu A: o onegai shimasu B: Kyuu-hyaku-nana-juu en desu.4. A: Sumimasen; wa B: chotto A: wa A: o B: en5. A: Sumimasen, wa arimasu ka. B: Sumimasen ga, chotto . . . A: Ja, A: Suteeki onegai shimasu.

194 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 13: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

B: Happyaku kyuu-juu-en desu. 6. B: arimasu B: Go-hyaku-en desu. B: Happyaku-hachi-juu7. A: wa arimasu ka A: ikura B: Hap-pyaku-kyuu-juu A: . . . onegai shimasu. B: Sen-ni-hyaku-roku-juu-en8. A: sumimasen; wa arimasu ka B: arimasu A: Ikura desu B: Nana-hyaku-go-juu-en A: supagetti toB: Arigatoo gozaimasu. Sen-ni-hyaku en

B. 1. b 2. a 3. d 4. c

C. 1. d 2. c 3. b 4. g 5. a 6. f 7. e

D. 1. Hanbaagaa wa arimasu ka. 2. Hanbaagaa wa ikura desu ka. 3. Hanbaagaa to koora o onegai shimasu 4. Iie, kekkoo desu.

E. 1. Sumimasen, (x) wa arimasu ka. 2. Sumimasen ga, chotto . . . 3. Jaa, (y) wa arimasu ka. 4. Hai, arimasu.5. Ikura desu ka. 6. ______-en desu. 7. Ja, (y) to (z) o onegai shimasu. 8. Arigatoo gozaimasu. ______-endesu.

Talking More About Likes and Dislikes

A. 1. Suupu to sarada to dochira ga ii desu ka. (If soup) Suupu wa onion to asuparagasu to dochira ga ii desu ka. (Ifsalad) Sarada wa gaaden sarada to shiizaa sarada to dochira ga ii desu ka. (If garden salad) Doresshingu wa hurenchito ranchi to dochira ga ii desu ka.2. Mein wa teriyaki suteeki to roosuto dakku to dochira ga ii desu ka. (If duck) Soosu wa orenji soosu to cherii soosuto dochira ga ii desu ka.3. Dezaato wa chokoreeto muusu to sutoroberii shifon pai to dochira ga ii desu ka.4. Nomimono wa koohii to koocha to dochira ga ii desu ka.

B. 1. Hanbaagaa wa ikura desu ka. 2. Toshokan wa doko desu ka. 3. Ima (Tookyoo wa) nan-ji desu ka.4. Koohii to koocha to dochira ga ii desu ka. 5. “Good morning” wa Nihongo de nan to iimasu ka.

C. and D. (Answers will vary.)

KATAKANA PRACTICE

TRANSCRIBING

1. ファーム 2. チェロ 3. アームチェア 4. パーティー 5. ファイプ 6. デュオ 7. シェーバー8. ウェート 9. フィージー 10. フェンス 11. ウォー 12. ジャンボ 13. チェック14. ジェスチャー 15. シェーカー 16. フォーク 17. デュエット 18. ビルディング 19. ウォッカ20. ヴィーナス

READING A MENU

1. The American clubhouse sandwich, because the menu says “ボリュームたっぷりの. . . ,” which means “an over-flowing volume”2. カフェカプチーノ3. No, they don’t.4. No, they don’t.5. and 6. (Answers will vary)

JAPANESE WRITING SYSTEMS

1. きょうはきんようびですか。 2. じゅうじにがっこうへきました。 3. にほんごをべんきょうしました。4. これはきょうかしょです。 5. わたしはやまださんといっしょにさのさんのうちへいきました。6. ゆうごはんににくをたべました。 7. きのう、ロサンゼルスへいきました。 8. テレビでミュージックショーをみました。 9. せんしゅうチャップリンのえいがをみました。 10. さとうさんはカフェテリアへいって、レモネードをのみました。 11. スパゲッティはありますか。 12. ブラウンさんはフィッシュバーガーをたべました。13. デパートであおいシャツをかいました 14. きょうはバスでがっこうへきました 15. カワムラさんはまいにちいもうとさんとジョギングをします。

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 195

Page 14: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Chapter 1:Classmates

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 1A: Nationalities and LanguagesA. 1. タイワンです。 2. アメリカです。 3. いいえ、話しません。 4. いいえ、ちがいます。かんこくです。5. かんこく語を話します。 6. はい、そうです。 7. えい語を話します。 8. メキシコ人です。9. スペイン語を話します。

B. ルームメート、ではありません、メキシコ、スペイン語、ともだち、フィリピン、タガログ語

C. 1. Japanese, English, and Portuguese 2. Portuguese and English 3. Japanese and English 4. Japanese 5. English

Vocabulary and Grammar 1B: Personal Information

A. 1. name 2. telephone number 3. academic year 4. hometown 5. living place (residence)

B. Yu: 1. c 2. a 3. dTanaka: 1. b 2. a 3. dKim: 1. a 2. c 3. b

C. 1. PY 2. PY 3. JW 4. SL 5. LJ 6. PY 7. JW 8. JW 9. SL

D. 1. F 2. F 3. T 4. T 5. F

E. 1. b 2. a 3. a 4. c 5. c 6. b

F. Kawamura: math, Brown: economics, Chin: Japanese literature, Curtis: computer science, Mimura: none

G. Machida: mathematics, sociology Kawamura: Japanese, linguistics, Spanish

H. Name: Takako MatsuiDate of Birth: 4/25/1978, Age: (Subtract 1978 from present year)Address: 376 Plaza Street, San Francisco, Tel. number: (415) 217-5936Name of school in Japan: Nagoya UniversityMajor: literatureEnglish: a little

Vocabulary and Grammar 1C: Around Campus

A. bookstore, cafeteria, ATM, instructor’s office

B. 1. library 2. cafeteria 3. dormitory 4. student center 5. bookstore

C. 1. g 2. a 3. f 4. e 5. c 6. b

D. 1. d 2. e 3. b 4. a 5. c 6. f

E. 1. Friday 2. Saturday 3. Wednesday 4. Tuesday 5. Thursday 6. Monday Likes least: Sunday

F. Machida Chin Curtis

Monday math economicsTuesday Portuguese Japanese literature politicsWednesday history economicsThursday music Japanese literature psychologyFriday Portuguese computer science

G. 1. a 2. c 3. c 4. b 5. c

196 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 15: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

KANJI PRACTICE AND EXERCISES

Kanji ExercisesA. 1. p 2. j 3. g 4. r 5. h 6. t 7. c 8. d 9. a 10. i 11. e 12. k 13. b 14. n15. f 16. s 17. q 18. u

B. 1. なんがつう(まれ) 2. な(まえ) 3. くがつ 4. にほんじん 5. はっ(さい) 6. がくせい7. げつ(よう)び 8. ひゃく (さい) 9. おお(きい) 10. しがつ 11. いちねんせい 12. にち(よう)び13. よん(さい) 14. ろくがつ 15. いっ(さい) 16. みっ(つ) 17. いつ(つ) 18. じゅうにがつ19. きゅう(さい) 20. はな(します) 21. なにご 22. よねんせい 23. だいがく 24. せんせい

C. 1. 日本人 2. 何年生 3. 名、何 4. 五月、生(まれ) 5. 学生、先生 6. 本 7. 月、日8. 何語、話

D. 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百

Kanji in Everyday Life1. Yes, because 日本— means “number one in Japan.”2. The second one, because 大盛means “big heap.”3. He paid 3,500 yen (2,000 yen for himself and 1,500 yen for me). 大人means “adult.”4. 本年means “this year.”5. 和語means “Japanese word or language.”6. The date of birth should be written in the 生年月日 column.

WRITING ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 1A: Nationalities and Languages

A. 1. えい語 2. スペイン語 3. えい語、フランス語 4. えい語 5. ちゅうごく語 6. ポルトガル語7. スペイン語

B. a. メキシコ b. ブラジル c. カナダ d. タイ e. モロッコ

C. 1. ともだちのてがみを 2. テレビのニュースを 3. 日本語のカセット・テープを 4. 大学のとしょかんへ(or に) 5. バスキン・ロビンズのアイスクリームを

Vocabulary and Grammar 1B: Personal Information

A. 1. d 2. e 3. a 4. f 5. c 6. b

B. 1. b 2. a 3. e 4. f 5. h 6. c 7. g 8. d

C. (sample answers) 1. キムさんはかんこくのソウルのしゅっしんです。かんこく語を話します。せんこうはけいざい学です。いま、大学の2年生です。はたちです。5月生まれです。

2. フォーゲルさんのせんこうはこう学です。いま、2 2さいです。4月生まれです。大学の3年生です。しゅっしんはスイスのジュネープです。ドイツ語とフランス語ができます。

3. リムさんはマレーシアのコタバルのしゅっしんです。2 3さいです。7月生まれです。大学の3年生です。せんこうはしゃかい学です。えい語とマレー語とちゅうごく語を話します。

4. ペレスさんはテキサスのダラスのしゅっしんです。大学の1年生です。1 8さいです。1 0月生まれです。せんこうはすう学です。えい語とスペイン語を話します。

5. コーエンさんのせんこうはれきし学です。大学いん生です。9月生まれです。2 8さいです。しゅっしんはアイオワのデモインです。えい語を話します。

D. (Answers will vary)

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 197

Page 16: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Vocabulary and Grammar 1C: Around Campus

A. 1. 2 2. 3 3. A: すみません。B: 5 かいです。 4. カフェテリア 5. A: すみません、けんきゅうしつB. あのビルの

B. 1. 月よう日、すいよう日、きんよう日 2. かよう日、もくよう日 3. きんよう日 4. 月よう日

C. 1. かよう日ともくよう日の8じです。 2. いいえ、月よう日とすいよう日ときんよう日です。 3. いいえ、10じです。まい日です。 4. 日本ぶん学とかんこくのれきしをべんきょうしています。 5. 日本ぶん学はかよう日ともくよう日の1じです。かんこくのれきしは月よう日とすいよう日ときんよう日の3じです。6. (Possible answer)アジアのれきしです。

D. 1. の 2. は 3. の 4. は 5. は 6. は 7. か 8. は 9. の 10. か 11. では/じゃ12. の 13. は 14. の 15. も

E. (sample answers) 1. それは何ですか。 2. としょかんはどこですか。 3. 日本語の先生はどなたですか。4. いつテニスをしますか。 5. そのじしょはいくらですか。 6. おおの先生は何さいですか。 7. おおの先生はどちらのごしゅっしんですか。 8. これはだれのテレビですか。 9. ____さんのせんこうは何ですか。10. これは何の本ですか。

CHAPTER 1 REVIEW

A. 1. あのビルは何ですか。 2. あれはだれですか。 3. わたしの日本語の先生はだれですか。 4. 日本語の先生は何さいですか。 5. 学生はどこでひるごはんをたべますか。 6. カフェテリアのひるごはんはいくらですか。7. クラスはあさ何じからですか。 8. 日本語のクラスはどのビルですか。 9. としょかんはどちら(のほう)ですか。 10. 学生はどよう日のごご、何をしますか。 11. (Answers will vary.)

B. (Answers will vary.)

198 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 17: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Chapter 2:My Town

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 2A: Commuting

A. 1. ちかい(close) 2. とおい(far) 3. じてんしゃ(bicycle) 4. あるいて(on foot) 5. くるま、にじっぷん(car, 20 minutes) 6. でんしゃ、じゅうごふん (train, 15 minutes)

B. Kawamura’s apartment-somewhat far, 40 minutes Hayashi’s dormitory-Chiba, close, bus, ten minutes Yokoi-sensee’s house- very far, train, 1 hour and 30 minutes, and then 20 minutes by bus

C. close to the university, 5, bicycle, 12-13, supermarket, 10, laundromat, 2, sushi shop, bookstore

D. (Answers will vary.)

E. 1. Kyoto: i, b, h, f, d 2. Sapporo: c, a, e, g, j, d

F. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. T

G. romantic, big, clean, old, inexpensive, handsome, 5, convenient

Vocabulary and Grammar 2B: Neighborhood

A. school: M, bookstore: K, bank: K, park: M, convenience store: K, shops: C, restaurants: C

B. 2-3, Nakano, hospital, movie theater, gas station, noisy

C. Train station: yes, 7-8 minutes on foot, Convenience store: yes, near station, Supermarket: yes, near station,Laundromat: yes, next to convenience store, Japanese-style eatery: no, N/A, Coffee shop: yes, in front of the station,Family restaurant: yes, in front of the station

D. Department store: none, Shops: two, Restaurant: none, Movie theater: none, Elementary school: one, High-risebuilding: none, Convenience store: none, Japanese-style eatery: one, Game center: none, Golf course: one, Junior highschool: none Highway: none

E. 6th floor and 5th floor: restaurants and coffee shops, 4th floor: boutiques, shoe stores, 3rd floor: bookstore, 2nd floor: a (small) movie theater, 1st floor: bank, basement: super market, bakery

Vocabulary and Grammar 2C: Buildings and Places Around Town; Counting

A. 1. えいがかん 2. がっこう 3. ぎんこう 4. スーパー 5. としょかん

B. 1. movie theater 2. restaurant, not clean 3. is not, bank, bank, good 4. museum, does not go5. five minutes on foot, expensive but not tasty

C. a new building, theater, Mimura, interesting opera, ticket, buy, Friday

D. SEATING CHART:

Professor

Curtis Kawamura Machida

Chin Mimura

Brown

E. 1. D 2. D 3. B 4. B

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 199

Page 18: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

F. MAP: 1. between the parking lot and the park 2. across from the parking lot 3. next to the coffee shop4. the other side of the parking lot 5. the bus stop is in front of it 6. next to the post office

G. 1. よんまい、ごまい、ろくまい、ななまい、はちまい、きゅうまい、じゅうまい 2. よんほん、ごほん、ろっぽん、ななほん、はっぽん、きゅうほん、じゅっぽん 3. よっつ、いつつ、むっつ、ななつ、やっつ、ここのつ、とお 4. よんさつ、ごさつ、ろくさつ、ななさつ、はっさつ、きゅうさつ、じゅっさつ、 5. よんけん、ごけん、ろっけん、ななけん、はちけん/はっけん、じゅっけん

H. 3 books, 1 pen, 2 handkerchiefs, 3 credit cards

I. Martha has: TV, video, CD player, telephone, cat, red PorscheHeather has: bed, desk, handsome boyfriend

J. 5 houses, Azabu, 20, 4, 2, 2, 3, hamburgers, french fries

K. 1. 15 2. 0 3. 0 4. 14 5. 1 6. 1 7. 7 8. 15

KANJI PRACTICE AND EXERCISES

Kanji Exercises

A. 1. t 2. w 3. j 4. o 5. u 6. c 7. e 8. b 9. k 10. p 11. i 12. v 13. y 14. f15. z 16. r 17. n 18. g 19. s 20. h 21. d 22. m 23. a 24. q 25. x 26. l

B. 1. いちじかんはん 2. なか 3. した 4. だいがく、まえ 5. にほん、じんこう 6. やまだ、みぎ7. うし(ろ) 8. にせんにひゃくまんにん 9. おお(きい)、ひだり 10. そと 11. あいだ 12. うえ13. だいす(き) 14. ちい(さい) 15. ちか(い) 16. とお(い) 17. なまえ 18. ゆうめい19. よじごふん 20. かた

C. Counters

general people long, thin items minutes hours months

一 ひとつ ひとり いっぽん いっぷん いちじかん いっかげつ

二 ふたつ ふたり にほん にふん にじかん にかげつ

三 みっつ さんにん さんぼん さんぷん さんじかん さんかげつ

四 よっつ よにん よんほん よんぷん よじかん よんかげつ

五 いつつ ごにん ごほん ごふん ごじかん ごかげつ

六 むっつ ろくにん ろっぽん ろっぷん ろくじかん ろっかげつ

七 ななつ ななにん、 ななほん ななふん、 ななじかん、 ななかげつ、しちにん しちふん しちじかん しちかげつ

八 やっつ はちにん はっぽん、 はっぷん はちじかん はっかげつ、はちほん はちふん はちかげつ

九 ここのつ きゅうにん、 きゅうほん きゅうふん くじかん きゅうかげつくにん

十 とお じゅうにん じっぽん、 じっぷん、 じゅうじかん じっかげつ、じゅっぽん じゅっぷん じゅっかげつ

how (no kanji) (何人) (何本) (何分) (何時間) (何ヶ月)many? いくつ なんにん なんぼん なんぷん なんじかん なんかげつ

D. 1. 大学、遠 2. 一時間半 3. 日本、入口、何人 4. 一、二千五百人 5. 山田、外 6. 前7. 町、小、有名 8. 学、後 9. 右 10. 左 11. 二人、間 12. 大好 13. 中、本 14. 下、大15. 上、小 16. 五時五分 17. 方

200 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 19: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Kanji in Everyday Life

1. half of them2. Children aged 7 to 12 go to 小学校, which means elementary school, and those aged 13 to 15 go to 中学校, which

means junior high school.3. twice a year (上半期 means “the first half of the year”)4. 遠近両用 means “for use both near and far.”5. 中間テスト is a midterm exam.6. 日時 means “date and time.” 午後四時 is 4:00 P.M.

WRITING EXERCISES

Vocabulary and Grammar 2A: Commuting

A. 1. カワムラさんのうちはせ田がやです。大学からちょっと遠いです。でんしゃで50分です。ちょっとふべんです。2. はやしさんのアパートはいたばしです。大学に近いです。バスで30分ぐらいです。べんりです。 3. よこい先生のうちは千ばです。大学から遠いです。くるまで1時間ぐらいです。ふべんです。 4. チンさんのアパートはめじろです。大学にとても近いです。でんしゃで15分ぐらいです。とてもべんりです。 5. 大の先生のうちはよこはまです。とても遠いです。でんしゃで2時間ぐらいです。とてもふべんです。 6. (Answers will vary.)

B. 1. X 2. X 3. な 4. な 5. X 6. X 7. な 8. です 9. です 10. です 11. です12. ありません 13. ありません 14. ありません 15. ありません 16. ありません 17. です 18. な

C. (Answers will vary.)

Vocabulary and Grammar 2B: Neighborhood

A. (sample answers) 1. 大きいところです。しずかです。とてもおもしろいです。 2. 有名な町です。とてもきれいです。でも、あまりひろくありません。 3. 小さい町です。有名ではありません。おもしろくありません。4. ふるい町です。とてもきれいです。ちょっとにぎやかです。

B. 1. います 2. います 3. あります 4. あります 5. あります

C. 1. Japanese student: ホワイトハウスはどこにありますか。 You: ワシントンにありますよ。 2. Japanese student:ティズニーワールドはどこにありますか。You: フロリダにありますよ。 3. Japanese student: エンパイアステートビルはどこにありますか。 You: ニューヨークにありますよ。 4. Japanese student: グランド・キャニオンはどこにありますか。You: アリゾナにあります。

Vocabulary and Grammar 2C: Buildings and Places Around Town; Counting

A. 1. います、かえります 2. に、に、ごご 3. どこ、に、かえります 4. すみません、いま、います、としょかん、いつ、4時半 5. すみません、います、にいます、かえりますか、かえります

B. 1. グリーンさんです。 2. キムさんです。 3. ジョンソンさんです。 4. コロナドさんです。 5. 先生です。

C. 1. 本とかみがあります。 2. えんぴつがあります。 3. しんぶんがあります。 4. かさがあります。 5. いすがあります。 6. ねこがいます。 7. 先生がいます。 8. こくばんがあります。 9. いすとショッピング・バッグがあります。 10. 先生とつくえといすがあります。 11. いすととけいがあります。

D. A notebook is on the instructor’s desk. A large dog is under the chair. A large picture is below the clock. A smallmouse is next to the cat. A sweater is in the bag. A small computer is on the teacher’s desk.

E. 1. a. このへんにゆうびんきょく、b. ぎんこうのむかい c. 小さい、しろい 2. a. このへんにきっさてんb. 大学のそば/近く c. きれいなあおい d. どういたしまして 3. a. このへんにこうばんはありますかb. えきの前にあります。 c. 小さい、くろい d. どうもありがとうございました

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 201

Page 20: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

F. 1. a. あります b. そば/近く 2. a. 大きいデパート b. ちかてつ c. むかい d. 名前 e. です 3. a. やすいちゅうしゃじょう b. どこ c. みなみ d. 名前 4. a. あたらしいホテルはありますか。 b. どこ c. ひがしd. 名前 5. a. きんじょにしずかなこうえんはありますか。 b. どこにありますか c. としょかん d. 後ろにあります。 e. 名前 f. です

G. 1. You: JRのえきはどこにありますか。Japanese:大きいスーパーのとなりにありますよ。 2. You: ゆうびんきょくはどんなたてものですか。Japanese:大きいビルですよ。 3. You:あの大きい、しろいビルは何ですか。Japanese:ホテルですよ。 4. You:大きいこうえんはどこにありますか。Japanese:大学の前にありますよ。5. You:えきのビルの上に何がありますか。Japanese:デパートがありますよ。 6. You:このへんにべんりなちゅうしゃじょうがありますか。Japanese:はい、えいがかんのうしろにありますよ。 7. You: このへんに大きいびょういんがありますか。Japanese:はい、こうえんと大学の間にありますよ。You: 名前は何ですか。Japanese:めいじびょういんです。

H. (Answers will vary.)

I. 1. じゅうにん、十人 2. ろくにん、六人 3. にじゅうににん、二十二人 4. よにん、四人 5. じゅうににん、十二人 6. ふたり、二人 7. にじゅうににん、二十二人 8. ふたり、二人 9. ひとり、一人

J. (Answers will vary.)

K. 1. 3人、2人 2. 何人、4人、3人、1人 3. 何人います、40人、35人、5人

L. 1. としょかんに学生が2人います。 2. きょうしつの前に先生が1人います。 3. この町にぎんこうが4けんあります。 4. 大学にカフェテリアが5つあります。 5. ゆうびんきょくのとなりにびょういんが1けんあります。

M and N. (Answers will vary.)

O. 1. 5人います。 2. 2人います。 3. 3人います。 4. 1人います。 5. 4人います。 6. and 7. (Answers willvary.)

P. 1. だいとうりょうが好きな人は何人いますか。だいとうりょうがきらいな人は何人いますか。 2. _____が好きな人は何人いますか。_____がきらいな人は何人いますか。 3. ブロッコリーが好きな人は何人いますか。ブロッコリーがきらいな人は何人いますか。 4. ニューヨークが好きな人は何人いますか。ニューヨークがきらいな人は何人いますか。 5–8. (Answers will vary.)

CHAPTER 2 REVIEW

A. 1. の 2. X 3. X 4. な 5. X 6. の 7. な 8. な 9. の 10. な 11. な

B. 1. You: カワムラさんのうちはスーパーに近いですか。Kawamura:いいえ、あるいて15分です。You: それはふべんですね。 2. You: カワムラさんのうちはえいがかんに近いですか。Kawamura:いいえ、バスで30分です。You:それはふべんですね。 3. You: カワムラさんのうちはバスていに近いですか。Kawamura:ええ、あるいて1分です。You: それはとてもべんりですね。 4. You: カワムラさんのうちはぎんこうに近いですか。Kawamura:いいえ、でんしゃで1 5分です。You: それはちょっとふべんですね。 5. You: カワムラさんのうちはゆうびんきょくに近いですか。Kawamura:いいえ、バスで1時間です。You: それはとてもふべんですね。

C. Example: Bed in the right hand corner. 1. Small table to the left of the bed, a radio on top of the table.2. Large desk in front of the window; a lamp, telephone, computer, and keyboard on top of the desk. 3. Chair infront of the desk. 4. Television set and bookshelf against the wall opposite the door; stereo between the televisionand the bookshelf

D and E. (Answers will vary.)

202 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 21: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Chapter 3:Everyday Life

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 3A: Schedules

A. 1. はい 2. はい 3. はい 4. はい 5. いいえ 6. はい 7. いいえ 8. はい 9. いいえ10. いいえ 11. はい

B. 1. February 4 2. April 6 3. July 20 4. September 8, 1981 5. March 1, 1979

C. 1. F 2. T 3. T 4. T 5. F

D. a class, work, 20th, have a party for her, 7, (gladly) accepts

E. 1. b 2. b 3. b 4. c 5. c

Vocabulary and Grammar 3B: Daily Activities

A. 1. C 2. M 3. C and K 4. K 5. K 6. H 7. C 8. K 9. C 10. H 11. K

B. 1. M 2. C 3. G 4. C 5. G 6. C

C. 1. He overslept. 2. Went to a party 3. Going to a movie with his girlfriend 4. Going skiing with friends5. The day after tomorrow

D. 1. took 2. did 3. did not eat 4. did not call 5. took 6. worked 7. did not go8. did not drink 9. returned

E. (Answers will vary.)

F. What Noriko did: 1. Talked with her boyfriend on the phone 2. Went to a movie and karaoke 3. Ate at a restaurant 4. Came home lateWhat Noriko did not do: 1. Go to school 2. Go jogging

G. 1. T 2. T 3. F 4. T 5. T 6. F 7. T 8. F 9. T 10. T

H. 1. swimming—everyday, soccer—three times a week. 2. jogging-every morning, aerobics—once a week3. take a walk—twice a day

I. 1. c 2. c 3. b 4. a 5. b 6. c 7. b 8. b 9. a

Vocabulary and Grammar 3C: Weekends and Holidays

A. 1. d 2. a 3. e 4. c 5. b

B. 1. C 2. C 3. M 4. M 5. M 6. M 7. C

C. 1. b 2. e 3. a 4. c 5. d

D. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F 6. T

KANJI PRACTICE AND EXERCISES

Kanji ExercisesA. 1. r 2. p 3. u 4. n 5. m 6. l 7. i 8. j 9. t 10. v 11. h 12. g 13. a 14. c15. d 16. b 17. d 18. e 19. s 20. k 21. o 22. q

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 203

Page 22: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

B. Days of the week and their kanji

火 Tuesday fire

金 Friday gold

月 Monday moon

水 Wednesday water

土 Saturday soil

日 Sunday sun

木 Thursday tree

C. 1.まいあさ 2.ゆうがた 3.ごぜん 4.よ(む) 5.やす(む) 6.の(む) 7.で(かける) 8.み(る)9.はい(る) 10.ひる 11.い(く) 12.き(く) 13.あ(う) 14.た(べる) 15.お(きる) 16.らいしゅう17. いま 18. ときどき 19. ごご 20. に、さんかい 21. きんようび 22. あした/あす/みょうにち23. きょう/こんにち 24. まいにち 25. き(ます) 26. く(る) 27. こ(ない) 28. ことし29. こんしゅう 30. こんげつ 31. いっしゅうかん 32. なんかい 33. どようび 34. もくようび35. すいようび 36. かようび

D. 1. 明日、牛後 2. 来週、月曜日、何日 3. 毎日、五時半、起 4. 六時、朝、食 5. 今日、聞、読6. 時々,飲 7. 一週間、何回、入 8. 昼、食 9. 休、日、何 10. 夕方、来 11. 今、何時 12. 聞13. 大学、行 14. 見 15. 出 16. 語、話、明日、会 17. 明日、会

Kanji in Everyday Life1. 10(十), big (大), news (ニュース), of this year (今年)

2. 水星Mercury, 金星 Venus, 月moon, 火星Mars, 木星 Jupiter, 土星 Saturn

3. It’s for a missing dog. (行方means “whereabouts” and 不明means “not clear.”)

4. Seeing is believing. (百聞は一見に如かず lieterally means “Hearing a hundred times is not equal to seeing once.”)

5. Two days off per week.

6. An enrollment fee

WRITING ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 3A: Schedules

A. 1. 12月2 5日です。 2. 2月1 4日です。 3. 4月1日です。 4-18. (Answers will vary.)

B. When people are not free

this Saturday this Sunday next Saturday next Sunday

Kawamura X

Brown X X

Hayashi X X

Machida X X X

The best day for the picnic is next Saturday.

204 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 23: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

C. (Some answers will vary.) 1. Q: マーティン・ルーサー・キング・デーは何曜日ですか。今年のマーティン・ルーサー・キング・デーは何月何日ですか。A: 月曜日です。1月__日です。 2. Q: あなたのたん生日は何月何日ですか。今年のたん生日は何曜日ですか。A: ___月__日です。__曜日です。 3. (Answers will vary.) 4. (Allquestions follow the same pattern as 1. and 2.) A: 5月5日です。__曜日です。 5. A. 9月15日です。__曜日です。6. A: 11月9日です。__曜日です

D. 1. リンダさんのたん生日は何月何日ですか。 2. リンダさんは何月生まれですか。 3. 何月にアメリカへかえりますか。 4. 何曜日にクラスに行きますか/何曜日にクラスがありますか。 5. 何日/何曜日がひまですか。

E. (Answers will vary, but will follow this pattern, containing the phrase 何日の何曜日:) 1. You:アルバイトは何日の何曜日ですか。John: 4日の木曜日と7日の日曜日でした。それから、18日の木曜日にもあります。

F. 1. 2 2. 2 3. 1 4. 1 5. 3 6. 3 7. 1 8. 2 9. 2 10. 2 11. 2 12. 1 13. 2 14. 115. 2 16. 1 17. 1 18. 1 19. 1 20. 1 21. 1

G. You will find the words はたらかない、のらない、とかさない、あらわない、たべない、みがかない、ほさない、しらない、いない、おきない、ぬがない、いかない、はなさない、つかれない、でかけない、ねない、よまない、でない、しない、きない、あびない、みない、のまない、かきない、かえらない、でない、はいらない、やすまない、きがえない

Vocabulary and Grammar 3B: Daily Activities

A. 1. 6時に起きます。 2. いいえ、食べません。 3. ジョギングをします。 4. しんぶんを読みます。5. はい、飲みます。 6. 9時半に出かけます。 7. えい語をべんきょうします。 8. しごとをします。9. テレビを見ます。 10. 12時にねます。 11. 1時間20分べんきょうします。 12. 6時間ねます。

B. 1. 7時に読みます。 2. ジュースを飲みます。 3. えい語をべんきょうします。 4. 12時に食べます。5. しごとに出かけます。 6. 8時にかえります。 7. ばんごはんを食べます。 8. テレビを見ます。

C and D. (Answers will vary.)

E. 1. f 2. g 3. b 4. j 5. c 6. i 7. k 8. e

F. 1. 7時に起きました。 2. 35分うんどうしました。 3. はい、あびました。 4. はい、入りました。 5. はい、食べました。バナナを食べました。(スパゲッテイーを食べました。) 6. はい、会いました。 7. せいじ学とぶん学のクラスに行きました。 8. スパゲッテイーをつくりました。 9. 5時にかえりました。 10. はい、しました。11. 1時間45分話しました。 12. いいえ、見ませんでした。 13. 二時間見ました。 14. いいえ、読みませんでした。15. 11時にねました。

G and H. (Answers will vary.)

I. 1. 読みました 2. します 3. しました/かけました 4. します 5. はじまります 6. おわりました7. 行きました 8. します 9. 見ませんでした 10. 飲みません/飲みませんでした 11. あびます12. します 13. 聞きます 14. かきます

J. and K. (Answers will vary.)

L. 1. は 2. で、を 3. X、に、を 4. で、を 5. に 6. X/は、で、に/と 7. が/は 8. は、に9. に/は、X/を 10. X/は、に 11. の、に、が 12. X、に 13. に、に 14. に、に/へ 15. で16. で、を 17. から、まで、で 18. の、は、の 19. も 20. の、に、や/と、が 21. は/が、を/で22. で、を 23. は/が

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 205

Page 24: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Vocabulary and Grammar 3C: Weekends and Holidays

A. (Answers will vary.)

B. 1. d/e 2. b/f 3. g/i 4. c/f/i/k 5. i 6. k 7. d 8. a

C. (Answers will vary.)

D. (Answers will vary, but all will end in –ましょう.)

E. (Sample answers)1. Q: いっしょに大きいプレゼントをかいませんか。A:それはいいですね。2. Q: ヘザーさんにでんわしましょうか/かけましょうか。A: ええ、おねがいします。3. Q: いっしょにキャンプにいきませんか。A: それはいいですね。4. Q: まどをあけましょうか。A: どうもありがとう。5. Q: えいがに行きませんか。A: そうしましょう。

CHAPTER 3 REVIEW

A. (sample answers) 1. 本を読みます。 2. 日本語をべんきょうします。 3. ばんごはんを食べます。 4. 日本語をれんしゅうします。 5. えいがを見ます。 6. コートをかいます。 7. べんきょうします。 8. テレビを見ます。

B. 1. は 2.の 3. X 4.に/へ 5.で 6.を 7. X 8.の 9.の 10.と 11.の 12.に/へ13.の 14.の 15.に 16.な 17. X 18. X 19.で 20.と 21.を 22.も 23.と24.を 25.で 26.を 27.が/は 28.で 29.で 30.に 31.の 32.を 33.は 34.が/は35.が/は 36.に 37.を 38.から 39.まで 40.で 41.に 42.に/へ 43.から 44.まで45.を 46. に

C. (Sample answers) 1. You: 明日、何をきますか。Classmate: ワンピ-スをきます。2. You:今朝、何時にうちを出ましたか。Classmate: 7時にうちを出ました。 3. You:今朝、朝ごはんに何を食べましたか。Classmate: トーストを食べました。 4. You:__さんの日本語のきょうかしょはどこにありますか。Classmate: きょうしつにあります。5. You:来週の土曜日にどこへ行きますか。Classmate: えいがに行きます。 6. You:毎日どこで昼ごはんを食べますか。Classmate: カフェテリアで食べます。 7. You:どうやって大学に来ますか。Classmate: くるまで来ます。8. You:きのう何時から何時まで日本語をべんきょうしましたか。Classmate: 午後8時から9時までべんきょうしました。 9. You:__さんもアイスクリームが好きですか。Classmate: はい、好きです。 10. You:__さんはすしもさしみも好きですか。Classmate: はい、好きです。 11. You:きのうのよる、だれとばんごはんを食べましたか。Classmate: ルームメートと食べました。

D and E. (Answers will vary.)

206 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 25: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Chapter 4:Weather and Climate

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 4A: Weather Reports

A. 1. 雪 2. 雪、風 3. くもり 4. はれ、寒い 5. 雨 6. くもり 7. はれ、あたたかい

B. 1. Nagano 2. Kagoshima, 3. Nagano 4. Kagoshima

C. 1. 15°C 2. cool 3. week 4. cloudy 5. warm 6. strong 7. rainy 8. 25°C 9. none10. cloudy 11. 30°C 12. hot

D. her friend, camping, cloudy, strong, cleared, 22, fishing, fish, cold, fun

E. 1. MC 2. HG 3. HC 4. HG 5. MC 6. HG

F. 1. T 2. F 3. T 4. T 5. T 6. T

G. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F 6. F

Vocabulary and Grammar 4B: Enjoying the Four Seasons

A. 1. 夏 2. 春 3. 冬 4. 秋 5. 冬 6. 春 7. 夏 8. 秋

B. 1. T 2. F 3. F 4. T 5. F

C. 1. banana 2. New Orleans 3. Mexico 4. (ideally) my instructor

D. snows, beautiful, rains, hot, camping, hiking, swimming, trees

Vocabulary and Grammar 4C: Forecasting

A. nice, hot, Hokkaido, summer, cold, snow, summer

B. 1. smart 2. business woman 3. may become 4. nice 5. good cook 6. healthy

KANJI PRACTICE AND EXERCISES

Kanji Exercises

A. 1. j 2. b 3. cc 4. z 5. zz 6. i 7. w 8. m 9. k 10. y 11. d 12. x 13. h14. n 15. a 16. bb 17. o 18. s 19. g 20. v 21. c 22. e 23. f 24. q 25. l

B. 1. たいふう 2. おおあめ 3. かぜ 4. よわ(い) 5. たか(い) 6. つよ(い) 7. あつ(い)8. おお(い) 9. さむ(い) 10. すこ(し) 11. すく(ない) 12. いちばん 13. ふゆ 14. みなみ15. あき 16. きた 17. なんど 18. なつ 19. にし 20. はる 21. ひがし 22. てんき23. きたかぜ 24. じゅうど 25. きのう 26. ゆき 27. そら

C. 1.明日、天気、雨 2. 今年、雪、多 3. 暑、夏、寒、冬、方、好き 4. 今日、気、何度5. 風、強、台風,来 6. 秋、空 7. 東、西、何 8. 山、南、町 9. 本、少、高 10. 北風、寒11. 昨日、風、弱 12. 中、春、一番、好 13. 町、人口,少

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 207

Page 26: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Kanji in Everyday Life

1. Even if it rains a little, the picnic will still be held.2. 春分の日: Spring Equinox, 秋分の日: Autumn Equinox3. Middle Eastern countries such as Egypt, Iran, Israel, Lebanon, and so on.4. Atlantic Ocean5. (Answers will vary.)6. It is a polite inquiry about how you are doing during the summer heat.

WRITING ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 4A: Weather ReportsA.1. はれです。 2. くもりです。 3. 0度です。 4. 10度です。寒いです。 5. いいえ、ありません。

B. and C. (Answers will vary.)

D. 1. ボストンはフロリダより寒いです。 2. ハンバーガーはステキよりやすいです。 3. レモンはメロンより小さいです。 4. とうきょうはおおさかより東にあります。

E. (Questions only. It is possible to insert の方 after どちら in all these questions, as well as in the answers.) 1. べんきょうとえいがとどちらの方がおもしろいですか。 2. オレゴンとカリフォルニアと、どちらが雨がたくさんふりますか。 3. ニューヨークとマイヤミと、どちらが雪がたくさんふりますか。 4. くるまとバスとどちらがべんりですか。 5. りょうとアパートとどちらがしずかですか。 6. 日本りょうりとちゅうごくりょうりとどちらをよく食べますか。 7. コーヒーとコーラとどちらがおいしいですか。 8. 4月と10月と、どちらが好きですか。

F. (Answers will vary but will take the form AはBより Verbal Phrase/AはBよりAdjectival Phrase)

G. (Answers will vary.)

H. (Sample answer) 1. の町の方が冬は寒いです。

I. (Answers will vary, but questions will take the form AとBとCの中で,どれが一番 Verbal Phrase/AdjectivalPhrase).

J. (Answers will vary.)

K. 1. いいえ、ふりません。 2. なはが一番あたたかいです。さっぽろが一番寒いです。 3. ながのが一番寒かったです。なはが一番あたたかかたです。 4. くもり時々雨です。はい、ふるでしょう。 5. にいがたとかなざわでふるでしょう。 6. はい、おおさかとひろしまとたかまつです。 7. 3度でした。 8. かなざわとかごしまです。

L. 1. Q: 明日一番あたたかいのはどこですか。(明日はどこが一番あたたかいですか。A: ホノルルです。 2. Q: 昨日雪がたくさんふったのはどこですか。A: ラピッドシテイーとソールトレークシテイーでふりました。 3. Q: 昨日一番あたたかかったのはどこですか。(昨日はどこが一番あたたかかったですか。)A: ホノルルです。 4. Q: 今日一番寒いのはどこですか。(今日はどこが一番寒いですか。)A: フェアバンクスです。 5 and 6. (Answers will vary.)

M. (Answers will vary.)

N. 1. 読む、ある 2. およぐ、暑い 3. かいものをした、やすかった 4. 行った、よかった 5. 行かない、ない 6. おちゃを飲んだ、会った 7. 来る、する 8. 食べる、きらいな 9. かう、ふるい 10. 食べなかった、した 11. つかれた、はたらいた 12. 飲まない、きらいな

O. (Sample answers) 1. b. 2. a/b/d/e/f/k 3. a/d 4. c/h/k 5. J 6. i 7. h 8. g/j 9. d

P. (Answers will vary.)

Q. (Sample answers): 1. Q: べんきょうがたくさんあるんですか。 A: ええ、たくさんあるんですよ。 2. Q: このぺんはいくらですか。A: 1本100円です。 3. Q: 何がきらい/いやなんですか。 A: となりの人がとてもうるさいんです。 4. Q:よしださんはボーイフレンド(ガールフレンド)がいるんですか。 A: いいえ、いませんよ。 5. Q: 明日のお天気はどうですか。 A: 雨ですよ。 6. Q: びょうきなんですか。 A: ええ、あたまがいたいんです。

208 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 27: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Vocabulary and Grammar 4B: Enjoying the Four Seasons

A. 1. d 2. a 3. e 4. b 5. h 6. i 7. c 8. f

B. and C. (Answers will vary.)

D. 1. 日本語を話して下さい。 2. もう一度いって下さい。 3. いっしょに行って下さい。 4. 明日、もう一度来て下さい。 5. かんじをかいて下さい。 6. かんじを読んで下さい。 7. もう少しまって下さい。 8. くるまをあらって下さい。 9. うんてんして下さい。

E. 1. しんぶんを読んでから、でんわをかけました。 2. コーヒーを飲んでから、せんたくをしましょう。 3. テレビを見てから、かいものに行くかもしれません。 4. 日本語をべんきょうしてから、日本へ行くでしょう。 5. きょうかしょを読んでから、テープを聞きます。 6. がっこうに行ってから、先生に会いました。 7. はをみがいてから、ねて下さい。 8. いえにかえってから、りょうりをします。 9. シャワーをあびてから、ビールを飲みましょう。10. 日本に来てから、日本語をべんきょうしました。 11. かおをあらってから、ふくをきます。

F. 1. ブラウンさんはねぼうして(おそくまでねて/おそく起きて)一日中テレビを見ました。 2. みむらさんはデイスコヘ行って、ひとばんじゅうおどりました。 3. はやしさんはうちにいて、しゅうまつずっとべんきょうしました。 4. カーティスさんはともだちとカントリークラブへ行って、ゴルフをしました。 5. 町田さんはチンさんのアパートへ行って、チンさんといっしょにちゅうかりょうりをつくりました。

G. and H. (Answers will vary.)

I. (Sample answers) 1. ペンとレポートようしをかってきてください。 2. 明日のスケジュールをおしえて下さい。3. ぎんこうへ行って、お金をおろして下さい。 4. いわ田さんのでんわ番ごうをおしえて下さい。 5. 明日の午前7時にたいせつなかいぎがあるから、来て下さい。

Vocabulary and Grammar 4C: Forecasting

A. (Answers will vary.)

B. 1. はやしさんはこのえいがを見たかもしれません。 2. みむらさんは9時ごろ起きるかもしれません。 3. あの人は日本人かもしれません。 4. その町はきれいかもしれません。 5. 日本語のしけんはむずかしいかもしれません。6. とうきょうは昨日ちょっと寒かったかもしれません。 7. 先生は昨日元気ではなかったかもしれません。 8. ブラウンさんはあのバスにのったかもしれません。 9. カワムラさんは3時ごろに来るかもしれません。 10. カーチィスさんは、町田さんといっしょにテニスをしたかもしれません。

C. and D. (Answers will vary.)

CHAPTER 4 REVIEW

A. 1. b 2. f 3. h 4. d 5. e 6. c 7. g 8. i 9. a

B. (Answers will vary.)

C. (Sample answers) 1. 1が一番やすいです。2は一番高いです。3は2よりやすいですが、1ほどやすくありません。2. 2が一番いいです。1はよくありません。3は1よりいいですが、2ほどよくありません。 3. 1が一番多いです。2と3はあまり多くありません。 4. 1が学生は一番多いです。2は一番少ないです。3は2より多いです。が、1ほど多くありません。 5. (Answers will vary.)

D. 1. 九州(きゅうしゅう)です。2. 北海道(ほっかいどう)です。3. 北海道(ほっかいどう)です。4. 九州(きゅうしゅう)です。5. 九州と四国(しこく)です。6. 北海道です。7. 中部(ちゅうぶ)です。8. 関東(かんとう)です。

E. and F. (Answers will vary.)

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 209

Page 28: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Chapter 5:Hobbies and Leisure Activities

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 5A: Hobbies and Pastimes

A.1. きってあつめ 2. どくしょ 3. りょうり 4. がっきのえんそう 5. りょこう

B. 1. G 2. G 3. B 4. G 5. B 6. H

C. 1. no 2. movies, musicals 3. Cats, Chorus Line 4. either Cats or Chorus Line 5. any 6. Friday night 7. Mimura 8. front of the library, 5 o’clock

D. ikebana (flower arrangement), Wednesday, two shodo (Japanese calligraphy), the same, 4th, Tuesday

E. 1. テレビを見ることです。 2. テレビを見ることです。 3. スポーツをすることです。 4. ともだちとあそぶことです。 5. 子どもです。

Vocabulary and Grammar 5B: Sports

A. (Sample answers) 1. はい、好きです。 2. やきゅうです。 3. バスケットボールです。 4. にが手です。5. とくいです。 6. はい、できます。 7. いいえ、できません。

B. 1. T 2. T 3. F 4. T 5. T 6. F 7. T

C. 1. F 2. T 3. T 4. F 5. T

D. 1. b 2. b 3. a 4. a 5. c 6. b 7. a 8. b

E. 1. いいえ、できません。 2. いいえ、話せません。 3. はい、話せます。 4. はい、起きられます。 5. いいえ、起きられません。 6. カワムラさんです。 7. よこい先生とチンさんです。 8. はい、うたえます。

F. speak in English, listen to English speeches, eat American food, play the banjo

Vocabulary and Grammar 5C: Family

A. (Kazuo) father, (Yoshiko) mother, (noisy but cute) younger brother, (Pretty and smart graduate student) oldersister, (25 year-old company employee) older brother

B. 1. かずおさんです。 2. よし子さんです。 3. はい、います。 4. いいえ、いません。 5. いいえ、ちがいます。かいしゃいんです。 6. きれいで、あたまがいい人です。

C. 1. F 2. T 3. F 4. F 5. T 6. T 7. T 8. T

D. 1. Mother 2. Father 3. Mother 4. Grandmother 5. Younger brother 6. Younger brother7. Sister-in-law 8. Sister-in-law 9. Younger sister 10. Younger sister

E. 1. b 2. b 3. b 4. b 5. c

F. 1. Heather Gibson 2. Takeshi Mimura 3. Hitomi Machida 4. Masao Hayashi 5. John Kawamura6. Henry Curtis

G. 1. eating pizza 2. drinking wine 3. smiling 4. looking at his sister 5. sleeping on the sofa after drinking sake 6. singing 7. baking a cake in the kitchen

H. 1. a, c, d 2. a, c, d 3. c 4. a, c, d

I. 1. are studying 2. go to various places 3. Japanese restaurants, convenience stores 4. a coffee shop, studyall day 5. the sea, surf

210 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 29: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

J. 1. b 2. d 3. a 4. e 5. c

K. 1. b 2. b 3. a 4. b 5. b 6. c 7. c

KANJI PRACTICE AND EXERCISES

Kanji Exercises

A. 1. n 2. b 3. x 4. t 5. h 6. z 7. l 8. j 9. e 10. u 11. y 12. a 13. p 14. d 15. v 16. w 17. m 18. c 19. q 20. i 21. o 22. g 23. k 24. f 25. s 26. r

B. 1. て 2. じょうず 3. へた 4. いえ 5. かぞく 6. つか(う) 7. おんがく 8. つく(る)9. べんきょう 10. ぜんぶ 11. まった(く) 12. か(く) 13. くに 14. がいこくご 15. ちゅうごく16. おとこ 17. おんな(の)かた 18. こ(ども) 19. はは 20.(お)かあ(さん) 21. どくしょ22. ちち 23.(お)とう(さん) 24. おとうと 25. あに 26. あね 27. いもうと 28. (お)にい(さん) 29.(お)ねえ(さん) 30. うんどう 31. みち 32.(じゅう)どう

C. 1. 毎日、勉強、下 2. 中国語、話 3. 家族、何人 4. 六人、父、母、姉、一人、弟、二人5. 男、人、先生 6. 全部、書 7. 妹、作、上手 8. 女、子、兄、子 9. 父、四台 10. 一番、高、十五万11. 毎朝、運動 12. 音楽、聞、好 13. 全,手、 14. 道、人

Kanji in Everyday Life

1. sign language (“finger talk”)

2. streets and roads throughout Japan

3. Yes, because the bullet train (しんかんせん) that the friend had planned to take may have been cancelled. 運休means “suspension of service.”

4. Yasunari Kawabata

5. No. 使用中means “in use,” and someone is using the study room.

6. Answers will vary. 母国語means “mother tongue.”

WRITING ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 5A: Hobbies and Pastimes

A. 1. f 2. l 3. h 4. a 5. d 6. b 7. i 8. j 9. e 10. g 11. k 12. c

B. (Answers will vary.)

C. 1. エアロビクスのクラスは月、水、金の12時から12時45分までです。先生はブレーク先生で、クラスは60ドルです。1月4日から3月19日までです。 2. ヨガのクラスは月、水、金の5時半から6時半までです。60ドルです。このクラスは1月4日から3月19日までです。先生はミルズ先生で、 3. おりがみのクラスは土曜日の9時から12時までです。先生はなかむら先生で、クラスは10ドルです。このクラスは2月13日だけです。 4. えい語のクラスは火、木の6時半から9時までです。先生はフィネガン先生で、120ドルです。このクラスは1月6日から3月18日までです。 5. フランス語のクラスは水曜日の6時半から9時までです。先生はドウトウアー先生で、75ドルです。このクラスは1月6日から2月17日までです。 6. しゃしんのクラスは土曜日の9時から12時までです。先生はゴードン先生で、120ドルです。このクラスは1月9日から3月20日までです。

Vocabulary and Grammar 5B: Sports

A. 1. とくいなスポーツはありますか。 2. にが手な学料がありますか。 3. 何かがっきがえんそうできますか。4. とくいな外国語はありますか。

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 211

Page 30: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

B. and C. (Answers will vary.)

D. 1. するの 2. 見るの/こと 3. 運てんするの/こと 4. 書くの/こと 5. そうじするの 6. 食べるの/こと、ねるの/こと 7. いったの/こと 8. 行ったこと 9. 上手なの/こと 10. 高いの/こと

E. and F. (Answers will vary.)

G. 1. 四階のスミスさんはだれかがなくのを聞きました。 2. 三階のリーさんはだれかがさけぶのを聞きました。3. 二階のヤングさんはへんな男の人が下へ行くのを見ました。 4. ー階のキムさんはくるまがはしって行くのを見ました。 5. (Answers will vary.)

H. 1. いいえ,高田さんは聞きませんでした。 2. いいえ、リーさんときたさんが聞きました。 3. いいえ,よしださんも見ました。 4. はい、見ました。 5. いいえ、だれかがさけぶのも聞きました。

I. (Answers will vary.)

J. (Sample answers): 1. クラスを一度も休んだことがありません。 2. おさけはいってきも飲めません。3. 一度もひこうきにのったことがありません。 4. ペンとえんぴつはもう一本もありません。

K. 1. 使えます 2. できません 3. えんそうできます 4. 書けません。 5. できません 6. およげません7. うたえます 8. 行けます 9. 作れません 10. 来られます

L. (Answers will vary.)

M. 1. a. たけうちさんは20キロもおよげます。 b. たけうちさんは20キロもおよぐことができます。 2. a. まつださんはハンバーガーが/を15こも食べられます。 b. まつださんはハンバーガーを15こも食べることができます。3. a. おおきさんのむすこさんは7さいですが、かんじを/が1,500も書けます。 b. おおきさんのむすこさんは7さいですが、かんじを1,500も書くことができます。 4. (Answers will vary.)

Vocabulary and Grammar 5C: Family

A.

[Ichiroo]—–(Kuniko)

(Aiko) [Masaru]—–—–(Yuuko) [Toojiroo]

[Haruo]—–(Mayumi) [Toshio] (Emi)

[Yoshinori] (Kazuyo)

B. 1. おねえさんのごしゅじん 2. お父さん 3. お母さん 4. お姉さん 5. ももいみどりさん 6. 弟さん7. お姉さんのごしゅじんのお兄さん 8. めいごさん

C. 1. トマスさんとウィインさんはテリーさんのおじいさんです。 2. サマンサさんとシャロンさんはテリーさんのおばさんです。 3. ギルバートさんはテリーさんのお父さんです。 4. スーザンさんはテリーさんのお母さんです。5. ジェムズさんとロイドさんはテリーさんのおじさんです。 6. ジャーリーさんとトムさんはテリーさんのいとこです。 7. マイクさんはテリーさんのお兄さんです。 8. キムさんはテリーさんのぎりのお姉さん/お兄さんのおくさんです。 9. ニコラスさんもテリーさんのお兄さんです。 10. ロバートさんはテリーさんの弟さんです。 11. カーラさんはテリーさんのいとこです。 12. ヘザーさんはテリーさんのめいごさんです。 13. ケントさんはテリーさんのおいごさんです。

D. 1. 妹さん 2. お子さん 3. お姉さん 4. いとこ 5. おばさん 6. おくさん 7. ごしゅじん8. おまごさん 9. お父さん 10. お姉さん 11. ごふうふ

E. (Answers will vary.)

F. 1. 姉 2. 父、する 3. お母さん、聞く 4. 弟さん、ことです 5. そぼ 6. 妹、とること 7. むすこ8. おくさん、見ること 9. しゅじん 10. そふ

212 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 31: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

G. (Answers will vary.)

H. 1. スミスさんはテレビのドラマを見ていました。 2. リーさんはおふろに入っていました。 3. ヤングさんはとなりの人とへやで話していました。 4. キムさんはともだち3人とトランプをしていました。 5. (Answers willvary.)

I. 1. ギブソンさんはながのけんへ山のぼりに行っています。 2. よこいさんはきょうとの家へかえっています。3. はやしさんはかぜをひいてねています。 4. カーティスさんはごりょうしんがアイルランドから来ています。5. 町田さんは毎日デパートではたらいています。

J. (Answers will vary.)

K. 1. 昨日およいだ学生はカワムラさんです。 2. ゴルフができる学生は何人いますか。 3. 一番人気があるしゅみは読書です。 4. ブラウンさんが食べているものは何ですか。 5. カーティスさんが先週書いていたものは何ですか。 6. アメリカ人がよくするスポーツは何ですか。 7. お金がかかるしゅみはサーフィンです。

L. 1. コロナドさんはピアノをひいている男の人です。 2. ユーさんはスミスさんと話している女の人です。3. クラウスさんはポテトチップを食べている男の人です。 4. キムさんはビールを飲んでいる女の人です。5. スコットさんはテレビを見ている男の人です。

M. 1. スミスさんはテレビのドラマを見ていた人です。 2. リーさんはおふろに入っていた人です。 3. ヤングさんはとなりの人とへやで話していた人です。 4. キムさんはともだち三人とトランプをしていた人です。5. (Answers will vary.)

N. 1. に 2. に 3. に 4. く 5. に 6. に 7. に 8. く 9. に 10. く

O. (Answers will vary, but all will take the form X は Time ぐらいで上手になるでしょう。)

P. (Sample answers) 1. おばあさんはかみがしろくなりました。 2. おじいさんはめがわるくなりました。 3. お父さんはかみが少なくなりました。 4. お姉さんはかみがながくなりました。 5. おとうとは大きくなりました。

CHAPTER 5 REVIEW

A. (Sample answers) 1. コンピュータが使えますか。コンピュータを使うことができますか。 2. えい語が話せますか。えい語を話すことができますか。 3. 時々土曜日にも来られますか。時々土曜日にも来ることができますか。4. えい語でてがみが書けますか。えい語でてがみを書くことができますか。 5. かんじはきれいに書けますか。かんじはきれいに書くことができますか。 6. 時々日本へ行けますか。時々日本へ行くことができますか。

B. and C. (Answers will vary.)

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 213

Page 32: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Chapter 6:Food

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 6A: Food and Beverages

A. 1. コーヒー 2. オレンジジュース 3. ハンバーガー 4. フライポテト 5. ケチャップ

B. 1. a 2. c 3. a 4. c 5. b

C. 1. 鳥肉 2. レタス、トマト、にんじん 3. 米(ライス)、トマト、ピーマン

D. 1. すいか 2. ぶた肉 3. ビール 4. アイスクリーム

Vocabulary and Grammar 6B: Flavors and Tastes

A. 1. T 2. F 3. T 4. F 5. F 6. T

B. 1. H 2. B 3. M 4. B 5. H 6. M

C. 1. Y 2. S 3. Y 4. S 5. Y 6. Y 7. S 8. S 9. Y 10. S

D. 1. c 2. b 3. a 4. b 5. b 6. c

Vocabulary and Grammar C: Cooking

A. 1. Ashoka: a, b, and d 2. La Vie: b, c, and d 3. Fuji: a, b, and d

B. 2 and 4

C. 1. home, a movie, Curtis, cleaning, clean, the movie theater, the time of the movie

D. 1. c 2. b 3. b 4. c 5. b 6. b, a 7. b 8. a 9. c

E. 1. hamburger patties, croquettes, microwave, the hamburger, a bland, sauce, croquettes, sauce, hamburger patties

F. 1. She eats her meal while she watches television. 2. She studies while she eats snacks. 3. She drives whileshe drinks cola. 4. She sings along with the radio and CD while she takes a shower.

G. talking, baseball, cooking, watching TV, eat, drinking wine

KANJI PRACTICE AND EXERCISES

Kanji Exercises

A. 1. o 2. m 3. a 4. w 5. h 6. c 7. e 8. z 9. b 10. i 11. g 12. j 13. f 14. u15. d 16. t 17. n 18. x 19. l 20. v 21. q 22. p 23. s 24. k

B. 1. さけ 2. にほんしゅ 3. あじ(わう) 4. ゆ 5. ちゃ 6. さどう 7. お(わる) 8. はじ(める)9. こめ 10. や(さい) 11. ぎゅうにく 12. さかな 13. りょうり 14. しょくじ 15. た(べ)もの16. よる 17. こんや 18. やしょく 19. かい 20. おも(う) 21. い(う) 22. わしょく23. ようしょく 24. しょくりょうひん 25. とりにく 26. わる(い)

C. 1. 肉料理、作、思 2. 日本、酒、飲 3. 和食、洋食、好 4. 野、使、作 5. 昨日、本、読、始6. 食、物、味、悪 7. 水、茶、飲、思 8. 夜食、食 9. 終 10. 米、少、下 11. 食品、作12. 使、湯 13. 今夜、魚、食 14. 食事、 15. 一度、言、下 16. 牛肉、鳥肉、方、味 17. 貝料理、有名

214 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 33: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Kanji in Everyday Life

1. (Answers will vary.) 最後回means “last episode,” so there will be no more episodes after that if you miss it.

2. 野性動物: wild animals; 弱肉強食: the weak are preyed upon by the strong.

3. a daily occurrence or happening

4. 有料道路means “toll road,” so he may not have enough money to pay the tolls, or else he just wants to avoid anyroad that costs money.

5. outfield

6. 天下ー品 literally means “one item under heaven that is superb.”

WRITING ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 6A: Foods and Beverages

A. (Answers will vary.)

B. (Sample answers) 1. お酒を飲んだことがありますか。ええ、飲んだことがあります。 2. 日本語のクラスを休んだことがありますか。いいえ、休んだことは/がありません。etc.

C. and D. (Answers will vary.)

E. (Sample answers) 1. お酒が飲みたいです。 2. りょこうに行きたいです。 3. 音楽を聞きたいです。 4. 家でねたいです。 5. ちゅうか料理を作りたいです。 6. ともだちとあそびたいです。 7. 本をかいたいです。 8. あついおふろに入りたいです。 9. アラビア語を勉強したいです。 10. ともだちにでんわをかけたいです。 11. ガールフレンドと話したいです。 12. プールでおよぎたいです。 13. 来週ここに来たいです。 14. 母に手紙を書きたいです。 15. バスケットボールのせんしゅになりたいです。

F, G, and H. (Answers will vary.)

I. (Answers will vary, but the question will be asked in the -たい form, and the “report” will be in the -たがっていますform. (Sample answers) 1. Question: 今、どのえいがが一番見たいですか。Report: スミスさんはタイタニックを一番見たがっています。 2. Question: 今度の土曜日の夕方、何をしたいですか。Report: スミスさんはデートをしたがっています。etc.

J, K, and L. (Answers will vary.)

Vocabulary and Grammar 6B: Flavors and Tastes

A. 1. おいしいと思います。 2. 高かったと思います。 3. にぎやかだと思います。 4. 有名だったと思います。5. 日本人だと思います。 6. とうきょう大学の学生だったと思います。 7. 行ったと思います。 8. いると思います。 9. 勉強していると思います。 10. 行きたがっていると思います。 11. 会ったことがないと思います。12. 好きだと思います。 13. 話せないと思います。 14. しずかでは/じゃないと思います。 15. むずかしくなかったと思います。 16. 来ないと思います。 17 and 18. (Answers will vary.)

B. 1. この人はギブソンさんだと思います。 2. この人は町田さんだと思います。 3. この人はみむらさんだと思います。 4. この人は山本さんだと思います。

C. (Answers will vary.)

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 215

Page 34: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

D. 1. しおからすぎますね。 2. すっぱすぎますね。 3. からすぎますね。 4. にがすぎますね。 5. 味がなさすぎますね。 6. 食べすぎました。 7. 飲みすぎました。 8. あそびすぎました。 9. 大きすぎますね。 10. 高すぎますね。 11. しずかすぎますね。 12. かんたんすぎましたね。

E. (Sample answers) 1. じゃあ、もう少しトマトとしおを入れましょう。 2. じゃあ、もう少しさとうを入れましょう。 3. じゃあ、もう少し水を入れましょう。 4. じゃあ、もう少ししょうゆを入れましょう。 5. じゃあ、もう少し新しいのを食べましょう。

F, G, H, and I. (Answers will vary.)

Vocabulary and Grammar 6C: Cooking

A. (Sample answers) 1. コインランドリーヘ行こうと思っています。 2. ハンバーガーを食べようと思っています。3. プラモデルを作ろうと思っています。 4. はい、はやくかえろうと思っています。 5. アルバイトをしようと思っています。 6. はい、コンサートへ行こうと思っています。 7. エンジニアになろうと思っています。 8. 12時間ねようと思っています。

B. (Sample answers) 1. するつもりでしたが、テレビを見てしまったんです。 2. 行くつもりでしたが、かぜをひいたんです。 3. うけるつもりでしたが、ねぼうしたんです。 4. かわないつもりでしたが、とても気に入ったんです。 5. 飲まないつもりでしたが、お酒がおいしかったんです。

C, D, and E. (Answers will vary.)

F. (Sample answers) 1. カクテルを飲んでみました。 2. モノレールにのってみました。 3. ゆかたをきてみました。4. たたみのへやでねてみました。 5. コンピュータをはじめて使ってみました。 6. 一人でせんとうに来てみました。 7. 日本語で手がみを書いてみました。 8. 日本のざっしを読んでみました。

G. (Sample answers) 1. このケーキを食べてみてください。 2. 先生に聞いてみてください。 3. バスケットボールのしあいにいっしょに行きません。 4. じゃあ、読んでみますよ。 5. もう、飲んでみましたか。

H. (Answers will vary.)

I. 1. もって行きましょう。 2. 聞いて行きましょう。 3. 食べて行きましょう。 4. 飲んで行きましょう。5. あるいて行きましょう。 6. 休んで行きましょう。 7. 見て行きましょう。

J. (Answers will vary.)

K. (Sample answers) 1. ともだちと話しながらあるきます。 2. テレビを見ながら、日本語のしゅくだいをします。3. ビールを飲みながら、ともだちと話します。 4. ポテトチップを食べながら、本を読みます。 5. コーヒーを飲みながら、CDを聞きます。 6. くるまをうんてんしながら、かんじをおぼえます。(Don’t do this for real. It’s dangerous.)

L, M, and N. (Answers will vary.)

216 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 35: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

CHAPTER 6 REVIEW

A. and B. (Answers will vary.)

C. Verb chart. This chart contains examples of all the classes of Japanese verbs.

2. to eat 食べる 食べない 食べた 食べられる 食べよう

2. to look 見る 見ない 見た 見られる 見よう

1. to write 書く 書かない 書いた 書ける 書こう

1. to go 行く 行かない 行った 行ける 行こう

1. to swim およぐ およがない およいだ およげる およごう

1. to return かえる かえらない かえった かえれる かえろう

1. to wait まつ またない まった まてる まとう

1. to say 言う 言わない 言った 言える 言おう

1. to meet 会う 会わない 会った 会える 会おう

1. to play あそぶ あそばない あそんだ あそべる あそぼう

1. to drink 飲む 飲まない 飲んだ 飲める 飲もう

1. to die しぬ しなない しんだ しねる しのう

1. to talk 話す 話さない 話した 話せる 話そう

3. to come 来る 来ない 来た 来られる 来よう

3. to do する しない した できる しよう

Like 食べる :はれる、ねる Like かえる :終わる、始まる、作る、ふる

Like 見る :起きる Like 会う :うたう、あらう、

Like 書く :聞く Like 飲む :読む、休む

D. and E. (Answers will vary.)

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 217

Page 36: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Chapter 7:Shopping

LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 7A: Shops and StoresA. 1. e 2. g 3. j 4. f 5. a 6. k 7. c 8. i

B. 1. stationery store: pencils and erasers 2. electrical appliance store: a radio 3. vegetable store: potatoes andonions 4. liquor store: beer 5. fish store: fish

C. 1. c 2. a 3. b 4. e

D. 1. F 2. T 3. T 4. T 5. F 6. T 7. F

E. 1. close 2. does a good job 3. located on campus 4. is closed 5. Machida will take them for Gibson

F. 1. c 2. c 3. b 4. b 5. a

Vocabulary and Grammar 7B: ShoppingA. (Sample answers) 1. 近くのデパートへ行って買います。 2. クレジット・カードで買います。 3. りょこうしたいです。 4. ともだちとうみへ行きます。 5. おいしい日本料理を食べます。

B. 1. M 2. M 3. B 4. C 5. B 6. B

Vocabulary and Grammar 7C: ClothesA. 1. Kawamura 2. Curtis 3. Mimura 4. Chin 5. Gibson

B. long sleeves, long skirt, hot, short sleeves, necklace, cool, yellow dress, hot, accessories, earrings, bracelet,(yellow) dress

C. 1. T 2. T 3. T 4. F 5. T 6. F

D. 1. summer clothes, inexpensive, good, shoes 2. eat pizza, delicious, inexpensive/reasonable 3. see amovie, 700 yen, shop, eat, see a movie

E.きれいでは/じゃない、やさしい人だ、とうきょう大学、あたまがいい、しっている、会った,アルバイトをしている、思った

F. Yokoi Kawamura Gibsonwhether or not they studied hard: no yeswhether or not they played with friends: yes yes yeswhether or not they went out with parents: yes no no

G. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. T 6. T 7. F 8. T 9. F

H. 1. F 2. T 3. T 4. T 5. T 6. F 7. T

I. What Curtis did: clean his apartment, laundry, write a letter, call his family, play tennis, swim What Machida did: go shopping, wash her car, cook, (physical) exercise, play golf (with Hayashi) What they did not do: study Japanese

KANJI PRACTICE AND EXERCISES

Kanji ExercisesA. 1. z 2. y 3. k 4. x 5. r 6. v 7. n 8. d 9. e 10. c 11. o 12. q 13. s 14. i15. h 16. b 17. j 18. f 19. a 20. p 21. g 22. l 23. t 24. u 25. w 26. m

218 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual

Page 37: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

B. 1. おな(じ) 2. なが(い) 3. いちば 4. しゅじん 5. でんき 6. う(り)だ(し) 7. き(る)8. したぎ 9. しろ(い) 10. くろ(い) 11. あか(い) 12. あお(い) 13. きいろ(い) 14. か(う)15. くら(い) 16. き(る) 17. きって 18. ふく 19. みせ 20. てんいん 21. かえ(す) 22. ひ(く)23. び(き) 24. へや 25. やおや 26. はっぴゃくえん 27. はな 28. い(け)ば(な) 29. し

C. 1. 昨日、花屋、行、山田、会 2. 服、同、色、買、思 3. 店、売、店員、聞 4. 長、切 5. 日本、着物、着 6. 母、市場、肉、魚、買、行 7. 黒,着、男、人 8. 部屋、少、暗 9. 赤、青、好10. 使、終、返、下 11. 時、白、気、思、人 12. 電気屋、主人、今日、全部、引、言 13. 黄色、花、一体、五十円 14. 安、買、思、売、切

Kanji in Everyday Life1. 青空市場: an open-air market, 入場無料: free admission

2. 非売品means “not for sale.”

3. Pull the door to open it.

4. The side door.

5. “To each his own.”

6. Two, Japan and the United States.

WRITING ACTIVITIES

Vocabulary and Grammar 7A: Shops and Stores

A. 1. オリンピックの時、長野に行きました。 2. 学生の時、ドイツ語を勉強しました。 3. 寒い時、どんなせーターを着ますか。 4. いそがしくない時、来て下さい。 5. あたらしいやさいがほしい時、どの八百屋へ行きますか。6. 切手を買いたい時、ゆうびんきょくへ行きます。 7. あたまがいたい時、びょういんへ行きます。 8. げんきな時、ジョギングをします。 9. ひまな時、ゆっくり本を読みます。 10. 日本に行く時、カメラ屋でカメラを買います。11. 日本へ行った時、とうきょうで着物を買いました。 12. ねる時、何を着ますか。13. テレビを見ている時、先生が来ました。

B and C. (Answers will vary.)

D. 1. 肉屋と八百屋ととうふ屋へ行って来たでしょう。 2. ケーキ屋とくだ物屋とおかし屋へ行って来たでしょう。3. くすり屋とくつ屋と洋品店へ行って来たでしょう。 4. 本屋とふじん服店とふとん屋へ行ってきたでしょう。5. おかし屋と酒屋と電気屋へ行って来たでしょう。

E. 1. 日本へ行くことにきめた時、日本語の勉強を始めました/日本語を勉強し始めました。 2. 日本語ではじめてAをとった時、日本の大学にてがみを出しました。 3. 日本へ行くことがきまった時、ビザをしんせいしました。4. すむところをさがし始めた時、日本のしんせきにてがみを書きました。 5. お金がある時、ひこうきのきっぷを買いました。 6. 町を出る時、しんせきにプレゼントを買いました。

F. 1. Part 1: dark-blue carpet, green plant, brown pot, gray computer, keyboard, and mouse; garish pink telephone,blue pencils, brown desk. Part 2: Answers will vary.

G. (Answers will vary.)

H. 1. もっとおいしいのはありますか。 2. もっと赤いのはありますか。 3. もっとはでなのを買いたいんですか。4. もっと明るいのが好きです。 5. もっとやさしいのをおしえてください。

I and J. (Answers will vary.)

K. 1. テレビを見ているのは山本さんでしょう。 2. ぬいものをしている/洋服を作っているのはさのさんでしょう。3. しごとをしているのは高田さんでしょう。 4. ポテトチップを食べているのははやしさんでしょう。5. 音楽を聞いているのは山口さんでしょう。

Answer Key for Workbook/Laboratory Manual 219

Page 38: Answer Key for Workbook/Laboratory Manual - Oakton ... · PDF fileAnswer Key for Workbook/Laboratory Manual 183 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual This is the answer key for

Vocabulary and Grammar 7B: Shopping

A. 1. e 2. a 3. g 4. f 5. d 6. b 7. c 8. h

B. 1. バーゲンセール/大売り出しといいます。 2. おつりといいます。 3. りょうしゅうしょといいます。 4. 店員といいます。 5. 主人/店主/オーナーといいます。 6. クレジットカードといいます。 7. ぶんかつばらいといいます。 8. ねぎるといいます。 9. はいたつといいます。 10. 返品といいます。

C. 1. だったら (If it is an old computer, no one will buy it.) 2. だったら (If it's that woman [that you're talkingabout], she may know Japanese.) 3. まじめだったら (I wish I had been more serious when I was a child.)4. 上手だったら (If I were better at piano, I would like to become a pianist.) 5. 安かったら (If melons are inexpen-sive, please buy one.) 6. おもしろくなかったら (What will you do if this movie isn't interesting?) 7. したら (IfI study harder, will I be good at Japanese?) 8. 行ったら (When I went to the library, Mr. Kawamura was reading abook.) 9. かえったら (I will give you a call when I return from Japan.) 10. あったら (If I had more money, I’dlike to buy a large, beautiful house.) 11. なかったら (If I didn't have a test tomorrow, I would watch TV while eat-ing potato chips.)

D. and E. (Answers will vary.)

Vocabulary and Grammar 7C: Clothes

A. 1. b, g 2. e 3. f, l 4. m 5. d, f, h, l 6. a, c, i, j, k

B. 1. Kawamura: dark blue jeans, blue and red checked short-sleeved shirt, dark brown belt, brown jacket in hand,white socks, dirty white sneakers, short golf neck chain, gold earring in left ear. 2. Brown: plain green flared skirt,long-sleeved blouse with green, pink, yellow, and white flowered print, skirt 10 cm/four inches below the knee,white jacket, white stockings, green high-heeled shoes, holding long beige coat and green handbag in one hand, smallemerald earrings.

C, D, E, F, and G. (Answers will vary.)

H. 1. ガールフレンドではないそうです。 2. フランスのだそうです。 3. 学生だったそうです。 4. 青いジーンズではなかったそうです。 5. あまりしんせつではないそうです。 6. 有名だそうです。 7. ギブソンさんが好きだったそうです。 8. あまりきれいではなかったそうです。 9. 暑いそうです。 10. よくないそうです。 11. 学生の時、かみが長かったそうです。 12. あまりおもしろくなかったそうです。 13. ゆうびんきょくへ切手を買いに行ったそうです。 14. 明日中国へかえるそうです。 15. 勉強していないそうです。 16. 日本にくるまがなかったそうです。

I and J. (Answers will vary.)

K. 1. しているかどうか 2. 学生かどうか 3. ふるかどうか 4. 暑いかどうか 5. おげんきかどうか6. あったかどうか 7. 遠かったかどうか 8. はいていたかどうか

L. (Answers will vary.)

M. (Sample answers) 1. 高い/大きすぎる/ほしくありません。 2. きれいだ/やさしい/大好きです。 3. テストがある/デートがある/いそがしいです。 4. 雨がふった/寒かった/いやな日でした。 5. 日曜日だ/天気もいい/どこかへあそびに行きましょう。 6. ポップコーンはできた/ソーダもある/パーティーを始めましょう。

N and O. (Answers will vary.)

CHAPTER 7 REVIEW

A. 1. g 2. e 3. d 4. f 5. a 6. b 7. c

B, C, D, and E. (Answers will vary.)

220 Answer Key for Workbook/Laboratory Manual