cumulative advantage

of 29 /29
พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ [email protected] 14 มกราคม 2560

Upload: maruay-songtanin

Post on 17-Jan-2017

52 views

Category:

Business


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Cumulative advantage

พนเอก มารวย สงทานนทร [email protected]

14 มกราคม 2560

Page 2: Cumulative advantage

By A.G. Lafley and

Roger L. Martin

Harvard Business Review,

January-February 2017

We look at what really motivates customers to choose one product over

another: It’s habit—not, as so many assume, allure or loyalty.

Page 3: Cumulative advantage

บทสรปส าหรบผบรหาร

การวจยแสดงใหเหนวา สงทท าใหไดเปรยบในการแขงขนอยาง

แทจรงและยงยน คอการชวยใหผบรโภคหลกเลยงการเลอก

ผบรโภคเลอกผลตภณฑชนน าในตลาด เพราะเหนวาเปนสงทงาย

ทสดทจะท า และทกครงทพวกเขาเลอก จะเพมความไดเปรยบในการ

แขงขนของผลตภณฑหรอบรการทพวกเขาเลอก ทผประพนธเรยกวา

ความไดเปรยบจากการสะสม (cumulative advantage)

ม 4 แนวทางส าหรบการสราง ความไดเปรยบจากการสะสม:

1. ท าใหเปนทนยมในชวงตน

2. ออกแบบส าหรบการสรางนสย

3. สรางนวตกรรมภายใตตราสนคาของตนเอง

4. ใชการสอสารอยางงาย

Page 4: Cumulative advantage

ขอคดเหนโดยยอ

ปญหา: ผลตภณฑทเปนนวตกรรมมกพงแรงในการเปดตว แม

จะมความพยายามอยางมากทจะท าใหนาสนใจ มความเกยวของ

และทนสมย แตอาจไมสมฤทธผล

สงทเกดขนจรง: ลกคาไมตองการทจะใชความคดในการเลอก

ระหวางผลตภณฑ

วธแกปญหา: เพอเสรมสรางนสยของลกคา นวตกรรมควรแสดง

ถงความกาวหนาของตราสนคา มากกวาแยกตวออกจากอดต

Page 5: Cumulative advantage

เกรนน า

นกการตลาดใชเวลาและเงนมาก ในการท าใหผบรโภคประทบใจ

ทไดผลตภณฑทนาสดชนและนาสนใจตลอดไป

แตลกคามกมการตดสนใจในการซอเกอบอตโนมต

เพราะลกคามองหาสงทคนเคย และงายตอการซอ

Page 6: Cumulative advantage

ความเขาใจผดเกยวกบความไดเปรยบในการแขงขน

ในการวางกลยทธสมยใหม ระบวาการเปลยนแปลงอยางรวดเรว

ของธรกจในปจจบน ท าใหไมมการไดเปรยบในการแขงขนอยาง

ยงยน

ดงนนบรษทตองปรบปรงรปแบบธรกจ กลยทธ และการสอสาร

อยางตอเนอง ในการตอบสนองทางเลอกของผบรโภคในเวลา

จรง และตองเผชญกบความซบซอนมากขน

Page 7: Cumulative advantage

งานวจยดานพฤตกรรมสมยใหม

งานวจยยนยนวา ผลการด าเนนงานทยงยน ไมไดเกดจากการ

น าเสนอลกคาดวยทางเลอกทสมบรณแบบ แตเกดจากการ

น าเสนอทงาย

แมวาคณคาคอสงแรกทดงดดพวกเขา แตไมไดเปนสงทท าให

พวกเขากลบมาอก แตเปนเรองของการชวยใหลกคาหลกเลยง

การเลอก

การท าเชนนนได จะตองสรางสงทเรยกวา ความไดเปรยบจาก

การสะสม (cumulative advantage)

Page 8: Cumulative advantage

จตวทยาของพฤตกรรม

สมองไมใชเครองวเคราะหในการเตมชองวาง แตมการวเคราะห

ขอมลทไมสมบรณไดอยางรวดเรว และเตมชนสวนทหายไปบน

พนฐานของประสบการณทผานมา

สมองไดรบอทธพลอยางมาก จากความเรวและความสะดวกใน

กระบวนการบรรจขอมลดวยตวเอง ทนกจตวทยาเรยก

ปรากฏการณการประมวลผลอยางคลองแคลว (processing

fluency)

การประมวลผลอยางคลองแคลว เปนประสบการณจากการท าซ า

และเพมขนอยางไมลดละ ดวยจ านวนครงทเรามประสบการณ

Page 9: Cumulative advantage

เหตผลทเลอกผลตภณฑชนน าในตลาด

เหตผลจงเปนเพยงแค มนเปนสงทงายทสดทจะท า ตามรานคา

จดจ าหนายทมการเสนอขายทโดดเดนทสด เปนผลตภณฑท

ครองหงในซเปอรมารเกต รานขายสง หรอรานขายยา

นอกจากน คณอาจจะเคยซอมนมากอนจากชนวางนน ๆ การท า

อกครง คอการกระท าทเปนไปไดงายส าหรบคณ

Page 10: Cumulative advantage

การมทางเลอก

เราไมไดบอกวา ไมตองใสใจทางเลอกของผบรโภค หรอวา

คณภาพของการมคณคาไมเกยวของ

ในทางตรงกนขาม คนจะตองมเหตผลทจะซอผลตภณฑเปน

ประการแรก

และบางครง เทคโนโลยใหม หรอกฎระเบยบใหม จะชวยให

บรษทสามารถลดราคาสนคาไดอยางมาก หรอการน าเสนอ

คณลกษณะใหม หรอวธแกปญหาใหม ทตรงกบความตองการ

ของลกคา ทท าใหผบรโภคตองพจารณา

Page 11: Cumulative advantage

ความไดเปรยบในการแขงขน

การเลอกสถานททมประสทธภาพตอการเลนและการเลอกวธท

จะชนะ (where-to-play and how-to-win ) จงยงคงเปน

สงจ าเปนในการจดท ากลยทธ

การไมมคณคาทเหนอกวาบรรดาบรษทอน ๆ ท าใหความ

พยายามทจะดงดดความสนใจของลกคาเดม อาจจะไมไดผล

แตถาตองการความไดเปรยบในการแขงขนครงแรกนน บรษท

จะตองลงทนการเปลยนขอเสนอมาเปน นสยมากกวาทางเลอก

(a habit rather than a choice)

Page 12: Cumulative advantage

Facebook

นบจากวนแรก Facebook ไดสรางความไดเปรยบจากการสะสม

โดยมคณสมบตทนาสนใจบางอยางท Myspace ขาด ท าใหม

คณคาทด แตสงทส าคญมากตอความส าเรจทไดรบคอ ความ

สม าเสมอของรปลกษณและความรสก

ผใชงานท าตามมาตรฐานทเขมงวดของ Facebook ทคงท

Facebook ไดใชความไดเปรยบจากการสะสม โดยการสราง

ความคนเคย ท าใหกลายเปนเวบไซตเครอขายสงคมทมการเสพ

ตดมากทสดในโลก

Page 13: Cumulative advantage

ทางเลอกทสะดวกสบาย

เราสามารถก าหนดความไดเปรยบจากการสะสม ทบรษทใช

สรางความไดเปรยบในการแขงขนเปนครงแรก โดยการท าให

สนคาหรอบรการเปนทางเลอกทสะดวกสบายมากกวาส าหรบ

ลกคา

บรษททไมไดสรางความไดเปรยบจากการสะสม มแนวโนมทจะ

ถกครอบง าโดยคแขงทประสบความส าเรจในการท าเชนนน

Page 14: Cumulative advantage

สกฎพนฐานในการสรางความไดเปรยบจากการสะสม มดงน:

1. ท าใหเปนทนยมในชวงตน (Become popular early)

2. ออกแบบส าหรบการสรางนสย (Design for habit)

3. สรางนวตกรรมภายใตตราสนคาของตนเอง (Innovate inside the

brand)

4. ใชการสอสารอยางงาย (Keep communication simple)

Page 15: Cumulative advantage

1. ท าใหเปนทนยมในชวงตน (Become popular early)

ความคดนไมใหม เปนนยส าคญของผลงานทดทสดและเกาแก

ทสดในกลยทธ

บรษทควรจะใชกลยทธดานราคา ในตอนตนของ "กอนโคง

ประสบการณ (ahead of the experience curve)" ซงจะท าใหม

สวนแบงตลาดมากเพยงพอทจะท าใหบรษทลดคาใชจาย สวน

แบงมากขน สามารถท าก าไรสงขน

เปนความหมายเปนทชดเจนวา การเรมตนดวยสวนแบงมาก ก

จะไดเปรยบมาก (Early share advantage matters—a lot)

Page 16: Cumulative advantage

ชนะตงแตตน

นกการตลาดมความเขาใจความส าคญของการชนะตงแตตน

Tide เปนหนงของ P&G ทไดการยอมรบ ประสบความส าเรจ และ

เปนตราสนคาทท าก าไรมากทสด ในการน าเขาสตลาดในป ค.ศ.

1946 โดยมโฆษณาทมากทสดในหมวดหม

P&G ยงท าใหแนใจวา เครองซกผาทขายในอเมรกาตองมกลอง

Tide แจกฟรพวงดวยเสมอ

Tide ชนะไดอยางรวดเรวในชวงตน และไมเคยมองเหลยวหลง

Page 17: Cumulative advantage

เลนทราคา

ตวอยางผลตภณฑใหมทแจกฟรหรอมราคาถก จะไดรบการ

พจารณาเสมอ เปนกลยทธทนยมของนกการตลาด

ซมซงไดกลายเปนผน าสวนแบงการตลาดในอตสาหกรรมสมารท

โฟนทวโลก โดยเปนโทรศพท Android-based ทมราคาไมแพง

ท าใหผใหบรการสามารถน าเสนอฟร พวงกบสญญาบรการ

ส าหรบธรกจอนเทอรเนต ฟรเปนกลยทธหลกของแทบทกบรษท

ขนาดใหญ เชน eBay, Google, Twitter, Instagram, Uber, Airbnb

เพอใหมผใชงานเตบโตและเปนนสย ผใหบรการหรอผลงโฆษณา

กยนดทจะจายส าหรบการเขาถง

Page 18: Cumulative advantage

2. ออกแบบส าหรบการสรางนสย (Design for habit)

คงเปนการทดทสด เมอขอเสนอของคณกลายเปนทางเลอก

ตอบสนองอตโนมตของผบรโภค

Facebook ใหความสนใจกบความสม าเสมอ ดวยการออกแบบให

เปนนสย เชน การตรวจสอบการปรบปรง (Checking for

updates) ไดกลายเปนเรองจรงจงส าหรบคนพนลานคน แนนอน

ผลประโยชนจากผลกระทบ Facebook คอเครอขายใหญมากขน

แตประโยชนทแทจรงคอ การเปลยนไปจาก Facebook จะเปน

การท าลายพฤตกรรมทมอยเปนประจ า

Page 19: Cumulative advantage

กฎทจ าเปน

มกฎบางอยางทตองมในการออกแบบส าหรบการสรางนสย

เรมตนดวยการมองคประกอบของการออกแบบผลตภณฑ ท

สามารถมองเหนไดจากระยะไกล เพอใหผซอสามารถคนหา

ผลตภณฑไดอยางรวดเรว

สสมทโดดเดนและรปทรงทสดใสของ Tide และโลโกของ Doritos

บรรลสงน

Page 20: Cumulative advantage

การออกแบบใหม

การเปลยนแปลงในการออกแบบทท าบอยเกนไป จะกระทบกบ

ทศนคตในทางลบมากกวาการเสรมสรางความเขมแขง

ใหมองหาการเปลยนแปลง ทเสรมสรางนสยและกลบมาซออก

เชนปม Amazon Dash เปนตวอยางทด โดยการสรางทงายส าหรบ

คนทใชบอย Amazon ชวยใหพวกเขาพฒนานสย และจดท าให

เปนชองทางการจดจ าหนายทเปนเฉพาะ

Page 21: Cumulative advantage

3. สรางนวตกรรมภายใตตราสนคาของตนเอง (Innovate inside the

brand)

บรษทมความคดรเรมทจะ ออกตวซ า (relaunch) ท าบรรจภณฑใหม

(repackage) หรอ สรางพนฐานใหม (replatform) ทอาจกออนตราย

เพราะความพยายามดงกลาว ก าหนดใหลกคาตองท าลายนสยเดม

ของพวกเขา

แนนอน บรษทจะตองท าใหผลตภณฑของพวกเขาเปนปจจบน แต

การเปลยนแปลงในดานเทคโนโลยหรอคณสมบตอน ๆ ควรไดรบ

การแนะน าในลกษณะทสนคาหรอบรการรนใหม รกษาความ

ไดเปรยบจากการสะสมดงเดมดวย

Page 22: Cumulative advantage

พลงของการไดเปรยบจากการสะสม

Tide มการเชอมตอทดกบผบรโภคและมความไดเปรยบจากการ

สะสมทมประสทธภาพ

P&G ตดสนใจทจะเปดตว Liquid Tide ในป ค.ศ. 1984 ในบรรจภณฑ

ทคนเคยและสอดคลองกบการสรางตราสนคา

ตอมา เมอนกวทยาศาสตรคดวธการรวมสารฟอกขาวลงในผงซกฟอก

ผลตภณฑใหมถกเรยกวา Tide Plus Bleach เมอเทคโนโลยกาวหนา

ดวยการท าความสะอาดดวยน าเยน ปรากฏเปน Tide Coldwater และ

การปฏวตรปแบบสามอยางในหนงเดยว ไดเปดตวเปน Tide Pods

นวตกรรมเหลาน เสรมความสะดวกและความคนเคยใหตราสนคา

Page 23: Cumulative advantage

การชวยลกคาในการเปลยนผาน

แนนอนวา บางครงการเปลยนแปลงเปนสงทจ าเปนอยางยง ทจะ

รกษาความสมพนธและความไดเปรยบ

Netflix เรมจากการเปนบรการทจดสงดวดใหกบลกคาทาง

ไปรษณย และคงตองออกจากธรกจในวนน ถาปฏเสธทจะเปลยน

การเปลยนแปลงประสบความส าเรจ โดยการผนตวเองเขาส

บรการวดโอสตรมมง (video streaming service) ทมลกษณะและ

ความรสกเดยวกน และยงคงเปนบรการสมครสมาชก ทชวยให

ผคนเขาถงความบนเทงใหมลาสด โดยไมตองออกจากบาน

Page 24: Cumulative advantage

4. ใชการสอสารอยางงาย (Keep communication simple)

Daniel Kahneman หนงในบดานกพฤตกรรมศาสตรกลาววา จตใต

ส านกเปนการตดสนใจแบบ "คดอยางรวดเรว (thinking fast)"

และตดสนใจอยางมสตเปน "คดชา (thinking slow)"

การตลาดและโฆษณาดเหมอนจะอยในโหมดการคดชา

เปนความจรงทการโฆษณาทฉลาดและนาจดจ า ท าใหลกคามการ

เปลยนแปลงพฤตกรรมของพวกเขา แตถาผชมไมไดใหความ

สนใจมากนก (ผคนสวนใหญ) การสอสารเหลานนอาจจะ

ยอนกลบมาเลนงานเปนตรงกนขาม

Page 25: Cumulative advantage

Samsung Galaxy S5

พจารณาจากโฆษณาสองสามปทผานมาส าหรบ Samsung Galaxy

S5

เรมตนดวยการแสดงสะเปะสะปะของสมารทโฟนทวไป ในความ

ลมเหลวของ (ก) ความตานทานน า (ข) การปองกนตงใจสง

ขอความทนาอายของเดก และ (ค) งายในการเปลยนแบตเตอร

จากนน กชใหเหนวา ซมซง S5 ซงดสวยมากเหมอนโทรศพท

สามรนกอนหนาน สามารถเอาชนะขอบกพรองเหลานทงหมด

Page 26: Cumulative advantage

ใจคนเราชอบอะไรทงาย ๆ

ผชมทใสใจ คดชา อาจจะไดรบการชกจงวา S5 แตกตางจากและ

ดกวากบโทรศพทอน ๆ

ผชมทคดอยางรวดเรวดวยจตใตส านก จะเชอมโยง S5 กบสาม

ขอบกพรอง การโฆษณาอาจจะท าใหพวกเขาซอผลตภณฑของ

คแขงเชน iPhone 7 ทมขอความเกยวกบความตานทานน างาย ๆ

โปรดจ าไววา ใจคนขเกยจ ไมตองการความยากในการดดซบ

ขอความทมระดบสงและซบซอน

Page 27: Cumulative advantage

จตใตส านกในการตดสนใจ

นกยทธศาสตรหลายคนดเหมอนจะเชอวา การพฒนาอยางยงยน

มไดอยางตอเนอง ดวยคณคาทมเหตผลหรออารมณ ทเปน

ทางเลอกแรกของ ผบรโภคทใสใจ (conscious consumer) เทานน

ส าหรบ นกคดทรวดเรว (fast thinkers) ผลตภณฑและบรการท

งายตอการเขาถง และเสรมสรางพฤตกรรมการซอทสะดวกสบาย

กวา จะชนะนวตกรรมใหมทไมคนเคย ยากทจะเขาถง และตองม

การสรางนสยใหม

Page 28: Cumulative advantage

สรป

ใหระวงอนตรายจากการตกอยในกบดก ของการปรบปรงอยาง

ตอเนองของการมคณคาและการสรางตราสนคา

บรษทใด ๆ ไมวาจะเปนผเลนทมขนาดใหญซงเปนทยอมรบ ผ

เลนเฉพาะกลมลกคา หรอผเลนทเขามาใหม สามารถรกษาความ

ไดเปรยบในการเรมตน โดยการน าเสนอคณคาทเหนอกวา ดวย

ความเขาใจและปฏบตตามกฎทงสของ ความไดเปรยบจากการ

สะสม (cumulative advantage)

Page 29: Cumulative advantage

Anthony Robbins