mahabhairava puja

118
mÉÔhÉï AÉlÉlS sÉWûËU mÉÑwmÉÈ - 1 Jan 2014 Feb 2014 SsÉÇ -10

Upload: sai-ranganath-b

Post on 20-Dec-2015

267 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

mahabhairavapuja

TRANSCRIPT

Page 1: mahabhairava puja

mÉÔhÉï AÉlÉlS sÉWûËU

mÉÑwmÉÈ - 1 Jan 2014 – Feb 2014 SsÉÇ -10

Page 2: mahabhairava puja

lÉ aÉÑUÉãUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉãUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉãUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉãUÍkÉMÇü |

lÉ aÉÑUÉãUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉãUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉãUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉãUÍkÉMÇü ||

|| ´ÉÏ aÉÑÂprÉÉã lÉqÉÈ ||

Page 3: mahabhairava puja

3

´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 4: mahabhairava puja

4

Table of Contents:

# Topics Page

1 Introduction 5

2 Devi AshtAngam 7

3 sURya upaniShad 11

4 cAkShuSHOpaniShad 14

5 sUrya namaskAra mantraH 16

6 tryakShara sUrya mantraH japa krama 18

7 caturakShara arka mantra japa krama 21

8 aShTAkShara Aditya mantra japa krama 24

9 dashAkShara sUrya mantra japa krama 28

10 mArtAnDa bhairava mantra japa krama 32

11 mArtANDa bhairava AvaraNa pUjA krama 36

12 sUrya AshtOttara shatanAma stOtram - mahAbhAratE 43

13 sUrya AshtOttaram 45

14 sUrya sahasranAmam 49

15 sUryAShTakam 59

16 Aditya hRudayam 60

17 navagraha mantra 64

18 sUrya darshanam - bharathiyAr 71

19 Tanga viLakku – Tamil Poem 73

20 nArAyaNa upanishad 75

21 aShTAkShari mantra japa krama 77

22 nArAyaNa AvaraNa puJa krama 81

23 viShNU Ashtottara shata nAma stOtram 88

24 hanumAn pancAkSHara mantra japa krama 91

25 hanumAn dvAdashAkSHara mantra japa krama 94

26 hanumAn ekAdashAkShara mantra japa krama 97

27 AnjanEya mAlA mantraH 100

Page 5: mahabhairava puja

5

28 AnjanEya AvaraNa pUjA krama 101

29 AnjanEya AshtOttara shata nAmAvali 107

30 AnjanEya sahasranAmam 108

31 Q & A - sadA vidyA anusaMhatiH 116

Page 6: mahabhairava puja

6

|| ÍzÉuÉÉÌS aÉÑÂprÉÉã lÉqÉÈ ||

Introduction

Wishing you all a very happy and prosperous new year 2014.

During the month of January, we will be celebrating Hanumad Jayanthi (1 Jan 2014),

Pongal (makara sankarAnti – 14 Jan 2014), and vaikuNTa EkAdashi (11 Jan 2014).

Thus, this issue comes with detailed tantrika vidhAnas for hanuman, sUrya NarAyaNa,

and mahAviShNu.

A complete treatise on sUrya nArAyaNA containing, Upanishads, ashtottaram,

sahasranAmam, mantrAs, AvaraNa pUjA paddhathi, and shlOkAs are included. A

beautiful picture of mArthANDa bhairva (as described in the sAradA tilakA dhyAna

shlokA) is included (thanks to AtmAnandanAthA for sharing this). mArthAnDa bhairava

japa krama and AvaraNa puja is also included. Since sUrya nArAyaNA is popularly

called as a namaskAra priya, the common namaskAra method that can be adopted by

everyone on Sundays is also included in this section. Tamil poems on Surya by

Bharatiar and ShrI Elandai Ramasami have been included for readers delight.

The mahAviShNu section contains the nArAyaNa Upanishad, aShtAkShari mantra japa

krama, AvaraNa kramas, and the viShNu AshTottara shlokam.

The HanumAn section contains the various mantras of Hanuman, tAntrika mAlA

mantras, AvaraNa pUjA krama, ashtottara nAmAvali, and the sahasranAma stOtram.

The 101’st janma dina parvA of my pUjya paramaguru shrI pUrNAnandanAthA falls on

2nd Jan 2014. Pranams to His lotus feet.

ShrI. AtmAnandanAthA has penned the Q&A section for this issue. I would like to

sincerely thank him for his continued support and effort in making this magazine better

and valuable to the upAsakA community. This issue also comes with wood burning

paintings of SuryA, mahAviShNU, and HanumAn that were drawn by me about 8 years

ago. We have been running this magazine for 10 months now and will soon be

completing a successful one year. We would like to take this opportunity to get feedback

from the readers on the content, design, frequency of the release etc. so that

improvements can be made in the future.

Lalithai vEdam sarvam.

Surrendering to the holy pAdukAs of Shri Guru,

mÉëMüÉzÉÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ mÉëMüÉzÉÉlÉlSlÉÉjÉ

Page 7: mahabhairava puja

7

SãuÉÏ qÉÉlÉ A¹É…¡ûqÉç

´ÉÏ AÉÌSaÉÑUÉãÈ mÉUÍzÉuÉxrÉ AÉ¥ÉrÉÉ mÉëuÉiÉïqÉÉlÉ SãuÉÏqÉÉlÉãlÉ wÉÎQè§ÉÇzÉiÉç iÉiuÉÉiqÉMü xÉMüsÉ mÉëmÉgcÉ xÉ×̹

ÎxiÉÍjÉ xÉÇWûÉU ÌiÉUÉãkÉÉlÉ AlÉÑaÉëWû MüÉËUhrÉÉÈ mÉUÉzÉ£ãüÈ FkuÉï pÉÔÌuÉpÉëqÉã lÉÇ bÉëÉhÉ iÉiuÉ qÉWûÉMüsmÉã SÇ

cɤÉÑxiÉiuÉ MüsmÉã jÉÇ iuÉMçü iÉiuÉ qÉWûÉrÉÑaÉã ZÉÇ xÉSÉÍzÉuÉ iÉiuÉ rÉÑaÉã SÇ cɤÉÑ iÉiuÉ mÉËUuÉ×iÉÉæ aÉÇ DµÉU iÉiuÉ

uÉwÉãï - ´ÉÏ sÉÍsÉiÉȨ́ÉmÉÑUxÉÑlSUÏmÉUÉpÉ–ûÉËUMüÉ mÉëxÉÉSÍxÉSèkrÉjÉãï rÉjÉÉ zÉÌ£ü (eÉmÉ ¢üqÉÇ) xÉmÉrÉÉï¢üqÉqÉç

ÌlÉuÉïiÉÌrÉwrÉã |

JAN 1 JAN 2 JAN 3 JAN 4

qÉÉxÉã GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ

iÉiuÉ ÌSuÉxÉã fÉÇ MüÉsÉ gÉÇ ÌlÉrÉÌiÉ OÇû mÉÑÂwÉ PÇû mÉM×üÌiÉ

ÌSlÉ ÌlÉirÉÉrÉÉÇ DÇ pÉãÂhQûÉ EÇ uÉÌ»ûuÉÉÍxÉÌlÉ FÇ uÉeÉëãµÉËU GÇ ÍzÉuÉSÕÌiÉ

uÉÉxÉUã mÉëMüÉzÉÉlÉlSlÉÉjÉ ÌuÉqÉzÉÉïlÉlSlÉÉjÉ AÉlÉlSÉlÉlSlÉÉjÉ ¥ÉÉlÉÉlÉlSlÉÉjÉ

bÉÌOûMüÉãSrÉã iÉ – MüÉU rÉ – MüÉU A – MüÉU L - MüÉU

JAN 5 JAN 6 JAN 7 JAN 8

qÉÉxÉã GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ

iÉiuÉ ÌSuÉxÉã QÇû AWÇûMüÉU RÇû oÉÑή hÉÇ qÉlÉxÉç iÉÇ ´ÉÉã§É

ÌSlÉ ÌlÉirÉÉrÉÉÇ HÇ iuÉËUiÉÉ sÉ×Ç MÑüsÉxÉÑlSËU VÛÇû ÌlÉirÉÉ LÇ lÉÏsÉmÉiÉÉMüÉ

uÉÉxÉUã xÉirÉÉlÉlSlÉÉjÉ mÉÔhÉÉïlÉlSlÉÉjÉ xuÉpÉÉuÉÉlÉlSlÉÉjÉ mÉëÌiÉpÉÉlÉlSlÉÉjÉ

bÉÌOûMüÉãSrÉã cÉ - MüÉU iÉ – MüÉU rÉ – MüÉU A – MüÉU

JAN 9 JAN 10 JAN 11 JAN 12

qÉÉxÉã GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ

iÉiuÉ ÌSuÉxÉã jÉÇ iuÉMçü SÇ cɤÉÑÈ kÉÇ ÎeÉÀûÉ lÉÇ bÉëÉhÉ

ÌSlÉ ÌlÉirÉÉrÉÉÇ LåÇ ÌuÉeÉrÉÉ AÉåÇ xÉuÉïqÉ…¡ûsÉÉ AÉæÇ euÉÉsÉÉqÉÉÍsÉÌlÉ AÇ ÍcɧÉÉ

uÉÉxÉUã xÉÑpÉaÉÉlÉlSlÉÉjÉ mÉëMüÉzÉÉlÉlSlÉÉjÉ ÌuÉqÉzÉÉïlÉlSlÉÉjÉ AÉlÉlSÉlÉlSlÉÉjÉ

bÉÌOûMüÉãSrÉã L - MüÉU cÉ - MüÉU iÉ – MüÉU rÉ – MüÉU

Page 8: mahabhairava puja

8

JAN 13 JAN 14 JAN 15 JAN 16

qÉÉxÉã GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ

iÉiuÉ ÌSuÉxÉã mÉÇ uÉÉMçü TÇü mÉÉÍhÉ oÉÇ mÉÉS pÉÇ mÉÉrÉÑ

ÌSlÉ ÌlÉirÉÉrÉÉÇ AÇ ÍcɧÉÉ AÉæÇ euÉÉsÉÉqÉÉÍsÉÌlÉ AÉåÇ xÉuÉïqÉ…¡ûsÉÉ LåÇ ÌuÉeÉrÉÉ

uÉÉxÉUã ¥ÉÉlÉÉlÉlSlÉÉjÉ xÉirÉÉlÉlSlÉÉjÉ mÉÔhÉÉïlÉlSlÉÉjÉ xuÉpÉÉuÉÉlÉlSlÉÉjÉ

bÉÌOûMüÉãSrÉã A – MüÉU L - MüÉU cÉ - MüÉU iÉ – MüÉU

JAN 17 JAN 18 JAN 19 JAN 20

qÉÉxÉã GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ

iÉiuÉ ÌSuÉxÉã qÉÇ EmÉxjÉ rÉÇ zÉoS UÇ xmÉzÉï sÉÇ ÃmÉ

ÌSlÉ ÌlÉirÉÉrÉÉÇ LÇ lÉÏsÉmÉiÉÉMüÉ VÛÇû ÌlÉirÉÉ sÉ×Ç MÑüsÉxÉÑlSËU HÇ iuÉËUiÉÉ

uÉÉxÉUã mÉëÌiÉpÉÉlÉlSlÉÉjÉ xÉÑpÉaÉÉlÉlSlÉÉjÉ mÉëMüÉzÉÉlÉlSlÉÉjÉ ÌuÉqÉzÉÉïlÉlSlÉÉjÉ

bÉÌOûMüÉãSrÉã rÉ – MüÉU A – MüÉU L - MüÉU cÉ - MüÉU

JAN 21 JAN 22 JAN 23 JAN 24

qÉÉxÉã GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ

iÉiuÉ ÌSuÉxÉã uÉÇ UxÉ zÉÇ aÉlkÉ wÉÇ AÉMüÉzÉ xÉÇ uÉÉrÉÑ

ÌSlÉ ÌlÉirÉÉrÉÉÇ GÇ ÍzÉuÉSÕÌiÉ FÇ uÉeÉëãµÉËU EÇ uÉÌ»ûuÉÉÍxÉÌlÉ DÇ pÉãÂhQûÉ

uÉÉxÉUã AÉlÉlSÉlÉlSlÉÉjÉ ¥ÉÉlÉÉlÉlSlÉÉjÉ xÉirÉÉlÉlSlÉÉjÉ mÉÔhÉÉïlÉlSlÉÉjÉ

bÉÌOûMüÉãSrÉã iÉ – MüÉU rÉ – MüÉU A – MüÉU L - MüÉU

JAN 25 JAN 26 JAN 27 JAN 28

qÉÉxÉã GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ GÇ kÉ×ÌiÉ HÇ zÉÍzÉlÉÏ

iÉiuÉ ÌSuÉxÉã WÇû uÉÌ»û VÇû eÉsÉ ¤ÉÇ mÉ×ÎjuÉ AÇ ÍzÉuÉ

ÌSlÉ ÌlÉirÉÉrÉÉÇ CÇ ÌlÉirÉÎYsɳÉÉ AÉÇ pÉaÉqÉÉÍsÉÌlÉ AÇ MüÉqÉãµÉUÏ AÇ MüÉqÉãµÉUÏ

uÉÉxÉUã xuÉpÉÉuÉÉlÉlSlÉÉjÉ mÉëÌiÉpÉÉlÉlSlÉÉjÉ xÉÑpÉaÉÉlÉlSlÉÉjÉ mÉëMüÉzÉÉlÉlSlÉÉjÉ

bÉÌOûMüÉãSrÉã cÉ - MüÉU iÉ – MüÉU rÉ – MüÉU A – MüÉU

JAN 29 JAN 30 JAN 31 FEB 1

qÉÉxÉã HÇ zÉÍzÉlÉÏ HÇ zÉÍzÉlÉÏ HÇ zÉÍzÉlÉÏ HÇ zÉÍzÉlÉÏ

iÉiuÉ ÌSuÉxÉã MÇü zÉÌ£ü ZÉÇ xÉSÍzÉuÉ aÉÇ DµÉU bÉÇ xÉÑ®ÌuÉkrÉÉ

ÌSlÉ ÌlÉirÉÉrÉÉÇ AÉÇ pÉaÉqÉÉÍsÉÌlÉ CÇ ÌlÉirÉÎYsɳÉÉ DÇ pÉãÂhQûÉ EÇ uÉÌ»ûuÉÉÍxÉÌlÉ

uÉÉxÉUã ÌuÉqÉzÉÉïlÉlSlÉÉjÉ AÉlÉlSÉlÉlSlÉÉjÉ ¥ÉÉlÉÉlÉlSlÉÉjÉ xÉirÉÉlÉlSlÉÉjÉ

bÉÌOûMüÉãSrÉã L - MüÉU cÉ - MüÉU iÉ – MüÉU rÉ – MüÉU

Page 9: mahabhairava puja

9

mÉuÉÉï ÌSlÉãprÉÈ

America India

AqÉÉuÉÉxrÉÉ 31 Dec 2013 1 Jan 2014

qÉÉxÉ xɃ¡ûUÉÎliÉ 14 Jan 2014 14 Jan 2014

mÉÔÍhÉïqÉÉ 15 Jan 2014 15 Jan 2014

M×üwhÉ A¹ÍqÉ 23 Jan 2014 24 Jan 2014

M×üwhÉ cÉiÉÑSïÍzÉ 29 Jan 2014 29 Jan 2014

AqÉuÉÉxrÉÉ 30 Jan 2014 30 Jan 2014

AlrÉ mÉÔeÉÉ ÌSlÉãprÉÈ

America India

zÉÑYsÉ cÉiÉÑÍjÉï 4 Jan 2014 4 Jan 2014

M×üwhÉ cÉiÉÑÍjÉï 19 Jan 2014 20 Jan 2014

ÌuÉzÉãwÉ mÉuÉÉï ÌSlÉãprÉÈ

America India

uÉæMÑühPû LMüÉSÍzÉ 11 Jan 2014 11 Jan 2014

qÉMüU xɃ¡ûUÉÎliÉ 14 Jan 2014 14 Jan 2014

WûlÉÑqÉSè eÉrÉÎliÉ 31 Dec 2013 1 Jan 2014

mÉÔhÉÉïlÉlSlÉÉjÉ eÉlqÉ ÌSlÉ mÉuÉÉï 2 Jan 2014 2 Jan 2014

Page 10: mahabhairava puja

10

´ÉÏ xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉ xuÉÉÍqÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ

Page 11: mahabhairava puja

11

xÉÔrÉï EmÉÌlÉwÉSè

Á pÉSìÇ MühÉãïÍpÉÈ ´ÉÑhÉÑrÉÉqÉ SãuÉÉÈ | pÉSìÇ mÉzrÉãqÉɤÉÍpÉrÉïeɧÉÉÈ |

ÎxjÉUæU…¡æûxiÉѹÒuÉÉðxÉxiÉlÉÔÍpÉ: urÉzÉãqÉ SãuÉÌWûiÉÇ rÉSÉrÉÑÈ |

xuÉÎxjÉ lÉ ClSìÉã uÉ×®´ÉuÉÉÈ | xuÉÎxjÉ lÉ mÉÔwÉÉ ÌuɵÉuÉãSÉÈ |

xuÉÎxjÉ lÉxiÉɤrÉÉãï AËU¹lÉãÍqÉÈ | xuÉÎxjÉ lÉÉã oÉ×WûxmÉÌiÉSïkÉÉiÉÑ |

Á zÉÉÎliÉÈ zÉÉÎliÉÈ zÉÉÎliÉÈ |

Á AjÉ xÉÔrÉÉïjÉuÉÉïÌ…¡ûUxÉÇ urÉÉZrÉÉxrÉÉqÉÈ |

oÉë¼É GÌwÉÈ | aÉÉrɧÉÏ NûlSÈ | AÉÌSirÉÉã SãuÉiÉÉ |

WÇûxÉÈ xÉÉãÅWûqÉÎalÉlÉÉUrÉhÉrÉÑ£Çü oÉÏeÉÇ | ™ssÉãZÉÉ zÉÌ£üÈ | ÌuÉrÉSÉÌSxÉaÉïxÉÇrÉÑ£Çü MüÐsÉMüqÉç |

cÉiÉÑÌuÉïkÉmÉÑÂwÉÉjÉï ÍxÉSèkrÉjÉãï ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ |

wÉOèxuÉUÉÃRãûlÉ oÉÏeÉãlÉ wÉQû…¡Çû U£üÉqoÉÑeÉxÉÇÎxjÉiÉqÉç |

xÉmiÉɵÉUÍjÉlÉÇ ÌWûUhrÉuÉhÉïÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉÇ |

mÉ©²rÉÉpÉrÉuÉUSWûxiÉÇ MüÉsÉcÉ¢ümÉëhÉãiÉÉUÇ |

´ÉÏ xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉÇ rÉ LuÉÇ uÉãS xÉ uÉæ oÉëɼhÉÈ |

Á pÉÔpÉÑïuÉxxuÉÈ |

Á iÉixÉÌuÉiÉÑuÉïUãhrÉÇ pÉaÉÉãï SãuÉxrÉ kÉÏqÉÌWû | ÍkÉrÉÉã rÉÉã lÉÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

xÉÔrÉï AÉiqÉÉ eÉaÉiÉxiÉxjÉÑwÉ¶É | xÉÔrÉÉï²æ ZÉÎsuÉqÉÉÌlÉ pÉÔiÉÉÌlÉ eÉÉrÉliÉã |

xÉÔrÉÉï±¥É mÉeÉïlrÉÉãųÉqÉÉiqÉÉ lÉqÉxiÉ AÉÌSirÉ |

iuÉqÉãuÉ mÉëirɤÉÇ MüqÉï MüiÉÉïÍxÉ | iuÉqÉãuÉ mÉëirɤÉÇ oÉë¼ÉÍxÉ |

iuÉqÉãuÉ mÉëirɤÉÇ ÌuÉwhÉÑUÍxÉ | iuÉqÉãuÉ mÉëirɤÉÇ ÂSìÉãÅÍxÉ |

iuÉqÉãuÉ mÉëirɤÉqÉ×aÉÍxÉ | iuÉqÉãuÉ mÉëirɤÉÇ rÉeÉÑUÍxÉ |

iuÉqÉãuÉ mÉëirɤÉÇ xÉÉqÉÉÍxÉ | iuÉqÉãuÉ mÉëirɤÉqÉjÉuÉÉïÍxÉ |

iuÉqÉãuÉ xÉuÉïÇ NûlSÉãÅÍxÉ | AÉÌSirÉɲÉrÉÑeÉÉïrÉiÉã | AÉÌSirÉÉ°ÕÍqÉeÉÉïrÉiÉã |

Page 12: mahabhairava puja

12

AÉÌSirÉÉSÉmÉÉã eÉÉrÉliÉã | AÉÌSirÉÉeerÉÉãÌiÉeÉÉïrÉiÉã | AÉÌSirÉÉSèurÉÉãqÉ ÌSzÉÉã eÉÉrÉliÉã |

AÉÌSirÉɬãuÉÉ eÉÉrÉliÉã | AÉÌSirÉɲãSÉ eÉÉrÉliÉã | AÉÌSirÉÉã uÉÉ LwÉ LiÉlqÉhQûsÉÇ iÉmÉÌiÉ |

AxÉÉuÉÉÌSirÉÉã oÉë¼ | AÉÌSirÉÉãÅliÉÈMüUhÉqÉlÉÉãoÉÑήÍcɨÉÉWûƒ¡ûÉUÉÈ |

AÉÌSirÉÉãuÉæ urÉÉlÉÈ xÉqÉÉlÉÉãSÉlÉÉãÅmÉÉlÉÈ mÉëÉhÉÈ |

AÉÌSirÉÉã uÉæ ´ÉÉã§ÉiuÉYcɤÉÔUxÉlÉbÉëÉhÉÈ |

AÉÌSirÉÉã uÉæ uÉÉYmÉÉÍhÉmÉÉSmÉÉrÉÔmÉxjÉÉÈ |

AÉÌSirÉÉã uÉæ zÉoSxmÉzÉïÃmÉUxÉaÉlkÉÉÈ |

AÉÌSirÉÉã uÉæ uÉcÉlÉÉSÉlÉÉaÉqÉlÉÌuÉxÉaÉÉïlÉlSÉÈ |

AÉlÉlSqÉrÉÉã ¥ÉÉlÉqÉrÉÉã ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉrÉ AÉÌSirÉÈ |

lÉqÉÉã ÍqɧÉÉrÉ pÉÉlÉuÉã qÉ×irÉÉãqÉÉï mÉÉÌWû |

pÉëÉÎeÉwhÉuÉã ÌuɵÉWãûiÉuÉã lÉqÉÈ |

xÉÔrÉÉï°uÉÎliÉ pÉÔiÉÉÌlÉ xÉÔrÉãïhÉ mÉÉÍsÉiÉÉÌlÉ iÉÑ |

xÉÔrÉãï sÉrÉÇ mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ rÉÈ xÉÔrÉïÈ xÉÉãÅWûqÉãuÉ cÉ |

cɤÉÑlÉÉãï SãuÉÈ xÉÌuÉiÉÉ cɤÉÑlÉï EiÉÈ mÉuÉïiÉÈ |

cɤÉÑkÉÉïiÉÉ SkÉÉiÉÑ lÉÈ |

AÉÌSirÉÉrÉ ÌuÉ©Wãû xÉWûxÉë ÌMüUhÉÉrÉ kÉÏqÉÌWû | iɳÉÈ xÉÔrÉï mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

xÉÌuÉiÉÉ mɶÉɨÉÉixÉÌuÉiÉÉ mÉÑUxiÉÉixÉÌuÉiÉÉã¨ÉUɨÉÉixÉÌuÉiÉÉkÉUɨÉÉiÉç |

xÉÌuÉiÉÉ lÉÈ xÉÑuÉiÉÑ xÉÑuÉiÉÑÈ xÉuÉïiÉÉÌiÉÇ xÉÌuÉiÉÉ lÉÉã UÉxÉiÉÉÇ SÏbÉïqÉÉrÉÑÈ |

Á CirÉãMüɤÉUÇ oÉë¼ | bÉ×ÍhÉËUÌiÉ ²ã AɤÉUã | xÉÔrÉï CirɤÉU²rÉqÉç |

AÉÌSirÉ CÌiÉ §ÉÏhrɤÉUÉÍhÉ | LiÉxrÉæuÉ xÉÔrÉïxrÉɹɤÉUÉã qÉlÉÑÈ |

rÉÈ xÉSÉWûUWûeÉïmÉÌiÉ xÉ uÉæ oÉëɼhÉÉã pÉuÉÌiÉ xÉ uÉæ oÉëɼhÉÉã pÉuÉÌiÉ |

xÉÔrÉÉïÍpÉqÉÑZÉÉã eÉmiuÉÉ qÉWûÉurÉÉÍkÉpÉrÉÉimÉëqÉÑcrÉiÉã |

AsɤqÉÏlÉïzrÉÌiÉ | ApɤrÉpɤÉhÉÉimÉÔiÉÉã pÉuÉÌiÉ |

AaÉqrÉÉaÉqÉlÉÉimÉÔiÉÉã pÉuÉÌiÉ | mÉÌiÉiÉxÉqpÉÉwÉhÉÉimÉÔiÉÉã pÉuÉÌiÉ |

Page 13: mahabhairava puja

13

AxÉixÉqpÉÉwÉhÉÉimÉÔiÉÉã pÉuÉÌiÉ |

qÉkrÉÉ»ãû xÉÔrÉÉïÍpÉqÉÑZÉÈ mÉPãûiÉç | xɱÉãimɳÉmÉgcÉqÉWûÉmÉÉiÉMüÉimÉëqÉÑcrÉiÉã |

xÉæwÉÉÇ xÉÉÌuɧÉÏÇ ÌuɱÉÇ lÉ ÌMüÎgcÉSÌmÉ lÉ MüxqÉæÍcÉimÉëzÉÇxÉrÉãiÉç |

rÉ LiÉÉÇ qÉWûÉpÉÉaÉÈ mÉëÉiÉÈ mÉPûÌiÉ xÉ pÉÉarÉuÉÉgeÉÉrÉiÉã |

mÉzÉÏÎluÉlSÌiÉ | uÉãSÉjÉïÇ sÉpÉiÉã |

̧ÉMüÉsÉqÉãiÉieÉmiuÉÉ GiÉÑzÉiÉTüsÉqÉuÉÉmlÉÉãÌiÉ | rÉÉã WûxiÉÉÌSirÉÉã eÉmÉÌiÉ xÉ qÉWûÉqÉ×irÉÑÇ iÉUÌiÉ xÉ

qÉWûÉ qÉ×irÉÑÇ iÉUÌiÉ |

rÉ LuÉÇ uÉãS | CirÉÑmÉÌlÉwÉiÉç |

Á pÉSìÇ MühÉãïÍpÉÈ ´ÉÑhÉÑrÉÉqÉ SãuÉÉÈ | pÉSìÇ mÉzrÉãqÉɤÉÍpÉrÉïeɧÉÉÈ |

ÎxjÉUæU…¡æûxiÉѹÒuÉÉðxÉxiÉlÉÔÍpÉ: urÉzÉãqÉ SãuÉÌWûiÉÇ rÉSÉrÉÑÈ |

xuÉÎxjÉ lÉ ClSìÉã uÉ×®´ÉuÉÉÈ | xuÉÎxjÉ lÉ mÉÔwÉÉ ÌuɵÉuÉãSÉÈ | xuÉÎxjÉ lÉxiÉɤrÉÉãï

AËU¹lÉãÍqÉÈ | xuÉÎxjÉ lÉÉã oÉ×WûxmÉÌiÉSïkÉÉiÉÑ |

Á zÉÉÎliÉÈ zÉÉÎliÉÈ zÉÉÎliÉÈ |

Page 14: mahabhairava puja

14

cÉɤÉÑwÉÉãmÉÌlÉwÉiÉç

AxrÉɶÉɤÉÑwÉÏ ÌuɱÉrÉÉÈ AÌWûoÉÑïklrÉ GÌwÉÈ | aÉÉrɧÉÏ NûlSÈ | xÉÔrÉÉãï SãuÉiÉÉ |

cɤÉÔUÉãaÉÌlÉuÉרÉrÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ |

Á cɤÉÑÈ cɤÉÑÈ cɤÉÑÈ iÉãeÉÎxjÉUÉãpÉuÉ | qÉÉÇ mÉÉÌWû mÉÉÌWû |

iuÉËUiÉqÉç cɤÉÔUÉãaÉÉlÉç zÉqÉrÉ zÉqÉrÉ |

qÉqÉÉeÉÉiÉÃmÉÇ iÉãeÉÉã SzÉïrÉ SzÉïrÉ |

rÉjÉÉWûqÉÇkÉÉãlÉxrÉÉÇ iÉjÉÉ MüsmÉrÉ MüsmÉrÉ |

MüsrÉÉhÉ MÑü MÑü |

rÉÉÌlÉ qÉqÉ mÉÔuÉïeÉlqÉÉãmÉÉÎeÉïiÉÉÌlÉ cɤÉÑÈ mÉëÌiÉUÉãkÉMü SÒwM×üiÉÉÌlÉ xÉuÉÉïÍhÉ ÌlÉqÉÔïsÉrÉ ÌlÉqÉÔïsÉrÉ |

Á lÉqɶɤÉÑxiÉãeÉÉãSɧÉã ÌSurÉÉrÉ pÉÉxMüUÉrÉ |

Á lÉqÉÈ MüsrÉÉhÉMüUÉrÉ AqÉ×iÉÉrÉ | Á lÉqÉÈ xÉÔrÉÉïrÉ |

Á lÉqÉÉã pÉaÉuÉiÉã xÉÔrÉÉïrÉ AͤÉiÉãeÉxÉã lÉqÉÈ |

ZÉãcÉUÉrÉ lÉqÉÈ | qÉWûiÉã lÉqÉÈ | UeÉxÉã lÉqÉÈ | iÉqÉxÉã lÉqÉÈ |

AxiÉÉã qÉÉÇ xɪqÉrÉ | iÉqÉxÉÉã qÉÉÇ erÉÉãÌiÉaÉïqÉrÉ | qÉ×irÉÉãqÉÉï AqÉ×iÉÇ aÉqÉrÉ |

EwhÉÉã pÉaÉuÉÉlNíÓûÍcÉÃmÉÈ | WÇûxÉÉã pÉaÉuÉÉlÉç zÉÑÍcÉUmÉëÌiÉÃmÉÈ |

rÉ CqÉÉÇ cÉɤÉÑwqÉiÉÏÇ ÌuɱÉÇ oÉëɼhÉÉã ÌlÉirÉqÉkÉÏrÉiÉã lÉ iÉxrÉ AͤÉUÉãaÉÉã pÉuÉÌiÉ |

lÉ iÉxrÉ MÑüsÉã AlkÉÉã pÉuÉÌiÉ | lÉ iÉxrÉ MÑüsÉã AlkÉÉã pÉuÉÌiÉ |

A¹Éæ oÉëɼhÉÉlÉç aÉëÉWûÌrÉiuÉÉ ÌuɱÉÍxÉήpÉïuÉÌiÉ |

ÌuɵÉÃmÉÇ bÉ×ÍhÉlÉÇ eÉÉiÉuÉãSxÉÇ ÌWûUhqÉrÉÇ erÉÉãÌiÉUãMÇü iÉmÉliÉqÉç |

xÉWûxÉë UÎzqÉÈ zÉiÉkÉÉuÉiÉïqÉÉlÉÈ mÉÑUÈmÉëeÉÉlÉÉqÉÑSrÉirÉãwÉ xÉÔrÉïÈ |

Page 15: mahabhairava puja

15

Á lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉã AÉÌSirÉÉrÉ AͤÉiÉãeÉxÉã xÉÔrÉÉïWûÉãuÉÉÌWûÌlÉ uÉÉÌWûlrÉWûÉãuÉÉÌWûlÉÏ uÉÉÌWûÌlÉ

xuÉÉWûÉ |

uÉrÉÈ xÉÑmÉhÉÉïÈ EmÉxÉãlSÒËUlSìÇ ÌmÉërÉqÉãkÉÉ GwÉrÉÉã lÉÉjÉqÉÉlÉÉÈ |

AmÉkuÉÉliÉqÉÔhÉÑïÌWû mÉÔÍkÉï cɤÉÑÈ qÉÑqÉÑakrÉxqÉÉͳÉkÉrÉãuÉ oÉ®ÉlÉç||

mÉÑhQûUÏMüɤÉÉrÉ lÉqÉÈ | mÉÑwMüUã¤ÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ | AqÉsÉã¤ÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ | MüqÉsÉã¤ÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ |

ÌuɵÉÃmÉÉrÉ lÉqÉÈ | ´ÉÏ qÉWûÉÌuÉwhÉuÉã lÉqÉÈ |

Page 16: mahabhairava puja

16

xÉÔrÉï lÉqÉxMüÉU qÉl§ÉÈ

Á ¾ûÉÇ E±³É± ÍqɧÉqÉWûÈ | ÍqɧÉÉrÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ AÉUÉãWû³ÉѨÉUÉÇ ÌSuÉqÉç | UuÉrÉã lÉqÉÈ |

Á ¾ÕÇû ™SìÉãaÉÇ qÉqÉ xÉÔrÉï | xÉÔrÉÉïrÉ lÉqÉÈ |

Á ¾æÇû WûËUqÉÉhÉgcÉ lÉÉzÉrÉ | pÉÉlÉuÉã lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉæÇ zÉÑMãüwÉÑ qÉã WûËUqÉÉhÉqÉç | ZÉaÉÉrÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÈ UÉãmÉÉhÉÉMüÉxÉÑ SbqÉÍxÉ | mÉÔwhÉã lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉÇ AjÉÉã WûÉËUSìuÉãwÉÑ qÉã | ÌWûUhrÉaÉpÉÉïrÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ WûËUqÉÉhÉͳÉSbqÉÍxÉ | qÉUÏcÉrÉã lÉqÉÈ |

Á ¾ÕÇû ESaÉÉSrÉqÉÉÌSirÉÈ | AÉÌSirÉÉrÉ lÉqÉÈ |

Á ¾æÇû ÌuɵÉãlÉ xÉWûxÉÉ xÉWû | xÉÌuɧÉã lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉæÇ Ì²wÉliÉÇ qÉqÉ UluÉrÉlÉç | AMüÉïrÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÈ qÉÉã AWÇû ̲wÉiÉÉã UjÉqÉç | pÉÉxMüUÉrÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ E±³É± ÍqɧÉqÉWûÈ AÉUÉãWû³ÉѨÉUÉÇ ÌSuÉqÉç | ÍqɧÉUÌuÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

Á ¾ÕÇû ¾æÇû ™SìÉãaÉÇ qÉqÉ xÉÔrÉï WûËUqÉÉhÉgcÉ lÉÉzÉrÉ | xÉÔrÉï pÉÉlÉÑprÉÉÇ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉæÇ ¾ûÈ zÉÑMãüwÉÑ qÉã WûËUqÉÉhÉqÉç UÉãmÉÉhÉÉMüÉxÉÑ SbqÉÍxÉ | ZÉaÉ mÉÔwÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ AjÉÉã WûÉËUSìuÉãwÉÑ qÉã WûËUqÉÉhÉͳÉSbqÉÍxÉ | ÌWûUhrÉaÉpÉï qÉUÏÍcÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

Á ¾ÕÇû ¾æÇû ESaÉÉSrÉqÉÉÌSirÉÈ ÌuɵÉãlÉ xÉWûxÉÉ xÉWû | AÉÌSirÉ xÉÌuÉiÉ×prÉÉÇ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉæÇ ¾ûÈ Ì²wÉliÉÇ qÉqÉ UluÉrÉlÉç qÉÉã AWÇû ̲wÉiÉÉã UjÉqÉç | AMïü pÉÉxMüUÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾æÇû E±³É± ÍqɧÉqÉWûÈ AÉUÉãWû³ÉѨÉUÉÇ ÌSuÉqÉç ™SìÉãaÉÇ qÉqÉ xÉÔrÉï WûËUqÉÉhÉgcÉ

lÉÉzÉrÉ | ÍqÉ§É UÌuÉ xÉÔrÉï pÉÉlÉÑprÉÉã lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉæÇ ¾ûÈ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ zÉÑMãüwÉÑ qÉã WûËUqÉÉhÉqÉç UÉãmÉÉhÉÉMüÉxÉÑ SbqÉÍxÉ AjÉÉã WûÉËUSìuÉãwÉÑ qÉã

WûËUqÉÉhÉͳÉSbqÉÍxÉ | ZÉaÉ mÉÔwÉ ÌWûUhrÉaÉpÉï qÉUÏÍcÉprÉÉã lÉqÉÈ |

Á ¾ÕÇû ¾æÇû ¾ûÉæÇ ¾ûÈ ESaÉÉSrÉqÉÉÌSirÉÈ ÌuɵÉãlÉ xÉWûxÉÉ xÉWû ̲wÉliÉÇ qÉqÉ UluÉrÉlÉç qÉÉã AWÇû

̲wÉiÉÉã UjÉqÉç | AÉÌSirÉ xÉÌuÉiÉ× AMïü pÉÉxMüUãprÉÉã lÉqÉÈ |

Page 17: mahabhairava puja

17

Á ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾æÇû ¾ûÉæÇ ¾ûÈ E±³É± ÍqɧÉqÉWûÈ AÉUÉãWû³ÉѨÉUÉÇ ÌSuÉqÉç ™SìÉãaÉÇ qÉqÉ xÉÔrÉï

WûËUqÉÉhÉgcÉ lÉÉzÉrÉ zÉÑMãüwÉÑ qÉã WûËUqÉÉhÉqÉç UÉãmÉÉhÉÉMüÉxÉÑ SbqÉÍxÉ | ÍqÉ§É UÌuÉ xÉÔrÉï pÉÉlÉÑ

ZÉaÉ mÉÔzÉãprÉÉã lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾æÇû ¾ûÉæÇ ¾ûÈ AjÉÉã WûÉËUSìuÉãwÉÑ qÉã WûËUqÉÉhÉͳÉSbqÉÍxÉ ESaÉÉSrÉqÉÉÌSirÉÈ

ÌuɵÉãlÉ xÉWûxÉÉ xÉWû ̲wÉliÉÇ qÉqÉ UluÉrÉlÉç qÉÉã AWÇû ̲wÉiÉÉã UjÉqÉç | ÌWûUhrÉaÉpÉï qÉUÏcrÉÉÌSirÉ

xÉÌuÉiÉ× AMïü pÉÉxMüUãprÉÉã lÉqÉÈ |

Á ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾æÇû ¾ûÉæÇ ¾ûÈ Á ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾æÇû ¾ûÉæÇ ¾ûÈ E±³É± ÍqɧÉqÉWûÈ AÉUÉãWû³ÉѨÉUÉÇ

ÌSuÉqÉç ™SìÉãaÉÇ qÉqÉ xÉÔrÉï WûËUqÉÉhÉgcÉ lÉÉzÉrÉ zÉÑMãüwÉÑ qÉã WûËUqÉÉhÉqÉç UÉãmÉÉhÉÉMüÉxÉÑ SbqÉÍxÉ

AjÉÉã WûÉËUSìuÉãwÉÑ qÉã WûËUqÉÉhÉͳÉSbqÉÍxÉ ESaÉÉSrÉqÉÉÌSirÉÈ ÌuɵÉãlÉ xÉWûxÉÉ xÉWû ̲wÉliÉÇ qÉqÉ

UluÉrÉlÉç qÉÉã AWÇû ̲wÉiÉÉã UjÉqÉç | ÍqÉ§É UÌuÉ xÉÔrÉï pÉÉlÉÑ ZÉaÉ mÉÔzÉ ÌWûUhrÉaÉpÉï qÉUÏcrÉÉÌSirÉ

xÉÌuÉiÉ× AMïü pÉÉxMüUãprÉÉã lÉqÉÈ |

Page 18: mahabhairava puja

18

§rɤÉU xÉÔrÉï qÉl§ÉÈ eÉmÉ ¢üqÉÈ

AxrÉ ´ÉÏ xÉÔrÉï qÉl§ÉxrÉ |

oÉë¼É GÌwÉÈ | aÉÉrɧÉÏ NûlSÈ | xÉÔrÉÉãï SãuÉiÉÉ |

mÉÑÂwÉÉjÉãï ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ

MüUlrÉÉxÉÇ A…¡ûlrÉÉxÉÇ

AÉÇ ¾ûÏÇ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

DÇ ¾ûÏÇ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ |

FÇ ¾ûÏÇ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

LåÇ ¾ûÏÇ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

AÉæÇ ¾ûÏÇ MüÌlɸÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

AÈ ¾ûÏÇ MüUiÉsÉMüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

AÉÇ ¾ûÏÇ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

DÇ ¾ûÏÇ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

FÇ ¾ûÏÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

LåÇ ¾ûÏÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

AÉæÇ ¾ûÏÇ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

AÈ ¾ûÏÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSaoÉlkÉÈ

krÉÉlÉqÉç

U£üÉqoÉÑeÉÉxÉlÉqÉzÉãwÉaÉÑhÉæMüÍxÉlkÉÑÇ

pÉÉlÉÑÇ xÉqÉxiÉ eÉaÉiÉÉqÉÍkÉmÉÇ pÉeÉÉÍqÉ |

mÉ©²rÉÉpÉrÉuÉUÉlÉç SkÉiÉÇ MüUÉoeÉæ-

qÉÉïÍhÉYrÉqÉÉæÍsÉqÉÂhÉÉ…¡ûÂÍcÉÇ Ì§ÉlÉã§ÉqÉç ||

Page 19: mahabhairava puja

19

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

qÉÔsÉ qÉl§ÉÈ

¾ûÉÇ ¾ûÏÇ xÉÈ

A…¡ûlrÉÉxÉÇ

AÉÇ ¾ûÏÇ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

DÇ ¾ûÏÇ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

FÇ ¾ûÏÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

LåÇ ¾ûÏÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

AÉæÇ ¾ûÏÇ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

AÈ ¾ûÏÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxÉÑuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSÎauÉqÉÉåaÉÈ |

Page 20: mahabhairava puja

20

krÉÉlÉqÉç

U£üÉqoÉÑeÉÉxÉlÉqÉzÉãwÉaÉÑhÉæMüÍxÉlkÉÑÇ

pÉÉlÉÑÇ xÉqÉxiÉ eÉaÉiÉÉqÉÍkÉmÉÇ pÉeÉÉÍqÉ |

mÉ©²rÉÉpÉrÉuÉUÉlÉç SkÉiÉÇ MüUÉoeÉæ-

qÉÉïÍhÉYrÉqÉÉæÍsÉqÉÂhÉÉ…¡ûÂÍcÉÇ Ì§ÉlÉã§ÉqÉç ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 21: mahabhairava puja

21

cÉiÉÑU¤ÉU AMïü qÉl§ÉÈ eÉmÉ ¢üqÉÈ

AxrÉ ´ÉÏ AMïü qÉWûÉqÉl§ÉxrÉ |

AeÉ GÌwÉÈ | aÉÉrɧÉÏ NûlSÈ | ´ÉÏ AMüÉãï SãuÉiÉÉ |

ApÉϹ ÍxÉSèkrÉjÉãï eÉmÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ |

MüUlrÉÉxÉÇ A…¡ûlrÉÉxÉÇ

¾ûÏÇ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

¾ûÏÇ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ |

¾ûÏÇ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

¾ûÏÇ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

¾ûÏÇ MüÌlɸÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

¾ûÏÇ MüUiÉsÉMüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

¾ûÏÇ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

¾ûÏÇ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

¾ûÏÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

¾ûÏÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

¾ûÏÇ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

¾ûÏÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSaoÉlkÉÈ

krÉÉlÉqÉç

pÉÉxuÉSè U¦ÉÉæbÉ qÉÉæÍsÉÇ xTÑüUSqÉ×iÉ ÂcÉÉã UgeÉrÉŠÉ UãZÉÉÇ

xÉ±È xÉliÉmiÉ MüÉiÉï xuÉU MüqÉsÉ eÉmÉÉ pÉÉxÉÑUÉÍpÉÈ mÉëpÉÉÍpÉÈ |

ÌuɵÉÉMüÉzÉMüÉzÉÇ euÉsÉSÌiÉÂÍcÉUÇ kÉiÉ×ï mÉÉzÉÉÇMÑüzÉã¹É

pÉÏiÉÏlÉÉÇ pÉÌ…¡û iÉÑ…¡û xiÉlÉpÉuÉiÉÑ eÉaÉlqÉÉiÉÑUÉMïü uÉmÉÑlÉÈ ||

Page 22: mahabhairava puja

22

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

qÉÔsÉ qÉl§ÉÈ

Á ¾ûÏÇ WÇûxÉÈ

A…¡ûlrÉÉxÉÇ

¾ûÏÇ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

¾ûÏÇ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

¾ûÏÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

¾ûÏÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

¾ûÏÇ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

¾ûÏÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxÉÑuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSÎauÉqÉÉåaÉÈ |

Page 23: mahabhairava puja

23

krÉÉlÉqÉç

pÉÉxuÉSè U¦ÉÉæbÉ qÉÉæÍsÉÇ xTÑüUSqÉ×iÉ ÂcÉÉã UgeÉrÉŠÉ UãZÉÉÇ

xÉ±È xÉliÉmiÉ MüÉiÉï xuÉU MüqÉsÉ eÉmÉÉ pÉÉxÉÑUÉÍpÉÈ mÉëpÉÉÍpÉÈ |

ÌuɵÉÉMüÉzÉMüÉzÉÇ euÉsÉSÌiÉÂÍcÉUÇ kÉiÉ×ï mÉÉzÉÉÇMÑüzÉã¹É

pÉÏiÉÏlÉÉÇ pÉÌ…¡û iÉÑ…¡û xiÉlÉpÉuÉiÉÑ eÉaÉlqÉÉiÉÑUÉMïü uÉmÉÑlÉÈ ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 24: mahabhairava puja

24

A¹É¤ÉU AÉÌSirÉ qÉl§ÉÈ eÉmÉ ¢üqÉÈ

AxrÉ ´ÉÏ AÉÌSirÉ qÉWûÉ qÉl§ÉxrÉ

pÉÉaÉïuÉ (SãuÉpÉÉaÉ) GÌwÉÈ | aÉÉrɧÉÏ NûlSÈ | AÉÌSirÉÉã SãuÉiÉÉ |

Á oÉÏeÉÇ | ¾ûÏÇ zÉÌ£üÈ |

´ÉÏ xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉ xuÉÉÍqÉ mÉëxÉÉS ÍxÉSèkrÉjÉãï eÉmÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ |

MüUlrÉÉxÉÇ A…¡ûlrÉÉxÉÇ

Á xÉirÉiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á oÉë¼iÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á ÌuÉwhÉÑiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á ÂSìiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á uÉÌ»ûiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ MüÌlɸÉprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á xÉuÉïiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ

MüUiÉsÉMüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

Á xÉirÉiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ

|

Á oÉë¼iÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ

|

Á ÌuÉwhÉÑiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ÍzÉZÉÉrÉæ

uÉwÉOèû |

Á ÂSìiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

Á uÉÌ»ûiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ

uÉÉæwÉOèû |

Á xÉuÉïiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû

|

mÉgcÉqÉÔÌiÉï lrÉÉxÉÈ

AÇ AÉÌSirÉÉrÉ lÉqÉÈ - ÍzÉUÍxÉ

CÇ UuÉrÉã lÉqÉÈ - qÉÑZÉã

EÇ pÉÉlÉuÉã lÉqÉÈ - ™SrÉã

GÇ pÉÉxMüUÉrÉ lÉqÉÈ - aÉѽã

sÉ×Ç xÉÔrÉÉïrÉ lÉqÉÈ - mÉÉSrÉÉãÈ

Page 25: mahabhairava puja

25

A¤ÉU lrÉÉxÉÈ

Á lÉqÉÈ - ÍzÉUÍxÉ

Á bÉ×Ç lÉqÉÈ - qÉÑZÉã

Á ÍhÉÇ lÉqÉÈ - aÉVãû

Á xÉÔÇ lÉqÉÈ - ™SrÉã

Á rÉïÇ lÉqÉÈ - ESUã

Á AÉÇ lÉqÉÈ - lÉÉpÉÉæ

Á ÌSÇ lÉqÉÈ - ÍsÉ…¡ãû

Á irÉÇ lÉqÉÈ - mÉÉSrÉÉãÈ

Á pÉÔpÉÑïuÉxuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSaoÉlkÉÈ

krÉÉlÉqÉç

AÂhÉÉÂhÉmɃ¡ûeÉã ÌlÉwÉhhÉÈ MüqÉsÉãÅpÉÏÌiÉuÉUÉæ MüUæSïkÉÉlÉÈ |

xuÉÂcÉÉÅÌWûiÉqÉhQûsÉÎx§ÉhÉã§ÉÈ UÌuÉUÉMüsmÉzÉiÉÉMÑüsÉÉãÅuÉiÉÉ²È ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 26: mahabhairava puja

26

qÉÔsÉ qÉl§ÉÈ

Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ |

A…¡ûlrÉÉxÉÇ

Á xÉirÉiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

Á oÉë¼iÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

Á ÌuÉwhÉÑiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

Á ÂSìiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

Á uÉÌ»ûiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

Á xÉuÉïiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxÉÑuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSÎauÉqÉÉåaÉÈ |

krÉÉlÉqÉç

AÂhÉÉÂhÉmɃ¡ûeÉã ÌlÉwÉhhÉÈ MüqÉsÉãÅpÉÏÌiÉuÉUÉæ MüUæSïkÉÉlÉÈ |

xuÉÂcÉÉÅÌWûiÉqÉhQûsÉÎx§ÉhÉã§ÉÈ UÌuÉUÉMüsmÉzÉiÉÉMÑüsÉÉãÅuÉiÉÉ²È ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 28: mahabhairava puja

28

SzÉɤÉU xÉÔrÉï qÉl§ÉÈ eÉmÉ ¢üqÉÈ

AxrÉ ´ÉÏ SzÉɤÉU xÉÔrÉï qÉl§ÉxrÉ |

SãuÉpÉÉaÉ GÌwÉÈ | aÉÉrɧÉÏ NûlSÈ | ´ÉÏ xÉÔrÉÉãï SãuÉiÉÉ |

¾ûÏÇ oÉÏeÉÇ | ´ÉÏÇ zÉÌ£üÈ |

ApÉϹ ÍxÉSèkrÉjÉãï eÉmÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ

MüUlrÉÉxÉÇ A…¡ûlrÉÉxÉÇ

Á xÉirÉiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á oÉë¼iÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á ÌuÉwhÉÑiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á ÂSìiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á uÉÌ»ûiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ MüÌlɸÉprÉÉÇ

lÉqÉÈ |

Á xÉuÉïiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ

MüUiÉsÉMüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

Á xÉirÉiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ

|

Á oÉë¼iÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ

|

Á ÌuÉwhÉÑiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ÍzÉZÉÉrÉæ

uÉwÉOèû |

Á ÂSìiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

Á uÉÌ»ûiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ

uÉÉæwÉOèû |

Á xÉuÉïiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû

|

Á pÉÔpÉÑïuÉxuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSaoÉlkÉÈ

krÉÉlÉqÉç

zÉÉãhÉÉqpÉÉãÂWû xÉÇÎxjÉiÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÇ uÉãS§ÉrÉÏÌuÉaÉëWÇû

SÉlÉÉqoÉÉãeÉrÉÑaÉÉpÉrÉÉÌlÉ SkÉiÉÇ WûxiÉæÈ mÉëuÉÉsÉmÉëpÉqÉç |

MãürÉÔUÉ…¡ûSWûÉUMüƒ¡ûhÉkÉUÇ MühÉÉãïssÉxÉiMÑühQûsÉÇ

sÉÉãMüÉãimÉÌ¨É ÌuÉlÉÉzÉmÉÉsÉlÉMüUÇ xÉÔrÉïÇ aÉÑhÉÉÎokÉÇ pÉeÉã ||

Page 29: mahabhairava puja

29

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

qÉÔsÉ qÉl§ÉÈ

Á ¾ûÏÇ bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ´ÉÏÇ

A…¡ûlrÉÉxÉÇ

Á xÉirÉiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

Á oÉë¼iÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

Á ÌuÉwhÉÑiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

Á ÂSìiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

Á uÉÌ»ûiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

Á xÉuÉïiÉãeÉÉã euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍhÉ WÒÇû TüOèû xuÉÉWûÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxÉÑuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSÎauÉqÉÉåaÉÈ |

Page 30: mahabhairava puja

30

krÉÉlÉqÉç

zÉÉãhÉÉqpÉÉãÂWû xÉÇÎxjÉiÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÇ uÉãS§ÉrÉÏÌuÉaÉëWÇû

SÉlÉÉqoÉÉãeÉrÉÑaÉÉpÉrÉÉÌlÉ SkÉiÉÇ WûxiÉæÈ mÉëuÉÉsÉmÉëpÉqÉç |

MãürÉÔUÉ…¡ûSWûÉUMüƒ¡ûhÉkÉUÇ MühÉÉãïssÉxÉiMÑühQûsÉÇ

sÉÉãMüÉãimÉÌ¨É ÌuÉlÉÉzÉmÉÉsÉlÉMüUÇ xÉÔrÉïÇ aÉÑhÉÉÎokÉÇ pÉeÉã ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 31: mahabhairava puja

31

´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉYirÉqoÉÉ xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 32: mahabhairava puja

32

qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ qÉl§É eÉmÉ ¢üqÉÈ

AxrÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ qÉWûÉqÉl§ÉxrÉ |

oÉë¼É GÌwÉÈ | aÉÉrɧÉÏ NûlSÈ | ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉÉã SãuÉiÉÉ |

´ÉÏ mÉëMüÉzÉzÉÌ£ü xÉÌWûiÉ qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ mÉëxÉÉS ÍxÉSè±jÉãï eÉmÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ |

MüUlrÉÉxÉÈ

EÇ ÌPíÇû xÉÔrÉÉïrÉ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

LÇ ÌPíÇû pÉÉxMüU iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ |

AÉåÇ ÌPíÇû pÉÉlÉÑ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ

AÇ ÌPíÇû UÌuÉ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

CÇ ÌPíÇû ÌSuÉÉMüU MüÌlÉ̸MüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

mÉgcÉqÉÔÌiÉï lrÉÉxÉÈ

AÇ AÉÌSirÉÉrÉ lÉqÉÈ - ÍzÉUÍxÉ

CÇ UuÉrÉã lÉqÉÈ - qÉÑZÉã

EÇ pÉÉlÉuÉã lÉqÉÈ - ™SrÉã

GÇ pÉÉxMüUÉrÉ lÉqÉÈ - aÉѽã

sÉ×Ç xÉÔrÉÉïrÉ lÉqÉÈ - mÉÉSrÉÉãÈ

Page 33: mahabhairava puja

33

wÉQû…¡û lrÉÉxÉÈ

AÉÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

DÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

FÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

LåÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

AÉæÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

AÈ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû|

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ urÉÉmÉMÇü MÑürÉÉïiÉç |

krÉÉlÉqÉç

WãûqÉÉqpÉÉãeÉmÉëuÉÉsÉmÉëÌiÉqÉÌlÉeÉÂÍcÉÇ cÉÉÂZÉOèuÉÉ…¡ûmÉ©Éæ

cÉ¢Çü zÉÌ£Çü xÉmÉÉzÉÇ xÉ×ÍhÉqÉÌiÉÂÍcÉUÉqɤÉqÉÉsÉÉÇ MümÉÉsÉqÉç |

WûxiÉÉqpÉÉãeÉæSïkÉÉlÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÌuÉsÉxÉSè uÉãSuÉY§ÉÉÍpÉUÉqÉÇ

qÉɨÉÉïhQÇû uÉssÉpÉÉ®ïÇ qÉÍhÉqÉrÉqÉÑMÑüOÇû WûÉUSÏmiÉÇ pÉeÉÉqÉÈ ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 34: mahabhairava puja

34

qÉÔsÉ qÉl§ÉÈ

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ

A…¡ûlrÉÉxÉÇ

AÉÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

DÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

FÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

LåÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

AÉæÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

AÈ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû|

Á pÉÔpÉÑïuÉxÉÑuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSÎauÉqÉÉåaÉÈ |

krÉÉlÉqÉç

WãûqÉÉqpÉÉãeÉmÉëuÉÉsÉmÉëÌiÉqÉÌlÉeÉÂÍcÉÇ cÉÉÂZÉOèuÉÉ…¡ûmÉ©Éæ

cÉ¢Çü zÉÌ£Çü xÉmÉÉzÉÇ xÉ×ÍhÉqÉÌiÉÂÍcÉUÉqɤÉqÉÉsÉÉÇ MümÉÉsÉqÉç |

WûxiÉÉqpÉÉãeÉæSïkÉÉlÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÌuÉsÉxÉSè uÉãSuÉY§ÉÉÍpÉUÉqÉÇ

qÉɨÉÉïhQÇû uÉssÉpÉÉ®ïÇ qÉÍhÉqÉrÉqÉÑMÑüOÇû WûÉUSÏmiÉÇ pÉeÉÉqÉÈ ||

Page 35: mahabhairava puja

35

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 36: mahabhairava puja

36

qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ AÉuÉUhÉ mÉÔeÉÉ ¢üqÉÈ

mÉÏPû mÉÔeÉÉ

Á ¾ûÏÇ mÉëpÉÔiÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ ÌuÉqÉsÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ xÉÑUÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ xÉqÉÉUÉkrÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ mÉUqÉxÉÑZÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á UÉÇ SÏmiÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á UÏÇ xÉÔ¤qÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á ÃÇ eÉrÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á UãÇ pÉSìÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á UæÇ ÌuÉpÉÔirÉæ lÉqÉÈ |

Á UÉåÇ ÌuÉqÉsÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á UÉæÇ AqÉÉãbÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á UÇ ÌuɱÑiÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á UÈ xÉuÉïiÉÉãqÉÑZrÉæ lÉqÉÈ |

Á oÉë¼ÌuÉwhÉÑÍzÉuÉÉiqÉMü xÉÉæUÉrÉ rÉÉãaÉmÉÏPûÉrÉ lÉqÉÈ |

Á ™ssÉãZÉÉMüqÉsÉÉxÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ |

Page 37: mahabhairava puja

37

qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ AÉuÉÉWûlÉqÉç -

WãûqÉÉqpÉÉãeÉmÉëuÉÉsÉmÉëÌiÉqÉÌlÉeÉÂÍcÉÇ cÉÉÂZÉOèuÉÉ…¡ûmÉ©Éæ

cÉ¢Çü zÉÌ£Çü xÉmÉÉzÉÇ xÉ×ÍhÉqÉÌiÉÂÍcÉUÉqɤÉqÉÉsÉÉÇ MümÉÉsÉqÉç |

WûxiÉÉqpÉÉãeÉæSïkÉÉlÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÌuÉsÉxÉSè uÉãSuÉY§ÉÉÍpÉUÉqÉÇ

qÉɨÉÉïhQÇû uÉssÉpÉÉ®ïÇ qÉÍhÉqÉrÉqÉÑMÑüOÇû WûÉUSÏmiÉÇ pÉeÉÉqÉÈ ||

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉÉrÉ lÉqÉÈ | - AÉuÉÉÌWûiÉÉã pÉuÉ | - AÉuÉWûlÉ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉÉrÉ lÉqÉÈ | - xjÉÉÌmÉiÉÉã pÉuÉ | - xjÉÉmÉhÉ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉÉrÉ lÉqÉÈ | - xÉÇÎxjÉiÉÉã pÉuÉ | - xÉÇÎxjÉiÉÉã qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉÉrÉ lÉqÉÈ | - xÉͳÉÂkÉÉã pÉuÉ | - xÉͳÉÂkÉ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉÉrÉ lÉqÉÈ | - xÉqqÉÑZÉÏ pÉuÉ | - xÉqqÉÑZÉÏ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉÉrÉ lÉqÉÈ | - AuÉMÑüÎhPûiÉÉã pÉuÉ | - AuÉMÑühQûlÉqÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ || - uÉlSlÉ SãlÉÑ rÉÉãÌlÉ qÉÑSìÉÇ¶É mÉëSzÉïrÉ

Page 38: mahabhairava puja

38

rÉjÉÉ zÉÌ£ü wÉÉãQûzÉ EmÉcÉÉU mÉÔeÉÉ mÉgcÉÉãmÉcÉÉU mÉÔeÉÉ uÉÉ MÑüÂiÉ | uÉlSlÉ kÉãlÉÑ rÉÉãÌlÉ qÉÑSìÉǶÉ

mÉëSzrÉï |

(Do Shodasa upacara puja or panchopacara depending on the time and convenience)

wÉQû…¡û iÉmÉïhÉqÉç -

AÉÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ | ™SrÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

DÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ | ÍzÉUÉã zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

FÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | ÍzÉZÉÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LåÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû | MüuÉcÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

AÉæÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû | Ax§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

AÈ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû | lÉã§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

sÉrÉÉ…¡û iÉmÉïhÉqÉç -

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (10 uÉÉUqÉç)

mÉëjÉqÉÉuÉUhÉqÉç

Á ¾ûÏÇ UuÉrÉã lÉqÉÈ | UÌuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ pÉÉlÉuÉã lÉqÉÈ | pÉÉlÉÑ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ pÉÉxMüUÉrÉ lÉqÉÈ | pÉÉxMüU ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ xÉÔrÉÉïrÉ lÉqÉÈ | xÉÔrÉï ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ EwÉÉrÉæ lÉqÉÈ | EwÉÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ mÉë¥ÉÉrÉæ lÉqÉÈ | mÉë¥ÉÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ mÉëpÉÉrÉæ lÉqÉÈ | mÉëpÉÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ xÉlkrÉÉrÉæ lÉqÉÈ | xÉlkrÉÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 39: mahabhairava puja

39

Á ¾ûÏÇ AÉÌSirÉÉrÉ lÉqÉÈ | AÉÌSirÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ mÉëjÉqÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ mÉëjÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ mÉëjÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

̲iÉÏrÉÉuÉUhÉqÉç

AÉÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ | ™SrÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

DÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ | ÍzÉUÉã zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

FÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | ÍzÉZÉÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LåÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû | MüuÉcÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

AÉæÇ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû | Ax§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

AÈ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû| lÉã§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ Ì²iÉÏrÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

Page 40: mahabhairava puja

40

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ Ì²iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ Ì²iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉqÉç

Á ¾ûÏÇ zÉÍzÉlÉã lÉqÉÈ | cÉlSì ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ oÉÑkÉÉrÉ lÉqÉÈ | oÉÑkÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ oÉ×WûxmÉiÉrÉã lÉqÉÈ | oÉ×WûxmÉÌiÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ zÉÑ¢üÉrÉ lÉqÉÈ | zÉÑ¢ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ A…¡ûÉUMüÉrÉ lÉqÉÈ | A…¡ûÉUMü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ qÉlSÉrÉ lÉqÉÈ | qÉlS ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ UÉWûuÉã lÉqÉÈ | UÉWÒû ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¾ûÏÇ MãüiÉuÉã lÉqÉÈ | MãüiÉÑ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

Page 41: mahabhairava puja

41

iÉÑËUrÉÉuÉUhÉqÉç

Á sÉÇ ClSìÉrÉ lÉqÉÈ | ClSì ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á UÇ AalÉrÉã lÉqÉÈ | AÎalÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á OÇû rÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ | rÉqÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¤ÉÇ ÌlÉGiÉrÉã lÉqÉÈ | ÌlÉGÌiÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á uÉÇ uÉÂhÉÉrÉ lÉqÉÈ | uÉÂhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á rÉÇ uÉÉrÉuÉã lÉqÉÈ | uÉÉrÉÑ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á xÉÇ xÉÉãqÉÉrÉ lÉqÉÈ | xÉÉãqÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á WÇû DzÉÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ | DzÉÉlÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ iÉÑËUrÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ iÉÑUÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ iÉÑUÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

mÉgcÉqÉÉuÉUhÉqÉç

Á uÉÇ uÉeÉëÉrÉ lÉqÉÈ | uÉeÉë ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á zÉÇ zÉ£ürÉã lÉqÉÈ | zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á SÇ ShQûÉrÉ lÉqÉÈ | ShQû ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ZÉÇ ZÉ…ûÉrÉ lÉqÉÈ | ZÉ…û ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 42: mahabhairava puja

42

Á mÉÇ mÉÉzÉÉrÉ lÉqÉÈ | mÉÉzÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á AÇ Aƒ¡ÓûzÉÉrÉ lÉqÉÈ | Aƒ¡ÓûzÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á mÉÇ mÉ©ÉrÉ lÉqÉÈ | mÉ© ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á zÉÇ zÉÔsÉÉrÉ lÉqÉÈ | zÉÔsÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ mÉgcÉqÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉ ãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ Á bÉ×ÍhÉÈ xÉÔrÉï AÉÌSirÉ ÌPíÇû ¾èrÉÔÇ - ´ÉÏ mÉëMüÉzÉ zÉÌ£ü xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû

pÉæUuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ mÉgcÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ mÉgcÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 43: mahabhairava puja

43

xÉÔrÉÉï¹Éã¨ÉU zÉiÉlÉÉqÉ xiÉÉã§ÉqÉç

xÉÔrÉÉãïÅrÉïqÉÉ pÉaÉxiuÉ¹É mÉÔwÉÉMïüÈ xÉÌuÉiÉÉ UÌuÉÈ |

aÉpÉÎxiÉqÉÉlÉeÉÈ MüÉsÉÉã qÉ×irÉÑkÉÉïiÉÉ mÉëpÉÉMüUÈ || 1

mÉ×ÍjÉurÉÉmÉ¶É iÉãeÉ¶É ZÉÇ uÉÉrÉÑ¶É mÉUÉrÉhÉqÉç |

xÉÉãqÉÉã oÉ×WûxmÉÌiÉÈ zÉÑ¢üÉã oÉÑkÉÉãÅ…¡ûÉUMü LuÉ cÉ || 2

ClSìÉã ÌuÉuÉxuÉÉlSÏmiÉÉÇzÉÑ zÉÑÍcÉÈ zÉÉæËUÈ zÉlÉæ¶ÉUÈ |

oÉë¼É ÌuÉwhÉÑ¶É ÂSì¶É xMülSÉã uÉæ´ÉuÉhÉÉã rÉqÉÈ || 3

uÉæ±ÑiÉÉã eÉÉPûU¶ÉÉÎalÉUælkÉlÉxiÉãeÉxÉÉÇ mÉÌiÉÈ |

kÉqÉïkuÉeÉÉå uÉãSMüiÉÉï uÉãSÉ…¡ûÉã uÉãSuÉÉWûlÉÈ || 4

M×üiÉÇ §ÉãiÉÉ ²ÉmÉU¶É MüÍsÉÈ xÉuÉÉïqÉUÉ´ÉrÉÈ |

MüsÉÉ MüÉ¸É qÉÑWÒûiÉÉï¶É mɤÉÉ qÉÉxÉÉ GiÉÑxiÉjÉÉ || 5

xÉÇuÉixÉMüUÉãŵÉijÉÈ MüÉsÉcÉ¢üÉã ÌuÉpÉÉuÉxÉÑÈ |

mÉÑÂwÉÈ zÉɵÉiÉÉã rÉÉãaÉÏ urÉ£üÉurÉ£üÈ xÉlÉÉiÉlÉÈ || 6

sÉÉãMüÉkrɤÉÈ mÉëeÉÉkrɤÉÉã ÌuɵÉMüqÉÉï iÉqÉÉãlÉÑSÈ |

uÉÂhÉÈ xÉÉaÉUÉãÇÅzÉÑ¶É eÉÏqÉÔiÉÉã eÉÏuÉlÉÉãÅËUWûÉ || 7

pÉÔiÉÉ´ÉrÉÉã pÉÔiÉmÉÌiÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉÌlÉwÉãÌuÉiÉÈ |

qÉÍhÉÈ xÉÑuÉhÉÉãï pÉÔiÉÉÌSÈ MüÉqÉSÈ xÉuÉïiÉÉãqÉÑZÉÈ || 8

eÉrÉÉã ÌuÉzÉÉsÉÉã uÉUSÈ zÉÏbÉëaÉÈ mÉëÉhÉkÉÉUhÉÈ |

kÉluÉiÉËUkÉÔïqÉMãüiÉÑUÉÌSSãuÉÉãÅÌSiÉãÈ xÉÑiÉÈ || 9

Page 44: mahabhairava puja

44

²ÉSzÉÉiqÉÉUÌuÉlSɤÉÈ ÌmÉiÉÉ qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉqÉWûÈ |

xuÉaÉï²ÉUÇ mÉëeÉɲÉUÇ qÉÉã¤É²ÉUÇ Ì§ÉÌuɹmÉqÉç || 10

SãWûMüiÉÉï mÉëzÉÉliÉÉiqÉÉ ÌuɵÉÉiqÉÉ ÌuɵÉiÉÉãqÉÑZÉÈ |

cÉUÉcÉUÉiqÉÉ xÉÔ¤qÉÉiqÉÉ qÉæ§ÉãhÉ uÉmÉÑwÉÉÎluÉiÉÈ || 11

CÌiÉ ´ÉÏ qÉWûÉpÉÉUiÉã kÉ×iÉUÉ·í kÉÉæqrÉ xÉÇuÉÉSã AÉUhrÉMümÉuÉïÍhÉ ´ÉÏ xÉÔrÉï A¸Éã¨ÉU zÉiÉlÉÉqÉ

xiÉÉã§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç

Page 45: mahabhairava puja

45

xÉÔrÉï A¹Éã¨ÉUqÉç

Á AÂhÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á zÉUhrÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á MüÂhÉÉUxÉÍxÉlkÉuÉã lÉqÉÈ

Á AxqÉÉlÉoÉsÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á AÉiÉïU¤ÉMüÉrÉ lÉqÉÈ

Á AÉÌSirÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á AÉÌSpÉÔiÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á AÎZÉsÉÉaÉqÉuÉãÌSlÉã lÉqÉÈ

Á AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á AÎZÉsÉ¥ÉÉrÉ lÉqÉÈ 10

Á AlÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á ClÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á ÌuɵÉÃmÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á CerÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á ClSìÉrÉ lÉqÉÈ

Á pÉÉlÉuÉã lÉqÉÈ

Á CÎlSUÉqÉÎlSUÉmiÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á uÉlSlÉÏrÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á DzÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á xÉÑmÉëxɳÉÉrÉ lÉqÉÈ 20

Á xÉÑzÉÏsÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á xÉÑuÉcÉïxÉã lÉqÉÈ

Á uÉxÉÑmÉëSÉrÉ lÉqÉÈ

Á uÉxÉuÉã lÉqÉÈ

Á uÉÉxÉÑSãuÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á EeeuÉsÉÉrÉ lÉqÉÈ

Page 46: mahabhairava puja

46

Á EaÉëÃmÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á EkuÉïaÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á ÌuÉuÉxuÉiÉã lÉqÉÈ

Á E±ÎiMüUhÉeÉÉsÉÉrÉ lÉqÉÈ 30

Á ™wÉÏMãüzÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á FeÉïxuÉsÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á uÉÏUÉrÉ lÉqÉÈ

Á ÌlÉeÉïUÉrÉ lÉqÉÈ

Á eÉrÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á F²rÉÉpÉÉuÉÃmÉrÉÑ£üxÉÉUjÉrÉã lÉqÉÈ

Á GÌwÉuÉl±ÉrÉ lÉqÉÈ

Á ÂakÉl§Éã lÉqÉÈ

Á GY¶É¢ücÉUÉrÉ lÉqÉÈ

Á GeÉÑxuÉpÉÉuÉÍcɨÉÉrÉ lÉqÉÈ 40

Á ÌlÉirÉxiÉÑirÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á GMüÉU qÉÉiÉ×MüÉuÉhÉï ÃmÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á EeeuÉsÉiÉãeÉxÉã lÉqÉÈ

Á G¤ÉÉÍkÉlÉÉjÉ ÍqɧÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á mÉÑwMüUɤÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á sÉÑmiÉSljÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á zÉÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á MüÉÎliÉSÉrÉ lÉqÉÈ

Á bÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á MülÉiMülÉMüpÉÔwÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ 50

Á ZɱÉãiÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á sÉÔÌlÉiÉÉÎZÉsÉSæirÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á xÉirÉÉlÉlSxuÉÃÌmÉlÉã lÉqÉÈ

Á AmÉuÉaÉïmÉëSÉrÉ lÉqÉÈ

Page 47: mahabhairava puja

47

Á AÉiÉïzÉUhrÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á LMüÉÌMülÉã lÉqÉÈ

Á pÉaÉuÉiÉã lÉqÉÈ

Á xÉ×̹ÎxjÉirÉliÉMüÉËUhÉå lÉqÉÈ

Á aÉÑhÉÉiqÉlÉã lÉqÉÈ

Á bÉ×ÍhÉpÉ×iÉã lÉqÉÈ 60

Á oÉ×WûiÉã lÉqÉÈ

Á oÉë¼hÉã lÉqÉÈ

Á LåµÉrÉïSÉrÉ lÉqÉÈ

Á zÉuÉÉïrÉ lÉqÉÈ

Á WûËUSµÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á zÉÉæUrÉã lÉqÉÈ

Á SzÉÌSMçü xÉÇmÉëMüÉzÉMüÉrÉ lÉqÉÈ

Á pÉ£üuÉzrÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á AÉãeÉxMüUÉrÉ lÉqÉÈ

Á eÉÌrÉlÉã lÉqÉÈ 70

Á eÉaÉSÉlÉlS WãûiÉuÉã lÉqÉÈ

Á eÉlqÉqÉ×irÉÑeÉUÉurÉÉÍkÉuÉÎeÉïiÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á EŠxjÉÉlÉ xÉqÉÉÃRûUjÉxjÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á AxÉÑUÉUrÉã lÉqÉÈ

Á MüqÉlÉÏrÉMüUÉrÉ lÉqÉÈ

Á AoeÉuÉssÉpÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á AliÉoÉïÌWûÈmÉëMüÉzÉMüÉrÉ lÉqÉÈ

Á AÍcÉlirÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á AÉiqÉÃÌmÉhÉã lÉqÉÈ

Á AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ 80

Á AqÉUãzÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á mÉUxqÉæ erÉÉãÌiÉwÉã lÉqÉÈ

Page 48: mahabhairava puja

48

Á AWûxMüUÉrÉ lÉqÉÈ

Á UuÉrÉã lÉqÉÈ

Á WûUrÉã lÉqÉÈ

Á mÉUqÉÉiqÉlÉã lÉqÉÈ

Á iÉÂhÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á uÉUãhrÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á aÉëWûÉhÉÉqmÉiÉrÉã lÉqÉÈ

Á pÉÉxMüUÉrÉ lÉqÉÈ 90

Á AÉÌSqÉkrÉÉliÉUÌWûiÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á xÉÉæZrÉmÉëSÉrÉ lÉqÉÈ

Á xÉMüsÉeÉaÉiÉÉqmÉiÉrÉã lÉqÉÈ

Á xÉÔrÉÉïrÉ lÉqÉÈ

Á MüuÉrÉã lÉqÉÈ

Á lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á mÉUãzÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á iÉãeÉÉãÃmÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á ´ÉÏÇ ÌWûUhrÉaÉpÉÉïrÉ lÉqÉÈ

Á ¾ûÏÇ xÉqmÉiMüUÉrÉ lÉqÉÈ 100

Á LåÇ C¹ÉjÉïSÉrÉ lÉqÉÈ

Á AlÉÑmÉëxɳÉÉrÉ lÉqÉÈ

Á ´ÉÏqÉiÉã lÉqÉÈ

Á ´ÉãrÉxÉã lÉqÉÈ

Á pÉ£üMüÉãÌOûxÉÉæZrÉmÉëSÉÌrÉlÉã lÉqÉÈ

Á ÌlÉÎZÉsÉÉaÉqÉuÉã±ÉrÉ lÉqÉÈ

Á ÌlÉirÉÉlÉlSÉrÉ lÉqÉÈ

Á xÉÔrÉÉïrÉ lÉqÉÈ 108

Page 49: mahabhairava puja

49

Surya sahasranAma

Page 50: mahabhairava puja

50

Page 51: mahabhairava puja

51

Page 52: mahabhairava puja

52

Page 53: mahabhairava puja

53

Page 54: mahabhairava puja

54

Page 55: mahabhairava puja

55

Page 56: mahabhairava puja

56

Page 57: mahabhairava puja

57

Page 58: mahabhairava puja

58

Page 59: mahabhairava puja

59

xÉÔrÉÉï¹MüqÉç

AÉÌSSãuÉ lÉqÉxiÉÑprÉÇ mÉëxÉÏS qÉqÉ pÉÉxMüU |

ÌSuÉÉMüU lÉqÉxiÉÑprÉÇ mÉëpÉÉMüU lÉqÉÉãxiÉÑiÉã || 1

xÉmiÉÉµÉ UjÉqÉÉÃRÇû mÉëcÉhQÇû MüzrÉmÉÉiqÉeÉqÉç |

µÉãiÉmÉ©kÉUÇ SãuÉÇ iÉÇ xÉÔrÉïÇ mÉëhÉqÉÉqrÉWûqÉç || 2

sÉÉãÌWûiÉÇ UjÉqÉÉÃRÇû xÉuÉïsÉÉãMüÌmÉiÉÉqÉWûqÉç |

qÉWûÉmÉÉmÉWûUÇ SãuÉÇ iÉÇ xÉÔrÉïÇ mÉëhÉqÉÉqrÉWûqÉç || 3

§ÉæaÉÑhrÉÇ cÉ qÉWûÉzÉÔUÇ oÉë¼ÌuÉwhÉÑqÉWãûµÉUqÉç |

qÉWûÉmÉÉmÉWûUÇ SãuÉÇ iÉÇ xÉÔrÉïÇ mÉëhÉqÉÉqrÉWûqÉç || 4

oÉ×ÇÌWûiÉÇ iÉãeÉÈ mÉÑgeÉgcÉ uÉÉrÉÑqÉÉMüÉzÉqÉãuÉ cÉ |

mÉëpÉÑgcÉxÉuÉïsÉÉãMüÉlÉÉÇ iÉÇ xÉÔrÉïÇ mÉëhÉqÉÉqrÉWûqÉç || 5

oÉlkÉÑMümÉÑwmÉxɃ¡ûÉzÉÇ WûÉUMÑühQûsÉpÉÔÌwÉiÉqÉç |

LMücÉ¢ükÉUÇ SãuÉÇ iÉÇ xÉÔrÉïÇ mÉëhÉqÉÉqrÉWûqÉç || 6

iÉÇ xÉÔrÉïÇ eÉaÉiMüiÉÉïUÇ qÉWûÉiÉãeÉÈmÉëSÏmÉlÉqÉç |

qÉWûÉmÉÉmÉWûUÇ SãuÉÇ iÉÇ xÉÔrÉïÇ mÉëhÉqÉÉqrÉWûqÉç || 7

iÉÇ xÉÔrÉïÇ eÉaÉiÉÉÇ lÉÉjÉÇ ¥ÉÉlÉÌuÉ¥ÉÉlÉqÉÉã¤ÉSqÉç |

qÉWûÉmÉÉmÉWûUÇ SãuÉÇ iÉÇ xÉÔrÉïÇ mÉëhÉqÉÉqrÉWûqÉç || 8

Page 60: mahabhairava puja

60

AÉÌSirÉ ™SrÉqÉç

iÉiÉÉã rÉÑ®mÉËU´ÉÉliÉÇ xÉqÉUã ÍcÉliÉrÉÉ ÎxjÉiÉqÉç |

UÉuÉhÉÇ cÉÉaÉëiÉÉã SØwOèuÉÉ rÉÑ®ÉrÉ xÉqÉÑmÉÎxjÉiÉqÉç || 1

SãuÉiÉæ¶É xÉqÉÉaÉqrÉ Sì¹ÒqÉprÉÉaÉiÉÉã UhÉqÉç |

EmÉÉaÉqrÉÉoÉëuÉÏSìÉqÉqÉaÉxirÉÉã pÉaÉuÉÉlÉ×ÌwÉÈ || 2

UÉqÉ UÉqÉ qÉWûÉoÉÉWûÉã zÉ×hÉÑ aÉÑ½Ç xÉlÉÉiÉlÉqÉç |

rÉãlÉ xÉuÉÉïlÉUÏxuÉixÉ xÉqÉUã ÌuÉeÉÌrÉwrÉÍxÉ || 3

AÉÌSirÉ™SrÉÇ mÉÑhrÉÇ xÉuÉïzɧÉÑÌuÉlÉÉzÉlÉqÉç |

eÉrÉÉuÉWÇû eÉmÉãͳÉirÉqɤÉrÉÇ mÉUqÉÇ ÍzÉuÉqÉç || 4

xÉuÉïqÉ…¡ûsÉqÉÉ…¡ûsrÉÇ xÉuÉïmÉÉmÉmÉëhÉÉzÉlÉqÉç |

ÍcÉÇiÉÉzÉÉãMümÉëzÉqÉlÉÇ AÉrÉÑuÉïkÉïlÉqÉѨÉqÉqÉç || 5

UÎzqÉqÉliÉÇ xÉqÉѱliÉÇ SãuÉÉxÉÑUlÉqÉxM×üiÉqÉç |

mÉÔeÉrÉxuÉ ÌuÉuÉxuÉliÉÇ pÉÉxMüUÇ pÉÑuÉlÉãµÉUÇ || 6

xÉuÉïSãuÉÉiqÉMüÉã ½ãwÉ iÉãeÉxuÉÏ UÎzqÉpÉÉuÉlÉÈ |

LwÉ SãuÉÉxÉÑUaÉhÉÉðssÉÉãMüÉlÉç mÉÉÌiÉ aÉpÉÎxiÉÍpÉÈ || 7

LwÉ oÉë¼É cÉ ÌuÉwhÉÑ¶É ÍzÉuÉÈ xMülSÈ mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ |

qÉWãûlSìÉã kÉlSÈ MüÉsÉÉã rÉqÉÈ xÉÉãqÉÉã ½mÉÉÇ mÉÌiÉÈ || 8

ÌmÉUiÉÉã uÉxÉuÉÈ xÉÉkrÉÉ ½ÍµÉlÉÉæ qÉÂiÉÉã qÉlÉÑÈ |

uÉÉrÉÑuÉÌ»ûÈ mÉëeÉÉmÉëÉhÉ GiÉÑMüiÉÉï mÉëpÉÉMüUÈ || 9

Page 61: mahabhairava puja

61

AÉÌSirÉÈ xÉÌuÉiÉÉ xÉÔrÉïÈ ZÉaÉÈ mÉÔwÉÉ aÉpÉÎxiÉqÉÉlÉç |

xÉÑuÉhÉïxÉSØzÉÉã pÉÉlÉÑÌWïûUhrÉUãiÉÉ ÌSuÉÉMüUÈ || 10

WûËUSµÉÈ xÉWûxÉëÍcÉïÈ xÉmiÉxÉÎmiÉqÉïUÏÍcÉqÉÉlÉç |

ÌiÉÍqÉUÉãlqÉjÉlÉÈ zÉÇpÉÑxiuÉ¹É qÉÉiÉÉïhQû AÇzÉÑqÉÉlÉç || 11

ÌWûUhrÉaÉpÉïÈ ÍzÉÍzÉUÉãUxiÉmÉlÉÉã pÉÉxMüUÉã UÌuÉÈ |

AÎalÉaÉpÉÉãïÅÌSiÉãÈ mÉѧÉÈ zÉ„¡û ÍzÉÍzÉUlÉÉzÉlÉÈ || 12

urÉÉãqÉlÉÉjÉxiÉqÉÉãpÉãSÏ GarÉeÉÑÈxÉÉqÉmÉÉUaÉÈ |

bÉlÉuÉ×̹UmÉÉÇ ÍqɧÉÉã ÌuÉlkrÉuÉÏjÉÏ msÉuÉ…¡ûqÉÈ || 13

AÉiÉmÉÏ qÉhQûsÉÏ qÉ×irÉÑÈ ÌmÉ…¡ûsÉÈ xÉuÉïiÉÉmÉlÉÈ |

MüÌuÉÌuÉïµÉÉã qÉWûÉiÉãeÉÉÈ U£üÈ xÉuÉïpÉuÉÉã°uÉÈ || 14

lɤɧÉaÉëWûiÉÉUÉhÉÉqÉÍkÉmÉÉã ÌuɵÉpÉÉuÉlÉÈ |

iÉãeÉxÉÉqÉÌmÉ iÉãeÉxuÉÏ ²ÉSzÉÉiqɳÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉã || 15

lÉqÉÈ mÉÔuÉÉïrÉ ÌaÉUrÉã mÉͶÉqÉÉrÉÉSìrÉã lÉqÉÈ |

erÉÉãÌiÉaÉïhÉÉlÉÉÇ mÉiÉrÉã ÌSlÉÉÍkÉmÉiÉrÉã lÉqÉÈ || 16

eÉrÉÉrÉ eÉrÉpÉSìÉrÉ WûrÉïµÉÉrÉ lÉqÉÉã lÉqÉÈ |

lÉqÉÉã lÉqÉÈ xÉWûxÉëÉÇzÉÉã AÉÌSirÉÉrÉ lÉqÉÉã lÉqÉÈ || 17

lÉqÉÈ EaÉëÉrÉ uÉÏUÉrÉ xÉÉ…¡ûÉïrÉ lÉqÉÉã lÉqÉÈ |

lÉqÉÈ mÉ©mÉëoÉÉãkÉÉrÉ qÉÉiÉÉïhQûÉrÉ lÉqÉÉã lÉqÉÈ || 18

Page 62: mahabhairava puja

62

oÉë¼ãzÉÉlÉÉcrÉÑiÉãzÉÉrÉ xÉÔrÉÉïrÉÉÌSirÉuÉcÉïxÉã |

pÉÉxuÉiÉã xÉuÉïpɤÉÉrÉ UÉæSìÉrÉ uÉmÉÑwÉã lÉqÉÈ || 19

iÉqÉÉãblÉÉrÉ ÌWûqÉblÉÉrÉ zɧÉÑblÉÉrÉÉÍqÉiÉÉiqÉlÉã |

M×üiÉblÉblÉÉrÉ SãuÉÉrÉ erÉÉãÌiÉwÉÉÇ mÉiÉrÉã lÉqÉÈ || 20

iÉmiÉcÉÉqÉÏMüUÉpÉÉrÉ uÉ»ûrÉã ÌuɵÉMüqÉïhÉã |

lÉqÉxiÉqÉÉãÅÍpÉÌlÉblÉÉrÉ ÂcÉrÉã sÉÉãMüxÉÉͤÉhÉã || 21

lÉÉzÉrÉirÉãwÉ uÉæ pÉÔiÉÇ iÉSãuÉ xÉ×eÉÌiÉ mÉëpÉÑÈ |

mÉÉrÉirÉãwÉ iÉmÉirÉãwÉ uÉwÉïirÉãwÉ aÉpÉÎxiÉÍpÉÈ || 22

LwÉ xÉÑmiÉãwÉÑ eÉÉaÉÌiÉï pÉÔiÉãwÉÑ mÉËUÌlÉ̸iÉÈ |

LwÉ LuÉÉÎalÉWûÉã§ÉÇ cÉ TüsÉÇ cÉæuÉÉÎalÉWûÉã̧ÉhÉÉqÉç || 23

uÉãSÉ¶É GiÉuɶÉæuÉ GiÉÔlÉÉÇ TüsÉqÉãuÉ cÉ |

rÉÉÌlÉ M×üirÉÉÌlÉ sÉÉãMãüwÉÑ xÉuÉï LwÉ UÌuÉÈ mÉëpÉÑÈ || 24

TüsÉ ´ÉÑÌiÉÈ

LlÉqÉÉmÉixÉÑ M×ücNíãûwÉÑ MüÉliÉÉUãwÉÑ pÉrÉãwÉÑ cÉ |

MüÐiÉïrÉlÉç mÉÑÂwÉÈ MüͶɳÉÉuÉxÉÏSÌiÉ UÉbÉuÉ || 25

mÉÔeÉrÉxuÉælÉqÉãMüÉaÉëÉã SãuÉSãuÉÇ eÉaÉimÉÌiÉqÉç |

LiÉiÉç ̧ÉaÉÑÍhÉiÉÇ eÉmiuÉÉ rÉѬãwÉÑ ÌuÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ || 26

AÎxqÉl¤ÉhÉã qÉWûÉoÉÉWûÉã UÉuÉhÉÇ iuÉÇ uÉÍkÉwrÉÍxÉ |

LuÉqÉÑYiuÉÉ iÉSÉÅaÉxirÉÉã eÉaÉÉqÉ cÉ rÉjÉÉaÉiÉqÉç || 27

Page 63: mahabhairava puja

63

LiÉiNíÓûiuÉÉ qÉWûÉiÉãeÉÉ lɹzÉÉãMüÉãÅpÉuɨÉSÉ |

kÉÉUrÉÉqÉÉxÉ xÉÑmÉëÏiÉÉã UÉbÉuÉÈ mÉërÉiÉÉiqÉuÉÉlÉç || 28

AÉÌSirÉÇ mÉëã¤rÉ eÉmiuÉÉ iÉÑ mÉUÇ WûwÉïqÉuÉÉmiÉuÉÉlÉç |

̧ÉUÉcÉqrÉ zÉÑÍcÉpÉÔiuÉÉ kÉlÉÑUÉSÉrÉ uÉÏrÉïuÉÉlÉç || 29

UÉuÉhÉÇ mÉëã¤rÉ ™¹ÉiqÉÉ rÉÑ®ÉrÉ xÉqÉÑmÉÉaÉqÉiÉç |

xÉuÉï rɦÉãlÉ qÉWûiÉÉ uÉkÉã iÉxrÉ kÉ×iÉÉãÅpÉuÉiÉç || 30

AjÉ UÌuÉUuÉSͳÉUϤrÉ UÉqÉÇ qÉÑÌSiÉqÉlÉÉÈ mÉUÇ mÉë™wrÉqÉÉhÉÈ |

ÌlÉÍzÉcÉUmÉÌiÉxÉǤÉrÉÇ ÌuÉÌSiuÉÉ xÉÑUaÉhÉqÉkrÉaÉiÉÉã uÉcÉxiuÉUãÌiÉ || 31

Page 64: mahabhairava puja

64

lÉuÉaÉëWû qÉl§ÉÈ

AÉÌSirÉ qÉl§ÉÈ

krÉÉlÉ zsÉÉãMüÈ

mÉëirɤÉSãuÉÇ ÌuÉzÉSÇ xÉWûxÉëqÉUÏÍcÉÍpÉÈ zÉÉãÍpÉiÉpÉÔÍqÉSãzÉqÉç |

xÉmiÉɵÉaÉÇ xÉSèkuÉeÉWûxiÉqÉç AÉ±Ç SãuÉÇ pÉeÉãÅWÇû ÍqÉÌWûUÇ ™SoeÉã ||

qÉl§É E®ÉU zsÉÉãMüÈ -

mÉëhÉuÉÇ cÉÉqoÉUÇ sɤqÉÏurÉÉãïqÉoÉÏeÉÇ iÉjÉæuÉ cÉ |

oÉÏeÉÇ iÉÑrÉïÍzÉUÉã ¥ÉãrÉÇ iÉiÉÈ mÉssÉuÉqÉÑ®UãiÉç ||

aÉëWûÉÍkÉUÉeÉÉrÉ iÉiÉ AÉÌSirÉÉrÉ iÉjÉæuÉ cÉ |

AliÉã mÉrÉxiÉÑ ÌuÉ¥ÉãrÉÇ qÉlÉѲïrɹɤÉUÈ xqÉ×iÉÈ ||

qÉl§ÉÈ - Á yxÉÉæÈ ´ÉÏÇ AÉÇ aÉëWûÉÍkÉUÉeÉÉrÉ AÉÌSirÉÉrÉ xuÉÉWûÉ |

aÉÉrÉÌ§É - pÉÉxMüUÉrÉ ÌuÉ©Wãû qÉWû±ÑÌiÉMüUÉrÉ kÉÏqÉÌWû iɳÉÉã AÉÌSirÉÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

cÉlSì qÉl§ÉÈ

krÉÉlÉ zsÉÉãMüÈ

zÉ„¡ûmÉëpÉqÉãhÉÌmÉërÉÇ zÉzÉÉ„¡ûqÉÏzÉÉlÉqÉÉæÍsÉÎxjÉiÉqÉÏŽuÉרÉqÉç |

iÉqÉÏmÉÌiÉÇ lÉÏUeÉrÉÑaqÉWûxiÉÇ krÉÉrÉã ™SoeÉã zÉÍzÉlÉÇ aÉëWãûzÉqÉç ||

Page 65: mahabhairava puja

65

qÉl§É E®ÉU zsÉÉãMüÈ -

§rɤÉÇ cÉ WûËUhÉɤÉÏ cÉ MÑüliÉÏoÉÏeÉxÉqÉÎluÉiÉqÉç |

WûUãÌiÉzÉoSÇ xÉÇrÉÉãerÉ zÉÔlrÉÉlÉÑxuÉUxÉÇrÉÑiÉqÉç |

lÉÉšoÉÏeÉÇ iÉiÉÉã qÉkrÉã cÉlSìÉrÉÉliÉãÅzqÉUÏ xqÉ×iÉÉ ||

qÉl§ÉÈ - Á ´ÉÏÇ ¢üÏÇ ¾ûÉÇ cÉÇ cÉlSìÉrÉ lÉqÉÈ |

aÉÉrÉÌ§É - UÉãÌWûhÉÏzÉÉrÉ ÌuÉ©Wãû xÉÑkÉÉ WûxiÉÉrÉ kÉÏqÉÌWû iɳɶÉlSìÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

pÉÉæqÉ qÉl§ÉÈ

krÉÉlÉ zsÉÉãMüÈ

mÉëiÉmiÉaÉÉ…¡ãûrÉÌlÉpÉÇ aÉëWãûzÉÇ ÍxÉÇWûÉxÉlÉxjÉÇ MüqÉsÉÉÍxÉWûxiÉqÉç |

xÉÑUÉxÉÑUæÈ mÉÔÎeÉiÉmÉÉSmÉ©Ç pÉÉæqÉÇ SrÉÉsÉÑÇ ™SrÉã xqÉUÉÍqÉ ||

qÉl§É E®ÉU zsÉÉãMüÈ -

cÉÉUhÉÇ WûËUhÉÏoÉÏeÉÇ ÂÎYqÉhÉÏ zÉuÉïUÏmÉÌiÉÈ |

uÉãkÉÉãoÉÏeÉÇ iÉiÉÉã qÉkrÉã aÉëWûÉÍkÉmÉiÉrÉã iÉiÉÈ |

pÉÉæqÉÉrÉÉliÉã mÉrÉÈ mÉëÉã£üÉã qÉlÉÑÈ mÉgcÉSzÉɤÉUÈ ||

qÉl§ÉÈ - LåÇ yxÉÉæÈ ´ÉÏÇ SìÉÇ MÇü aÉëWûÉÍkÉUÉeÉÉrÉ pÉÉæqÉÉrÉ xuÉÉWûÉ |

aÉÉrÉÌ§É - Aƒ¡ûÉUMüÉrÉ ÌuÉ©Wãû U£üuÉhÉÉïrÉ kÉÏqÉÌWû iɳÉÉã pÉÉæqÉÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

Page 66: mahabhairava puja

66

oÉÑkÉ qÉl§ÉÈ

krÉÉlÉ zsÉÉãMüÈ

xÉÉãqÉÉiqÉeÉÇ WÇûxÉaÉiÉÇ Ì²oÉÉWÒÇû zÉ„¡ãûlSÒÃmÉÇ ½ÉÍxÉmÉÉzÉWûxiÉqÉç |

SrÉÉÌlÉÍkÉÇ pÉÔwÉhÉpÉÔÌwÉiÉÉ…¡Çû oÉÑkÉÇ xqÉUã qÉÉlÉxÉmɃ¡ûeÉãÅWûqÉç ||

qÉl§É E®ÉU zsÉÉãMüÈ -

mÉëhÉuÉÇ cÉ iÉjÉÉ xMülSÇ UxÉ¥ÉÉ cÉ wÉQûÉlÉlÉÈ |

qÉkrÉãÅÌmÉ qÉWûÉlÉÉjÉÉiÉ oÉÑkÉÉrÉÉliÉã cÉ iɲrÉqÉç |

oÉÑkÉxrÉ aÉëWûlÉÉjÉÉrÉ qÉlÉѶÉiÉÑSïzÉɤÉUÈ ||

qÉl§ÉÈ Á ¾ûÉÇ ¢üÏÇ OÇû aÉëWûlÉÉjÉÉiÉ oÉÑkÉÉrÉ xuÉÉWûÉ |

aÉÉrÉÌ§É - UÉãÌWûhÉãrÉÉrÉ ÌuÉ©Wãû cÉlSì mÉѧÉÉrÉç kÉÏqÉÌWû iɳÉxÉÉæqrÉÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

oÉëWûxmÉÌiÉ qÉl§ÉÈ

krÉÉlÉ zsÉÉãMüÈ

iÉãeÉÉãqÉrÉÇ zÉÌ£ü̧ÉzÉÔsÉWûxiÉÇ xÉÑUãlSìerÉã¸æÈ xiÉÑiÉmÉÉSmÉ©qÉç |

qÉãkÉÉÌlÉÍkÉÇ WûÎxiÉaÉiÉÇ Ì²oÉÉWÒÇû aÉÑÂÇ xqÉUã qÉÉlÉxÉ mɃ¡ûeÉãÅWûqÉç ||

Page 67: mahabhairava puja

67

qÉl§É E®ÉU zsÉÉãMüÈ -

mÉëhÉuÉÇ cÉ mÉUÉ sɤqÉÏ uÉÏïÍcÉuÉãµÉãÅÌmÉ rÉÉãeÉrÉãiÉç |

cÉlSìÉã qÉPÇû iÉiÉÈ mɶÉÉiÉç aÉëWûÉÍkÉmÉiÉrÉã lÉqÉÈ ||

iÉiÉÉã oÉ×WûxmÉiÉrÉãÅÌmÉ iÉiÉÉã eÉÏqÉÔiÉoÉÏeÉMüqÉç |

mÉ©Ç sɤqÉÏlÉÏïUeÉÇ cÉ uÉÉxÉlÉÉ mɃ¡ûeÉÇ iÉjÉÉ |

AliÉã lÉÏUÇ xÉqÉÉZrÉÉiÉÇ mÉgcÉÌuÉÇzÉɤÉUÉã qÉlÉÑÈ ||

qÉl§ÉÈ - Á ¾ûÏÇ ´ÉÏÇ ZÉëÏÇ LåÇ asÉÉæÇ aÉëWûÉÍkÉmÉiÉrÉã oÉ×WûxmÉiÉrÉã (uÉëÏÇ) oÉëÏÇ PûÈ LåÇ PûÈ ´ÉÏÇ PûÈ

xuÉÉWûÉ |

aÉÉrÉÌ§É - AÉ…¡ûÏUxÉÉrÉ ÌuÉ©Wãû uÉÉaÉÏzÉÉrÉ kÉÏqÉÌWû iɳÉÉã eÉÏuÉÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

zÉÑ¢ü qÉl§ÉÈ

krÉÉlÉ zsÉÉãMüÈ

xÉliÉmiÉMüÉgcÉlÉÌlÉpÉÇ Ì²pÉÑeÉÇ SrÉÉsÉÑÇ mÉÏiÉÉqoÉUÇ kÉ×iÉxÉUÉãÂWû²l²zÉÔsÉqÉç |

¢üÉægcÉÉxÉlÉÇ ½xÉÑUxÉãÌuÉiÉmÉÉSmÉ©Ç zÉÑ¢Çü xqÉUã ̲lÉrÉlÉÇ ™ÌS mɃ¡ûeÉãÅWûqÉç ||

qÉl§É E®ÉU zsÉÉãMüÈ -

mÉëhÉuÉqÉÔkuÉïoÉÏeÉÇ cÉ xiÉlÉoÉÏeÉxÉqÉÎluÉiÉqÉç |

ÍzÉuÉoÉÏeÉÇ iÉiÉÉã qÉkrÉã aÉëWãûµÉUÉrÉ uÉæ mÉÑlÉÈ |

zÉÑ¢üÉrÉhiÉãÅzqÉUÏ cÉæuÉ oÉÉsɶÉiÉÑSïzÉɤÉUÈ ||

qÉl§ÉÈ - Á LåÇ eÉÇ aÉÇ aÉëWãûµÉUÉrÉ zÉÑ¢üÉrÉ lÉqÉÈ |

Page 68: mahabhairava puja

68

aÉÉrÉÌ§É - pÉÉaÉïuÉÉrÉ ÌuÉ©Wãû ÌuɱÉkÉÏzÉÉrÉ kÉÏqÉÌWû iɳÉzzÉÑ¢üÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

zÉÌlÉ qÉl§ÉÈ

krÉÉlÉ zsÉÉãMüÈ

lÉÏsÉÉgeÉlÉlÉÉpÉÇ ÍqÉÌWûUã¹mÉѧÉÇ aÉëWãûµÉUÇ mÉÉzÉpÉÑeÉ…¡ûmÉÉÍhÉqÉç |

xÉÑUÉxÉÑUÉhÉÉÇ pÉrÉSÇ Ì²oÉÉWÒÇû zÉÌlÉÇ xqÉUã qÉÉlÉxÉmɃ¡ûeÉãÅWûqÉç ||

qÉl§É E®ÉU zsÉÉãMüÈ -

iÉÉUÇ sÉ‹ÉÇ Í´ÉrÉÇ cÉæuÉ oÉÏeÉÇ Ì§ÉÍzÉU FkuÉïaÉÈ |

aÉëWûcÉ¢üuÉÌiÉïlÉãÅÌmÉ zÉlÉæ¶ÉUÉrÉ uÉæ iÉiÉÈ ||

qÉSlÉÇ uÉÉxÉlÉÉ zÉÌ£üUliÉã lÉÏUqÉÑSÉ™SqÉç |

zÉlÉæ¶ÉUÉrÉ SãuÉxrÉ qÉlÉÑÌuÉïÇzÉɤÉUÈ xqÉ×iÉÈ ||

qÉl§ÉÈ - Á ¾ûÏÇ ´ÉÏÇ aÉëWûcÉ¢üuÉÌiÉïlÉã zÉlÉæ¶ÉUÉrÉ YsÉÏÇ LåÇ xÉÈ xuÉÉWûÉ |

aÉÉrÉÌ§É - zÉlÉæ¶ÉUÉrÉ ÌuÉ©Wãû NûÉrÉÉ mÉѧÉÉrÉ kÉÏqÉÌWû iɳÉÉãqÉlSÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

Page 69: mahabhairava puja

69

UÉWÒû qÉl§ÉÈ

krÉÉlÉ zsÉÉãMüÈ

zÉÏiÉÉqxÉÑÍqɧÉÉliÉMüqÉÏŽÃmÉÇ bÉÉãUÇ cÉ uÉæQÕûrÉïÌlÉpÉÇ ÌuÉoÉÉWÒûqÉç |

§ÉæsÉÉãYrÉU¤ÉÉmÉëSÇÍqɹSÇ cÉ UÉWÒÇû aÉëWãûlSìÇ ™SrÉã xqÉUÉÍqÉ ||

qÉl§É E®ÉU zsÉÉãMüÈ -

mÉëhÉuÉÇ UxÉlÉÉrÉÑaqÉÇ iÉArÉÑaqÉÇ cÉ aÉÎeÉïiÉqÉç |

iÉiÉwÉOûƒ¡ûkÉÉËUhÉã cÉ UÉWûuÉã WûurÉuÉÉWûlÉÈ ||

sÉ‹É sɤqÉÏxiÉjÉÉ pÉÏqÉÉ ½liÉã uÉlÉqÉÑSÉ™iÉqÉç |

UÉWûÉãÌuÉïÇzÉɤÉUÉã oÉÉsÉÉã rÉjÉÉpÉϹTüsÉmÉëSÈ ||

qÉl§ÉÈ - Á ¢üÏÇ ¢üÏÇ WÕÇû WÕÇû OÇû Oûƒ¡ûkÉÉËUhÉã UÉWûuÉã UÇ ¾ûÏÇ ´ÉÏÇ pÉæÇ xuÉÉWûÉ |

aÉÉrÉÌ§É - xÉæÇÌWûMãürÉÉrÉ ÌuÉ©Wãû kÉÔqÉëuÉhÉÉïrÉ kÉÏqÉÌWû iɳÉÉã UÉWÒûÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

MãüiÉÑ qÉl§ÉÈ

krÉÉlÉ zsÉÉãMüÈ

sÉÉ…¡ÓûsÉrÉÑ£Çü pÉrÉSÇ eÉlÉÉlÉÉÇ M×üwhÉÉqoÉÑpÉ×ixÉͳÉpÉqÉãMüuÉÏUqÉç |

M×üwhÉÉqoÉUÇ zÉÌ£ü̧ÉzÉÔsÉWûxiÉÇ MãüiÉÑÇ pÉeÉã qÉÉlÉxÉmɃ¡ûeÉãÅWûqÉç ||

qÉl§É E®ÉU zsÉÉãMüÈ -

Page 70: mahabhairava puja

70

mÉëhÉuÉÇ xÉMüsÉÉ uÉ×̹xiÉiÉÉãÅÌmÉ ¢ÔüUÃÌmÉhÉã |

MãüiÉuÉãÅÌmÉ iÉiÉÈ mɶÉÉŠlSìÈ zɃ¡ûÉ mÉrÉxiÉjÉÉ |

MãüiÉÉãUrÉÇ qÉlÉÑÈ mÉëÉã£üÉã SãuÉÏ mÉgcÉSzÉɤÉUÈ ||

qÉl§ÉÈ - Á ¾ûÏÇ ¢ÔüUÃÌmÉhÉã MãüiÉuÉã LåÇ xÉÉæÈ xuÉÉWûÉ |

aÉÉrÉÌ§É - oÉë¼ mÉѧÉÉrÉ ÌuÉ©Wãû ÍcɧÉuÉhÉÉïrÉ kÉÏqÉÌWû iɳÉÉã MãüiÉÑÈ mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç |

Page 71: mahabhairava puja

71

-

, ! , !

Page 72: mahabhairava puja

72

Page 73: mahabhairava puja

73

¾í¸ Å¢ÇìÌ

- ¸Å¢Á¡Á½¢ þÄó¨¾ Í. þáÁº¡Á¢

-

Page 74: mahabhairava puja

74

´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉÌWûiÉ ´ÉÏ qÉWûÉlÉÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 75: mahabhairava puja

75

lÉÉUÉrÉhÉ EmÉÌlÉwÉiÉç

Á xÉWû lÉÉuÉuÉiÉÑ xÉWû lÉÉæ pÉÑlÉ£Ñü | xÉWû uÉÏrÉïÇ MüUuÉÉuÉWæû | iÉãeÉÎxuÉlÉÉuÉkÉÏiÉqÉxiÉÑ | qÉÉ

ÌuÉ̲wÉÉuÉWæû | Á zÉÉÎliÉÈ zÉÉÎliÉÈ zÉÉÎliÉÈ ||

Á AjÉ mÉÑÂwÉÉã Wû uÉæ lÉÉUÉrÉhÉÉãÅMüÉqÉrÉiÉ mÉëeÉÉÈ xÉ×eÉãrÉãÌiÉ |

lÉÉUÉrÉhÉÉimÉëÉhÉÉã eÉÉrÉiÉã | qÉlÉÈ xÉuÉãïÎlSìrÉÉÍhÉ cÉ |

ZÉÇ uÉÉrÉÑerÉÉãïÌiÉUÉmÉÈ mÉ×ÍjÉuÉÏ ÌuɵÉxrÉ kÉÉËUhÉÏ |

lÉÉUÉrÉhÉÉSèoÉë¼É eÉÉrÉiÉã | lÉÉUÉrÉhÉÉSìÓSìÉã eÉÉrÉiÉã |

lÉÉUÉrÉhÉÉÌSlSìÉã eÉÉrÉiÉã | lÉÉUÉrÉhÉÉimÉëeÉÉmÉiÉrÉÈ mÉëeÉÉrÉliÉã |

lÉÉUÉrÉhÉÉSè²ÉSzÉÉÌSirÉÉ ÂSìÉÈ uÉxÉuÉÈ xÉuÉÉïÍhÉ cÉ NûlSÉðÍxÉ |

lÉÉUÉrÉhÉÉSãuÉ xÉqÉÑimɱliÉã | lÉÉUÉrÉhÉã mÉëuÉiÉïliÉã | lÉÉUÉrÉhÉã mÉësÉÏrÉliÉã |

Á AjÉ ÌlÉirÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÈ | oÉë¼É lÉÉUÉrÉhÉÈ | ÍzÉuÉ¶É lÉÉUÉrÉhÉÈ |

zÉ¢ü¶É lÉÉUÉrÉhÉÈ | ±ÉuÉÉÌmÉÍjÉurÉÉæ cÉ lÉÉUÉrÉhÉÈ |

MüÉsÉ¶É lÉÉUÉrÉhÉÈ | ÌSzÉ¶É lÉÉUÉrÉhÉÈ | FkuÉï¶É lÉÉUÉrÉhÉÈ |

AkÉ¶É lÉÉUÉrÉhÉÈ | AliÉoÉïÌWû¶É lÉÉUÉrÉhÉÈ | lÉÉUÉrÉhÉ LuÉãS~qÉç xÉuÉïÇ |

r°ÕiÉÇ rÉŠpÉurÉÇ | ÌlÉwMüsÉÉã ÌlÉUgeÉlÉÉã ÌlÉÌuÉïMüsmÉÉã ÌlÉUÉZrÉÉiÉÈ zÉÑ®Éã SãuÉ LMüÉã lÉÉUÉrÉhÉÈ

|

lÉ Ì²iÉÏrÉÉãÅÎxiÉ MüͶÉiÉç | rÉ LuÉÇ uÉãS | xÉ ÌuÉwhÉÑUãuÉ pÉuÉÌiÉ xÉ ÌuÉwhÉÑUãuÉ pÉuÉÌiÉ |

AÉãÍqÉirÉaÉëã urÉÉWûUãiÉç | lÉqÉ CÌiÉ mɶÉÉiÉç | lÉÉUÉrÉhÉÉrÉãirÉÑmÉËU¹ÉiÉç |

AÉãÍqÉirÉãMüɤÉUÇ | lÉqÉ CÌiÉ ²ã A¤ÉUã | lÉÉUÉrÉÉhÉÉrÉãÌiÉ mÉgcÉɤÉUÉÍhÉ |

Liɲæ lÉÉUÉrÉÉhÉxrÉɹɤÉUÇ mÉSqÉç |

rÉÉã Wû uÉæ lÉÉUÉrÉÉhÉxrÉɹɤÉUÇ mÉSqÉkrÉãÌiÉ | AlÉmÉoÉëÑuÉxxÉuÉïqÉÉrÉÑUãÌiÉ |

ÌuÉlSiÉã mÉëÉeÉÉmirÉð UÉrÉxmÉÉãwÉÇ aÉÉæmÉirÉqÉç |

iÉiÉÉãÅqÉ×iÉiuÉqÉzlÉÑiÉã iÉiÉÉãÅqÉ×iÉiuÉqÉzlÉÑiÉ CÌiÉ | rÉ LuÉÇ uÉãS |

Page 76: mahabhairava puja

76

mÉëirÉaÉÉlÉlSÇ oÉë¼ÃmÉÇ mÉëhÉuÉxuÉÃmÉqÉç | AMüÉU EMüÉU qÉMüÉU CÌiÉ |

iÉÉlÉãMükÉÉ xÉqÉpÉU¨ÉSãiÉSÉãÍqÉÌiÉ |

rÉqÉÑYiuÉÉ qÉÑcrÉiÉã rÉÉãaÉÏ eÉlqÉxÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉÉiÉç |

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉÉhÉÉrÉãÌiÉ qÉl§ÉÉãmÉÉxÉMüÈ |

uÉæMÑühPûpÉÑuÉlÉsÉÉãMÇü aÉÍqÉwrÉÌiÉ |

iÉÌSSÇ mÉUÇ mÉÑhQûUÏMÇü ÌuÉ¥ÉÉlÉbÉlÉqÉç | iÉxqÉɨÉÌSSÉuÉlqÉɧÉqÉç |

oÉë¼hrÉÉã SãuÉMüÐ mÉѧÉÉã oÉë¼hrÉÉã qÉkÉÑxÉÔSlÉÉãqÉç |

xÉuÉïpÉÔiÉxjÉqÉãMÇü lÉÉUÉrÉhÉqÉç | MüÉUhÉÃmÉqÉMüÉU mÉUoÉë¼ÉãqÉç |

LiÉSjÉuÉï ÍzÉUÉãrÉÉãkÉÏiÉã mÉëÉiÉUkÉÏrÉÉlÉÉã UȨ́ÉM×üiÉÇ mÉÉmÉÇ lÉÉzÉrÉÌiÉ |

xÉÉrÉqÉkÉÏrÉÉlÉÉã ÌSuÉxÉM×üiÉÇ mÉÉmÉÇ lÉÉzÉrÉÌiÉ |

qÉÉkrÉÎlSlÉqÉÉÌSrÉÉÍpÉqÉÑZÉÉãÅkÉÏrÉÉlÉÈ mÉgcÉmÉÉiÉMüÉãmÉÉiÉMüÉimÉëqÉÑcrÉiÉã |

xÉuÉï uÉãS mÉÉUÉrÉhÉÇ mÉÑhrÉÇ sÉpÉiÉã |

lÉÉUÉrÉhÉxÉÉrÉÑerÉqÉuÉÉmlÉÉãÌiÉ lÉÉUÉrÉhÉ xÉÉrÉÑerÉqÉuÉÉmlÉÉãÌiÉ |

rÉ LuÉÇ uÉãS | CirÉÑmÉÌlÉwÉiÉç |

Á xÉWû lÉÉuÉuÉiÉÑ xÉWû lÉÉæ pÉÑlÉ£Ñü | xÉWû uÉÏrÉïÇ MüUuÉÉuÉWæû | iÉãeÉÎxuÉlÉÉuÉkÉÏiÉqÉxiÉÑ | qÉÉ

ÌuÉ̲wÉÉuÉWæû | Á zÉÉÎliÉÈ zÉÉÎliÉÈ zÉÉÎliÉÈ ||

Page 77: mahabhairava puja

77

lÉÉUÉrÉhÉ A¹É¤ÉUÏ qÉWûÉ qÉl§É eÉmÉ ¢üqÉÈ

AxrÉ ´ÉÏ qÉWûÉ A¹É¤ÉUÏ qÉWûÉ qÉl§ÉxrÉ |

´ÉÏ xÉÉkrÉlÉÉUÉrÉhÉ GÌwÉÈ | SãuÉÏ aÉÉrɧÉÏ NûlSÈ | ´ÉÏ mÉUqÉÉiqÉÉ SãuÉiÉÉ |

AÇ oÉÏeÉqÉç | AÉrÉ zÉÌ£üÈ |

MüUlrÉÉxÉÇ A…¡ûlrÉÉxÉÇ

¢Ñü®ÉåsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

qÉWûÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

uÉÏUÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

±ÑsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ MüÌlɸÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

xÉWûxÉëÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ MüUiÉsÉMüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

¢Ñü®ÉåsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

qÉWûÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

uÉÏUÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

±ÑsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

xÉWûxÉëÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSaoÉlkÉÈ

Á ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ

lÉÇ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

qÉÉãÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

lÉÉÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû

UÉÇ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû

rÉÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû

hÉÉÇ ESÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ |

rÉÇ mÉ×¹ÉrÉ lÉqÉÈ |

Á Á Á lÉqÉÈ - SͤÉhÉ iÉeÉïlÉÏ |

Á lÉÇ Á lÉqÉÈ - SͤÉhÉ qÉkrÉqÉÉ |

Á qÉÉãÇ Á lÉqÉÈ - SͤÉhÉ AlÉÉÍqÉMüÉ |

Page 78: mahabhairava puja

78

Á lÉÉÇ Á lÉqÉÈ - SͤÉhÉ MüÌlÉ̸MüÉ |

Á UÉÇ Á lÉqÉÈ - uÉÉqÉ MüÌlÉ̸MüÉ |

Á rÉÇ Á lÉqÉÈ - uÉÉqÉ AlÉÉÍqÉMüÉ |

Á hÉÉÇ Á lÉqÉÈ - uÉÉqÉ qÉkrÉqÉÉ |

Á rÉÇ Á lÉqÉÈ - uÉÉqÉ iÉeÉïlÉÏ |

Á rÉÇ lÉqÉÈ mÉUÉrÉ mÉ×ÍjÉurÉÉiqÉlÉã lÉqÉÈ | - mÉÉSrÉÉãÈ

Á hÉÉÇ lÉqÉÈ mÉUÉrÉ AuÉÉiqÉlÉã lÉqÉÈ | - aÉѽã

Á rÉÇ lÉqÉÈ mÉUÉrÉ iÉãeÉÉiqÉlÉã lÉqÉÈ | - ™SrÉã

Á UÉÇ lÉqÉÈ mÉUÉrÉ uÉÉruÉÉiqÉlÉã lÉqÉÈ | - uÉSlÉã

Á lÉÉÇ lÉqÉÈ mÉUÉrÉ AÉMüÉzÉÉiqÉlÉã lÉqÉÈ | - ÍzÉUÍxÉ

Á qÉÉãÇ lÉqÉÈ mÉUÉrÉ AWûÉÇMüÉUÉiqÉlÉã lÉqÉÈ | - ™ÌS

Á lÉÇ lÉqÉÈ mÉUÉrÉ qÉWûSÉiqÉlÉã lÉqÉÈ | - ™ÌS

Á Á lÉqÉÈ mÉUÉrÉ mÉëM×üirÉÉiqÉlÉã lÉqÉÈ | - xÉuÉÉï…¡ãû

krÉÉlÉqÉç

AMüÉæïkÉÉpÉÇÇ ÌMüUÏOûÉÎluÉiÉqÉMüUsÉxÉiMÑühQûsÉÇ SÏÎmiÉUÉeÉ-

iMãürÉÔUÇ MüÉæxiÉÑpÉÉpÉÉzÉoÉsÉÂÍcÉUWûÉUÇ xÉmÉÏiÉÉqoÉUÇ cÉ |

lÉÉlÉÉU¦ÉÉÇzÉÑÍpɳÉÉpÉUhÉzÉiÉrÉÑeÉÇ ´ÉÏkÉUÉÎzsɹmÉɵÉãï

uÉlSã SÉãxxÉiuÉcÉ¢üÉqoÉÑÂWûSUaÉSÇ ÌuɵÉuÉl±Ç qÉÑMÑülSqÉç ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 79: mahabhairava puja

79

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

qÉÔsÉ qÉl§ÉÈ

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ

A…¡ûlrÉÉxÉÇ

¢Ñü®ÉåsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

qÉWûÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

uÉÏUÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

±ÑsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

xÉWûxÉëÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxÉÑuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSÎauÉqÉÉåaÉÈ |

krÉÉlÉqÉç

AMüÉæïkÉÉpÉÇÇ ÌMüUÏOûÉÎluÉiÉqÉMüUsÉxÉiMÑühQûsÉÇ SÏÎmiÉUÉeÉ-

iMãürÉÔUÇ MüÉæxiÉÑpÉÉpÉÉzÉoÉsÉÂÍcÉUWûÉUÇ xÉmÉÏiÉÉqoÉUÇ cÉ |

lÉÉlÉÉU¦ÉÉÇzÉÑÍpɳÉÉpÉUhÉzÉiÉrÉÑeÉÇ ´ÉÏkÉUÉÎzsɹmÉɵÉãï

uÉlSã SÉãxxÉiuÉcÉ¢üÉqoÉÑÂWûSUaÉSÇ ÌuɵÉuÉl±Ç qÉÑMÑülSqÉç ||

Page 80: mahabhairava puja

80

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 81: mahabhairava puja

81

lÉÉUÉrÉhÉ AÉuÉUhÉ mÉÔeÉÉ ¢üqÉÈ

mÉÏPû mÉÔeÉÉ

Á ÌuÉqÉsÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á EiMüÌwÉïhrÉæ lÉqÉÈ |

Á ¥ÉÉlÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á Ì¢ürÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á rÉÉãaÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á mÉëÀûrÉæ lÉqÉÈ |

Á xÉirÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á DzÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á AlÉÑaÉëWûÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á lÉqÉÉã pÉaÉuÉiÉã ÌuÉwhÉuÉã xÉuÉïpÉÔiÉÉiqÉlÉã uÉÉxÉÑSãuÉÉrÉ xÉuÉÉïiqÉxÉÇrÉÉãaÉrÉÉãaÉmÉ©mÉÏPûÉiqÉlÉã lÉqÉÈ

|

´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ AÉuÉÉWûlÉqÉç -

AMüÉæïkÉÉpÉÇÇ ÌMüUÏOûÉÎluÉiÉqÉMüUsÉxÉiMÑühQûsÉÇ SÏÎmiÉUÉeÉ-

iMãürÉÔUÇ MüÉæxiÉÑpÉÉpÉÉzÉoÉsÉÂÍcÉUWûÉUÇ xÉmÉÏiÉÉqoÉUÇ cÉ |

lÉÉlÉÉU¦ÉÉÇzÉÑÍpɳÉÉpÉUhÉzÉiÉrÉÑeÉÇ ´ÉÏkÉUÉÎzsɹmÉɵÉãï

uÉlSã SÉãxxÉiuÉcÉ¢üÉqoÉÑÂWûSUaÉSÇ ÌuɵÉuÉl±Ç qÉÑMÑülSqÉç ||

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ |

- AÉuÉÉÌWûiÉÉã pÉuÉ | - AÉuÉWûlÉ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ |

Page 82: mahabhairava puja

82

- xjÉÉÌmÉiÉÉã pÉuÉ | - xjÉÉmÉhÉ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ |

| - xÉÇÎxjÉiÉÉã pÉuÉ | - xÉÇÎxjÉiÉÉã qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ |

- xÉͳÉÂkÉÉã pÉuÉ | - xÉͳÉÂkÉ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ | - xÉqqÉÑZÉÏ

pÉuÉ | - xÉqqÉÑZÉÏ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ |

- AuÉMÑüÎhPûiÉÉã pÉuÉ | - AuÉMÑühQûlÉqÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ

lÉqÉÈ | - uÉlSlÉ SãlÉÑ rÉÉãÌlÉ qÉÑSìÉÇ¶É mÉëSzÉïrÉ

rÉjÉÉ zÉÌ£ü wÉÉãQûzÉ EmÉcÉÉU mÉÔeÉÉ mÉgcÉÉãmÉcÉÉU mÉÔeÉÉ uÉÉ MÑüÂiÉ | uÉlSlÉ kÉãlÉÑ rÉÉãÌlÉ qÉÑSìÉǶÉ

mÉëSzrÉï |

(Do Shodasa upacara puja or panchopacara depending on the time and convenience)

wÉQû…¡û iÉmÉïhÉqÉç -

¢Ñü®ÉåsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ | ™SrÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

qÉWûÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ | ÍzÉUÉã zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

uÉÏUÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | ÍzÉZÉÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

±ÑsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû | MüuÉcÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

xÉWûxÉëÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - Ax§ÉÉrÉ TüOèû | Ax§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

sÉrÉÉ…¡û iÉmÉïhÉqÉç -

Page 83: mahabhairava puja

83

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ

iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (10 uÉÉUqÉç)

mÉëjÉqÉÉuÉUhÉqÉç

¢Ñü®ÉåsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ | ™SrÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

qÉWûÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ | ÍzÉUÉã zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

uÉÏUÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | ÍzÉZÉÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

±ÑsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû | MüuÉcÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

xÉWûxÉëÉãsMüÉrÉ xuÉÉWûÉ - Ax§ÉÉrÉ TüOèû | Ax§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ mÉëjÉqÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ

iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ mÉëjÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ mÉëjÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

̲iÉÏrÉÉuÉUhÉqÉç

uÉÉxÉÑSãuÉÉrÉ lÉqÉÈ | uÉÉxÉÑSãuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

xɃ¡ûwÉïhÉÉrÉ lÉqÉÈ | xɃ¡ûwÉïhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

mÉë±ÑqlÉÉrÉ lÉqÉÈ | mÉë±ÑqlÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

AÌlÉ®ÉrÉ lÉqÉÈ | AÌlÉ® ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 84: mahabhairava puja

84

zÉÉlirÉæ lÉqÉÈ | zÉÉÎliÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Í´ÉrÉæ lÉqÉÈ | ´ÉÏ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

xÉUxuÉirÉæ lÉqÉÈ | xÉUxuÉiÉÏ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

UirÉæ lÉqÉÈ | UiÉÏ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ Ì²iÉÏrÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ

iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ Ì²iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ Ì²iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉqÉç

cÉ¢üÉrÉ lÉqÉÈ | cÉ¢ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

zÉ„¡ûÉrÉ lÉqÉÈ | zÉ„¡û ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

aÉSÉrÉæ lÉqÉÈ | aÉSÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

mÉ©ÉrÉ lÉqÉÈ | mÉ© ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

MüÉæxiÉÑpÉÉrÉ lÉqÉÈ | MüÉæxiÉÑpÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

qÉÑxÉsÉÉrÉ lÉqÉÈ | qÉÑxÉsÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

ZÉ…ûÉrÉ lÉqÉÈ | ZÉ…û ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

uÉlÉqÉÉsÉÉrÉæ lÉqÉÈ | uÉlÉqÉÉsÉÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 85: mahabhairava puja

85

LiÉÉÈ iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ

iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

iÉÑËUrÉÉuÉUhÉqÉç

kuÉeÉÉrÉ lÉqÉÈ | kuÉeÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

uÉælÉiÉãrÉÉrÉ lÉqÉÈ | uÉælÉiÉãrÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

zÉ„¡ûÌlÉkÉrÉã lÉqÉÈ | zÉ„¡ûÌlÉÍkÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

mÉ©ÌlÉkÉrÉã lÉqÉÈ | mÉ©ÌlÉÍkÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

ÌuÉblÉÉrÉ lÉqÉÈ | ÌuÉblÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

AÉrÉÉïrÉ lÉqÉÈ | AÉrÉï ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

SÒaÉÉïrÉæ lÉqÉÈ | SÒaÉÉï ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

ÌuÉwuÉYxÉãlÉÉrÉ lÉqÉÈ | uÉæwuÉYxÉãlÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ iÉÑËUrÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉ ÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ

iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

Page 86: mahabhairava puja

86

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ iÉÑUÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ iÉÑUÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

mÉgcÉqÉÉuÉUhÉqÉç

Á sÉÇ ClSìÉrÉ lÉqÉÈ | ClSì ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á UÇ AalÉrÉã lÉqÉÈ | AÎalÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á OÇû rÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ | rÉqÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¤ÉÇ ÌlÉGiÉrÉã lÉqÉÈ | ÌlÉGÌiÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á uÉÇ uÉÂhÉÉrÉ lÉqÉÈ | uÉÂhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á rÉÇ uÉÉrÉuÉã lÉqÉÈ | uÉÉrÉÑ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á xÉÇ xÉÉãqÉÉrÉ lÉqÉÈ | xÉÉãqÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á WÇû DzÉÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ | DzÉÉlÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ mÉgcÉqÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á lÉqÉÉã lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ | ´ÉÏ qÉWûÉsɤqrÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ

iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ mÉgcÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ mÉgcÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

Page 87: mahabhairava puja

87

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 88: mahabhairava puja

88

ÌuÉwhÉÑ A¹Éå¨ÉU zÉiÉ lÉÉqÉ xiÉÉã§ÉqÉç

uÉÉxÉÑSãuÉÇ ™wÉÏMãüzÉÇ uÉÉqÉlÉÇ eÉsÉzÉÉÌrÉlÉqÉç |

eÉlÉÉSïlÉÇ WûËUÇ M×üwhÉÇ ´ÉÏuÉixÉÇ aÉÂQûkuÉeÉqÉç || 1

uÉÉUÉWÇû mÉÑhQûUÏMüɤÉÇ lÉ×ÍxÉÇWÇû lÉUMüÉliÉMüqÉç |

AurÉ£Çü zÉɵÉiÉÇ ÌuÉwhÉÑqÉlÉliÉqÉeÉqÉurÉrÉqÉç || 2

lÉÉUÉrÉhÉÇ aÉSÉkrɤÉÇ aÉÉãÌuÉlSÇ MüÐÌiÉïpÉÉeÉlÉlÉç |

aÉÉãuÉkÉïlÉÉã®UÇ SãuÉÇ pÉÔkÉUÇ pÉÑuÉlÉãµÉUqÉç || 3

uÉã¨ÉÉUÇ rÉ¥ÉmÉÑÂwÉÇ rÉ¥ÉãzÉÇ rÉ¥ÉuÉÉWûlÉqÉç |

cÉ¢ümÉÉÍhÉÇ aÉSÉmÉÉÍhÉÇ zÉ„¡ûmÉÉÍhÉÇ lÉUÉã¨ÉqÉqÉç || 4

uÉæMÑühPÇû SÒ¹SqÉlÉÇ pÉÔaÉpÉïÇ mÉÏiÉuÉÉxÉxÉqÉç |

̧ÉÌuÉ¢üqÉÇ Ì§ÉMüÉsÉ¥ÉÇ Ì§ÉqÉÔÌiÉïÇ lÉlSMãüµÉUqÉç || 5

UÉqÉÇ UÉqÉÇ WûrÉaÉëÏuÉÇ pÉÏqÉÇ UÉæSìÇ pÉuÉÉã°uÉqÉç |

´ÉÏmÉÌiÉÇ ´ÉÏÇkÉUÇ ´ÉÏzÉÇ qÉ…¡ûsÉÇ qÉ…¡ûsÉÉrÉÑkÉqÉç || 6

SÉqÉÉãSUÇ SqÉÉãmÉãiÉÇ MãüzÉuÉÇ MãüÍzÉxÉÔSlÉqÉç |

uÉUãhrÉÇ uÉUSÇ ÌuÉwhÉÑqÉÉlÉlSÇ uÉÉxÉÑSãuÉeÉqÉç || 7

ÌWûUhrÉUãiÉxÉÇ SÏmiÉÇ mÉÑUÉhÉÇ mÉÑÂwÉÉã¨ÉqÉqÉç |

xÉMüsÉÇ ÌlÉwMüsÉÇ zÉÑ¬Ç ÌlÉaÉÑïhÉÇ aÉÑhÉzÉɵÉiÉqÉç || 8

Page 89: mahabhairava puja

89

ÌWûUhrÉiÉlÉÑxɃ¡ûÉzÉÇ xÉÔrÉÉïrÉÑiÉxÉqÉmÉëpÉqÉç |

qÉãbÉzrÉÉqÉÇ cÉiÉÑoÉÉïWÒÇû MÑüzÉsÉÇ MüqÉsÉã¤ÉhÉqÉç || 9

erÉÉãiÉÏÃmÉqÉÃmÉgcÉ xuÉÃmÉÇ ÃmÉxÉÇÎxjÉiÉqÉç |

xÉuÉï¥ÉÇ xÉuÉïÃmÉxjÉÇ xÉuÉãïzÉÇ xÉuÉïiÉÉãqÉÑZÉqÉç || 10

¥ÉÉlÉÇ MÔüOûxjÉqÉcÉsÉÇ ¥ÉÉlÉSÇ mÉUqÉÇ mÉëpÉÑqÉç |

rÉÉãaÉÏzÉÇ rÉÉãaÉÌlÉwhÉÉiÉÇ rÉÉãÌaÉxÉÇrÉÉãaÉÃÌmÉhÉqÉç || 11

DµÉUÇ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉÇ uÉlSãpÉÔiÉqÉrÉÇ mÉëpÉÑqÉç |

CÌiÉ lÉÉqÉzÉiÉÇ ÌSurÉÇ uÉæwhÉuÉÇ ZÉsÉÑ mÉÉmÉWûqÉç || 12

urÉÉxÉgcÉ MüÍjÉiÉÇ mÉÔuÉïÇ xÉuÉïmÉÉmÉmÉëhÉÉzÉlÉqÉç |

rÉÈ mÉPãûiÉç mÉëÉiÉÂjÉÉrÉ xÉ pÉuÉãiÉç uÉæwhÉuÉÉã lÉUÈ || 13

xÉuÉïmÉÉmÉÌuÉzÉÑ®ÉiqÉÉ ÌuÉwhÉÑxÉÉrÉÑerÉqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç |

cÉÉlSìÉrÉhÉxÉWûxÉëÉÍhÉ MülrÉÉSÉlÉzÉiÉÉÌlÉ cÉ || 14

aÉuÉÉÇ sɤÉxÉWûxÉëÉÍhÉ qÉÑÌ£üpÉÉaÉÏ pÉuÉã³ÉUÈ |

AµÉqÉãkÉÉrÉÑiÉÇ mÉÑhrÉÇ TüsÉÇ mÉëÉmlÉÉãÌiÉ qÉÉlÉuÉÈ || 15

CÌiÉ ´ÉÏ ÌuÉwhÉÑmÉÑUÉhÉã ´ÉÏ ÌuÉwhÉÑ A¹Éã¨ÉU zÉiÉlÉÉqÉ xiÉÉã§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç |

Page 90: mahabhairava puja

90

´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ xuÉÉqÉÏ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ

Page 91: mahabhairava puja

91

WûlÉÑqÉÉlÉç mÉgcÉɤÉU qÉl§ÉÈ eÉmÉ ¢üqÉÈ

AxrÉ ´ÉÏ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉWûÉ qÉl§ÉxrÉ

UÉqÉcÉlSì GÌwÉÈ | WûlÉÑqÉÉlÉç SãuÉiÉÉ |

´ÉÏ UÉqÉSÕiÉ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉWûÉqÉl§É mÉëxÉÉS ÍxÉSèkrÉjÉãï eÉmÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ |

MüUlrÉÉxÉÇ A…¡ûlrÉÉxÉÇ

WûxTëãÇü WûlÉÑqÉiÉã A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

ZTëãÇü UÉqÉpÉ£üÉrÉ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ |

yxÉëÉæÇ sɤqÉhÉmÉëÉhÉSɧÉã qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

yxZTëãÇü AgeÉlÉÉxÉÑiÉÈ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

yxÉÉæÇ xÉÏiÉÉzÉÉãMüÌuÉlÉÉzÉMüÉrÉ MüÌlɸÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ sɃ¡ûÉmÉëÉxÉÉSpÉgeÉlÉÉrÉ

MüUiÉsÉMüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

WûxTëãÇü WûlÉÑqÉiÉã ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

ZTëãÇü UÉqÉpÉ£üÉrÉ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

yxÉëÉæÇ sɤqÉhÉmÉëÉhÉSɧÉã ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

yxZTëãÇü AgeÉlÉÉxÉÑiÉÈ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

yxÉÉæÇ xÉÏiÉÉzÉÉãMüÌuÉlÉÉzÉMüÉrÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ sɃ¡ûÉmÉëÉxÉÉSpÉgeÉlÉÉrÉ

Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSaoÉlkÉÈ

krÉÉlÉqÉç

oÉÉsÉÉMüÉïrÉÑiÉ iÉãeÉxÉÇ Ì§ÉpÉÑuÉlÉ mÉë¤ÉÉãpÉMÇü xÉÑlSUÇ

xÉÑaÉëÏuÉÉÌSxÉqÉxiÉuÉÉiÉUaÉhÉæÈ xÉÇxÉãurÉmÉÉSÉqoÉÑeÉqÉç |

lÉÉSãlÉæuÉ xÉqÉxiÉ UɤÉxÉaÉhÉÉlÉç xÉl§ÉÉxÉrÉliÉÇ mÉëpÉÑÇ

´ÉÏqÉSìÉqÉmÉSÉqoÉÑeÉxqÉ×ÌiÉUiÉÇ krÉÉrÉÉÍqÉ uÉÉiÉÉiqÉeÉqÉç ||

Page 92: mahabhairava puja

92

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

qÉÔsÉ qÉl§ÉÈ

WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ

A…¡ûlrÉÉxÉÇ

WûxTëãÇü WûlÉÑqÉiÉã ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

ZTëãÇü UÉqÉpÉ£üÉrÉ ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

yxÉëÉæÇ sɤqÉhÉmÉëÉhÉSɧÉã ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

yxZTëãÇü AgeÉlÉÉxÉÑiÉÈ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

yxÉÉæÇ xÉÏiÉÉzÉÉãMüÌuÉlÉÉzÉMüÉrÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ sɃ¡ûÉmÉëÉxÉÉSpÉgeÉlÉÉrÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxÉÑuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSÎauÉqÉÉåaÉÈ |

Page 93: mahabhairava puja

93

krÉÉlÉqÉç

oÉÉsÉÉMüÉïrÉÑiÉ iÉãeÉxÉÇ Ì§ÉpÉÑuÉlÉ mÉë¤ÉÉãpÉMÇü xÉÑlSUÇ

xÉÑaÉëÏuÉÉÌSxÉqÉxiÉuÉÉiÉUaÉhÉæÈ xÉÇxÉãurÉmÉÉSÉqoÉÑeÉqÉç |

lÉÉSãlÉæuÉ xÉqÉxiÉ UɤÉxÉaÉhÉÉlÉç xÉl§ÉÉxÉrÉliÉÇ mÉëpÉÑÇ

´ÉÏqÉSìÉqÉmÉSÉqoÉÑeÉxqÉ×ÌiÉUiÉÇ krÉÉrÉÉÍqÉ uÉÉiÉÉiqÉeÉqÉç ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 94: mahabhairava puja

94

WûlÉÑqÉÉlÉç ²ÉSzÉɤÉU qÉl§ÉÈ eÉmÉ ¢üqÉÈ

AxrÉ ´ÉÏ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉWûÉ qÉl§ÉxrÉ

UÉqÉcÉlSì GÌwÉÈ | WûlÉÑqÉÉlÉç SãuÉiÉÉ |

´ÉÏ UÉqÉSÕiÉ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉWûÉqÉl§É mÉëxÉÉS ÍxÉSèkrÉjÉãï eÉmÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ |

MüUlrÉÉxÉÇ A…¡ûlrÉÉxÉÇ

WÇû A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

WûlÉÑqÉiÉã iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ |

ÂSìÉiqÉMüÉrÉ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

WÒÇû AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

TüOèû MüÌlɸÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

WÇû WûlÉÑqÉiÉã ÂSìÉiqÉMüÉrÉ WÒÇû TüOèû MüUiÉsÉMüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

WÇû ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

WûlÉÑqÉiÉã ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

ÂSìÉiqÉMüÉrÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

WÒÇû MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

TüOèû lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

WÇû WûlÉÑqÉiÉã ÂSìÉiqÉMüÉrÉ WÒÇû TüOèû Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSaoÉlkÉÈ

krÉÉlÉqÉç

qÉWûÉ zÉæsÉÇ xÉqÉÑimÉÉš kÉÉuÉliÉÇ UÉuÉhÉÇ mÉëÌiÉ

Ìiɹ Ìiɹ UhÉã SÒ¹ | bÉÉãUUÉuÉÇ xÉqÉÑŠUlÉç |

sÉɤÉÉUÉxÉÉÂhÉÇ aÉɧÉÇ MüÉsÉÉliÉMürÉqÉÉãmÉqÉÇ

euÉsÉSÎalÉsÉxɳÉã§ÉÇ xÉÔrÉïMüÉãÌOûxÉqÉmÉëpÉqÉç ||

A…¡ûSɱæqÉïWûÉuÉÏUæuÉãï̹iÉÇ ÂSìÃÌmÉhÉqÉç ||

Page 95: mahabhairava puja

95

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

qÉÔsÉ qÉl§ÉÈ

WÇû WûlÉÑqÉiÉã ÂSìÉiqÉMüÉrÉ WÒÇû TüOèû |

AlrÉ qÉl§ÉÈ - GÌwÉ, krÉÉlÉÉÌlÉ ²ÉSzÉɤÉUqÉãuÉ |

Á lÉqÉÉã WûlÉÑqÉiÉã ÂSìÉiqÉMüÉrÉ WÒÇû TüOèû

A…¡ûlrÉÉxÉÇ

WÇû ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

WûlÉÑqÉiÉã ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

ÂSìÉiqÉMüÉrÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

WÒÇû MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

TüOèû lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

WÇû WûlÉÑqÉiÉã ÂSìÉiqÉMüÉrÉ WÒÇû TüOèû Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxÉÑuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSÎauÉqÉÉåaÉÈ |

Page 96: mahabhairava puja

96

krÉÉlÉqÉç

qÉWûÉ zÉæsÉÇ xÉqÉÑimÉÉš kÉÉuÉliÉÇ UÉuÉhÉÇ mÉëÌiÉ

Ìiɹ Ìiɹ UhÉã SÒ¹ | bÉÉãUUÉuÉÇ xÉqÉÑŠUlÉç |

sÉɤÉÉUÉxÉÉÂhÉÇ aÉɧÉÇ MüÉsÉÉliÉMürÉqÉÉãmÉqÉÇ

euÉsÉSÎalÉsÉxɳÉã§ÉÇ xÉÔrÉïMüÉãÌOûxÉqÉmÉëpÉqÉç ||

A…¡ûSɱæqÉïWûÉuÉÏUæuÉãï̹iÉÇ ÂSìÃÌmÉhÉqÉç ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 97: mahabhairava puja

97

WûlÉÑqÉÉlÉç LMüÉSzÉɤÉU qÉl§ÉÈ eÉmÉ ¢üqÉÈ

AxrÉ ´ÉÏ WûlÉÑqÉÉlÉç LMüÉSzÉɤÉU qÉWûÉqÉl§ÉxrÉ

DµÉU GÌwÉÈ | AlÉѹÒmÉç NûlSÈ | ´ÉÏ WûlÉÑqÉÉlÉç SãuÉiÉÉ |

WÒÇû oÉÏeÉÇ | xuÉÉWûÉ zÉÌ£üÈ |

´ÉÏ UÉqÉSÕiÉ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉWûÉqÉl§É mÉëxÉÉS ÍxÉSèkrÉjÉãï eÉmÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉÈ |

MüUlrÉÉxÉÇ A…¡ûlrÉÉxÉÇ

AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

ÂSìqÉÔiÉïrÉã iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ |

uÉÉrÉÑmÉѧÉÉrÉ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

AÎalÉaÉpÉÉïrÉ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

UÉqÉSÕiÉÉrÉ MüÌlɸÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

oÉë¼Éx§ÉÌuÉÌlÉuÉÉUhÉÉrÉ MüUiÉsÉMüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

ÂSìqÉÔiÉïrÉã ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

uÉÉrÉÑmÉѧÉÉrÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

AÎalÉaÉpÉÉïrÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

UÉqÉSÕiÉÉrÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

oÉë¼Éx§ÉÌuÉÌlÉuÉÉUhÉÉrÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSaoÉlkÉÈ

krÉÉlÉqÉç

oÉÉsÉÉMüÉïrÉÑiÉ iÉãeÉxÉÇ Ì§ÉpÉÑuÉlÉ mÉë¤ÉÉãpÉMÇü xÉÑlSUÇ

xÉÑaÉëÏuÉÉÌSxÉqÉxiÉuÉÉiÉUaÉhÉæÈ xÉÇxÉãurÉmÉÉSÉqoÉÑeÉqÉç |

lÉÉSãlÉæuÉ xÉqÉxiÉ UɤÉxÉaÉhÉÉlÉç xÉl§ÉÉxÉrÉliÉÇ mÉëpÉÑÇ

´ÉÏqÉSìÉqÉmÉSÉqoÉÑeÉxqÉ×ÌiÉUiÉÇ krÉÉrÉÉÍqÉ uÉÉiÉÉiqÉeÉqÉç ||

Page 98: mahabhairava puja

98

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

qÉÔsÉ qÉl§ÉÈ

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ |

A…¡ûlrÉÉxÉÇ

AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

ÂSìqÉÔiÉïrÉã ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ |

uÉÉrÉÑmÉѧÉÉrÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû |

AÎalÉaÉpÉÉïrÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû |

UÉqÉSÕiÉÉrÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû |

oÉë¼Éx§ÉÌuÉÌlÉuÉÉUhÉÉrÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |

Á pÉÔpÉÑïuÉxÉÑuÉUÉãÇ CÌiÉ ÌSÎauÉqÉÉåaÉÈ |

Page 99: mahabhairava puja

99

krÉÉlÉqÉç

oÉÉsÉÉMüÉïrÉÑiÉ iÉãeÉxÉÇ Ì§ÉpÉÑuÉlÉ mÉë¤ÉÉãpÉMÇü xÉÑlSUÇ

xÉÑaÉëÏuÉÉÌSxÉqÉxiÉuÉÉiÉUaÉhÉæÈ xÉÇxÉãurÉmÉÉSÉqoÉÑeÉqÉç |

lÉÉSãlÉæuÉ xÉqÉxiÉ UɤÉxÉaÉhÉÉlÉç xÉl§ÉÉxÉrÉliÉÇ mÉëpÉÑÇ

´ÉÏqÉSìÉqÉmÉSÉqoÉÑeÉxqÉ×ÌiÉUiÉÇ krÉÉrÉÉÍqÉ uÉÉiÉÉiqÉeÉqÉç ||

mÉgcÉmÉÔeÉÉ

sÉÇ mÉ×jurÉÉiqÉlÉã aÉlkÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

WÇû AÉMüÉxÉÉiqÉlÉã mÉÑwmÉÉÍhÉ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

rÉÇ uÉÉruÉÉiqÉlÉã kÉÔmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ

UÇ AalrÉÉiqÉlÉã SÏmÉÇ MüsmÉrÉÉÍqÉ |

uÉÇ AqÉ×iÉÉqÉlÉã AqÉ×iÉÇ qÉWûÉlÉæuÉã±Ç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

xÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉã iÉÉqoÉÔsÉÉÌS xÉuÉÉãïmÉcÉÉUÉlÉç MüsmÉrÉÉÍqÉ |

Page 100: mahabhairava puja

100

AÉgeÉlÉãrÉ qÉÉsÉÉ qÉl§ÉÈ

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾ûÉæÇ WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ Á lÉqÉÉã WûlÉÑqÉiÉã mÉëMüOû

mÉUÉ¢üqÉ AÉ¢üÉÇiÉ ÌS‰hQûsÉ rÉzÉÉãÌuÉiÉÉlÉkÉuÉsÉÏM×üiÉeÉaȨ́ÉiÉrÉ uÉeÉëSãWû euÉsÉSÎalÉ

xÉÔrÉïMüÉãÌOû xÉqÉmÉëpÉ iÉlÉÔÂWûÂSìÉuÉiÉÉU sɃ ¡ûÉmÉÑUÏSWûlÉÉãSÍkÉsÉÇbÉlÉ SzÉaÉëÏuÉ ÍzÉUÈ M×üiÉÉÇiÉMü

xÉÏiÉɵÉÉxÉlÉ uÉÉrÉÑxÉÑiÉ AgeÉlÉÉaÉpÉïxÉÇpÉÔiÉ ´ÉÏ UÉqÉsɤqÉhÉlÉlSMüU MüÌmÉxÉælrÉmÉëÉMüÉU

xÉÑaÉëÏuÉxÉZrÉMüÉUhÉ uÉÉÍsÉÌlÉoÉWïûhÉMüÉUhÉ SìÉãhÉmÉuÉïiÉÉãimÉÉOûlÉ AzÉÉãMüuÉlÉ ÌuÉSÉUhÉ

A¤ÉMÑüqÉÉUMücNãûSlÉ uÉlÉU¤ÉÉMüU xÉqÉÔWûÌuÉpÉgeÉlÉ oÉë¼Éx§É oÉë¼zÉÌ£üaÉëxÉlÉ

sɤqÉhÉzÉÌ£üpÉãSÌlÉuÉÉUhÉ ÌuÉzsrÉÉæwÉÍkÉ xÉqÉÉlÉ rÉlÉoÉÉsÉÉãÌSiÉpÉÉlÉÑqÉhQûsÉ mÉëxÉlÉ qÉãbÉlÉÉS

WûÉãqÉÌuÉkuÉÇxÉlÉ ClSìÎeɲkÉMüÉUhÉ xÉÏiÉÉU¤ÉMü UɤÉxÉÏ xɆ¡éû ÌuÉSÉUhÉ

MÔüqpÉMühÉÉïÌSuÉkÉmÉUÉrÉhÉ ´ÉÏ UÉqÉ pÉÌ£ü iÉimÉU xÉqÉÑSì urÉÉãqÉSìÓqÉsÉÇbÉlÉ qÉWûÉxÉÉqÉjrÉï

qÉWûÉiÉãeÉÈ mÉÑÇeÉÌuÉUÉeÉqÉÉlÉxuÉÉÍqÉ uÉcÉlÉ xÉÇmÉÉÌSiÉ AeÉÑïlÉ xÉÇrÉÑaÉ xÉWûÉrÉ

MÑüqÉÉUoÉë¼cÉÉUÏlaÉÇpÉÏU zÉoSÉãSrÉ SͤÉhÉÉzÉÉqÉÉiÉÉïhQû qÉãÂmÉuÉïiÉ mÉÏPûMüÉcÉïlÉ

xÉMüsÉqÉl§ÉÉaÉqÉÉcÉÉrÉï qÉqÉ xÉuÉïaÉëWû ÌuÉlÉÉzÉlÉxÉuÉïeuÉUÉãŠÉOûlÉ xÉuÉïÌuÉwÉÌuÉlÉÉzÉlÉ xÉuÉÉïmĘ́É

ÌlÉuÉÉUhÉ xÉuÉïSÒ¹ ÌlÉoÉWïûhÉ xÉuÉïurÉÉbÉëÉÌS pÉrÉ ÌlÉuÉÉUhÉ xÉuÉï zɧÉÑcNãûSlÉ qÉqÉ mÉUxrÉ

̧ÉpÉÑuÉlÉ mÉÑÇ x§ÉÏ lÉmÉÑÇxÉMüÉiqÉMü xÉuÉïeÉÏuÉ eÉÉiÉuÉÇzÉrÉ uÉÇzÉrÉ qÉqÉÉ ¥ÉÉMüÉUMü xÉÇmÉÉSrÉ

xÉÇmÉÉSrÉ lÉÉlÉÉlÉÉqÉkÉãrÉÉlxÉuÉÉï§ÉÉ¥ÉÈ xÉmÉËUuÉÉUÉlqÉqÉ xÉãuÉMüÉlÉç MÑü MÑü xÉuÉïzÉx§ÉÉz§É

ÌuÉwÉÉÍhÉ ÌuÉkuÉÇzÉrÉ ÌuÉkuÉÇzÉrÉ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû L½ãÌWû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ

yxZTëãÇü yxÉÉæÇ xÉuÉï zɧÉÔlÉç WûlÉ WûlÉ mÉU SsÉÉÌlÉmÉUxÉÉælrÉÉÌlÉ ¤ÉÉãpÉrÉ ¤ÉÉãpÉrÉ qÉqÉ xÉuÉï

MüÉrÉïeÉÉiÉÇ xÉÉkÉrÉ xÉÉkÉrÉ xÉuÉïSÒ¹ SÒeÉïlÉ qÉÑZÉÉÌlÉ MüÐsÉrÉ MüÐsÉrÉ bÉã bÉã bÉã WûÉ WûÉ WûÉ WÒÇû

WÒÇû WÒÇû TüOèû TüOèû TüOèû xuÉÉWûÉ |

AlrÉ qÉÉsÉÉ qÉl§ÉÈ -

Á uÉeÉëMüÉrÉ uÉeÉëiÉÑhQû MüÌmÉsÉ ÌmÉ…¡ûsÉ FkuÉïMãüzÉ qÉWûÉuÉÏU xÉÑU£üqÉÑZÉ iÉÌQû΋Àû

qÉWûÉUÉæSì SÇ·íÉãiMüOû ! MüOû MüOû MüUÉÍsÉlÉã qÉWûÉ SØRûmÉëWûÉËUlÉç ! sɃ¡ãûµÉU uÉkÉÉrÉ qÉWûÉ

xÉãiÉÑoÉlkÉ qÉWûÉzÉæsÉ mÉëuÉÉWû aÉaÉlÉãcÉU! L½ãÌWû pÉaÉuÉlÉç qÉWûÉoÉsÉ mÉUÉ¢üqÉ pÉæUuÉÉ¥ÉÉmÉrÉ L½ãÌWû

qÉWûÉUÉæSì ! SÏbÉïmÉÑcNãûlÉ uÉã¹rÉ ! uÉæËUhÉÇ pÉgeÉrÉ pÉgeÉrÉ WÒÇû TüOèû |

Page 101: mahabhairava puja

101

AÉgeÉlÉãrÉ AÉuÉUhÉ mÉÔeÉÉ ¢üqÉÈ

mÉÏPû mÉÔeÉÉ

Á ÌuÉqÉsÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á EiMüÌwÉïhrÉæ lÉqÉÈ |

Á ¥ÉÉlÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á Ì¢ürÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á rÉÉãaÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á mÉëÀûrÉæ lÉqÉÈ |

Á xÉirÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á DzÉÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á AlÉÑaÉëWûÉrÉæ lÉqÉÈ |

Á lÉqÉÉã pÉaÉuÉiÉã ÌuÉwhÉuÉã xÉuÉïpÉÔiÉÉiqÉlÉã uÉÉxÉÑSãuÉÉrÉ xÉuÉÉïiqÉxÉÇrÉÉãaÉrÉÉãaÉmÉ©mÉÏPûÉiqÉlÉã lÉqÉÈ

|

AÉgeÉlÉãrÉ AÉuÉÉWûlÉqÉç -

oÉÉsÉÉMüÉïrÉÑiÉ iÉãeÉxÉÇ Ì§ÉpÉÑuÉlÉ mÉë¤ÉÉãpÉMÇü xÉÑlSUÇ

xÉÑaÉëÏuÉÉÌSxÉqÉxiÉuÉÉiÉUaÉhÉæÈ xÉÇxÉãurÉmÉÉSÉqoÉÑeÉqÉç |

lÉÉSãlÉæuÉ xÉqÉxiÉ UɤÉxÉaÉhÉÉlÉç xÉl§ÉÉxÉrÉliÉÇ mÉëpÉÑÇ

´ÉÏqÉSìÉqÉmÉSÉqoÉÑeÉxqÉ×ÌiÉUiÉÇ krÉÉrÉÉÍqÉ uÉÉiÉÉiqÉeÉqÉç ||

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

- AÉuÉÉÌWûiÉÉã pÉuÉ | - AÉuÉWûlÉ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Page 102: mahabhairava puja

102

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

- xjÉÉÌmÉiÉÉã pÉuÉ | - xjÉÉmÉhÉ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ lÉqÉÈ

| - xÉÇÎxjÉiÉÉã pÉuÉ | - xÉÇÎxjÉiÉÉã qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

- xÉͳÉÂkÉÉã pÉuÉ | - xÉͳÉÂkÉ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

- xÉqqÉÑZÉÏ pÉuÉ | - xÉqqÉÑZÉÏ qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ lÉqÉÈ |

- AuÉMÑüÎhPûiÉÉã pÉuÉ | - AuÉMÑühQûlÉqÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉ

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ

mÉÔeÉrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | - uÉlSlÉ SãlÉÑ rÉÉãÌlÉ qÉÑSìÉÇ¶É mÉëSzÉïrÉ

rÉjÉÉ zÉÌ£ü wÉÉãQûzÉ EmÉcÉÉU mÉÔeÉÉ mÉgcÉÉãmÉcÉÉU mÉÔeÉÉ uÉÉ MÑüÂiÉ | uÉlSlÉ kÉãlÉÑ rÉÉãÌlÉ qÉÑSìÉǶÉ

mÉëSzrÉï |

(Do Shodasa upacara puja or panchopacara depending on the time and convenience)

wÉQû…¡û iÉmÉïhÉqÉç -

AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ | ™SrÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

ÂSìqÉÔiÉïrÉã ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ | ÍzÉUÉã zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

uÉÉrÉÑmÉѧÉÉrÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | ÍzÉZÉÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

AÎalÉaÉpÉÉïrÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû | MüuÉcÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

UÉqÉSÕiÉÉrÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû | lÉã§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

oÉë¼Éx§ÉÌuÉÌlÉuÉÉUhÉÉrÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû | Ax§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 103: mahabhairava puja

103

sÉrÉÉ…¡û iÉmÉïhÉqÉç -

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ

mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (10 uÉÉUqÉç)

mÉëjÉqÉÉuÉUhÉqÉç

AÉgeÉlÉãrÉÉrÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ | ™SrÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

ÂSìqÉÔiÉïrÉã ÍzÉUxÉã xuÉÉWûÉ | ÍzÉUÉã zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

uÉÉrÉÑmÉѧÉÉrÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | ÍzÉZÉÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

AÎalÉaÉpÉÉïrÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû | MüuÉcÉ zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

UÉqÉSÕiÉÉrÉ lÉã§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû | lÉã§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

oÉë¼Éx§ÉÌuÉÌlÉuÉÉUhÉÉrÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû | Ax§É zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ mÉëjÉqÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ

mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ mÉëjÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ mÉëjÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

̲iÉÏrÉÉuÉUhÉqÉç

UÉqÉpÉ£üÉrÉ lÉqÉÈ | UÉqÉpÉ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

qÉWûÉiÉãeÉÉrÉ lÉqÉÈ | qÉWûÉiÉãeÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 104: mahabhairava puja

104

MüÌmÉUÉeÉÉrÉ lÉqÉÈ | MüÌmÉUÉeÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

qÉWûÉoÉsÉÉrÉ lÉqÉÈ | qÉWûÉoÉsÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

SìÉãhÉÉÌSìWûÉUMüÉrÉ lÉqÉÈ | SìÉãhÉÌSìWûÉUMü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

qÉãÂmÉÏPûMüÉcÉïlÉMüÉUMüÉrÉ lÉqÉÈ | qÉãÂmÉÏPûMüÉcÉïlÉMüÉUMü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ

lÉqÉÈ |

SͤÉhÉÉzÉÉpÉÉxMüUÉrÉ lÉqÉÈ | SͤÉhÉÉzÉÉpÉÉxMüU ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

xÉuÉïÌuÉblÉÌlÉuÉÉUMüÉrÉ lÉqÉÈ | xÉuÉïÌuÉblÉÌlÉuÉÉUMü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ Ì²iÉÏrÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ

mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ Ì²iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ Ì²iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉqÉç

xÉÑaÉëÏuÉÉrÉ lÉqÉÈ | xÉÑaÉëÏuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

A…¡ûSÉrÉ lÉqÉÈ | A…¡ûS ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

lÉÏsÉÉrÉ lÉqÉÈ | lÉÏsÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

eÉÉqoÉuÉÉrÉ lÉqÉÈ | eÉÉqoÉuÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

lÉsÉÉrÉ lÉqÉÈ | lÉsÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

xÉÑwÉãhÉÉrÉ lÉqÉÈ | xÉÑwÉãhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

̲ÌuÉSÉrÉ lÉqÉÈ | ̲ÌuÉS ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

qÉælSÉrÉ lÉqÉÈ | qÉælS ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Page 105: mahabhairava puja

105

LiÉÉÈ iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ

mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ iÉ×iÉÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

iÉÑËUrÉÉuÉUhÉqÉç

Á sÉÇ ClSìÉrÉ lÉqÉÈ | ClSì ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á UÇ AalÉrÉã lÉqÉÈ | AÎalÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á OÇû rÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ | rÉqÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ¤ÉÇ ÌlÉGiÉrÉã lÉqÉÈ | ÌlÉGÌiÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á uÉÇ uÉÂhÉÉrÉ lÉqÉÈ | uÉÂhÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á rÉÇ uÉÉrÉuÉã lÉqÉÈ | uÉÉrÉÑ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á xÉÇ xÉÉãqÉÉrÉ lÉqÉÈ | xÉÉãqÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á WÇû DzÉÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ | DzÉÉlÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ iÉÑËUrÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ

mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

Page 106: mahabhairava puja

106

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ iÉÑUÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ iÉÑUÏrÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

mÉgcÉqÉÉuÉUhÉqÉç

Á uÉÇ uÉeÉëÉrÉ lÉqÉÈ | uÉeÉë ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á zÉÇ zÉ£ürÉã lÉqÉÈ | zÉÌ£ü ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á SÇ ShQûÉrÉ lÉqÉÈ | ShQû ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á ZÉÇ ZÉ…ûÉrÉ lÉqÉÈ | ZÉ…û ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á mÉÇ mÉÉzÉÉrÉ lÉqÉÈ | mÉÉzÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á AÇ Aƒ¡ÓûzÉÉrÉ lÉqÉÈ | Aƒ¡ÓûzÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á mÉÇ mÉ©ÉrÉ lÉqÉÈ | mÉ© ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

Á zÉÇ zÉÔsÉÉrÉ lÉqÉÈ | zÉÔsÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ |

LiÉÉÈ mÉgcÉqÉÉuÉUhÉ SãuÉiÉÉÈ xÉÉ…¡ûÉÈ xÉÉrÉÑkÉÉÈ xÉzÉÌ£üMüÉÈ xÉuÉÉãïmÉcÉÉUæÈ xÉqmÉÔÎeÉiÉÉÈ

xÉliÉÌmÉïiÉÉÈ xÉliÉѸÉÈ xÉliÉÑ lÉqÉÈ |

Á LåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû WûxTëãÇü ZTëãÇü yxÉëÉæÇ yxZTëãÇü yxÉÉæÇ | ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ ´ÉÏ mÉÉSÒMüÉÇ

mÉÔeÉrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ lÉqÉÈ | (3 uÉÉUqÉç)

ApÉϸÍxÉ먂 qÉã SãÌWû zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ |

pÉYirÉÉ xÉqÉmÉïrÉã iÉÑprÉÇ mÉgcÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉqÉç ||

AlÉãlÉ mÉgcÉqÉÉuÉUhÉÉcÉïlÉãlÉ ´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ mÉëÏrÉjÉÉqÉç |

Page 107: mahabhairava puja

107

AÉgeÉlÉãrÉ A¹Éã¨ÉUzÉiÉ lÉÉqÉÉuÉÍsÉÈ

Page 108: mahabhairava puja

108

´ÉÏ AÉgeÉlÉãrÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉã§ÉqÉç

Page 109: mahabhairava puja

109

Page 110: mahabhairava puja

110

Page 111: mahabhairava puja

111

Page 112: mahabhairava puja

112

Page 113: mahabhairava puja

113

Page 114: mahabhairava puja

114

Page 115: mahabhairava puja

115

Page 116: mahabhairava puja

116

xÉSÉ ÌuɱÉÅlÉÑxÉÇWûÌiÉÈ

- Answers by AtmAnandanAtha 1. It is amazing to note the āvaraṇa pūjā of different deities in this magazine, in

our regular navāvaraṇa pūjā, how and where to perform them? In case of a

pūrṇābhiṣikta, is upadeśa of the respective mūla mantra required?, in case of a

pañcadaśi mantra upadhiṣṭa, how is this possible? Can we perform these āvaraṇa

pūjā independently, if the respective mūla mantras are initiated?

For any pūjā, the respective mūla mantras have to be initiated by Śrī Gurunātha. In

case of pūrṇabhiṣikta, since Śrī Guru gives him a sarva-mantra-adhikāritva, if the

sādhaka so desires, these āvaraṇa pūjās may be done at the beginning or end of the

navāvaraṇa pūjā as directed by Śrī Guru, because in some mandalas we find the

navāvaraṇa pūjā is the first to be performed , while all other āvaraṇa-pañca pañcikā-

āmnāya are worshipped after this, in some mandalas we find all āvaraṇa-pañca

pañcikā-āmnāya pūjā before navāvaraṇa pūjā and the finally this pūjā culminates to the

dhūpa dīpa naivedya.

In case of pañcadaśi upadhiṣṭa, if Śrī Guru has empowered āvaraṇa pūjā to sādhaka,

same above procedure may be adopted after requesting upadeśa of that mūla mantra,

since the sādhaka per se has no sarva mantra adhikāritva.

In case of an independent āvaraṇa pūjā, follow same method of saparyā, substituting

nyāsa krama of that mantra and installing sāmānya and viśeṣārghya, use respective

ṣadaṅga mantra appropriately. In viśeṣārghya abhimantraṇa, please note absence of

caturnavati mantras, which are for Śrī Lalithā only. A full ritual paddhati for specific

devatā can be thus visualised by an initiated sādhaka.

2. Thank you for the count of each of 36 pārayaṇa, I am a bit confused on the total

japa counts (1346) arrived from both first and second varga for nāma pārāyaṇa,

can you please elaborate.

The pūrvānga of nāma pārāyaṇa as seen explicitly in all hand books, has ninety one

mūla mantra japa counts (51+40) and thrice mūla mantra japa before and after the first

varga which is of 576 counts. The second varga is also in identical count format. So,

total counts of mūla mantra japa will be {91+3+576+3+91+3+576+3 =1346} Consider

the pūrvānga for the second varga also, will make this number clear.

3. Which of the upacāra have no substitute in all pūjā?

Basic upacāra are five- gandha, puṣpa, dhūpa, dīpa and naivedya. They represent the

five elements and to be meditated as identical to the upāsana deity. There are no

Page 117: mahabhairava puja

117

substitutes for them. In a short or elaborate pūjā they have to be offered in kind only, no

substitute is to be envisaged.

4. Is addition of praṇava mandatory for all mantras? If No, then how do we use

praṇava in japa, stotra or arcana?

No, it is not required to add praṇava in mantras as a matter of tradition. Since, syllables

of a mantra are fixed, eg, navākṣari means nine-syllable mantra, bālā mantra has three

or six or nine syllables. So addition of praṇava will make the above examples to ten-

syllable mantra and four-seven-ten syllable mantra respectively. Some mantras have

praṇava in them, eg- Mahāgaṇapati mantra is twenty eight-syllable, which is inclusive of

starting syllable which is praṇava, so while doing japa, praṇava gets repeated.

Mahāṣodaśī /annapūrṇā mantra has praṇava inbuilt as a syllable; aṣtākṣara mantra

also has praṇava as its first syllable in the revelatory verse (uddhāra sloka).

In japa, stotra praṇava or arcana praṇava is to be chanted once while starting japa,

stotra or arcana and once again in the end.

For the above examples, it will be praṇava-navākṣari (required counts) -praṇava;

praṇava-bālā (required counts)-praṇava; In Mahāgaṇapati mantra japa, the first praṇava

will stand alone, then the japa of Mahāgaṇapati for required counts and in the end

praṇava.

In pārāyaṇa of stotrās like sahasranāma the procedure will be: praṇava- Śrī mātā up to

lalitāmbika - praṇava. In arcana of the same, the similar procedure is suggested by Śrī

Bhāskara rāya by retaining the same format for pārāyaṇa adding only bhuvana and Śrī

bīja before names for arcana as‘praṇava- hrīM ŚrīM Śrī mātre namaH up to hrīM ŚrīM

lalitāmbikāyai namaH - praṇava.

5. In lalitopākhyānā how many days did the war between Śrī Lalitāmbikā and

Bhandāsura last?

The war between Śrī Lalitāmbikā and Bhandāsura lasted for four days as per

lalitopākhyānā. In short, The first day’s war brought heavy loses to the asura , they led a

mid-night attack on Śrī Lalitāmbika’s army, which was successfully repelled by the nityā

devi. The second day was building of fire wall fortress; thirty Bhandāsura’s sons were

slain by Śrī Bālāmbika. In that night, was a magical attack through the vighna yantra,

which was crushed by the emergence of Śrī Mahāgaṇapati. On third day commander-

in-chief and prime minister of Bhanda were slain. The fourth day was the full-fledged

war between Śrī Lalitāmbika and Bhandāsura, end of which resulted in the re-

emergence of kāmadeva. Interestingly these main events are listed out in the rahasya

nāma sahasrā.

Page 118: mahabhairava puja

118

±ñ½¡ ¢Ãò¾¡ñÎ §Â¡¸õ þÕ츢Ûõ

¸ñ½¡÷ «Ó¾¢¨Éì ¸ñ¼È¢ šâø¨Ä

¯ñ½¡Êì Ìû§Ç ´Ç¢ÔÈ §¿¡ì¸¢É¡ø

¸ñ½Ê §À¡Äì ¸Äóп¢ý È¡§É

- ¾¢ÕÁó¾¢Ãõ 603

Eight thousand years of yOgA dear Might not take you to Him near Light you seek within you clear Right like mirror you merge full gear