southwest chapter of abate of florida february 2012 newsletter

38
GEJZULZ_ :2<:  Wihuae VHWO( Ottue WOO LJLPE ig Ghizo`l( Omd- } Tiupf~etp Dflrpez OMTO@E PFOT OTTUE; Rzeto`emptAettlne Ewempt MDIA Jypet Aomupet Aeajeztfor Zerizp Dlhem`lz Henothlpowe Zeriz p 

Upload: atm

Post on 06-Apr-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 1/38

GEJZULZ_ :2<: Wihuae VHWO( Ottue WOO 

LJLPE ig Ghizo`l( Omd- } Tiupf~etp Dflrpez

OMTO@E PFOT OTTUE;

Rzeto`emptAettlne

Ewempt

MDIA Jypet

Aomupet

Aeajeztfor Zerizp

Dlhem`lz

Henothlpowe Zerizp 

Page 2: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 2/38

 LJLPEig Ghizo`l( Omd-

Tiupf~etp DflrpezRI JIV 72>05 • Gizp Ayezt( GH 44?27

tiupf~etp-ljlpeghizo`l-dia

AEAJEZTFOR LRRHODLPOIM

  Mlae YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Alohomn L``zett; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Dopy( Tplpe( [or Di`e YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Ealoh L``zett; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Rfime; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY &Omdhu`e Lzel Di`e/

Aly ~e ute yiuz rfime muajez giz iuz rfime pzee9 _ET MI

Lze yiu l zenotpeze` Wipez9 _ET MI

Rhelte Hotpez yiuz wipomn `otpzodpt gzia yiuz Wipez Zenotpzlpoim Dlz`;

  YYYYYYYYY GH Fiute YYYYYYYYY GH Temlpe YYYYYYYYY UT Dimnzett

 Mlae ig Dflrpez yiu ~otf pi kiom YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Tehedp IME ig pfe gihhi~omn;

 YYYYMe~)Zeme~lh ! Lmmulh Aeajeztfor @ue $:2-22

 YYYY Hogepoae Aeajeztfor $ <52-22 YYYY Pzlmtgez Aeajeztfor pi; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 YYYY Dflmne ig L``zett; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Tonmlpuze YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY @lpe; YYYYYYYYYYYY 

Trimtize` jy Dflrpez Aeajez ; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

DFLRPEZ UTE

@uet Rlo` jy ▬ Dltf  ▬ Dfedc   ▬ Aimey Iz`ez  Alohe` @lpe; Aeajeztfor Dlz` YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Diry ig Jy Hl~t YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Aeajeztfor Evrozlpoim YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Aeajeztfort lze irem pi lmyime <6 yelzt ig lne iz ih`ez Lhh aeajezt zedeowe ~opf pfeoz rlo`aeajeztfor l aeajeztfor dlz`( iuz jo!aimpfhy Altpezhomc alnl{ome( Dflrpez Me~theppez(

Dflrpez wipomn rzowohenet lm` reztimlh omwihweaemp om Tplpe~o`e henothlpowe ldpoimtlm` pfeoz gzee`ia pi zo`e

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- :

Page 3: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 3/38

 LJLPE IG GHIZO@L( OMD-

AOTTOIM TPLPEAEMP ^FI ^E LZE

^e lze l mim!rzigop iznlmo{lpoim ig aipizdydhe em!pfutoltpt gzia lhh ~lhct ig hoge- ^e hijjy lm` e`udlpepfe niwezmaemp lm` pfe nemezlh rujhod pi rziaipeaipizdydhomn om l tlge lm` ritopowe oalne- ^e em!`elwiz pi emhotp pfe diirezlpoim lm` rlzpodorlpoim ig lhh iznlmo{lpoimt lm` om`owo`ulht pflp tflze l toaohlzompezetp om rzetezwomn iuz Laezodlm pzl`opoim ig GZEE!@IA- ^e rziaipe aipizdydhe tlgepy( pzlomomn( ' ri!hopodlh l~lzemett- ^e LZE MIP L DHUJ IZ L NLMN-^e gum` iuz ~izc pfziunf piy zumt( ricez zumt(dlariupt( lm` ipfez aipizdydhe ldpowopoet- ^e lzeyiuz meonfjizt ' gzoem`t ~fi ~izc( rly plvet( lm`nep omwihwe` ~opf iuz diaaumopy- ^e tezwe lm` tur!

rizp iuz diumpzy lm` jehoewe om gzee`ia- ^e ute lhhhenlh aelmt pi rzipedp iuz zonfpt ~opfiup omgzomnomnim pfe zonfpt ig ipfezt-

IUZ NILHT

Pi jediae l ri~ezguh lm` woljhe rihopodlh gizde omhenothlpowe alppezt dimdezmomn pfe aipizdydhotp-

Pi rziaipe pfe tlge zo`omn fljopt ~opfiup omgzomnomnim om`owo`ulh gzee`iat-

Pi aipowlpe pfe jocezt pi ~zope heppezt pi pfeoz henothl!pizt jegize( `uzomn( lm` lgpez pfe henothlpowe tettoim-

Pi guzmotf iuz aeajezt ~opf l me~theppez pi ceer lhhjocezt omgizae` om zenlz`t pi urdiaomn henothlpoim-

@otdhloaez;

Pfe woe~t evrzette` om pfot me~theppez lze mip medettlzohy pfiteig LJLPE ig Ghizo`l( Omd- lm` iz pfe Tiupf~etp Dflrpez-Pfot rujhodlpoim lhhi~t aeajezt pi evrzett pfeoz jehoegt lm` irom!oimt- LJLPE ig Ghizo`l( Omd- lm` Tiupf~etp Dflrpez ldderp mizetrimtojohopy giz pfe diaaempt( iromoimt iz woe~t dimplome` ompfot me~theppez-

Rhelte `ozedp dizzetrim`emde om zegezemde pi pfot rujhodlpoim pi;^lyme Dezzl&dehh/ :4? ?6?-440?

@imlpoimt pi LJLPE ig Ghizo`l( Omd- lze mip `e`udpojhe giz Ge`ezlh PlvRuzritet- LJLPE ig Ghizo`l( Omd-

¯ :2<2 LJLPE ig Ghizo`l( Omd- Tiupf~etp Dflrpez • Lhh Zonfpt Zetezwe`   LJLPE ig Ghizo`l( Omd- lm` pfe Tiupf~etp Dflrpez `i mip dim`ime  `zomc!omn ~fohe zo`omn iz `zowomn 

O@EMPOGODLPOIM TPLPEAEMPTIUPF^ETP DFLRPEZ AIMPFH_ ME^THEPPEZ3 OTTUE @LPE;

GEJZULZ_ :2<:

RUJHOTFE@ AIMPFH_ J_ 

 LJLPE ig Ghizo`l( Omd-Tiupf~etp Dflrpez

RI Jiv 72>05( Gizp Ayezt( GH 44?27 

fppr;))tiupf~etp-ljlpeghizo`l-dia)

RZETEMPH_( AEAJEZ ALPEZOLH @EL@HOME OTPFE E@MET@L_ JEGIZE ELDF DFLRPEZ 

AEEPOMN GIZ JILZ@ LRRZIWLH GIZ TUJAOTTOIMT

ME^ L@WEZPOTEZT IZ L@ DFLMNET AUTP

JE TUJAOPPE@ J_ PFE

<5PF IG ELDF AIMPF 

Tiupf~etp DflrpezAeepomn Tdfe`uhe

Gejzulzy :7pf ( :2<:

B <2 l-a- B Lmpfimy‟t im pfe Jhw`  

Hidlpe` lp

<424 @eh Rzl`i Jhw`-Dlre Dizlh( Ghizo`l

:4?->>:-5?22

tiupf~etp-ljlpeghizo`l-dia

Page 4: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 4/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- 0

Rzeto`empt Aettlne 

Fehhi Jzipfezt lm` Totpezt(

 Lt O top lp ay `etc hiicomn iup lp l

dhiu`y aizmomn tcy( lmipfez aimpf flt

nime jy lm` teltim ot om guhh t~omn- O‟a

hiicomn giz~lz` pi pfe urdiaomn dfoho

diic igg ~fodf ~iuh` flwe diae lm`

nime jy pfe poae yiuz zel`omn pfot-

Im Klmulzy :0pf O fl` pfe rheltuze ig zerzetempomn iuz dflrpez lm` LJLPE IG

GHIZO@L( Omd- ~opf l ^omc Me~t ompez!

woe~ iwez pfe tpoggez remlhpoet johh ~fodf

~lt `ime lp Rozlpe Diltp Dydhet- Ay Om!

pezwoe~ ~lt dim`udpe` jy Zldfleh

Zlglmehho ~fi `o` l nzelp kij- Lhti ~opf

ae ~lt @iun AdNohh( lm Etpezi Zowez

Dflrpez aeajez ~fi‟t nozhgzoem`( Klmome

Jedcez ~lt cohhe` ~fem pfey ~eze fop

gzia jefom` lp 52 aohet rez

fiuz- Temlpe Johh <>50 ot toppomn om pfe

tplpe Temlpe- Og rltte` op ~iuh` rziwo`e

dzoaomlh remlhpoet giz l `zowez ~fi dlutet

tezoiut ji`ohy omkuzy iz `elpf pi l aipiz!

dydhotp- Pfe rzirite` johh ~iuh`m.p kutp

l`` evpzl rzipedpoim giz aipizdydhotpt(

jup lhti giz ipfez `zowezt( jodydhotpt lm`

ewem re`etpzolmt- _iu dlm fehr jy dlhhomn

yiuz tplpe zer lm` wiodomn yiuz dimdezmt-

Zeaeajez( LJLPE ot pfe imhy AZI om pfottplpe lm` ~opfiup ut pfeze ~iuh` je mi

ime gonfpomn giz iuz zonfpt lt jocezt iz

dopo{emt-

O‟a hiicomn giz~lz` pi pfe diaomn

aimpft( ewempt lm` zo`et- Og yiu cmi~

tiaeime ~fi flt l rlttoim giz zo`omn

~fy mip ltc pfea pi kiom iuz Dflrpez- Giz

$:2-22 l yelz yiu lhti zedeowe l

$0(222-22 lddo`emplh `elpf lm` `otaea!

jezaemp rihody kutp giz kiomomn-

Umpoh ~e zo`e lnlom(

^lyme Dezzl

Page 5: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 5/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- 5

LJLPE ig Ghizo`l( Omd-

Tiupf~etp Dflrpez 

RI Jiv 72>05( Gizp Ayezt( GH 44?27!7>06tiupf~etp-ljlpeghizo`l-dia

Rzeto`emp ^lyme Dezzl :4?-?6?-440? PefoBdiadltp-mepWode Rzeto`emp Jij ―Juzm Iup‗ Remm :4?-5>4-706> dztremm66Bylfii-diaTedzeplzy Tdipp Z- Puzmez :4?!744!5>75 tdippBpuzmezpelagh-diaPzeltuzez  Pi`` ―CD‗ Juzmt :4?-740-4262 t~ghljgdBlih-diaTeznelmp Lp Lzat Jij ―Juzm Iup Jij‗ Remm :4?-5>4-706> dztremm66Bylfii-diaLttotplmp Teznelmp Lp Lzat Rlp Kljhimtco :24-:4:-:7?5 DPDzldcezBlih-diaAeajeztfor Pzutpee ^lyme Dezzl :4?-?6?-440? PefoBdiadltp-mepRZ)Diaaumodlpoimt ^lyme Dezzl :4?-?6?!440? pefoBdiadltp-mep

Henothlpowe Cem ―Pe``yjelz‗ Aohhez  :4?-7?4->245 caY<4:<?Bylfii-diaMe~theppez E`opiz Jljt Jlz`ehh :4?-6::!4:>: jljtoe7>Bdiadltp-mepRzi`udpt Cem ―@oeteh‗ Diim >75-070!?50: c~diim<Blih-dia Tlgepy Diiz`omlpiz  Lhjezpl ―Joz`oe‗ Dhlzc :4?->>2-22?7 pefoBdiadltp-mepTlgepy Diiz`omlpiz  Elzh ―Taicey‗ Dhlzc :4?->>2-22?7Tplpe @ehenlpe Gzlmc Cemme`y :4?-60?-?275 t~dfoeg:222Bylfii-dia^ejaltpez Plyhiz Autjuznez :4?-440-<7:2 LJLPEBAutjuznez-mepL`wezpotomn ^lyme Dezzl :4?-?6?-440? PefoBdiadltp-mepWem`iz  ^lyme Dezzl :4?-?6?-440? PefoBdiadltp-mepRfipinzlrfez  Plyhiz ―LPA‗ Autjuznez  :4?-440-<7:2 LJLPEBAutjuznez-mepEwempt ^lyme Dezzl :4?-?6?-440? PefoBdiadltp-mepDflrpez Dflrhlom Pia Rziwem{lmi :4?-:7>-670< prziwem{Bdiadltp-mepZil` Dlrplom Jij ―Juzm Iup Jij‗ Remm :4?-5>4-706> dztremm66Bylfii-diaZil` Dlrplom Wod Roizci~tco :4?-6:4-7<5? roiz<2Bylfii-dia

FEHR TURRIZP _IUZ HIDLH AZI+

Dflrpez Aeepomnt feh` lp Lmpfimy‟t im pfe Jiuhewlz` 

0pf Tum`ly ig Eldf Aimpf evderp @edeajez+AIPIZD_DHE ZONFPT IZNLMO[LPOIM

 LJLPE IG GHIZO@L( OMD-¯ :2<< LJLPE ig Ghizo`l( Omd- Tiupf~etp Dflrpez • Lhh Zonfpt Zetezwe` 

@imlpoimt pi LJLPE ig Ghizo`l( Omd- lze mip `e`udpojhe giz Ge`ezlh Omdiae Plv Ruzritet LJLPE ig Ghizo`l( Omd- lm` Tiupf~etp Dflrpez @iet Mip Dim`ime @zomcomn lm` @zowomn

Page 6: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 6/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- 7

Page 7: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 7/38

 

Pflmc yiu,

Pflmc yiu( ti wezy audf giz lppem`omn pfe <4pfLmmulh Hee Diumpy Dfuzdf Dzltf lm` Thi~ ZldeDflaroimtfor ig pfe Umowezte-L tredolh pflmct pi ^lyme Dezzl lm` Gzlmcoe

Cemme`y giz alcomn pfe Thi~ Zlde lm` pfe PzoceNlaet pfe jetp ewez iggodolpe`, Iuz LJLPE

 jzipfezt zelhhy dlae pfziunf,Kutp l ge~ ~iz`t gzia pfe *Dzltf* tezaim;

<-  Mi alppez ~flp yiuz dozduatplmdet lm`mi alppez ~flp reirhe pehh yiu ljiup pfegupuze( Ni` flt ewezypfomn um`ez dimpzih 

 — Hiic lp pfe tdzorpuzet om Alppfe~ <0;::!4< ! Ketut lm` Repez ~lhc im pfe TpizayTel- ^fem Repez hiice` lp lhh pfe dozdua!tplmdet tuzzium`omn foa( fe jenlm pitomc- Fi~ewez( ~fem fot eyet ~eze gi!dute` im pfe Hiz`( fe ~lt ljhe pi `i ~flpteeae` oarittojhe, 

:-  Lhh pfomnt ~izc pinepfez giz pfe nii` ig pfite ~fi hiwe pfe Hiz` lm` lze dlhhe` ld!diz`omn pi fot ruzrite- ! Zialmt 6;:6- Lhhpfomnt aelm; pfe nii`3 pfe jl`3 lm` pfeunhy- Iuz Hiz` fehrt ut pfziunf ewem pfepiunfetp ig poaet- Op.t tudf l umo|ue lm`tredolh zehlpoimtfor pflp eldf ig ut flt

~opf iuz Ni`( pflp imde ~e zetp om cmi~omlm` pzutpomn om Fot `owome dlze giz ut( pflp~e dlm ni pfziunf lmypfomn pflp ot pfzi~miuz ~ly- 

4- Ldderp Ni`‟t relde ljiup pfe gupuze-Kifm <0;:> ! Relde O helwe ~opf yiu3 Ay 

 relde O nowe pi yiu3 mip lt pfe ~izh` nowet`i O nowe pi yiu- @i mip hep yiuz felzp jepziujhe`( miz hep op je gelzguh - MLTJ

0-  Og ~e teec Ni` goztp‧  pfem( `im‟p je ~izzoe` ljiup piaizzi~- Alppfe~ 7; 44!40 !44

Jup teec goztp pfe comn`ia ig Ni` lm` Fozonfpeiutmett( lm` lhh pfete pfomnt tflhh jel``e` pi yiu-

40Pfezegize `i mip ~izzy 

ljiup piaizzi~( giz piaizzi~ ~ohh ~izzy ljiup opt i~m pfomnt- Tuggodoemp giz pfe `lyot opt i~m pziujhe-

5- ^fy jehoewe lmyime ehte ljiup pfe gupuzeNI@ flt lhzel`y pih` ut fi~ pfe ~izh`(lt ~e cmi~ op( ~ohh em`- --- ^e flwe tiaudf evdopeaemp pi ldpulhhy hiic giz~lz`pi, Mip pi pfiunfpt ig `iia lm`

nhiia--- Op lhh jenomt ~fem---- Lp LM_ ai!aemp( ~e diuh` je dlunfp ur om pfe dhiu`tpi aeep pfe Hiz` om pfe loz, &< Pfett- 0;<>/^e ~ohh rlzplce om pfe Alzzolne Turrez igpfe Hlaj- Pfem( ~e.hh je zepuzmomn ~opf pfHiz` lm` Fot lmneht lm` tee pfe Hiz` `e!gelpomn pfe lmpo!dfzotp lm` lhh pfe emeaoetig Otzleh &Zewehlpoim <?;<<!:</- Lm`( pfeAohhemmoua ~ohh je tep ur pi ~feze ~e ~ohzeonm ~opf pfe Hiz` giz <(222 yelzt&Zewehlpoim 4;:< lm` Alppfe~ <?;:6/- Fi~ljiup pfe Me~ Felwem lm` pfe Me~ Elzpflm` teeomn Ni`( glde!pi!glde &Zewehlpoim

::;0/,,,,,,,Rhelte rzly( ‘@elz Ni`( ay felwemhy Glpfez( pfeNi` ig Ljzlfla( Otlld( lm` Kldij( O dimgett pflp la l tommez lm` flwe jeem terlzlpe` gzia _iu- ltc giznowemett ig ay tomt- O zeremp lm` ldderppfot nogp ig zeremplmde lm` O ~otf pi je gzee omyiu- O dimgett ~opf ay aiupf pflp yiuz tim Ketutot ay Tlwoiz lm` `oe` giz ae- O jehoewe om ayfelzp pflp _iu zlote` Foa gzia pfe `el`- O ze!deowe Ketut ompi ay felzp lm` ltc Foa pi jediaepfe dempez ig ay hoge- O ltc yiuz Fihy Trozop pidiae lm` `~ehh ~opfom ae( pi nuo`e ay hoge- O ltcom pfe Mlae ig Ketut- Laem-* 

Jhettomnt(

Pia lm` Clpfy  Rltpiz Pia &Etpezi Zowez LJLPE Hoge

Aeajez lm` Tiupf~etp Dflrpez Dflrhlom/ lm` Rltpiz

Clpfy &T^ LJLPE Hoge Aeajez ! Giuzt|ulze Dflr

hlom/! ~~~-aettolftaettemnezt-izn iz 

prziwem{Bdiadltp-mep :4?!:7>!670<

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- >

@ELZ GEHHI^LJLPE AEAJEZT

Page 8: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 8/38

Page 9: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 9/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ 

HOGE AEAJEZT

Ceopf Jlcez @lzzehh Jlzmepp@emee Jlzpeht

Tdipp Jhomc Dfep Jup{Klaet Juzcfih`ez 

 Mizl Juzcfih`ez @im DlarjehhGzlmdet Dl{et

lyme DezzlKimlpflm DimlmpPezzy Diwomnpim

Lu`zey Dzlm Alnnoe Dzlm Zodc DzlmZij DzlmZijezp ‘Dzu{‑ Dzutlm Koa DzytplhNommy @‟Ltpo Jogghe @lwotAlzy @odem{i!Rizpez 

Lh @olnoldiGzlmc @otiaalDom`y @ilc 

Zlm`y Edc Jzolm NlhwomTimmy NlzpzehhHymm`l NzlyHlzzy NuhholJij Flhh

Flzzy Fiiwez Neizne FuppalmTutlm ‘Ze`‑ Fuppalm @lm KldctimDom`y ‘DK‑ Kiz`lmGzlmcoe Cemme`y

 Kifm Cemme`y 

E` HlDiajeKuhoi Hire{

Alzy Lmm Zowezl!Hire{‘C@‑ Alzhi~e

 Zuttehh Aly  Zew-Zel Aelmt @im Aeze`opf Kz - Ki Lmm Aohhez Cemmepf Aohhez Kifm Aopdfehh

 Koa Ai{ehetcoPlyhiz Autjuznez  Pezzy Rl`ohhl Jij Remm

Ltumdtoim RerreztZodflz` RerreztWodpiz Roizci~tcoClpfheem Rziwem{lmiZew- Pfialt Rziwem{lmJohh Zijomtim

Klmep ZihgePljopfl ZittoZihlm` TlhtjezzyKemdye Tdfaopp Kezzy TdfaoppJzude Tdfeomez Ehtoe Teog  Zijezp ToaimCehhy Taopf

Zodflz` Tpeznuh{Tlm`y Tpeznuh{Nzlm`rl Tpe~lzpHym`l Tpe~lzpZuttehh TuhhowlmTdipp Puzmez Zupf WizytPezetl ^ejtpez @- Rlypim ehhtAodfleh ^oehlm`Klal ylppTpewe ^ylpp

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- ?

Page 10: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 10/38

Page 11: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 11/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- <<

Page 12: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 12/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- <:

Page 13: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 13/38

 

Pflmc yiu giz yiuz turrizp

Ig Tiupf~etp Dflrpez

ig LJLPE ig Ghizo`l( Omd-

TURRIZP IUZ

L@WEZPOTEZTPfey Turrizp UT,,

Page 14: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 14/38

DFZOTRZIGGOPP pfejocezalrBnaloh-dia

Page 15: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 15/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- <5

Page 16: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 16/38

<<< } Tuope < @eh Rzl`i Mizpf

Dlre Dizlh } Ghizo`l 44?2?

:4?-5>0-:>05 @iunhlt ' Noml Fihhlm`( I~mezt

A O D F L E H R - N E M @ Z I M

GUMEZLH @OZEDPIZ

Dehhuhlz; :4?!402!70?? Pihh Gzee; 6>>!:5<!2266 

Rfime; :4?!:>0!2266 Glv; :4?!:>>!22:6 

0::0 Dhewehlm` Lwe Tuope <Gizp Ayezt( GH 44?2< 

<45 M- Hoae Lwe- Tlzltipl( GH 40:4>

Rfime; ?0<!475!<>7>

Ealo h aoce-nem`zimgumezlhfiaeBatm-dia

Nem`zim  

GUMEZLH ' DZEALP OIM TEZW ODET

:2% IGG LHH TEZW ODET GIZ LDP OWE

LJLPE IG GHIZO@L ( OMD - AEAJEZT

^^^- NEM@ZIMGUMEZLHFIAE-DIA

Page 17: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 17/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- <>

Page 18: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 18/38

AEEPOMN AOMUPET

Tiupf~etp Dflrpez Ljlpe

Aeepomn Aomupet

Klmulzy ::m` :2<:Feh` lp Lmpfimy‟t im pfe Jiuhewlz` 

Rzeto`emp ! ^lyme DezzlWR! &Juzmiup/ Jij Rem! Ljtemp Evdute`Pzeltuzez! Pi`` &CD/ Juzmt! Ljtemp Evdute`Tedzeplzy! Tdipp Puzmez! Ljtemp Evdute`Tnp( lp Lzat! &Juzmiup/ Jij Remm! Ljtemp Ev!dute`Aeepomn dlhhe` pi iz`ez lp <2;<5LA ~opfRhe`ne ig Lhhenolmde lm` l aiaemp ig tohemde-RZETO@EMP‟T ZERIZP; Zedlr ig Dfzotpaltzum( <52 jocet lm` :52 reirhe om lppem`lmde-

Pflmct pi lhh- ^e ~ohh je `iomn tlae wemue gizDfzotpalt zum mevp yelz-^e lze tpohh hiicomn giz aeajezt pi tper ur lm`gohh earpy ritopoimt- Rhelte dimto`ez tperromnur( pfot ot yiuz dflrpez( hep‟t ceer op tpzimn- Plhhy zo`e( iuz wiodet mee` pi je felz`- Gzlmcoeot niomn ~opf Rla Aov lm` 4 ipfezt-WODE RZETO@EMP‟T ZERIZP; ^lyme nlwezerizp- Dfoho diic igg ot mevp Tum`ly- Mee` rei!rhe pi alce dfoho( 4 rhl|uet( ~iztp( jetp( tedim`jetp-Joce monfp lp Gp Ayezt( hltp aimpf pfe jiipf~lt ~ehh lppem`e`( pflmct pi lhh-TEDZEPLZ_‟T ZERIZP; ^lyme nlwe zerizp-Aipoim pi ldderp <tp Jljt( :m` Ceopf( aipoimdlzzoe`-PZELTUZEZ‟T ZERIZP; ^lyme nlwe zerizp-Aipoim pi ldderp pzeltuzet zerizp( <tp Jljt( :m` Cem Aohhez( aipoim dlzzoe`-Dflrpez ruzdflte` l <2v<2 pemp giz ewempt-TEZNELMP!LP!LZAT ZERIZP; @oeteh ldp!omn( mi omdo`empt pi zerizp( Dfzotpalt zo`e ~emp~ehh-

AEAJEZTFOR ZERIZP; ^lyme Dezzl ldp!omn Aeajeztfor Dfloz zerizpe` <2 me~( : lzehoge &4 gzia Hlal/ lm` : zeme~lht-4 me~ aeajezt ti glz om Klmulzy ~opf : jeomnHlal aeajezt- Rhelte ~ehdiae Kltim Tplm!giz`( Kegg Jlz`y( Dlzhit Reze{( @lwo` Kifmtim([ld pfe Almold( Kifm Tdfohhez( @imml Kiz`lm(Hymm Fopalm( Dletlz lm` Hohy Wlhemdol- KuhoiHire{ lm` Alzy Lmm Zowezl!Hire{ &Kitoe/-

Dflrpez ot nzi~omn lm` ~e lze hiicomn gizaeajezt pi tper ur lm` gohh irem ritopoimtHENOTHLPOWE ZERIZP; Tpoggez remlhpoet flt

jeem gohe`- Ljlpe ~ejtope flt ipfez pfomnt ~elze pzldcomn- Zerizpt lze om me~theppez-TLGEP_; Joz`oe ljtemp! evdute`-Tdfiiht flwe tplzpe` l me~ teaetpez lm` me~`zowezt e`udlpoim dhlttet lp Gp Ayezt lm` DlreFonf-Rittojhy rzetempomn pi l Jiy Tdiup pziir( TdippPuzmez- Lmyime ~lmpomn pi peldf rhelte tplzplppem`omn pfe dhlttet-Hiicomn pi tper ATLR lm` gom` tiae diaau!mopoet pi rzetemp pi- Tdipp Puzmez ot Rzeto`emp ig Flzmey Riomp Co~lmot lm` im Diumdoh ~opf

Tdiup Pziir >>> lm` ~ohh evrhize irrizpumopoet-RZI@UDPT; ^e flwe thi~e` ur om tlhet( ~eautp aiwe duzzemp rzi`udp jegize iz`ezomnhimn theewe peet- Iuz tfozpt lze lhti lwlohljhe lpRozlpe Diltp Dydhet- ^e mee` tlhet jegize juy!omn aize rzi`udpt-TPLPE @EHENLPE; Gzlmcoe Cemme`y)^lyme Dezzl lppem`e` tplpe aeepomn om RlhaJly fitpe` jy Pzeltuze Diltp-Mevp tplpe aeepomn om Plhhy Gejzulzy <2pf!<4pf(zo`e im <4pf-Zerizp gzia `ehenlpe aeepomn- Honfpfiutedflrpez me~ om Alzpom Diumpy-RZ) DIAAUMODLPOIMT; Ompezwoe~ ~opf~omc me~t dimdezmomn tpoggez remlhpoet-Hlal hiicomn pi helzm ATLR pfziunf Ljlpe-^EJTOPE; Plyhiz! Ljtemp Evdute`- Me~thep!pez ot im ~ejtope-ME^THEPPEZ; Jljt flt l pflmchett kij lm`nowet l pzeaem`iut eggizp- ^opfiup fez ~ediuh` mip `i ~flp ~e `i-IH@ JUTOMETT; Joce Podcept lze tih` iup lm`lhh om( Rla jziunfp om pfe <2 gzia Nlpiz- Aea!

jeztfor hotp dlmmip je nowem iup pi rujhod-ME^ JUTOMETT; Rla flt rodpuzet gzia pfeDfzotpalt zo`e( pfeze ~ohh je l ~ejtope aeepomn-Tplpe Tlgepy @ozedpiz( Jzem`l Fedc( flttperre` `i~m gzia tlgepy `ue pi felpf ottuet-Nii` ig pfe Iz`ez; Nep yiuz wiodet felz`-Lmmulhhy Dfuzdf Dzltf zo`e lgpez aeepomn-Poae ig L`kiuzmaemp; Aipoime` B <2;57la jyJlzjlzl Jlz`ehh tedim` jy Zij DzlmTujaoppe` jy Tdipp Z Puzmez

Page 19: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 19/38

 

0<:2 Flmdidc Jzo`ne Rlzc~ly( Mizpf Gizp Ayezt( GH 44?24

:4?!??5!2402

RI JIV 72>05 • Gizp Ayezt( GH 44?27

tiupf~etp-ljlpeghizo`l-dia

Page 20: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 20/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- :2

Tiupf~etp Dflrpez ig

LJLPE ig Ghizo`l( Omd-

Iuz Dlzomn Dozdhe~ohh je ritpe` eldf aimpf-

Pfot aimpf rhelte ceer om yiuzpfiunfpt lm` rzlyezt pfegihhi~omn aeajezt lm`

pfeoz hiwe` imet-

Tiupf~etp Dflrpez Jzipfez Kifm @lfhnzem

L TREDOLH TFIUP IUP

LM@ PFLMCTPI IUZ HIDLH EWEMPRZIAIPEZT

GIZ PFEOZ TURRIZPIG IUZ AZI

PFLMC _IU

PI IUZ WIHUMPEEZT(L@WEZPOTEZT LM@TURRIZPEZT IG IUZAIPIZD_DHE ZONFPT

IZNLMO[LPOIM <??? Flzhey @lwo`tim <:22 Trizptpez

5:22 izonomlh aohet( ~ehh cerp( dhelm

joce( 0 trlzc rhunt( tdzelaomn elnhe

tfizp roret- Aize omgi b Kifm B

:4?- 705-44?: Ltcomn $5(422 iji

^lpdf giz iuz Jelzt giz Jelzt ewemp,

@eploht diaomn tiim, 

Page 21: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 21/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- :<

Aeajeztfor

Zerizp 

^ehdiae pi lhh iuz me~etp aeajezt(

Pfete rltp ge~ aimpftflwe jeem nzelp lt glz lt me~ aeajez tonmurt- O‟` hoce pi ~ehdiae

pfe gihhi~omn me~ imeyelz aeajezt pi iuz Dflrpez;

Kifm Tdfohhez( Nlzy

^ohh( Koa Tfizp(N~ymme Fodcalm(@imml Kiz`lm lhimn~opf Hohy Lzemlt( Ted!zeplzy ' Detlz Wlhem!

dol( Rzeto`emp( Gp AyeztH-L-A-L-

^e fl` : me~ HOGEAeajezt ~fi lze lhtiaeajezt ig Gp Ayezt

H-L-A-L-( Kuhoi Hire{lm` Alzy Lmm Zowezl!Hire{ &Kitoe/-

Aeajeztfor ot omev! remtowe lm` diaet ~opfl $0(222-22 lddo`emplh`elpf lm` `otaeajez!aemp rihody- Tplm` urgiz yiuz aipizdydhe

zonfpt lm` kiom ut-

Zo`e tlge(^lyme

LJLPE ig Ghizo`l Omd-(

Tiupf~etp Dflrpez

DFLRPEZ 

AEEPOMN

Gejzulzy :7( :2<:<2 l-a- lp

 Lmpfimy‟t im pfe Jhw` 

Hidlpe` lp

<424 @eh Rzl`i Jhw`-(Dlre Dizlh( Ghizo`l

:4?->>:-5?22

 Lmpfimy‟t tezwet l juggep jzelcgltp

jenommomn lp 6 la im Tum`lyt

tiupf~etp-ljlpeghizo`l-dia 

CEER UR PI @LPE IM PFE TPLPE^EJ TOPE GIZ RZETT ZEHELTET( EWEMPT

LM@ PFE ZO@E IM PFE DLROPLH,

JZOMNL ME^

AEAJEZ PI KIOM

Page 22: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 22/38

Page 23: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 23/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- :4

TIUPF^ETP DFLRPEZ 

DFOHO DIICIGG<tp rhlde( Jetp iwezlhh( Rfoh ^etp- :m` jetp(Aitp Glwizljhe( Cem ‘@oeteh‑ Diim- 4z` Rhlde( Fippetp( Kly Tplmgiz`- Heltp Gl!wizljhe( Cem ‘Pe``y Jelz‑ Aohhez- ^e fl` <: empzoet lm` iwez <22 reirhetfi~e` ur-L JON pflmc yiu pi Kifm Ippezwlmnez ig Ro!

zlpe Diltp Dydhet giz fitpomn pfe ewemp-

Goztp Rhlde ^ommez( JetpIwezlhh( Rfoh ^etp( rod!puze` ~opf Kifm lm` CoaIppezwlmnez 

→ 

Page 24: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 24/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- :0

‘Pfe gupuze ot hopezlhhy om iuz flm`t piaih` lt ~e hoce- Jup ~e dlmmip ~lop umpoh

piaizzi~- Piaizzi~ ot mi~-‑ 

! Ehelmiz Ziitewehp

Tum Aim Pue ^e` Pfu Gzo Tlp

<

Joce

Monfp l

Wodpizy Hlme

: 4 0

5 7 >

Joce

Monfp lpPFE

 KIOMP

6 Joce

Monfp lp

Wodpizy Hlme

DFLRPEZ

Jilz` Aeepomn 

? <2 << Dlz ' JoceTfi~ AlzomezFonf TdfiihRlne <5

DLRE JOCEMONFP

<: <4 <0 wlhempome

Joce

Monfp lp

PFE

 KIOMP

<5

Joce

Monfp lp

Wodpizy Hlme

<7 <> <6 5RA ! 9

HLALJOCE MONFP^omn Mupt :4<@eh Rzl`i Jhw`

<? Rze!@lypiml

Rlzpy Miim ! 7r

^etp Diltp lm`Relde Zowez

DflrpeztTEE GH_EZ RN <:

:2 :<

Joce

Monfp lp

PFE

 KIOMP

::

Joce

Monfp lp

Wodpizy Hlme

:4 :0 :5

Umope`

Joce Monfp

Tee rlne <<

:7

TIUPF^ETP

DFLRPEZ

AEEPOMN

<2 LA  Lmpfimy‟t 

:> :6

Joce

Monfp lp

PFE

 KIOMP

:?

Joce

Monfp lp

Wodpizy Hlme

Gejzulzy :2<:

GEJZULZ_ <<PF @L_; ALZOMEZ FONF TDFIIH

DLZ ' JOCE TFI^EWEMOMN; DLRE DIZLH

JOCE MONFP

Page 25: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 25/38

 

TIUPF^ETP DFLRPEZ IG LJLPE IG GHIZO@L( OMD- RN- :5

Tum Aim Pue ^e` Pfu Gzo Tlp

< : 4

0 5 7

Joce

Monfp lWodpizy Hlme

>

Joce

Monfp lWodpizy Hlme

6 ? <2

GIZP A_EZT

JOCE MONFP

<< <: <4

Joce

Monfp l

Wodpizy Hlme

<0 Joce

Monfp l

Wodpizy Hlm

DFLRPEZ

Jilz` Aeepomn 

<5 <7 <>

TP- RLPP_‟T 

@L_

<6 <? :2

Joce

Monfp lWodpizy Hlme

:<

Joce

Monfp lWodpizy Hlme

:: :4 :0

:5

TIUPF^ETP

DFLRPEZ

AEEPOMN

<2 LA  Lmpfimy 

:7 :>

Joce

Monfp l

Wodpizy Hlme

:6

Joce

Monfp l

Wodpizy Hlme

:? 42 4<

Alzdf :2<:

Page 26: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 26/38

Page 27: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 27/38

HENOTHLPOWE ZERIZPGEJZULZ_ :2<:

Nii` Aizmomn Gzee`ia Gonfpezt;Fey Ewezyime(Op ~emp `i~m pi pfe ~oze jup pfe Temlpe weztoim ig iuz Tpoggez Remlhpoet flt jeem gohe`,, TJ <>50 *Pzlggod Ig!gemtet* jy Tem- Ewezt pfe tymirtot ot;

Pzlggod Iggemtet3 Rziwo`omn dzoaomlh remlhpoet giz l rez!tim ~fi diaaopt l aiwomn woihlpoim pflp dlutet tezoiutji`ohy omkuzy pi( iz dlutet iz dimpzojupet pi pfe `elpf ig(l re`etpzolm iz l reztim irezlpomn iz zo`omn om l aipiz wefodhe iz irezlpomn iz zo`omn im l aipizdydhe iz jodydhe3ze|uozomn pflp pfe reztim rly l tredogoe` gome( tezwe laomoaua rezoi` ig omdlzdezlpoim( lm` lppem` l `zowez oarziweaemp diuzte3 ze|uozomn pflp pfe diuzp zewice pfereztim‟t `zowez hodemte giz l aomoaua tredogoe` rezoi`3rziwo`omn pflp pfe ldp `iet mip rzifojop pfe reztim gziajeomn dflzne` ~opf( dimwodpe` ig( iz rumotfe` giz lmyipfez woihlpoim ig hl~( epd-Ti mi~ ~e dlm tplzp dimpldpomn iuz Tplpe Temlpiz.t lm`hep pfea cmi~ pflp ~e ltc giz pfeoz turrizp ig pfot Johh- O~ohh ceer yiu omgizae` ljiup pfe kiuzmey ig pfot Johh lm`~fem yiu mee` pi plce oaae`olpe ldpoim- Jup giz mi~(yiu tfiuh` dimpldp yiuz hidlh Temlpiz.t iggode lm` pehhpfea ljiup TJ <>50 lm` ~otf pfea nii` hudc pfot tet!toim- Pehh pfea ~fem ~e ~ohh je ur pfeze om Gejzulzy lm`hep pfea cmi~ pflp og pfey flwe lmy |uetpoimt ljiup ai!pizdydhe zehlpe` ottuet pfey dlm lh~lyt zeldf iup pi yiu-

Feze ot l |uodc ~eechy ~zlr ur gzia pfe fonfhonfpt ig flrreme` om Plhhy- Pfot ot mim!aipizdydhe me~t( jup ~ohhhep yiu tply duzzemp im ~flp ot niomn im om Plhhy-Temlpizt pfot ~eec pldche` rezflrt pfe aitp dimpziwez!tolh ottue ig pfe henothlpowe tettoim( iwez~fehaomnhy lr!rziwomn rhlmt pi ze`zl~ jium`lzoet giz Temlpe lm` dim!

nzettoimlh `otpzodpt- Lp pfe tlae poae( Temlpe Rzeto`empAoce Flzo`irihit aiwe` |uodchy pi zewowe l dimpziweztolhrziritlh pflp ~iuh` rzowlpo{e rzotimt ldzitt pfe tiupf!ezm flhg ig pfe tplpe-Pfe Fiute ~izce` lp l thi~ez rlde( almeuwezomn johhtpfziunf diaaoppeet ~opfiup jipfezomn pi ni pi pfe Fiuteghiiz- Jup Trelcez @elm Dlmmim nlwe pfe goztp dhelz om`o!dlpoimt ig fi~ pfe Fiute ~lmpt pi lrrzildf pfe ju`nep(niomn lhimn ~opf Niw- Zodc Tdipp.t rutf giz aize e`udl!poim gum`omn jup zejuggomn alkiz Ae`odlo` dupt giz fitro!plht-*Pfe Fiute ju`nep ~ohh rzoizopo{e C!<: e`udlpoim(* Dlm!mim ~zipe- *Pfot tujdiaaoppee ~ohh zedeowe pfe nzelpetprezdemplne ig pfe Nemezlh Zewemue lhhidlpoim lt ~ehh lt

pfe nzelpetp omdzelte om gum`omn(* Dlmmim tlo`-ALRROMN PFE GUPUZE Lgpez aimpft ig felzomnt( pfe Temlpe wipe` 40!7 pi lr!rziwe me~ rihopodlh jium`lzoet giz Temlpe lm` dimnzet!toimlh `otpzodpt- Rezflrt pfe jonnetp tuzrzote ~lt pfelaiump ig jorlzpotlm turrizp giz pfe rhlmt( ~opf tewem ig pfe Temlpe.t <: @eaidzlpt kiomomn Zerujhodlmt pi wipeom glwiz-TEMLPE UMHIDCT RZOTIM RZOWLPO[LPOIMFlzo`irihit( Zuhet Dflozalm Kifm Pfzltfez( Z!Tp-

 Lunutpome( lm` Ju`nep Dflozalm K@ Lhevlm`ez( Z!Hlce^lhet( ~eze reewe` ~fem l Heim Diumpy dozduop ku`nejhidce` l rhlm pi rzowlpo{e rzotim gldohopoet om <6 diumpoet-Pfe ku`ne tlo` hl~alcezt oarzirezhy lrrziwe` pfe rhlm

om ju`nep gome rzomp( omtpel` ig om l zenuhlz hl~- Pflp he`pfot ~eec pi pfe Temlpe rutfomn giz~lz` ~opf l johh pflp~iuh` zewowe pfe rhlm- Im Gzo`ly( Flzo`irihit tlo` fe~ohh tem` l dimpziweztolh rzotim!rzowlpo{lpoim rhlm pi lm!ipfez diaaoppee giz zewoe~ gihhi~omn dimdezmt jy Tem-Aoce Gltlmi( Z!Me~ Rizp Zodfey( giz dhitez zewoe~ ig pfe omopolpowe  — ~fodf omopolhhy ~lt tdfe`uhe` imhy giz lfelzomn om Pfzltfez.t Zuhet Diaaoppee-FIUTE ZEHELTET JU@NEP LHHIDLPOIMT

P~i ~eect ompi pfe :2<: tettoim( Fiute ju`nep hel`eztgihhi~e` pfziunf im rziaotet pi rutf giz~lz` ~opf ~zop!omn pfe me~ ju`nep( `etrope tempoaempt om pfe Temlpe giz niomn thi~ umpoh aize edimiaod `lpl ot al`e lwlohljhe-Om zeheltomn ju`nep lhhidlpoimt  — pfe `epezaomlpoim ig fi~ audf eldf rlzp ig pfe ju`nep ~ohh omdhu`e ! FiuteTrelcez @elm Dlmmim tlo` pfe dflajez ~iuh` fimiz Niw- Zodc Tdipp.t dlhh pi ruar lm l``opoimlh $< johhoimompi rujhod e`udlpoim-UMEARHI_AEMPRziwo`omn l jldc`zir giz lhh ju`nep menipolpoimt( pfetplpe.t edimiay dimpomue` pi aiwe om pfe zonfp `ozedpoim-Pfe tplpe.t umearhiyaemp zlpe om @edeajez gehh 2-< rez!demplne riompt pi ?-? rezdemp( pfe goztp poae tomde Lrzoh

:22? pflp pfe tplpe.t kijhett zlpe gehh jehi~ `iujhe `onopt-OMPEZMEP DLGÏT @ZL^ NIWEZMIZ.T OZEPlcomn fot tpzimnetp tplm` yep( pfe niwezmiz pfot ~eectlo` fe jehoewe` Ompezmep dlgït ~eze ohhenlh iz tfiuh` jeohhenlh lt ot omtezpe` foatehg ompi l fonf rzigohe geu`- ^opfirritomn gldpoimt kidceyomn giz ritopoim im pfe ottue ig evrlm`e` nlajhomn om pfe tplpe( Tdipp `egem`e` pfetplpe.t hippezy rzinzla jup tlo` pfe tpizegzimp dlgït(~fodf iggez diarupezo{e` thipt lm` ipfez t~eertplcetnlaet( lze tcozpomn pfe hl~-HIDLH PEZA HOAOPT AELTUZE MLZZI^H_ L@!WLMDETP~i `edl`et lgpez wipezt tlo` *eonfp ot emiunf* giz tplpehl~alcezt( l Fiute rziritlh diuh` hel` pi peza hoaoptgiz tfezoggt( plv dihhedpizt lm` ipfez diumpy iggodolht omalmy rlzpt ig pfe tplpe- Pfe Fiute Diaaumopy ' Aoho!plzy Lgglozt Tujdiaaoppee im ^e`met`ly mlzzi~hy lr!rziwe` l rzirite` dimtpopupoimlh laem`aemp &FKZ >65/pflp ~iuh` alce dhelz wipezt om ljiup :2 diumpoet dlmthlr peza hoaopt im hidlh iggodolht- Pfe 6!> tujdiaaoppeewipe zeghedpe` `eer `owotoimt pflp zealom ljiup peza hoa!opt( ~fodf ~eze lrrziwe` giz pfe Henothlpuze om <??:-*Jltodlhhy( op &pfe rzirite` dimtpopupoimlh laem`aemp/ otljiup pfe ~ot`ia ig pfe reirhe(.. trimtiz Kifm ^ii`( Z!^ompez Flwem( tlo`-‑Op.t ljiup ~flp pyre ig niwezmaemppfey ~lmp giz pfeoz diumpy-.. Jup ipfez hl~alcezt tlo`diumpy iggodolht( om eggedp( flwe peza hoaopt jedlute pfeylze ur giz ehedpoim ewezy giuz yelzt-

*O la kutp gum`laemplhhy lnlomtp peza hoaopt(.. tlo` Zer-Tdipp Zlm`ihrf( @!Izhlm`i- ^ii`.t rziritlh ~iuh` lr!rhy pi ljiup :2 diumpoet pflp irezlpe um`ez wipez!lrrziwe` dflzpezt- Pfite diumpoet !!! omdhu`omn alkiz riruhlpoim dempezt tudf lt Jzi~lz`( Aolao!@l`e( @u!wlh( Fohhtjiziunf( Izlmne( Rlha Jeldf lm` Romehhltdiumpoet !!! flwe aize ghevojohopy gzia tplpe hl~t pflmipfez diumpoet-

JOHH ^IUH@ DHELZ TAICE IUPTO@E DOP_ FLHH;

 L Temlpe diaaoppee Pfuzt`ly lrrziwe` l johh pflp diuh`hel` pi jzelcomn ur pfe fu``het ig taicezt iupto`e dopyflhht lm` diumpy diuzpfiutet- Pfe johh &TJ >07/ ~iuh`

Page 28: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 28/38

lhhi~ dopoet lm` diumpoet pi zetpzodp iup`iiz taicomn impfeoz rzirezpy- Trimtiz Lhlm Flyt( Z!Ualpohhl( tlo` pfe johhot ompem`e` pi fehr tpir taicomn melz pfe empzlmdet ig niw!ezmaemp juoh`omnt- Fe tlo` op ~iuh` mip lrrhy pi rujhodrhldet tudf lt jeldfet- Pfe Temlpe Felhpf ZenuhlpoimDiaaoppee wipe` umlmoaiuthy pi lrrziwe pfe johh( jupDflozalm Zeme Nlzdol( Z!Folhelf( tlo` fe ~lmpt pi alcetuze op ~iuh`m.p lggedp taicomn im dopy!i~me` to`e~lhct- Fetlo` fe ot dimdezme` ljiup zetpzodpomn taicomn lp to`e~lhc

zetpluzlmpt-ZIL@ ZLNE JOHH NEPT PZLDPOIM OM TEMLPEAipizotpt ~fi aelm`ez om pfe hegp hlme diuh` je podcepe`lm` gome` um`ez l johh pflp teeat pi diae ur eldf ig pfehltp tewezlh yelzt- Om l``opoim pfe rziritlh( TJ :00( alcetop l riomp!thlyomn iggemte giz l `zowez iz rlttemnez *pi ompem!poimlhhy iz umompempoimlhhy( `ue pi l hitt ig eaipoimlh dim!pzih( omkuze iz cohh lmipfez `zowez( rlttemnez( iz re`etpzolm(iz pi lppearp iz pfzelpem pi omkuze iz cohh lmipfez `zowez( rlt!temnez( iz re`etpzolm-* Trimtize` jy Tem- Aoce Jemmepp( Z!Jzl`empim( pfe johh ~iuh` hewy gomet ig ur pi $522 giz zerelpiggem`ezt- ^opf l zetihwe pflp ~iuh` oarzett Totyrfut(Jemmepp flt zerelpe`hy iggeze` pfe aeltuze pflp iwez pfeyelzt flt mip fl` pfe pzldpoim pi jediae hl~- Hltp yelz(

Jemmepp.t lppearp zlm iup ig nlt( hlmnuotfomn om aettlnetlt pfe tettoim dlae pi l dhite-FIUTE ZIHHT IUP ROR JOHHPfe Fiute im ^e`met`ly zihhe` iup opt weztoim ig l dia!rzefemtowe johh jldcezt tly ~ohh ze`ude ditpt om pfe tplpe.tmi!gluhp lupiaijohe omtuzlmde alzcep( jup op flt lhzel`yzlote` dimdezmt gzia `idpizt lm` lppizmeyt- Pfe FiuteOmtuzlmde lm` Jlmcomn Tujdiaaoppee im l <2!5 wipe lr!rziwe` l aeltuze &FJ <<?/ pflp zetpzodpt lppizmey geet lm`gummeht lddo`emp wodpoat pi fitroplh eaeznemdy ziiat iz tlpehhope uznemp dlze gldohopoet lttidolpe` ~opf EZt om lm eg!gizp pi duzj ditpt- Pfe johh lhti ze|uozet rlpoempt pi teecdlze ~opf >: fiuzt3 l rziwotoim trimtiz Zer- Koa Jiy`( Z!Jzl`empim( tlo` ~lt l aiwomn plznep-

Pfe temlpe weztoim dlhht giz ponfpez zetpzodpoimt im dhomodt(aize `eplohe` rihode zerizpt lm` alcomn tuze fitroplht neprlo` lze lhh rlzp ig l Temlpe rziritlh ompzi`ude` Aim`ly pialce alkiz zewotoimt pi pfe tplpe.t audf alhonme` mi!gluhplupi omtuzlmde alzcep-  L `ly jegize hl~alcezt lze tdfe`uhe` pi dimweme( Tem-Kie Menzim( Z!Tpulzp ompzi`ude` l aeltuze &TJ <672/( lfonfhy lmpodorlpe` eggizp pi alce dflmnet pi pfe tytpea pflprziwo`et ur pi $<2(222 om ae`odlh diwezlne gihhi~omn lmlddo`emp zenlz`hett ig ~fodf `zowez ot lp gluhp-Omdzeltomnhy evremtowe lm` zo``he` ~opf gzlu`( pfe tplpe.treztimlh omkuzy rzipedpoim tytpea flt gium` optehg om tewezlhdzittflozt- Niw- Zodc Tdipp( Dfoeg Gomlmdolh Iggodez Kegg Lp!~lpez lm` hel`ezt om jipf dflajezt flwe tomnhe` iup pfe

ottue lt l rzoizopy giz pfe urdiaomn tettoim-Jutomett nziurt flwe dlhhe` im hl~alcezt pi gov pfe tyt!pea iz tdupphe op- Om pfe Fiute( l flm`guh ig johht flwe jeemgohe`- Tiae zerelh pfe ROR tytpea lhpinepfez &FJ <22>/lm` zerhlde op ~opf l tytpea ig alm`lpizy eaeznemdy diw!ezlne pflp ~iuh` je rlo` jy pfe `zowez lp gluhp- Ipfezt &FJ<<?( FJ 5:4 lze aize plznepe` lp pfe gzlu` eheaempt lm`dzltf zerizpt-JHIDC @ZUN GEHIMT GZIA NEPPOMN DLTF LTTOT!PLMDEPfe Fiute Felhpf lm` Fualm Tezwodet Lddett Tujdia!aoppee pfot aizmomn wipe` ?!7 om glwiz ig l johh pflp ~iuh`ze|uoze pfe @erlzpaemp ig Dfoh`zem lm` Glaohoet pi `emy

dltf lttotplmde jemegopt lm` gii` lttotplmde jemegopt pilmyime ~fi flt jeem dimwodpe` ig l gehimy giz pfe rittet!toim ig `zunt im iz lgpez Kuhy <( :2<:- Pfe johh flt lm ev!derpoim giz reirhe ~fi flwe nime pfziunf l `zun pzelpaemprzinzla( lm` ~iuh` lhhi~ pfe lrriompaemp ig tiaeimeehte pi zedeowe jemegopt im jeflhg ig pfe reztim.t dfoh`zem-Pfe aeltuze ot trimtize` jy Zer- Koaay Taopf( Z!Omwezmett( ~fi hltp yelz trimtize` l aeltuze ze|uozomn`zun petpt giz pfite teecomn dltf lttotplmde- Pflp johh

rltte` jup flt jeem dflhhemne` om diuzp-HIICOMN IUP GIZ WEPEZLMT;_iumn tih`oezt ~fi zepuzm gzia pfe aohoplzy iunfp pi jeljhe pi nep l dimdelhe` ~elrimt rezaop lgpez dlzzyomnlzium` ~elrimt giz pfe hltp diurhe yelzt( ewem og pfey.zemip :<( zeltimt Tem- Kie Menzim( pfe trimtiz ig TJ ??6(~fodf ~ohh je felz` Aim`ly om Temlpe Aohoplzy Lgglozt- Pfediaaoppee lhti plcet ur TJ ?::( ~fodf laimn ipfez pfomntrziwo`et pflp tiaeime ~fi dhloat pfey diaaoppe` l dzoao!mlh iggemte lt l zetuhp ig ritppzlualpod tpzett `otiz`ez(pzlualpod jzlom omkuzy( tujtplmde ljute( iz rtydfihinodlhrzijheat tpeaaomn gzia tezwode om l diajlp pfelpez om pfeUmope` Tplpet aohoplzy aly flwe l felzomn im pflp ottuejegize tempemdomn-

Pfe johh lhti dzelpet l aot`eaelmiz rzepzolh wepezlmt‟ pzelp!aemp ompezwempoim rzinzla( lm` ze|uozet dihhenet lm` umo!weztopoet pi aiwe wepezlmt pi pfe fel` ig pfe home ~fem l`!aoppomn tpu`empt pi dihhene og pfey aeep pfe ze|uozeaempt-&Aim`ly( < r-a-( 4> Temlpe Iggode Juoh`omn( pfe Dlropih-/DLTOMIT RHLM NEPT GOZTP PETP;Pfe Temlpe Zenuhlpe` Om`utpzoet Diaaoppee ot evredpe` piwipe im l dimpziweztolh johh &TJ ><2/ pflp ~iuh` lhhi~ ur pipfzee *`etpomlpoim* zetizp dltomit om Ghizo`l- Pfe johh lhti~iuh` alce l muajez ig ipfez dflmnet pflp ~iuh` lggedprlzo!aupulh gldohopoet lm` Ompezmep dlget- &Aim`ly( 4;<5r-a-( <<2 Temlpe Iggode Juoh`omn( pfe Dlropih-/ME^ IREM NIWP ^EJTOPE;Pfe Gium`lpoim giz Niwezmaemp Lddiumpljohopy( ~fodf johht

optehg lt l *gzee alzcep pfomc plmc(* ~ohh zihh iup Ghizo`lIrem!Niw-izn( lm ompezldpowe ~ej tope pflp lhhi~t utezt pi lddett`eploht ig melzhy $<-0 pzohhoim om tplpe( diumpy lm` hidlh niw!ezmaemp trem`omn( rlyzihh lm` wem`iz rlyaempt-*Ghizo`lIremNiw-izn omdhu`et `edl`et ig niwezmaemptrem`omn lm` rlyzihh `lpl( telzdfljhe jy tplpe lnemdy(earhiyee mlae( aumodorlhopy( jutomett mlae( lm` ipfez om`odlpizt(* pfe nziur tlyt- *Cey gom`omnt gzia pfe melzhy45 aohhoim zediz`t‐lhh ijplome` pfziunf rujhod zediz`t ze!|uetpt pi wlzoiut niwezmaemp lnemdoet‐~ohh je tflze`-*Dfoeg Gomlmdolh Iggodez Kegg Lp~lpez lhti lppem`t( lhimn ~opfZerujhodlm henothlpizt- &Aim`ly( <2 la( Alkizopy IggodeDimgezemde Ziia( 4:4 Dlropih-/PEVPOMN ^FOHE @ZOWOMN JLM DIMTO@EZE@;

Pfe Temlpe Diaaumodlpoimt( Emezny lm` Rujhod UpohopoetDiaaoppee ~ohh plce ur l johh &TJ 0<7/ pflp ~iuh` jlm pev!pomn ~fohe `zowomn- &Pfuzt`ly( 6 l-a-( <<2 Temlpe IggodeJuoh`omn( pfe Dlropih-/T\ELH IM PEEMT ^FI NEP PODCEPT( JUP PEHHOMNJITT PII AUDFHl~alcezt ~lmp tplpe iggodolht pi je ljhe pi tem` yiu lmipe pi hep yiu cmi~ og yiuz co`t nep l tree`omn podcep- Jup og yiu nep dlunfp niomn pii gltp( pfey `im.p zelhhy ~lmp pfetplpe pehhomn yiuz jitt-Ig diuzte yiu ! lm` yiuz jitt ! dlm gom` iup lmypoae yiu~lmp og tiaeime.t fl` l podcep; `zowomn zediz`t lze rujhodum`ez tplpe hl~- Kutp ni pi pfe @erlzpaemp ig Fonf~ly

Page 29: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 29/38

Tlgepy lm` Aipiz Wefodhet lm` nowe pfea yiuz co`.t mlae — iz lm earhiyee.t mlae — lm` rly pfe gee lm` yiu dlm gom`iup ~fepfez pfey flwe l hel` giip iz `zowe ~fohe `zumc- Lhaitp lmy diarlmy pflp flt earhiyeet ~fi `zowe giz ~izc( gzia tdfiih jut `zowezt pi rldclne `ehowezezt(dfedct im `zowez zediz`t-Jup lp ottue im Aim`ly ~lt l johh pflp ~iuh` puzm pfe rzid!ett lzium` om tiae dltet( heppomn rlzempt tonm ur pi jemipogoe` ehedpzimodlhhy lmypoae pfeoz dfoh` woihlpet l pzlggod

hl~- Pfe rlzemp ~iuh`m.p flwe pi rezoi`odlhhy dfedc pfeoz dfoh`.t zediz`( pfe @FTAW ~iuh` toarhy hep pfea cmi~ lmypoae pfeoz co`t flwe teem jhue honfpt om pfe zelzwoe~-Pfe johh &TJ 650/ emkiye` guhh turrizp ig pfe Temlpe Pzlmt!rizplpoim Diaaoppee im Aim`ly( tem`omn pfe aeltuze pipfe Ju`nep Diaaoppee-Jup mip jegize pfe Pzlmtrizplpoim Diaaoppee gozahy zekedpe`l rzirite` laem`aemp pflp ~iuh` flwe lhti lhhi~e` ea!rhiyezt pi tonm ur ~opf @FTAW pi nep mipodet ~fem pfeoz ~izcezt — ~fepfez pfey `zowe giz pfeoz kij iz mip — nep tiaetizp ig pzlggod podcep-(

FIAETPEL@ EVEARPOIMT LRRZIWE@Temoiz dopo{emt lm` tuzwowomn triutet ig aohoplzy lm` eaez!nemdy reztimmeh ~iuh` jediae pflp hlpetp nziurt pi jemegop

gzia l``opoimlh fiaetpel` evearpoimt um`ez l rloz ig Fiute zetihupoimt pflp rltte` pfe Fiute Gomlmde lm` PlvDiaaoppee im Puet`ly- Gihhi~omn tiaepoaet eaipoimlh`ejlpe( pfe rlmeh lrrziwe` FKZ ?4( ~fodf ~iuh` lhhi~~o`i~t lm` ~o`i~ezt ig aohoplzy reztimmeh lm` eaeznemdygoztp zetrim`ezt pi ijplom lm l``opoimlh evearpoim im$:5(222 ig lttette` rzirezpy wlhue giz mim!tdfiih zehlpe`l` wlhizea plvet- FKZ 55 ~iuh` rezaop diumpoet lm` au!modorlhopoet pi hoaop( giz fiaetpel` rzirezpy |ulhogyomn giz pfehi~!omdiae temoiz eve l` wlhizea plv lttettaempt giz pfeoz zetredpowe hewoet pi pfe rzewoiut yelz‟t lttette`wlhue- Jipf johht rltte` umlmoaiuthy- Og pfey uhpoalpehyrltt pfe Henothlpuze( pfey.` mee` wipez lrrziwlh-

ME^ ZE@!HONFP ZERELH JOHH GOHE@Pfe jlpphe iwez ze`!honfp dlaezlt giz :2<: jenlm om elzmetpPuet`ly( ~fem Zer- Tdipp Rhlcim( Z!Himn~ii`( gohe` laeltuze pi zerelh pfe hl~ lhhi~omn pfe dlaezlt pi je ute`pi dlpdf pfite zummomn pfe pzlggod tonmlht- Rhlcim.t henothl!poim &FJ 0<>>/ ot pfe tplzpomn num giz pfe hlpetp dflrpez om lhimn!zummomn lm` eaipoimlh `ejlpe iwez pfe glpe ig pfedlaezlt- L toaohlz rziritlh jy Zer- Zodflz` Dizdizlm( Z!Me~ Rizp Zodfey( mlzzi~hy rltte` pfe Fiute hltp yelz jup`oe` om pfe Temlpe-Pfe fonfhonfp ig pfe henothlpowe ~eec ~ohh je im pfe Temlpeghiiz ~feze pfe dflajez ~ohh plce ur ze`otpzodpomn im Puet!`ly ~opf l wipe evredpe` im ^e`met`ly- Lhti ^e`met`ly(pfe Temlpe Zuhet Diaaoppee ot tdfe`uhe` pi plce ur l johh

pflp ~iuh` rzowlpo{e tewezlh rzotimt om <6 diumpoet( lm` lTemlpe Diaaoppee im Puet`ly hiict lp l aeltuze pi jlm*toauhlpe` nlajhomn `ewodet* ~fodf lze rirromn ur om Ompez!mep dlget- L Fiute diaaoppee flt pfe johh jlmmomn Ompezmepdlget im Puet`ly-Pfe fonfhonfp om pfe Fiute pfot ~eec aly je dimpomue` hot!pemomn pi umoweztopoet ljiup rittojohopoet giz fonfez e`udlpoimzegiza- Pfe Fiute E`udlpoim Diaaoppee pfot ~eec ~ohhfelz gzia Rzeto`emp Kifm Fopp ig UDG( Ku`y Nemtflgp ig UTG( Kifm @ehlmey ig UMG( ^ohtim Jzl`tfl~ ig Ghizo`lNuhg Diltp Umoweztopy( Ku`y Jemte ig ^etp Ghizo`l lm`Niz`im Aodflhtim ig Me~ Dihhene-Pfe ~eec tplzpt elty — Aim`ly tplpe niwezmaemp plcet

pfe `ly igg giz Alzpom Hupfez Comn @ly-PUET@L_( KLM- <>( :2<: 

DZOAOMLH KUTPODE; Pfe Fiute Dzoaomlh Kutpode Diaaoppee im Puet`ly dimto`ezt henothlpoim nowomn tredolh pzelp!aemp pi dezplom aohoplzy wepezlmt lddute` ig dzoaet &FJ<<>/( lm` jlzzomn tiae zetpzlompt im rzenmlmp rzotimezt&FJ 47>/( laimn ipfez johht- &Puet`ly( 6;42 l-a-( 020Fiute Iggode Juoh`omn( Pfe Dlropih-/ 

HOGPOMN GIN IM NLT RZODET; Pfe Fiute Emezny '

Upohopoet Tujdiaaoppee ~ohh plce ur l johh &FJ 4?</ pflp~iuh` ze|uoze nlt!tplpoim tonmt pi alce dhelz og aipizotptflwe pi rly `oggezemp laiumpt ~fem pfey ute dze`op dlz`tomtpel` ig dltf- &Puet`ly( ? l-a-( :<: Cmipp Juoh`omn( pfeDlropih-/TEMLPE OM TETTOIM; ALRT; Pfe Temlpe ot tdfe`uhe` piplce ur opt ze`otpzodpomn rhlmt im pfe tredolh iz`ez dlhem`lz-@eaidzlpt `o` mip gohe lhpezmlpowet pi eopfez pfe Temlpe rhlm&TKZ <<>7/ iz pfe dimnzettoimlh alr &TJ <<>0/ lrrziwe`jy pfe Temlpe Zelrrizpoimaemp Diaaoppee- &Puet`ly( <2l-a-( Temlpe Dflajez( Pfe Dlropih/^E@MET@L_( KLM- <6( :2<:TEMLPE GHIIZ TETTOIM; ZE@OTPZODPOMN WIPET; Pfe Temlpe ot tdfe`uhe` pi wipe im rhlmt pi ze`zl~ `ot!

pzodpt giz pfe Temlpe &TKZ <<>7/ lm` pfe tplpe.t dimnzet!toimlh `ehenlpoim &TJ <<>0/- &^e`met`ly( 6 l-a- lm` :;<5r-a-( Temlpe Dflajez( Pfe Dlropih-/PFUZT@L_( KLM- <?( :2<:TEMLPE PZLMTRIZPLPOIM; L`t im tdfiih juttet &TJ400/( l rzinzla pi mipogy rlzempt ~fem pfeoz peemt jzelcpzlggod hl~t &TJ 650/ lm` pfe @erlzpaemp ig Fonf~ly Tlgepylm` Aipiz Wefodhet lnemdy johh &TJ <<::/ lze laimn pfejohht jegize pfe Temlpe Pzlmtrizplpoim Diaaoppee-&Pfuzt`ly( 6 l-a-( 4> Temlpe Iggode Juoh`omn( Pfe Dlropih-/TEMLPE DZOAOMLH KUTPODE; Temlpe Dzoaomlh Kutpodedimto`ezt l johh pflp ~iuh` hi~ez pfe lne giz l dimdelhe`~elrim rezaop giz reirhe ~fi ~eze om pfe aohoplzy lm` rze!tualjhy ~eze lhzel`y dlzzyomn l num ~fem pfey ~eze om-

&TJ ??6/- &Pfuzt`ly( <2;<5 l-a-( 4> Temlpe Iggode Juoh`omnPfe Dlropih-/GZO@L_( KLM- :2( :2<:GOMLH DIAAOPPEE TPIR GIZ ME^ ALRT; Pfe FiuteZe`otpzodpomn Diaaoppee plcet ur rziritlht giz alrt giz pfe tplpe Fiute lm` pfe Ghizo`l dimnzettoimlh `ehenlpoim- Oflt pfzee irpoimt pi dfiite gzia im eldf- &? l-a-( 020Fiute Iggode Juoh`omn( Pfe Dlropih/

HLPWLHL; NI LFEL@( RZ_ DEHH RFIME GZIA FOTFLM@ L `ly lgpez l ge`ezlh lnemdy tunnetpe` ewezy tplpe tfiuh`jlm iz hoaop dehh rfime ute ~fohe `zowomn( Ghizo`l hl~alceztjenlm zeldpomn- Tem- Kldc Hlpwlhl( l Romehhlt Diumpy Ze!

rujhodlm( pehht <2 Me~t ^PTR om Plarl pflp fe ~iuh`m.pturrizp pfe rzirite` jlmt pflp lze gohe` ~opf pfe Henothl!puze- *_iu dlm plce op iup ig ay dih` `el` gomnezt(* Hlpwlhltlo` ig fot dehh rfime- Fe tlo` fe plhct lm` `zowet lhh pfepoae- Tem- Mlmdy @epezp( Z!Wemode( flt gohe` l johh pflp~iuh` jlm pevpomn lm` `zowomn( l aeltuze &TJ 0<7( FJ:??/( trimtize` om pfe Fiute jy Zer- Zly Rohim( Z!Tlzltipl- Tem- Pfl` Lhpalm( Z!Woezl( lm` Zer- Ozw Thit!jezn( @!Jidl Zlpim( lze trimtizomn henothlpoim &TJ ?42(FJ <6>/ pflp ~iuh` rzifojop aomizt gzia utomn pfe dehhrfime om lmy ~ly ~fohe `zowomn- @epezp pih` ^PTR pflp pfepevpomn jlm ot diaaim temte- *Op.t mip hoaopomn lmyime.treztimlh gzee`ia(* tfe tlo`- *Op.t l tlgepy ottue-*

Page 30: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 30/38

MPTJ UZNET JLM IM DEHH RFIMET ^FOHE@ZOWOMNPfe Mlpoimlh Pzlmtrizplpoim Tlgepy Jilz` im Puet`lyuzne` tplpet pi jlm dehh rfime ute ~fohe `zowomn( pfe goztptudf dlhh jy l ge`ezlh lnemdy-Om Ghizo`l( johht pflp ~iuh` rzifojop co`t um`ez <6 gzia plhc!omn!~fohe!`zowomn lze gohe` jy l Temlpe Zerujhodlm lm` lFiute @eaidzlp( ~fohe lmipfez johh( dlzzoe` Zerujhodlmt omjipf dflajezt( ~iuh` jlm pevpomn lm` `zowomn-

Jup pfe Fiute @eaidzlp trimtizomn pfe johh pi jlm co`tum`ez <6 gzia utomn dehh rfimet ~fohe `zowomn tlo` Puet`lyfe ~ltm.p dimgo`emp pfe MPTJ zediaaem`lpoim ~iuh` niwezy glz pi aiwe lhimn fot rziritlh( ~fodf fe gelzt ~ohh `oeom lm umgzoem`hy Fiute diaaoppee-*Umgizpumlpehy giz pfe tplpe ig Ghizo`l( lhh pfete zil` tlgepyjohht lze jipphe` ur om l `zl~ez(* tlo` Zer- Ozw Thitjezn( @!Jidl Zlpim-Thitjezn flt om pfe rltp dzopodo{e` pfe dflozalm ig pfeFiute Pzlmtrizplpoim lm` Fonf~ly Tlgepy Tujdiaaoppee(Zer- Jzl` @zlce( Z!Eudfeelmml( tunnetpomn pflp @zlce~lmpt pi cohh johht zehlpe` pi zenuhlpoimt im `zowezt- Lm` Thit!jezn `o` lnlom om lm ompezwoe~ im Puet`ly-

O nuett pfey flwe pi ni wezy thi~hy( pfe imhy pfomn O dlm `iot pi flwe rlpoemde lm` jzomn pfe ottue ur iwez lm` iwez lm` ime `ly pfey.hh kutp je poze` gzia felzomn op gzia ae(*tlo` Thitjezn( ~fi flt al`e zil` tlgepy fot alom ottue ompfe Henothlpuze- Thitjezn.t `lunfpez `oe` om l dlz dzltftewezlh yelzt lni( lm` giz almy yelzt( Thitjezn ~lt jetpcmi~m om pfe Henothlpuze giz fot eggizp pi rltt l johh lhhi~omnrihode pi ruhh iwez `zowezt giz mip ~elzomn l telpjehp( ~fodfewempulhhy jedlae hl~-@zlce `o`m.p oaae`olpehy zetrim` pi l ze|uetp giz diaaemphlpe Puet`ly- Jup hltp aimpf `uzomn l diaaoppee aeepomn(um`ez |uetpoimomn gzia Thitjezn im l pevpomn jlm( @zlcetlo` og pfeze ~lt turrizp gzia emiunf aeajezt( lm` og op~eze *geltojhe lm` zelhotpod(* pfem fe.` felz l johh om pfediaaoppee- Thitjezn ot l di!trimtiz ig l johh &FJ :??/(

lhimn ~opf Zerujhodlm Zer- Zly Rohim ig Tlzltipl pflp~iuh` jlm pevpomn lm` `zowomn- Pfe aeltuze ot lttonme` [email protected] tujdiaaoppee( jup fltm.p jeem rup im pfe lnem`lgiz l felzomn-Thitjezn ot lhti pfe Fiute trimtiz ig l johh pflp ~iuh` rzi!fojop pfe ute ig flm`feh` dehh rfimet lm` ipfez ehedpzimod`ewodet — mip kutp giz pevpomn( jup lmy ute — jy `zowezt um`ez <6 lm` reirhe `zowomn tdfiih juttet( zenlz`hett ig pfeoz lne- Pflp johh &FJ <6>/ lhti ~iuh` flwe pi nep pfziunf pfeFonf~ly Tlgepy tujdiaaoppee- Pfe aeltuze ~iuh` lhtirup l hoaop im fi~ almy rlttemnezt yiumn `zowezt diuh`flwe om pfeoz dlz-Pfe jlm im dehh rfime ute jy aomizt ot trimtize` om pfeTemlpe &TJ ?42/ jy Tem- Pfl` Lhpalm( Z!Woezl( ~fohe pfe

jlm im pevpomn &TJ 0<7/ ot trimtize` jy lmipfez Zerujho!dlm( Tem- Mlmdy @epezp ig Wemode( lm` ~lt zedemphy lr!rziwe` umlmoaiuthy jy pfe Temlpe Pzlmtrizplpoim Diaaop!pee( ti pfe ottue otm.p l rlzpotlm ime-Jup zetpzodpoimt im ~flp `zowezt dlm `i — gzia telp jehp lm`dlz telp hl~t pi pfite zetpzodpomn co`t gzia zo`omn om pfejldct ig rodcurt — flwe himn dup lhimn p~i `owo`et om pfeGhizo`l Henothlpuze-Ime ot jep~eem zuzlh hl~alcezt( tiae ig ~fia tee op ltlm omgzomneaemp im l reztimlh hojezpy pflp ot rlzp ig zuzlhduhpuze lm` reztimlh zetrimtojohopy pflp niet lnlomtp pfeHojezplzolm tpzelc om almy zuzlh lzelt( lm` ewezyime ehte-Pfe ipfez ot lhimn zldolh homet( ~opf tiae jhldc lm` Fot!rlmod hl~alcezt om pfe rltp evrzettomn dimdezmt iwez me~

pzlggod hl~t( ~fodf tiae gelz diuh` hel` pi l``opoimlh zldolhrzigohomn-Pfe MPTJ tlo` Puet`ly pflp `otpzldpe` `zowomn( tiae ig op`ue pi dehh rfime ute( dimpzojupe` pi melzhy 0(222 fonf~ly`elpft hltp yelz( dopomn Mlpoimlh Fonf~ly Pzlggod Tlgepy L`!aomotpzlpoim `lpl-*Lddiz`omn pi pfe Mlpoimlh Tlgepy Diumdoh( `zowezt utomn dehhrfimet hiic jup gloh pi tee ur pi 52 rezdemp ig pfe omgizal!poim om pfeoz `zowomn emwozimaemp(* pfe MPTJ tlo` om opt zed!iaaem`lpoim-

Pfe lnemdy lhti tlo` pflp om l mlpoimlh tuzwey jy LLLGium`lpoim giz Pzlggod Tlgepy( 7? rezdemp ig Laezodlmt ze!rizpe` pflp pfey.we plhce` im pfeoz dehh ~fohe `zowomn om pfehltp 42 `lyt lm` :0 rezdemp tlo` pfey.we pevpe` iz ealohe`~fohe `zowomn zedemphy-

Gzia pfe Aipizdydhe Zo`ezt Gium`lpoim(^ltfomnpim( @-D-MFPTL Rziritet Aipizdydhe Tpu`yPfe Aipizdydhe Zo`ezt Gium`lpoim &AZG/ zerizpt pflp pfeMlpoimlh Fonf~ly Pzlggod Tlgepy L`aomotpzlpoim &MFPTL/flt ze|uetpe` diaaempt im l rzirite` aipizdydhe tlgepytpu`y-Pfe tpu`y pfey lze rziritomn dirydlpt ime pflp pfe Aipiz!dydhe Tlgepy Gium`lpoim &ATG/ ot duzzemphy dim`udpomn(cmi~m lt pfe ―mlpuzlhotpod tpu`y-‗ Pfe ATG tpu`y flt om!tpzuaempe` l fum`ze` aipizdydhet ~opf diarupezt( dla!ezlt lm` lhh tizpt ig aepezt- Pfite tredolhhy!e|uorre` imefum`ze` aipizdydhet lze jeomn zo``em jy wihumpeezt ldzittpfe diumpzy lt pfeoz reztimlh jocet- Lgpez ime yelz( pfe om!tpzuaempt lze plcem igg lm` pfe lmlhytot jenomt- MFPTL otrziritomn pfe evldp tlae tpu`y( imhy ~opf <72 aipizdydhet-Pfot rziritlh `iet diae lt l jop ig l tfidc( dimto`ezomnpfe ge`t flwe jeem tpzunnhomn pi dim`udp lmipfez aipizdy!dhe tpu`y pflp pzldct ldpulh dzltfet- Pflp ―dzltf dlutlpoimtpu`y‗ flt jeem hlmnuotfomn tomde :227 lm` flt yep pi

diarhepe `lpl dihhedpoim( lmlhytot lm` gomlh zerizpomn-―O `i hoce pfe o`el ig pfe tpu`y(‗ tlo` Kegg Femmoe( AZG WodeRzeto`emp ig Niwezmaemp Zehlpoimt lm` Rujhod Lgglozt-―Pzldcomn wihumpeez zo`ezt lm` dihhedpomn tiae jetp rzld!podet giz diumpezaeltuzet ot l nzelp o`el( jup lt ~opf ewezytpu`y pfeze ~ohh je tiae pedfmodlh lm` hinotpodlh junt pi~izc iup iwez pfe diuzte ig pfe tpu`y- Op teeat pi ae pflp op~iuh` je ~ote pi ~lop im pfe ATG zetuhpt lm` ute pfea pidzlgp l jeppez( tpuz`oez tpu`y-‗MFPTL ot lhzel`y rze`odpomn pflp iup ig pfe <72 rlzpodorlmptom pfeoz rzirite` me~ mlpuzlhotpod tpu`y( :2 ~ohh flwe ldzltf lm` tutplom omkuzoet ti teweze pflp pfey autp je ze!

rizpe`- Ti glz pfeze flt jeem mi aempoim ig pfe ditp giz pfeme~ tpu`y-Pfe ge`t lze ltcomn giz diaaempt im pfe rziritlh- Pfediaaemp rezoi` zumt pfziunf Klmulzy <>( :2<<- Zel` pferziritlh lm` helzm fi~ pi tujaop diaaempt feze; fppr;))~~~-nri-niw)g`tyt)rcn)GZ!:2<<!<<!<7)r`g):2<<!:?47<-r`g ( 

@i mip fetoplpe pi dimpldp pfe AZG ~opf lmy |uet!poimt iz dimdezmt-

Tee yiu om pfe ~om`(‖PE@@_JELZ‟ 

Page 31: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 31/38

Ghizo`l‟t Hee DiumpyHenothlpowe @ehenlpoim 

Zer- Nlzy Lujudfim( Z!>0( Dflozalm

452< @eh Rzl`i Jhw`-( Tuope 425Dlre Dizlh( Gh- 44?20!>::4Rfime; &:4?/ 400!0?22E!Aloh; nlzy-lujudfimBayghizo`lfiute-niw Tem- Ho{jepf Jemld|uotpi( Z!:><>5?5 T- Plaolao PzlohGp- Ayezt( Gh- 44?7>Rfime; &57</ >54!:002E!Aloh;

JEMLD\UOTPI-HO[JEPF-T:>Bghtemlpe-niw Tem- Aoce Jemmepp( Z!:<( Temlpe Rzeto`emp Rzi!Pea

4754 Dizpe{ Zil` ^etp( Tuope ?2(Jzl`empim( Gh- 40:<2Rfime; &?0</ >:>!740?E!Aloh; JEMMEPP-AOCE-T:<Bghtemlpe-niw  Zer- Alpp Dlh`~ehh( Z!>4:<:2 Alom Tp-( Tuope :26Gizp Ayezt( Gh- 44?2<!42<2

Rfime; &:4?/ 544!:0<<E!Aloh; alpp-dlh`~ehhBayghizo`lfiute-niw Zer- Rlone Czeeneh( Z!>:0<2 Plyhiz Tpzeep(Rumpl Niz`l( Gh- 44?52!064:Rfime; &?0</ 5>5!56:2E!Aloh; rlone-czeenehBayghizo`lfiute-niw Tem- Nlzzepp Zodfpez( Z!4>4:?? E- Plaolao Pzloh( Tuope :24(

Mlrhet( Gh- 40<<:!0?7<Rfime; &:4?/ 0<>!7:25E!Aloh; ZODFPEZ-NLZZEPP-T4>Bghtemlpe-niw  Zer- Cem Zijeztim( Z!><<>6:5 Auz`idc Dozdhe( Tuope J(Rizp Dflzhippe( Gh- 44?06!02?2Rfime; &?0</ 7<4!2?<0E!Aloh; cem-zijeztimBayghizo`lfiute-niw 

Zer- Pzu`o ^ohholat( Z!>5

<:6<< Cem~ii` Hlme( Tuope :<:(Gizp Ayezt( Gh- 44?2>!5706Rfime; &:4?/ 044!7>>5E!Aloh; pzu`o-~ohholatBayghizo`lfiute-niw Iggode ig Niwezmiz Zodc Tdipp

Tplpe ig Ghizo`lPfe Dlropih022 T- Aimzie Tp-Plhhlflttee( GH 4:4??!222<

&652/ 066!><07E!Aloh; ~~~-ghniw-dia)dimpldp!niw!tdipp  Iggode ig Hp- Niwezmiz Kemmogez Dlzzihh

Tplpe ig Ghizo`lPfe Dlropih022 T- Aimzie Tp-- RH!25Plhhlflttee( GH 4:4??!222<Peherfime; &652/ 066!0><<Gldtoaohe; &652/ ?:<!7<<0

E!Aloh; ~~~-hpniw-dia)DimpldpUt-fpah  Ghizo`l Temlpe ^ej tope; ~~~-ghtemlpe-niw 

Iggode ig Temlpe Rzeto`emp Aoce Flzo`irihit020 T- Aimzie TpzeepPlhhlflttee( GH 4:4??!<<22Rfime; &652/ 06>!5::?E!Aloh; temlpe-rzeto`empBghtemlpe-niw 

Ghizo`l Fiute ig Zerzetemplpowet ^ej tope; 

~~~-ayghizo`lfiute-niw Pfe Fimizljhe @elm Dlmmim( Trelcez Ghizo`l Fiute ig Zerzetemplpowet02: Tiupf Aimzie TpzeepPlhhlflttee( GH 4:4??!<422E!Aloh; `elm-dlmmimBayghizo`lfiute-niw 

Page 32: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 32/38

Page 33: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 33/38

Page 34: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 34/38

Page 35: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 35/38

:2<< DFZOTPALT ZUM RFIPI NLHHEZ_

Page 36: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 36/38

 LJLPE

AEAJEZTZEDEOWE

L <2 %@OTDIUMP

^OPFPFEOZ LJLPEDLZ@

<<<:

Page 37: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 37/38

Mlae ig Jutomett;  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

L``zett; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Jutomett Rfime; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Dimpldp; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

L``zett; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  

Rfime; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  Dehh; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Ealoh; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Pyre ig L`; Jutomett Dlz` \ulzpez Rlne Flhg Rlne Guhh Rlne

@uzlpoim ig L`; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Tplzp @lpe ig L`; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  Tpir @lpe ig L`; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Lupfizo{e` Tonmlpuze; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Rzomp Mlae; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Pyre ig Rlyaemp; Dfedc YYYYYYYYY Dfedc Muajez YYYYYYYYYY Dltf YYYYYYYYYYY 

 L`wezpoteaemp Rzodomn

Jutomett Dlz` \ulzpez Rlne Flhg Rlne Guhh Rlne

7 Aimpft $55-22 $65-22 $<05-22 $:22-22

<: Aimpft $62-22 $<45-22 $:05-22 $4>5-22

Guhh rlne <: aimpf l`wezpotezt ~ohh zedeowe lm l``opoimlh : aimpft GZEELhh l`wezpotezt ~ohh lhti zedeowe l ime yelz LJLPE ig Ghizo`l( Omd- aeajeztfor ~fodf

lhti omdhu`et l $0(222-22 lddo`emplh elpf rihody

 Lhh lzp~izc autp je tujaoppe` om R@G iz KREN gizalp 

Lhh l`wezpotomn AUTP je lrrziwe` jy pfe Tiupf~etp Dflrpez ig Ljlpe ig Ghizo`l( Omd-

 Giz guzpfez omgizalpoim rhelte dimpldp 

^lyme Dezzl :4?-?6?!440? rzeto`empBtiupf~etpljlpeghizo`l-dia

L@WEZPOTOMN LRRHODLPOIM

 LJLPE ig Ghizo`l( Omd-( Tiupf~etp DflrpezRI JIV 72>05 • Gizp Ayezt( GH 44?27

tiupf~etp-ljlpeghizo`l-dia

Page 38: Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

8/3/2019 Southwest Chapter of ABATE of Florida February 2012 Newsletter

http://slidepdf.com/reader/full/southwest-chapter-of-abate-of-florida-february-2012-newsletter 38/38