fiŞa disciplinei aparatura medicala (optional)

4
FIŞA DISCIPLINEI APARATURA MEDICALA (OPTIONAL) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Ovidius” Constanta 1.2 Facultatea Medicină 1.3 Departamentul III - Discipline Clinice Medicale 1 1.4 Domeniul de studii Sănătate 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Medicină 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Aparatura medicala (optional) Tipul disciplinei: DF- fundamentale; DD-în domeniu; DS-de specialitate; DC-complementare; DF 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Suceveanu Andra-Iulia 2.3 Titularul activităţilor de seminar/laborator Conf. univ. dr. Suceveanu Andra-Iulia 2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Opt 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care: 3.5 curs 7 3.6 seminar/laborator 7 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 Tutorial - Examinări - Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 3 3.9 Total ore pe semestru 28 3.10 Numărul de credite 2 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 de desfăşurare a cursului Sala de curs dotată cu ecran de proiectie, videoproiector, laptop. 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală dotată cu, ecran, tablă interactivă şi videoproiector, alte echipamente de laborator corespunzătoare. Laboratoare de explorari functionale; ecografie abdominala, endoscopie digestiva, EKG, bronhoscopie.

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FIŞA DISCIPLINEI APARATURA MEDICALA (OPTIONAL)

FIŞA DISCIPLINEI – APARATURA MEDICALA (OPTIONAL)

1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Ovidius” Constanta 1.2 Facultatea Medicină 1.3 Departamentul III - Discipline Clinice Medicale 1 1.4 Domeniul de studii Sănătate 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Medicină 2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Aparatura medicala (optional)

Tipul disciplinei: DF- fundamentale; DD-în domeniu; DS-de specialitate; DC-complementare;

DF

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Suceveanu Andra-Iulia

2.3 Titularul activităţilor de seminar/laborator Conf. univ. dr. Suceveanu Andra-Iulia

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de

evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Opt

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2

curs 1 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

14 din care: 3.5 curs 7 3.6 seminar/laborator 7

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 Tutorial - Examinări - Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 3

3.9 Total ore pe semestru 28

3.10 Numărul de credite 2 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • 4.2 de competenţe • 5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sala de curs dotată cu ecran de proiectie, videoproiector, laptop.

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală dotată cu, ecran, tablă interactivă şi videoproiector, alte echipamente de laborator corespunzătoare. Laboratoare de explorari functionale; ecografie abdominala, endoscopie digestiva, EKG, bronhoscopie.

Page 2: FIŞA DISCIPLINEI APARATURA MEDICALA (OPTIONAL)

6. Competenţele specifice acumulate

Compete

nţe

profesion

ale

Disciplina aparatură medicala (optional) prezintă principalele echipamente medicale de care dispun majoritatea laboratoarelor medicale cu scopul de a familiariza studenţii cu aparatura şi tehnicile folosite în aceste laboratoare.

Com

pete

nţe

transversale

Cunoaşterea principiilor fizice care stau la baza tehnicilor folosite în laboratorul clinic. Cunoaşterea părţilor componente ale principalelor aparate medicale din componenţa unui laborator medical. Însuşirea metodelor de lucru cu aparatura medicala într-un laborator clinic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Informarea studentilor despre componentele aparatelor medicale folosite in laboratoarele clinice, a principiilor de functionare si a manipularii acestora.

7.2 Obiectivele specifice Prezentarea principalelor aplicaţii ale tehnicilor utilizate in laboratoarele clinice. Integrarea activitatii de laborator clinic in algoritmul de diagnostic si tratament al diferitelor patologii studiate.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Analizorul de biochimie . Analizorul de hematologie. Descrierea tehnicii colorimetriei si spectrofotometriei - principii de detectare şi dozare ale substanţelor biochimice din sânge. Flow-citometria - principii de identificare şi numărare ale celulelor sanguine, părţi componente.

Curs pe suport electronic, bazat pe principiul dialogului

Curs pe suport electronic, bazat pe principiul dialogului

2. Aparatura folosită pentru investigaţii imunologice. Descrierea aparaturii utilizate in laboratorul de imunologie. Metoda ELISA, metoda WESTERN BLOOTING.

Curs pe suport electronic, bazat pe principiul dialogului

3. Aparatura folosită pentru investigaţii hematologie.

Curs pe suport electronic, bazat pe principiul dialogului

4. Aparatura de laborator pentru investigatii noninvazive cardiologice: Electrocardiograful: simplu, complex; Holter EKG; Defibrilatorul: monofazic, bifazic; Echipament testare de efort; Oscilometru.

Curs pe suport electronic, bazat pe principiul dialogului

5. Ecograful/Ecocardiograful: Descrierea componentelor ecografului. Tipuri de ecografe. Sisteme de inregistrare: mod M, 2D, Doppler pulsatil, continuu, color.

Curs pe suport electronic, bazat pe principiul dialogului

6. Organizarea laboratorului de endoscopie digestiva: Descrierea fibroscopului;Descrierea videoendoscopului; Descrierea accesoriilor de endoscopie; Organizare: componente «patient related», componente auxiliare ; Statia centrala de lucru;Descrierea principiilor fizice de functionare.

Curs pe support electronic, bazat pe principiul dialogului

7. Organizarea laboratorului de de bronhoscopie: Descrierea bronhoscopului; Descrierea accesoriilor de bronhoscopie.

Curs pe suport electronic, bazat pe principiul dialogului

Page 3: FIŞA DISCIPLINEI APARATURA MEDICALA (OPTIONAL)

Aparatura de laborator pentru teste functionale respiratorii. Spirometrul – descrierea aparatului. Tehnica de utilizare. Bibliografie : 1. S. Herman, Aparatura de laborator, Ed. Teora, Bucuresti, 2000. 2. S. Herman, Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne, Ed. Teora, Bucuresti, 1999. 3. Gligor T.D., Aparate electronice medicale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988. 4. H.N. Teodorescu, Electronica medicală – Note de curs. Universitatea Tehnică, Iasi, 2001. 5. World Health Organization Geneva 2003, Manual of Basic Techniques for a Health Laboratory. 2nd Edition. 6. J.G. Webster et al., Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation. 2nd Edition. Ed. John Wiley&Sons

2006. 7. Constantin C., Manual de lucrări practice de biologie celulară. 8. Denisa Mihale, Florica Busuricu, Metode uzuale de analiză în biochimia clinică. Ed. Medicală, Bucureşti,

2000. 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Analizorul de biochimie. Descrierea tehnicii si demonstratii practice in laboratorul de specialitate

2. 2. Tehnica de lucru cu aparatura ce foloseşte metoda ELISA şi metoda WESTERN BLOOTING.

Descrierea tehnicii si demonstratii practice in laboratorul de specialitate

3. Tehnica de lucru cu analizorul de biochimie. Tehnica de lucru cu analizorul de hematologie.

Descrierea tehnicii si demonstratii practice in laboratorul de specialitate

4. Prezentarea aparaturii si a tehnicii de lucru din laboratorul de cardiologie: electrocardiograful (simplu, complex), Holter EKG, defibrilatorul (monofazic, bifazic), oscilometru. Prezentarea echipamentui de testare de efort.

Descrierea tehnicii si demonstratii practice in laboratorul de specialitate

5. Prezentarea aparaturii si a tehnicii de lucru din laboratorul de ecografie: ecograful/ ecocardiograful, sisteme le de inregistrare: mod M, 2D, Doppler pulsatil, continuu, color.

Descrierea tehnicii si demonstratii practice in laboratorul de specialitate

6. Prezentarea aparaturii si a tehnicii de lucru din laboratorul de endoscopie digestiva: descrierea videoendoscopului, colonoscopului, aparaturii de dezinfectie cat si a accesoriilor de endoscopie: electrocauter, cauter Plasma-Argon, pense de biopsie.

Descrierea tehnicii si demonstratii practice in laboratorul de specialitate

7. Prezentarea aparaturii si a tehnicii de lucru din laboratorul de bronhoscopie. Descrierea bronhoscopului si a accesoriilor de bronhoscopie. Tehnica realizarii testelor functionale respiratorii. Spirometria.

Descrierea tehnicii si demonstratii practice in laboratorul de specialitate

Bibliografie : 9. S. Herman, Aparatura de laborator, Ed. Teora, Bucuresti, 2000. 10. S. Herman, Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne, Ed. Teora, Bucuresti, 1999. 11. Gligor T.D., Aparate electronice medicale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988. 12. H.N. Teodorescu, Electronica medicală – Note de curs. Universitatea Tehnică, Iasi, 2001. 13. World Health Organization Geneva 2003, Manual of Basic Techniques for a Health Laboratory. 2nd Edition.

Page 4: FIŞA DISCIPLINEI APARATURA MEDICALA (OPTIONAL)

14. J.G. Webster et al., Enc-yclopedia of Medieal Devices and Instrumentation. 2"" Edition. Ed. John Wiley&Sons2006.

15. Constantin C., Manual de lucriri practice de biologie celulari.16. Denisa Mihale, Florica Busuricu, Metode uzuale de analizd in biochimia clinicS. Ed. Medicali, Bucureqti,

2000.

9. Corotrorarea con{inuturilor disciplinei cu agteptirile reprezentanfilor comunit5lii epistemice, asociatiilor

-Famllia'izarea studenti;lor cu principalele echipamente medicale gi tehnicifolosite in laboratoarele medicaleprezentate;- Cunoaqterea principiilor frzice care stau labaza tehnicilor folosite in laboratorul clinic ai a,pd4ilor componenteaie aparateior din structura unui iaborator;-insusirea metodelor de lucru cu aparatwamedicala, aplica{ii ale tehnicilor prezettate.

rofesionale si ansaiatorr ntativi din domeniul aferent mului

Data completarii:

15.09.20i5

Semnatura titularului de curs:

dra-Iulia

Semnatura titularului de

Conf. Dr. Suce

Data aviz5rii in departament:

2s.09.2015

Semndtura directorului de departament:

G,on$Dn DumihrErgen/1a-/ ./ Yf!

10. EyaluareTip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finali

10.4 Curs

- gradul de asimilare alimbajului despecialitate:corectitudinea sicompletitudineacunostintelor acumulate.capacitatea de a faceconexiuni cu disciplineleclinice

Examinare practici 2004

Examinare orali 80%

I 0.5 Seminar,4aboratorParticiparea activi latoate lucririle delaborator

10.6 Standard minirnde performanti

Definirea, diagnosticul si tratamentul principalelor boli profesionale.

Conf. Dr. Suceve