quest 2. teacher's guide

of 29 /29
2 Quest Christine Røen Hansen Tormod Lien Patricia Pritchard Teacher’s Guide

Author: aschehoug

Post on 06-Mar-2016

333 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i My Own Book. Her får læreren tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Det er ikke meningen at man skal rekke over alt, men heller ha en idébank å velge fra. Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapittel-tester og skjemaer til egenvurdering.

TRANSCRIPT

Page 1: Quest 2. Teacher's Guide

2QuestChristine Røen Hansen

Tormod Lien

Patricia Pritchard

Teacher’s Guide

Page 2: Quest 2. Teacher's Guide

Denne boka er en del av læreverket Quest 1–7, engelsk for barnetrinnet. Verket dekker målene for engelsk 1.–7. trinn i læreplanen til Kunnskapsløftet.

© H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 20121. utgave / 1. opplag 2012

Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighets-

havere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan føre til erstat-ningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Redaktør: Hege LudvigsenGrafi sk formgiving: Marit Jakobsen

Omslag: Marit JakobsenOmslagstegning: Henrik Moss MathisenBilderedaktør: Nina Hovda Johannesen

© Illustrasjoner:Thomas Fröhling: gjennomgangsfi guren Zoom, 108–114, 119, 126–129, 132

Lars Rudebjer: 100–107, 113, 115, 121, 130, 131, 134–138Henrik Moss Mathisen: 109, 123, 129

Lars Tothammer: 110, 113–115, 124, 126, 129, 132, 137Trude Tjensvold 110, 114, 115, 124, 129, 132, 137

Hilde Hodnefjell: 110– 113, 115, 124, 126, 137Faksimiler fra Quest 2 My Own Book.

Grunnskrift: Frutiger Roman 10/13Papir: 115 gr Arctic Volume White

Trykk: 07 Gruppen AS, 2012Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS

ISBN 978–82-03-33996-7

www.aschehoug.no

Page 3: Quest 2. Teacher's Guide

InnholdLæreverkets komponenter 4

Tidlig start med engelsk 5

Et trygt og rikt språklæringsmiljø 5

Språklæring 6

Læreren som rollemodell 6

Språklæringsstrategier 6

Vurdering for læring 7

De engelske språklydene 8

Organisering av undervisningen 10

Differensiering 10

Circle Time 10

Talking Partners 10

Ordkort 11

Forslag til årsplan 12

Ordforrådoversikt og lesestrategier 15

Første time etter sommerferien 15

Engelsk hver dag 17

Nyttige ord og uttrykk 17

Everyday Practice 18

1 In the Classroom 20

2 My Family and Home 30

3 My New Clothes 40

4 Merry Christmas! 50

5 In the Kitchen 56

6 Happy Birthday! 66

7 Fun in the Park 74

8 Time to Go 84

Sanger, rim og regler 94

Story Time 97

Kopiark 99

Page 4: Quest 2. Teacher's Guide

4

Læreverkets komponenter

Quest 2 CDAlle sangene, lytteoppgavene og tekstene i My Own Book er med på CD-en. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Quest 2 for interaktive tavlerRessurs for interaktive tavler med sider fra boka, lyd-støtte, sanger, fortellinger og interaktive oppgaver.

Quest Elevnettsted 1–2Elevnettsted med øvingsoppgaver, spill, sanger, regler og fortellinger.

Quest 2 Teacher’s GuideLærerveiledningen er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i My Own Book. Her får læreren tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Det er ikke meningen at man skal rekke over alt, men heller ha en idébank å velge fra. Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med vari-erte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapittel-tester og skjemaer til egenvurdering. Videre fi nnes et forslag til årsplan. Dragen Zoom er gjennom-gangsfi guren i Quest, og han dukker opp fl ere steder. Zoom repeterer viktige uttrykk og kom-mer med morsomme språklige betraktninger. I tillegg presente-rer han ”amazing facts”, fascine-rende fakta om temaene i kapitlene.

Leseserien Project XDenne leseserien tilbyr elevene ekstra lesestoff og er utviklet i samarbeid med Oxford University Press. Disse bøkene egner seg godt til veiledet lesing og selv stendig lesing. Serien er inndelt i åtte ulike temaer med fem forskjellige bøker under hvert tema. Det er lagt vekt på temaer knyttet til elevenes nære omgivelser, som f.eks. hjem, familie, kjæledyr, vær og mat. Bøkene har fl otte illustrasjoner som gir god bildestøtte til teksten og inneholder oppgaver for både førlesing og etterarbeid.

Quest 2 My Own Book (elevbok)My Own Book inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka fi nnes tips til hvordan dere kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Quest 1–4 Flash cards (ordkort)Det er laget ordkort til mange av basisordene i kapitlene og til noen andre utvalgte ord. Disse egner seg godt til ulike øvelser, spill og leker. Kortene har illustrasjon på den ene siden og ordbilde på den andre siden. Ordkortene er tematisk inndelt, og er felles for 1.–4. trinn.

2QuestChristine Røen Hansen

Tormod Lien

Patricia Pritchard

MY OWN BOOK

Bokmål

Page 5: Quest 2. Teacher's Guide

5

Tidlig start med engelsk

En positiv start og gleden over å lære er viktig når man skal lære et nytt språk. Det har vært retnings-givende for oss i arbeidet med dette læreverket. Quest hjelper læreren med å skape situasjoner hvor det er både nødvendig og naturlig for elevene å kommunisere på engelsk og dermed utvikle sin språkkompetanse og oppleve mestring. Gjennom hele læreverket står kommunikasjon sentralt, både muntlig og skriftlig fra første stund. Det er ikke hvordan elevene kommuniserer, men at de kommuniserer, som står i høysete nå. For mange rettelser og for mye bruk av rød penn kan fort øde-legge elevenes motivasjon. At elevene bruker en mest mulig korrekt engelsk, er et langsiktig mål. På veien skal elevene ha frihet til å øve seg, og til å prøve og feile. Svarer de på norsk, kan vi oversette og svare på engelsk, uten å forstyrre fl yten i sam-talen. I klasserommet bør det være et trygt, utford-rende og rikt språkmiljø hvor elevene ikke risikerer å oppleve nederlag på nederlag, men heller opp-muntring, motivasjon og støtte til å våge seg videre. For å kunne nå målene i læreplanen og samtidig ivareta pedagogikk og metodikk, har vi i vårt lære-verk disse generelle prinsippene for engelskopp-læringen i småskolen:

• Vi bruker engelsk aktivt i undervisningen for å gi elevene mest mulig erfaring med språket i bruk.

• Vi bruker kroppsspråk, konkreter, lek og demon-strasjoner for å gjøre oss forstått fordi da må elevene selv jobbe aktivt for å forstå.

• Vi samhandler og bruker engelsk både muntlig og skriftlig fra første stund for at elevene skal oppleve at de faktisk lærer mye og får en følelse av mestring.

• Vi arbeider systematisk med de grunnleggende ferdighetene lesing, lytting, skriving, snakking, regning og digitale ferdigheter for å skape variasjon og økt motivasjon, og for å forsterke læringen.

• Vi legger vekt på vurdering slik at elevene vet hva de skal lære. Vi hjelper dem å vurdere sine egne ferdigheter slik at de merker egen framgang. Læreren får hjelp i vurderingsarbeidet og med å tilpasse opplæringen til den enkelte eleven.

• Vi legger vekt på differensiering fordi elevene lærer på ulike måter, og fordi vi ønsker å treffe alle.

• Vi oversetter til engelsk når elevene svarer på norsk for å få til en fl ytende kommunikasjon og bruke enhver anledning til å øke elevenes ord-forråd.

• Vi lar elevene bruke ny lærdom til noe her og nå fordi det i seg selv er motiverende.

• Vi integrerer andre fag i engelsk, slik at engelsk på sikt blir et redskapsfag.

• Vi anbefaler korte, regelmessige økter og dag-lige drypp med engelsk.

Læreverket er ikke basert på én metode, men henter det beste fra ulike metoder. Dette sikrer variasjon i timene og gjør at undervisningen kan tilpasses den enkeltes behov.

Et trygt og rikt språklæringsmiljøI Quest foreslår vi fl ere varierte arbeidsmåter som er med på å skape et trygt læringsmiljø for ny-begynnere: det å synge og bevege seg, å gjenta i kor, og å leke og spille gir den nødvendige repe-tisjonen av ord og strukturer i en trygg setting. I tillegg vil slike metoder bidra til at språket til-egnes som helhetlige uttrykk i naturlige situasjoner, og ikke som gloselister. Et rikt språklæringsmiljø bør gi elevene tilgang til spennende engelske tekster utover de som står i læreverket, og skolens bibliotek bør være en natur-lig del av læringsmiljøet. Elevene bør ha tilgang til tekster med ulik vanskegrad og interessante tema-er: noen der de forstår det meste, og noen tekster som utfordrer dem og som ligger litt over deres nåværende mestringsnivå. Project X leseserie og de tilleggstekstene som er foreslått for høytlesing, gir god lytte- og lesetrening. Tilleggstekstene er barne-litteratur som er i bruk i engelsktalende land, og de gir opplevelser av både språket og barnekulturen. Det er viktig å huske at elevene ofte forstår mer engelsk enn de selv klarer å produsere. Tekstbegrepet er vidt og kan omfatte muntlige tekster som for eksempel lek, samtaler, fortellinger, fi lm og sang, så vel som skriftlige tekster. I under-

Page 6: Quest 2. Teacher's Guide

6

visningen må elevene få så mange anledninger som mulig til å delta aktivt og bruke språket. Derfor

er det mange sanger og leker i læreverket. I møte med ulike autentiske tekster vil elevene få

en bedre forståelse av andres levesett samtidig som de utvikler sine språkferdigheter. Dette er et sentralt punkt i læreplanen og i Quest. Det er motiverende for elevene å lære å kom-munisere om noe de er spesielt interessert i, og som er en del av den engelskspråklige kultursfæren. Det kan være fotball eller andre sportsgrener, fi lm, dataspill, reising/turer, popmusikk, osv. Det anbefales at engelskfaget markeres i klasse-rommet med ”English Corner”, eller ”English Wall”, hvor aktuelle tema, gjerne tverrfaglige, stilles ut med elevarbeid, ukens ord, plakater, bøker, bilder, modeller og spill. Målet er å vise elevene at deres arbeid settes pris på og å skape samtaler, undring og aktivitet. Gjenstander på utstilling bør markeres med navnelapper på engelsk slik at elevene har muligheter for å lære nye ord. Slike utstillinger bør skiftes ut regelmessig, ellers mister de sin virkning.

SpråklæringOrdene og uttrykkene som elevene arbeider med i læreverket, er et utvalg av de mest høyfrekvente ordene og uttrykkene i det engelske språket. Disse repeteres på en systematisk måte i elevboka og i leseserien Project X. Det er også gitt rom for at elevene selv kan velge engelske gloser som de ønsker å lære. Mange av de mest brukte småordene på engelsk er ikke lydrette og må dermed læres som ordbilder og automatiseres. Elevene må begynne tidlig med dette arbeidet. Læreverket gir tips til presentasjon av ordbilder der en tar i bruk alle sansene. Vi bru-ker ordkort, samhandling, lek og spill, digitale opp-gaver og lesetekster. Ordkort brukes i arbeidet med å automatisere ordforrådet og til gjenkjenning av ordbilder. De kan brukes på mange ulike måter (se side 11). Vi ønsker å jobbe bevisst med faste uttrykk i språket (sit down, how many) og slik bygge opp elevenes ordforråd med kommunikativ kompetanse som mål. Vi ønsker at elevene skal bli ”ordsamlere” og samle på ord og uttrykk.

Læreren som rollemodellEn god engelsklærer trenger ikke å kunne beherske språket fl ytende, men bør ha en sterk vilje og be-vissthet til å bruke språket aktivt i klasserommet, som et redskapsfag, som det uttrykkes i læreplanen. I tillegg er det viktig at læreren formidler gleden ved å forstå og bruke engelsk. Vi hjelper læreren til å se situasjoner hvor man like gjerne kan bruke engelsk som norsk: når man begynner/avslutter en arbeidsøkt i ulike fag, når matpakken skal hentes

fram, ros og oppmuntring skal gis, i skolegården, i kunst- og håndverkstimene, i gymsalen og så videre. Vi foreslår også konkrete uttrykksmåter og formule-ringer til bruk i undervisningen. (Se side 17.) Vi ønsker å gi læreren mulighet til å utvikle sin kompetanse på grunnlag av læreverket og gir der-for små, faglige tips i form av ”Teacher Input” der dette er naturlig. Disse er ment som enkle fagdrypp for å styrke lærerens kompetanse og forhåpentlig-vis interesse for faget.

SpråklæringsstrategierÅ gi elevene varierte og gode strategier for å lære seg nytt stoff er viktig. Læreren må forsikre seg om at elevene har den nødvendige bakgrunnskunn-skapen på sitt morsmål før man begynner på et nytt tema. Vi foreslår noen faste punkter i opp-starten av hvert kapittel, der eleven får refl ektere over tema, hva de kan fra før om emnet, hva de tror de skal lære, og hva de tror de skal gjøre. Elevene skal bruke kunnskap om sitt eget mors-mål og utnytte det i læring av det nye språket ved å se likheter og forskjeller mellom språkene. Bruker elevene for eksempel norske ord og vendinger sammen med engelsk, bør det ses på som et positivt tegn på at de ”er på vei” og har lyst til å kommuni-sere. Da opptrer læreren oppmuntrende og som en rollemodell, gjentar setningen på engelsk uten å rette direkte på ytringen til eleven. Quest har som mål å gi elevene gradvis kunn-skap om engelske språklyder og deres tilhørende skriftbilder, slik at de blir i stand til å avkode og lydere ord som de ikke har lest tidligere og uttale dem på tilnærmet riktig måte.

Tips til hvordan man kan tilnærme seg nytt stoff• Hva vet du om dette emnet?• Hvilke engelske ord kan du fra før om dette

emnet?• Bruk informasjon fra overskriften og bildene.• Spør hva nye ord og uttrykk betyr.• Samle på de nye ordene og uttrykkene du

lærer.• Husk at vi ikke alltid trenger å forstå hvert

ord for å forstå budskapet.• Vi kan gjette betydningen av nye ord og ut-

trykk ut fra sammenheng og spørre oss selv: Var dette fornuftig?

• Når du gjetter – husk å kontrollere etterpå om det var riktig.

• Bli med i samtaler. Øv på ”Do you mean...?” ”I don’t understand. Please repeat that.”

• Er det noen av de nye engelske ordene her som ligner på norske ord?

• Bruk ordbøker.

Page 7: Quest 2. Teacher's Guide

7

Barn som ofte blir eksponert for bildeordbøker, tegneserier, lesebøker, barneprogrammer på TV, nettsteder og dataspill på engelsk, har sannsynligvis et stort fortrinn i forhold til strategier for å lære nytt stoff. Vi mener at det er fi ne måter å utvide ordforråd på og utvikle engelskferdighetene på. Stimuler elever og foresatte til sammen å bruke slike ressurser.

Utvikling av leseferdigheter og lesestrategier når elevene leser på egen håndDet er fl ere måter å lese tekstene på: Læreren kan lese en tekst høyt, klassen kan lese i kor og elevene kan lese en tekst selv, med eller uten støtte fra en voksen. Når elevene leser på egen hånd, må lære-ren oppmuntre dem til å bruke lese- og lærings-strategier fra faget:• bruke informasjon fra bilder og tittel• bruke elevenes egen kunnskap om emnet• bruke sammenhengen (konteksten) teksten

kommer i for å forstå nye ord og uttrykk• bruke kunnskapen sin om bokstaver og engelske

språklyder• kjenne igjen de høyfrekvente småordene

Her er de 25 vanligste småordene:the, of, and, a, to, in, is, was, you, that, it, he, for, on, are, as, with, his, they, at, be, this, from, I, have

Vurdering for læringMål – Hvor skal jeg?Kapitlene begynner med en ”Focus”-side. Her ser elevene og foresatte hva som er målet for kapitlet og hva som forventes at elevene skal ha lært når de er ferdige med det. Ikke alle ordene og frasene står på denne siden, noen fl ere introduseres underveis.

Egenvurdering – Hvor er jeg nå?Vi har lagt til rette for at elevene kan vurdere seg selv underveis og etter hvert kapittel, se kopiark 1–8. Sammen med foresatte, en klassekamerat eller læreren, fyller de ut et skjema hvor læringsmålene står skrevet. Skjemaet er formet som en toetasjes buss og er markert med symbolet for ”Bus Stop” i elevboka. Læringsmålene er skrevet i vindusrutene på bussen. Når elevene mener de har nådd målet, fargelegger de ruten. De kan skravere den delvis hvis de har nådd deler av målet.

Råd om forbedring – Hva skal jeg gjøre for å komme til målet?Lærer og foresatte bør underveis i kapitlene samtale med eleven om hva som skal til for å nå målene. Bruk gjerne elevens fargelagte buss som hjelpemid-del for sammen å kunne si noe om hva eleven mes-

trer, og hva og hvordan det må øves for at de ulike målene (vindusrutene) skal nås. Bussvinduer som er helt eller delvis fargelagte, er et godt visuelt virke-middel for at elevene selv skal kunne vurdere eget arbeid, kompetanse og utvikling i faget.

KapitteltestI lærerveiledningen fi nnes det en kapitteltest til hvert kapittel, kopiark 9–16. Læreren bestemmer om hun vil bruke disse og hvor ofte. Læreren instruerer elevene i oppgavene på prøven. Disse testene kan også være en hjelp i vurderingen av elevens framgang og være nyttige i forbindelse med elev- og utviklingssamtaler. De vil også gi en pekepinn på hva eleven mestrer, og hva det bør arbeides videre med.

Certifi cateBakerst i elevboka får elevene et sertifi kat for vel gjennomført 2. klasse. Her kan læreren velge å bru-ke oppgavene i oppsummeringen: Bus Station kopi-ark 17. Denne sluttprøven repeterer noen sentrale elementer fra hvert kapittel. Ut fra resultatene på denne kan læreren få viktig informasjon både på gruppe- og enkeltnivå. Hva mestrer gruppen min godt, og hva må jeg hjelpe dem videre med? Hva mestrer ”Ola”, og hva må jeg hjelpe han videre med? Sluttprøven kan være et utgangspunkt for å tilpasse og differensiere undervisningen bedre og å informere eleven, foresatte og andre fagfolk om den enkelte elevens framgang.

100

K

OPIARK K

OPIARK

1 In the Classroom

BUS STOP

Parent’s signature and date

I know what “open your books, please” means.

I know four school words.

I can count to twenty.

I can add up numbers that make ten.

I know what “in”, “on” and “under” means.

I can say two things about school in an English-speaking country.

5 6

4321

Page 8: Quest 2. Teacher's Guide

8

De engelske språklydene

Den viktigste jobben dette skoleåret blir å utvide ordforrådet og introdusere et nytt verk-

tøy til nytte i lesing og skriving – uttalen av de engelske språklydene og deres skrivemåter. Vi fortsetter å arbeide, lekende og tematisk, for å utvikle elevenes ordforråd, slik som vi gjorde i Quest 1. Når elevene har gjennomført bokstav-innlæring på norsk, og læreren mener at elevene behersker dette, kan vi innføre de engelske språk-lydene og deres skrivemåter. Læreren må ta stilling til når den enkelte elev/klasse er klare for dette. Hittil har elevene lest og skrevet engelsk tekst ved hjelp av ordbilder. Nå er elevene klare for å utvide sine lese- og skrivestrategier slik at de kan lydere og lese ukjente lydrette engelske ord, og forsøke å lydere og skrive engelske ord. Da må de ha kjennskap til de engelske språklydene og hvor-dan de skrives. Bruk gjerne ressursen for interaktive tavler, ”Sound of the Week”, som tar for seg språk-lydene med uttale og eksempler. Språklydene er oftest representert med en eller to bokstaver. Mens de fl este engelske språklydene og måten de skrives på ligner på de norske, er det noen som er helt spesielle for engelsk. Det er viktig at elev-ene føler seg trygge på språklydene slik at de våger å

forsøke både å lese, skrive og snakke engelsk. Engelsk har 44 språklyder men bare 26 bokstaver.

I Quest 2 fokuserer vi på de korte vokalene og på lydene c, j, r, w, y og z, og på noen særegne engel-ske ”blends”: th (stemt og ustemt), ch, sh og qu (som i ordene three, then, chair, shop og quest).

ArbeidsmåteInnføring av språklydene kan være en del av Everyday Practice. Det anbefales at man gjennom-går en lyd i ”Sound of the Week” hver dag i en hel uke. Elevene trenger å oppleve språklydene med alle sansene: auditivt, visuelt og taktilt, dvs. hvor-dan de konkret formes til munnhulen. De små versene til hver bokstav gir anledning til å lytte etter lyden i en sammenhengende tekst. Det kan være nødvendig å fortsette med dette arbeidet utover på 3. og 4. trinn – og det må tilpas-ses den enkelte elev. Samtidig er det viktig at elev-ene prøver ut det nye verktøyet og får mye lese- og skrivetrening, og opplever lydrette tekster i f.eks. leseserien Project X.

Vokalen /œ/

Uttales /œ/ apple, cat, hat, jam, can, and, angry

An apple a day keeps the doctor away.

Vokalen /e/

Uttales /e/ egg, leg, red, bed, ten, pet

If you ever ever ever ever everIf you ever ever ever meet a whaleYou must never never never never neverYou must never never never touch its tail.

Vokalen /I/

Uttales /I/ pig, igloo, sit, six, it is …

Six pigs sit in the igloo.

Vokalen /Å/

Uttales /Å/ hop, pot, on, off, shop, hot, doll, dog, frog

Once I saw a little bird go hop, hop, hop.So I cried, little bird, will you stop, stop, stop?

Vokalen /ø/

Uttales /ø/ duck, sun, up, under, run, mum, cup

Lucky duck swims in a cup.Up, up, up, up goes my umbrella, when the rain comes down.

Noen eksempler på bokstaver, lyder og stavemåter:

De korte vokalene

Page 9: Quest 2. Teacher's Guide

9

Bokstavene ch

Uttales ofte /tS/ chair, cheese, church, chocolate, chips, chicken

A cheap cheese sandwich, please!

Bokstavene sh

Uttales ofte /S/ shop, she, sheep, shoes, ship, shirt, shorts

She sells sea shells by the seashore.No sheep in the shop, please!

Bokstavene th

Uttales på to måter:/T/ (ustemt lyd)/D/ (stemt lyd)

three, things, thank you, Thursday, the, bath

This and thatThe thin twin Tim and the thirsty twin Tom went together.

Bokstavene qu

Uttales /kw/ queen, question, quest

Quick Quigly asked the Queen a question.

Bokstaven c

Uttales ofte /k/ cat, coat, cake, cow, duck

How many cookies could a good cook cook.if a good cook could cook cookies?

Bokstaven j

Uttales ofte /dZ/ jam, jump, jumper, June, Jim

Jack is wearing a jumper and jeans.Jolly Jimmy jumps for joy in January.

Bokstaven r

Uttales ofte /r/ red, rat, rain, run, roof

Rain on the green grass,and rain on the tree,rain on the roof-top,but not on me.

Bokstaven w

Uttales ofte /w/ wet, win, winter, windy, window, way

We won! We won! We won!Why do you cry, Willy? Why do you cry?Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why?

Bokstaven y

Uttales ofte /j/ yes, you, yellow, yoghurt

Yellow yo-yo!

Bokstaven z

Uttales ofte /z/ Zoom, zip, zebra, zoo, zig zag

Fuzzy Wuzzy was a bear,Fuzzy Wuzzy had no hair,Fuzzy Wuzzy wasn’t very fuzzy, was he?

Andre språklyder

Noen ”blends”

Page 10: Quest 2. Teacher's Guide

10

Organisering av undervisningen

Circle TimeForarbeid med introduksjon av temaet og det engelske ordforrådet kan gjennomføres i det vi kaller ”Circle Time”. I ”Circle Time” er det gunstig å samle elevene i en halvsirkel, slik at alle kan se læreren og hverandre. Det er lettere å forstå og lære ord og fraser når man ser den som snakker. Elevene blir her gjort oppmerksom på hva de skal lære i løpet av kapitlet. ”Circle Time” omfatter samtaler, lek, rollespill, fortellinger og sang for å introdusere, repetere og utvikle ordforrådet. Å oppfatte og deretter produsere et utsagn på engelsk er en krevende oppgave. Gi elevene god tid til å forstå, tenke, forberede og produsere sva-ret sitt. Stress kan fort skape angst og tause elever. For å unngå stress kan det være lurt å bruke en markør (en engelsktalende bamse, et fl agg eller lignende). Når en elev holder markøren, betyr det at han har ordet og kan ta den tiden han trenger for å svare. Føler en elev at han ikke har lyst å sva-re, kan han gjenta det siste som ble sagt eller sende markøren videre. I lærerveiledningen fi nnes et manus med forslag til ”Circle Time”, med de uttrykkene som det skal fokuseres på. Ressursen for interaktive tavler gir også fi ne muligheter til å introdusere, lytte til og repetere ord og uttrykk.

Talking PartnersÅ arbeide sammen to og to og samtale med hver-andre er en arbeidsmåte som elevene bør venne seg til tidlig. Det er en trygg situasjon hvor de kan øve seg på å bruke engelsk selv, og det er ingen andre enn partneren som hører på. Det fi ne med øvelsen er at alle aktiviseres, setninger og uttrykk automatiseres og i tillegg er det positivt for elevens selvtillit. Organisering av pararbeid kan gjøres på fl ere måter, men i første omgang er det lurt at læreren bestemmer hvem som skal arbeide med hvem, og at det etableres faste partnere for en periode.

Det er viktig at arbeidsøktene har en struktur som elevene kjenner igjen og som skaper trygghet. For å opprettholde elevenes interesse er det samtidig viktig å skape variasjon i arbeidet. Lærerveiledningen gir læreren ideer som ivaretar både struktur og variasjon. Hvert kapittel i My Own Book tar for seg et tema. Arbeid med et kapittel bør inneholde visse elementer:• oppvarming og repetisjon fra forrige time (sang,

lek, kort samtale, e.l.)• forberedelsesaktiviteter• presentasjon av nye uttrykk og ord (mimikk,

gester, konkreter, ordkort, osv.)• øvingsaktiviteter og repetisjon• etterarbeid (et produkt, rollespill, skuespill, spill,

m.m.)

DifferensieringI læreverket har vi markert tydelig to nivåer, rødt og gult, hvor gult nivå er en naturlig fordypning av rødt nivå. Oppgavene i elevboka har også en natur-lig progresjon. Oppgaver på kopiark gir ytterligere en mulighet til å tilpasse opplæringen og kanskje spesielt gi fl inke eller raske elever fl ere aktiviteter. Mange av oppgavene i elevboka og kopiarkene og lekene i lærerveiledningen egner seg godt til stasjonsundervisning. Differensiering er likevel mer enn nivådelte opp-gaver. Det handler også om å jobbe med det sam-me lærestoffet, men på ulike måter, tilpasset den enkelte eleven. På småskoletrinnet skjer differensi-eringen helt naturlig gjennom samtalen, sanger, lek, par-/gruppearbeid hvor elevene kan delta ut fra det nivået de befi nner seg på. Det fi nnes ofte langt fl ere leker foreslått enn læreren kan rekke over, men dette skal gi valgmuligheter slik at man kan fi nne en lek som fokuserer på nettopp den ferdigheten elevene trenger å øve på. Oppgavene i læreverket foregår i stor grad innenfor dette læringsfellesskapet og legger opp til en under-visning der differensieringen skjer naturlig.

Page 11: Quest 2. Teacher's Guide

11

Det er svært viktig at elevene vet hva de skal snakke om, og har øvd på både spørsmål og svar, for eksempel: What is your name? My name is …What is your favourite food? My favourite food is … Det anbefales korte økter. Når økten skal avslut-tes, er det en god idé å blinke med taklyset for å få oppmerksomheten. Unngå å prate over støyen. Læreren bør også ta del i aktiviteten.

OrdkortOrdkortene til læreverket er som nevnt tidligere felles for hele 1.–4. trinn. De er inndelt tematisk, slik at det er lett å legge til fl ere ord og å blande ord innenfor de ulike temaene. Til hvert kapittel henvises det til aktuelle ordkort. Kortene kan brukes på mange måter. I ”Circle Time” kan de brukes for å introdusere nye ord. Presenter gjerne ordkortene på ulike måter slik at det skapes litt spenning. Legg dem i esker pyntet i forhold til temaet, og la elevene rope: Open the box! Du kan også bruke en sekk, en pose eller gjemme ord-kortene rundt i klasserommet. Ordkort kan brukes for å repetere ord, i felles-lesing og i forskjellige leker og spill. Mange slike leker er beskrevet i lærerveiledningen: Fishing game, Kim’s game og Bingo er noen. Kortene kan også stilles ut på English Wall mens klassen arbei-der med et tema, slik at elevene, i en ledig stund, har muligheter til å se hvor mange av de nye engelske ordene de husker.

Teacher InputDet er for tidlig å begynne med ren grammatikkundervisning. Derimot er det viktig å gi elev-ene mange opplevelser og erfaringer med språket i natur-lige sammenhenger, slik at de tilegner seg noe av gramma-tikken intuitivt, f.eks.: I can run og I am running.

Mine notater

Page 12: Quest 2. Teacher's Guide

0

5 In the Kitchen

56

Læringsmål Språklæring:– kunne fortelle hvilke matord som er felles for morsmålet og engelsk– kunne forstå at det er nyttig å kunne snakke om mat når man skal spise et

måltid i utlandet– kunne snakke om egne interesser ved å fortelle hva man liker å spise og hva

man ikke liker

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):– kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til mat

og kjøkken– kunne svare på enkle spørsmål om hva man liker eller ikke liker av mat– kunne gjenkjenne og skrive noen enkle ord, uttrykk og setninger om mat– kunne følge instruksjonene i en enkel matoppskrift (fruktsalat)

Kultur, samfunn og litteratur:– kunne bruke engelskferdighetene sine i en sang om mat

Basisord og –uttrykk(ordkort 156, 157, 159, 161, 194, 195, 196, 198, 199, 202, 203, 211, 246)

peach (199), baked beans (159), pear (195), butter (156), strawberry (194), gra-pes (196), kiwi fruit (198), yoghurt (157), soup (161), potato (202), carrot (211), onion (203), kitchen (246)I am hungry. You are thirsty. Do you like …?

Andre relevante ord og uttrykk(ordkort 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 162, 193, 197, 200, 210)

fruit, vegetables, fruit salad, vegetable soup (161), bread (142), mango (197), chicken (152), egg (144), fi sh (151), apple (193), orange (200), banana (210), cake (143), cheese (150), jam (145), yoghurt (157), milk (146), water (147), juice (149)and, or, a, an, cold, hot, to eat, to cut, to put, to mixI like …, I don’t like …Are you hungry/thirsty? Be careful! Can I have the/a … and …, please?, Do you want …?, How to make …, What is it/this? It is …, Where is …?

Sanger og eventyr How many? og Do you like hot dogs?

Digitale ressurser Quest 2 for interaktive tavler inneholder sider fra boka, lydstøtte, sanger, f ortellinger og interaktive oppgaver.Quest elevnettsted 1–2 inneholder øvingsoppgaver, spill, sanger, regler og fortellinger.

Lydfokus j /dZ/ og y /j/

Vurdering Bus stop (kopiark 5) og kapitteltest (kopiark 13)

Kopiark Kopiark 19, 28, 29, 30

Project X (leseserie) Temapakken: Food

Tilleggslitteratur The Very Hungry Caterpillar (1994) by Eric CarleThe Tiger Who Came for Tea (2007) by Judith KerrThe Giant Jam Sandwich (1977) by John Vemon Lord and Janet BurrayFabulous Fairy Feast (2008) by Sue Heap

Tverrfaglig arbeid Mat og helse: Lag suppe og fruktsalat til skolelunsj mens dere snakker engelsk.Naturfag: Plante frø og samtale om frukt, bær og grønnsaker på engelsk.

Page 13: Quest 2. Teacher's Guide

57

33

MateriellOrdkort (156, 157, 159, 161, 194, 195, 196, 198, 199, 202, 203, 211, 246), stor bolleQuest 2 CD, spor 20: Do you like hot dogs? side 00.

Arbeid med sidenSe på fokussiden. Hva skal vi lære om i dette kapitlet? Hvor mange av fokusordene kjenner elevene fra før? Gjennomgå/si fokusord-ene på engelsk og la elevene gjenta ordene. Er det noen av ordene som er nokså like på norsk og engelsk? Når kan vi ha bruk for å snakke om mat på engelsk? Snakk om at det er en fordel å kunne dette hvis man er i utlandet.

peach

strawberry

soup

baked beans

grapes

potato

pear

kiwi fruit

carrot

butter

yoghurt

onion

FOCUSFOOD

VEGETABLESFRUIT

C

HAPTER C

HAPTER 5

I am hungry.

IN THE KITCHEN Words

Phrases

Do you like …?D

You are thirsty.

33

Etterarbeid (Circle Time)Ta fram markøren som viser at nå skal vi snakke engelsk. Ta fram ordkortene fra den store bollen, en etter en. Elevene sier ordet som er trukket. Pek på ett av ord-kortene. Si: I like …, I don’t like … Elevene gjentar osv.

Trekk to ordkort. Si: I like … and … En elev trekker to ordkort og lager en lignende setning. Si: Do you like … or …? Bruk kropps-språk for å få fram budskapet. Svar: I like … eller I like … and …

SangDo you like hot dogs?Vet elevene hva hot dogs er? Øv sangen uten musikk først, følg teksten på side 39 i elev-boka. Når elevene kan sangen, del klassen i to. Den ene gruppen stiller spørsmålet i sangen og de andre svarer.

Leker og aktiviteterInformation gap gameKopiark 28: What do you like?

Elevene tegner/skriver navnet på to frukter som de liker og kan navnet på på engelsk i de to øverste rutene. Så går de rundt i klasserommet og spør medelev-ene hva de har tegnet at de liker å spise, f.eks.: What do you like? Elevene svarer det de har tegnet: I like apples and grapes. Da skri-ver den som spurte en tellestrek ved de riktige fruktsortene. For å avslutte slike aktiviteter, kan man klappe i hendene, blinke med taklampen, eller lignende, som signal på at leken er over. Unngå å rope over støyen. Etterpå svarer elevene på spørs-målet: How many liked kiwi fruit? How many liked peaches?

Relay raceMateriellOrdkortene 156, 157, 159, 161, 194, 195, 196, 198, 199, 202, 203, 211, 246

Lag to sett med ordlapper med fokusordene. Del klassen i to lag. Legg ordlappene på motsatt side av rommet i to bunker. Vis lagene et ordkort og si: Can you fi nd a pear? Førstemann på hvert lag løper fram og fi nner ord-lappen. Førstemann tilbake med riktig ordlapp får ett poeng.

Mål for siden• Introdusere matord og nye

uttrykk som ”Do you like …?• And/or.

Page 14: Quest 2. Teacher's Guide

58

34

Arbeid med sidenSe på bildet på side 34 i elevboka Bruk miming og mimikk for å få fram budskapet. Ta fram markø-ren. Si: I am hungry. This is Anthony. He is hungry, too. Are you hungry? (Yes, I am. / No, I am not.) Look at all the food in the kitchen. Yum, yum. What is this? It is … Alle er med og gjentar navnene på matvarene i kor. Les det Anthony sier. Lag påstander som elevene skal svare “true” eller “false” på, f.eks.: I can see one potato. I can see blue ice cream. There are two bananas. There are four oranges. Anthony is in school, osv

EtterarbeidLes og forklar vitsen for elevene.

LekConversation gameBruk spørsmålene: I am hungry. Are you hungry? Elevene svarer: Yes, I am. eller No, I am not og spør sin sidemann: Are you hungry? Osv. Fortsett med nye runder med Conversation game og spør: Are you thirsty? Do you like jam or yoghurt?

34

Snakk om bildet: I can see … Do you like …? I like … I don’t like … Tell matvarene på bordet. Les teksten i snakkeboblen sammen. Les vitsen sammen.

grapes

kiwi fruit

potato

carrot

onion

banana

peach

TIME TO LAUGH

Man in restaurant: Your thumb is in my soup!Waiter: It doesn’t matter, it isn’t hot.

I am hungry and thirsty. I like soup!

Talk about it!Mål for siden• Lære navn på vanlige mat-

varer.

Teacher InputØv spesielt på språklydene /dZ/ og /j/. Disse lydene skiller seg fra den norske uttalen og tren-ger oppmerksomhet. Inkluder dette i den naturlige samtalen. Si: Listen. What is the fi rst sound we hear in jam – j-a-m. Jam? Gjenta med yoghurt og juice.

Page 15: Quest 2. Teacher's Guide

59

35

ForarbeidSe på siden i elevboka. Ta fram markøren. Si: Anthony is hungry, so he is making soup. The soup is hot! What is in the soup? Elevene svarer så godt de kan ved å navn-gi matvarene som står på benken ved komfyren: baked beans, jam, yoghurt, cornfl akes, pears. Hvis de svarer på norsk, gjenta setnin-gen på engelsk. Vi mimer alle sammen at vi tømmer ingrediensene en etter en i gryten og rører. Si: Put in the baked beans. Put in the corn-fl akes and the jam. Stir the soup, osv. Elevene gjentar i kor. Så mimer vi at vi smaker på suppen. Si: Mix the soup together. Be careful! The soup is hot. Do you like the soup?

Talking Partners: Elevene arbei-der to og to og repeterer det de nettopp har sagt sammen med læreren og hele klassen. Kan de huske alt Anthony puttet i suppen sin?

Arbeid med sidenElevene fargelegger de ingredi-ensene som Anthony brukte i suppen og skriver navn på så mange matvarer de kan. Matvarene som er brukt i suppen er de som står på benken ved komfyren. Det blir en ingrediens igjen, hvilken? Fasit: carrot.

35

Crazy soup

I par: Fortell hva gutten bruker i suppen: He has cornflakes in the soup. He has ... Se nederst på siden og fargelegg de matvarene som er brukt i suppen. Det blir en igjen, hvilken? Skriv navn på de matvarene du kan. Si hva du tror foreldrene hans vil si når de kommer hjem.

I don’t like this soup.What a mess!

This soup is hot!

baked beans

jam

carrot

pears

cornflakes

yoghurt

Mål for siden• Lære navn på vanlige mat-

varer.• Skrive matord.

EtterarbeidLag et rollespill hvor foreldrene kommer hjem. Bruk setninger som: What are you doing? What is this? Is it hot? What a mess! Help me tidy up. Are you hungry? I am.

Teacher InputI engelskspråklige land blir navn ofte forkortet. Anthony blir til Tony eller Ant. Andre eksempler er Edward – Ted eller Ed, Isabel – Izzy, William – Bill, Dorothy – Dot.

Page 16: Quest 2. Teacher's Guide

60

36

MateriellKopiark 29, saks og lim.Quest 2 CD, spor 6: ”How Many?”

ForarbeidSyng bevegelsessangen ”How many?” som oppvarming og for å repetere frukt: How many app-les do you have? (oranges, bana-nas, pears osv). Bruk ordkortene og repeter navnene på frukt og samlebegrepet fruit. Introduser samlebegrepet vegetables og vis ordkortene av potato (202), carrot (211) og onion (203).

Arbeid med sidenTa fram kopiark 29. Elevene arbeider to og to. De klipper ut bildene og sorterer dem i to grupper. De hjelper hverandre med å si navnene på hvert bilde og limer bildene på riktig fat. Gjennomgå oppgaven sammen. Si: The vegetables are here. I have a … The fruit is here. I have a …

LekIn my fridge I have …Læreren begynner: In my fridge I have an orange. Nestemann gjentar det og legger til en mat-vare til: In my fridge I have an orange and a hot dog. Slik fort-setter leken inntil en ikke husker alt, da begynner leken igjen.

36

Fruit and vegetables

Klipp ut bilder fra kopiarket. Lim frukt og grønnsaker på riktig plass. I par: Fortell hverandre hva fruktene og grønnsakene heter, hva du liker og hva du ikke liker.

Si: This is ... I like … I don’t like …

Mål for siden• Lære samlebegrepene fruit

and vegetables.• Repetere navn på frukt og

lære navn på nye frukt og grønnsaker.

Teacher InputGjør elevene oppmerksomme på at noen ganger sier vi ”a” og noen ganger ”an”. Har noen lagt merke til det? Hva tror de er årsaken til det? Vanligvis sier vi ”a”, men hvis tingen vi snak-ker om begynner med en vokal (a,e,i,o,u), sier vi ”an”, f.eks. an apple, an orange. Det er forres-ten vanskelig og ubehagelig å si a apple – prøv! Hvis elevene vil minne seg selv om hvilke frukt og grønnsaker som begynner med en vokal, kan de farge-legge første bokstaven rød (vokal) eller blå (konsonant).

Page 17: Quest 2. Teacher's Guide

61

37

Arbeid med sidenDe fl este elevene vil klare denne oppgaven på egen hånd. De skal fi nne veien gjennom labyrinten. Her kan elevene velge om de vil skrive tellestreker, tall eller tall-ordene på engelsk. Elevene skal telle og skrive ned hvor mange av de ulike fruktene og grønn-sakene det er, og hvor mange det er totalt langs den riktige ruten gjennom labyrinten. Når elevene er ferdige med å telle, kan læreren samle resulta-tene på tavla. Les resultatene – two strawberries, three oranges osv. Hvordan slutter alle frukt-navnene? Gjør elevene oppmerk-som på fl ertalls-s. Deretter kan de telle de ulike sortene frukt og grønnsaker i hele labyrinten.

EtterarbeidKopiark 30: Mark the odd one out

LekFruit and veg bingoBruk bingo kopiark 19. La elevene velge blant frukt- og grønnsaksordene de akkurat har jobbet med.

37

Find the fruit and vegetables

Finn veien gjennom labyrinten. Si hvor mange ulike frukter og grønnsaker du finner på veien: There are ... strawberries. Skriv hvor mange du fant av hver. Se side 10 om du trenger hjelp. Hvor mange frukter og grønnsaker er det til sammen på veien?

strawberries

oranges

bananas

apples

carrots

onions

potatoes

How many all together?

two two

three two

four three

two eighteen

Mål for siden• Lære navn på frukt og grønn-

saker.

Page 18: Quest 2. Teacher's Guide

62

38

Arbeid med sidenDe fl este vil klare denne opp-gavene på egen hånd. De som trenger litt hjelp, kan støtte seg på fokussiden (side 33) i elev-boka.

Leker og aktiviteterFruit salad gamePasser godt i gymsalen eller i skolegården: Del klassen i grup-per og gi hver gruppe et frukt-navn på engelsk. Gruppene stiller seg inntil en anvist vegg eller sted. Læreren står i midten og roper ut navn på en frukt. Gruppen løper rundt læreren. Når alle er ropt opp og løper rundt læreren, roper læreren: fruit salad! Da skal elevene retur-nere til plassene sine. Læreren prøver å fange en elev. Den som blir fanget overtar lærerens rolle. Som et alternativ kan vi leke Vegetable stew. Elevgruppene får et grønnsaknavn på engelsk. Denne gangen roper læreren: vegetable stew!

Skipping game: Apples, peaches, pears and plums (side 46 i elevboka)Bruk et langt slengtau. Elevene skal si reglen og hoppe inn til den måneden de har bursdag. Gjenta regelen og da hopper de ut til den måneden de har bursdag.

38

Mark the correct word

apple orange banana

carrot onion potato

apple orange banana

grapes pear strawberry

Fill in the missing letters

Sett ring rundt riktig ord. Skriv bokstavene som mangler. I par: Les de ordene dere kan for hverandre.

g

p

b

r

e

a

a

a

n

p

r

a

e

n

s

a

Mål for siden• Gjenkjenne navn på frukt og

grønnsaker.

Page 19: Quest 2. Teacher's Guide

63

39

MateriellQuest 2 CD, spor 20: Do you like hot dogs?, side 95.

ForarbeidSang”Do you like hot dogs”

Arbeid med sidenDe fl este vil klare den første opp-gaven uten hjelp. Sangen har vi brukt tidligere. Les sangteksten sammen. Elevene skal fi nne frasen ”do you like” – la dem teg-ne en ramme rundt de tre orde-ne. Til sammen betyr nemlig de tre ordene ”liker du” på norsk. Elevene skal også fi nne ordene we og yes og oversette til norsk. Bytt ut hot dogs, onions og ketchup og lag et nytt vers, f.eks. tomato, potato, carrot.

LekI like orange bananas

MateriellOrdkort, brettede papirlapper med ulike fargeklatter på (nok til minst en til hver i klassen).

Del klassen i tre lag. Legg ut ord-kortene du vil elevene skal repe-tere bak i klasserommet, f.eks. mat, leker, skolesaker og klær. Foran i klassen ligger de sammenbrettede fargelappene. Når læreren sier: Ready, steady, go, løper førstemann på hvert lag og henter et ordkort som de kan navnet på, på engelsk. Så løper de fram og henter en fargelapp. Førstemann som sier høyt: I like (farge på farge-lappen) (ord fra ordkortet)!

39

Can you find the food words?

Sing with me

Do you like ?

Yes, we like .

Do you like ?

Yes, we like .

Do you like ?

Yes, we like .

Sett ring rundt de skjulte ordene. Bruk forskjellige farger. Hva kan du se på bildet? Syng sangen. Finn ordene do you like, we og yes i sangteksten. Si hva ordene betyr på norsk. I par: Lag et nytt vers til sangen og framfør det for klassen.

carrot pear apple soup peach milk jam egg

wedo you like yes

a p p l e c

s q e z e a

o j a m g r

u f r n g r

p m i l k o

p e a c h t

hot dog

Mål for siden• Gjenkjenne navn på frukt og

grønnsaker.

får 2 poeng. De to andre lagene får 1 poeng for riktig svar.

Page 20: Quest 2. Teacher's Guide

64

40

40

I par: Si navnet på alle fruktene. Si: I can see … Les oppskriften sammen og lag ekte fruktsalat. Tegn din favorittfrukt i ruten.

How to make a fruit salad

21

543

BUS STOP

You need fruit. Cut up the fruit.

Put it in a bowl. Mix together. Enjoy!

Be careful!

My favourite:

MateriellPlastkniv, stor bolle, boksåpner, ulike frukter, plastskjeer og papptallerkner evt. iskrem.Quest 2 CD, spor 19: How to make a fruit salad

Arbeid med sidenLa elevene tegne sin favorittfrukt i den tomme ruten på første bilde.

Vis hvordan du lager fruktsalat.Si: Here I have some fruit: an apple, an orange, a banana, strawberries, and a tin of pears, some grapes, a mango and a kiwi fruit. We are going to make fruit salad. Open the tin of pears – here is a tin opener – and empty it into a bowl. Cut up the fruit with a knife. Be careful! Put the fruit in the bowl with the pears. Mix everything together. Which fruit do you like best? Let’s eat. Here is some ice cream to have with our fruit salad. Repeter engelske høfl ighetsfraser mens dere spiser: Please, Thank you, Can I have …, please? Oppfordre elevene til å for-telle hjemme hvordan de laget “fruit salad”.

EtterarbeidLeker og aktiviteterAnother fruit salad gameDel klassen i fi re grupper: apples, oranges, bananas, strawberries. Elevene blander seg og står i en ring rundt læreren. Når læreren sier apples, bytter alle i apple-gruppen plass med hverandre. Når læreren sier strawberries, bytter alle i strawberry-gruppen plass med hverandre. Når lære-ren sier fruit salad, bytter alle plass med hverandre. Da gjelder det for læreren å ta en av plas-sene i ringen. Den som mister plassen sin, overtar som leder.

Mr Potato HeadLag Mr Potato Head mens du viser og forteller.

MateriellEn potet til hver elev, piperenser (pipe cleaners), knapper (buttons) o.l. for å lage et ansikt, lim (glue), blomsterjord (soil) eller bomull (cotton wool), karsefrø eller gressfrø (mustard and cress / grass seeds), kniv, skje, eggbrett hvor potetene kan stå mens håret vokser, pipette (eye dropper) for å vanne frøene.

This is how to make Mr. Potato Head:– Use the knife and cut a hole

out of the top of the potato. (Grown-ups only!)

– Make a face on the potato. Glue on pipe cleaners and buttons.

– Use the spoon and put soil (or cotton wool) into the hole in the potato’s head.

– Sprinkle seeds on top of the potato.

– Use an eye dropper to drip water onto the seeds until they are damp.

– Water Mr Potato Head every day and watch his hair grow.

Mål for siden• Følge en enkel instruksjon.• Lære navn på frukt.

Page 21: Quest 2. Teacher's Guide

65

Bus stopKopiark 5: In the Kitchen Bus Stop (egenvurdering)Her kan elevene med litt hjelp vurdere sin egen måloppnåelse. Les ett og ett mål fra bussrutene, og la elevene fargelegge ruten hvis de kan det som beskrives. Dersom de kan det delvis, kan de skravere ruten. Under står øvelser som kan være til hjelp i forkant av egenvurderingen.

Kopiark 13: Test 5 In the Kitchen (kapitteltest)Sørg for at elevene har det materiellet de trenger før prøven starter (farger etc.). Pass på at alle har forstått hva de skal gjøre. Les opp en og en oppgave, og la elevene markere eller fargelegge riktig svar.

Muntlig øvelse i forkant av egenvurderingenHa med noen av de mest sentrale ordkortene til dette kapitlet, og spør:Look at all this food. What do you like?What don’t you like?What is your favourite food?Do you like to make food in the kitchen? What do you like to make?

Mine notater

Page 22: Quest 2. Teacher's Guide

6 Happy Birthday!Læringsmål Språklæring:

– kunne noen ord fra bursdagsfeiring som er felles for morsmålet og engelsk– kunne se at det er nyttig å kunne gratulere noen med dagen på engelsk

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):– kunne forstå og anvende noen ord og fraser i forbindelse med bursdags-

feiring– kunne skrive noen enkle ord knyttet til bursdagsfeiring, bl.a. en kort

bursdagshilsen eller invitasjon– kunne gratulere andre med dagen og fortelle når man har bursdag

Kultur, samfunn og litteratur:– kunne leke noen bursdagsleker fra engelskspråklige land– kunne synge “Happy birthday to you” (verdens mest kjente engelske sang)

Basisord og -uttrykk(ordkort 100, 143, 153, 163, 164, 165, 166, 167)

party hat, cake (143), candle (100), guest, popcorn, hot dog (163), ice cream (164), sweets (165), chocolate (166), soft drink (167), hamburger (153), birthday cardHappy birthday! How old are you? When is your birthday?

Andre relevante ord og uttrykk

invitation, nice, cool, strong, pretty, hot, green

How old are you? Make a wish! Please come to my party. Dear friend. You are nice. I like you. Love from …, When is your birthday? My birthday is in …

Sanger og eventyr Happy Birthday to You, Birthdays, When Is Your Birthday?, Time for Another Year, The Little Red Hen

Digitale ressurser Quest 2 for interaktive tavler inneholder sider fra boka, lydstøtte, sanger, fortellinger og interaktive oppgaver.Quest elevnettsted 1–2 inneholder øvingsoppgaver, spill, sanger, regler og fortellinger.

Lydfokus R /r/

Vurdering Bus stop (kopiark 6) og kapitteltest (kopiark 14)

Kopiark Kopiark 19, 31, 32

Project X (leseserie) Ben and Paul (Big and Small), The Birthday Cake (Food)

Tilleggslitteratur Spot’s Birthday Party (1993) by Eric HillClifford’s Birthday Party (1991) by Norman BridwellLulu and the Birthday Party: Billy’s Birthday (2010) by Belina Hollyer and Emma DamonThe Toys’ Party (Oxford Reading Tree) (1997) by R. Hunt

Tverrfaglig arbeid Bak en kake. Gi instruks på engelsk.

66

Page 23: Quest 2. Teacher's Guide

67

41

MateriellOrdkort (100, 143, 153, 163, 164, 165, 166, 167), en eskeQuest 2 CD, spor 20: Do you like hot dogs? side 95Quest 2 CD, spor 22: Happy birthday to you, side 95

Forarbeid (Circle Time)Begynn med oppvarming og re-petisjon av forrige kapittel. Syng sangen ”Do you like hot dogs?”. Snakk sammen om feiring av fødselsdager. Hva pleier å skje i et fødselsdagsselskap? Hvordan pleier man å kle seg? Hva får man å spise i bursdagsselskap? Er det noen som kan fortelle om en spesielt hyggelig bursdag de har vært i? Hva forteller lysene på kaken? Hva gjør vi når vi har blåst ut lysene?

Ta fram markøren og spør elevene: What do you like to eat on your birthday? Do you have cake? Do you have candles?

Pynt en eske som en fødselsdags-gave. Legg ordkortene i esken. Ta fram ett og ett. Si: Can you remember what this is? Yes, it is a hamburger. What is this? osv

party hat

guest

sweets

cake

popcorn

chocolate

birthday card

hot dog

soft drink

candle

ice cream

hamburger

FOCUSBIRTHDAYSADJECTIVES

MONTHS

C

HAPTER C

HAPTER 6

Happy birthday! When is your birthday?

HAPPY BIRTHDAY!Words

Phrases

41

Whe

How old are you?

Mål for siden• Introdusere ord og uttrykk

i forbindelse med bursdags-feiring.

SangHappy birthday to you

Arbeid med sidenTalking partners: Øv to og to på glosene. Den ene peker og den andre sier ordet på engelsk. Bytt!

EtterarbeidLekPeople memorySend to elever (Jim og Jane) ut av klasserommet en kort stund. Del ut ordkort med fokusordene fra dette kapitlet til elevene som er igjen i klasserommet. To og to elever skal ha samme ord (lærer må være med hvis antallet elever ikke er partall). Jim og Jane kom-mer inn. Jim sier navnet på en elev. Denne leser sitt ordkort slik at alle hører det. Jim sier navnet på en ny elev som skal lese sitt ordkort. Hvis de to ordkortene som blir lest opp er identiske, får Jim kortene deres (ett stikk). Hvis de ikke er identiske, skal Jane si navnet på to elever for å fi nne like ordkort. Den vinner som får fl est stikk.

Teacher InputDenne sangen er ifølge Guinness rekordbok (1998) den mest kjente engelske sangen (etterfulgt av “For He’s a Jolly Good Fellow” og ”Auld Lang Syne”). Den er oversatt til mange andre språk. Melodien er laget av Patty Hill and Mildred J. Hill i 1893, men da med teksten ”Good morning to all/you”. Bruk denne sangen neste gang en elev feirer bursdag.

Page 24: Quest 2. Teacher's Guide

68

Arbeid med sidenSnakk sammen om bildet. Si:– What can you see in this

picture?– What do you think the

presents are?– How old is Michael?– How old are you? (spør

mange av elevene)– What does make a wish

mean?– If you could make a wish,

what would you wish for?– Let us sing Happy Birthday

for Michael.

Lag påstander som elevene skal svare ”true” eller ”false” på, f.eks.: There are eight candles on the cake. It is Christmas. The friends are bringing presents. I can see a crocodile.

EtterarbeidRepeter frasene How old are you? og I am … years old som elevene lærte på 1. trinn og lek Onion rings (side 16).

Leker og aktiviteterDette er selskapsleker som blir mye brukt i England i barne-selskaper.

Hot potatoLeken minner om vår stol-lek. En potet sendes rundt i en ring. Det spilles musikk. Den som har poteten når musikken slutter, er ute av leken.

Pin the tail on the donkeySom den norske leken “Sette hale på grisen”. Lag en tegning av et esel og heng den på veggen. Klipp ut en hale og fest en tegnestift i den. En elev får bind for øynene og skal forsøke å henge halen på eselet. Den som kommer nærmest, vinner. Snakk engelsk under leken: To the right, to the left, up, down,

nearly! Denne har også en enklere variant, der man tegner et esel på tavla. Elevene skal da, med bind for øynene, prøve å tegne halen eller sette kryss på riktig sted på tegningen.

Killer and detectiveAlle sitter i en ring. En person går ut av rommet. Denne er detek-tiven. De som er igjen i rommet velger en som skal være morder (killer). Når dette er bestemt, skal detektiven sitte i midten av sirke-len. Morderen skal prøve å få øyekontakt (eye contact) med en og en av de som sitter i sirkelen. Når han har øyekontakt skal han blunke (wink). Den som blir blun-ket til skal da lukke øynene og henge med hodet (være død). Det er detektivens oppgave å

fi nne morderen før alle er døde. Han har tre forsøk.

42

42

The birthday partyTalk about it!

Snakk om bildet: What can you see? How old is Michael? How many guests can you see? Syng sangen for Michael. Spør hverandre hvor gamle dere er. Si: How old are you? I am ... years old. Sett en ring rundt ting som du kan navnet på, og si ordet.

cake

popcorn

chocolatehot dogsoft drink

hamburger

sweets

ice cream

Make a wish!

Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday, dear Michael!Happy birthday to you!

Mål for siden• Å ta del i engelsk barnekultur

gjennom bruk av musikk.

Page 25: Quest 2. Teacher's Guide

69

43

43

Copy the correct word

Join the dots

Skriv riktig ord ved siden av tegningene. Følg tallene fra 1 til 20. Si dem samtidig. Skriv hva tegningen ble. Følg tallene fra 20 til 1. Si dem samtidig.

balloonpopcorncandleice creamhot dogcake

candle

hot dog

balloon

popcorn

ice cream

AMAZING FACTS

About 19 million people have their birthday today!

cake

hamburger

Mål for siden• Eksperimentere med å skrive

engelske ord som forbindes med bursdagsfeiring.

MateriellQuest 2 CD, spor 7: How many? (instrumental)

ForarbeidFinn fram instrumentalversjonen av ”How many?”. Syng om noen av ordene det jobbes med på denne siden, f.eks. cakes, candles, balloons, ice creams, hot dogs, hamburgers.

Arbeid med sidenElevene skal øve på å skrive seks av basisordene i dette kapitlet. Be dem være nøyaktige og prøve å få med seg alle bokstavene. De har rammen med ordene til å se etter. Finn ordene som har k- lyden i seg. Hvordan skrives denne lyden i disse ordene (cake, candle, popcorn)? I de fl este av

ordene uttales bokstaven C som en K-lyd. Les ”Amazing fact” for elev-ene. Snakk sammen om at det i hele verden er over 7 milliarder mennesker. Siden det er 365 dager i året skulle dette tilsi at omtrent 19 millioner mennesker har bursdag hver eneste dag. Anslagsvis kan vi dermed si at et antall som tilsvarer alle mennes-ker i Norge, Danmark og Sverige har bursdag i dag. I Join the dots skal elevene følge og si tallene fra 1 til 20. Gjør de det korrekt vil de tegne en hamburger. Klarer noen utfordringen med å følge tallene andre veien, fra 20 til 1?

EtterarbeidLa elevene få fargelegge ham-burgeren slik at den ser delikat og fristende ut.

LekWhisper and translateFinn fram en boks eller pose til å ha 3–4 ordkort fra dette kapitlet i. Still elevene opp på en lang rekke. Førstemann i rekka trekker et ordkort som han ser på og holder i hånda. Så skal han hviske ordet på engelsk i side-mannens øre (candle). Denne skal hviske videre, men nå skal han hviske på norsk (stearinlys). Slik skal ordet oversettes annen-hver gang engelsk/norsk helt til sistemann forteller hvilket ord han fi kk høre. Nå må førstemann vise hvilket kort han trakk. Var det det samme som sistemann sa?

Page 26: Quest 2. Teacher's Guide

70

44

44

Party time

guest bluesweets yellowcake orangecandle pink

Hva betyr disse ordene på norsk: guest, sweets, cake, candle? Fargelegg bildet med riktige farger. Hva er det skjulte ordet? Snakk sammen om det Zoom sier.

I am as cool as a cucumber.

Mål for siden• Gjenkjenne noen engelske ord

i forhold til bursdagsfeiring.

MateriellQuest 2 CD, spor 25: A ring, a ring of roses, side 95

ForarbeidRepeter fargene blue, yellow, orange, pink.

Arbeid med sidenElevene skal fargelegge et mosaikkbilde. I bildets biter står det skrevet ulike ord (guest – sweets – cake – candle). De sam-me ordene fi nnes i farget skrift over bildet. Elevene skal bruke riktig farge når de fargelegger bitene i mosaikkbildet. Da vil ordet PARTY dukke opp. Zoom sier: I am as cool as a cucumber. Direkte oversatt betyr det at han er like kjølig som en agurk, men det norske uttrykket “Jeg er tøffere enn toget!” passer bra som oversettelse.

EtterarbeidKopiark 31: Draw funny hats on the guests

Leker og aktiviteterHungry fi sh (fi sken i det røde hav)Denne leken er fi n for å repetere fargene. Leken foregår i gym-salen eller på et åpent område i skolegården. Tegn gjerne to streker 10–20 meter fra hver-andre. En elev er ”hungry fi sh” (sulten fi sk). Han står midt mellom de to strekene. De andre elevene står bak den ene streken og roper:

Hungry fi sh, hungry fi sh in the sea.Let me over and don’t eat me.If you catch me – you will win.Magic colour saves my skin.

“Fisken” roper en farge på engelsk. Alle som har denne fargen på seg kan rekke opp hånda og trygt gå over plassen

og over til den andre streken. De som ikke har fargen må løpe over for ikke å bli fanget av “fi sken”. De som blir fanget blir hjelpe-fi sker og skal være med “fi sken” til alle elevene er tatt.

A ring, a ring of roses, side 95Lytt til det velkjente og svært gamle barnerimet “A ring, a ring of roses”. Det forteller egentlig om svartedøden (1348–1350), om de røde merkene man fi kk på kroppen, om urter man hadde i lommene for å dekke over lukten av døde mennesker og om lom-metørkler som man trengte når man fi kk lungebetennelse og til å holde for nesen når man gikk ute. Dette rimet brukes ofte i selskap og i skolegården. Elevene holder hverandre i hendene og

går rundt i ring. På siste linje faller alle ned på gulvet (døde). Gjør elevene oppmerksomme på hvordan den engelske “r”-lyden er helt ulik den norske.

Page 27: Quest 2. Teacher's Guide

71

45

45

Write a birthday card

happy cool strong pretty

Les ordene og bursdagskortene sammen med en voksen. Skriv ferdig bursdagskortet og pynt det. Les kortet ditt for de andre. Lag et bursdagskort til noen som snart har bursdag.

Dear Zoom,Happy birthday!You are strong and green.Love from The Crocodile.

Dear Michael,

Happy birthday!

You are nice.

I like you.

Love from Rita.

Dear ,

H Birth !

You are and .

I like you.

Love from

Mål for siden• Å lese, forstå og skrive et

bursdagskort på engelsk.

MateriellQuest 2 CD, spor 23: Write a birthday card

ForarbeidTa med et bursdagskort og snakk om hva som pleier å stå der. Repeter ordene to og from. Husker elevene hva ordene betyr?

Arbeid med sidenLes opp de to kortene som kro-kodillen og Rita har skrevet. Forstår elevene noe av det som står der? Elevene skal nå lage det siste kortet. Skriv gjerne på tavla en måte å løse oppgaven på:

Dear Kari, Happy birthday! You are cool and pretty. I like you. Love from (navn).

De fi re ordene happy, cool, strong og pretty er adjektiv. Kjenner elevene andre engelske adjektiv? Det er lov å bruke andre hyggelige adjektiv i bursdags-kortet enn de fi re som står i boka. Elevene skal til slutt fargeleg-ge og pynte kortet de har skre-vet. Les opp alle kortene for klas-sen. Hvis noen klarer å lese sitt eget kort selv, er det fi nt.

EtterarbeidHeng opp noen bilder av tegne-seriefi gurer eller kjendiser som elevene vet hvem er. Dikt opp en bursdagsinvitasjon etter denne malen: Dear Mickey Mouse. I am 80 (!) years old. Please come to my party. It is on Saturday. Love from … guess who? (Donald Duck)

Lag et engelsk burdagskort på tavla hver gang en elev har bursdag.

Kopiark 32: Write yes or no.

LekSpin the bottleMateriellOrdkort fra kategorier man ønsker å repetere. En tom brusfl aske.

Dette er en selskapslek som brukes i Storbritannia. Elevene sitter i en ring på gulvet. Legg ordkortene i en sirkel på gulvet og legg fl asken i midten. I tillegg til ordkortene kan læreren lage oppgavekort, f.eks.: stand on one leg, sing a song, osv. Elevene snurrer på fl asken etter tur. Klarer de å lese/si ordet fl asken peker på, får de ett poeng.

Page 28: Quest 2. Teacher's Guide

72

46

MateriellQuest 2 CD, spor 24: When is Your Birthday?Quest 2 CD, spor 3: Time for Another Year, side 94Quest 2 CD, spor 26: Birthdays, side 95Quest 2 CD, spor 27: The Little Red Hen, side 98

ForarbeidFor å kunne løse oppgaven på denne siden, må elevene vite og kunne si hvilken måned de er født i. Gi dem i lekse å øve på hvilken måned de har bursdag i. Det kan være lurt å ha klasselista tilgjengelig før timen starter, i tilfelle noen ikke vet eller husker sin bursdagsmåned. Repeter månedene fra Everyday Practice. Øv på dem i kor. Be elevene sitte med hendene i fanget og rekke opp hånda idet man sier den måne-den man selv har bursdag i. Syng “Time for Another Year”.

Arbeid med sidenSe sammen på hvordan uttale- og skrivemåten av alle månedene er på norsk og på engelsk. Les dem for elevene og fokuser på uttale. Tre av månedene begyn-ner med bokstaven J. Fortell elev-ene hvordan ord som begynner på j uttales /dZ/ på engelsk. Månedene skrives ganske likt på norsk og engelsk, men en viktig forskjell er at månedene skrives med stor forbokstav på engelsk. Å kunne svare på spørsmålet When is your birthday? er sentralt på denne siden. Skriv gjerne set-ningen opp på tavlen slik at den er godt synlig. Si: My birthday is in June. Here it is on the calendar. When is your birthday? Hjelp elev-ene å fi nne ordene de trenger.

46

When is your birthday?

Apples, peaches, pears and plumsTell me when your birthday comesJanuary, February, March, April …

Be klassekameratene dine skrive navnet sitt under den måneden de har bursdag. Si: When is your birthday? Write your name, please.

Øv på å si alle tolv månedene. Øv på å spørre og svare: When is your birthday? My birthday is in … Les reglen og lær den utenat.

BUS STOP

January February March April

May June July August

September October November December

Mål for siden• Lære månedene og si når man

har bursdag.• Finne ord og uttrykk som er

felles for morsmålet og engelsk (f.eks. månedene).

Elevene skal skrive inn sitt eget navn i de andre elevenes arbeidsbøker. De skal fi nne den måneden de selv er født i og skri-ve navnet sitt i den riktige ruten. Reglen Apples, peaches, pears and plums egner seg godt til å hoppe tau etter og repetere månedene. To elever slenger tauet, mens alle sier reglen. De andre hopper inn når de sier måneden de har bursdag i. Som alternativ kan man gjøre et triks når de kommer til den måneden de har bursdag i (ta i bakken, slutte å hoppe, klappe i hendene eller lignende). Snakk sammen om reglen og hva ordene betyr (epler, fersken, pærer, plommer).

EtterarbeidRollespill: Have a party for Zoom!Hvor gammel tror dere Zoom er? Bli enige om en fornuftig alder på en ung drage. I hvilken måned har han bursdag? Lag bursdagsinvitasjonen hans sammen og del den ut til elev-ene. Gi elevene i lekse å lage et “birthday card” til han (og ta med en symbolsk gave). Lag til en fest hvor dere synger burs-dagssangen, overrekker burs-dagskortene, lager partyhatter og spiser popcorn eller kake. Øv på disse frasene: Happy birthday, Zoom! How old are you? Make a wish! Can I have some popcorn/cake, please?

Page 29: Quest 2. Teacher's Guide

73

Leker og aktiviteterOnion rings (side 16)De som er i den ytterste ringen spør: When is your birthday? De i den innerste ringen svarer: My birthday is in …

Guess whoElevene skal gjette hvem læreren tenker på: I am thinking of a girl in this class. Her birthday is in the spring. It is in April. (Hvis det er fl ere jenter som har bursdag i denne måneden, kan man legge inn noe om farger på klærne eller lignende, eller si datoen.) Who can it be?

Musical parcelPakk inn en gevinst i mange lag innpakningspapir. Mellom hvert lag er det et bilde, ordbilde eller instruks, f.eks. ”hop 5 times”. Elevene sitter i en ring. Spill musikk og elevene gir pakken videre rundt i ringen. Når musik-ken stanser, skal den som holder pakken ta av et lag med papir og si navnet på bildet på engelsk, lese ordet eller gjøre det som står beskrevet. Slik fortsetter leken – den som åpner det siste laget får gevinsten.

Story TimeThe Little Red Hen, side 98.Elevene bør kjenne eventyret fra før. Les eventyret på engelsk, og vis bilder av de ulike dyrene etter hvert som de dukker opp i fortel-lingen. Dramatiser fortellingen med engelske replikker.

Se også Walt Disneys versjon av dette eventyret: “The Wise Little Hen”. Det er i denne tegnefi lmen at Donald Duck dukker opp for første gang på fi lm.

Bus stopKopiark 6: Happy Birthday! Bus Stop (egenvurdering)Her kan elevene med litt hjelp vurdere sin egen måloppnåelse. Les ett og ett mål fra bussrutene, og la elevene fargelegge ruten hvis de kan det som beskrives. Dersom de kan det delvis, kan de skravere ruten. Under står øvelser som kan være til hjelp i forkant av egenvurderingen.

Kopiark 14: Test 6 Happy Birthday! (kapitteltest)Sørg for at elevene har det materiellet de trenger før prøven starter (farger etc.). Pass på at alle har forstått hva de skal gjøre. Les opp en og en oppgave, og la elevene markere eller fargelegge riktig svar.

Muntlig øvelse i forkant av egenvurderingenWhat do you like to eat at a birthday party?When is your birthday?Can you sing a birthday song for me?What do we write in a birthday card?Can you say the twelve months of the year?

Mine notater