brainstorming using post it (ncss 2013 @the twin tower : bangkok)

of 12 /12
การใช้กระดาษ Post it ในการระดมสมอง ถอดบทเรียนจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการทา ยุทธศาสตร์ของ กพ.ทบ., สลก.ทบ และ ยก.ทบ.

Author: krich-peakmaker

Post on 30-Jul-2015

679 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

การใชกระดาษ Post it ในการระดมสมอง “ถอดบทเรยนจากการสมมนาเชงปฏบตการในการท ายทธศาสตรของ กพ.ทบ., สลก.ทบ และ ยก.ทบ.”

Page 2: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

ประวตยอผบรรยาย

0 ตท. 25 , จปร. 36, เสธ. 77 0 ป.โท : เทคโนโลยสารสนเทศ สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหาร ลาดกระบง 0 PhD. IT. (candidate) SPU : Knowledge transformation 0 Certificate : OOAD, PM, RM 0 Certificate : STATA, Mplus, AMOS, LISREL 0 Certificate : ASWS2008 0 Proceedings : KICSS2010 0 Journal : JCIT2013(in progress) 0 Award :

0 นกวจยดเดนกองทพบก 0 ประกาศชมเชยกองทพบก และประกาศของ สลก.ทบ. กรณเปนวทยากรท ายทธศาสตร

Page 3: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

Agenda

0 Brainstorming

0 Post it

0 Brainstorming using post it

0 Workshop issues

0 Lesson learned

0 Q & A

Page 4: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

Brainstorming Costin H. Management development and training : a TQM approach.

London : The Dryden Press, 1996. 26 กรกฎาคม 2544

0 การระดมสมอง ถอเปนเทคนคทใชกบกลม (Group Technique) ไมใชใชกบคนเพยงคนเดยว

0 การระดมสมองหมายถงการแสวงหาความคดตอเรองใดเรองหนงใหไดมากทสดภายในเวลาทก าหนด ดงนนการใหคดโดยไมก าหนดเวลาทจ ากดแนนอนกไมเรยกวาการระดมสมอง

0 การระดมสมองจะมประสทธภาพมากทสดเมอใชกบกลมทไมรจกกน ไมเกรงใจกนหรอสนทสนมกนมากเกนไป และจ านวนสมาชกทรวมระดมสมองถาจะใหมประสทธภาพมากทสดควรอยระหวาง 4 ถง 9 คน

0 ส าหรบนกวชาการทเปนผใหก าเนดของเทคนคนยงมความเหนทแตกตางกนอย โดย มซโน (Mizuno) ไมไดบอกวาใครเปนผตนคดแตระบวาไดมการใชเทคนคระดมสมองในญปนตงแตป 2952 ในขณะท ฟอรซท (Donelson Forsyth) กลบระบชดเจนวาเทคนคการระดมสมองเกดจากแนวคดของ ออสบอรน (Alex F. Osborne)ซงเปนผบรหารบรษทโฆษณาแหงหนงตงแตป 1957

Page 5: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

Brainstorming (จดเนน) ประสทธ เขยวศร, สถาบนพฒนาผบรหารการศกษา

0 เนนใหมการแสดงความคดออกมา (Expressiveness) สมาชกทกคนตองมเสรภาพอยางสมบรณในการทจะแสดงความคดเหนใด ๆ ออกมาจากจตใจ โดยไมตองค านงวาจะเปนความคดทแปลกประหลาด กวางขวาง ลาสมย หรอเพอฝนเพยงใด

0 เนนการไมประเมนความคดในขณะทก าลงระดมสมอง (Non – evaluative) ความคดทสมาชกแสดงออกตองไมถกประเมนไมวากรณใด ๆ เพราะถอวา ทกความคดมความส าคญ หามวพากษวจารณความคดผอน การแสดงความเหนหกลาง หรอครอบง าผอนจะท าลายพลงความคดสรางสรรคของกลม ซงสงผลท าใหการระดมสมองครงนนเปลาประโยชน

0 เนนปรมาณของความคด (Quantity) เปาหมายของการระดมสมองคอตองการใหไดความคดในปรมาณมากทสดเทาทจะมากได แมความคดทไมมทางเปนจรงกตาม เพราะอาจใชประโยชนไดในแงการเสรมแรง หรอการเปนพนฐานใหความคดอนทใหมและมคณคา ยงมความคดใหม ๆ เกดขนมากเพยงใดกยงมโอกาสคนพบวธการแกปญหาทด

0 เนนการสรางความคด (Building) การระดมสมองเกดขนในกลม ดงนน สมาชกสามารถสรางความคดขนเองโดยเชอมโยงความคดของเพอนในกลม โดยใชความคดของผอนเปนฐานแลวขยายความเพมเตมเพอเปนความคดใหมของตนเอง

Page 6: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

Post it

Page 7: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

Brainstorming using post it Process and development

0 จดกจกรรมละลายพฤตกรรมกอน 0 จดเขากลมใหญไมเกนกลมละ 15 คน และแบงเปนกลมยอยละไมเกน 5 คน 0 แนะน ากฎ กตกา มารยาท และแจกอปกรณ 0 ทกกลมยอยไดโจทยเดยวกน 0 การระดมสมอง

0 ผลดกนแสดงความคดเหนโดยไมบนทกทกคน 0 เงยบ แลวบนทกลง post it โดยไมปรกษากน ไมลอกกนคนละ 3-5 ideas โดย 1 idea ตอ

1 แผน post it 0 น า post it มาจดกลมประเภทตามความหมาย (ไมใชขอความเหมอน) 0 บนทกดวยขอความใหมทครอบคลมความหมายในแตละกลมประเภทดวยกระดาษ 3 ส าเนา 0 แจกจายส าเนาใหกลมยอยขางเคยง แลวน ามายบรวมเขากบ idea ของกลมยอยของตน 0 น าไปเขยนบน Flip chart ของกลมใหญ

Page 8: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

Workshop issues

Page 9: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

Lesson learned กรณ กพ.ทบ., สลก.ทบ. และ ยก.ทบ.

0 ทกคนมศกยภาพมากกวาทประเมนไว เพยงแตไดรบโอกาสในการแสดงความรความสามารถกจะสามารถแสดงศกยภาพทซอนเรนอยออกมาได และเปนประโยชนตอองคกร

0 สามารถไดมตเอกฉนทโดยททกคนมสวนรวมและเกดการยอมรบ และยงท าใหทกคนภมใจในผลงานนนรวมกน

0 สามารถควบคมเปาหมายและเวลาไดด ไมท าใหเกดความฟ งซานในระหวางการสมมนาซงจะท าใหควบคมเวลาไดยาก

0 เปนวธทละลายพฤตกรรมอยางตอเนองและวนซ าหลายรอบในเรองการยอมรบฟงความคดเหนของผอน มากกวาใชอ านาจตามล าดบชนอาวโส

0 ผลงานเปนทยอมรบทงผรวมสมมนาจนถงผบงคบบญชาระดบสง 0 ท าใหผรวมสมมนารวมมอในการสมมนาไดมาก และไมอยากขาดการมสวนรวม 0 เกดความรกสามคคในหมเพอนรวมงานไดมากขน

Page 10: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)
Page 11: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)
Page 12: Brainstorming using post it (NCSS 2013 @The Twin Tower : Bangkok)

ค าถามหรอขอเสนอแนะ ขอบคณครบ