mdp learning collections

18
November 2015 Volume 1, Issue 1 Myanmar Development Professionals ပါငးေသာ က႑မာ Articles Training Activities Interview MDP LEARNING COLLECTIONS

Upload: others

Post on 21-Dec-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MDP LEARNING COLLECTIONS

November 2015

Volume 1, Issue 1

Myanmar Development Professionals

ပါငးေသာ က႑မာ Articles

Training Activities

Interview

MDP

LEARNING COLLECTIONS

Page 2: MDP LEARNING COLLECTIONS

“Enhance Your Services by Professionals”

MDP အနာဂတးဥတညးခကး

MDP LEARNING COLLECTIONS ၏ စတးက

2

MDP သညး စျမးရညးမြငးတငးခငး၊ အတငးပငးခခငး၊ သေတသနပခငးႏြငး စပျာေရစမကနး

အစအစဥးမာ ေရဆျ ခငးမာတျငး ဥေဆာငးႏငးသညး ပငးမဗဟဖစးရမညး။

Myanmar Development Professionals (မနးမာႏးငးငဖျ႔ၿဖမႈပညာရြငးမာအဖျ႕) က

စတငးဖျ႕စညးတညးေထာငးခတာကေတာ ဿ၂ ခႏြစး ဇနးနါရလမြာဖစးပါတယး။ မနးမာႏငးငမြာရြတ လပဂၢလးတစးဥစန႔

အဖျ႕အစညးအမမေတျအတျကး စျမးေဆာငးရညးမြငးတငးၿပ စနစးတက ပညာရြငးဆနးစျာ လပးကငးေဆာငးရျကးႏငးေစရနးဆတ

ရညးရျယးခကးန႕ စတငးၿပ လပးကငးဖစးခပါတယး။ မမတ ႔ကယးတငးလညး သငးယေနသအဖစး အၿမတမးေလလာလြကးရြပါတယး။

မမတ႔ သရြထာတာေတျကလညး ပနးလညးမြေ ရငးန႕ လထအသငးအငးၾကာမြာ သငးယေလလာမႈေတျ ဖစးေပၚလာေစခပါတယး။

အခငးခငးအပနးအလြနးေလစာခငး၊ ပညာရြငးဆနးစျာလပးေဆာငးခငး၊ ဂဏးသကၡာရြစျာ လပးေဆာငးခငးဆတ တနးဖထာမႈေတျန႕

အတ MDP က ေပါကးဖျာရြငးသနးေစခပါတယး။

MDP ရ႕ စတငးမႈ တစးခအေနန႕ ေလလာမႈမြေခငးဆငးရာ သတငး စာေစာငးေတျက ဖနးတထတးေဖ႔

ၾကစာခၾကပါတယး။ ယခ ဿ၂ ႏငးဘာလ မြ စတငးပ MDP ရ႕ ေလလာမႈ မြေခငး သတငးစာေစာငးက

စတငးေမျဖျာေပလကးပါတယး။

ေလလာသငးယသမာအာလ မြေခငးသညးမာကလညး ေပပ ႔ႏငးေၾကာငး ဖတးၾကာအပးပါတယး။

သငးယမြေခငးဖငး ဘႏြငးဆႏၵထပးတၾကႏငးၾကပါေစ

ပညးစညမး

Managing Director

Page 3: MDP LEARNING COLLECTIONS

ကၽျနးေတား ကစာေနေသာ ကျနးပတာဂမး() ခ ႏြငး ကၽျနးေတားရရြေသာ

သငးခနးစာမာ

ယေန႔ခတး အခနးဟာဆရငး ကျနးပတာဂမး ဆတာေတျဟာ လကးတစးါစာသာရြတ

တယးလဖနးေတျမြာ ကစာလ႔ရေနၿပဖစးပါတယး။ ကၽျနးေတားတ႔ငယးစဥးအခါကဆရငး တယးလေဗရြငးန႕

ခတးဆကးပမြကစာလ႔ရတဂမးေတျဟာ သျာေလ ရာမြာ ေနရာတကာတငးေဆာလ႔ရေနၿပဖစးပါတယး။

ခရအလျနးသျာရတ ကၽျနးေတားအတျကးလညး ခရသျာရငး အာတအခနး၊ နာတအခနးေလေတျမြာ

ဂမးေလေတျကကစာဖစးပါတယး။ အခေလာေလာဆယးေတာ ကစာဖစးေနတဂမးေလ () ခ

အေၾကာငး ေပာပလကးပါတယး။

ဂမးရ႕နမညးက သရလကးဖကးရညးဆငးတ။ ဆငးရြငးအဖစးကေတာ ဂမးကစာတ မမကယးတငးကစၿပ

လပးေဆာငးရတာဖစးပါတယး။ မမရ႕ကယးပငးအရငးအႏြန႕ ကယးတငးပခကးပတးရၿပ ကယးတငး

စာပျထရတ အေခအေနကေနၿပ စတငးရတာဖစးပါတယး။ မမဆငးက လာေရာကး စာသ

သေတျက ေကာငးစျာခကးပတးေပရငး အေတျ႔အႀကအမြတးန႕ ေငျသာေတျက ရရြပါတယး။

ဟငးပျေတျက ဘယးေလာကးမနးမနးခကးပတးႏငးသလဆတာေပၚမတညးပ စာသသရ႕ ေကနပးခငး၊

မေကနပးခငးေတျက ဆေၾကေငျ ကျာဟခကးေတျဖစးေပၚေစပါတယး။

လာေရာကးစာသသေတျအထကေနၿပ သတ႔ရ႕ အေခအေနက လညးဆငးရြငးကၾကညးရႈႏငးပါတယး။

သျကးလကးသလာ၊ အေတျ႕အၾကရြသလာဆတာေတျက ၾကညးရႈႏငးပါတယး။ သရဖစးတ ဆငးရြငးက

လာေရာကးစာသသမာအနကးမြ မမဆငးမြာ တာနးယကာ အလပးလပးေစခငးတသက သရအဖစး

ကကးႏငးပါတယး။ အဒလကကးတအတျကး ဆငးရြငးရ႕ ေငျသာေတျေပဆပးရပါတယး။ ဒါဆရငးးေတာ

သရစာေသာကးဆငးမြာ ဂမးကစာသဖစးတ မမရယး နးထမးအသစး သရတစးေကာငး

ရယးဖစးသျာပါတယး။ တာနးချေယၿပ ဟငးခကးတာေတျ၊ စာပျထတာေတျက ပမလပးေဆာငး

လာႏငးၿပဖစးပါတယး။

“ ဂမးနမညးက

သရလကးဖကးရညးဆငး

ကယးပငး အရငးအႏြန႕ စတငးပ

လပးရတယး။

လပးငနးေတျက တခ႕ရတယး။

ဒဂမးက ကစာရငးန႕

သလကးရတာေတျ

သငးယရတာေတျရြတယး “

3

Page 4: MDP LEARNING COLLECTIONS

“ ဥေဆာငးသေတျမြာ

စတးချနးအာ၊

ကာယချနးအာ

ဥာဏချနးအာ

ေတျ လအပးတယး “

“ ပငးပနးပ ချနးအာကဆငးလာတ

နးထမးသရက

အနာေပဖ႔ လအပးပါတယး”

4

ငးေငျပမမာပာလာလ႔ ပေကာငးတမဖေတျ၊ ပေကာငးတစာပျေတျ၊ ဆငးအပငးအဆငးေတျက

လပးေဆာငး လာႏငးပ ဖစးပါတယး။ လပးေဆာငးမႈမာအတျကး ေငျေၾကအကနးအကေတျရြေပမ

စာသသေတျရ႕ စတးေကနပးမႈေတျဟာ ေငျေၾကန႕ ဆေၾကေတျက ပမရရြေစႏငးပါတယး။

ဆငးရြငးသရအေနန႕ ေနာကးထပးနးထမးသရေတျကလညး ထပးမရြာေဖျႏငးပါတယး။ လာေရာကး

စာေသာကးသ ေတျထကေနပ မမစတးၾကကးဖစးတသေတျက ရြာေဖျပ ကကးႏငးပါတယး။ ဒလန႕

မမဆငးမြာ နးထမးသရေတျပမမာပာလာမြာဖစးပါတယး။

ဟငးခကးတအလပးန႕ စာပျထတအလပးေတျအဆကးမပတးလပးရတအတျကး မမပထမဥဆခနး႔ထာတ

နးထမးသရမြာ ချနးအာေတျေလာနညးလာတာက ေတျ႔ရြရမြာဖစးပါတယး။ ချနးအာေတျေလာနညးလာတ

နးထမးသရဟာ လာေရာကးစာေသာကးသေတျက အေႏြာကးအယြကးေပတတးလာပါတယး။ လာေရာကး

စာေသာကးသေတျဟာ ေၾကာငးလနး႔ပထျကးေပရတာေၾကာငး မမဆငးရ႕နမညးကဆငးၿပ အဆငး

သတးမြတးခကးေတျေလာ႔နညးသျာေစႏငးပါတယး။ ဒါေၾကာငး ပငးပနးပ ချနးအာကဆငးလာတ

နးထမးသရက ပနးၿပအနာယခငးရပါတယး။ ဆငးရြငးသရအေနန႕ကေတာ အခာေသာ နးထမး

သရေတျထကးပပ ချနးအာရြပါတယး။ နးထမးသရေတျ ချနးအာကသျာခနးမြာ သကေတာ တကးၾကျစျာ

လပးေဆာငးေနဆဖစးပါတယး။ ဆငးရြငးသရဟာ ဆငးအတျကးအပငးအဆငး၊ ဟငးပျခကးပတးတာေတျ၊

စာပျထတာေတျ၊ နးထမးေတျက အနာေပႏငးဖ႔ စစဥးတာေတျက လပးေဆာငးေပရပါတယး။

အနာေပထာတ နးထမးသရေတျက လပးငနးချငးမနးမနးပနးလာေစခငးရငးေတာ အသပရမ႕

ချနးအာေဆေတျရြပါတယး။ အလျနးေစႀကၿပ ရြာပါတအတျကး အၿမအသပရနးခကးခပါတယး။

မမဆငးအတျကး ဟငးပျအသစးေတျရရြဖ ႔ နးထမးေတျက သမာဆငးေတျသျာၿပ ဟငးပျေတျသျာယ

ခငးရတ အေခအေနမလညးရြပါတယး။ မမတ႔နးထမးေတျမြာ အေတျ႕အၾကေတျ၊ ငးေငျေတျတလာ

ရငးလညး ဟငးပျအသစးေတျက ခကးပတးလာႏငးပါတယး။

မမဆငးမြာ စာသသေတျအရမးမာလာတာန႕အမြ အခနးမြခကးပတးႏငးဖ႔၊ ေနရာခထာနငးဖ႔၊ စာပျထ

ႏငးဖ႔ေတျက စစဥးရပါတယး။ အမြတးမာနငးတ ဟငးပျေတျက ႀကတငးခကးပတးထာရပါတယး။

ဟငးခကးတေနရာ၊ ဟငးပျထာတေနရာ၊ ဟငးပျခေပမေနရာေတျဟာ စာသသစ

က မနးမနးဆနးဆနးခေပႏငးမႈ ကျာဟခကးေၾကာငး စာသသစတးေကနပးမႈေတျ ကျာခာသျာႏငးပါတယး။

အခ႕ေသာအခနးေတျမြာ ဆငးကခဏပတးၿပ သနး႔ရြငးေရလပးရတာေတျ၊ ချနးအာပနးဖညးရတာေတျက

လပးေဆာငးရတာေတျလညးရြပါတယး။

ကၽျနးေတား ဒဂမးေလက ဆကးၿပ ကစာေနပါတယး။ ဒဂမးေလကေနၿပ ကၽျနးေတား

ရရြလကးတာ ေတျကေတာ လပးငနးတစးခမြာ ဥေဆာငးသဟာ အခာသမာထကး စတးချနးအာ၊ ကာယ

ချနးအာ၊ ဥာဏးချနးအာေတျပမရြေနရမြာဖစးပါတယး။ မမလပးငနးအတျကး သငးေတားေကာငးမျနးတ

နးထမးေကာငးေတျ ေရျခယးတတးရပါမယး။ နးထမးေတျက စနစးတကတာနးချေေပႏငးရပါမယး။

နးထမးေတျအတျကး သငးေတားတ အနာေပတာေတျရြရပါမယး။ အကနးအကမာေပမလအပးရငး

ချနးအာဖစးေစမ အစအစဥးေတျ ေဆာငးရျကးေပရပါမယး။ မမလပးငနးအတျကး လအပးတ

လပးငနးတခ႕မႈေတျက ေဆာငးရျကးရပါမယး။ လပးငနးစဥးေတျက ပနးလညးဆနးစစးသသပးဖ႔လညး

အခနးေပႏငးရပါမယး။ပမမနးဆနးသျကးလကးတစနစးေတျကရြာေဖျၿပ ေစကျကးၿပငးဆငးမႈအတျကး ေဆာငး

ရျကးႏငးရပါမယး။

ဒဂမးဟာကၽျနးေတားအတျကးေတာစမခနး႔ချမႈေတျကလကးေတျ႔လပးေနသလပနးလညးထငးဟပးေစခပါတယး။

ကၽျနးေတားဒဂမးကဆကးေဆာလကးပါအနးမယး။ ထပးမေတျ႔ရြခကးေတျကလညး မြေဥမြာ ဖစးပါတယး။

Page 5: MDP LEARNING COLLECTIONS

“ MDP ဟာ အဖျ႕အစညးမာ

အတျကး

စျမးေဆာငးရညးမြငးတငးတ

လပးငနးေတျက

အဖျ႕အစညးမာ၏

လအပးခကးႏြငး

အညကကးညမႈရြေအာငး

ေဆျေႏျပေဖား

သငးၾကာေပလြကးရြပါတယး “

5

ဧရာတတငး၊ ဘကေလမ႕တျငး

Oikos အဖျ႕အစညးမြ ၾကမြကငးပေသာ

ေရလပးသာၾကမာအတျကး စျမးရညးမြငးသငးတနး

Meeting and Reporting Training က MDPမြ

သငးၾကာပ႔ခစဥး

Page 6: MDP LEARNING COLLECTIONS

“ စမကနးတစးခမြာ တကခငးမာတ

ဥတညးခကး မရြရငး

အကသကးေရာကးမႈက ပနးလညး

တငးတာသရြႏငးဖ႔

ခကးခမြာဖစးပါတယး။ “

စမကနး စမခနး႔ချ ခငး

6

စမကနးတစးခက ဘယးလစမခနး႔ချၾကမြာလ။

ယခအခနးအခါမြာ မနးမာပညးတစး ြမးဖစးပကးခတ ေရေဘဆငးရာ အခကးအခေတျကေနၿပ ပနးလညးထေထာငးေရကာလက

ကေပာငးလပးေဆာငးေနၾကၿပဖစးပါတယး။ ပနးလညးထေထာငးေရလပးငနးေတျ လပးကငးၾကတအခါမြာ စမကနးေတျ၊

လပးငနးစဥးေတျ မာစျာအေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးၾကရမြာဖစးပါတယး။ ဒလေဆာငးရျကးၾကတအခါမြာ အကရြ

ထေရာကးတ စမကနးေတျ ေဆာငးရျကးႏငးဖ႔အတျကး လပးေဆာငးရမ အခကးေတျ၊ သတပရမ အခကးေတျက

အႏြစးခပး ေပာပေပသျာမြာ ဖစးပါတယး။

စမကနးဆတာဘာလ။ တကတ ဖျငးဆခကးတစးခန႔ ေဖားပဖ႔ ေတားေတားခကးခပါတယး။ စမကနးေတျမြာ တစးခန႔တစးခ

မတညတ၊ ထခာတ အဂၤါရပးေတျရြပါတယး။ စမကနးတစးခမြာ အေရအၾကဆက ခငးမာတကတ ရညးမြနးခကး

ရြရမြာဖစးပါတယး။ ခငးမာတကတ ဥတညးရညးမြနးခကးရြမြ ပငးပတ စတးဆႏၵရြႏငးပါတယး။ ပငးပတ စတးဆႏၵမြသာ

အခကးအခက ရငးဆငးႏငးပ ေအာငးမငးေအာငး ဆကးလကးလပးေဆာငးႏငးမြာ ဖစးပါတယး။ ဒါေၾကာငး စမကနးတစးခမြာ

ခငးမာတကတ အခနးကာလ သတးမြတးခကး ရြရမြာဖစးပါတယး။ စမကနးတငးမြာ စတငးလပးကငးတ အခနးကာလန႕

အပသတးအခနးကာလတ႔ တကစျာ သတးမြတးထာရြႏငးရမြာဖစးပါတယး။ အခလေရေဘဒကၡေရာကးၾကတ အခနးမြာ

ကယးဆယးေရ၊ ပနးလညးထေထာငးေရ စသညးဖငး အခနးကာလ ကနး႔သတးခကးေတျရြေနပါတယး။ ကယးဆယးမႈ

အတငးအတာၿပသျာရငးပနးလညးထေထာငးဖ႔လပးေဆာငးေပရပါမယး။ကယးဆယးေရစမကနး ပသျာရငး ပနးလညးထေထာငး

ေရ စမကနးက လပးေဆာငးရမြာဖစးပါတယး။ ကယးဆယးေရ အခနးကာလအတျငးမြာ ထမငးခကးစာဖ႔ အခကးအခေတျရြလ႔

ထမငးထပးေတျ ေပခၾကေပမ ပနးလညးထေထာငးေရ ကာလမြာ ထမငးထပးေတျက အၿမဆကးၿပ ေပေနမယး ဆရငး

လထမြာသတစးပါက မြခလစတးေတျ ဖစးေပၚလာေစႏငးပါတယး။ ဒါေၾကာငး လပးငနးစဥးတငးမြာ စမကနးအခနးကာလအလကး

လပးေဆာငးရမြာဖစးပါတယး။

စမကနးန႕တကခငးမာတ ဥတညးခကး

စမကနးေတျမြာ တကခငးမာတ ဥတညးခကးမရြရငး အကသကးေရာကးမႈေတျက ပနးလညး တငးတာသရြႏငးဖ႔

ခကးခမြာဖစးပါတယး။ ဥပမာအေနန႕ လမးေကားတတာေတျ ေဆာကးတ စမကနးဟာဆရငး ယဥးေၾကာပတးဆ႔မႈက

ကာကျယးေပဖ႔ဖစးတယး။ကနးစညးအသစးေတျထတးလပးတစမကနးဟာဆရငးေစကျကးေစရရြဖ႔ဖစးတယး။ ေဆစမးခငးေထာငး

ေတျေတယးဆတာငြကးဖာေရာဂါပေပာကးေအာငးေဆာငးရျကးခငးဖစးတယး။စျမးေဆာငးရညး မငးတငးမႈသငးတနးမာေပတယး

ဆတာ ကယးပငးစျမးရညးန႕ စတးဓါတးေတျ တတကးလာဖ႔ ဖစးတယး။ ဒါေၾကာငး စမကနးတငးမြာ တကခငးမာတ

ဥတညးရညးမြနးခကးေတျ ရြဖ႔ လအပးပါတယး။

စမကနးေတျဟာ အခနးကာလတစးခ၊ ဥတညးရညးမြနးခကးတစးခအတျကး ေဆာငးရျကးၾကခငး ဖစးပါတယး။

ဒလစမကနးေတျက ေပါငးစညးပ စမခကးတစးခအေနန႕ ေရဆျၾကရမြာဖစးပါတယး။ ဥပမာ -ေရေဘအတျကး

ပစၥညးေတျသျာေရာကးလႈဒါနးတယးဆတ စမခကးတစးခက စဥးစာၾကညးပါမယး။ ေရေဘအတျကး ပစၥညးေတျလႈဒါနးႏငးဖ႔

ဘာေတျလပးၾကမလ။ ေငျေၾကရြာေဖျစေဆာငးေရစမကနး၊ ပစၥညးယးယေရစမကနး၊ ပစၥညး သယးေဆာငးေရ

စမကနး၊ ဖနး႔ဖေရစမကနးစသညးဖငး စမကနးေတျက စေပါငးအေကာငးအထညးေဖားရမြာဖစးပါတယး။

စမကနး၏ ဖျငးဆမႈ အညျနးမာ

စမကနးတစးခက ဖျငးဆႏငးရနးအတျကး အညႊနးကနးေတျန႕ ဖျငးဆႏငးပါတယး။ ပထမဥစျာ စမကနးရ႕ ေဆာငးရျကးမႈ

အတငးအတာန႕ ဖျငးဆႏငးပါတယး။ ကယးဆယးေရစမကနးလာ၊ ပနးလညးထေထာငးေရစမကနးလာ စသညးဖငး

ဖျငးဆႏငးပါတယး။

Page 7: MDP LEARNING COLLECTIONS

7

Pact Myanmar မြ

စကးတငးဘာလအတျငး ေရနေခာငးၿမ႕တျငး

ႀကမြကငးပေသာ

Do No Harm Training

Page 8: MDP LEARNING COLLECTIONS

စမကနးတစးခက ေကာငးစျာ

စမခနး႔ချႏငးဖ႔

ပထမလပးေဆာငးရမြာက

ေတာ အတငးအတာ

သတးမြတးခငးဖစးပါတယး။

အထကေဖရြငးခငးတာဘာ

လ၊ အဓက လပးကငးရတ

ရညးရျယးခကးက ဘာလ

စသညးတ႔က

သတးမြတးဖ႔ဖစးပါတယး။

စမကနး စမခနး႔ချ ခငး

8

ဒ တယဖျငးဆမႈမြာေတာ အရညးအေသျဖစးပါတယး။ အရညးအေသျမငးစမကနးလာ၊ အရညးအေသျနမးစမကနးလာ၊

စတးချနးအာေပမယးစမကနးလာ၊ ရပးတေပမစမကနးလာ စသညးဖငး ချ ခာႏငးပါတယး။

တတယဖျငးဆမႈမြာေတာ ကနးကစရတးဖစးပါတယး။ ကနးကစရတးနညးနညးန႕ လပးမယးစမကနးလာ၊ ကနးကစရတးမာမယး

စမကနးလာ စသညးဖငး ချ ခာႏငးပါတယး။

စတတဖျငးဆခကးကေတာ အခနးကာလဖစးပါတယး။ ကာလတစမကနးလာ၊ ကာလရြညးစမကနး လာ စသညးဖငး

ချ ခာႏငးပါတယး။

ပဥၥမေမာကးဖျငးဆခကးကေတာ စျမးအာစ အသပမႈဖစးပါတယး။ ေငျအငးအာ သရမယးစမကနးလာ၊ လအငးအာသ

ရမယးစမကနးလာစသညးဖငး ချ ခာႏငးပါတယး။

စမကနး စမခနး႔ချမႈ အဆငးမာ

စမကနးတစးခက ေကာငးစျာ စမခနး႔ချႏငးဖ႔ ပထမလပးေဆာငးရမြာကေတာ အတငးအတာ သတးမြတးခငးဖစးပါတယး။

အထကေဖရြငးခငးတာဘာလ၊ အဓက လပးကငးရတ ရညးရျယးခကးက ဘာလ စသညးတ႔က သတးမြတးဖ႔ဖစးပါတယး။

ဒအဆငးမြာ သတထာစရာကေတာ ရညးမြနးခကး အရမးမၾကမာဖ႔လပါတယး။ ေါေသာ ရညးရျယးခကးလညး

မဖစးဖ႔လပါတယး။ တစးဥတညးတစးေယာကးတညးန႔လညး အကနးလက လပးမယးလ႔ မဆဖတးဖ႔လပါတယး။

ဒတယအဆငးကေတာ စမကနးအစအစဥးေရဆျ ခငးဖစးပါတယး။ မမအမြနးတကယး လပးေဆာငးမယးလပးငနးမာ၊

လပးငနးစဥးမာ၊ ၾကာမငးႏငးခနးမာ၊ အသပရမညး အရငးအမစးစျမးအာမာ စသညးတ႔က ေကာငးစျာ တျကးခကးၿပ

အဆပလႊာမာ ေရသာရမြာ ဖစးပါတယး။ မမတ႔ရခငးတာ၊ မမတ႔လပးခငးတာ စသညးတ႔က ကေၾကာငးစေလြားစျာ

စဥးစာ ေရသာရမြာဖစးပါတယး။

ဒအဆငးမြာ သတထာရမြာကေတာ မမတ႔လပးကငးမလပးငနးေတျဟာ မမရ႕ အရငးအမစး စျမးအာစေတျန႕ ဖစးႏငးေခရြတ

အစအစဥးေတျဖစးဖ႔ လအပးပါတယး။ မမတ႔ရ႕ ပငးမရညးရျယးခကးေတျန႕ ကကးညမႈ ရြတ လပးငနးစဥးေတျဖစးဖ႔ လအပးပါတယး။

တတယအဆငးကေတာ စမကနးအစအစဥးမာက ေဆာငးရျကးခငးဖစးပါတယး။ စမကနးႀကက ေဆာငးရျကးႏငးဖ႔ လအပးတ

လအငးအာ ခနး႔ထာရြာေဖျရမြာဖစးပါတယး။ ဘယးအခနးမြာ ဘယးအရငးမစးေတျက အသပမယး၊ ဘာအတျကး

အသပမယးစတာေတျက မြတေအာငးစစဥး ေဆာငးရျကးထာရမြာဖစးပါတယး။ လပးငနးေဆာငးရျကးမႈတငးအတျကး လအပးေသာ

မြတးတမးမာ ထာရြခငးဟာလညး လျနးစျာအေရႀကတ လပးေဆာငးခကးတစးခ ဖစးပါတယး။

Page 9: MDP LEARNING COLLECTIONS

9

ဒအဆငးမြာ သတထာရမြာကေတာ စမကနးက ေဆာငးရျကးႏငးဖ႔ လအပးတ အသပညာ၊ အတတးပညာ၊

စျမးရညးေတျရြထာရမြာဖစးပါတယး။ လပးငနးစဥးေဆာငးရျကးမႈမာက မြတးတမးထာရြဖ႔ လအပးပါတယး။

စတတအဆငးကေတာ ေစာငးၾကညးခငးအဆငးဖစးပါတယး။ စမကနးေဆာငးရျကးေနမႈေတျက မမတ႔မလက

သတးမြတးထာေသာ လပးငနးစဥးမာႏြငး တကးဆငးစစးေဆပ အစရငးခခငး၊ လအပးေသာ ပပငးေပာငးလမႈမာ

လပးေဆာငးခငးက ေဆာငးရျကးရမြာဖစးပါတယး။

ဒအဆငးမြာ သတထာရမြာကေတာ လပးေဆာငးမႈတငးက မြတးတမးတငးထာရြပ လအပးပါက ပေသ သတးမြတး ထာခငး

မရြဘ ေပာငးလႏငးမႈ ရြခငးပငးဖစးပါတယး။

ပဥၥမအဆငးကေတာ စမကနးပတးသမးခငး ဖစးပါတယး။ မမတ႔ရ႕ဥတညးခကးမာ၊ ရလဒးမာ ရရြပသျာတ အခနးမြာ

စမကနး ပတးသမးဖ႔ ေဆာငးရျကးရမြာဖစးပါတယး။ လအပးေသာ စာရငးမာစစးေဆခငး၊ အစရငးခခငး၊ သကးဆငးသမာသ႔

အသေပထတးပနးခငး စတာေတျက လပးေဆာငးရမြာဖစးပါတယး။

ဒအဆငးမြာ သတထာရမ အရာကေတာ မမတ႔ဥတညးရညးမြနးခကးႏြငး ကကးညဖ႔၊ သကးဆငးသမာက

ဆကးလကးထနးသမးေဆာငးရျကးႏငးရနး လကးလႊေပခငး၊ အသေပခငး တ႔က ထမစျာ ေဆာငးရျကးႏငးဖ႔ဖစးပါတယး။

စမကနးႏြငး ပတးသကးဆကးႏျယးေနသမာ

စမကနးတစးခက ေဆာငးရျကးရာမြာ စမကနးန႕ ထေတျေနတ လေတျက အသေပ အေၾကာငးၾကာခငး၊

တငးပငးေဆျေႏျခငး ေတျ လပးေဆာငးရမြာဖစးပါတယး။

ပတးသကးဆကးႏျယးသေတျက (၀) မချ ခာသတးမြတးႏငးပါတယး။ ပထမအမအစာကေတာ စမကနးန႕ တကးရကး

ပတးသကးဆကးႏျယးမႈ ရြတလေတျဖစးပါတယး။ ဒတယအမအစာကေတာ စမကနးန႕ သျယးကး ပတးသကးဆကး

ႏျယးသေတျဖစးပ တတယအမအစာကေတာ စမကနးအေပၚ စတးငးတစာရြတ သေတျအဖစး သတးမြတးႏငးပါတယး။ မမတ႔

စမကနးန႕ ပတးသကးပ ပတးသကးဆကးႏျယးသေတျရ႕ စတးငးစာမႈ၊ လႊမးမႏငးမႈ ေတျေပၚမြာ အေခခပ မမလပးကငးသမြက

အသေပရမလ၊ အၿမတမးအေၾကာငးၾကာေပထာရမ႔လ၊ အမာႀက အေလထာ စရာမလတလစသညးဖငး အမအစာမာ

ချ ခာကာ ဆကးသျယးေဆာငးရျကး ႏငးပါတယး။

စမကနးန႕ အဓက ပတးသကးသေတျကေတာ စမကနးေၾကာငး အကခစာချငးရသေတျ၊ စမကနး၏ရလဒးက အသပမသေတျ၊

စမကနးအတျကး ေငျေၾကပပသေတျ၊ စမကနးတာနးခေတျ၊ စမကနးအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးမသေတျ၊

စမကနးအတျကး ပပေဆာငးရျကးမသေတျ၊ စမကနးႏြငး ဆကးစပးပပမသေတျ စတာေတျဖစးပါတယး။ စမကနးတစးခန႕တစးခမြာ

မတညၾကတ ပတးသကးဆကးႏျယးသေတျရြၾကပါတယး။

Page 10: MDP LEARNING COLLECTIONS

စမကနးေတျ ေဆာငးရျကးၾက

တ အခနးမြာ လပးေဆာငးရမ

အခကးေတျက CFORMS

ဆပ အတေကာကးမြတးသာ

ထာေစလပါတယး။

စမကနး စမခနး႔ချ ခငး

10

နဂခပး

စမကနးမာ အေကာငးအထညးေဖားၾကတ ေနရာမြာ ေကာငးမျနးထေရာကးတ စမကနးေတျ ဖစးေစဖ႔အတျကး

အဆငးဆငးေဆာငးရျကးရမ လပးေဆာငးခကးေတျက ေဖားပခပဖစးပါတယး။ စမကနးေတျ ေဆာငးရျကးဖ႔အတျကး

အေလထာေဆာငးရျကးရမ ပတးသကးဆကးႏျယးသမာ အေၾကာငးကလညး ေဖားပၾကခပါေသတယး။

စမကနးေတျ ေဆာငးရျကးၾကတ အခနးမြာ လပးေဆာငးရမ အခကးေတျက CFORMS ဆပ အတေကာကးမြတးသာ

ထာေစလပါတယး။

C ဆတာကေတာ မမလပးကငး ေဆာငးရျကးတာေတျက သကးဆငးရာသမာက ဆကးသျယး ေဆာငးရျကးဖ႕ ရညးရျယးတ

Communication ဖစးပါတယး။

F ဆတာကေတာ မမလပးကငးေဆာငးရျကးရာမြာ အေခအေန ႏြငး အခနးအခါေပၚမတညးၿပ တမးလျယးယမးလျယးဖစးတ

Flexible က ဆလပါတယး။

O ဆတာကေတာ ခငးမာတကတ ဥတညးရညးမြနးခကး Objective ရြဖ႔ ရညးညႊနးပါတယး။

R ဆတာကေတာ မမလပးကငးေဆာငးရျကးခတ လပးငနးစဥးတငးက မြတးတမးထာရြဖ႔ Record

က ေဖားပခငးဖစးပါတယး။

M ဆတာကေတာ လပးကငးေဆာငးရျကးမႈမာက စဥးဆကးမပတးေစာငးၾကညးႏငးဖ႔ Monitoring က ဆလပါတယး။

ေနာကးဆ S ကေတာ မမတ႔ စမကနးန႕ ပတးသကးဆကးႏျယးေနတ Stakeholders က ဆလပါတယး။

ဒအခကးေတျက အမြတးရၿပ စမကနးမာ ေဆာငးရျကးၾကမယးဆရငး အက ရြတ

စမကနးမာ ဖစးေပၚလာႏငးမြာ ဖစးပါတယး။

ေအာငးမငးထေရာကးပ အမာအက ပႏငးေသာ စမကနးမာက ေဆာငးရျကးႏငးၾကပါေစ။

Page 11: MDP LEARNING COLLECTIONS

11

ရနးကနးၿမ႕တျငး ပလပးေသာ

Lotus Myanmar ၏

HR Policy Development Workshop

Page 12: MDP LEARNING COLLECTIONS

12

အေၿပာငးအလ

(ဘယးလခစာရလ၊ ဘယးလေတျမလ၊ ဘယးလတနး႔ၿပနးလ)

အရရြငးဆစကာေလတစးခကပပနးၿပ ေကာကးၾကညးရငး

အတညးၿငမးဆအရာက ေပာငးလခငးပါပ။ ေၿပာငးလေနတာေတျ

က ကၽျနးေတားတ႔န႕အနဆမြာရြေန၊ ဖစးေန၊ ပကးေနၾကတာပါပ။

ပစမစ၊ အရျယးအစာ မစ၊ ၿပငးအာမစန႕ ရြေနၾကပါတယး။

ကၽျနးေတားတ႔ ဖစးရပးေလေတျက

နညးနညးစဥးစာၾကညးေစခငးပါတယး။ ပထမဥဆကေတာ

ၾကကးဥေလ ေတျပါ။ ၾကကးဥေလက ေရေႏျပပထက

ထညးလကးရငးဘာၿဖစးသျာႏငးလ။ ေသခာတာကေတာ

မာသျာမြာေပါ။ ေနာကးတစးခကေတာ မနးလာဥနေလေတျပါ။

သတ႔က ေရေႏျပပထက ထညးရငးေကာ ဘာၿဖစးႏငးလ။

သတ႔ကေတာ ေပာသျာမြာေနား။ ေနာကးဆတစးခကေတာ ေကား

ဖေစေလေတျက စဥးစာၾကညးပါဥ။ သတ႔က ေရေႏျပပထက

ထညးၾကညးရငးေကာ ဘာၿဖစးသျာႏငးလ။ သတ႔ မာလညး

မသျာဘ၊ ေပာလညးမသျာဘ။ ပၿပေတာအန႔ေမႊေမႊေတျက

ထတးေပမြာၿဖစးပါတယး။

ကၽျနးေတားတ႔ေတျၿပနးၿပစဥးစာၾကညးရေအာငး။ ေရေႏျဆဆဟာ

ကၽျနးေတားတ႔ ေတျၾကေတျ႔ရမ႔ဘရ႕ ေၿပာငးလမေတျ

ၿဖစးမယးဆရငး အခ႕ေသာသေတျကအေၿပာငးအလ ေတျေၾကာငး

မရငးန႕မတတ တနး႔ၿပနးမႈေတျ ၿဖစးသျာတတးၾကတယးး။

အခ႕ဆရငး ပထမမလက အရမးေပာေၿပာငးတယး။

ညငးသာတယး။ ဒါေပမ အေၿပာငးအလ စနးေခၚမႈေတျေၾကာငး

သတ႔ေတျဟာ ပၿပေတာ မာေၾကာလာတတး ၾကတယး။

စတးဆခတ လတစးေယာကးကေန စတးဆလျယးတ

လတစးေယာကးၿဖစးလာတတးၾကတယး။

အခ႕ၾကေတာလညး ပထမေတာ မာဆတးဆတးန႕

လပးမယးကငးမယးေပါ။ တကယးတမးအေၿပာငးအလေတျ၊

စနးေခၚမႈေတျကလညးေတျ႕ေရာ သတ႔ေတျဟာ ခပးေပာေပာ

မနးလာဥေလေတျ ၿဖစးသျာတတးၾကတယး။ စတးအာေတျ

ကသျာတတးၾကတယး။

အခ႕ကေတာ စနးေခၚမႈ၊ အေၿပာငးအလေတျက

ရငးဆငးေတျ႔လာရေလေလ သတ႔ရ႕အစျမးအစေတျပမ

ထျကးေပၚလာၿပ ေအာငးၿမငးမႈအန႔ေလေတျ ရလာေလေလေပါ။

ကၽျနးးေတားတ႔ေတျေရာ ဘယးလပစမန႕ အေၿပာငးအလေတျ၊

စနးေခၚမႈေတျက တနး႔ၿပနးၾကမြာလ။ ကၽျနးေတားတ႔လငယးေတျဟာ

အေၿပာငးအလေတျက သတယး။ ဒါေပမ ကၽျနးေတားတ႔ သတ

မထာမလကးတအခနးမြာ အေၿပာငးအလေတျက ကၽျနးေတားတ ႔

ဆက ေရာကးလာတတးတယး။ ၿဖစးရပးေလတစးခက

ထပးၿပေၿပာၿပပါဥမယးး။ ဖာစျတးၿပတးစာဘၾကလာ။ ဖာက

ဘယးလၿပတးရမလ။ ပျကးပျကးဆေနတေရထက ဖာကပစးထညး

လကးရငးေတာ ဖာကခနးထျကးသျာမြာ ေသခာတာပါတယး။

အေတာ ေရေႏျေႏျေလထမြာ ဖာကထာ၊ မအရြနးက တၿဖညး

ၿဖညးခငးတလကးရငးေတာ တေငျ႔ေငျ႕အပမြာ ဖာက

သတမထာမပ ရြေနမြာၿဖစးပါတယး။ တကယးခနးထျကးရမ

အခနးမြာလညး ခနးမထျကးႏငးေတာပ

ဖာစျတးၿပတးဘက ေရာကးသျာရေတာတာပါ။

Page 13: MDP LEARNING COLLECTIONS

အခေခတးလငယးေတျအေနန႔လညး တေရျ႕ေရျ႕ တအအ ေပာငးလေနတအရာေတျက သတမထာမရငး အႏရာယးမာလြပါတယး။ အေၿပာငးအလက သေနဖ႔လတယး။ အေၿပာငးအလန႕အည

လကးေလြာညေထျစျာ ေၿပာငးလဖ႔လပါတယး။

ကၽျနးေတားတ႔ေတျဟာ အေၿပာငးအလေၾကာငး မတညတ တနး႔ၿပနးမႈအေၿခအေနေတျၿဖစးခၾကတယး။ အခ ဆကးၿပေပာပခငးတာကေတာ ေၿပာငးလမႈေတျမြာ ကၽျနးေတားတ ႔ေတျ ဘယးလခစာၾက၊

ဘယးလ ေတျထငးၾကၿပ ဘယးလတနး႔ၿပနးၾကသလဆတာက စတးငးစာဖ႕အရမးေကာငးပါတယး။

မပျငးေလတစးခန႔ ယြဥးႏႈငးၿပစဥးစာၾကညးရေအာငး။ မပျငးတစးခေရာကးလ ႔ မနသျာရငး ဘာလပးမလ။ မနေနတအခနးမြာ ရပးေနဖ႔လတယးေနား။ မဟတးရငး အႏရာယးမာသျာႏငးတယးး။

အါေရာငးဖစးသျာရငးေတာ အဆငးသငးၿပငးဆငးထာႏငးပါၿပ။ ဒါေပမ ထျကးဖ႔ေတာလပးလ႔မရေသဘေနား။ အစမးေရာငးက ၿမငးမြပ ေဘကငးစျာကလ ႔ရႏငးတာပါ။ ကၽျနးေတားတ႔လညး

အေၿပာငးအလတစးခက စၿပေတျ႔လကးတအခနးမြာ လနး႔ဖန႔းၿပ မနကအတငးၿဖတးကသလမေတျလပးတတးၾကတယး။ ေၾကာကးလနး႔ၿပ အတငး ထရပးလကးတအတျကးလညး အဆငးမေၿပမႈေတျ

ထပးၿဖစးၾကရၿပနးပါတယး။

အဒေတာ အေၿပာငးအလမြာ လေတျဘယးလတနး႔ၿပနးေလ ရြတယးဆတာက မပျငးအေၿခအေနေလန႕စဥးစာ ၾကညးရေအာငး။မပျငးနေနတအခနး လေတျမြာအေၿခအေန (ဿ) မၿဖစးေနႏငးတယး။

ပထမဥဆကေတာ loss လ႔ေၿပာတ ဆရႈၿခငးပ။ loss of control ပ။ မမတ႔လကးရြရြေနတ အေၿခအေနေတျက လကးလႊတးလကးရတယးဆတ အေၿခအေနေတျ ၿဖစးလာတယး။ ဒလအေၿခအေနမမြာ

အႏရာယးကငးကငးန႕ ရပးေနႏငးေအာငးၾကစာဖ႔ လတယး။

ဒတယအေၿခအေနကေတာ မေသခာမေရရာၿခငးးေတျကေန Doubt လ႔ေခၚတ သသယေတျစၿပၿဖစးလာေတာ တာပါပ။ သသယဆတာၾကေရာကးလာၿပဆရငးေတာ ကၽျနးေတားတ ႔

ဥေႏြာကးေတျရ႕ လပးေဆာငးခကးေတျဟာ ေႏြေကျသျာေစႏငးပါတယး။ သသယဆတာၾကလျနးကလာရငးေတာ ဆနး႕ကငးဖကးအၿပအမေတျၿဖစးလာေတာ တာပါပ။ မပျငးမြာ မနၾကာၾကာမရငး

ကၽျနးေတားတ႔ေတျ ဘယးလၿဖစးလာလ။ မပျငးမာ ပကးေနလာ၊ ယာဥးထနးရဘယးေရာကးေနလစသညးၿဖငး စတးတတအမအရာေလေတျ ၿဖစးလာေတာတာပါပ။

အါေရာငးမပျငးမြာလညး အေၿခအေန ဿမထပးရြၿပနးပါတယး။ တတယအဆငးအေနန႕ Discomfort လ႔ေခၚတ မသကးမသာခစာရၿခငးပါပ။ ဒလအေၿခအေနမမြာေတာ စတးပကးလာမယး။

အရာရာအာလက ပစးခထာခငးစတးေတျၿဖစးေနမြာၿဖစးတယး။ စတးပေနတကၽျနးေတားတ ႔ ဥေႏြာကးေတျက ေၿပာငးလလာတ အေၿခအေနေတျအတျကး လကးခလာႏငးေအာငး လပးေပဖ႔လလာပါတယး။

ေနာကးအဆငးကေတာ Discovery ဆတ ေၿပာငးလမႈအေၿခအေနမြနးက သရြၿခငးပါပ။ အါေရာငးမပျငးမြာ

ကယးလညးေရြ႕ဆကးသျာလ႔မရေသ၊ေကားတကးလ႔လညးမရေသဆတအေၿခအေနမြာ လကးရြအေနအထာ အတငးက နာလညးသရြၿခငးပငး ၿဖစးပါတယး။ ဒလအေၿခအေနမြာ

ငါအေကာငးဆလပးရမယးဆၿပ စတးချနးအာေတျၿပနးရလာတအဆငးလညးၿဖစးပါတယး။

အစမးေရာငးမပျငးကေတာ ေအေအေဆေဆ ၿဖစးသျာလ ႔ရတအဆငးၿဖစးပါတယး။ Understanding အဆငးအေနန႕ နာလညးၿပ ၿဖစးေပၚလာတ အေၿခအေနကေန

အေကာငးဆလပးေဆာငးသျာႏငးတအတျကး အကေကဇေတျစတငးခစာရရြတအဆငးၿဖစးပါတယး။ အေၿပာငးအလက သေဘာေပါကးလကးခၿပ အၿပ

သေဘာေဆာငးတစတးခစာခကးေတျစတငးေပၚထျကးလာေတာတာပါပ။

ေနာကးအဆငးကေတာ Integration ၿဖစးတ အေၿခကၿခငးပါပ။ ဒအဆငးမြာေတာ မပျငးကေန အဆငးေၿပေၿပ ေမာငးထျကးသျာႏငးသလပါပ အေၿပာငးအလက

မမန႕အသာတကလပးေဆာငးသျာႏငးတ အဆငးၿဖစးပါတယး။ အဆငးမေၿပမႈေတျ၊ စတးတတာေတျ၊ စရမးတာေတျက အာလ ေကားလႊာႏငးၿပ တညးၿငမးစျာန႕ ၿဖတးသနးသျာႏငးတ အဆငးၿဖစးပါတယး။

Page 14: MDP LEARNING COLLECTIONS

မပျငး႔တစးခမြာ ၿဖစးေနတအေၿခအေနကေတာ အၾကမးဖဥးေၿပာၿပၿပသျာတအခါမြာ

အဆငးတငးမြာ ဘယးလခစာရ၊ ဘယးလေတျၾက၊ ဘယးလတနး ႔ၿပနးၾကလဆတာက

နညးနညးထပးၿပ ေၿပာၿပခငးပါတယး။

အဆငး မြာ ဘယးလခစာရလဆရငး ေၾကာကးစတးေတျပရြေနမြာပါ။

ဘယးလေတျလညးဆရငးေတာ သတထာရမယး။ သတရြရမယးဆတာေတျၿဖစးလာတယး။

ဘယးလတနး႔ၿပနးလဆေတာ ေၾကာကးလနး႔မႈေၾကာငး ေရြ႕မတႏငးပ

ရပးတနး႔သျာတတးၾကတယး။

အဆငး ဿ မြာကေတာ ဘယးလခစာရလဆရငး

မခႏငးစတးဆၿခငးပါပ။ ေၾကာကးလနး႔စတးကေနၿပ မမြတဘ၊ ေစားကာတာဆၿပ

စတးဆေဒါသေတျၿဖစးလာတတးပါတယး။ ဒအဆငးမြာ ဘယးလေတျလဆေတာ

ဒေလာကးေတာငးၿဖစးတယး စမးၾကညးတာေပါကျာဆတ အေတျေတျ ငးလာပါတယး။

သသယစတးေတျ ၿဖစးေနတယး။ ဘယးလတနး႔ၿပနးလညးဆေတာ ဆနးကငးၿခငးပ။

ဘာၾကမြနးမသပါသဆတစတးကေတာ ရြေနမြာပါပ။

အဆငး ၀ မြာေတာ စရမးစတးေသာကေတျၿဖစးလာပါတယး။ ေၾကာကးစတးန႔ စတးဆၿပမြ

စရမးစတးေတျငး လာတာၿဖစးပါတယး။ ဒအဆငးမြာေတာ

အေတျေတျဟာေရာေထျေနပါေတာတယး။

မအါေရာငးဆေတာ ေမာငးထျကးလ႔မရေသေပမ ရပးထာတာထကးလညး

မကတအေၿခအေနၿဖစးေနတာက။ ေရာေထျ၊ စတးရႈပးမႈ ေတျန႕ ဘာမြက မၿဖစးလာတ unpro-

ductive လ႔ေခၚရမ႔ အကမၿဖစးထျနးမႈေတျပၿဖစးေနေတာမြာပါပ။

အဆငး ၁ ေရာကးသျာတအခါမြာေတာ မပျငးရ႕ေကာငးတာေလက ၂ ၁ ၀ ဿ

လတၿဖညးၿဖညးန႕ အစမးဘကးက စၿပကသနးလာသလပါပ။ ဒအဆငးမြာ

ခစာရတာကေတာ ေမြားလငးခကးန႕ ရငးခနးၿခငးပၿဖစးပါတယး။ ဒေနရာမြေတာ

မပျငးလျတးခါနအေၿခအေနဆေတာ

ချနးအာေတျၿ႔ပနးလာသလ၊ ေပားလာသလလၿဖစးလာပါတယး။ ဒါေၾကာငး ဒအဆငးမြာေတာ

energizedလ႕ေခၚတ တကးၾကျေသာ တနး႔ၿပနးမႈေတျၿဖစးလာေစပါတယး။

အဆငး ၂ ကေတာ မပျငးအစမးေရာငး စတငးေတ႔ျရတေနရာပၿဖစးပါတယး။ သျာလ႔ရၿပ

ၿဖစးလ႔ရၿပဆတအသစတးန႕ ယၾကညးခကးေတျ ၿဖစးေပၚလာေစတအဆငးၿဖစးပါတယး။

လကးေတျ႕ကက

လပးေဆာငးမယးဆတအေတျေတျန႕ချနးအာၿပညးေနတအခနးလညးၿဖစးပါတယး။

စတငးေရျ႕လာချငး ရၿပၿဖစးတ အတျကး အကၿဖစးထျနးေစေသာ လပးေဆာငးခကးေတျက

စတငးၿပ လပးေဆာငးလာၿပၿဖစးပါတယး။

အဆငး ၃ မြာကေတာ ကာဟာ ေကာငးစျာသျာလာႏငးၿပၿဖစးတအတျကး ေကနပးၿခငးဆတ

စတးခစာခကး ေတျက စတငးရရြလာပါၿပ။မမလပးေဆာငးရေတာမယးအရာအတျကး

ဥတညးခကးခငးခငးမာမာန႕

လပးေဆာငးမယးလ႔ေတျေခၚစဥးစာၿပစတငးလပးေဆာငးလာပါၿပ။သေဘာထာၾကၾကထာၿပ

အေၿပာငးအလကအဆငးေၿပစျာလပးေဆာငးလာႏငးပါၿပ။

မမရရြခေသာအေတျ႕အၾကေတျက ေနာကးလေတျက မြေေၿပာၿပၿပ

အခကးအခေတျ ေလြာပါသျာေစခငးစတးေတျၿဖစးေပၚလာတ

အေၿခအေနၿဖစးပါတယး။ကၽျနးေတားတ႔ေတျဟာ သတမထာမဘ ခစာခကးမစဟာ

အဆငးအဆငးေၿပာငးလၿဖစးေပၚေနပါတယး။ ခစာခကးေတျနအည

အေတျေတျလညးေပၚေပါကးေနတယး။ ဒါေတျေပၚမြာ အေၿခခၿပေတာ လပးေဆာငး ခကးေတျ၊

တနး႔ၿပနးခကးအမမေတျၿဖစးေပၚလာပါတယး။ ဒခစာခကးေတျကသရြၿပ

အေကာငးဆတနး႔ၿပနးမႈေတျ၊ အေတျေတျၿဖစးေပၚလာႏငးေစရနးရညးရျယးပါတယး။

မနးလာဥလမ လကးေလြာသျာတာေတျ၊ ၾကကးဥလ မာေကာသျာတာေတျ

မၿဖစးပ ေကားဖေစေလလ ေမႊရန႔သငးပ႕ႏငးၾကပါေစ။ ေရေႏျဆဆမြာအၿပတးခရတာက

မသလကးရသလမၿဖစးၾကပ အေၿပာငးအလမြ တဆငး အေကာငးဆေသာ

တနး႔ၿပနးေဆာငးရျကးမႈမာ ၿဖစးေပၚလာေစဖ႔ ဆေတာငးေပလကးပါတယး။ အစစအရာရာ

အာလအဆငးေၿပစျာၿဖငး အေၿပာငးအလမြာ ေအာငးၿမငးႏငးၾကပါေစ။

ပညးစညမး

Page 15: MDP LEARNING COLLECTIONS

Pact Myanmar

Organization မြ

စကးတငးဘာလအတျငး

ေရနေခာငးၿမ႕တျငး

ႀကမြကငးပေသာ

Do No Harm Training

Page 16: MDP LEARNING COLLECTIONS

Myanmar Development Professionals ၏ Managing Director ႏြငး အငးတာဗ

Myanmar Development Professional က စတငးတညးေထာငးဖစးခပေလ သပါရေစ ဆရာ။

Myanmar Development Professionals ကဇနးနါရ ဿ၂ မြာစတငးပဖျ႕စညးတညးေထာငးခပါတယး။ MDPအေနန႕

စျမးရညးမြငးသငးတနးေပတာေတျ၊ အဖျ႕အစညးဖျ႔ၿဖတတကးဖ႔ အတငးပငးခခငးလပးငနးေတျ၊ သေတသနလပးတာေတျန႕

စမကနးအစအစဥးေတျေရဆျေပတာေတျကအဓကလပးကငးေဆာငးရျကးေပပါတယး။

MDP နာမညးန႕ကေတာ ဿ၂ မြာစတငးခေပမ Myanmar Change Initiative (MCI) နမညးန႕ အရငး

စတငးခတယးလ႔ေပာႏငးပါတယး။ MCI ကေတာ ဿ ခႏြစးကတညးကစခတာပါ။ လပးငနးေဆာငးရျကးမႈ ပစေတျ

ပမတခ႕လာၿပဖျ႕စညးမႈပစန႕ နာမညးကစၿပေပာငးလခတာပါ။

MDP တညးေထာငးရခငးရ႕ ရညးရျယးခကးက ဘာဖစးပါသလ ဆရာ။

M D Pကေတာ လမႈအေခပအဖျ႕အစညးေတျ၊ စပျာေရလပးငနးေတျ၊ အစရအဖျ႕အစညးေတျန႕ တစးဥ

တစးေယာကးခငးစေတျအတျကး စျမးေဆာငးရညးမြငးတငးခငးဆငးရာလပးငနးစဥးေတျကလပးေဆာငးေပခငးလ႔ စတငးပ

လပးကငးဖစးခတာပါ။

MDPရ႕ တနးဖထာမႈန႕ ေဆာငးရျကးမႈေတျက ရြငးပေပပါ ဆရာ။

M D P ရ႕လပးငနးစဥးတငးမြာ ပညာရြငးဆနးစျာလပးကငးခငး၊ အပနးအလြနးေလစာခငး၊ ဂဏးသကၡာ

ရြစျာ ေဆာငးရျကးခငးတ႔ကအဖျ႕ရ႕ ပငးမတနးဖထာတအရာေတျအဖစးလပးကငးေဆာငးရျကးပါတယး။ MDPအေနန႕လညး

စဥးဆကးမပတးသငးယေလလာေနေသာအဖျ႕အစညးတစးခအဖစးေဆာငးရျကးပမတးဖကးမာအတျကး

ထေရာကးေကာငးမျနးတ နးေဆာငးမႈေတျကေဆာငးရျကးေပတာဖစးပါတယး။ MDPရ႕ အဓကအာသာခကးကေတာ

သငးတနးေပရာမြာပဖစးးဖစး၊ အတငးပငးခခငးဆငးရာေတျက လပးကငးရာမြာပဖစးဖစး အတတကျ ပေပါငး

ပါငးေဆာငးရျကးခငး၊ အပနးအလြနးေဆျေႏျ ခငး တ႔ကအဓကအသပပါတယး။ အလပးအပးႏြသဗဟပ၊ သငးယသ

ဗဟပနညးေတျကသာအသပပါတယး။သငးတနးမာစစဥးေဆာငးရျကးရာမြာလညးသငးတနးလအပးခကး ေတျက ေကာငး

မျနးေဖားထတးၿပသငးရညႊနးတမးေတျေရဆျေပတာ၊ သငးၾကာမႈပစေတျစစဥးေပတာ တ႔ကလပးေဆာငးေပပါတယး။

MDPရ႕ သငးၾကာမႈ နးေဆာငးေရေတျအေၾကာငး သပါရေစဆရာ။

MDPအေနန႕ကေတာ Facilitation ကအေခပၿပဘာသာရပးေပါငး ၀ေကားက သငးၾကာေဆာငးရျကးေပပါတယး။

ဘာသာရပးအလကး ဆရာဖစးသငးတနးေတျကလညး စစဥးေဆာငးရျကးေပပါတယး။ ကၽျနးေတားတ႔ MDP က စကၤာပႏငးငမြာ

ရြတ Facilitator Network Singapore န႕ အတပေပါငးၿပ Facilitation သငးတနးေတျက စစဥးေဆာငးရျကးမြာ ဖစးပါတယး။

အဂၤလနးမြာရြတ Aston University ကအသအမြတးပထာတ ကယးရညးကယးေသျ ဆငးရာ ဆနးစစးမႈကလညး

အသအမြတးပလကးမြတးရရြထာပါတယး။နးထမးေတျခနး႔ထာတအခါမြာပဖစးဖစးနးထမးေတျက ေလကငးသငးၾကာရာမြာပ

ဖစးဖစး၊ အဖျ႔အစညးဖျ႕စညးပက ပနးလညးဖျ႕စညးတအခါမြာပဖစးဖစး အလျနးအသငးတနညးလမးဖစးပါတယး။

Page 17: MDP LEARNING COLLECTIONS

MDPန႔ ပကးသကးပ ဘာမာဖညးစျကးေပာခငးပါသလရြငး။

M D P အေနန႕ကေတာ အလပးအပးႏြသေတျ၊ မတးဖကးအဖျ႕အစညးေတျအတျကး

နးေဆာငးမႈေကာငးေတျကဖနးတၿပေဆာငးရျကးေပေနမြာဖစးပါတယး။မမႏငးငေဒသန႕တငးရငးသာေတျ

အတျကး ေနရာတစးေနရာကေန ပါငးပ နးေဆာငးမႈေတျ ေပေနရလ႔ ေကနပးပါတယး။

အတတကျ ေဆာငးရျကးေပၾကတ လပးေဖားကငးဘကးေတျ၊ မတးဖကးအဖျ႔ေတျ၊ အာလက အထေကဇ

တငးေၾကာငးပါ ေပာၾကာခငးပါတယး။

Page 18: MDP LEARNING COLLECTIONS

Myanmar Development Professionals No.9B , Ground Floor.

Dana Theik Di Street, Mayangone Township,

Yangon.

Phone: 09 795525671

YOUR LOGO HERE